تاثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگی رقم “دافنیس”

59,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشکده کشاورزي

تاثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگی رقم “دافنیس”

پايان‌ نامه کارشناسي ارشد علوم باغباني

………………………………..

استاد راهنما

دکتر علي اکبر رامين

1393

 

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشکده کشاورزي

پايان‌­نامه کارشناسي ارشد رشته علوم باغباني خانم سکینه بهرامیان

    تحت عنوان

تاثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه­فرنگی رقم “دافنیس”

فهرست  مطالب

فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………. هشت

فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………….. يازده

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: مقدمه و بررسی منابع. 2

1-1-  مقدمه 2

1-2- تاریخچه گوجه­فرنگی. 2

1-3- گیاهشناسی گوجه­فرنگی. 2

1-4- ارزش غذایی گوجه­فرنگی. 2

1-5- میزان تولید گوجه­فرنگی در ایران و جهان. 2

1-6-  شرایط محیطی مطلوب رشد گوجه فرنگی. 2

1-6-1- ویژگی های خاک گوجه فرنگی.. 2

1-7- فیزیولوژی پس از برداشت.. 2

1-8- اهمیت کلسیم در تغذیه گیاهی. 2

1-9- اهمیت کیفیت محصولات.. 2

1-10-پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کیفیت.. 2

1-11- اهمیت کلسیم در کمیت و کیفیت محصول گوجه­فرنگی. 2

1-12-اهدف پژوهش.. 2

فصل دوم: مواد و روش­ها 2

2-1- زمان و محل پژوهش.. 2

2-2- انتخاب و آماده سازي میوه­های گوجه­فرنگی. 2

2-3- نحوه اجراي پژوهش.. 2

2-3-1- آزمایش اول (عمر انباری) 2

2-3-2- آزمایش دوم (عمر قفسه­ای) 2

هشت

2-4- اندازه­گيري شاخص­هاي فيزيکوشيميايي ميوه­ها 2

2-4-1- اسید آلی.. 2

2-4-2- pH عصاره میوه 2

2-4-3- مقدار موادجامدمحلول. 2

2-4-4- ويتامين ث.. 2

2-4-5- سفتي بافت.. 2

2-4-6- کاهش وزن. 2

2-4-7- لیکوپن. 2

2-4-8- میزان آنتی­اکسیدان کل. 2

2-5- روش­هاي پردازش آماري. 2

فصل سوم: نتایج. 2

3-1- آزمايش اول: بررسي تاثیر تیمارهای کلسیم بر عمر پس از برداشت.. 2

3-1-1- اسید آلی.. 2

3-1-2-pH  عصاره 2

3-1-3- مواد جامد محلول. 2

3-1-4- ویتامین ث.. 2

3-1-5- سفتی بافت.. 2

3-1-6- کاهش وزن. 2

3-1-7- لیکوپن. 2

3-2- آزمايش دوم: بررسي تاثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت.. 2

3-2-1- اسیدآلی.. 2

3-2-2-pH  عصاره 2

3-2-3- مواد جامد محلول. 2

3-2-4- ویتامین ث.. 2

3-2-5- سفتی بافت.. 2

نه

3-2-6- کاهش وزن. 2

3-2-7- لیکوپن. 2

3-2-8- آنتی اکسیدان. 2

فصل چهارم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات 2

4-1- تاثیر تیمارهای کلسیم بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگی رقم دافنیس.. 2

4-1-1- اسيد آلي.. 2

4-1-2-pH  عصاره میوه 2

4-1-3- مواد جامد محلول. 2

4-1-4- ويتامين ث.. 2

4-1-5- سفتي ميوه 2

4-1-6- کاهش وزن ميوه 2

4-1-7- لیکوپن. 2

4-1-8- میزان آنتی­اکسیدان. 2

4-2-1- نتیجه­گیری.. 2

4-2-2- پیشنهادات.. 2

 

 

 

فهرست جداول

جدول3-1- تجزیه واریانس خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری در انبار سرد…………………17

جدول3-2- مقایسه میانگین اثر زمان­های مختلف نگهداری بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی گوجه­فرنگی ………………18

جدول3-3- مقایسه میانگین اثر زمان­های مختلف نگهداری بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی گوجه­فرنگی ……………….18

جدول 3-4- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان اسید آلی گوجه­فرنگی ………………………………………………………19

جدول 3-5- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر مقدار pH گوجه­فرنگی ……………………………………………………………20

جدول 3-6- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان مواد جامد محلول گوجه­فرنگی ………………………………………….21

جدول 3-7- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان ویتامین ث گوجه­فرنگی ……………………………………………………22

جدول 3-8- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان سفتی میوه گوجه­فرنگی ……………………………………………………23

جدول 3-9- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان کاهش وزن گوجه­فرنگی …………………………………………………24

جدول 3-10- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان لیکوپن گوجه­فرنگی ……………………………………………………..25

جدول 3-11- تجزیه واریانس خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری در دمای 18 درجه

سانتی­گراد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

جدول 3-12- تجزیه واریانس میزان آنتی­اکسیدان کل گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری دردمای 18 درجه

سانتی­گراد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

جدول 3-13- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف کلسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوجه­فرنگی

طی مدت نگهداری در انکوباتور دمای 18 درجه سانتی­گراد………………………………………………………………………….27

جدول 3-14- مقایسه میانگین اثر زمان­های مختلف نگهداری بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی گوجه­فرنگی

طی مدت نگهداری در انکوباتور دمای 18 درجه سانتی­گراد………………………………………………………………………….27

جدول 3-15- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان اسید آلی گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری در دمای 18

درجه سانتی­گراد…………………………………………………………………………………………………………………………………….29

جدول 3-16- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر مقدار pH گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری در دمای 18 درجه

سانتی­گراد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

جدول 3-17- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان مواد جامد محلول گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری

یازده

 در دمای 18 درجه سانتی­گراد………………………………………………………………………………………………………………….31

جدول 3-18- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان ویتامین ث گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری

در دمای 18 درجه سانتی­گراد…………………………………………………………………………………………………………………..32

جدول 3-19- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان سفتی میوه گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری

در دمای 18 درجه سانتی­گراد…………………………………………………………………………………………………………………..33

جدول 3-20- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان کاهش وزن گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری

 در دمای 18 درجه سانتی­گراد………………………………………………………………………………………………………………….34

جدول 3-21- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان لیکوپن گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری

در دمای 18 درجه سانتی­گراد…………………………………………………………………………………………………………………..35

جدول 3-22- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف بر میزان آنتی­اکسیدان کل گوجه­فرنگی

 طی مدت نگهداری در انکوباتور دمای 18 درجه سانتی­گراد………………………………………………………………………….36

جدول 3-23- مقایسه میانگین اثر زمان­های مختلف بر میزان آنتی­اکسیدان کل گوجه­فرنگی طی مدت

 نگهداری در انکوباتور دمای 18 درجه سانتی­گراد……………………………………………………………………………………….36

جدول 3-24- اثر متقابل زمان و تیمار کلسیم بر میزان آنتی­اکسیدان کل گوجه­فرنگی طی مدت نگهداری

