تعيين نقش عامل های شخصيتی و استرس تجربه شده با سلامت رواني و مولفه های آن در معلمان

39,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

مقدمه

 شخصیت و تعادل روانی معلمان بیش از سایر طبقات اجتماعی مورد نظر ودارای اهمیت است . تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد اگر وضعیت سلامت روانی معلمان شناسایی گردد وبرای بهبود سلامت روانی آنان برنامه ریزی شود ، عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیز بهتر شده و با کاهش نرخ افت تحصیلی دانش آموزان، کمک شایانی به اقتصاد آموزش و پرورش خواهد شد(فونتانا، د و آبوسیری، 1382).

یکی از عواملی که بهداشت روانی معلمان را به خطر می اندازد موضوع استرس شغلی آنان است. موضوع استرس در همه مشاغل مطرح است اما در ارتباط با شغل معلمی استرس معنای خاصی پیدا می کند زیرا که یک معلم علاوه بر مسائل و مشکلات که در همه مشاغل و برای همه افراد وجود دارد با یک سری از مسائل و محدودیت هایی که صرفاً ناشی از نوع شغل معلمی است نیز مواجه می باشد.

تحقیقات انجام شده بر روی استرس معلمان نشان می دهد که نسبت استرس تجربه شده معلمان بسیار بیشتر از دیگر افراد جامعه است. فونتانا و آبوسیری با استفاده از یک نمونه معلمان ابتدایی و متوسطه انگلستان نشان دادند که بیش از72درصد معلمان به طور خفیف و 23 درصد به طور جدی فشارهای روانی ناشی از کار را تجربه می کنند.

علاوه بر فشارکاری و استرس ویژگی های شخصیتی معلمان در سلامت عمومی، نحوه تدریس، چگونگی ارتباط و روابط اجتماعی آنان تأثیر می گذارد.

عوامل شخصیتی مهمترین ویژگی هایی است که اهمیت کار بر روی آنها ملموس است. چرا که به نظر هیگارد شخصیت الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه سازگاری فرد را محیط تعیین می کند(شولتز، 1387). از نظر شلدون سازمان یافتگی پویش جنبه های ادراکی، عاطفی، انگیزشی و بدنی فرد را شخصیت می گویند(گروسی، 1380). از نظر کریمی شخصیت عبارت است از مجموعه ویژگی های جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می کند(کریمی،1389 ).

با توجه به تعریف شخصیت می توان استنباط نمود که رفتار معلم در کلاس، چگونگی تعامل معلم با دانش آموزان و حتی روش تدریس معلم، تحت تأثیر عوامل و صفات شخصیت او قرار دارد و دو معلم با ویژگی های شخصیتی متفارت، امکان دارد در نحوه تنبیه، روش تدریس و… به شیوه های متفاوتی رفتار نمایند.

پژوهشگران نتیجه گیری کردند افرادیکه در برون گرایی بالا و روان رنجورخویی پایین هستند به صورت ژنتیکی آمادگی پایداری هیجانی را دارند. بررسی 100 مردو زن دانشجو نشان داد آنهایی که نمره زیادی در برونگرایی گرفتند. بهتر از آنهایی که نمره کمی در برونگرایی کسب کردند قادر به کنار آمدن با استرس روزمره بودند.بررسی دیگری درباره دانشجویان دانشگاه نشان داد که طی یک دوره چهار ساله، افراد معاشرتی و اجتماعی احتمالاً تعداد بیشتری از رویدادهای مثبت را مثل نمره بالا، ترفیع، افزایش حقوق در کارو ازدواج را تجربه می کنند. و دانشجویانی که نمره زیادی در روان رنجور خویی گرفتند. برای رویدادهای منفی مثل بیماری، تصادف، افزایش وزن، جریمه رانندگی یا پذیرفته نشدن در دوره فوق لیسانس آمادگی بیشتری داشتند.در بررسی دیگری اشخاصی که در دلپذیری و با وجدان بودن، بالا بودند از اشخاصی در این صفات پایین بودند سلامت هیجانی و روانی بیشتری را نشان دادند(مک کری و کوستا. به نقل از شولتز، 1387).

بنابراین، ویژگی های شخصیتی و استرس از جمله عوامل مهم و اساسی است که رفتار، روش تدریس، ارتباط متقابل با دانش آموزان و  سلامت روانی معلمان راتحت تأثیر قرار می دهد. که این هم ایجاب می کند تا هر جامعه ای برای پیشبرد اهداف خود به سلامت روانی معلمان اهمیت ویژه قائل باشد.

