خزش مس و آلياژهاي آن

19,000تومان

توضیحات

97 صفحه

فایل pdf

فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : كليات 3
فصل دوم : خزش و پارامترهاي موثر بر آن 5
6 مقدمه- 1-2
2-2 -آلياژهاي دماي بالا 7
2-3 -آزمون هاي مكانيكي در دماي بالا 8
2-4 -روش هاي آزمون خزش 12
2-5 -تغييرات ساختاري درحين خزش 13
2-5-1 -تغيير شكل توسط لغزش 14
15 زيردانه تشكيل- 2-5-2
15 دانه مرز لغزش- 3-5-2
2-6 -مكانيسم هاي خزش در جامدات بلوري 16
17 نفوذي خزش- 1-6-2
18 ها نابجايي خزش- 2-6-2
21 ها نابجايي لغزش- 3-6-2
21 مرزدانه لغزش- 4-6-2
2 -7 -خزش مواد با سختي پراكندگي 22
2 -8 -نقشه هاي مكانيسم تغيير شكل 23
2 -9 -انرژي فعال سازي براي خزش مرحله پايدار 24
فصل سوم : آلياژهاي مقاوم به خزش مس 27
28 مقدمه- 1 -3
28 Cu-Cr-Ag تايي سه سيستم- 2-3
28 Cu-Cr سيستم- 1-2-3
29 Cu-Ag سيستم- 2-2-3
38 Cu-Cr-Zr تايي سه هاي آلياژ- 3 -3
فصل چهارم : خزش در مس و آلياژهاي آن 42
43 مقدمه- 1 -4
4 -2 -خزش در مس خالص 43
4 -3 -تغييرات در شكل منحني هاي خزش مس 54
4 -4 -اثر اندازه دانه بر رفتار خزشي مس خالص 54
4 -5 -فرايند هاي آسيب خزشي 59
61 Cu-Cr پايه آلياژهاي خزشي رفتار- 6 -4
4 -7 -رفتار خزشي كامپوزيت هاي مس 70
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 79
منابع انگليسي 81
چكيده انگليسي (Abstract (86

فهرست جدول ها

41 .10-3 شكل b تصوير به مربوط EDS آناليز- 5-3
4-1 -اطلاعات كريستالوگرافي و حرارتي مس خالص. 43
4-2 -مدول برشي مس خالص. 44
4-3 -اطلاعات خزشي مربوط به مس. 44
4-4 -اطلاعات خزش مس خالص با توجه به درصد خلوص، اندازه دانه، دماي
همولوگ و تنش با توجه به تحقيقات پيشين.
45-46
4-5 -اطلاعات آلياژهاي مورد استفاده در پژوهش [51 .[62
68 .شده اكسترود Cu-8Nb-4Cr آلياژ خزش اطلاعات- 6-4
4-7 -خواص كششي مس تقويت نشده و كامپوزيت TiB2-Cu در دماي اتاق. 75
4-8 -مقايسه نرخ خزش مس خالص و كامپوزيت 10Cr-Cu در دماهاي 400
. 500 ˚C و
78

