تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000

19,900تومان

توضیحات

چکیده

سیستم های مدیریت کیفیت و بطور خاص ایزو 9000 با هدف ارائه هرچه بیشتر ارزش به ذینفعان از اهمیت ویژه ای در کسب و کار امروز برخوردار شده اند. با توجه به تناقضات موجود در نتایج مطالعات در این زمینه، اثربخشی و عوامل تاثیر گذار بر آن در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی نشان دهنده آن است که سیستم های مدیریت کیفیت اگر بصورت ابزاری برای رسیدن به تعالی و نه هدف، مورد توجه قرار گیرند می توانند حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشند، در غیر اینصورت کارایی و اثربخشی اندک و یا حتی منفی خواهند داشت. جامعه آماری این تحقیق، گروه صنعتی بارز متشکل از 11 شرکت می باشد که در سال 1363 تاسیس و تولید رسمی خود را از تاریخ 1372 آغاز کرده است. فعالیت اصلی گروه، تولید انواع تایرهای سبک و سنگین خودرو می باشد. گروه در سال 1375 شروع به پیاده سازی ایزو 9000 کرد و در سال 1376 موفق به دریافت تاییدیه آن شد. پیاده سازی و دریافت تاییدیه ایزو 14000 در سال 1378 انجام گرفت. داده های مربوط به چهار سال قبل و چهار سال بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 با استفاده از آزمون ناپارامتری دو جامعه مرتبط ویلکاکسون مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که هیچ اختلاف معنی داری بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 برای متغیرهای بهره وری و سهم بازار وجود نداشته است. آزمون اختلاف معنی داری را بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 برای متغیرهای سود خالص کل و هزینه کل نشان داد. با تحلیل روند سالانه این دو متغیر نتایج آزمون مورد تایید قرار گرفت اما علّت آن پیاده سازی ایزو سری های 9000 و 14000 تشخیص داده نشد. این مطالعه می تواند برای تمامی بخش های کسب و کار مفید واقع گردد.

کليد واژه: استاندارد ایزو 9000، سیستم های مدیریت کیفیت، بهبود عملکرد

فهرست مطالب:

فصل اول: كليات تحقيق
1.1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2
1.2. تعریف مسأله پژوهشي…………………………………………………………………………………………. 4
1.3. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4
1.4. اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………. 5
1.5. فرضیه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………. 5
1.6. تعريف واژه های عملیاتی…………………………………………………………………………………….. 6
1.7. مباحث فصول آینده …………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم: تاریخچه و مبانی نظری تحقیق
2.1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 9
2.2. مروری بـر مبانی تئوریک…………………………………………………………………………………… 10
2.2.1. کیفیت…………………………………………………………………………………………………… 10
2.2.2. سیستم مدیریت کیفیت (QMS)…………………………………………………………………. 14
2.2.3. استاندارد ایزو 9000…………………………………………………………………………………. 15
2.2.4. ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع (TQM)…………………………………………………. 21
2.2.5. سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)……………………………………………………….. 22
2.2.6. استاندارد ایزو 14000……………………………………………………………………………….. 23
2.2.7. روند تکامل استانداردهای ایزو 9000 و 14000……………………………………………… 24
2.2.7.1. ایزو 9000:1994 …………………………………………………………………………… 25
2.2.7.2. ایزو 9000:2000 ………………………………………………………………………….. 26
2.2.7.3. ایزو 14000 …………………………………………………………………………………. 28
2.2.8. مقایسه ایزو 9000 و 14000……………………………………………………………………….. 29
2.2.9. کارکردهای ایزو 9000 و 14000……………………………………………………………….. 30
2.3. بررسي مطالعات داخلي و خارجي انجام گرفته………………………………………………………. 36
2.3.1. مطالعات موافق……………………………………………………………………………………….. 39
2.3.2. مطالعات مخالف……………………………………………………………………………………… 48
2.3.3. موانع پیاده سازی ایزو……………………………………………………………………………….. 53
2.3.4. انتقادات از استاندارد ایزو………………………………………………………………………….. 55
2.3.5. عوامل اثرگذار بر نتایج حاصل از پیاده سازی ایزو………………………………………….. 58
2.4. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… 65

