تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

بنام خدا

 

 

موضوع:

تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

(مطالعه موردي شهر بندر عباس)

 

فهرست مطالب:

فصل اول

1–1مقدمه………..10

1-2-بيان مسئله….12

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق…….15

1-4-سوالات تحقيق…..19

1-5-قلمرو تحقيق………19

1-6-اهداف تحقيق…….20

1-7-فرضيات تحقيق….21

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه………24

2-1-1-مطالعات داخلی……..24

2-1-2-مطالعات خارجی……27

2-2- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه…….28

2-2-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی……..29

2-2-2- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی……31

2-2-3- ابعاد سرمایه اجتماعی…..34

2-3- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی…….35

2-3-1- پیر بوردیو…..35

2-3-2- جیمز کلمن….40

2-3-3- رابرت پانتام….46

2-3-4- فرانسیس فوکویاما…53

2-4-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار…….59

2-4-1- مفاهیم توسعه پایدار………59

2-4-2- انواع توسعه پایدار……….66

2-4-2-1-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار…66

2-4-2-2- توسعه پایدار ضعیف……….68

2-4-2-3- توسعه پایدار قوی…..69

2-4-2-4- مدل ایده آل توسعه پایدار……….70

2-5- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری…….72

2-5-1- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر……..72

2-5-2- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر………74

2-6-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری………..88

2-6-1- نظریه قطب رشد…89

2-6-2- توسعه اگروپلیتن….91

2-6-3- رشد شهرهای کوچک و متوسط……94

2-7- شهر پایدار……..96

2-8- نگرش اجتماعی به پایداری شهر………99

2-9- پایداری و عدالت اجتماعی…….101

2-10- خاستگاه بوم- شهر………102

2-11- مفهوم بوم شهر پایدار……106

2-12-1- اطلاعات بندرعباس….107

2-12-2- تاریخچه بندرعباس….107

2-12-3-موقعیت جغرافیایی و وسعت………110

2-12-4- آب و هوا…111

2-12-5- ویژگیهای طبیعی……….112

2-12-6- خلیج فارس……..113

2-12-7- تنگه هرمز………..113

2-12-8- آب و هوای هرمزگان………..114

2-12-9- ویژگیهای اجتماعی…..114

2-12-10- سابقه تاریخی………..115

2-13- چارچوب نظری…..116

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه…..120

3-2- شرح واژه ها و اصطلاحات…….121

3-2-1- تعاریف نظری…..121

3-2-1-1- سرمایه اجتماعی……121

3-2-1-2- اعتماد…122

3-2-1-3- مسئولیت اجتماعی……….123

3-2-1-4- آگاهی عمومی…….123

3-2-1-5- مشارکت…….124

3-2-1-6- پایداری………124

3-2-1-7- پایداری شهری…..125

3-2-1-7-1- شاخصهای توسعه پایدار شهری………..127

3-2-1-8- توسعه پایدار………136

3-2-1-9- توسعه پایدار شهری……137

3-3- تعریف عملیاتی متغیرها……….140

3-4- نوع پژوهش……….146

3-5- جامعه آماری……..147

3-6- نمونه آماری حجم نمونه مورد پژوهش……..148

3-7- روش نمونه گیری….149

3-8- اعتبار و پایایی تحقیق…….149

3-9- ابزارجمع آوری داده ها…151

3-10- روش جمع آوری داده ها…….151

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1- مقدمه…153

4-2- اطلاعات توصیفی………..154

4-2-1- متغیرهای زمینه ای….154

4-3- تجزیه و تحلیل……169

4-3-1- آزمون فرضیات……..169

4-4- تجزیه و تحلیل چند متغیره….188

4-4-1- تحلیل چند متغیره(رگرسیونی)…188

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

5-1- مقدمه………190

5-2- خلاصه پژوهش………..190

5-3- تفسیر روابط متغیرها….193

5-4- استنتاج آماری…..194

5-5- استنتاج تئوریکی……….199

5-6- محدودیتهای پژوهش………..200

5-7- پیشنهادات پژوهشی…200

فهرست منابع فارسی…201

فهرست منابع انگلیسی………205

فهرست جداول و نمودارها

جدول شماره(1)توصیف پاسخگویان برحسب جنس………154

نمودارشماره(1)توصیف پاسخگویان برحسب جنس…154

جدول شماره(2) توصیف پاسخگویان بر حسب سن………..156

نمودار شماره(2) توصیف پاسخگویان بر حسب سن………..156

جدول شماره(3)توصیف پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل……156

نمودارشماره(3)توصیف پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل……..157