 در دمای 18 درجه سانتی­گراد …………………………………………………………………………………………………………………36

چکيده

گوجه­فرنگی یکی از سبزیجاتی است که به صورت تازه در جهان امروز مصرف می­گردد. گوجه­فرنگی یک منبع غنی از فیبر، ویتامین آ، ث و لیکوپن می­باشد و مطالعات انجام گرفته نشان می­دهد که نقش بسیار مهمی در تغذیه انسان دارد. بدلیل فسادپذیری بالای گوجه­فرنگی، نمی­توان آن را برای مدت طولانی نگهداری کرد ولی با استفاده از تکنولوژی پس از برداشت میتوان تاحدودی این فسادپذیری را کنترل نمود. کلسیم یک ماده غذایی مهم و ضروری گیاه است که نقش فعالی در دیواره سلولی ایفا می­کند همچنین یک پیغام بر ثانویه است که نقش محوری را در تنظیم عملکرد فیزیولوژیکی در میوه­ها، سبزی­ها وگلها در دوره پس از برداشت دارد. به نظر می­رسد کلسیم ماده مناسبی برای حفظ کیفیت محصولات باشد. آزمايش حاضر به منظور مطالعه تاثیر تیمارهای کلسیم بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگی رقم دافنیس انجام گرفت. آزمايش اول جهت بررسي عمر انبارماني میوه گوجه­فرنگی با استفاده از تيمارهاي  کلسیم کلرید (1%، 5/1% و 2%)، کلسیم آسکوربات(25/0%، 5/0% و 1%) ونانو کلات کلسیم (2%، 4% و 6%)   انجام شد. پس از تيمار با ترکیبات ذکر شده، میوه­ها به مدت 35 روز در انكوباتور با دماي °C 10 و رطوبت نسبي 90% نگهداري شدند. هر 7 روز يكبار شاخص­هاي اسید آلی، pH، مواد جامد محلول، ویتامین ث، سفتی، کاهش وزن و لیکوپن مورد بررسي قرارگرفتند. آزمايش دوم جهت بررسي عمر قفسه­ای، مشابه آزمايش اول انجام شد با این تفاوت که میوه­ها پس از تیمار، به مدت 20 روز در انكوباتور با دماي °C 18  نگهداري شده و هر 4 روز يكبار ارزیابی شدند. هر دو آزمايش به صورت طرح کرت­هاي خرد شده در زمان و در قالب طرح كاملاً تصادفي در3 تكرار انجام شد. نتايج آزمايش اول نشان دادکه تیمارهای کلسیم، اثر معني­داري بر شاخص­هاي اندازه­گيري شده داشت. كمترين pH، مواد جامد محلول، لیکوپن و بيشترين اسیدآلی و ویتامین ث در تيمار کلسیم آسکوربات 1% بدست آمد كه با ساير تيمارها از نظر آماری تفاوت معني­داري نشان داد. بيشترين ميزان سفتی مربوط به تيمارهاي کلسیم آسکوربات 1% و کلسیم کلرید 2% بود که تفاوت معني­داري با يكديگر نداشتند. كمترين درصدكاهش وزن در تيمار کلسیم آسکوربات 1% بدست آمد كه به جز با تیمار کلسیم کلرید 2% با ساير تيمارها تفاوت معني­داري داشت. نتايج حاصل از آزمايش دوم نیز نشان داد تیمارهای کلسیم، اثر معني­داري بر شاخص­هاي اندازه­گيري شده نشان دادند. كمترين میزان لیکوپن در تيمار کلسیم آسکوربات 1% بدست آمد كه به جز با تیمار کلسیم کلرید 2% با ساير تيمارها تفاوت معني­داري داشت. همچنین بيشترين ميزان ويتامين ث در تيمار کلسیم آسکوربات 1% بدست آمد كه با ساير تيمارها تفاوت معني­داري داشت. كمترين pH، مواد جامد محلول و بيشترين اسیدآلی و ویتامین ث در تيمار کلسیم آسکوربات 1% بدست آمد كه با ساير تيمارها از نظر آماری تفاوت معني­داري نشان داد.اثر زمان نيز بر تمامي صفات اندازه­گيري شده در هر دو آزمايش معني­دار بود. اثر متقابل تیمار و زمان نیز در مورد تمام صفات معنی­دار بود.بدین معنی که اثر تیمارها تابع زمان بودبرای نمونه سفتی در طول مدت زمان نگهداری کاهش یافته است. بر اساس نتايج بدست آمده به نظر می­رسد تيمار ميوه­ها با کلسیم آسکوربات 1% و کلسیم کلرید2% موجب حفظ بیشتر خصوصیات کيفی میوه طی مدت نگهداری در انبار گشته است.

کلمات کلیدی: گوجه­فرنگی، پس از برداشت، کلسیم آسکوربات، کلسیم کلرید، نانو کلات کلسیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-      فصل اول

مقدمه و بررسی منابع

1-1- مقدمه

در دنیای امروز، مدیریت پس از برداشت محصولات کشاورزی به موضوعی مهم تبدیل شده است.از یک طرف افزایش جمعیت و تغییر الگوی مصرف و از طرف دیگر منابع محدود، موجب شده است که هزینه­های موادغذایی، بخش عمده­ای از بودجه خانوار و نیز بخش عظیمی از هزینه­های کلان کشور را به خود اختصاص دهد. بنابراین همه کشورها در طول مراحل پس از برداشت محصولات کشاورزی ،سرمایه­گذاری لازم را انجام می­دهند تا به طور چشمگیری ضایعات حاصل را کاهش دهند ]1.[

میوه­ها و سبزی­ها بخش مهمی از رژیم غذایی انسانها را تشکیل می­دهند. این محصولات منبع عمده انواع ویتامین­ث هستند و سهم قابل­توجهی در تامین کاروتن، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، اسیدفولیک و ویتامین­های دیگر گروه ب دارند. همچنین میوه و سبزی­های تازه دارای مقادیر قابل­توجهی از مواد­معدنی مانند کلسیم و آهن هستند که نقش مهمی در نیاز غذایی و سلامت جامعه ایفا می­کند [12، 22]. یکی از مشکلات تجاری میوه وسبزی­ها عمر کوتاه پس از برداشت آنها است. میوه­ها و سبزی­ها موجودات زنده­ای هستند که پس از برداشت نیز به تنفس خود ادامه داده که این امر می­تواند موجب فساد محصولات شده و ضایعات پس از برداشت آنها را افزایش دهد [85]. دلایل اصلی فساد میوه­ها، چروکیدگی به دلیل از دست­دهی آب و تجزیه مواد­غذایی می­باشد [93].