فصل سوم: روش تحقیق
3.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 68
3.2. نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 68
3.3. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 68
3.4. ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 69
3.5. متغیرهای تحقیق و فرایند کلی تحقیق…………………………………………………………………… 72
3.6. شيوه و ابزار تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………. 73
3.7. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 78
4.2. اطلاعات عمومي بدست آمده…………………………………………………………………………….. 78
4.2.1. راهبردهای گروه……………………………………………………………………………………… 78
4.2.2. ارزش های گروه……………………………………………………………………………………… 79
4.2.3. تولیدات گروه…………………………………………………………………………………………. 79
4.2.4. فعالیت های پژو هشی گروه……………………………………………………………………….. 80
4.2.5. شرکت های زیر مجموعه………………………………………………………………………….. 81
4.2.6. دست آوردهای گروه…………………………………………………………………………………81
4.3. تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش متغيّرهاي تحقيق…………………………………………………… 87
4.4. تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها……………………………………………………………………….. 91
4.5. خلاصه و نتیجه کل فصل…………………………………………………………………………………… 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پيشنهادها
5.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 98
5.2. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 98
5.3. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 100
5.4. پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 111
5.4.1. پیشنهادهای عمومی………………………………………………………………………………… 111
5.4.2. پیشنهادهای اصلی…………………………………………………………………………………… 111
5.4.3. پیشنهادهایی به محققان آینده……………………………………………………………………. 113
5.5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………114
5.6. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………. 114

فهرست نگاره ها:
نگاره 2.1- حلقه بازخوردی………………………………………………………………………………………. 19 نگاره 2.2- زیر بخش های ایزو 9000…………………………………………………………………………. 26 نگاره 2.3- مدل نشان دهنده ارتباطات بین بهبود کیفیت و سودآوری………………………………… 31 نگاره 2.4- مدل نشان دهنده ارتباطات بالقوه بین استاندارد ایزو 9000 و عملکرد
کسب و کار………………………………………………………………………………………………………….. 35 نگاره 4.1- آموزش ارائه شده……………………………………………………………………………………. 84 نگاره 4.2- ممیزی های دوره ای انجام شده………………………………………………………………….. 85 نگاره 4.3- پیگیری روش های اجرای استاندارد …………………………………………………………… 85 نگاره 4.4- فعالیت های اصلاحی انجام شده…………………………………………………………………. 86 نگاره 4.5- سرمایه گذاری های مالی خاص ایزو 9000 و 14000……………………………………….87 نگاره 4.6- هزینه کل به تفکیک سال………………………………………………………………………….. 88 نگاره 4.7- سود خالص کل به تفکیک سال…………………………………………………………………. 89 نگاره 4.8- سهم بازار به تفکیک سال………………………………………………………………………….. 89
نگاره 4.9- تناژ تولید و نیروی کار کل به تفکیک سال…………………………………………………….90 نگاره 4.10- بهره وری کل به تفکیک سال………………………………………………………………….. 90 نگاره 4.11- آزمون یک جامعه ای کولموگوروف¬ـ اسمیرنوف……………………………………… 91 نگاره 4.12- رتبه ها……………………………………………………………………………………………….. 92 نگاره 4.13- آمار آزمون………………………………………………………………………………………… 92 نگاره 4.14- رتبه ها……………………………………………………………………………………………….. 93 نگاره 4.15- آمار آزمون……………………………………………………………………………………… 94 نگاره 5.1- نمودار خطی بهره وری…………………………………………………………………….. 101 نگاره 5.2- نمودار خطی سهم بازار…………………………………………………………………………… 103 نگاره 5.3- نمودار خطی مقایسه سهم بازار با بهره وری…………………………………………………. 104 نگاره 5.4- نمودار خطی هزینه کل…………………………………………………………………………… 105 نگاره 5.5- نمودار خطی سود خالص کل…………………………………………………………………… 107 نگاره 5.6- نمودار خطی مقایسه هزینه کل و سود خالص کل………………………………………… 109

