تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

19,900تومان

توضیحات

فهرست مطالب
موضوع صفحه
چکیده 1
فصل اول (کلیات پژوهش)
مقدمه پژوهش 3
بیان مساله اساسی پژوهش 4
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6
جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش 7
اهداف مشخص پژوهش 8
سوالات پژوهش 8
فرضیه های پژوهش 9
سازمان 9
ساختار سازمان 11
عملکرد سازمانی 12
مدیریت هزینه 12
سود آوری 13
مدیریت تخصیص منابع 13
ارزیابی عملکرد 14
فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش)
پیشگفتار 17
تعریف هزینه 19
چه اقلامی باید در هزینه ها منظور شوند 20
چگونه باید هزینه های را اندازه گیری کرد؟ 20
شناخت هزینه 21
انواع هزینه 23
هزینه های ثابت 23
هزینه های متغیر 23
هزینه های نمیه متغیر 24
رفتار هزینه 24
چسبندگی هزینه 25
بررسی ادبیات موضوع 27
پرتفولیو 27
بررسی شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی و نوین) 29
شاخص های غیر مالی 30
شاخص های مالی 32
معیارهای مالی سنتی 33
بازده سرمایه گذاری 33
سوده باقیمانده 34
بازده فروش 35
سود هر سهم 35
قیمت به عایدی هر سهم 36
معیارهای ارزیابی شرکت 37
معیار اول – سود 37
معیار دوم – سود هر سهم 39
معیار سوم – رشد سود 39
معیار چهارم- نرخ بازده سرمایه گذاری 40
بررسی مدلهای حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس 41
مدل نسبت سود عملیاتی 43
پیشینه تحقیق 46
پیشینه تحقیقات داخلی 46
پیشینه تحقیقات خارجی 50
فصل سوم (روش اجرای پژوهش)
مقدمه 55
روش پژوهش 55
جامعه مطالعاتی پژوهش 55
دوره های مالی مورد آزمون 56
تبیین مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها 57
متغیرهای وابسته 58
متغیرهای مستقل 58
متغیرهای کنترلی 60
روشهای جمع آوری و منابع داده های پژوهش 60
روش تجزیه و تحلیل داده های 61
تحلیل همبستگی 61
ضریب همبستگی 62
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه 65
شاخص های توصیفی متغیرها 65
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 67
بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 68
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرضیه اول 69
فرضیه اول 69
آزمون فرضیه دوم 71
آزمون فرضیه سوم 73
آزمون فرضیه چهارم 77
فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)
مقدمه 80
بحث و بررسی پژوهش 82
بررسی و تبیین نتایج فرضیات پژوهش 83
بررسی فرضیه اول 83
آزمون فرضیه دوم 84
آزمون فرضیه سوم 84
آزمون فرضیه چهارم 85
پیشنهادات 86
پیشنهادات برای تحقیقات آتی 87
منابع فارسی 88
منابع لاتین 90

چکیده:
در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.
این پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو مورد بررسی قرار می دهد.
روش تحقیق بر مبنای هدف توصیفی می باشد و همچنین بر مبنای روش و ماهیت جزء پژوهشات همبستگی می باشد. فرضیه هایی در این مورد تدوین شدند و سپس با استفاده از تحلیل همبستگی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است برای بررسی همبستگی بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده شده است. و با استفاده از آزمون کلمو گروف-اسمیرنوف و آزمون دوربین واتسون فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیات پذیرفته می شود، یعنی رابطه معناداری بین حذف اقلام بابت ارزش افزوده، بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها و کاهش هزینه های غیر ثابت با عملکرد مالی موسسه و بین تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی با عملکرد مالی موسسه وجود دارد.

