تحليل توليد آنتروپي در جريان كوئت با انباشتگي جزئي محيط متخلخل

29,000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
پا يان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد” M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي
عنوان:
تحليل توليد آنتروپي در جريان كوئت
با انباشتگي جزئي محيط متخلخل

131 صفحه فایل pdf

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه
چكيده………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
فصل اول: مقدمه و تاريخچه كارهاي انجام شده……………………………….. 3
فصل دوم:آشنايي با مباني تئوري آنتروپي……………………………………….. 7
-2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 8
-2-2 آنتروپي چيست……………………………………………………………………………………………. 8
-2-2-1 قانون دوم ترموديناميك و آنتروپي………………………………………………………. 9
-2-2-2 بيان قانون دوم ترموديناميك……………………………………………………………… 9
-2-2-3 تعريف ترموديناميكي آنتروپي……………………………………………………………. 9
-2-2-4 تغييرآنتروپي محيط…………………………………………………………………………. 9
-2-3 سيستم بسته و باز……………………………………………………………………………………… 10
-2-4 توليدآنتروپي در يك سيستم بسته(جرم كنترل)……………………………………. 11
-2-5 توليدآنتروپي در يك سيستم باز(حجم كنترل)………………………………………. 11
-2-5-1 فرآيند حالت پايا……………………………………………………………………………… 12
-2-6 كار بازگشت پذير و اگزرژي………………………………………………………………………. 15
-2-6-1 محيط……………………………………………………………………………………………… 17
-2-6-1-1 حالت محيطي……………………………………………………………………………. 18
-2-6-1-2 حالت مرده………………………………………………………………………………… 18
2-6-2 تعريف اگزرژي………………………………………………………………………………….. 18
-2-6-3 كار بازگشت پذير و بازگشت ناپذيري……………………………………………….. 19
-2-7 توليد آنتروپي بر اثر انتقال حرارت…………………………………………………………….. 19
-2-7-1 ديدگاه ترمو ديناميكي………………………………………………………………………. 19
-2-7-2 ديدگاه انتقال حرارت………………………………………………………………………… 20
-2-8 توليد آنتروپي بر اثر تلفات لزجتي……………………………………………………………. 21
-2-9 معادلات حاكم…………………………………………………………………………………………….. 21
-2-10 بازگشت ناپذيري انتقال حرارت در مقابل اصطكاك سيال………………………. 21
-2-11 عدد توليد آنتروپي و عدد بيجان………………………………………………………………. 22
-2-12 بهينه كردن توليد آنتروپي………………………………………………………………………… 22
فصل سوم:آشنايي با مباني تئوري محيط متخلخل…………………………. 24
-3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 25
-3-2 اصول اساسي و مفروضات و تعاريف اوليه……………………………………………….. 26
-3-2-1 نسبت تخلخل………………………………………………………………………………… 26
-3-2-2 نفوذپذيري…………………………………………………………………………………….. 27
-3-2-3 عدد دارسي……………………………………………………………………………………. 28
-3-2-4 اصل بقاي جرم………………………………………………………………………………. 28
-3-2-5 مدل دارسي و تغييرات …………………………………………………………………….30