جدول شماره(4)توصیف پاسخگویان برحسب تحصیلات…157

نمودارشماره(4)توصیف پاسخگویان برحسب تحصیلات….158

جدول شماره(5)توصیف پاسخگویان برحسب فعالیت……..158

نمودارشماره(5)توصیف پاسخگویان برحسب فعالیت……….159

جدول شماره(6)توصیف پاسخگویان برحسب میزان درآمد………160

نمودارشماره(6)توصیف پاسخگویان برحسب میزان درآمد……….160

جدول شماره(7)توصیف پاسخگویان برحسب بومی و غیر بومی………161

نمودارشماره(7)توصیف پاسخگویان برحسب بومی و غیر بومی……….161

جدول شماره (8)توصيف بعد مشارکت عملی از مفهوم مشارکت اجتماعی…162

 نمودارشماره(8)توصیف پاسخگویان برحسب مشارکت عملی….162

جدول شماره (9)توصيف بعد مشارکت عمومی از مفهوم مشارکت اجتماعی……….162

نمودارشماره(9)توصیف پاسخگویان برحسب مشارکت عمومی…163

جدول شماره (10)توصيف مفهوم مشارکت اجتماعی………..163

 نمودارشماره(10)توصیف پاسخگویان برحسب مشارکت اجتماعی…….164

جدول شماره (11)توصيف بعد اعتماد ساختاری از مفهوم اعتماد اجتماعی……164

نمودارشماره(11)توصیف پاسخگویان برحسب اعتماد ساختاری….164

جدول شماره (12)توصيف بعد اعتماد به اجتماع از مفهوم اعتماد اجتماعی…..165

نمودارشماره(12)توصیف پاسخگویان برحسب اعتماد به اجتماعی………..165

جدول شماره (13)توصيف مفهوم اعتماد اجتماعی………165

نمودارشماره(13)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم اعتماد اجتماعی…..166

جدول شماره (14)توصيف بعد انسجام خانوادگی از مفهوم انسجام اجتماعی…..166

نمودارشماره(14)توصیف پاسخگویان برحسب بعد انسجام خانوادگی……166

جدول شماره (15)توصيف بعد انسجام فردی از مفهوم انسجام اجتماعی………..167

نمودارشماره(15)توصیف پاسخگویان برحسب بعد انسجام فردی….167

جدول شماره (16)توصيف مفهوم انسجام اجتماعی……..167

نمودارشماره(16)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم انسجام اجتماعی….168

جدول شماره (17)توصيف مفهوم توسعه ی پایدار شهری…….168

نمودارشماره(17)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم توسعه ی پایدار شهری…168

جدول شماره (18)توصيف مفهوم شبکه های اجتماعی………..169

نمودارشماره(18)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم شبکه های اجتماعی……..169

جدول شماره (4-3-1) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به سن و توسعه پایدار شهری…..169

جدول (4-3-2) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای سن و توسعه پایدار شهری…….170

جدول شماره (4-3-3) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به مشارکت اجتماعی و سن……..170

جدول (4-3-4) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای مشارکت اجتماعی و سن………..171

جدول شماره (4-3-5) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها مربوط به متغییر های اعتماد اجتماعی و سن………..171

جدول (4-3-6) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای اعتماد  اجتماعی و سن……172

جدول شماره (4-3-7) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به انسجام اجتماعی و سن….172

جدول (4-3-8) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای سن و انسجام اجتماعی……172

جدول شماره (4-3-9) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به شبکه های اجتماعی و سن…….173

جدول (4-3-10) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای سن و شبکه های اجتماعی…….173

جدول (4-3-11) آزمون اسپیرمن برای متغیرهای تحصیلات و توسعه ی پایدار شهری………174

جدول (4-3-12) آزمون اسپیرمن برای متغیرهای تحصیلات ومشارکت اجتماعی………175

جدول (4-3-13) آزمون اسپیرمن برای متغیرهای تحصیلات و اعتماد اجتماعی………..176

جدول (4-3-14) آزمون اسپیرمن برای متغیرهای تحصیلات و شبکه های اجتماعی…..176

جدول (4-3-15) آزمون اسپیرمن برای متغیرهای تحصیلات و انسجام اجتماعی……..177

جدول شماره ی (4-3-16) آزمون نرمالیته ی مفهوم مشارکت اجتماعی…178

جدول شماره ی (4-3-17)توصیف میانگین مشارکت اجتماعی برحسب جنسیت……179

جدول شماره (4-2-21)آزمون لون و آزمون تی برای تفاوت مشارکت اجتماعی برحسب جنسیت…….179