فصل اول
((کلیات پژوهش))

مقدمه پژوهش:
فعالیت هر موسسه ای شامل انجام مجموعه ای از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به خود هستند. هر شرکتی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن آن، هزینه های خود را کنترل کرده و کاهش دهد. توجه به هزینه های متعدد سازمان ها یا به عبارت دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری است که بسیار مورد توجه مدیران سازمان ها بوده و در این رهگذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز می پردازند. (مهندس سید موسی میر قربانی گنجی)
در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه در بخش های اداری، کشاورزی، صنعت و … حائز اهمیت می باشد. کاهش هزینه به تنهایی نمی تواند هدف اصلی باشد. بلکه موضوعی است که به همه مرتبط می شود و باید آن را در تمامی موسسات سرلوحه امور قرار داد. آگاهی از هزینه ها باید از طریق تماس مدیریت و کارکنان در تمامی سازمان ها، تلاش های مکرر و دائمی در کارگاه ها، دفترهای کار، و تمامی امور صورت گیرد تا ضایعات را کاهش داده و کمترین تاخیر را داشته باشیم. (امین رامش و احمد شیخ زاده)
در گذر تاریخ تمدن بشری، جهانی سازی در جامعه فرا صنعتی به رغم مقاومت ملتها پیش می راند و اندیشه های تولید جهانی و ورود به عرصه های جدید با هزینه هایی به مراتب کمتر و کیفیتی عالی را در ظاهر نوید می دهد.
تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که به صورت دائم در حال تغییر است، ضرورت واکنشهای مناسب سازمانها و شرکتهای تولیدی-صنعتی را دو چندان کرده، بر انعطاف پذیری آنها با محیط نامطمئن خارجی پای می فشارد به واقع پیشرفتهای تکنولوژیک و بهره مندی از تکنولوژی اطلاعات، تعدد بازارهای بین المللی، ظهور قدرتهای اقتصادی جدید، ادغام گسترده و فرا ملیتی، توجه بیش از پیش به محیط زیست، تقویت مناطق آزاد بین المللی موجب گشته سازمانها و شرکتهای منطقه ای و بین المللی ناخواسته سیر قهقرایی پیش گیرند چرا که آنها زیادی مزیتهای رقابتی خود را از دست داده و نتوانسته اند به درکی کامل و همه جانبه از محیط پیرامون خویش دست یابند.
در اینجا باید پرسید که سازمانها و شرکتها چگونه بایستی به درک تغییرات محیطی بپردازند و با انعطاف پذیری مناسب، خود را با شرایط محیط جهانی وفق داده و بازارهای جهانی را هدف توانمندیهای بالقوه خود قرار دهند؟ به بیان دیگر سازمانها و شرکتها چه استراتژی های رقابتی را برای ورود به بازارهای بین المللی اتخاذ می کنند؟

بيان مسأله اساسي پژوهش:
شناوری لحظه ای فعالیت های در نهاد های پولی و حسابرسی و مالی نظیر موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در قالب نوع برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته
باشد. (Molinero ,2005 Cinca).
موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسکهای غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال درآمد ها و هزینه ها حسابداری و حسابرسی توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد
نماید. (Murray ,2010)
مدیریت هزینه ها در قالب مدیریت هزینه ها و درآمد ها حسابداری و حسابرسی از غامض ترین
شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه ها و درآمد ها و بررسی میزان تأثیر گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های حسابداری و حسابرسی همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده
است. (Coffman ,2009)
در موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی، هزینه برای گزارش دهی در یک دوره بلند مدت به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند:
الف – هزینه های ثابت: این هزینه ها شامل مخارج و حقوق نیروی انسانی، بدهی های شرکتی و اقساط، هزینه های دفتری، هزینه های ثابت ماهیانه نظیر اجاره، شارژ، حسابرسی و مالیات و… در یک دوره بلند مدت می باشد.
ب – هزینه های غیر ثابت: که به آن سایر هزینه ها هم گفته می شود این هزینه ها شامل هزینه های
پیش بینی نشده، هزینه های بروز حوادث، هزینه های توسعه فعالیت های مقطعی سپرده ضمانتنامه ها، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، پیش پرداخت بابت معاملات، بدهی های متفرقه و حسابرسی فروخته شده وجوه مازاد اداره شده می باشد. (Chen& Strange ,2010)
مدیریت هزینه ها امروزه یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی
شرکت ها در بازار رقابتی می باشد. چرا که بواسطه مدیریت هزینه ها، نه تنها به صورت علمی میتوان به تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیت های مثمر پرداخت، بلکه بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمدزا برای شرکت میتوان دست یافت. در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد در راستای بهبود عملکرد مد نظر
می باشند. (mark,2012)
بررسی تأثیر هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی به لحاظ سود آوری مورد توجه است.(لوین 2011) نشان داده است که عدم توازن در رعایت هزینه ها در قبال درآمدها توانسته در بلند مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید.
با افزایش سطح هزینه ها بدور از صرف آنها در بخش درآمد ها، موسسات و شرکت های مالی با رکود و عدم توان پرداخت سود تسهیلات روبرو شده و نمی توانند به برنامه های توسعه دست یابند، همچنین با صرف بالای هزینه ها شرکت در بخش درآمدها بیش از حد توازن معقول، میزان تعهدات حسابداری و حسابرسی بالا رفته و دیگر قادر به پاسخ گویی به مشتریان جدید و یا طرح های سود آور نبوده و عواملی نظیر ریسک بالایی تسهیلات، عدم دریافت به موقع مطالبات، کاهش ارزش زمانی پول و .. میتواند برای موسسات و شرکت های مالی مشکل ساز گردد. (Esther ,2006)