 

 

 

 

  • بيان مسئله

معلم از اساسي ترين عناصر تعليم و تربيت  است. بدون وجود معلم امكان تعليم و تربيت وجود ندارد. زيرا معلم راهنما و جهت دهنده  ی فعاليت هاي تربيتي است و به واسطه ی وجود معلم است كه تعليم و تربيت در جهت هدف هدايت مي شود ( پترووسكي و ديگران، 1972).

در گذشته نه چندان دور معلم در نظام هاي آموزشي رسمي؛ نقش انتقال دانش را داشته است و جزو منابع مهم اطلاعات محسوب مي شده است. كلاس هاي درس او از نظم و انضباط خشك برخوردار بوده و روش عامرانه بر آن حاكم بوده است. يافته هاي پژوهشي مختلف، توسعه اجتماعي و فرهنگي، نيازهاي نو يا متفاوت و ساير عوامل اثر گذار سبب گرديده اند تا امروزه نقش معلم تغيير يابد. اگر معلم در گذشته به انتقال دانش تاكيد داشته است اكنون بايد بيشتر وقت خود را، صرف شناخت مشكلات يادگيري فراگيران كند و حالت هدايت كننده و تسهيل گر يادگيري را داشته باشد( فتحي آذر، 1382).

می توان گفت که امروزه معلمان یکی از ارکان اساسی و بنیادی در فرایند بهسازی و بالندگی جامعه بشمار می آید اثر بخشی و کارآیی معلمان در پیشرفت اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی جامعه غیر قابل انکار است. در این میان جوامعی که تلاش گسترده ای را جهت آرامش و آسایش روحی و جسمی و همچنین محیط فردی و اجتماعی معلمان انجام می دهند. به نحو احسن از توانایی آنها در جهت ترقی و پیشرفت استفاده می کنند.

يكي از عواملي كه در تدريس و كنترل كلاس و روابط اجتماعي معلمان تاثير مي گذارد ويژگيهاي شخصيتي آنهاست.  تحقیقات صورت گرفته بر روی شخصیت معلمین بر این فرض تاکید دارند که شخصیت معلم تاثیر بسیار مهمی درفرآیند تدریس و یادگیری دارد.

مك كري و جان[1] (1992) شخصيت را در راستاي پنج عامل اصلي، روان رنجور خويي[2]، برونگرايي[3]، گشودگي[4] در برابر تجربه، توافق پذيري[5] و با وجدان بودن [6] توصيف مي كنند. روان رنجو.ري خويي به تمايل براي تجربه اضطراب،  تنش، خود محوري، خصومت، تكانشوري، افسردگي كم اطلاق مي شود. برونگرايي، تمايل براي مثبت بودن، قاطعيت، تحرك و اجتماعي بودن گفته مي شود. گشودگي در برابر تجربه، تمايل به كنجكاوي، هنر نمايي، خرد ورزي، روشنفكري و نوآوري اطلاق مي شود. توافق پذيري، تمايل براي گذشت، مهرباني، سخاوتمندي، اعتماد ورزي، همدلي، فداكاري و وفاداري ( سارافينو 2002) در نظر گرفته مي شود و در نهايت با وجدان بودن به عنوان تمايل به سازمان دهي، كارآمدي، قابليت اعتماد، خويشتن داري و منطق گرايي قلمداد مي شود( جان، 1989، مك كري و جان، 1992 و حق شناس ، 1385 به نقل از ارجي 1387).

از طرف ديگر، هموستازي در اثر فرآيندهاي جبراني كه در پاسخ به تغييرات محيط داخلي بدن ايجاد  مي شود تامين می گردد. اين فرآيند زيست شناختي كه به طور غيرارادي كنترل مي شود به دنبال تعادل شيميايي و فيزيولوژي مي باشد.هر گاه عوامل مختل كننده، اين تعادل پويا را بهم بزند سبب عدم تعادل حياتي شده و استرس يا تنيدگي بوجود مي آيد به عبارت ديگر تنيدگي حالتي است كه در اثر تغيير محيطي كه به عنوان آسيب، چالش يا تهديد براي تعادل پوياي فرد تلقي مي شود، ايجاد مي گردد( هنرپروران، 1386).