گوجه­فرنگی یکی از بیشترین سبزیجاتی است که به صورت تازه در جهان امروز مصرف می­گردد [11،111]. گوجه­فرنگی با دارا بودن مقدار قابل توجهی از قندها، ویتامین­ها، مواد­معدنی، لیکوپن و دیگر کارتنوئیدها، سهم قابل­توجهی از تغذیه انسان را به خود اختصاص داده است [59، 63، 105،113]، که به صورت گسترده­ای در سراسر جهان مصرف می­شودو دارای مزایای زیادی برای سلامتی انسان می­باشد [59، 75 [. میوه گوجه­فرنگی به علت بافت نرم و آبکی، در زمان بعد از برداشت از فساد­پذیری بالایی بر­خوردار می­باشد، به خصوص در شرایطی که میوه نرم است، فاصله محل تولید تا مصرف زیاد است وشرایط حمل ونقل و نگهداری مناسب نیست، درصد ضایعات میوه خیلی بالا می­رود [8]. گوجه­فرنگی طول­عمر بسیار کوتاهی دارد، که معمولا حدود 2 تا 3 هفته به طول می­انجامد. هر اندازه سفتی بافت میوه زیاد باشد، میوه از نگهداری بهتر و کاهش ضایعات کمتری برخوردار خواهد بود. اگر تحت شرایط خاصی بتوان از نرم شدن سریع میوه جلوگیری نمود و کیفیت میوه را حتی برای مدت کوتاهی حفظ کرد، در آن صورت می­توان از درصد بالای ضایعات این محصول جلوگیری به عمل آورد. این موضوع مخصوصا در مواقعی از فصل، که تولید و عرضه بیش از تقاضا می­باشد از اهمیت زیادتری برخوردار است [8، 61].

کلسیم که یکی از عناصر غذایی ماکرو و ضروری برای گیاهان محسوب می­گردد، نقش اساسی را در پایداری غشا و تثبیت دیواره سلولی در گیاه ایفا می­کند [73]. شاید مهمترین کمبود شناخته شده کلسیم در گیاهان پوسیدگی گلگاه باشد [101].

 

1-2-تاریخچه گوجه ­فرنگی

گوجه­فرنگی، با نام علمی Lycopersicon esculentum یکی از مهم­ترین سبزی های تیره بادمجانیان[1] می­باشد که ازدشت­های ساحلی غرب آمریکای جنوبی منشأ گرفته و اهلی کردن آن در مکزیک انجام گرفته است. گوجه­فرنگی برای اولین بار در اواسط قرن شانزدهم وارد اروپا شد. سال­های زیادی این گیاه به صورت زینتی در اروپا کشت می­شد و تا حدود سال 1820 میلادی در اروپا تنها برای گیاه­شناسان و داروسازان جالب توجه بود ]3 ، 10، 18[. این گیاه در مکزیک توماتل[2] نام داشت که بعدا در اسپانیا و پرتقال آن را توماته[3]  نامیدند. گوجه­فرنگی نخستین بار در اواسط قرن 18 به صورت سبزی کشت شد اما به علت متعلق بودن این گیاه به تیره تاج ریزی و سمی دانستن میوه­هایش، روند رونق کشت و پذیرش آن در بازار به کندی صورت گرفت. امروزه گوجه­فرنگی از پرطرفدارترین سبزی­های میوه­ای می­باشد ]16[. گوجه فرنگی یکی از محصولات ارزشمند سبزی و صیفی در خاورمیانه به شمار می­آیدکه به صورت خام و یا فرآوری شده مصرف می­گردد و در بین سبزی­ها، پس از سیب زمینی از نظر اقتصادی در مقام دوم جهان قرار دارد ]25[.

 

1-3- گیاه شناسی گوجه ­فرنگی

گوجه­فرنگی گیاهی است علفی و یکساله با برگ­های مرکب و متناوب، ، دارای 7 تا 9 عدد برگچه نامساوی، برگ­ها و ساقه پوشیده از کرک­های ریز هستند. کرک­ها در واریته های مختلف متفاوت بوده و غدد ترشحی آن از سلول­های منفرد و یا چند سلولی وجود دارد ]3[. گل­های زرد رنگ گوجه­فرنگی روی گل­آذین­های خوشه­ای مرکب در فاصله بین دو گره ساقه ظاهر می­شوند. هر گل دارای 5 کاسبرگ است که ابتدا کوتاه­تر از گلبرگ­ها ولی در موقع رسیدن میوه بلند­تر می­شوند. تعداد گلبرگ­ها 5 عدد که به هم پیوسته­اند و تعداد پرچم­ها نیز 5 عدد که بساک آن­ها بزرگ و میله آن­ها کوتاه است و تخمدان معمولا دارای 4 تا 8 برچه می­باشد. بذور گوجه­فرنگی کوچک، سبک، پهن و به رنگ زرد مایل به قهوه­ای می­باشند و سطح بذور آن از کرک­های ریزی پوشیده شده است. در هر گرم بذر حدود 300  دانه بذر یافت می­شود، در بهترین شرایط قوه نامیه خود را 4 تا 5 سال می­تواند حفظ نماید و یک هفته پس از کشت معمولا بذر­ها سبز می­شوند ]25[.

دو فرم اصلی گوجه­فرنگی که امروزه پرورش می­یابند شامل:

1) گوجه فرنگی­های با رشد محدود یا گوجه­فرنگی­های بوته­ای[4] که عمدتا به منظور فرآوری و در تولید مزرعه ای کشت می­شوند. این گیاهان دارای یک دوره­ی محدود گلدهی بوده که در پی آن رشد میوه در یک دوره زمانی خاص صورت می­گیرد.

2) گوجه­فرنگی­های با رشد نامحدود یا پیچان[5] که عمدتا برای تولید میوه تازه در گلخانه­ها به کار می­روند. این گیاهان به صورت مداوم در طول زندگی خود گل آذین تولید می­کنند]16،30[.

 

 

1-4- ارزش غذایی گوجه ­فرنگی

گوجه­فرنگی یکی از سبزی­های مهمی است که به علت داشتن انواع ویتامین­ها، کاروتن، اسیدهای مفید، قند و املاح معدنی نقش مهمی را در سلامت انسان بازی می­کند ] 22،3[. ماده لیکوپن که به وفور در گوجه­فرنگی وفرآورده­های آن وجود دارد، دارای خواصی از قبیل جلوگیری از سرطان­ها، محافظت پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش، جلوگیری از اکسیداسیون کلسترول LDL و بسیاری از بیماری­های گوارشی می­باشد ]5[. گوجه­فرنگی سرشار از ویتامین”ث”می­باشد، مقدار این ویتامین 10 تا 60 میلی گرم در صد گرم گوجه­فرنگی است. آب گوجه­فرنگی از نظر محتوای ویتامین “ث” با آب پرتقال رقابت می­کند. یک گوجه­فرنگی کوچک حدود 20 درصد از نیاز روزانه­ی پیش ساز ویتامینA را تأمین می­کند. گوجه­فرنگی همچنین سرشار از ویتامین­های مختلف مثل B, K, E و مواد معدنی منیزیم، کلسیم، فسفر، مس، آهن و کبالت می­باشد که برای حفظ تعادل فعالیت­های متابولیسمی بدن ضروری هستند ]25[.

استان­های فارس، منطقه جیرفت و کهنوج، خراسان رضوی، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و آذرباییجان شرقی بزرگ­ترین تولیدکنندگان گوجه­فرنگی کشور به شمار می­روند. بخش محدودی از تولیدات گوجه­فرنگی نیز به گلخانه­ها اختصاص یافته که با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در حال توسعه می­باشند ]5[.

 

1-5- میزان تولید گوجه­فرنگی در ایران و جهان

 براساس جدیدترین آمار سازمان فائو (2012) میزان کل تولید جهان گوجه­فرنگی در جهان 125543475 تن است. کشورهای چین، هند، آمریکا، ترکیه، مصر، ایران و ایتالیا به ترتیب با 50، 5/17، 21/13، 35/11، 63/8، 6 و 12/5 میلیون تن تولید در سال 2012 بزرگترین تولید کننده­های گوجه­فرنگی می­باشند ]61، 62[.

