دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی بررسی موردی شهر اصفهان

19,900تومان

توضیحات

مشاهده و دانلود قسمتی از متن نهایی :

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

گروه جمعیت شناسی

عنوان:

بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی

بررسی موردی شهر اصفهان

 

نگارش:

…….

استاد راهنما:

دکتر محمدجلال عباسی شوازی

اساتید مشاور:

دکتر حسن سرایی

دکتر صادق ولیان بروجنی

بهمن ماه 1389

 

 

چکیده فارسی

ازدواج خويشاوندي يكي از الگوهاي ازدواج در ايران است. در ايران 40 درصد ازدواج ها از نوع خويشاوندي است و در اصفهان 5/24درصد از ازدواج ها خويشاوندي مي باشد.اين الگوي ازدواج از لحاظ فرهنگي،  اجتماعي و اقتصادي در بين كشورها و حتي در داخل يك كشور متفاوت است .

بررسي ها و تحقيقات ثابت نموده است كه ازدواجهاي خويشاوندي در برابر زندگي ماشيني و صنعتي آسيب پذير بوده و خطرات ژنتيكي آنها در ايجاد فرزندان بيمار زيادتر از ازدواجهاي غير خويشاوندي است. با پيشرفت علم پزشكي در زمينه تشخيص و درمان بيماري هاي عفوني، شيوع اين بيماريها در بسياري از جوامع كاسته شده و بيماري هاي ژنتيكي به عنوان يكي از مشكلات اساسي موجود بر سر راه تامين بهداشت و سلامت انسان مطرح مي باشد.در ازدواج های خویشاوندی به علت اینکه طرفین دارای اجداد مشترک هستند، احتمال اینکه زن و شوهر هر دو برای چند ژن بیماری زای نهفته ناقل باشند بسیار زیادتر از ازدواج های غیر فامیلی است که تشابه ژنتیکی کمتری دارند از این جهت انواع مختلف بیماری های ناشی از ازدواج های فامیلی به صورتهای مختلف نظیر کند ذهنی، تالاسمی،فنیل کتونوری،بیماری وردینگ هافمن و اختلالات بینایی و شنوایی و …….بروز می کند.

با توجه به اينكه بزرگترين و مهمترين سرمايه هر كشوري، نسل آينده سالم، خلاق و باهوش مي باشد، توجه به اين امر ضروري است كه ازدواجها و حاملگيها به صورت آگاهانه انجام شود و جوانان قبل از ازدواج و خانواده ها پيش از حاملگي جهت اطلاع از وضعيت سلامتي فرزند خود با متخصصين ژنتيك و مشاورژنتيك مشورت نمايند. با توجه به آمار بالاي معلوليت ناشي از ازدواج خويشاوندي در اصفهان اين پژوهش با استفاده از پرونده هاي موجود در مركز مشاوره ژنتيك پزشكي اصفهان به آزمون فرضيات مربوط به ازدواج خويشاوندي و ارتباط آن با بيماريهاي ژنتيكي پرداخته است.داده ها از بررسی پرونده های موجود در مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان جمع آوری شده است. در مجموع 2091 پرونده در چهارماهه اول سالهای 1386و 1388 مورد بررسی قرار گرفت.

يافته هاي تحقيق نشان داد كه ازدواج خويشاوندي در بين زنان با سن پايين تر و تحصيلات پايين تر و زنان غير شاغل بيشتر مي باشد.همچنين مي توان بيان كرد خانواده هايي كه ازدواج خويشاوندي داشته اند،  فرزندانشان بيشتر گرايش به ازدواج خويشاوندي نشان داده اند و اين نشان دهنده نگرش مثبت اين خانواده ها به ازدواج خويشاوندي مي باشد.به طور خلاصه مي توان بيان كرد كه يافته هاي تحقيق نشان دهنده ارتباط بين ازدواج خويشاوندي و وجود بيماري هاي ژنتيكي در خانواده بود كه با بررسی شجره نامه های مراجعین و سوابق بیماری آنها این نتایج به دست آمد و بيان شد كه بروز ناهنجاري هاي ژنتيكي در فرزنداني كه والدينشان ازدواج خويشاوندي داشته اند بيشتر از كساني است كه والدينشان ازدواج غير خويشاوندي داشته اند.قابل ذكر است كه در اين پژوهش عقب ماندگي ذهني يكي از بيماري هايي است كه بيشترين درصد را در فرزندان حاصل از ازدواج خويشاوندي به خود اختصاص داده است.