بسياري از مشاغل موجود در جهان از جمله معلمي استرس زا هستند و به نوبه خود در زندگي فردي، اجتماعي و شغلي اشخاص اختلال ايجاد مي كنند. فلذا، شغل معلمي به دليل استرس زا بودن روابط فردي، اجتماعي، حرفه شغلي و سلامت رواني معلمان را تحت تاثير قرار مي دهد.

کارشناسان بهداشت جهاني سلامت فكر و روان را قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي به طور منطقي، عادلانه و مناسب تعريف نموده اند (هنرپروران، 1386).

بسياري از تحقيقات وجود رابطه بين ابعاد شخصيت و سلامت رواني را مورد تاييد قرار داده اند.در چند بررسي معلوم شد كه برونگرايي به صورت مثبت با سلامت رواني و هيجاني فرد ارتباط دارد. در حالي كه روان رنجور خويي ارتباط منفي با سلامت افراد دارد ( كوستا[7] و مك گري، 1984، واتسون[8]، كلارك[9]، مك اينتاير[10] و هاميكر[11]،1992 به نقل از شولتز، 1387).

از طرف ديگر تجربه  ی استرس، به ويژه منابع استرس منفي و سطح بالا، نيز سلامت رواني افراد را به مخاطره مي اندازد( استورا، 1386). همچنين استرس تجربه شده باعث برخي عملكردهاي نامناسب رواني مي شود بدين معنا كه اثرات منفي عواملي از قبيل اضطراب، افسردگي و كاهش عزت نفس را تشديد مي نمايد و به طور غيرمستقيم بر بهداشت رواني تاثير مي گذارد ( مازلاك،2001 به نقل از مهاجر، 1386)، بدين ترتيب مسئله اصلي اين پژوهش بررسي رابطه عاملهاي شخصيتي مداخله گر و استرس تجربه شده با سلامت رواني معلمان در شهر تبريز است.

1-2 اهميت و ضرورت مسئله

در جوامع امروزي نقش و اهميت آموزش و پرورش به عنوان يكي از نهادهاي  اساسي هر جامعه اي بر همگان واضح و آشكار است و اين امر، بسيار بديهي است كه يكي از اركان اصلي آموزش و پرورش هر جامعه معلمان هستند. بدون وجود معلمان نمي تواند معنا و مفهومي داشته باشد و نظام آموزش و پرورش هر جامعه اي براي رشد و بالندگي خود نيازمند معلمان كارآمد و اثر بخش مي باشد، بنابراين تعليم و تربيت سالم، پويا و معتدل ارتباط تنگاتنگي با معلمين سالم، با ارده، پرتوان و سرشار از احساس مسئوليت و تعهد  و با نشاط دارد. پس رسالت تعليم و تربيت با وجود معلمان خسته و مضطراب، ناتوان و ناراضي زير سوال خواهد رفت، چرا كه فشار عصبي ناخوشايند معلم باعث مي گردد تا روحيه ياس  و نااميدي بر آن مسطوره گردد و اعتماد به نفس و عزت آن خدشه دار گردد ( محمدي خواه 1378).

در اين ميان بررسي شخصيت معلمان و عوامل مخاطره آميز سلامت رواني آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. مي توان گفت كه شخصيت معلمان مي تواند ارتباط موجود بين استرس . بيماري را به طرق مختلف تحت تاثير قرار داده  يا تعديل نمايد و همچنين مي تواند به طور غير مستقيم و از طريق برقراري يك زندگي سالم و منطقي ( تغذيه سالم، ورزش، خواب كافي و…) به سلامتي فرد كمك نمايد( كرلينجر،1376).

در زمينه شخصيت و ارتباط آن با مولفه هاي سلامت، اولين پژوهش به وسيله كوستا و مك گري (1980، به نقل از پروين، 1386) نشان داد كه شادكامي با سطح بالاي برونگرايي  و سطح پايين روان نژندگرايي در افراد مرتبط مي باشد.

بسياري از تحقيقات ديگر نز وجود رابطه بين ابعاد شخصيت و استرسهاي تجربه شده با سلامت رواني را مورد تاييد قرار داده اند. در مجموع و براساس پژوهش هاي موجود مي توان نتيجه گرفت كه شخصيت و استرس هاي تجربه شده توسط هر فرد مي تواند پيش بيني كننده سلامت رواني فرد باشد. معلمان نيز مانند ساير افراد جامعه تحت تاثير شخصيت و محيط اطراف خود قرار مي گيرند و از آنها تاثير مي پذيرند و متقابلا بر محيطشان نيز تاثير مي گذارند.