فهرست پیوست ها:
پیوست 1……………………………………………………………………………………………………………… 118
پیوست 2……………………………………………………………………………………………………………… 118
پیوست 3……………………………………………………………………………………………………………… 118

منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………. 116
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 119

فصــل اول:
كليـات تحقيـق

فصــل اول: كليـات تحقيـق

1.1. مقدمه

کیفیت محصولات اعم از تولیدی یا خدماتی و فرآیندهای تولید آنها تبدیل به مهمترین مسأله مورد بحث دنیای کسب و کار در اواخر قرن بیستم گردید به نحوی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی که خود را بسیار عقب تر از ژاپن به عنوان پیشرو در امر کیفیت و مدیریت آن یافته و احساس خطر جدی کردند به سرعت رو به اجرای اصول مدیریت کیفیت و طراحی مدل هایی فراگیر برای آن آوردند. سازمان بین المللی استاندارد (ISO) که مرکز آن در ژنو است به همین منظور پایه گذاری گردید. این سازمان اولین نسخه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو سری های 9000 خود را در سال 1987 و سری های 14000 را در سال 1996 منتشر کرد. سیستم مدیریت کیفیت ایزو که در واقع یک سیستم مستقل فرهنگی بوده و شامل استانداردهای مدیریت کیفیت سری 9000 و مدیریت زیست محیطی سری 14000 می باشد به سرعت شروع به گسترش در سراسر جهان کرد بطوریکه به عنوان فراگیرترین استاندارد مدیریت کیفیت در جهان شناخته شد. از آنرو که ایزو 9000 یک قالب مطابقت ایستا است و برای اینکه با محیط جهانی پویای کنونی در صحت بماند بایستی دستخوش بازنگری های دوره ای شود (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون ؛ 2003؛ 36-953) نسخه های بعدی ایزو 9000 در سالهای 1994، 2000 و جدیدترین آنها در سال 2008 به دنیای کسب و کار معرفی گردید که رفع نواقص نسخه های قبلی و بهبود هرچه بیشتر این استاندارد را مورد توجه قرار داده است. به نظر می رسد نسخه های جدیدتر با رویکرد هرچه نزدیکتر شدن به فلسفه های مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) تنظیم گردیده اند.
می توان سه خصوصیت مشترک اصلی بین ایزو 9000 و 14000 را مورد بحث داد. نخست، ایزوها استانداردهای کلی سیستم مدیریت هستند که تحت راهنمایی سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) توسعه یافتند. ایزو 9000 اینکه یک بنگاه باید چه نیازهایی از سیستم کیفیت را برآورده کند وضع می کند، اما چگونگی بدست آوردن آنها را تجویز نمی کند. لازمه ایزو 14000 این است که بنگاه به مطابقت با قوانین زیست محیطی قابل اجرا، و بهبود مستمر چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی متعهد شود، ولی مبناهای زیست محیطی خاصی را برای بنگاه طرح نمی کند. این نه تنها حیطه عمل و انعطاف پذیری بیشتری برای سیستم در اختیار می گذارد تا در بخش های مختلف کسب و کار، و در کسب و کار و فرهنگ های ملی مختلف پیاده سازی شود، بلکه همچنین به آن اجازه می دهد