تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران

59,000تومان

توضیحات

1- فهرست مطالب
چکيده 1
فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه . 4
1-1- بيان مسأله 5
1-2- اهميت تحقيق 9
1-3- پيشينه تحقيق 10
1-4- اهداف تحقيق 12
1-5- فرضيه هاي تحقيق 12
1-6- روش تحقيق 13
1-7- جامعه آماري 13
1-8- قلمرو موضوعي تحقيق 14
1-9- قلمرو مکاني تحقيق 14
1-10- قلمرو زماني تحقيق 14
1-11- تعاريف واژه گان 14
1-12- مشکلات و تنگناهاي تحقيق 16
1-13- خلاصه فصل 16
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
مقدمه 18
2-1- بخش اول: تشريح فناوري اطلاعات و انواع سيستمهاي اطلاعاتي 18
2-1-1- داده 18
2-1-2- اطلاعات 19
2-1-2-1-ويژگيهاي اطلاعات مناسب و مربوط 22
2-1-3- دانش 24
2-1-4- تگنولوژي 25
2-1-5- فناوري اطلاعات 26
2-1-6- انواع سيستمهاي اطلاعاتي 29
2-1-6-1-سيستم پردازش تعاملات 29
2-1-6-2-سيستم اطلاعات مديريت 30
2-1-6-3- سيستم پشتيباني تصميم 31
2-1-6-3-1- ويژگيهاي سيستم پشتيباني تصميم 31
2-1-6-4-سيتم پشتيباني تصميمات گروهي 32
2-1-6-5- هوش مصنوعي 33
2-1-6-6- سيتم هاي خبره يا هوشمند 34
2-1-6-6-1- ويژگيهاي سيستمهاي خبره 35
2-1-6-7- سيستم اتوماسيون اداري 35
2-1-6-7-1- مزاياي اتوماسيون اداري 36
2-1-6-8- سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد(اجرايي) 36
2-1-6-8-1-ويژگيهاي سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد(اجرايي) 36
2-1-7- کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان 37
2-2- بخش دوم: بررسي توانمند سازي 41
2-2-1- تاريخچه و مباني توانمند سازي 41
2-2-2- تعاريف توانمند سازي 45
2-2-2-1-توانمند سازي بعنوان يک عنصر ارتباطي 45
2-2-2-2-توانمند سازي بعنوان يک مفهوم انگيزشي 46
2-2-3- دلايل توانمند سازي 48
2-2-4- مدلهاي توانمند سازي 51
2-2-4-1- مدلهاي عام 51
2-2-4-2- مدلهاي اقتضايي 56
2-2-5- منافع و موانع توانمند سازي 60
2-2-6- فراهم آوردن اطلاعات درباره عملکرد و نقش آن در توانمد سازي کارکنان 62
2-2-7- تصميم گيري درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازي 64
2-2-8- دانش درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازي 66
2-2-9- پيشينه تحقيق 67
2-3- بخش سوم: تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي منابع انساني 71
2-4- نتيجه گيري 76
2-5- خلاصه فصل .78
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 80
3-1- روش تحقيق 80
3-2- متغييرهاي تحقيق .81
3-2-1- متغيير مستقل .82
3-2-2- متغيير وابسته ….82
3-3- قلمرو تحقيق 83
3-3-1- قلمرو موضوعي تحقيق 83
3-3-2- قلمرو مکاني تحقيق 83
3-3-3- قلمرو زماني تحقيق 83
3-4- جامعه آماري 84
3-5- نمونه و روش تعيين حجم نمونه 84
3-6- روشهاي جمع آوري اطلاعات 86
3-7- تحليل پرسشنامه 88
3-8- روايي و پايايي پرسشنامه 88
3-8-1- روايي 89
3-8-2- پايايي ….89
3-9- فرايند عملياتي شدن مفاهيم 91
3-10- آزمون فرضيات 94
3-11- آمار توصيفي 95
3-12- آمار استنباطي 95
3-13- آزمون دو جمله اي 98
3-14- آزمون فريد من براي اولويت بندي گزينه ها 99
3- 15- خلاصه فصل 100
فصل چهارم:تجزيه و تحليل
مقدمه 102
4-1- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها 102
4-1-1- جنسيت 103
4-1-2- سن 103
4-1-3- سابقه خدمت 104
4-1-4- سطح تحصيلات 105
4-2- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها .107
4-2-1- آزمون کاي – دو و آزمون دو جمله اي 107
4-3- آزمون فريد من 114
4-3-1- رتبه بندي فرضيه ها 114