 

1-6-  شرایط محیطی مطلوب رشد گوجه فرنگی

گوجه­فرنگی محصول فصل گرم و حساس به یخبندان است که حساسیت میوه آن به سرما بیش از شاخ و برگ می­باشد. منطقه مورد کشت باید دارای حداقل چهار ماه هوای گرم باشد. دمای مطلوب شبانه 16-20 درجه سانتی گراد (برای رشد رویشی وزایشی) و دمای مطلوب میوه­دهی 18-24 درجه سانتی گراد و در دمای کمتر از 15 و بیشتر از 30درجه سانتی گراد میوه­دهی آن ضعیف است. تعداد درجه روز برای رسیدن میوه از کاشت تا برداشت حدود 3000 تا4000 Degree days) ) می­باشد ]7[.

 

1-1-1             1-6-1-ویژگی های خاک گوجه فرنگی

گوجه فرنگی به خاکی با زهکش مناسب نیاز دارد و به ویژه بعد از جوانه زنی و در زمان رسیدن میوه حساس به غرقاب است. رطوبت اضافی باعث مرگ گیاهچه می­شود. برای دستیابی به رشد و عملکرد مطلوب باید خاک سبک و تهویه خوبی داشته باشد، چون گوجه­فرنگی دارای ساختمان ریشه­ای با انتهای فیبری منشعب می­باشد ]7[. هفتاد درصد ریشه های گوجه­فرنگی در عمق 20 سانتی متری هستند. با این حال ریشه­ها تا عمق 60 سانتی متری هم نفوذ می­کنند که تا حدودی موجب مقاومت به خشکی این گیاه می­شود ]4[.

 

1-7- فیزیولوژی پس از برداشت

هر انسان برای فعالیت­های روزانه خود به 2600-2300 کیلو کالری انرژی نیاز دارد. میوه­ها و سبزی­ها به علت دارا بودن کربوهیدارت، چربی و پروتئین قادر به تامین انرژی مورد نیاز انسان می­باشند. زیرا ارزش کالری میوه­ها و سبزی­ها بین 5 الی 150 کیلوکالری در 100 گرم ماده غذایی می­باشد ]13[. میوه­ها و سبزی­ها علاوه بر ترکیبات انرژی­زا دارای انواع املاح معدنی و ویتامین­ها نیز می­باشند و از این نظر در حفظ تعادل غذایی انسان و جلوگیری از سوء تغذیه نقش مهمی دارند. اهمیت پرورش محصولات باغبانی به ویژه بعد از جنگ جهانی اول در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی واضح گردید. زیرا به ارزش غذایی و اهمیت میوه­ها وسبزی­ها در سلامتی انسان پی برده شد. یکی از مشکلات عمده در مسیر تولید و عرضه محصولات باغبانی، ضایعات پس از برداشت این گونه محصولات به دلیل آشنا نبودن به علم برداشت، حمل ونقل، بسته­بندی و نگهداری آنها می­باشد]16[. فیزیولوژی پس از برداشت شاخه­ای از فیزیولوژی گیاهی است که تغییرات متابولیکی را در بافت گیاهی یا جدا شدن از گیاه مادری و در پی توزیع، نگهداری تا هنگام مصرف بررسی می­شود. این دانش با گیاه و نیز اندامهای گیاهی مثل دانه­ها، میوه­ها، سبزی­ها، قلمه، نهال و قارچ­های خوراکی مرتبط می­باشد که البته در این بین میوه­ها و سبزیهای تازه اهمیت بالاتری دارند. میوه­ها و سبزی­ها درصد آب بسیار بالایی دارند، بنابراین فسادپذیر هستند بین 25% تا 85% میوه و سبزی بعد از برداشت از بین می­رود که این نسبت در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای پیشرفته است و همین امر اهمیت فیزیولوژی پس از برداشت را بیشتر مشخص می­کند]29[.

 

1-8- اهمیت کلسیم در تغذیه گیاهی

کلسیم یکی از عناصر حیاتی گیاه می­باشد که نقش کلیدی در رشد و توسعه میوه دارد]55[. کلسیم یک کاتیون دو ظرفیتی به نسبت بزرگ است. بخشی از کلسیم در ساختمان آپوپلاست و بخش دیگر، به صورت تبادلی در سطح خارجی غشاء پلاسمایی وجود دارد]9[. غلظت کلسیم در گیاهان، دامنه­ای از 5/0 تا 2 درصد وزن خشک برگ گیاه دارد که میزان دقیق آن به گونه گیاهی بستگی دارد]2[. طیف گسترده­ای از متابولیسم­های گیاهی با تغییرات کلسیم سلولی وابسته هستند]82[. همچنین کلسیم برای حفظ پایداری غشا و نگهداری از سلول و تقسیم سلولی ضروری می­باشد]10[. چگالی کلسیم 55/1 گرم در سانتی­متر مکعب می­باشد. این موضوع نشان می­دهد که حرکت کلسیم در گیاه کند می­باشد. کلسیم در طول دوره رشد در برگها تجمع کرده و با افزایش سن برگ میزان کلسیم آنها افزایش می­یابد]27[. عمومآ نظر بر این است که جذب کلسیم به طریقه غیر فعال انجام می­گیرد، بدین ترتیب که در ضمن حرکت داخل گیاه که با جریان تبخیر و تعرق انجام می­گیرد، جذب می­شود]2[. بیشترین جذب کلسیم درست در ناحیه­ی نوک ریشه انجام می­گیرد. این عمل برای کشت سبزیجات گلخانه­ای اهمیت فراوانی دارد، زیرا به این معنی است که گلخانه ­دار باید سیستم ریشه را با فعال نگه­داشتن نوک ریشه­های در حال رشد، سلامت نگه دارد. بروز بیماری­های ریشه­ای جذب کلسیم توسط گیاه را بسیار محدود خواهد کرد]17[. کلسیم نقش مهم و ضروری در فرایند­های حفظ ساختمان دیواره سلولی و تمامیت غشای سیتوپلاسمی گیاه دارد]26[. کلسیم علاوه بر تاثیر در پایداری دیواره سلولی و پایداری غشاء سلولی، توازن کاتیون- آنیون و تنظیم اسمزی نیز نقش دارد]9[. میوه­هایی که میزان کلسیم در آنها کم باشد به بسیاری از ناهنجاری­های بیماریزا و فیزیولوژیک حساس هستند و چنین میوه­هایی معمولا عمر ماندگاری کمی دارند. بنابراین کلسیم قبل و بعد از برداشت برای جلوگیری از ناهنجاری­های فیزیولوژیک به کار می­رود]26[. افزودن کلسیم، رسیدن میوه را به تاخیر می­اندازد و کیفیت میوه­های مختلف از جمله توت فرنگی را بهبود می­بخشد. افزایش کاربرد نسبی کلسیم سبب می­شود این عنصر به آسانی در اختیار گیاه قرار گیرد، به بخش­های مختلف انتقال یابد، در فرایندهای مختلف حیاتی به کار رود و روی بسیاری از ناهنجاری­های فیزیولوژیک و پاتولوژیک تاثیر بگذارد]26[. همچنین کلسیم برای رویش نقاط روینده ریشه و تاج، به ویژه در طویل شدن سلول و تقسیم سلولی نقش مهمی دارد]19[. کلسیم در گیاه غیر متحرک بوده لذا نشانه­های کمبود ابتدا در برگ­های جوان مشاهده می­شود. کمبود کلسیم باعث نکروزه شدن برگ­های جوان یا منجر به پیچش آنها شده، و با توسعه یافتن برگ­ها، در طول برگ از حاشیه پارگی به وجود می­آید]2و17[. هنگامی که کمبود کلسیم وجود داشته باشد، برخی از برگ­ها هرگز به اندازه برگ طبیعی توسعه نمی­یابند. بنابراین یکی از اثرات اصلی کمبود کلسیم، پوسیدگی گلگاه در میوه در حال نمو است که ناشی از محو دیواره سلولی در این ناحیه رشد می­باشد]2[. میوه­های گوجه­فرنگی فقیر از کلسیم، ضعیف، لهیده و فاقد استحکام یا تورم کافی هستند]9[.