سه
چهار

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات

مقدمه……..2

1-1)بيان مسئله…4

1-2)ضرورت و اهميت موضوع….6

1-3)اهداف تحقيق…….8

فصل دوم مباني نظري تحقيق

2-1)پيشينه تحقيق…..10

2-1-1)مطالعات انجام شده در كشور هاي مختلف….10

2-1-2)مطالعات در ايران….12

2-1-3)مطالعات در اصفهان……….14

2-2)مباني نظري تحقيق……18

2-2-1)نظريات صاحبنظران جامعه شناسي…….19

2-2-2)نظريه مدرنيزاسيون………..20

2-2-3)نظريه ويليام گود….21

2-3-1)ازدواج فاميلي در تاريخ باستان و قبل از انبياي الهي……….23

2-3-2)ازدواج فاميلي در اديان مختلف…………24

پنج

2-3-3)ازدواج فاميلي در دين مسيح……24

2-3-4)ازدواج فاميلي در دين اسلام…..25

2-4)عوامل موثر بر افزايش يا كاهش ازدواج فاميلي در ايران…….26

2-5)بيماري ژنتيكي چيست؟…..31

2-6)انواع بيماري هاي ژنتيكي…32

2-6-1)بيماري هاي ارثي چند ژني……33

2-6-2)بيماري هاي ارثي اتوزومال غالب……34

2-6-3)بيماري هاي ارثي اتوزومال مغلوب…………34

2-6-4)بيماري هاي ارثي وابسته به جنس….35

2-7)ازدواج خويشاوندي و بيماري هاي ژنتيكي….36

2-8)چارچوب نظري تحقيق…..39

2-9)فرضيات تحقيق…….42

فصل سوم:روش تحقيق

3-1)روش تحقيق……….44

3-2)جامعه آماري……….44

3-3)داده ها……….44

3-4)ابزار گردآوري داده ها……46

3-5)فنون تجزيه و تحليل داده ها……46

شش

3-6)تعريف متغير هاي وابسته………..47

3-7) تعريف متغير هاي مستقل………49

فصل چهارم: نتايج

4-1)آمار توصيفي………54

4-1-1)بررسي وضعيت مراجعه كنندگان بر حسب سال مراجعه…….55

4-1-2)بررسي وضعيت سني………..56

4-1-3)بررسي محل تولد……57

4-1-4) وضعيت شغل……….58

4-1-5) وضعيت تحصيلات………..59

4-1-6)محل سكونت……….61

4-1-7)علت و زمان مراجعه……….62

4-1-8) وضعيت چگونگي ارجاع………..63

4-1-9) وضعيت خويشاوندي زوجين….64

4-1-10) نوع ازدواج والدين زوجين……65

4-1-11) الگوي سني مراجعه كنندگان…………66

4-1-12) سابقه بيماري در خويشان زوجين….71

4-1-13) انواع بيماري ها…………73

4-2)آزمون فرض ها……….75

هفت

4-3) نتايج رگرسيون لوجستيك…………85

فصل پنجم: نتيجه گيري

5-1)نتيجه گيري و بحث…………89

5-2)پيشنهادات و راهكارها………95

ضمايم………..97

منابع فارسي…………99

منابع لاتين…………102

چکیده انگلیسی….103

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1)توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب سال ………..55

جدول 4-2)توزيع فراواني مراجعه كنندگان به مركز ژنتيك پزشكي اصفهان بر حسب سن…….56

جدول 4-3)توزيع فراواني مراجعه كنندگان به مركز ژنتيك پزشكي اصفهان بر حسب محل تولد…….57

جدول 4-4)توزيع فراواني مراجعه كنندگان به مركز ژنتيك پزشكي اصفهان بر حسب شغل زن………59

جدول 4-5)توزيع تحصيلات مراجعه كنندگان مرد و نوع ازدواج…..60

جدول 4-6)توزيع فراواني  زوجين مراجعه كننده به مركز ژنتيك پزشكي اصفهان بر حسب نسبت خويشاوندي…64

جدول 4-7)توزيع فراواني زوجين  مراجعه كننده به مركز ژنتيك بر حسب ازدواج فاميلي والدين مراجعه كنندگان………65

جدول 4-8)الگوي سني مراجعه كنندگان مرد بر حسب علت مراجعه……..66

جدول 4-9)الگوي سني مراجعه كنندگان زن بر حسب علت مراجعه………67

جدول 4-10)توزيع الگوي سني ازدواج مراجعه كنندگان مرد به تفكيك سال مراجعه…69

جدول 4-11)توزيع الگوي سني ازدواج مراجعه كنندگان زن به تفكيك سال مراجعه…70

جدول 4-12)توزيع فراواني مراجعه كنندگان بر حسب سابقه بيماري در خويشان زن…………71

جدول 4-13) توزيع فراواني مراجعه كنندگان بر حسب سابقه بيماري در خويشان مرد………72

جدول 4-14) توزيع فراواني مراجعه كنندگان به مركز ژنتيك پزشكي بر حسب نوع بيماري………..73