که توسط تنوع گسترده ای از سازمان ها، هر چقدر که سطح فعلی مدیریت کیفیت و بلوغ زیست محیطی آنها باشد، پیاده سازی شود. دوم، ایزوها به راهی که یک سازمان در آن کارهایش را به انجام می رساند (فرآیندها) مربوطند، و نه مستقیما با نتایج این کار (محصولات). اگرچه آنها بطور عادی (به غلط) به عنوان مبنایی برای کیفیت و دوستداری محیط زیست در نظر گرفته می شوند، اما آنها استانداردهای محصول یا عملکرد نیستند. ایزو 9000 استانداردی برای کیفیت محصول و ایزو 14000 استانداردی برای محصولات دوستدار محیط زیست نیست. سوم، ایزو رهنمود هایی برای این استاندارد منتشر می کند ولی ارزیابی هایی را فی نفسه اجرا نمی کند، ارزیابی های انطباق، و تاییدیه های ایزو 9001:2000 یا ایزو 14001 توسط ممیزان مستقل اعتبار گذاری شده در سراسر جهان اجراء و یا صادر شده اند. صلاحیت این آژانس های صدور تاییدیه توسط هیات اعتبارگذاری (ملی) مربوطه اشان نظارت شده است (نه توسط سازمان بین المللی استاندارد) (گادفری یونگ، وینسنت ماک ؛ 2005؛ 157-139).
اغلب مطالعات در خصوص تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد نتیجه گیری کرده اند که شرکت های بکارگیرنده TQM به نتایج بهتری دست یافته اند. در مقابل هنوز توافق عمومی بر تاثیرات ایزو 9000 بر عملکرد شرکت وجود ندارد (مارتینز کاستا و همکاران ؛ 2009). اگرچه تاییدیه ایزو 9000 بیش از یک دهه برای بهبود دادن بسیاری از سازمان ها بکار گرفته شده است اما نتایج آن مختلط است. مزایای تاییدیه ایزو 9000 بایستی بر خط مشی های بی نقص از قابلیت همکاری بین بخشی و شفافیت سیستم ها، روند ها و فرآیندها پی ریزی شده باشد. بنابراین برای بنگاه های رقابتی محور، اتخاذ استاندارد ایزو 9000 بطور طبیعی دنبال می شود و مانند وزش یک نسیم خواهد بود. اگر بخواهیم منصف باشیم، تاییدیه ایزو 9000 بطور خود به خود متعهد تضمین کیفیت نمی شود، بلکه عهده دار سازگاری روندهای درخور با طرز فکر فرماندهی و پایش است (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون؛ 2003؛ 36-953). همه اینها وابسته است به چگونگی علاقه مندی شرکت به استفاده از استانداردهای ایزو 9000. اگر فقط به هدف کسب تاییدیه و تبلیغات باشد، مستندات و روندها روند کسب و کار نرمال را تخریب خواهند کرد و در بهبود عملکرد مشارکت نمی کند. در این مورد تاییدیه ایزو 9000 غیر جذاب است. استاندارد ایزو از اروپا آغاز شد. هرچند بنگاه های اروپایی مطمئن نیستند که آیا این برنامه ها برای القاء کردن کیفیت در سازمانشان به آنها کمک می کنند (هانگی سان ؛ 2000؛ 179-168).
سوال اصلی تحقیق این است که آیا اجرای استانداردهای ISO در بنگاه های اقتصادی و بطور خاص گروه صنعتی بارز با اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده مطابقت داشته و باعث بهبود عملکرد گردیده است؟ به عبارت دیگر در صورت عدم پیاده سازی ایزوها، روند کسب و کار گروه صنعتی بارز با روند کنونی چه تفاوت هایی داشت؟