جدول شماره ی (4-3-22) آزمون نرمالیته ی مفهوم اعتماد اجتماعی……180

جدول شماره ی (4-3-23)توصیف میانگین اعتماد اجتماعی برحسب جنسیت………180

جدول شماره (4-3-24)آزمون لون و آزمون تی برای تفاوت اعتماد اجتماعی برحسب جنسیت……….181

جدول شماره ی (4-3-25) آزمون نرمالیته ی مفهوم انسجام اجتماعی…..181

جدول شماره ی (4-3-26)توصیف میانگین انسجام اجتماعی برحسب جنسیت……..182

جدول شماره (4-3-27)آزمون لون و آزمون تی برای تفاوت انسجام اجتماعی برحسب جنسیت………182

جدول شماره ی (4-3-28) آزمون نرمالیته ی مفهوم شبکه های اجتماعی……….183

جدول شماره ی (4-3-29)توصیف میانگین شبکه های اجتماعی برحسب جنسیت…183

جدول شماره (4-3-30)آزمون لون و آزمون تی برای تفاوت شبکه های اجتماعی برحسب جنسیت….184

جدول شماره (4-3-31) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار شهری……184

جدول (4-3-32) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار شهری……….185

جدول شماره (4-3-33) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به اعتماد اجتماعی و توسعه پایدار شهری….185

جدول (4-3-34) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای اعتماد اجتماعی و توسعه پایدار شهری…….186

جدول شماره (4-3-35) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به شبکه های اجتماعی و توسعه پایدار شهری…….186

جدول (4-3-36) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای شبکه های اجتماعی و توسعه پایدار شهری………187

جدول شماره (4-3-37) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به انسجام اجتماعی و توسعه پایدار شهری….187

جدول (4-3-38) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای انسجام اجتماعی و توسعه پایدار شهری……188

جدول شماره (4-4-1) ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در باره ی عوامل موثر بر توسعه ی پایدار شهری…….18

فصل اول:

کليات

1-1-مقدمه:

سرمايه اجتماعي از حوزه هاي نو ظهور و جنجال آفرين در مطالعات ميان رشته اي جامعه شناسي و اقتصاد تلقي مي شود. وضعيت بسامان اقتصادي، بهره مندي از سلامت و تندرستي و داشتن روابط دوستانه با ديگران بخشي از عناصر اساسي مورد نيازي هستند که در بهبود کيفيت زندگي موثرند. بعد از جنگ جهاني دوم بيشتر تئوريهاي توسعه و نظريه هايي که در ارائه مسيري جهت نيل به توسعه اقتصادي و حرکت به سمت “جامعه رفاه” سعي داشتند، بدون در نظر گرفتن متن اجتماع و چگونگي روابط انساني نهفته در آن ، برنامه ريزي هاي اقتصادي دولتها را تحت تاثير قرار مي دادند، در حاليکه تحقيقات اخير نشان داده که شيوه تعامل مردم با يکديگر ، نحوه و ميزان مشارکت آنها در امور مدنی و باورها و ارزشهاي مشترک آنها مي تواند در کاهش زمان و هزينه هاي اقتصادی و اجتماعي تاثير به سزايي داشته باشد؛ از اين رو مفهوم سرمايه اجتماعي ( در کنار سرمايه طبيعي ؛ اقتصادي و انساني ) مطرح شده که شامل نهادها، روابط؛ نگرشها و ارزشهايي است که تعامل مردم را هدايت مي کند و آنها را در توسعه اقتصادي و اجتماعي مشارکت دهد(شارع پور، 106:1380).