-3-2-6.Forchheimerضريب   ……………………………………………………………34

-3-3 معادلات حاكم در محيط متخلخل……………………………………………………… 34
-3-4 معادله بقاي جرم…………………………………………………………………………………… 34
-3-5 معادله مومنتوم……………………………………………………………………………………… 34
-3-5-1 انتقال حرارت جابجايي اجباري……………………………………………………. 35
-3-5-2 انتقال حرارت جابجايي آزاد…………………………………………………………. 35
-3-5-3 انتقال حرارت جابجايي مخلوط(اجباري و آزاد) …………………………….. 36
-3-6 معادله انرژي (قانون اول ترموديناميك) …………………………………………….. 36
-3-6-1 تلفات لزجتي………………………………………………………………………………… 38
-3-7 معادله توليد آنتروپي (قانون دوم ترموديناميك) ……………………………….. 39
فصل چهارم:حل تحليلي مسئله…………………………………………………. 41
-4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 42
-4-2 مدل فيزيكي……………………………………………………………………………………….. 42
-4-3 معادلات حاكم……………………………………………………………………………………… 42
-4-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………. 42
-4-3-2 معادله بقاي جرم………………………………………………………………………. 43
-4-3-3 معادله مومنتوم…………………………………………………………………………… 43
-4-3-4 معادله انرژي…………………………………………………………………………….. 44
-4-3-5 معادله توليد آنتروپي………………………………………………………………… 44
-4-4 حل تحليلي معادلات………………………………………………………………………….. 44
-4-4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………. 44
-4-4-2 حل معادله مومنتوم…………………………………………………………………… 44
-4-4-3 حل معادله انرژي………………………………………………………………………. 50
Ec -4-4-3-1 حالت اول: عددبزرگ…………………………………………………… 51
Ec -4-4-3-2 حالت دوم: عددكوچك………………………………………………… 60
-4-4-4 حل معادله توليد آنتروپي………………………………………………………….. 69
Ec -4-4-4-1 حالت اول: عددبزرگ………………………………………………….. 70
Ec -4-4-4-2 حالت دوم: عددكوچك……………………………………………….. 75
فصل پنجم:نمودارها و بررسي نتايج……………………………………….. 80
-5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 81
-5-2 نمودار سرعت………………………………………………………………………………………. 81
-5-2-1 بررسي با عدد دارسي ثابت…………………………………………………………. 81
e -5-2-2 بررسي باعرض بي بعدكانال با محيط بدون تخلخل) ثابت……… 83
Da = -5-2-3 بررسي با 0.0001. e = و 0.6……………………………………………….85

 Ec -5-3 نمودار دما در حالت عددبزرگ………………………………………………….. 86
) e -5-3-1 بررسي باضخامت محيط بدون تخلخل كانال) ثابت…………………. 86
-5-3-2 بررسي با عدد دارسي ثابت………………………………………………………….. 88
Da و Br -5-3-3 بررسي با عددمتفاوت…………………………………………………. 90
e و Br -5-3-4 بررسي با عددمتفاوت…………………………………………………….. 91
e,Da -5-3-5 بررسي عدد ناسلت كلي بر حسب……………………………………………..92
Ec -5-4 نمودار دما در حالت عددكوچك………………………………………………. 93
) e -5-4-1 بررسي باضخامت محيط بدون تخلخل كانال) ثابت………………. 94
-5-4-2 بررسي با عدد دارسي ثابت……………………………………………………….. 96
e وγ p ,γ f -5-4-3 بررسي با عددمتفاوت……………………………………………. 97
e,Da -5-4-4 بررسي با عدد ناسلت كلي بر حسب…………………………………….98
Ec -5-5 نمودار توليد آنتروپي در حالت عددبزرگ………………………………… 99
-5-5-1 بررسي با عدد دارسي ثابت………………………………………………………. 99
) e -5-5-2 بررسي باضخامت محيط بدون تخلخل كانال) ثابت…………….. 102
-5-5-3 بررسي توليد آنتروپي كلي………………………………………………………. 103
e و Br -5-5-4 بررسي با عددمتفاوت…………………………………………………. 104
Da و Br -5-5-5 بررسي با عددمتفاوت………………………………………………. 105
Br -5-5-6 بررسي با عددمختلف………………………………………………………… 106
Ec -5-6 نمودار توليد آنتروپي در حالت عددكوچك…………………………….. 108
-5-6-1 بررسي با عدد دارسي ثابت……………………………………………………… 108
) e -5-6-2 بررسي باضخامت محيط بدون تخلخل كانال) ثابت…………….. 110
-5-6-3 بررسي با توليد آنتروپي كلي……………………………………………………. 111
eγ f ,γ p -5-6-4 بررسي بامتفاوت………………………………………………… 112
Dγ f ,γ p -5-6-5 بررسي بامتفاوت………………………………………………. 113
γ f ,γ p -5-6-6 بررسي بامختلف……………………………………………………….. 115
فصل ششم:نتيجه گيري و پيشنهادات…………………………………….. 117
-6-1 نتايج…………………………………………………………………………………………………… 118
-6-2 پيشنهادات…………………………………………………………………………………………. 119
منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………. 120
فهرست منابع لاتين ………………………………………………………………………………………………………. 121
فهرست منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………….. 124
چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………….. 125

چكيده:

تحليل توليدآنتروپي ابزاري كاربردي جهت بهينه كردن تبديل انرژي در يك سيستم وشناسايي عناصر موثر سيستم است. محيط متخلخل در شبيه سازي رسوبات و افزايش انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي كاربردوسيعي دارد. در اين مجموعه حل تحليلي توليد آنتروپي در يك انباشتگي جزئي محيط متحلخل كانال محدود شده با دو صفحه موازي در جريان كوئت مورد بررسي قرار گرفته است.جريان در محيط متخلخل با استفاده مدل دارسي در معادله مومنتوم بيان مي شود.دماي ديواره ثايت به عنوان شرايط مرزي حرارتي در نظر گرفته مي شود.پروفيل سرعت ، دما ، عدد ناسلت و توليد آنتروپي با ساده كردن و حل معادلات ديفرانسيلي با تخمينهاي قابل قبول بدست مي آيد. البته پروفيل دما و عدد ناسلت و توليد آنتروپي با در نظر گرفتن مقدار عدد بي بعد اكرت (كوچك و بزرگ ) ساده مي گردد. نتايج بدست آمده با نتايج كارهاي انجام شده در قبل با شرايط مختلف همخواني دارد.

مقدمه:

امروزه افزايش آگاهي از محدوديت منابع انرژي و همچنين افزايش تقاضاي مصرف انرژي از يك طرف و وجود اتلاف انرژي قابل ملاحظه در سيستم هاي حرارتي از طرف ديگرجوامع علمي را بر آن داشته است تا با برر سي سيستم هاي انرژي ، در پي راهكارهايي براي كاهش اتلاف از اين سيستم ها باشند . هميشه انتقال حرارت با توليد آنتروپي همراه است كه اين خود يكي از راه هاي تخريب قابليت انجام كار مي باشند . لذا درك بازگشت ناپذيري در فرايند انتقال حرارت و سعي در درك مكانيزم توليد آنتروپي ، حس مهندسي را تقويت مي كند . به عنوان مثال يك مبدل حرارتي با طراحي خوب ، به معني دارا بودن بيشترين بازدهي ترموديناميكي است واين ميسر نمي شود مگر باكمترين توليد آنتروپي يا كمترين تخريب قابليت انجام كار . هنرتعديل فرآيند جابجايي كه منجر به حداقل رساندن تخريب قابليت انجام كار مي شود، يكي از ابعاد كاربردي بهينه كردن توليد آنتروپي مي باشد. بازگشت ناپذيري عاملي است كه باعث افزايش كار هدر رفته و كاهش كار مفيد و پتانسيل انجام كار سيستم مي شود .

فصل اول

مقدمه و تاريخچه كارهاي انجام شده:

امروزه افزايش آگاهي از محدوديت منابع انرژي و همچنين افزايش تقاضاي مصرف انرژي از يك طرف و وجود اتلاف انرژي قابل ملاحظه در سيستم هاي حرارتي از طرف ديگرجوامع علمي را بر آن داشته است تا با بررسي س يستم هاي انرژي ، در پي راهكارهايي براي كاهش اتلاف از اين سيستم ها باشند . هميشه انتقال حرارت با توليد آنتروپي همراه است كه اين خود يكي از راه هاي تخريب قابليت انجام كار مي باشند
.
لذا درك بازگشت ناپذيري در فرايند انتقال حرارت و سعي در درك مكانيزم توليد آنتر وپي ، حس مهندسي را تقويت مي كند . به عنوان مثال يك مبدل حرارتي با طراحي خوب ، به معني دارا بودن بيشترين بازدهي ترموديناميكي است واين ميسر نمي شود مگر باكمترين توليد آنتروپي يا كمترين تخريب قابليت انجام كار . هنرتعديل فر آيند جابجايي كه منجر به حداقل رساندن ت خريب قابليت انجام كار مي شود، يكي از ابعاد كاربردي بهينه كردن توليد آنتروپي مي باشد . بازگشت ناپذيري عاملي است كه باعث افزايش كار هدر
رفته و كاهش كار مفيد و پتانسيل انجام كار سيستم مي شود . ازآنجا كه ميزان توليد آنتروپي بيانگر ميزان بازگشت ناپذيري سيستم م ي باشد به وسيله قانون دوم ترموديناميك بر روي سيستم ها مي توان با كمينه كردن توليد آنتروپي ، افت هاي اصطكاكي وحرارتي را به حداقل رساند . [ 1[
اكثر فر آيند هاي انتقال حرارت جابجايي شامل دو نوع بازگشت ناپذيري مي باشند [ 2]. يكي در ارتباط با ترم اصطكاكي و تلفات لز جتيي سيال و ديگري متناسب با ميزان انتقال حرارت به واسطه يك گراديان دماي محدود مي باشد . توليد آنتروپي در سيستم هاي تبديل انرژي به وسيله بيجان بحث شده است و خط مشي آناليز قانون دوم ترموديناميك را در طراحي سيستم هاي حرارتي به طور دقيق بيان كرده [  3] وگام هاي اصلي در زمينه بررسي توليد آنتروپي در سيستم هاي عملي را نيز به طور واضح مدون نموده است .او در يكي از آخرين آثارش به طور اجمالي بر كارهاي انجام شده در زمينه توليد آنتروپي در سيستم هاي انرژي مروري  كرده است و مي توان آن را كتاب مرجعي در اين زمينه دانست. [ 7[
از طرفي مطالعه فرايند جابجايي در محيط متخلخل 1 نيز در زمينه هاي متعدد به علت اهميت آن در جاهاي متفاوت پيشرفت داشته است .انتقال حرارت جابجايي آزاد اجباري در محيط متخلخل باز هم به وسيله بيجان و نيلد [ 8] و بيجان [ 9] بررسي شده است .
همچنين كاكاك وهمكارانش [ 10 ] مجموعه مقالاتي در ارتباط با انتقال حرارت جابجايي در محيط متخلخل را كه قبل از 1990 توسط دانشمندان مختلف انجام شده را در كتابي جمع آوري كرده اند . از مهمترين مقالات اين مجموعه مي توان به مقالات زير اشاره كرد : جابجايي آزاد در محيط متخلخل [ 11 ] ، جابجايي مخ لوط در محيط متخلخل [ 12 ] ، جابجايي اجباري در
محيط متخلخل در يك صفحه صا ف ويك كانال با صفحات هم شار [ 13 ] ،كه در اين سه مطالعه فقط تحليل انتقال حرارت جابجايي مورد بررسي قرار گرفته است .
در ادامه كار وفايي [ 13 ] ، كاوياني جريان آرام در كانال با محيط متخلخل كه ب ه وسيله دو صفحه موازي هم دما محصور شده اند از ديد گاه انتقال حرارت بررسي كرد .[ 14 ] وفايي وكيم [ 15 ] مجدداً انتقال حرارت جابجايي اجباري را در كانال انباشته شده از محيط متخلخل را با حل دقيق مورد تحليل قرار دادند.
كارهاي انجام شده [ 15 11 ] فقط بررسي انتقال حرارت با شرايط مرزي مختل ف است . در ادامه كار كاوياني [ 14 ] ، نيلد و همكارش انتقال حرارت جابجايي اجباري در كانال با محيط متخلخل با مرزهاي هم دما و هم شار و تغيير انباشتگي محيط متخلخل (جزئي و كامل ) و همچنين توليد آنتروپي و بهينه كردن آن را مورد بررسي قرار دادند.[ 16[ انتقال حرارت جابجايي اجباري در كانال با محيط متخلخل شامل اينرسي سيال و تخلخل متغير [ 17 ] و همچنين با تخلخل بالا [ 18 ] ، و حالت هاي جابجايي اجباري غير دارسي 2 با انباشت گي جزئي محيط متخلخل [ 21 19 ] همراه با آنتروپي وكمينه كردن آن بررسي شده است.
در جديدترين مط العات در سال 2003 و 2004 نيلد و كازنستف و همكارشان انتقال حرارت جابجايي اجباري توسعه يافته حرارتي در كانال با محيط مت خلخل را با دماي ديواره ثابت [ 22 ] و شار ثابت [ 23 ] و دما ثابت با اثرات لزجت و هدايت [ 24 ] را همراه با بهينه سازي توليد آنتروپي مورد تحليل قرار دادند. همچنين در سال 2004 محمود و فريزر جابجايي اجباري توسعه يافته حرارتي در كانال متقارن را با محيط متخ لخل كامل با در نظر گرفتن اثرات لزجت به صور ت عددي و تحليلي بررسي و با كمك.نمودارهاي سرعت و دما و توليد آنتروپي به نتايجي دست پيدا كردند [ 25[

 