1.2. تعریف مسأله پژوهشي

گروه صنعتی بارز که در سال 1363 تاسیس و از سال 1372 تولید خود را در زمینه تایر خودرو آغاز نموده است با بهره گیری از استانداردهای بین المللی همواره به دنبال طی کردن مسیر تعالی در صنعت و یافتن جایگاهی ممتاز میان رقبا بوده است. گروه موفق به اخذ گواهینامه های تطابق سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9002 و نیز ایزو 9001 در سال 1376، و گواهینامه تطابق سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو 14001 در سال 1378 گردید. اما سوالی که همیشه پس از پیاده سازی هر سیستمی وجود دارد اینکه آیا مزایای واقعی پیاده سازی سیستم، افزون بر هزینه هایش هست یا خیر؟ به نظر می رسد پس از گذشت حدود 12 سال از تاریخ دریافت تاییدیه ایزو 9000 و حدود 10 سال از تاریخ دریافت تاییدیه ایزو 14000 زمان مناسبی برای پاسخ دادن به این پرسش باشد از آنرو که سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 و 14000 به بلوغ خود در این گروه رسیده و از شرایط مناسبی برای مورد قضاوت واقع شدن، برخوردار است.

1.3. اهمیت و ضرورت تحقیق

تاکنون توجه بسیاری به نیاز ضروری بنگاه ها به بهبود کیفیت و استانداردهای مدیریت آن صورت گرفته است بطوریکه امروزه عدم موفقیت در کسب آنها می تواند باعث خارج شدن بنگاه از گردونه رقابت شود. اما مسأله مهمی که کمتر به آن پرداخته شده ارتباط واقعی (نه خوش بینانه و نه بد بینانه) بین اجرای این استانداردها و تاثیرات آن بر عملکرد بنگاه است.
مزایای ادعا شده حاصل از پیاده سازی ایزوها، تنها منافع ادراک شده ای هستند که نه قابل سنجش اند و نه قابل بازبینی تجربی (گاه آن، ساهیزا زیلانی، نابسیا وحید ؛ 2006؛ 93-72). در واقع بسیاری از بررسی ها فقط توانسته اند ادراک پاسخگویان را از تاثیرات پیاده سازی ایزوها نشان دهند و نه تاثیرات واقعی کسب شده از آن را. شاید یک توجیه برای وجود تناقضات بسیار در یافته های تحقیقات انجام شده همین اختلاف دیدگاه پاسخگویان باشد. این تحقیق با تکیه بر داده های حاصل از ده سال عملکرد گروه صنعتی بارز به دنبال یافتن این ارتباط (در صورت وجود) و چگونگی آن می باشد.

1.4. اهداف تحقيق

1. تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 تاثیری بر بهبود عملکرد در گروه صنعتی بارز داشته است.
1.1. تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 تاثیری بر بهبود عملکرد عملیاتی در گروه صنعتی بارز داشته است.
1.2. تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 تاثیری بر بهبود عملکرد کسب و کار در گروه صنعتی بارز داشته است.

1.5. فرضیه هاي تحقيق

1. رابطه مثبت و معنی داری بین اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 و بهبود عملکرد گروه صنعتی بارز وجود دارد.
1.1. رابطه مثبت و معنی داری بین اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 و بهبود عملکرد عملیاتی گروه صنعتی بارز وجود دارد.
1.2. رابطه مثبت و معنی داری بین اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 و بهبود عملکرد کسب و کار گروه صنعتی بارز وجود دارد.

1.6. تعريف واژه های عملیاتی

ایزو: استانداردهای سیستم مدیریت در زمینه های کیفیت، محیط زیست، ایمنی و غیره که توسط سازمان بین المللی استانداردسازی تدوین می شوند.
ایزو 9000: استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو سری های 9000 مجموعه ای از استانداردهای سیستم کیفیت است که رویه های کیفی صحیح، بدون تحت قیمومیت درآوردن چگونگی دستیابی شرکت به آنها را تجویز می کند (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون؛ 2003؛ 36-953).
ایزو 14000: استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو سری های 14000 اجزاء مقدماتی یک سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) اثربخش را شرح می دهد (گاه آن، ساهیزا زیلانی، نابسیا وحید؛ 2006؛ 93-72).
عملکرد عملیاتی: عملکرد بنگاه با تمرکز بیشتر بر جنبه های داخلی شامل کاهش هزینه، بهره وری افزایش یافته، کیفیت بهبود یافته، رضایت مندی افزایش یافته مشتری، رویه های بهبود یافته داخلی، روحیه بهبود یافته کارکنان (می فنگ، مایل ترزیوفسکی، دنی سمسون ؛ 2008؛ 37-22).
عملکرد کسب و کار: عملکرد بنگاه با تمرکز بیشتر بر جنبه های خارجی شامل سهم بازار افزایش یافته، تصویر شرکتی بهبود یافته، مزیت رقابتی بهبود یافته، دسترسی به بازار جهانی افزایش یافته، سود افزایش یافته (می فنگ، مایل ترزیوفسکی، دنی سمسون؛ 2008؛ 37-22).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

62 − 56 =