 

1-9- اهمیت کیفیت محصولات

در سال­های اخیر توجه مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در بیشتر کشورهای دنیا به کیفیت سبزیجات و میوه­ها افزایش یافته است. لذا موضوع کیفیت غذایی محصولات کشاورزی مورد توجه بسیاری محافل تحقیقاتی جهان است، بخصوص از آن جهت که استفاده بی رویه کودهای شیمیایی، علفکش­ها و حشره کش­ها از کیفیت محصولات کشاورزی می­کاهد. امروزه برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی تحقیقات زیادی بر روی نحوه تغذیه انجام می­گیرد]45[. در گذشته تنها بازارپسندی سبزیجات مورد توجه بود و اگرچه عملکرد میوه عاملی مهم و کلیدی در تولید تجاری محصولات گلخانه­ای است، اما امروزه شاخص­های کیفی نظیر طعم و مزه، میزان قندها، اسیدیته، ویتامین ث، غلظت عناصر معدنی، ویتامین­ها، عناصر سنگین و سمی مثل نیترات و اثر باقیمانده سموم به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. گرودا ]70[ بیان کرد که مفهوم کیفیت در مورد سبزیجات و میوه پیچیده می­باشد و علاوه بر ویژگی­های ظاهری (اندازه، رنگ و سفتی)، مقدار عناصر معدنی و ویتامین­ها، طعم نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. کدر ]82[ بیان کرد که کیفیت محصولات تازه شامل وضعیت ظاهری (اندازه، شکل، رنگ ونداشتن خسارت فیزیولوژیکی)، بافت(سفتی، شادابی و یکنواختی شکل)، بو وطعم (شیرینی، ترشی و اسیدیته) و میزان عناصر (ویتامین­ها، عناصر معدنی وفیبر) می­باشد که اهمیت هر یک از آنها به سلیقه و نظر افراد بستگی دارد. در رابطه با گوجه­فرنگی ویژگی­هایی مثل میزان کل مواد جامد محلول، قند، اسیدیته وpH هم برای مصرف کنندگان و هم برای متخصصان تغذیه اهمیت دارد]50[.

 