4-3-2- درک معني دار بودن اختلاف بين رتبه ها 117
4-4- تلخيص و نتيجه گيري 119
فصل پنجم:نتيجه گيري
5-1- خلاصه فرآيند تحقيق 121
5-2- نتايج فرضيات 122
5-2-1- نتيجه فرضيه اول 122
5-2-2- نتيجه فرضيه دوم 123
5-2-3- نتيجه فرضيه سوم 123
5-2-4- نتيجه فرضيه چهارم 124
5-3- پيشنهادهاي تحقيق 124
5-4- محدوديتهاي تحقيق 129
5-5- پيشنهاد براي محقق آينده 129
پيوستها
پرسشنامه .130
منابع
فارسي………………………………………………………………………………………………………………………..132
خارجي………………………………………………………………………………………………………………………134
2- فهرست جداول
جدول 2-1- انواع اطلاعات مديريت بر حسب نياز مديران سطوح مختلف 21
جدول 2-2- مدل کاربرد فناوري اطلاعات نولان 38
جدول 2-3- مدل کاربرد فناوري اطلاعات گاليز و ساتر لند 39
جدول 2-4- عوامل کاهش اثر بخشي .56
جدول 3-1-تحليل پرسشنامه 88
جدول 3-2- مقدار آلفاي کرونباخ فرضيه ها 90
جدول 4-1-عده زنان و مردان در نمونه. .103
جدول 4-2- وضعيت سن افراد در کل نمونه 104
جدول 4-3- وضعيت سابقه خدمت افراد در کل نمونه .105
جدول 4-4- وضعيت تحصيلي افراد در کل نمونه .106
جدول 4-5- شاخصهاي توصيفي گروه نمونه 107
جدول 4-6- مقادير آزمون دو جمله اي براي فرضيه فرعي اول 109
جدول 4-7- مقادير آزمون دو جمله اي براي فرضيه فرعي دوم 110
جدول 4-8- مقادير آزمون دو جمله اي براي فرضيه فرعي سوم 111
جدول 4-9- مقادير آزمون دو جمله اي براي فرضيه فرعي چهارم .112
جدول 4-10- مقادير آزمون دو جمله اي براي فرضيه اصلي 114
جدول 4-11- اولويت بندي نتايج از ديد افراد نمونه بر مبناي جنسيت 115
جدول 4-12- اولويت بندي نتايج از ديد افراد نمونه بر مبناي سن 115
جدول 4-13- اولويت بندي نتايج از ديد افراد نمونه بر مبناي سابقه خدمتر 116
جدول 4-14- اولويت بندي نتايج از ديد افراد نمونه بر مبناي مدرک تحصيلي 117
جدول 4-15- آماره آزمون براي هر چهار زير گروه 118
جدول 4-16- آزمون فرضيات در يک نگاه 119
3-فهرست نمودارها
شکل 1-1- مدل مفهومي تحقيق .8
شکل 2-1- رابطه سيستم هاي اطلاعات مديريت،فناوري اطلاعات و اطلاعات 28
شکل 2-2- الگوي نظري تحقيق 78
شکل 3-1- مدل مفهومي تحقيق 94
نمودار 2-1- سطوح مديريت .22
نمودار 2-2- الگوي توانمند سازي فورد و فوتلر 57
نمودار 4-1- فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 103
نمودار 4-2- نمودار سن پاسخ دهندگان 104
نمودار 4-3- نمودار فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان 105
نمودار 4-4- نمودار فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان 106

1- چکيده
خلاصه: اين تحقيق در جهت بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر توانمندسازي كاركنان در سازمان مي پردازد .به منظور انجام تحقيق ابتدا به مطالعه مباني نظري تحقيق پرداخته شد. از اين رو بسياري از منابع در اختيار اعم از فارسي و لاتين و همچنين تحقيقات قبلي كه در اين زمينه صورت گرفته بود مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت . در اين راستا يكسري مصاحبه هاي اكتشافي با برخي از كارشناسان سازمان به عمل آمد.در مرحله بعد پس از جمع بندي مطالب نسبت به تدوين فرضيات تحقيق اقدام شد. در مرحله بعد مباني نظري تحقيق گردآوري شد كه در ادامه به مدل تحليلي تحقيق رسيديم. در ادامه روند تحقيق پرسشنامه به عنوان كاراترين ابزار گردآوري اطلاعات تعيين شد. محقق به منظور طراحي پرسشنامه روا و پايا انجام مطالعات بيشتر در مباني نظري و نظر سنجي هاي كارشناسانه را سرلوحه خود قرار داد.