از آنجا که انسانها از طريق روابطي که با يکديگر برقرار مي سازند سعي دارند تا نيازمندي هاي خود را تامین و اهداف مورد نظر خود را محقق کنند ، پديده اي بنام “جامعه ” شکل مي گيرد. برقراري رابطه ميان افراد باعث مي شود تا اطلاعات بين آنها مبادله شود و افراد جامعه در قالب شبکه هاي مختلف اجتماعي از قبيل همسايگان، دوستان، شبکه هاي خويشاوندي، خانواده و… به تعريف و تحقق منافع جمعي اقدام کنند و با مشارکت فعال اجتماعي در بهبود کيفيت زندگي فردي و جمعي خود بكوشند ، هر چه اين روابط از استحکام بيشتر و از کيفيت و کميت بالاتري برخوردار باشد و نظام مندتر و هماهنگ تر عمل کند شاهد دستيابي به اهداف جمعي در مدت زماني کوتاهتر و با صرف هزينه اي کمتر خواهيم بود. در اين حالت ما مي توانيم از ” سرمايه اجتماعي” صحبت به ميان آوريم که ترکيب ويژه اي از روابط اجتماعي و کيفيت اين روابط است. اين نکته را بايد خاطر نشان ساخت که ارتباطات اجتماعي هنگامي مي توانند به مثابه ” سرمايه اجتماعي ” عمل کنند که مبتني بر اعتماد متقابل و تحت تاثير ارزشها و هنجارهاي مشترکي که افراد جامعه در آن شريکند؛ باشند. در نتيجه سرمايه اجتماعي به عنوان عامل اساسي در روابط بين فردي مي تواند از سطحي خرد به سطحي کلات تسري يابد و توسعه اقتصادي و اجتماعي را به همراه آورد.

گروهي از دانشمندان علوم اجتماعي که احيا کننده سنت توکويل هستند طيف وسيعي از قرائن تجربي را جمع آوري نموده اند که نشان مي دهد کيفيت زندگي عمومي و عملکرد نهادهاي اجتماعي عمقاً متاثر از هنجارها و شبکه هاي مشارکت مدني است. سرمايه اجتماعي به تدريج به عنصر حياتي توسعه اقتصادي در سرتاسر جهان تبديل مي شود. دهها پژوهش توسعه روستايي نشان داده است که شبکه نيرومند انجمنهاي مردمي محلي براي رشد اقتصادي به اندازه سرمايه گذاري فيزيکي، تکنولوژيکي، با دستيابي به قيمت مناسب اهميت دارد.

1-2-بيان مسئله:

در حال حاضر رشد و توسعه روز افزون در تمامي عرصه هاي اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي در همه جوامع خصوصا جوامع در حال توسعه مشهود و ملموس است. بنابراين همه جوامع براي دستيابي به توسعه همه جانبه پايدار بايد الگوهاي مناسبي را چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ فرهنگي_ اجتماعي براي خود فراهم سازند تا بتوانند به اين مهم دستيابند.

مطالعات توسعه به صورت محدود در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم در اروپا با تمرکز بر روي مشکلات کلان اقتصادي؛ ارتباط جهاني و نابرابري بين کشورهاي فقير و غني آغاز شد(براهمن،4:1381). در اين سالها مفهوم توسعه را مترادف با رشد اقتصادي بکار مي بردند( ساعي،18:1388) و بالا بردن توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه را اهداف اصلي توسعه قرار مي دادند؛ اما با تشديد مسائلي چون فقر، بيکاري، نابرابري، تخريب منابع طبيعي و … کاربرد متغيرهاي اقتصادي به عنوان تنها عامل موثر در بخش توسعه مورد ترديد قرار گرفت( پور محمدي و زالي،38:1383). همين امر باعث شد که از دهه 1970 به بعد توجه به توسعه پايدار با محوريت توسعه انساني و حفظ منابع طبيعي براي نسلهاي آينده مورد توجه قرار گيرد.

تا اينکه در سال 1992 ميلادي در “کنفرانس زمين” توسعه پايدار بدين صورت تعريف شد: رفع نيازهاي نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانايي نسلهاي آينده در برآورده کردن نيازهايشان، بعلاوه در کميسيون جهاني  محيط زيست ، توسعه پايدار را اينگونه تعريف مي کنند: توسعه پايدار فرآيند تغيير در استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاريها، سمت گيري توسعه تکنولوژي و تغيير نهادي است که با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد. همچنين کمسيون”براتنلند” در باره توسعه پايدار مي گويد: توسعه پايدار به عنوان يک فرآيند، لازمه بهبود و پيشرفت است، فرآيندي که اساس بهبود وضعيت و از ميان برنده کاستيهاي اجتماعي، فرهنگي جوامع پيشرفته است و بايد موتور حرکت پيشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمام جوامع بويژه کشورهاي در حال توسعه باشد( عباسپور،1008:1386).