جدول 4-15) توزيع فراواني زنان  مراجعه كننده به مركز ژنتيك پزشكي بر حسب سقط، فوت و بيماري فرزند……….74

جدول 4-16)توزيع الگوي سني ازدواج  مراجعه كنندگان زن بر حسب نوع ازدواج…75

نه

جدول 4-17)توزيع فراواني تحصيلات مراجعه كنندگان زن و نوع ازدواج……..77

جدول 4-18)توزيع فراواني شغل مراجعه كنندگان زن و نوع ازدواج…….78

جدول 4-19) توزيع فراواني ازدواج مراجعه كنندگان مرد و نوع ازدواج والدين………..79

جدول 4-20) توزيع فراواني ازدواج مراجعه كنندگان زن و نوع ازدواج والدين……….80

جدول 4-21)توزيع فراواني سابقه بيماري در خانواده مرد و نوع ازدواج والدين………81

جدول 4-22) توزيع فراواني سابقه بيماري در خانواده زن و نوع ازدواج والدين………82

جدول 4-23)توزيع فراواني سابقه بيماري در خويشان زن و نوع ازدواج ………83

جدول 4-24)توزيع فراواني سابقه بيماري در خويشان مرد و نوع ازدواج………84

جدول4-25)پيش بيني احتمال بروز ازدواج خويشاوندي با استفاده از رگرسيون لوجستيك………..85

ده

فهرست نمودارها

شكل 2-1)تقسيم بندي بيماري هاي مادرزادي و ژنتيكي…..32

شكل 2-2)مدل نظري تحقيق…….41

شكل 3-1)ترسيم شجره نامه……..45

شكل 4-1)توزيع فراواني مراجعه كنندگان به مركز ژنتيك پزشكي اصفهان بر حسب شغل مرد…. 58

شكل 4-2)توزيع فراواني مراجعه كنندگان به مركز ژنتيك پزشكي اصفهان بر حسب تحصیلات …………60

شكل 4-3)توزيع فراواني مراجعه كنندگان به مركز ژنتيك پزشكي اصفهان بر حسب محل سکونت……..61

شكل 4-4)توزيع فراواني مراجعه كنندگان بر حسب علت مراجعه………62

شكل 4-5)توزيع فراواني مراجعه كنندگان بر حسب چگونگي مراجعه به مركز………63

شكل 4-6)الگوي سني مراجعه كنندگان به مركز ژنتيك پزشكي اصفهان بر حسب جنس….68

يازده

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقيق

 

 

 

مقدمه

ازدواج عامل پيدايي خانواده است و خانواده از ديدگاهي يک نشان يا نماد اجتماعي شمرده مي شود و برآيند يا انعکاسي از کل جامعه است. چون خانواده طبيعي ترين و مشروع ترين واحد توليد مثل به شمار مي آيد، کم وکيف فرزندانش بر تمامي ساخت جامعه اثر خواهد داشت. هرگز نمي توان انتظار داشت جامعه اي سالم باشد و حال آنکه فرزنداني ناسالم از درون خانواده بيرون آيند. در واقع مي توان گفت، هيچ جامعه اي نمي تواند در برابر ازدواج – يا پديده اي که توزيع ژن را در آن تحت تاثير قرار مي دهد، و از ديدگاهي بقاي نسل و تطور کمي وکيفي آن بدان مربوط است – بي توجه باشد.

يکي از اصول کلي و جهاني ازدواج، پديده ممنوعيت ازدواج با محارم(کساني که ازدواج با آنها حرام)است. اگر از موارد استثنايي مانند ازدواج برادر و خواهر در مصر، پرو و ايران باستان و بوميان هاوايي و…که ازدواج با آنها به خاطر ادامه سلطه خانوادگي و يا ارث مجاز بوده، بگذريم، اين ممنوعيت تقريبا در همه جوامع بشري چه ابتدايي و چه مدرن به چشم مي خورد. معمولا دو شيوه همسرگزيني داريم:

برون همسري که با ممنوعيت ازدواج دريک محدوده خويشاوندي شکل مي گيرد، رسم و قاعده اي است که فرد مجبور مي شود خارج از گروه اجتماعي خود همسر گزيني کند. درون همسري رسم و قاعده اي است ،که فردمجبور مي شود، همسر خود را، از درون گروهي که به آن تعلق دارد، انتخاب کند(ساروخاني، 1370: 74).