مدل (فرو 2003) در رابطه با تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی سازمان.

کارایی و اثر بخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بهینه سازی هزینه های غیر ثابت بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها اقلامی هزینه فاقد ارزش افزوده

عملکرد حسابرسی و مالی سازمان

با عنایت به مبحث هزینه ها و درآمدها حسابداری و حسابرسی و بررسی اجزاء آن، این پژوهش سعی داشته به بررسی تأثیر اجزای هزینه ها و درآمدها موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی خصوصی بر عملکرد آنها مطالعه موردی شرکت تدوینکو بپردازد. سوالی که در ابتدای این پژوهش می تواند مد نظر قرار داشته باشد این است که شکاف بین هزینه ها و درآمدها شرکت تدوینکو به چه میزان بوده و هر یک از اجزاء هزینه ها و یا درآمدها چه تأثیری بر روی عملکرد این موسسه حسابداری می تواند داشته باشد.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
شناسایی زمینه های موفقیت و یا افت عملکرد و ایجاد ورشکستگی در نهاد های حساس از منظر تأثیرپذیری از عمده عوامل درونی قابل کنترل و بیرونی غیر قابل کنترل نظیر سیستم های حسابداری و حسابرسی از جمله رهیافت های مدیران به منظور غلبه بر نقاط ضعف و ایجاد زمینه رشد و توسعه قلمداد شده است. (Ejngton 2009)
موضوعیت موفقیت و سود آوری برای موسساتی که دارای طیف وسیعی از مشتریان و هزینه می باشند از اولویت های فعالیت و تصمیم گیری سازمانی بحساب است.
به همین منظور، نقش بی بدیل اتکا به روش های موثر به منظور حصول اطمینان از سود ده بودن
فعالیت ها همواره مورد تاکید قرار گرفته است. از روش های موثر و قابل کنترل در هر زمان، تدوین
برنامه ها و دستور العمل های مدیریتی به منظور ایجاد جو مطلوب منطبق با هزینه ها حسابداری و حسابرسی از جمله سپرده گذاری ها و..در اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های پروژه ها و طرح ها و ابزارهای مدیریتی به منظور ایجاد جو ملایم سرمایه گذاری در شرکت در بخش درآمدها در ایجاد موازنه هزینه ها و درآمدها جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و به حداکثر رساندن سود دهی بوده است.
(Manson ,2012)
در برنامه ريزي براي بهينه سازي هزینه ها و درآمد ها، بايد به اين نكته توجه داشته كه ممكن است بازپرداخت اقساط وام، مالیات سالانه، حقوق پرسنلی و سایر هزینه هاي گرفته شده را دقيقا در موعد مقرر و به مقدار تعيين شده انجام ندهند. اين عدم قطعيت ممكن است مشكلات زيادي را در برنامه ريزي هزینه ها و درآمدها به وجود بياورد. عدم در نظر گرفتن آن، يعني خوشبينانه نگاه كردن به مسأله، باعث خواهد شد كه جواب هاي بهينه بدست آمده در دنياي واقعي غير موجه گردند. نگرش بدبينانه به مسأله نيز باعث از دست دادن فرصت هاي بسياري مي شود.
نسبت درآمدها به هزینه ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت هزینه ها و درآمد ها شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد. برای محاسبه نسبت درآمد ها به هزینه ها، باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده هزینه های جاری و ثابت و پرداخت های ثابت مالی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور مشخص شود. به این ترتیب، برای تعیین هزینه ها شرکت ها، کل پرداختهای سالانه و ماهانه و پرداخت های پیش بینی نشده و فورس ماژور پس از کسر، هزینه های قانونی را باید مشخص کرد و برای تعیین درآمدها، میزان کل درآمد های حاصل از فعالیت های شرکت، سود فعالیت ها را محاسبه کرد.