معلماني كه از شخصيت انعطاف پذير، برونگرا و مسئوليت پذير برخوردار هستند مطمئنا از سلامت رواني برخوردار خواهند بود و برعكس معلماني كه درونگرا و روان نژند بوده و منابع متعدد استرس را تجربه مي كنند، سلامت رواني كمتري خواهند داست و اين به نوبه خود در ارتباطات بين فردي، تدريس و رفتار معلمان و نهايتا در يادگيري و پيشرفت فراگيران تاثير عمده‌اي خواهد گذاشت.

استرس، كنش وري فرد در قلمرو اجتماعي، روانشناختي، جسماني، خانوادگي و شغلي را دچار اختلال مي كند و نارضايتي شغلي، كاهش توليد، افزايش خطاها، تنزل سطح قضاوت و كندي زمان واكنش را در پي دارد. استرس براساس ايجادتغييرات روانشناختي مانند افزايش تحريك پذيري، اضطراب، تنش، حالت عصبي و ناتواني در مهار خود، روابط اجتماعي و خانوادگي را مختل مي كند و در ايفاي نقش حرفه‌اي ضعف و سستي بوجود مي آورد ( استورا[12]، 1386).

بنابراين هر چقدر استرس تجربه شده معلم بيشتر باشد نارضايتي شغلي، سستي در تدريس، كاهش توان جسمي، ضعف روابط اجتماعي و درك نامناسب فراگيران نيز بيشتر خواهد بود و نهايتا نتيجه اين خواهد بود كه دانش آموزان مضطرب، دلسرد، كم سواد و منفعل را تحويل جامعه خواهد داد. مسلما اين روند  به نفع هيچ جامعه اي نخواهد بود. تضمين آينده جامعه نياز به معلماني توانمند، سالم و با نشاط و دانش آموزاني فعال، پركار و جدي دارد.

با اندك تاملي در رابطه با مسائل مطرح شده و اهميت سلامت رواني معلم، به راحتي ضرورت پرداختن به اين پژوهش مشخص مي گردد، به ويژه اينكه بدون سلامت رواني معلم، اساس تعليم و تربيت دچار مشكل مي شود.

از طرفي با توجه به اينكه در بين پژوهش هاي موجود هر سه متغير ( رابطه ابعاد شخصيت و استرس تجربه شده با سلامت رواني معلمان) با هم مطالعه نشده است اين پژوهش درصدد بررسي رابطه آنها با هم برآمده تا ميزان تبين كنندگي ابعاد شخصيت و استرس تجربه شده را با سلامت رواني معلمان مورد بررسي قرار دهد.

 

 

1-3 اهداف پژوهش

1-3-1 هدف كلي:

تعيين نقش عامل های شخصيتی و استرس تجربه شده با سلامت رواني و مولفه های آن در  معلمان مي باشد.

1-3-2  اهداف جزئي:

1) تعيين رابطه عامل هاي پنجگانه شخصيت با سلامت رواني معلمان

2) تعیین رابطه استرس تجربه شده با سلامت رواني معلمان

1-3 فرضيه هاي تحقيق

1) بين بعد شخصيتي رنجوری و سلامت رواني معلمان رابطه معكوس وجود دارد.

2) بين بعد شخصيتي انعطاف پذيری و سلامت رواني معلمان رابطه معكوس وجود دارد.

3) بين بعد شخصيتي برونگرايي با سلامت رواني معلمان رابطه مثبت وجود دارد.

4) بين بعد شخصيتي دلپذير بودن و سلامت رواني معلمان رابطه مثبت وجود دارد.

5) بين درجه مسئوليت پذيري ( با وجدان بودن) معلمين و سلامت رواني آنها رابطه مثبت وجود دارد.

6) بين استرس تجربه شده و سلامت رواني معلمان رابطه منفي وجود دارد.

7) . عامل های شخصیتی و استرس تجربه شده بطور ترکیبی و تفکیکی نقش معنی دار در پیش بینی تغییرات سلامت روانی دارند.

8) عوامل شخصیتی و استرس تجربه شده بطور ترکیبی و تفکیکی نقش معنی دار در پیش بینی تغییرات مؤلفه های چهارگانه سلامت روانی(جسمانی، اضطراب،اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی) دارند.