فهرست منابع لاتين:
[١] R.E.Sonntag,C.J.Vanwaylen,Fundamentals of Classical Thermodynamics, ٥th ed, John Wiley and Sons, New York, ١٩٩٨.
[٢] M.J.Moran,H.N.Shapiro,Fundamentals of Engineering Thermodynamics, ٣th ed,١٩٩٣.
[٣] A. Bejan,The concept of irreversibility in heat exchanger design: counterflow heat exchangers for gas-to-gas applications, J. Heat Transfer ٩٩ (١٩٧٧) ٣٧٤–٣٨٠.
[٤] A. Bejan, A study of entropy generation in fundamental convective heat transfer, J. Heat Transfer ١٠١ (١٩٧٩) ٧١٨–٧٢٥.
[٥] A. Bejan,Second law analysis in heat transfer, J.Energy ٥(١٩٨٠)٧٢١ ٧٣٢.
[٦] A. Bejan, Entropy Generation through Heat and Fluid Flow, John Wiley and Sons, New York, ١٩٨٢.
[٧] Bejan A.,Entropy Generation Minimization, CRC Press,New York, ١٩٩٥.
[٨] D.A. Nield, A. Bejan, Convection in Porous Media, Springer, New York, ١٩٩٢.
[٩] A. Bejan, Convection Heat Transfer, Wiley, New York, ١٩٨٤.
[١٠] F. Kakac,B. Kilkis,F.A.Kulacki,F.Arinic, Convective Heat and Mass Transfer in Porous Media,Kulwer Academic,Netherlands,١٩٩١.
[١١] H.S. Takhar,V.M.Soundalgeckar, Free Convection Heat and Mass Transfer in Porous Medium, on current issues on Heat and Mass Transfer in Porous media, in: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Convective Heat and Mass Transfer in Porous Media, ٦–١٧ August ١٩٩٠, Izmir,Turkey,١٩٩٠, pp. ١٢٣–١٤٢.
[١٢] F.C.Lai,F.A.Kulacki,V.Prasad, Mixed Convection in Saturated Porous Media, on current issues on Heat and Mass Transfer in Porous media, in: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Convective Heat and Mass Transfer in Porous Media, ٦–١٧ August ١٩٩٠, Izmir,Turkey,١٩٩٠, pp. ٢٢٥–٢٨٧.
[١٣] H.Lauriat,K.Vafai, Force Convection Flow and Heat Transfer Through a Porous Medium Exposed to a Flat Plate or a Channel, on
current issues on Heat and Mass Transfer in Porous media, in: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Convective Heat
and Mass Transfer in Porous Media, ٦–١٧ August ١٩٩٠, Izmir, Turkey,١٩٩٠, pp. ٢٨٩–٣٢٧.
[١٤] M. Kaviany, Laminar flow through a porous channel bounded by isothermal parallel plates, Internat. J. Heat Mass Transfer ٢٨ (١٩٨٥) ٨٥١–٨٥٨.
[١٥] K. Vafai, S.J. Kim, Forced convection in a channel filled with a porous medium: An exact solution, J. Heat Transfer ١١١ (١٩٨٩) ١١٠٣–١١٠٦.
[١٦] D.A. Nield, S.L.M. Junqueira, J.L. Lage, Forced convection in a fluid saturated porous-medium channel with isothermal or isoflux boundaries, J. Fluid Mech. ٣٢٢ (١٩٩٦) ٢٠١–٢١٤.
[١٧] D. Poulikakos, K. Renken, Forced convection in a channel filled with porous medium, including the effects of flow inertia, variable
porosity, and Brinkman friction, J. Heat Transfer ١٠٩ (١٩٨٧) ٨٨٠–٨٨٨.
[١٨] J.Y. Jang, J.L. Chen, Forced convection in a parallel plate channel partially filled with a high porosity medium, Int. Commun. Heat Mass Transfer ١٩ (١٩٩٢) ٢٦٣–٢٧٣.
[١٩] S. Chikh, A. Boumedien, K. Bouhadef, G. Lauriat, Analytical solution of non-Darcian forced convection in an annular duct partially
filled with a porous medium, Int. J. Heat Mass Transfer ٣٨ (١٩٩٥) ١٥٤٣– ١٥٥١.
[٢٠] S. Chikh, A. Boumedien, K. Bouhadef, G. Lauriat, Non-Darcian forced convection analysis in an annular duct partially filled with a