فهرست شكل ها

2 -1 -نمونه منحني رها شدگي تنشي در حالت a (تنش باقيمانده b (تنش آزاد
شده (تنش اوليه منهاي تنش باقيمانده).
9
2 -2 -نمودار خزش در حالت A (بار ثابت B (تنش ثابت. 10
2 -3 -نمودار شماتيكي از اثر تنش بر منحني خزش در دماي ثابت. 12
2 -4 -منحني نرخ كرنش بر حسب كرنش. 14
2 -5 -حركت نابجايي ها براي تشكيل زير دانه 15
2 -6 -تصوير شماتيك تشكيل چين در نقطه سه تايي. 16
2 -7 -شماتيكي از اثر تنش بر نرخ خزش مرحله پايدار. 20
2 -8 -فرم ساده شده نقشه مكانيسم هاي تغيير شكل. 24
2 -9 -رابطه بين انرژي فعال سازي براي خزش دماي بالا و انرژي نفوذ در خود. 26
29 .Cu-Cr تايي دو سيستم- 1 -3
30 .Cu-Ag دوتايي سيستم- 2 -3
3 -3 -تصوير ميكروسكوپ نوري از ساختار ريختگي a (Ag 6 – Cu
.Cu – 24 Ag (c Cu – 12 Ag (b
32
Cu – 6 Ag (a ريختگي ساختار از SEM ميكروسكوپ تصوير- 4 -3
.Cu – 24 Ag (c Cu – 12 Ag (b
33
3 -5 -وابستگي استحكام نهايي به نسبت كشش در پژوهش Liu و همكاران. 33
3 -6 -وابستگي استحكام نهايي به نسبت كشش براي آلياژهاي Ag 6 – Cu و
. Cu – 6 Ag – 1 Cr
35
36 .Cu-0.4Cr-0.1Ag آلياژ پيرسازي با سختي تغييرات- 7 -3
36 .Cu-0.4Cr-0.1Ag آلياژ پيرسازي با الكتريكي رسانايي تغييرات- 8 -3
3 -9 -تاثير كارسرد برتغييرات سختي حين پيرسازي آلياژ
. 470 ˚C ثابت دماي در Cu-0.3Cr-0.15Zr-0.05Mg
39
فازهاي) a : Cu-0.31Cr-0.21Zr آلياژ در درشت ذرات از SEM تصوير- 10 -3
غني از كروم و زيركونيوم، b (تصوير الكترون برگشتي از تصوير a .
40
4 -1 -تغييرات نرخ كرنش نسبت به تنش در مقياس لگاريتمي براي مس. 48
4 -2 -نمودار نيمه لگاريتمي σ& −ε ،داده هاي مربوط به نقاط تنش بالا و دماي
پايين از يك رابطه نمايي بصورت ( Bσ (exp& ∝ ε پيروي مي كنند.
48
4 -3 -انرژي فعال سازي خزش مس بر اساس نرخ كرنش نرمال. 49
به Qc وابستگي 4 -4
G
50 براي مس. σ
4 -5 -وابستگي نرخ كرنش به تنش اعمالي در مس خالص در محدوده دمايي
آزمون هاي خزش.
51
52 .خالص مس در σ ≅ 0.5σ y در n= 1 به n= 4/5 از انتقال- 6 -4
4-7 -شكل 4-7 -نمودار ε&/ε ،براي مس در دماي K 723 نشان مي دهد كـه
نرخ حداقل در تنش MPa 40 ،بعد از اينكه تنش بـه مـدت ks 14 بـه
MPa 30 كاهش يافته، واقع شده است.
53
53 .12 MPa و 6 MPa هاي تنش و n =1 منطقه براي، 7-3 شكل مشابه- 8 -4
4 -9 -نمودار &ε بر حسب ε براي مس در تنش ثابت و دماهاي مختلف. 54
4 -10 -وابستگي نرخ خزش به اندازه دانه براي مس در رژيم 1 =n .55
4-11 -وابستگي نرخ خزش به اندازه دانه براي آلياژهاي مختلف در رنج دمـايي 57
.0/42 – 0/65 Tm
4-12 -وابستگي m&ε بـه انـدازه دانـه بـراي a (مونـل در Tm 55/0 و b (فـولاد
.0/59 Tm در آستنيتي
57
4-13-رابطه بين تنش و حداقل نرخ خزش براي مس با اندازه دانه هاي مختلف
.0/53-0/56 Tm از مختلف دماهاي در
58
4-14 -حفره هاي مرز دانه اي ايزوله در مس خالص در مكانيسم 1 = n .59
4-15 -حفره هاي مرز دانه اي ايزوله در مكانيسم 5/4 = n .60
4-16 -تشكيل حفره در خزش مرحله اول. آلياژ Copper MZC ،MPa 80= σ
. ൌ 0/06 و
62
4-17 -ترك درون دانه اي در منطقه مركـزي، Copper MZC ،MPa 160= σ
ൌ 0/38و .
63
4-18 -نابجايي هاي خارجي در مرز دانـه (محـل فلـش هـا)، Copper MZC،
ൌ 0/06 و σ= 80MPa .
63
4-19 -مرز دانه هاي مهاجر كه توسط ذرات رسوب قفل شده اند، مشـابه آليـاژ
.18-4 شكل
64
4-20 -نمونه منحني هاي خزش براي آلياژ 4Cr-8Nb-Cu .67
4-21 -نمودار نرخ كرنش نسبت به تنش در مقياس لگاريتمي براي آلياژ
.شده اكسترود Cu-8Nb-4Cr
68
4-22 -نمودار داده هاي خزشي آلياژ 4Cr-8Nb-Cu اكسترود شـده كـه نشـان
G− ≈ 10 3 دهنده تطابقي خوب در نسـبت بـالاتر از
σ
بـا مـدل سـينوس
هيپربوليكي و مدل خزش تواني در زير اين نسبت مي باشد.
70
4-23 -نرخ كرنش خزش نسبت به تنش در دو محدوده LTI و HTI .71
4-24 -رابطه بـين تـنش آسـتانه و دمـا در دو محـدوده LTI و HTI بـراي دو
كامپوزيت ODS و DRS نشان دهنده آن اسـت كـه مكانيسـم كنتـرل
كننده نرخ خزش تحت تأثير حضور الياف تقويـت كننـده آلومينـا قـرار
نگرفته است.
72
4-25 -مقايسه مقاومت خزشي مس تقويت نشده (نشانه هاي تو خالي) و
كامپوزيت TiB2-Cu) نشانه هاي توپر).
76
4-26 -تصوير TEM از از زمينه مـس در كامپوزيـت Cr-Cu a (مقطـع طـولي
b (مقطع عرضي (SD جهت آهنگري سرد).
77