 

 

1-4 متغيرهاي پژوهشي

1-4-1 متغيرهاي پيش بين: صفات شخصيتي شامل ابعاد برونگرايي، با وجدان بودن، دلپذير بودن، انعطاف پذيري، بعد روان رنجور خوي و استرس تجربه شده

1-4-2- متغير ملاك: سلامت رواني معلمان و مؤلفه های سلامت روانی

1-5 تعريف مفاهيم پژوهش:

1-5-1 تعريف مفهوم نظری وعملياتي متغيرهای صفات شخصيتی: بر اساس ديدگاه مك گري و گوستا:

الف) تعريف نظري: شخصيت، آن دسته از ويژگي‌هاي فرد يا افراد است كه شامل الگوهاي ثابت فكري، عاطفي و رفتاري است( پروين و جان، 1385).

ب) تعريف عملياتي: عبارتست از نمره حاصل در ابعاد  پنجگانه شخصيت در آزمون فرم كوتا نئو(NEO)

روان رنجوری خویی[13] (نوروتیسیسم):

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

اتکینسون. ریتال ال، اتکینسون. ریچارد سی، اسمیت. ادوارد ای، بم. درایل ج، هوکسما. سوزان نولن(1385).زمینه روانشناسی هیلکارد(ترجمه: محمد نقی براهنی و همکاران). تهران: رشد.

ارجي، اكرم و همكاران.(1387). مقايسه ويژگيهاي شخصيتي افراد HIV مثبت معتاد با گروم سالم. فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز، سال سوم، شماره 12، صفحه 1-15.

استورا. (1386). تنيدگي يا استرس بيماري جديد تمدن( ترجمه پريرخ دادستان). تهران. رشد

آراسته، مدبر(1386).بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتیط با آن در میان دبیران دبیرستانهای شهرهای سنندج و بیجار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. دوره دوازدهم. صفحه62-53.

آزاد. اسفندیار، طرخوراتی. حمید(1386). بررسي ارتباط بين استرس هاي شغلي و رضايت مندي شغلي كاركنان.مجله علوم رفتاری. شماره 2 . دوره یک

بیابانگرد، اسماعیل(1387). روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران . نشر دوران.

بیانی، علی اصغر. کوچکی، عاشور محمد. کوچکی، قربان محمد(1384). تعیین وضعیت سلامت روانی معلمان استان گلستانبا استفاده از چک لیست نشانگان روانی  . (SCL.90.R) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. تابستان 1386 دوره 9.شماره 2(پیدرپی 22) صفحات39تا 44.

            پتروفسكي، آرتور و ديگران.(1972). آموختن براي زيستن، ترجمه محمد قاضي و ديگران. تهران. اميركبير.

پروين، لورنس اي، جان، اليور پي. (1386). شخصيت نظريه و پژوهش ( ترجمه كديور و جوادي). تهران. آييژ.

جمشید نژاد، علی رضا(1375). بررسی و مقایسه استرس شغلی در رضایت شغلی در مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

حسینی، سید ابوالقاسم(1383). اصول بهداشت روانی، مشهد. انتشارات دانشگاه مشهد.

درکی نو، امیدی نو(1382). سازمان بهداشتی جهانی سلامت روان. ترجمه محمد اسماعیل اکبری و همکاران ران. موسسه فرهنگی ابن سینا بزرگ،

رایکمن، ریچارد(1387). نظریه های شخصیت. ترجمه مهرداد فیروز بخت. تهران. ارسباران.

ربوی، رجب، ملکی آوارسین، صادق(1388). بررسی عوامل پنجگانه شخصیتی معلمان موفق کلاس اول ابتدایی استان آذربایجان شرقی. فصلنامه پویش.

رفيعي، عباس. (1384). بررسي ميزان استرس شغلي و سلامت رواني در پرسنل نيروي انتظامي. كرمان. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني كرمان.

رئیسی. پوران، توکلی. گلاله(1381). تأثیر استرسهای شغلی مدیران بیمارستانها مترون های پرستاری بر سلامت روانی و عملکرد شغلی آنان. مجله پژوهشی حکیم. دوره پنجم، شماره چهارم.

ساعتچی، محمود(1387). بهداشت روانی در محیط کار با تأکید بر فشار روانی و افسردگی شغلی. تهران: ویرایش.