porous medium, Numer. Heat Transfer ٢٨ (١٩٩٥) ٧٠٧–٧٢٢.
[٢١] M.A. Al-Nimr, M.K. Alkam, Unsteady Non-Darcian forced convection analysis in an annulus partially filled with a porous material,
ASME J. Heat Transfer ١١٩ (١٩٩٤)٧٩٩–٨٠٤
[٢٢] D.A. Nield, A.V. Kuznetsov, M. Xiong, Thermally developing forced convection in a porous medium: parallel plate channel or circular tube with walls at constant temperature, J. Porous Media ٧ (٢٠٠٤) ١٩–٢٧.
[٢٣] D.A. Nield, A.V. Kuznetsov, M. Xiong, Thermally developing forced convection in a porous medium: parallel plate channel or circular tube with walls at constant heat flux, J. Porous Media ٦ (٢٠٠٣) ٢٠٣–٢١٢.
[٢٤] D.A. Nield, A.V. Kuznetsov, M. Xiong, Thermally developing forced convection in a porous medium: Parallel plate channel with walls at uniform temperature, with axial conduction and viscous dissipation
effects, Internat. J. Heat Mass Transfer ٤٦ (٢٠٠٣) ٦٤٣–٦٥١.
[٢٥] S. Mahmud, R .A. Fraser , Flow, thermal, and entropy generation characteristics inside a porous channel with viscous dissipation, Internat. J. Thermal Sciences ٤٤ (٢٠٠٥) ٢١–٣٢.
[٢٦] T.V. Morosuk, Entropy generation in conduits filled with porous mediumtotally and partially, Internat. J. Heat and Mass Transfer ٤٨
(٢٠٠٥) ٢٥٤٨–٢٥٦٠
[٢٧] T. Morosuk, Porous media theory for fouling problems in heat exchangers of refrigeration machines and heat pumps,on current issues on heat and mass transfer in porous media, in: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Porous Media, ٩–٢٠ June ٢٠٠٣, Neptun, Romania, ٢٠٠٣, pp. ٤٠٦–٤١٦.
[٢٨] A.A. Mohamad, Heat transfer enhancements in heat exchangers fitted with porous media Part I: constant wall temperature, Int. J. Therm. Sci. ٤٢ (٢٠٠٣) ٣٨٥–٣٩٥.
[٢٩] R.L. Webb, Principles of Enhanced Heat Transfer,Wiley,New York, ١٩٩٤.
[٣٠] G.Lauriat, R.Ghafir, Forced Convective Transfer in Porous Media, in: K. Vafai, H.A. Hadim (١st ed.), Handbook of Porous Media, Marcel Dekker, New York, ٢٠٠٠.
[٣١] A.A. Mohamad, High Efficiency Solar Air Heater, Solar Energy ٦٠(١٩٩٧) ٧١–٧٦
[٣٢]Chin-Tsau Hsu , Dynamic Modeling of Convective Heat Transfer in Porous Media, in: K. Vafai (٢nd ed.), Handbook of Porous Media ,CRC press, New York, ٢٠٠٥.
[٣٩]E.Magyari, D.A.S.Rees, B.Keller , Effect of Viscous Dissipation on the Flow in Fluid Saturated Porous Media, in: K. Vafai, H.A. Hadim (١st ed.), Handbook of Porous Media, Marcel Dekker, New York, ٢٠٠٠.
[٣٤] D.A. Nield, Resolution of a paradox involving viscous dissipation and nonlinear drag in a porous medium, Transport in Porous Media ٤١ (٢٠٠٠) ٣٤٩–٣٥٧.
[٣٥] A.K. Al-Hadhrami, L. Elliott, D.B. Ingham, A new model for viscousdissipation in porous media across a range of permeability

فهرست منابع فارسي:
٣٦ ] فرانک. پ . اينکروپرا،ديويد.پ.دويت، ترجمه: ع.رستمی، م.شيرازی، مقدمه ای بر انتقال ]گرما ، ج اول ١٣٨١ ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
٣٧ ]م.ر.اشپيگل، ترجمه:ع.م.حسينی، مجموعه فرمولها و جدولهای رياضی، ١٣٧٩ ،انتشارات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحليل توليد آنتروپي در جريان كوئت با انباشتگي جزئي محيط متخلخل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 5 = 3