تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

25,000تومان

توضیحات

41 صفحه

فایل Word

 

4-1 مقدمه

نتیجه گیری مطلوب، حاصل تجزیه‌وتحلیل دقیق اطلاعاتی است که بر مبنای سؤال اصلی تحقیق گردآوری‌شده است. بنابراین تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌عنوان بخشی از فرآیند تحقیق علمی، یکی از پایه¬های اصلی هر مطالعه و بررسی است. هدف از تجزیه‌وتحلیل، درآوردن داده¬ها به شکل قابل‌فهم و تفسیر است. مفاهیم و ابزارهای آماری به‌صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرآیند اکثر تحقیقات را تشکیل می¬دهند. نقش این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آن‌ها در گروه‌های مختلف، توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تعمیم‌یافته‌های حاصل از مطالعه، مشاهده کرد. بنابراین در تحقیق رفتاری، روش‌های آماری چندین نقش مرتبط باهم ایفا می‌کنند(بازرگان، 1376). در این فصـل برای تجزیه‌وتحلیل داده¬ها، از روش ارزش‌گذاری مشروط با استفاده از نظرسنجی پرسشنامه‌ای دوگانه دوبعدی و تخمین مدل لایت به‌منظور برآورد تمایل به پرداخت افراد جهت دستیابی به هوای تمیز و سلامتی بیشتر استفاده می‌شود.. نظر به این¬که اطلاعات جمع‌آوری‌شده به‌صورت غیر کمی می¬باشند، در مرحله اول این اطلاعات باید به اطلاعات کمی تبدیل و در مرحله بعدی این اطلاعات با استفاده از روش¬های آماری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار ¬گیرند. در این فصل همراه با آمار استنباطي، آمار توصیفی داده¬های حاصل از 384 پرسشنامه ارائه و سپس تحلیل داده¬ها بر مبنای آمار استنباطی و آمار توصيفي به کمک فنون آماری مناسب به‌منظور آزمون فرضیه¬ها صورت می¬گیرد.

 

4-2 آمار توصیفی

آمار توصیفی به مجموعه روش‌هایی اطلاق می¬شود که برای جمع¬آوری، خلاصه کردن، طبقه¬بندی و توصیف حقایق عددی به کار می¬رود. درواقع این آمار، داده¬ها و اطلاعات پژوهش را توصیف کرده و طرح یا الگوی کلی از داده¬ها برای استفاده سریع و بهتر از آن‌ها به دست می¬دهد. در آمار توصیفی بعد از جمع¬آوری داده¬ها هدف این است که در زمان کمتر و با دقت بیشتر نتایج آن‌ها مشاهده شود(دوا،1991،ترجمه نائيني، 1383). در ادامه آمار توصیفی مربوط به ویژگی‌های جمعیت-شناسی آزمودنی¬ها و سؤالات پرسشنامه ارائه می¬گردد.

4-2-1 بررسی اطلاعات شخصي و وضعيت اجتماعي، اقتصادي پاسخگو

در اين قسمت به توصیف هريك از سؤالات بخش اول پرسشنامه شامل سن، جنسیت، تحصیلات، شغل فعلی، وضعیت تاهل ، درآمد، پیشنهاد‌ها برای بهبود و درجه کیفیت هوای تهران پرداخته می¬شود.

4-2-1-1 بررسی متغیر سن

اولین سؤالی که از پاسخگویان پرسیده می‌شود متغیر سن است . با توجه به محدودیت استقلال درآمدی در انتخاب حجم نمونه کمترین مقدار سن برابر19 است.

4-2-1-2 بررسی متغیر جنسیت

داده¬های این سؤال، پاسخگویان را در دو گروه مختلف، طبقه‌بندی می¬کند که فراوانی آن‌ها را در جدول ‏4 2 مشاهده می¬کنید. با توجه به جدول 51.6 درصد از پاسخگویان مرد و 48.4 درصد زن هستند.جدول ‏4 2: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعیمرد 198 51.6 51.6 51.6زن 186 48.4 48.4 100مجموع 384 100 100

 

4-2-1-3 بررسی متغیر نوع شغل

شغل افراد یکی از عوامل مهم در این پژوهش محسوب می‌شود به دلیل وجود فرهنگ‌ها و ارزش‌های متفاوت در هر شغل می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در نگرش آن فرد داشته باشد. در این میان افرادی که شغل آزاد دارند بیشترین تعداد از پاسخگویان را شامل می شوند و بعد از آن خانم های خانه دار با تعداد87 نفر می باشند.