بنابراين، توجه به توسعه پايدار با تمرکز بر توسعه انساني مورد توجه قرار گرفت و در سالهاي اخير توجه به سرمايه اجتماعي به عنوان عاملي تاثير گذار در توسعه پايدار اجتماعي شناخته شده است. اما منظور از سرمايه اجتماعي هنجارها و شبکه هايي است که مردم را قادر مي سازد تا دست به کنش جمعي بزنند( پورستن،1998). بانک جهاني سرمايه اجتماعي را پديده اي مي داند که حاصل تاثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي کميت و کيفيت تعاملات اجتماعي است، بنابراين با استفاده از شناخت سرمايه هاي اجتماعي و شيوه هاي بکارگيري آن مي توان نيروها انساني را بسوي دستيابي به توسعه پايدار هدايت کرد.

 شهر بندر عباس یکی از شهرهای کهن و سابقه دار در تارخ کشور است که بخاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و زیست محیطی خاصی که دار د از یک سو و به دلیل مشارکت انسان آن در طول تاریخ اهمیت ویژه ای در توسعه کشوری داشته است. منابع طبیعی؛ نفت، و موقعیت تجاری و مرز آبی مشترک این شهر با کشورهای مجاور موقعیت ویژه ای برای آن ایجاد کرده است. توسعه پایدار چنانکه گفته شد بر استفاده از منابع طبیعی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر با حفظ آن برای نسل های آینده تاکید دارد  بنابراین سنجش این امر که شناخت مردم شهر از ابعاد توسعه تا چه اندازه است  اهمیت بسزایی در برنامه ریزی های آینده در جهت توسعه پایدار شهر بندرعباس خواهد داشت،  بعلاوه تحقیقات جدید در سطح دنیا نشان می دهد که سرمایه اجتماعی عاملی مهم در مشارکت انسانی در جهت توسعه پایدار است بنابرابن پرداختن به سرمایه اجتماعی و سنجش همبستگی آن با توسعه پایدار شهری اهمیت بسزایی در برنامه ریزی و دستیابی به این مهم است.

تحقيق حاضر ضمن شناخت هر يک از اين عوامل قصد دارد با بررسي تاثیر متقابل سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار، دريابد که ايندو تا چه اندازه از يکديگر متاثر مي شوند؟ بهترين شيوه ها در بکار گيري ايندو عامل در کنار يکديگر براي دستيابي به توسعه پايدار شهري چيست؟ در صورت بها ندادن به سرمايه اجتماعي آيا توسعه پايدار شهري بطور کامل محقق خواهد شد يا خير؟

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق:

ما در دنيايي زندگي مي کنيم که حرکت رو به جلو در آن اجتناب ناپذير است و پيشرفت و توسعه هر روز تمام جوانب زندگي ما را تحت تاثير قرار مي دهد. پيشرفت روز افزون تکنولوژي، روابط انساني، تغييرات اجتماعي و اقتصادي، همه و همه دست بدست هم مي دهند تا هر روز تغييراتي را در شيوه زندگي، کاربرد منابع و… پيش روي ما قرار دهند، بنابراين شناخت منابع، راههاي استفاده بهينه از آن و ضمن حفظ آنها براي نسلهاي آينده اهميت بالايي در مطالعات دارد؛ بعلاوه چون جمعيت انساني از تاثيرگذارترين عوامل در اين راستاست بايد طوري شناخته و هدايت شود که بالاترين و بهترين بازدهي و کارکرد از منابع را براي خود فراهم سازد؛ بنابراين شناخت سرمايه هاي اجتماعي و يا ايجاد آن به انسان کمک مي کند تا روابطش با جامعه را طوري برنامه ريزي کند که بهترين و بالاترين بهره وري را کسب نمايد، بنابراين توجه به سرمايه هاي اجتماعي و تاثير آن بر توسعه پايدار اقتصادي چه در سطح کشور و چه در سطح شهرها اهميت ويژه اي دارد چنانچه مطالعات گوناگوني در نقاط مختلف دنيا و يا حتي کشور خودمان در اين مورد صورت گرفته است.ضمن اينکه سعادت(1387) در مقاله اي به تعيين روند تغييرات سرمايه اجتماعي در ايران پرداخته است، بدين منظور با استفاده از ميزان سرمايه اجتماعي که براي يکسال (1380) براي ايران تخمين زده شده بود، به استخراج روند سرمايه اجتماعي در ايران اقدام نمود و براي اينکار از روش فازي استفاده کرده است.