چكيده

در گزارش حاضر رفتار خزش مس خالص و آلياژهاي آن در محدوده وسيعي از دما
< 0/80) Tm T > 25/0 (و تنش مورد مطالعه قرار گرفته است. در محدوده دماي مورد بررسي،
مكانيسم غالب خزش در حالت خالص شامل خزش نابجايي ها بوده و وجود مكانيسم نفوذي رد شده
است. در حالت آلياژ و يا كامپوزيت مكانيسم غالب پيچيده تر شده و با توجه به نوع ماده مورد آزمون
مكانيسم غالب، خزش نابجايي ها و يا از نوع تنش آستانه اي گزارش شده است. اثر اندازه دانه، عناصر
آلياژي نظير Cr ،Zr ،Mg ،Nb ،Al ،عمليات مكانيكي، عمليات حرارتي، روش هاي مختلف ساخت
آلياژها و تغييرات ريزساختاري مورد مطالعه قرار گرفته است. ويژگي هاي خاص و همينطور محدوديت
هاي اين آلياژها در حالت هاي مختلف تبيين شده است. فرايند هاي آسيب خزشي نيز بطور ترجيحي
از نزديكي سطح نمونه ها آغاز مي شوند.

مقدمه

مس يكي از مهمترين مواد مهندسي است كه هم بصورت خالص و هم در شرايط آلياژي كاربردهاي
فراواني دارد. در حالت خالص، اين فلز تركيب فوق العاده اي از خواص مختلف را دارا است كه آن را به
صورت ماده اي اساسي و پركاربرد در صنايع الكتريكي مطرح كرده است. از جمله اين خواص
مي توان به هدايت الكتريكي زياد، مقاومت به خوردگي، سادگي ساخت، تنش تسليم متوسط، خواص
آنيل قابل كنترل و ويژگي هاي لحيم كاري و اتصال اشاره نمود. آلياژهاي مس از جمله برنج و برنز نيز
خواص مفيدي دارند كه موجب استفاده وسيع اين آلياژها در كاربردهاي مهندسي شده است.
به دليل داشتن تركيبي عالي از خواص هدايت حرارتي بالا، استحكام مكانيكي نسبتاً خوب و چقرمگي
در دامنه وسيعي از دماها، مس و آلياژهاي آن در كاربردهاي پيچيده اي كه شرايط سرويس آنها نياز
به انتقال حرارت بالا و تحمل بار دارد، مي توانند بهترين انتخاب باشند.
از سوي ديگر، شناسايي دقيق رفتار مكانيكي و عمر اين مواد در دماي بالا براي چنين كاربردهايي
كاملاً حياتي مي باشد. در گزارش حاضر رفتار خزشي مس خالص، اثر اندازه دانه، فرايند هاي آسيب
خزشي، عناصر آلياژي نظير Cr ،Zr ،Mg ،Nb ،Al ،عمليات مكانيكي، عمليات حرارتي، روش هاي
مختلف ساخت آلياژها و تغييرات ريزساختاري مورد بررسي قرار گرفته و ويژگي ها و همينطور
محدوديت هاي اين آلياژها در حالت هاي مختلف تشريح شده است.  

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خزش مس و آلياژهاي آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 27 = 36