جدول ‏4 3: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب شغل فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعیکارمند 49 12.8 12.8 12.8آزاد 90 23.4 23.4 36.2دانشجو 46 12 12 48.2خانه‌دار 87 22.7 22.7 70.8کارگر 50 13 13 83.9بازنشسته 37 9.6 9.6 93.5بیکار 25 6.5 6.5 100مجموع 384 100 100

تحصیلات به 4 گروه تقسیم‌شده‌اند. که فراوانی آن ا را در جدول 4-5 مشاهده می‌کنید. با توجه به جدول 37 درصد از پاسخگویان دیپلم و کمتر ، 28.4درصد فوق‌دیپلم ،23.7درصد کارشناسی، 10.2درصد کارشناسی ارشد و 0.8درصد دکتری و بالاتر هستند. در بین پاسخگویان، به دلیل وجود استقلال درآمدی باعث شده است که بیشتر افرادی که استقلال درآمدی داشته‌اند افرادی با درجه‌ی تحصیلی پایینی بوده‌اند.
جدول ‏4 4: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلاتفراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعیدکتری و بالاتر 3 0.8 0.8 0.8کارشناسی ارشد 39 10.2 10.2 10.9کارشناسی 91 23.7 23.7 34.6فوق‌دیپلم 109 28.4 28.4 63دیپلم و کمتر 142 37 37 100مجموع 384 100 100

4-2-1-5 بررسی متغیر وضعیت تاهل

پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل در دو گروه مجرد و متاهل تقسیم‌بندی شده¬اند که فراوانی آن‌ها را در جدول ‏4 5 مشاهده می¬کنید. با توجه به جدول 62.5 درصد از پاسخگویان مجرد و 37.5 درصد متاهل هستند.جدول ‏4 5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر وضعیت تاهلفراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعیمتاهل 144 37.5 37.5 37.5مجرد 240 62.5 62.5 100مجموع 384 100 100

4-2-1-6 بررسی متغیر وضعیت درآمد

پاسخگویان بر حسب میزان درآمد به 4 گروه تقسیم شده¬اند که فراوانی آن¬ها را در جدول ‏4 6مشاهده می¬کنید. با توجه به جدول 25 درصد از پاسخگویان کمتر از 500.000 تومان ، 36.2 درصد بین 500.000 تا 1.000.000 تومان ، 20.3 درصد بین 1.000.000 تا 2.000.000 تومان ، 18.5 درصد بیش از 2.000.000 تومان دارند . جدول ‏4 6 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب درآمد فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی کمتر از 500.000 تومان 96 25 25 25بین 500.000 تا 1.000.000 تومان 139 36.2 36.2 61.2بین 1.000.000 تا 2.000.000 تومان 78 20.3 20.3 81.5بیش از 2.000.000 تومان 71 18.5 18.5 100مجموع 384 100 100

4-2-1-7 بررسی پیشنهاد‌ها برای بهبود

پاسخگویان بر حسب پیشنهاد‌ها برای بهبود به 4 گروه تقسیم شده¬اند که فراوانی آن¬ها را درجدول ‏4 7 مشاهده می¬کنید. از این تعداد 0.8درصد از پاسخگویان برای بهبود پیشنهاد افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، 52.1 درصد پیشنهاد افزایش سطح تبلیغات جهت مصرف صحیح ، 36.2درصد پیشنهاد اجرای سیاست‌های مالیات بر کربن و باقی افراد(10.9درصد) همه موارد را پیشنهاد دادند.افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی 3 0.8 0.8 0.8افزایش سطح تبلیغات جهت مصرف صحیح 200 52.1 52.1 52.9اجرای سیاست‌های مالیات بر کربن 139 36.2 36.2 89.1همه موارد 42 10.9 10.9 100 مجموع 384 100 100

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تجزیه‌وتحلیل داده‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 7 = 1