سراج، معصومه(1378). بررسی علل و عوامل استرس  مدیران مناطق 19 گانه آموزش و پروش شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

سقاء، پیرمرد(1377). رابطه بین عملکرد شغلی و میزان برخوداری از سلامت روان در مدیران مدارس متوسطه شهر مشهد.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

شکری، امید. مرادی، علی رضا. فرزاد،ولی اله. سنگری، علی اکبر. غنایی، زیبا. رضایی، اکبر (1384). نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله، در سلامت روانی دانشجویان؛ ارئه مدل های علی. تازه های علوم شناختی. دانشگاه تربیت معلم تهران. سال 7 . شماره 1.

شولتز دوان، شولتز سيدني الن.(1387). نظريه هاي شخصيت ( ترجمه يحيي سيد محمدي). تهران. ويرايش.

شهیدی، شهریار. حمدیه، مصطفی(1381). اصول و مبانی بهداشت روانی. تهران: سمت.

شیر علی پور، اصغر(1387).  نقش ذهنيت فلسفي، خلاقيت، خود كار آمدي ریاضی وخود پنداره رياضي بر پيشرفت رياضي دانش آموزان سوم دبيرستان شهرستان مرند در سال 88-   1387.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

 صوفياني، حكيمه.(1386)بررسي رابطه ابعاد شخصيت و ابعاد كمال گرايي با سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه تبريز. پاياننامه كارشناسي ارشد. تبريز. دانشگاه تبريز. دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي.

عبداله زاده، بيانه.(1386). مقايسه بين عوامل شخصيتي، سبكهاي حل مسئله و ميزان استرس تجربه شده ميان وابسته به مواد و افراد بهنجار. پاياننامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تبريز. دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي.

فتحی آشتیانی،علی، وداستانی،محبوبه (1388).آزمونهای روان شناختی.تهران:بعثت.

فتحي آذر، اسكندر.(1382). روشهاي و فنون تدريس. تبريز. انتشارات دانشگاه تبريز.

فونتانا، د و آبوسیری .(1382) روانشناسی برای معلمان . ترجمه: فروغان ، م . چاپ اول . تهران.

کریمی، یوسف(1389). نظریه های شخصیت. تهران.ویرایش.

کوپر، کاری ال(1383). فشار روانی« راههای شناخت و مقابله» ترجمه مهدی قراچه داغی و ناهید شریعت زاده. رشد.

کورتیس، آنتونی. جی(1385).روانشناسی سلامت(ترجمه: شهناز محمدی). تهران: ویرایش.

کی ریاکو، کریس.(1387). مهار استرس در معلمان(ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده). تهران. رشد.

كرلينجر، فرد.(1388). مياني پژوهش در علوم رفتاري ( ترجمه پاشا شريفي و جعفري زند). تهران. آواي نور.

گروسی. میرتقی، صوفیانی. حکیمه(1386). بررسی رابطه ی بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.

گروسي فرشي، مير تقي.(1380). رويكرد هاي نوين در ارزيابي شخصيت. تبريز. جامه پژوه.

گنجي، حمزه. (1376). بهداشت رواني. تهران. ارسباران.

مشکی. مهدی(1386). بررسی به کارگیری الگوی پرسید- پروسید با ترکیب نظریه مکان کنترل سلامت به منطور ارتقاء بهداشت روان دانشجویان. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

مولوی، حسین. میرحکاک، طاهره(1382). رابطه بین سلامت عمومی، مشکلات دانشجویان، میزان استرس و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. شماره هفدهم- پاییز.صص134-119

مهاجر، مهدي. (1382). بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيتي، سابقه شغلي و ميزان حقوق ماهيانه با فرسودگي شغلي دبيران شهر تبريز. پاياننامه كارشناسي ارشد. تبريز. دانشگاه تبريز. دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي.

ميلاني فر، بهروز.(1384). بهداشت رواني. تهران. قومس.

نصیری. محمود(1373). برسی سطح استرس پرستاران و ارتباط آن با برخی از ویژگی های فردی اجتماعی در بیمارستانهای دولتی اصفهان. سال1373. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوید، جفری و راتوس، اسپنسر.(1388). بهداشت روانی(ترجمه یحیی سید محمدی). تهران. ارسباران.

همتی، مریم(1381). بررسی رابطه استرس شغلی و رضایت شغلی در کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. علامه طباطبایی تهران.

هنر پروران، نازنين. (1386). مباني بهداشت روان. تهران. بشري.