1-10-پارامتر­های فیزیکی و شیمیایی کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 • اثني عشري، م و م. زکايي خسروشاهي، 1387. فيزيولوژي و تکنولوژي پس از برداشت، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.
 • ارزانی، ا.، 1386. کشت بدون خاک (هیدروپونیک) تجاری و خانگی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • پیوست، غ.، 1384. سبزیکاری، انتشارات دانش پذیر.
 • جوانمردی، ج.، 1389. راهنمای تولید نشا و نشای توپی( ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 • جیهونی، م.، 1388. پرورش گوجه فرنگی، نشریه فنی، 2: 1-36.
 • حاتمی، م.، س. کلانتری و م. دلشاد، 1392. پاسخ مراحل مختلف رسیدن میوه گوجه­فرنگی به شرایط انباری، فناوری تولیدات گیاهی، 1: 32-19.
 • حسندخت، م. ر.، 1387. مدیریت گلخانه ( تکنولوژی تولید محصولات گلخانه ای)، انتشارات سلسله.
 • خالقی، ص و ن. عالم زاده انصاری، 1391. بررسی تغیرات کیفی پس از برداشت میوه دو رقم گوجه فرنگی در طول دوره انبارداری، فصل نامه دانش نوین کشاورزی پایدار، 8 : 39-33.
 • خوش گفتار منش، ا.، 1386. مبانی تغذیه گیاه، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • دلشاد، م.، 1379. اثر شاخص محلول­های غذایی در تغذیه معدنی ارقام گوجه­فرنگی گلخانه­ای در کشت هیدروپونیک، مجله علوم کشاورزی ایران، 3: 613-625.
 • دلشاد، م.، 1385. بررسی امکان جایگزین کردن بسترهای رایج هیدروپونیک با بسترهای آلی و یافتن محلول غذایی مناسب کشت بدون خاک گوجه­فرنگی گلخانه­ای، مجله علوم کشاورزی ایران، 37: 176-186.
 • دولتی، ح و ش. زمردي، 1383. بررسی اثر محلول پاشی کلرور کلسیم بر روي کیفیت و صفات انباري دو رقم انگور ریش بابا و قزل اوزوم. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی.
 • راحمي، مجيد.، 1373. فيزيولوژي پس از برداشت، مقدمه اي بر فيزيولوژي و جابجايي ميوه ها (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شيراز.
 • زاهدی­فر، م.، ع. رونقی.، ع. موسوی و ص. صفرزاده شیرازی، 1389. اثر شوری و نیتروژن بر توزیع عناصر غذایی، اسید سیتریک و ویتامین ث در گوجه­فرنگی، علوم وفنون کشت­های گلخانه­ای، 3: 23- 29.
 • سلطاني، ا.، 1387. کاربرد نرم افزار SAS در تجزيه آماري (براي رشته کشاورزي)، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
 • شکاری، ف.، س. مسیحا و ب. اسماعیل پور، 1385. فیزیولوژی سبزی­ها(ترجمه)، انتشارات دانشگاه زنجان.
 • عبدالکریم­زاده، م.، 1385. مدیریت تغذیه و آبیاری در سیستم­های مختلف کشت گلخانه­ای سبزی و صیفی­جات، انتشارات مرسل.
 • عرشی، ی.، 1379. اصلاح ژنتیکی سبزی­های زراعی (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 • عقیلی، ف.، 1387. وضعیت تغذیه­ای خیار، گوجه­فرنگی و فلفل دلمه­ای گلخانه­های استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • غنی، ع.، م. عزیزی و ا. ابراهیم پور کومله.1386. مطالعه تاثیر دما و استفاده از ترکیبات طبیعی در افزایش عمرانباری گیلاس (Prunus avium علوم و صنایع کشاورزی، ویژه علوم باغبانی، 21: 69-57.
 • فتوحي قزويني، ر.، 1378. پرورش مرکبات در ايران، انتشارات دانشگاه گيلان.
 • فرزانه، ن.، ا. گلچین و ک. هاشمی مجد، 1389. تاثیر نیتروژن و بور بر رشد، عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی گوجه­فرنگی، علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، 2: 19-30.
 • قنبرزاده، ب.، 1384. شيمي مواد غذايي( ترجمه )، انتشارات آيينه، تهران.
 • گلشن تفتي، ا.، م. ع. شاه بيك، ١٣٨٣. اثر تيمارهاي فيزيكي و شيميايي در عمر انبارداري پرتقا ل­هاي والنسيا، مارس ارلي و محلي جيرفت، مجله علوم كشاورزي ايران، ٣٥ : 713 –7۲0 .
 • مظاهری تهرانی، م.، س. ع. مرتضوی، ح. ر. ضیاءالحق و ا. قندی، 1386. تولید و فرآوری گوجه فرنگی، انتشارات مرز دانش، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • مظلومی، ف.، ع. رونقی و ن. کریمیان، 1390. اثر شوری و کلسیم بر رشد رویشی، عملکرد میوه و غلظت برخی عناصر در توت فرنگی در کشت بدون خاک، علوم وفنون کشت­های گلخانه­ای، 6: 51-62.
 • ملکوتی، م. و س. منوچهری، 1380. ارزیابی نسبت پتاسیم به کلسیم در برگ و میوه سیب، نشر آموزش کشاورزی.
 • ملکوتی، م. ج و ح. رضایی،1380. نقش گوگرد، کلسیم و منیزیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزي، نشر آموزش کشاورزي.
 • ميداني، ج و ا. هاشمي دزفولي، 1376. فيزيولوژي پس از برداشت، نشر آموزش كشاورزي.
 • نصوحی، غ و م. کوشکی، 1381. گوجه­فرنگی در گلخانه، انتشارات نصوح.
 • يزدي صمدي، ب.، ح. اميري اوغان و س. ع. پيغمبري، 1386. آمار و احتمال کاربردي، انتشارات دانشگاه تهران.
 • Abdelaziz, F. H and F. F. Ahmed. 2000. Effect of citruc rootstock and waxing on shelf-life and quality of Valencia orange fruit. Improving postharvest technologies of fruit, vegetable and ornamental. IIR Conference. 1: 127-131.
 • P and R. Holder. 1992. Effect of humidity, Ca and salinity on the accumulation of dry matter and Ca by the leaves and fruit of tomato. Hort. Sci. 67:137-142.
 • Adams, S. R., V. M. Valdes., C. R. J. Cave and J. S. Fenlon. 2001. The impact of changing light levels and fruit load on the pattern of tomato yields. Sci. Biotech. 76: 368-373.
 • Ali, A., M. T. M. Muhammad., K. Sijam and Y. Siddiqui. 2011. Effect of chitosan coatings on the physicochemical characteristics of Eksotika II papaya (Carica papaya L.) fruit during cold storage. Food Chem. 124: 620–626.
 • Almenar, E., V. D. Valle. R. Catala and R. Gavara. 2007. Active package for wild strawberry fruit. Agr. Food Chem. 55:2240-2245.
 • 2008. Fruit quality control, evaluation, and analysis. Citrus Fruit. 475-498.
 • Antunes, M. D., C. Panagopoulos., T. S. Rodrigues., N. Neves and F. Curado. 2005. The effect of pre- and postharvest calcium application on Hayward kiwifruit storage ability. Acta Hort. 682.
 • Arena, E., B. Fallico and E. Maccarine. 2001. Evaluation of antioxidant capacity of blood orange juices as influenced by constituents concentration process and storage. Food Chem. 74: 423-427.
 • Barbagallo Riccardo, N., M. Chisari and G. Caputa. 2012. Effects of calcium citrate and ascorbate as inhibitors of browning and softening in minimally processed ‘Birgah’ eggplants. Postharvest Biol. Technol. 73: 70-75.
 • Ben-Yehoshua, S. 1985. Individual seal-packaging of fruit and vegetables in plastic film- a new postharvest technique. Hortic. Sci. 20: 32-37.
 • Bove, J. M. 1995. virus and virus – like diseases of citrus in the near east region”. FAO. Rome. 518 pp.
 • Brand-Williams, W. 1995. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity, Lebensmittel-Wissenschaft und –Technologie. Food Sci. Technol. 28: 25-30.
 • Carrillo, L., A. Cruz Hernandez and P.L. O. 2003. Physico-chemical changes during ripening in storage of two varieties of prickly pear stored at 18 ° Food Sci. Technol. 40: 461–464.
 • B. P and Z. Wiesman. 2004. Effect of potassium magnesium chloride in the fertigation solution as partial source of potassium on growth, yield and quality of greenhouse tomato. Sci. Hort. 99: 279-288.
 • Chien, P. J., F. Sheu and F. H. Yang. 2007. Effects of edible chitosan coating on quality and shelf life of sliced mango fruit. Food Eng. 78: 225–229.
 • Chen, S., L. Wei and Y. Fang. 2006. Effect of CaCl2 treatment on the physiological qualities of post-harvest tomato. Acta Agri. 15: 156-159.
 • Cong, F., Y. Zhang and W. Dong. 2007. Use of surface coatings with natamycin to improve the storability of Hami melon at ambient temperature. Postharvest Biol. Technol. 46: 71–75.
 • Cordenusi, B., J. R. O. Nascimento and F.M. Lajolo. 2003. Physico-chemical changes related to quality of five strawberry fruit cultivars during cool- storage. Food Chem. 83: 167-173.
 • J and R. Fernandez-Munoz. 1999. Tomato and salinity. Sci. Hort. 78: 83-125.
 • Davies, F. S. and L. G. Albrigo. 1998. CAB International.
 • Dehli, K. C and D. D. Hamann. 1997. Structural failure in selected raw fruits and vegtabl Texture Studies. 19: 371- 400.
 • Deng, Y-N., J. Ming and K-F. Zeng. 2008. Effects of chitosan coating on disease resistance and storage quality of navel orange fruit. Food Sci. 29: 625-661.
 • Dong, C., J. Zhou., S. Zhao and H. Wang. 2005. Effects of exogenous Ca on some physiological characteristics of tomato (Lycopersicon esculentum) seedling with different Ca sensitivity. E. R. 16: 267-272.
 • Dong, C. X., J. M. Zhou., X. H. Fan and H. Y. Wang. 2004. Application methods of calcium supplements affect nutrient levels and calcium forms in mature tomato fruits. N. 27: 1443-1455.
 • Drake, S and R. D. Gix. 2000. Response of d’Anjou pears to controlled atmosphere storage in elevated temperature and carbon dioxide. Good Fruit Grower. 51: 55–57.
 • Duan, J., R. Wu., B. C. Strik and Y. Zhao. 2011. Effect of edible coatings on the quality of fresh blueberries (Duke and Elliott) under commercial storage conditions. Postharvest Biol. and Technol. 59: 71–79.
 • Dumas, Y., M. Dadoma., G. Dilucca and P. Grolier. 2004. Review of the influence major environmental and agronomic factors on the lycopene content of tomato fruit. Acta Hort. 579: 595-601.
 • Dumas, Y., M. Dadomo., G. Di. Lucca and P. Grolier. 2000. Review of the influence of major environmental and agronomic factors on the lycopene content of tomato fruit. Acta Hort. 579: 595-601.
 • Edwards, R. A and F. H. Reuster. 1967. Pigment changes during the maturation of tomato fruit. Food Technol. Aust. 19: 352-357.
 • Elder, A., S. Paiva., R. A. Sampaio and H. E. P. Martinezc. 1998. Composition and quality of tomato fruit cultivated in nutrient solutions containing different calcium concentrations. N. 21: 2661-2653.
 • org. 2014. Statistical database/ faostat/ collections. Production crop.
 • Fawzy, Z. F., A. G. Behairy and S. A. Shehata. 2005. Effeect of potassium fertilizer on growth and yield of sweet pepper plant (Capsicum annum, L.). Res. 2:599-610.