بر اين اساس و با توجه به شاخصهاي موجود ،پرسشنامه اي مشتمل بر 20 سؤال طراحي شد و پس از بررسي و رفع نواقص آن به تأييد اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيد و روايي آن مورد تأييد قرار گرفت .در مرحله بعد به منظور سنجش پايايي پرسشنامه تعداد 20 پرسشنامه در جامعه آماري توزيع شد و پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل آن پايايي پرسشنامه با ضريب 8/80 درصد مورد تأييد قرار گرفت .در ادامه نيز پرسشنامه ها در بين نمونه آماري كه بالغ بر 120 نفر بودند توزيع و سپس جمع آوري شد و جهت تجزيه تحليل اقدام گرديد .به اين ترتيب فعاليت ميداني تحقيق با توزيع پرسشنامه در جامعه آماري شروع و با جمع آوري آنها خاتمه يافت.در نهايت به منظور تجزيه تحليل داده ها از آزمون كاي دو تك متغيره و آزمون دو جمله اي با كمك نرم افزار spss استفاده شده است و براي رتبه بندي ابعاد از آزمون فريدمن استفاده شده است .نتايج حاصل از تجزيه تحليل اطلاعات كلي حاكي از تأييد فرضيات پژوهش حاضر مي باشد.

روشهاي اجرا: در اين پژوهش از نظر تحقيق، يعني از لحاظ نحوه گردآوري داده ها، روش تحقيق ما روش تحقيق توصيفي مي باشد. در بين انواع مختلف روشهاي تحقيق توصيفي نيز اين تحقيق از نوع پيمايشي است. در تحقيق حاضر از هر دو روش کتابخانه اي و ميداني جهت گرد آوري داده ها و اطلاعات مورد نياز تحقيق استفاده گرديد.در اين تحقيق محقق با پرسشنامه بسته كه براي اندازه گيري آن از طيف ليكرت استفاده شده داده هاي مورد نياز را گردآوري کرد . به منظور تجزيه تحليل داده ها از آزمون كاي دو تك متغيره و آزمون دو جمله اي با كمك نرم افزار spss استفاده گرديد
اهداف: هدف اصلي تحقيق حاضر برسي تاثير فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
از ديگر اهداف اين پژوهش عبارتست از اولويت بندي ميزان اين تاثير بر اساس فرضيات تحقيق و نيز ارائه پيشنهاداتي در خصوص استفاده و بكارگيري مؤثر فناوري اطلاعات در توانمندسازي هر چه بيشتر كاركنان مي باشد
نتايج بدست آمده: با توجه به تاييد کليه فروض مي توان بيان كرد که فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان شرکت راه آهن ج.ا.ا تاثير معنا دار دارد.به عبارت ديگر نتايج تحليلهاي انجام شده حكايت از اين امر دارد كه توانمندسازي كاركنان متأثر از بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان مورد نظر مي باشد

مقدمه
اطلاعات يکي از ارزشمندترين وروديهاي سازمان است. اطلاعات باارزش باعث افزايش اطمينان و ثبات منابع انساني مي شود و کمبود آنها سبب بي اطميناني و بي ثباتي آنان در سازمان مي گردد. امروزه اطلاعات در سازمانها از طريق فناوري اطلاعات جمع آوري ، پردازش و نگهداري مي شود.همر،چمپي (1378)
از آنجايي که عملکرد موفقيت آميز سازمانها در گرو وظايف مديريتي يعني برنامه ريزي ،سازماندهي ،رهبري و کنترل است و انجام اينگونه وظايف نيز در گرو اطلاع رساني مديريت است از اين رو پيشرفت سازمانها بدون برخورداري از ابزارهاي اطلاع رساني و کسب مهارتهاي لازم در زمينه کاربرد فناوري اطلاعات و همچنين اطلاع رساني به کارکنان و مديران براي توانمند کردن آنها در كارهايشان امري غير ممكن است. استونر و فريمن(1375). دانشمندان و نظريه پردازان مديريت بر اين موضوع توافق دارند که کاربرد صحيح و مناسب فناوري اطلاعات موجب افزايش اثربخشي کارکنان و مديريت در سازمان مي شود در نتيجه سبب شفافتر شدن مسئوليت و پاسخگو کردن کارکنان و مديران براي تسهيل ارائه خدمات بهتر مي شود. تغيير و تحولات بنياديني که در ماهيت و بکارگيري فناوري اطلاعات در برخي از کشورهاي جهان در حال شکل گيري است باعث تغيير نگرش و افزايش توان و مهارتهاي شغلي آنان شده است .