منابع فارسي:
1. آذر، ع و منصور مومنی،1377″آمار و کاربرد آن در مدیریت”، جلد دوم، انتشارات سمت
2. الوانی، م،1374، “مدیریت تولید”، انتشارات آستان قدس رضوی
3. بخشیانی، ع، و رضا راعی، 1387، “ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار”، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
4. خالقی مقدم، ح ، 1377،”دقت پیش بینی سود شرکت ها”، رساله دکترا دانشگاه تهران
5. خالقی مقدم، ح و فاروق کرمی، 1388 ، ” پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییر پذیری و چسبندگی هزینه “،فصلنامه ی مطالعات حسابداری شماره 23 .
6. رودپشتی،ف، و هاشم نیکو مرام و شادی شاهوردیان،1385،”مدیریت مالی راهبردی”، انتشارات کسا کاوش
7. سید حسینی، م، 1380،” برنامه ریزی نگهداری و سیستم کنترل موجودی ، فرآیند و مدل های پیش بینی” ، انتشارات نشر هوای تازه
8. شباهنگ،ر،1387،”تئوری حسابداری”، جلد اول ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان
9. مومنی ،م، و علی فعال قیومی،1386،”تحلیل آماری با استفاده از SPSS” ،انتشارات کتاب نو
10. نمازی ، م ،و ایرج دوانی پور ، 1389، ” بررسي تجربي رفتار چسبندگي هزينه ها در بورس اوراق بهادار تهران “،برسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 62
11. نوروش ، ا و مهدی غلام زاده ،1382،”بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس-جنکینز” ،برسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 31
12. هندریکسن،الدون و مایکل اف ون بردا، ترجمه علی پارسائیان ،1385 ،” تئوری های حسابداری”،جلد اول ، انتشارات ترمه
13. هندریکسن،الدون و مایکل اف ون بردا، علی پارسائیان ،1388 ،” تئوری های حسابداری”،جلد دوم ، انتشارات ترمه
14. مجله مدیریت صنعت هوشمند
15. کتاب کاهش هزینه های تالیف سازمان بهره وری هند ترجمه محسن علی رمضانی
16. بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوشته دکتر یداله نوری فرد
17. – جهانخانی، علی و پارسائیان، علی ، فرهنگ اصطلاحات مالی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی. 1375
18. – سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازي، الهه ، روش هاي تحقیق در علوم رفتاري. تهران: آگاه. 1380
19. – عاکفیان، نازیلا ،استفاده از ابزارهاي سیستمهاي اطلاعاتی به منظور پشتیبانی برنامه ریزي استراتژیک در صنایع تولیدي ایران. تربیت مدرس. 1382
20. – توکلی محمدي، محمد ، بررسی رابطه بین اولویتهاي استراتژیک، تکنیکهاي حسابداري مدیریت و تکنیکهاي مدیریتی. تربیت مدرس. 1378
21. – بهشتی سرشت، مصطفی ، بررسی رویکردهاي مختلف در تدوین استراتژي توسعه محصول جدید. دانشگاه صنعتی شریف. 1386
22. -آذر،عادل،آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اولو دوم،تهران،انتشارات سمت، 1377
23. – خاکی ، غلامرضا “روش تحقیق با رویکردي بر پایان نامه نویسی “” چاپ اول ،تهران ،انتشارات درایت،بهار 78 ،صفحه 273
24. – حافظ نیا ، محمدرضا “مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم انسانی “” چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت، 1377 ،صفحه 100