فهرست منابع فارسي:

 1. اذاني، مهري (1385)، مجموعه مقالات اولين همايش جغرافيا و قرن 21، انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد.
 2. ارائه الگوي طراحي شهري پايدار ، شيما فرشاد ، 1381 ، آزاد خوراسگان. ارشد معماري
 3. اصغر ضرابي، آينده شهرها، برنامه ريزي توسعه پايدار شهري، مجموعه مقالات اولين سمينار، مديريت توسعه پايدار در نواحي شهري، تبريز، شهرداري تبريز، 1379
 4. امکچي، حميده (1383)، شهرهاي مياني و نقش آنها در چارچوب توسعه ملي، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.
 5. بحريني، سيد حسين و مکنون، محمد رضا (1380)، توسعه شهري پايدار از فکر تا عمل، مجله محيط شناسي، دانشگاه تهران، شماره 27
 6. برآبادي، محمود (1384)، الفباي شهر، تهران، سازمان شهرداري ها و دهيارهاي کشور
 7. بورديو، پير. (1384)، نظريه کنش، دلايل عملي و انتخاب عقلاني، ترجمه مرتضي مرديها، تهران، انتشارات نقش و نگار.
 8. بهرامي، فردين، (1381)، ابعاد بيروني سرمايه اجتماعي، انتشارات نسيم البرز، شماره 10، تهران
 9. پاپلييزدي، محمد حسين ابراهيمي و حسين رجبي سناجرايي (1382) نظريه هاي شهر و پيرامون آن، انتشارات سمت، تهران.
 10. پانتام، رابرت (1380)، دموکراسي و سنت هاي مدني، ترجمه محمد تقي دلفروز، انتشارات سلام، چاپ اول، تهران.
 11. پرانک، ژان و محبب الحق، علي (1380) گزارش لايحه پيش زمينه توسط توسعه پايدار، مجموعه پژهش هاي محيط زيست، دانشگاه تهران.
 12. تام ترمز، شهر همچون چشم انداز، ترجمه فرشاد نوريان، شرکت پردازش و برنامه ريزي شهري، 1376
 13. جمال معيني، توسعه پايدار، مجله صبح سبز، سال اول، 1380، شماره دوم و سوم
 14. حکمت نيا، حسن و موسوي، مير نجف (1385) مجموعه مقالات اولين همايش جغرافيا و قرن 91، انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد.
 15. خلاصه مقالات ساماندهي فرهنگي، وزارت فرهنگي و ارشاد اسلامي، 1377.
 16. شبير زادگان، فرشاد (1377). محيط زيست و توسعه پايدار، فصلنامه محيط زيست، شماره اول
 17. شريفيان ثاني، مريم (1380)، سرمايه اجتماعي، مفاهيم اصلي و چارچوب نظري، فصلنامه مددکاري اجتماعي، شماره 8
 18. شکويي، حسين و موسي کاظمي محمدي، سيد مهدي (1379)، مولفه هاي اجتماعي – اقتصادي توسعه پايدار شهري (پژوهش موردي شهر قم)، مجموعه مقالات اولين همايش مديريت و توسعه شهري پايدار در نواحي شهري.
 19. شيمه، الف. (1376)، مقدمه اي بر مباني شهري، تهران، دانشگاه علم و صنعت
 20. علومي، سعيد بابک، سرمايه اجتماعي، ماهنامه تدبير، سال دوازدهم، شماره 116، مهرماه 1380.
 21. علوي تبار، عليرضا (1379)، مشارکت در اور شهار، نشر سازمان شهرداري ها، چاپ اول، تهران
 22. فتحي، زهره (1379)، شهرهاي کوچک و توسعه پايدار منطقه اي، فصلنامه مديريت شهري، شماره 4، تهران
 23. فوکوياما، فرانسيس (1379). پايان نظم، ترجمه غلام عباس توسلي، تهران، انتشارات جامعه ايرانيان
 24. قديمي، حجت الله (1379). فناوري اطلاعات و مديريت توسعه شهري، مجله شهرداري ها. سال دوم، شماره 23
 25. کاظمي محمدي و موسوي، مهدي (1378)، ارزيابي توسعه پايدار در توسعه شهري، پژوهش موردي شهر قم، رساله دکتري جغرافيايي انساني (گرايش شهري) دانشگاه تربيت مدرس، تهران.
 26. کلمن، جيمز، (1377)، بنيان هاي نظريه اجتماعي، ترجمه منوچر صبوري، نشر ني تهران.
 27. مارک رزلند، آرمانشهرهاي امروز: پيوند شهر و طبيعت، ترجمه مهناز. م. معيري، مجله

معماري وشهرسازي دوره هفتم، شماره 49-48، اسفند ماه 1377 .