از سوي ديگر ، توانمند سازي نيروي انساني يکي از اعجازآورترين رويکردهاي توسعه منابع انساني مي باشد که منجر به بالندگي نيروي انساني در سازمان مي شود .توانمند سازي يک حرکت دائمي است و اهميت آن همواره رو به افزايش است چرا که اساس توسعه در کسب و کار امروز ، همگام بودن با تغييرات اجتماعي ، دستاوردهاي تکنولوژي و تقاضاي محيط رقابتي مي باشد . سازمانها نيازمند افرادي هستند که بتوانند بهترين استفاده از تکنولوژي پيشرفته را ارائه دهند و نوآوريها را بيابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند. محرکهاي محيطي متعددي وجود دارند که سازمانها را به توانمندسازي کارکنانشان ترغيب کرده اند .در اين ميان از جمله مهمترين اين محرکها اثرات فناوري اطلاعات در محيطهاي کاري مي باشد چرا که رشد سريع فناوري ، تمامي جوانب سازمانها را به نوعي تحت تأثير قرار داده است .تغييرات سريع فناوري باعث تغيير ماهيت کارها شده و رايانه ها و رباتها و دستگاههاي خودکار جايگزين مشاغل روتين شده اند . اين ابزار تغييرات شديدي در نوع مهارتها مورد نياز افراد و اعضاي سازمان ايجاد كرده اندرابينز(1374). بديهي است براي رويارويي با چنين چالشي كاركنان بايد توانمند شوند يعني در تمامي جهات رشد كنند.
1-1)بيان مسئله
چالشهاي محيطي عصر حاضر از نظر پيشرفت سريع فناوري اطلاعات ، افزايش انتظارات مشتريان و ضرورت انعطاف پذيري ، سازمانها را به جستجوي راهي براي تداوم خود وادار کرده است .در اين ميان بسياري از سازمانها راه حل را اجراي برنامه هاي توانمند سازي تشخيص داده و تلاش کرده اند با اجراي اين برنامه ها ضمن اصلاح متغيرهاي مؤثر بر احساس افراد از توانمندسازي فرد ، بر موانع دروني و بيروني غلبه کرده و زمينه لازم را براي پرورش کارکنان به وجود آورند .توانمند سازي کارکنان پي آمدهاي نگرشي و رفتاري خاص را براي سازمانها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجي مي افزايد . توانمند سازي راهبردي مهم براي توسعه سازمانهاي مختلف براي تطابق با تغييرات خارجي و يکي از مسائل اصلي سازمانهاست . در عصر حاضر توانمندسازي به عنوان ابزاري شناخته شده که مديران به وسيله آن قادر خواهند بود سازمانهاي امروزي را كه داراي ويژگيهايي چون تنوع شبكه هاي نفوذ ،رشد ،اتكا به ساختارهاي افقي و شبكه اي ،حداقل شدن فاصله كاركنان از مديران ،كاهش تعلقات سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات مي باشد به طور كارامد اداره كنند بالو و ترکمن (2004).
مفهوم توانمندسازي در سالهاي اخير مورد توجه همه دست اندركاران امور سازمانها قرار گرفته و آن را در بخشهاي عمومي و خصوصي بكار گرفته اند. به نظر راپيلي توانمندسازي يك مفهوم ،يك فلسفه ،يك مجموعه از سلوك رفتاري و يك برنامه سازماني است . مفهوم توانمند سازي عبارتست از سلوك رفتاري به معناي سهيم نمودن گروههاي خود گردان و افراد در تعيين سرنوشت حرفه اي خود.توانمندسازي به عنوان يك برنامه سازماني به كل نيروي كار فرصت بيشتري براي آزادي ،بهبود مهارتها ، دانش و غني تر كردن پتانسيل شان در جهت خير و صلاح خود و سازمانشان اعطا مي كند.بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه سازمانها قادرند بهره وري را از طريق فرآيند توانمندسازي كاركنانشان ارتقا بخشند.توانمند سازي براي افراد مختلف معاني متفاوتي را تداعي مي نمايد و چند دهه از كاربرد آن مي گذرد اما آنچه جديد است نقشي است كه فناوري اطلاعات در امكان پذير ساختن توانمندسازي منسجم و جامع ايفا مي نمايد توربان (2000).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 86 = 91