 • Galvis Sanchez, A. C., F. S. Morais and F. X. Malcata. 2003. Physicochemical and sensory evaluation of ‘Rocha’ pear following controlled atmosphere storage. Food Sci Technol. 68: 318–327.
 • Garcia J.M., J. M. Ballesreros and M. A. Albi. 1995. Effect of foliar application of CaCl2 on tomato stored of different temperatures. Agr. Food Chem. 43: 9-12.
 • Gerasopoulos, D., P. D. Drogoudi. 2005. Summer- pruning and preharvest calcium chloride sprays effect storability and low temperature breakdown incidence in Kiwifruit. Postharvest Biol. and Technol. 36:303-345.
 • Gharezi, M., N. Joshi and E. Sadeghian. 2012. Effect of Post Harvest Treatment on Stored Cherry Tomatoes. Nut. Food Sci. 122: 8-14.
 • Ghasemnezhad, M., M. A. Shiri and M. Sanavi. 2010. Effect of chitosan coatings on some quality indices of apricot (Prunus armeniaca L.) during cold storage. Environ. Sci. 8: 25-33.
 • Giménez, M., C. Olarte., S. Sanz., C. Lomas., J. F. Echávarri and F. Ayala. 2003. Relation between spoilage and microbiological quality inminimally processed artichoke packaged with different films. Food Microbiol. 20: 231-242.
 • N. 2005. Impact of environmental factor on product quality of greenhouse vegetables for fresh consumption. Plant Sci. 24: 227-274.
 • Han, C., Y. Zhao., S.W. Leonard and M.G. Traber. 2004. Edible coatings to improve storability and enhance nutritional value of fresh and frozen strawberries (Fragaria × ananassa) and raspberries (Rubus ideaus). Postharvest Biol. Technol. 33: 67-78.
 • Henriquez, C., R. Gonzalez and C. Krarup. 2005. Heat treatments and progression of chilling injury and pigmentation of tomatoes during postharvest. Investig. Agrar. 32: 92-100.
 • Hirschi, K. D. 2004. The calcium conundrum.Both versatile nutrient and specific signal. Plant Physiol. 136: 2438-2442.
 • Hong, K., J. Xie., L. Zhang., D. Sun and D. Gong. 2012. Effects of chitosan coating on postharvest life and quality of guava (Psidium guajava) fruit during cold storage. Sci. Hortic. 144: 172–178.
 • Hsu, Y.M., C. H. Lai., C. Y. Chang., C. T. Fan and C. T. Chen. 2008. Characterizing the lipid lowering effects and antioxidant mechanisms of tomato paste. Biotechnol. Biochem. 72: 677-685.
 • Inaioa, M and P. G. Grandall. 1986. Cold shock treatment of mature green tomatoes to color development and increase shelf-life durying room temperature storage life of tomato under ambient condition by continuous fleshing of storage atmosphere. Ind Food Pack. 41: 24-26.
 • Irfan, P. K., V. Vanjakshi., M. N. Keshava Prakash., R. Ravi and V. B. Kudachikar. 2013. Calcium chloride extends the keeping quality of fig fruit (Ficus carica L.) during storage and shelf-life. Postharvest Biol. Technol. 82: 70-75.
 • Jachson, J. E. 2003. Biology Of Horticulture Crop: Biology of Apple and Pear, led., Cambridge University Press.
 • Jiang, W.J., D. Qu and H. Wang. 2004. Protected cultivation of horticultural crops in china. Rew. 31: 115-162.
 • Ji, H. H and K. L. Seung. 1999. Effect of calcium treatment on tomato fruit ripening. Kor. Soci. Hort Scie 40: 638-642.
 • Kanwar, S. M. 1991. Apple Production Technology And Economics, Tata McGraw-Hall Publishing Company Limited.
 • Kader, A. A. 1992. JPTHC. 2th
 • Kittur, F. S., K. R. Kumarand and R. N. Thraranathan. 1998. Functional packaging properties of chitosan film. Z. Lebensm.-Unters. Forsch. 206:44-47.
 • Li, H and T. Yu. 2000. Effect of chitosan on incidence of brown rot, quality and physiological attributes of postharvest peach fruit. Sci. Food Agric. 81: 269-274.
 • Lin, D and Y. Zhao. 2007. Innovations in the development and application of edible coatings for fresh and minimally processed fruits and vegetables. Food Sci. Food Safet. 6:60-75.
 • Maclean, D. D., D. P. Murr and J. R .A. Dell. Modified Total Oxyradical Scavenging Capacity Assy For Antioxidant In Plant Tissue. Postharvest Biol. Tech.29: 183-194.
 • Martinez-Romero, D., S. Castillo., J. M. Valverde., F. Guillen., D. Valero and M. Serrano. 2005. The use of natural aromatic essential oil helps to maintain postharvest quality of crimson table grapes. Acta Hort. 682: 1723-1729.
 • Mazumdar, B. C. 2003. Methodes on physico-chemical analysis of fruit, Daya Publishing House, Delhi.
 • Marcell, R. D. 1990. Predicting storage quality from pre-harvest fruit mineral analyses: a review. Acta Hort. 274: 305-313.
 • Meng, X., B. Li., J. Liu and S. Tian. 2008. Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan preharvest spray and postharvest coating during storage. Food Chem. 106: 501-508.
 • Nagata, M and L. Yamashita. 1992. Simple method for simultaneous determination of chlorophyll and carotenoids in tomato f J. Jap. Soc. Food Technol. 39:925–928.
 • Naglaa, K and H. Serry. 2010. Some modified atmoshere packaging treatment reduce chiling injury and maintain postharvest quality of washington navel orange. Hort Sci. 2: 108-113.
 • Nunes, M. C., M. Anese and C. Severini. 1994. Combined effects preventing enzymatic browining reactions in minimally processed fruits. Food Quality. 17: 221-229.
 • Phhilippoussis, A. 2001. Calcium chloride irrigation influence on yield, calcium content, quality and shelf-life of the whit mushroom Agaricus bisporus. Food Agric. 81:1445- 1447.
 • Pila, N., N. B. Gol., T. V. R. Rao. 2010. Effect of post harvest treatments on physicochemical characteristics and shelf life of tomato (Lycopersicon esculentum) fruits during storage.J. Agri. Environ. Sci 9: 470–479.
 • Picha, D. H. 1987. Suger and organic acid content of cherry tomato fruit at different ripening stages. Hort Sci. 22: 94-96.
 • Pongener, A., B. V. C. Mahajan and H. Singh. 2011. Effect of different packaging films on storage life and quality of peach fruits under cold storage conditions. J. Hortic. 68:240-245.
 • Poovaiah, B. W. 1998. Role of calcium in ripening senescence. Sci. 10: 83-88.
 • Ramana Rao, T. V., N. B. Gol and K. K. Shah. 2011. Effect of postharvest treatments and storage temperatures on the quality and shelf life of sweet pepper (Capsicum annum ). Sci. Hortic-Amsterdam. 132: 18-26.
 • Rong– Yu, Z and H. Yao-Wen. 2003. Influence of hydroxypropyl methylcellulose edible coating on fresh-keeping and storability of tomato. Zhejiang Univ. Sci. 4:109-113.
 • Saure, M. C. 2001. Blossom-end rot of tomato (Lycopersicon esculentum Mill) –a calcium –or a stress-related disorder? Hortic-Amsterdam. 90: 193-208.
 • G and R. Meyer. 1981. Effects of added calcium on texture and quality of canned jalapeno peppers. Food Sci. 46: 1518-1520.
 • Shin, Y., R. H. Liu., J. Nock., D. Holliday and C. B. Watkins. 2007. Temperature and relative humidity effects on quality, total ascorbic acid, phenolics and flavonoid concentrations, and antioxidant activity of strawberry. Postharvest Biol. Technol. 45: 349-35.
 • Singla, R., A. Ganguli and M. Ghosh. 2012. Physicochemical and Nutritional Characteristics of Organic Acid- Treated Button Mushrooms( Agaricus bisporous). Food Bioproc. Technol. 5:808-815.
 • Simonne, A. H., B. K. Behe and M. M. Marshall. 2006. Consumers prefer low-priced and high-lycopene-content fresh-market tomatoes. Technol. 16: 674-681.
 • F and E. N. Whitney. 2000. NUTR: 8th ed.
 • Soleimani Aghdam, M., M. B. Hassanpouraghdam and G. Paliyath. 2012. The language of calcium in postharvest life of fruits, vegetables and flowers. Hortic-Amsterdam. 144: 102-115.
 • Solomos, T and G. Laties. 1973. Cellular organization and fruit ripening. 245: 390-391.
 • Tavarini, S., D. Remorini and R. Massai. 2007. Antioxidant capacity, ascorbic acid, total phenols and carotenoids changes during harvest and after storage of Hayward kiwifruit. Food Chem. 107: 282-288.
 • Thumula, P. 2006. Studies on Storage Behaviour of Tomatoes Coated with Chitosan Lysozyme Films.Department of Bioresource Engineering Faculty of Agricultural an Environmental Sciences. McGill University Montreal, Quebec, Canada. A thesis submitted to the McGill University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science.
 • Thybo, A.K., J. Christiansen., K. Kaack and M.A.Petersen. 2006. Effect of cultivars,wound healing and storage on sensory quality and chemical components in pre-peeled potatoes. Food Sci. Technol. 39: 166-176.
 • Thompson, A. K. 2003. Fruit and vegetables (Harvesting, Handling and storage), 2th, Wiley-Blackwell. USA.
 • Toor, R. K and P. Savage. 2006. Changes in major antioxidant components of tomatoes during post-harvest storage. Food Chem. 99: 724-727.
 • 2009. Agricultural research servies, National nutrient data base for standard reference. available online at http://www.nail. usda. Gov.
 • Wills, R. B. H and V. V. ku. 2002. Use of 1-MCP to extend the time to ripen of green tomatoes and postharvest life of ripe tomatoes. Postharvest Biol. Technol. 26: 85-90.
 • Wills, R., B. Mcglasson., D. Graham and D. Joyce. 1998. Postharvest: An introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals, 4th. ed., Hyde Park Press, Australia.
 • 2002. Relationship between instrumental and sensory analysis of quality factors in apple and pear fruits. Korean. Hortic. Sci. Technol 20: 394–398.
 • Žnidarčič, d., D. Ban., Oplanić., L. Karić and T. Požrl. 2010. Influence of postharvest temperatures on physicochemical quality of tomatoes (Lycopersicon esculentumMill.). J. Food Agric. Environ. 8: 21-25.