 1. مجموعه راهنماي جهانگردي ايران 26، استان هرمزگان، حسن زنده دل و دستياران، نشر ايران گردان، 1377، تهران.
 2. مجتهدزاده، غلامحسين (1379)،معني و مفهوم توسعه پايدار در مناطق شهري، مجموعه مقالات اولين سمينار مديريت توسعه پايدار، در نواحي شهري، تبريز، شهرداري، تبريز.
 3. مجموعه راهنماي جهانگردي ايران 26، استان هرمزگان، حسن زنده دل و دستياران، نشر ايران
 4. مدني، مريم، بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه پايدار شهري (شهر تهران)، پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت (MA) دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات 890-1388
 5. مسعود حسن نژاد امجدي و ديگران، معني و مفهوم توسعه پايدار و نمود آن در شهر، مجموعه مقالات اولين سيمنار مديريت توسعه پايدار در نواحي شهري، شهرداري تبريز، تبريز، 1379.
 6. مظفر صرافي، شهر پايدار چيست؟ فصلنامه مديرتي شهري، سال اول، شماره 4، زمستان 1379.
 7. مظفر صرافي، مباني برنامه ريزي توسعه منطقه اي، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي – اجتماعي، تهران1379.
 8. معرفي شاخص هاي ارزيابي و بررسي روند توسعه پايدار شهري درکلان شهر تهران، دکتر جعفر رزمي، سار ايزدي، منا انوري، مجله فرآيند مديريت و توسعه شماره 67، بهار 1387.
 9. موحد، علي (1379) توسعه پايدار در شهري، نشريه مسکن و انقلاب، شماره 9.
 10. موسي کاظم محمدي، سيد مهدي (1380) توسعه پايدار شهري: مفاهيم و ديدگاه ها، فصلنامه پژوهشي تحقيقات جغرافيايي، شماره 42
 11. نوريان، فرشاد (1379). کاربرد سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت و برنامه ريزي شهري درايران، فصلنامه مديريت شهري، شماره 4 .
 12. الواني، سيد مهدي، سيد تقوي، مير علي (1381)، سرمايه اجتماعي: مفاهيم نظريه ها، فصلنامه مديريت، بهار و تابستان، دانشگاه علامه طباطبايي شماره 33 و 34.
 13. وزين، ع، ر. 1378. سامان دهي شهري و تکنيک شهرسازي، مشهد، نشر درخشش.
 14. وزين، ع، ر. 1378. سامان دهي شهري و تکنيک شهرسازي، مشهد، نشر درخشش گردان، 1377، تهران.
 15. محمود امير يار محمدي، به سوي شهرسازي انسانگرا، تهران، شرکت پردازش و برنامه ريزي شهري، 1379.
 16. مظفر صرافي، توسعه پايدار و مسئوليت برنامه ريزان شهري، مجله معماري و شهرسازي، شماره 35، ص 39.
 17. فرهنگ مهر، ديدي نو از ديني کهن (فلسفه زرتشت، تهران، نشر ديبا، 1375، ص 70.
 18. اليزابت بارنون، گيتي ويليامز و هايک خبز، شهر متراکم و پايداري شهري، ترجمه فريده باروقي، فصلنامه مديريت شهري، سال اول، شماره 4، زمستان 1379، ص 18).

منابع انگليسي:

 1. Declining* social captal, jornual of democracy vol, 6.
 2. Elkin, T.M. (1994) ”Reviewing The City: Towared sustainable urban Development”, Frends of the Earth, London.
 3. Feyzan, E. (2000). ”Global Trans formations rersus local Dynanics in Istanbul”, pergamon, 17 (5): 371-377.
 4. Fukuyama, franeis, (1999), ‘’social capital and civil soeiety’ prepared for delivery at the im.
 5. Put nam, R.D. (1995), Boulding Alone: America’s
 6. Wellman, Barry and.j.f Grifin (1992) . ‘’wich type of lies and network provide what kinds of social suppial? advances in grop processes, vol 90.
 7. W. (1995). ”politral revolution and urban development”, urban planningco.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

83 − = 74