 

 

 

 

منابع لاتین               References                                                                               

Arnold B. Bakker، Karen I. Van der. Zee، Kerry A. Lewig,Maureen F. Dollard(2006) The Relationship Between the Big Five Personality Factors and Burnout: A Study Among Volunteer Counselors: The Journal of Social Psychology, 146(1), 31–50

Beehr, T.A., & Newman, J.(1987). Job Stress, Employee Health and Organizsational Effectiveness: A Facet Analysis Model and Literature Review. Personnel  Psychology, 31, PP.655-669.

Berzonsky, M. D., & Kuk, L. (2000). Identity status and identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15(1), 81-98.

Buddeberg(2007). The Interplay of “Big Five” Personality Factors and Metaphorical Schemas: A Pilot Study with 20 Lung Transplant Recipients

Carr,Alan(2004).Positive Psychology.

Cassidy ,Tonny,(1999). Cognition ,Health and Stress , Routledge. p. 145-170 .

Chioqueta,A.P.and tiles,I.C(2005).Personality traits and the development of Depression,Hoelessness,and suicide ideution. Personality and Idividual Differences, 38,1283- 1291.

Claro S, Bedregal P.( 2003) Mental health status of teachers in 12 schools of Puente Alto, Santiago, Chile. Rev Med Chil; 131: 159-67.

Cooper,C.L.and Keelly,M(1993).Occupational stress in heed teachers:Anational uk study. British Journal of Educational Psychology, vol.63,130-143.

Delcor NS, Araujo TM, Reis EJ, Porto LA, Carvalho FM, Oliveira e Silva M, and et al(2004). Laubor and health conditions of private school teachers in Vitoria da Conquista, Bahia, Brazil. Cad Saude Publica; 20: 187-296.

Finaly-Jones R.(1986). Factors in the teaching environment associated with severe psychological distress among school teachers. Aust N Z J Psychiatry; 20: 304-13.

Hayes, N., & Joseph, S. (2003). Big 5 correlate of three measures of subjective well- being. Personality & Individual Differences, 34(4), 723-727.

House. J.S(1983). Work stress and social support.

Wesley. Kanner, A., Kanner, A., Kafry, D., & Pines, A(1978). Conspicuous in its absence: The lacl of positive conditions as a source of stress. Journal of Juman Stress, 4,33-39.

J.E.Rhodes,B. J.Smith,(2000),Combatstress, dpartment of the headquartes united states marine corp,washington,D.C.203801775,.p4-16.

Jenkins, R., Meltzer, H., Jones, P.B., Brugha, T., Bebbington, P., Farrell, M., Crepaz-Keay, D. and Knapp, M. (2008) Mental health: Future challenges

Krejcie, R, & Morgan, D. (1970). Determininy. Sample& Izefor. Rsearch Activities. Eductional and Piscologycal. Measure-Ment. 30.607-61

Kuper and J. Kuper (Eds) (2004). The social science encyclopedia (3rd ed., Vol. 2, pp. 716-719). London: Routledge.

 

Mohr WK. Johnson’s(2003). Psychiatric- mental heath nursing. 5th Ed.USA: Lippncott

Neale,M.John,Davison,G,Gerald,Kringm.Ann,Johnson,LSheri(2007).Abnormal Psychology, Tenth Edition

  1. Kumari, R. Mishra. (2009). Effect of job stress and personal life stress on mental health and job outcomes of medical professional.

Plankrtt,Warren&Ramondf,Attner(1989).Tntroduetion to management,third Edition,Publishing Company Boston

Porto LA, Carvalho FM, Oliveira NF, Silvany Neto AM, Araujo TM, Reis EJ, and et al.(2006). Associationbetween mental disorders and work-related psychosocial factors in teachers. Rev Saude Publica; 40: 818-26.

Fred,Luskin, Kenneth and Pelletier.(2005) Stress free for good: 10 scientifically proven life skills for health and happiness. all rights reserved under International and pan-american copyright conventions

Vandenbrege, P.T, Pitariu,H(2005).the relationship between personality and well- being during socital chang. Persobality and individual differences 39,229-234.

 

 

 

[1] -McCrea&Jhon

[2] -neuroticism

[3] -extreversion

[4] -openness

[5] -agreeableness

[6] -conscientiousness

[7] -Costa

[8] -watson

[9] -Clark

[10] -Mchntyre

[11] -Hamaker

[12] -Stora

[13] neuroticism

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعيين نقش عامل های شخصيتی و استرس تجربه شده با سلامت رواني و مولفه های آن در معلمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 41 = 44