Effects of Calcium Treatments on Postharvest Life of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv. “Dafnis”)

Sakine Bahramian

Bahramian_ss@yahoo.com

                                                   26 september 2014

Department of Horticultural Science

Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran

Degree: M.Sc                                                          Language: Farsi

Supervisor: Prof. Ali. A. Ramin, aa-ramin @cc.iut.ac.ir

Abstract

The tomato (Lycopersicon esculentum) is one of the most widely consumed fresh vegetable in the industrialized world. Tomatoes are a rich source of fibre , vitamin A, C, and  lycopene and studies indicate that have important role in human nutrition. Due to high perishability of tomato, it cannot be stored for long duration  but  by means of postharvest technologies somewhat can control their decay. Calcium as an essential plant nutrient actively participates in cell wall structure also as a secondary messenger that plays central role in  regulate physiological function in fruits, vegetables and flowers during postharvest life. It seems calcium is good resources to preserve agricultural crops. The current experiment was conducted to find the effect of calcium on postharvest life of tomato fruit cv. “Dafnis”. The first experiment was conducted to asses the age of storage life of tomato using treatments of calcium choloride (%1, %1.5, %2), calcium ascorbate (%0.25, %0.5, %1) and nano chelate calcium (%2, %4,%6). After treatment, the fruits were presereved at an incubator with 10 °C and 90%  for 35 days. After that the fruits were gotten out each 7 days and were assesed  to determine parameters such as titratable acid, pH, soluble solids, vitamin C, firmness, weight loss and lycopene content. The second experiment was done similar to the first experiment for evaluating the shelf life  except the fruit after treatment, were kept in an incubator with 18 °C and were tested at intervals of every 4 days. Both of experiments were performed as a split plot design in time in a complete randomized design with three replications.The results of the first experiment showed that calcium, has a significant effect on measured indexes. The results showed that The lowest pH, soluble solids, lycopene, the highest titratable acid and vitamin C in the %1 calcium ascorbate were recorded which it had significant difference from the other treatments. The highest amount of firmness was recorded with %1 calcium ascorbate and %2 calcium choloride which they had no significant difference to each other. The lowest weight loss was recorded at the %1 calcium ascorbate and except with %2 calcium choloride it had significant difference to other treatments. The results of the second experiment showed that treatments calcium, had a significant effects on all measured indexes. The lowest lycopene content was recorded at the %1 calcium ascorbate and except with %2 calcium choloride it to had significant difference to other treatments. The results showed that The lowest pH, soluble solids, the highest titratable acid and vitamin C in the %1 calcium ascorbate were recorded which it had significant difference from the other treatments. The effect of time on all measured traits was significant in each two experiments. The interaction effect of treatment and time was significent about all charactristics. According to the result of this study, treated fruits with %1 calcium ascorbate and calcium choloride cause maintain fruit quality properties during storage period.

 

Key Words: tomato, postharvest, calcium ascorbate, calcium choloride, nano chelate calcium.

                     

Isfahan University of Technology               

Department of Horticultural Science

 

Effects of Calcium Treatments on Postharvest Life of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv. “Dafnis”)

A thesis

submitted in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Master of Science

By

Sakine Bahramian

Evaluated and approved by the thesis committee, on september 26, 2014.

1- A. A. Ramin, Prof. (Supervisor)

2-  F. Amini, Assist. Prof. (Advisor)

3- M. Mobli, Prof. (Examiner)

4- G. Saeidi, Prof. (Examiner)

College Graduate  Coordinator, M. M. Majidi, Assoc. Prof.

-1 Solanaceae

-2Tomatel

-3Tomato

-1 Determinante ( Bushy )

-2Indeterminant ( Vine )

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگی رقم “دافنیس””

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

91 − = 82