منابع لاتین:

1- Murray, M & tore’s, T. (2010). A Longitudinal analysis of the impact of firm resources and industry characteristics on firm – specific profitability. Journal Management Governance 11, 179- 213
2- Coffman, R.D. and Gale, B.T. (2009) The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance. Free Press, New York.
3- Levine, D. (2011). Ownership structure and firm profitability In the Japanese Keiretsu. Journal of Asian Economics 16. PP 533- 554
4- Cinca, C., Molinero, C., Larraz, G. (2005) Country and size effects in financial ratios: AEuropean Perspective. Global Finance Journal 16. PP 26-47
5- Chen, J., Strange, R. (2010). Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructring 38. PP 11-35
6- Manson, A. F. (2012). Essays on the determinats of capit
al structure. University of new Orleans.
7- Esther, G. (2006). Targeted advertising strategies on television. Management Science, Vol 52. PP 713-725
8- Ejngton, J. (2009). The secret of survival of firms. Glass International March, April. 24-45
9- Eriksen, B., & Knudsen, T. (2003). Industry and firm level interaction Implications for profitability. Journal of Business Research 56 191– 199.
10- Anderson M. C, Banker R, Huang R, Janakiraman S. (2007),”Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs”, Journal of Accounting, Auditing & Finance; 22(1): 1- 28
11- Anderson, M. C, Banker R, Janakiraman S.,(2003), “Are Selling, General and Administrative Costs Sticky? ”. Journal of Accounting Research; 41(1): 47- 63
12- Balakrishnan R, Gruca T.(2008), “Cost Stickiness and Core Competency: A Note Working Paper”, The University of Iowa 2008.
13- Banker R, Chen L. (2006),”Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness”, The Accounting Review; 81(2): 285-307
14- Cooper, R. and R. S. Kaplan. (1998),”The Design of Cost Management Systems: Text”, Cases and Readings (2nd Edition) Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J
15- Cooper, R. and R. S. Kaplan.(1992), “Activity based cost systems: Measuring the cost of resource usage”,Accounting Horizons 6: 1-13
16- Firth, M,(1998),” IPO profit forecasts and their role in signalling firm value and explaining post-listing returns”, Applied Financial Economics, p 29-39
17- Firth, M.Branson C.H.Kwok, and C.K Liau-Tan,(1995),”Accuracy of profit forecasts contained in the IPO prospectuses”, Accounting and business Review , 2(1): 55-83
18- Garrison . R & E . Noreen,(2002),” Managerial Accounting “,10 edition New York . NY McGrawhill / lrei
19- Garrison R. H, Noreen E. W.(2001),”Contabilidade Gerencial”,Rio de Janeiro:LTC
20- Horngren C. T, Foster G, Datar S. M.(2008),”Cost Accounting: A Managerial Emphasis”. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 9. Ed Rio de Janeiro :LTC
21- Jog, V. and Mc Conomy, B.J,(2003),”Voluntary disclosures of management earnings forecasts in IPO prospectuses”, Journal of Business, Finance & Accounting,30:125-167
22- Johonson J,&Dinardo,J(2005),”Econometric Methods”, 4th edition, McGraw-Hill
23- Noreen E, N. Soderstrom,(1997),”The Accuracy of Proportional Cost Models: Evidence from Hospital Service Departments”, Review of Accounting Studies; 2: 89-114
24- Subramaniam C, Weidenmier M.(2003),”Additional Evidence on the Sticky Behaviour of Costs”, Working Paper, Texas Christian University.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 58 = 68