يکي از اشکال ازدواج، ازدواج خويشاوندي است. يعني ازدواج بين دو نفر که با يکديگر خويشاوند بوده و داراي ژنهاي مشابه با ساختمان يکسان هستند و ژنهاي مشابه را از اجداد و گذشتگان مشترک دريافت کرده اند(سروري، 1380 :110).ازدواج خويشاوندي که در حد يک معضل اجتماعي خود را نمايان ساخته با پيشرفت روز افزون علم ژنتيک، ابعاد جدي تر به خود گرفته است. چرا که عليرغم همه موفقيتهايي که محصول تلاش و پشتکار دانشمندان و پزشکان سراسر دنياست، هنوز بسياري از سوالات در اين زمينه بي پاسخ مانده اند.

ازدواجهاي خويشاوندي در وراثت انسان بسيار با اهميتند و از آنجا که خويشاوندان نزديک شانس بيشتري از غير خويشاوندان براي داشتن ژنهاي مشابه دارند، فرزندان حاصل از اين نوع ازدواجها ژنهاي مشابه بيشتري را نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج غير خويشاوندي دارا خواهند بود.

دانشمندان معتقدندکه در ازدواجهاي خويشاوندي، وجود ژنهاي معيوب در نياي مشترک، موجب انتقال ژنتيکي بيماري به فرزندان مي گردد و ژنهاي مشترک اختلال برانگيز، در شيوع انواع بيماريها دخيل هستند(کرباسی،1378).حال اين سوال مطرح مي شودکه باتوجه به پيشرفت علم ژنتيک ووجودمراکز مشاوره ژنتيک آيا ازدواج خويشاوندي بايد انجام بگيرد يا اينکه اين گونه ازدواج بايد طرد شود؟با توجه به اين مطلب كه دراين مراكزازدواجهاي پر خطر بررسي مي شود وهمچنين تشخيص قبل از تولد بعضي از بيماري ها انجام مي گيرد.اين نکته قابل توجه است که نقش مراکز مشاوره ژنتيک در کاهش بيماريهاي ژنتيکي به چه اندازه است؟در اين فصل تلاش گرديده ابتدا ، در قالب طرح مسئله موضوع بررسي شود در ادامه اهميت موضوع و اهداف بيان شده است.

 

1-1)بيان مسئله

ازدواج خويشاوندي و يا پيوند ميان دو فرد داراي دست کم يک نياي مشترک، يکي از اشکال ازدواج در بيشتر مناطق شمال آفريقا، آسياي مرکزي و غربي و آسياي جنوبي مي باشد (عباسي شوازي و ترابي، 1385: 120).اين الگوي ازدواج از لحاظ فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي در بين کشورها و حتي در داخل يک کشور متفاوت است. همچنين در ميان گروههاي قومي – مذهبي تفاوتهاي آشکاري ديده مي شود. در واقع مي توان بيان داشت که اين الگوي ازدواج با توجه به عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي هر کشور و هر منطقه اي متفاوت است. ازدواج خويشاوندي در استانهاي مختلف نيز تفاوتهاي معني داري را نشان مي دهد. در کشورهاي منطقه مديترانه شرقي تمايل به ازدواج خويشاوندي به هيچ وجه به کشورهاي اسلامي محدود نيست. ازدواج فرزندان عمو، عمه، دايي و خاله همچنين، در بعضي جوامع مسيحي، يهودي و در بين زرتشتيان رايج است. ازدواج عمو با دختر برادر در بين جوامع کليمي وجود دارد. ولي در اسلام ومسيحيت اين نوع ازدواج منع شده است(فرهود[1]،1991: 1).

شيوع ازدواج خويشاوندي در ایران در مناطق شهري و روستايي متفاوت است، که در مناطق شهري از حدود 24 تا 64 درصد متغير است. طبق مطالعات انجام شده قوميت نيز در شيوع ازدواج خويشاوندي نقش دارد به طوري که در بين قوم بلوچ 59 درصد ازدواجها و در بين آذري ها 38 درصد ازدواجها خويشاوندي مي باشد(فرهود،1991: 7).فراواني ازدواجهاي خويشاوندي در بين مسلمانان بيشتر از مسيحيان گزارش شده است(كلات[2]،1988: 188).همچنين در بين گروههاي شيعه و سني نيز تفاوتهاي آشکاري ديده مي شود.

تا يک قرن اخير به دليل اينکه بشر عوامل بيماريزا را نمي شناخت اين نوع ازدواج ها نه تنها معضل نبود، بلکه يک امر مطلوب به شمار مي آمد. با پيشرفت و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و مبارزه با بيماري هاي عفوني ،مرگ و مير کودکان کاهش يافته و منجر به افزايش اهميت بيماريهاي ژنتيک در جامعه شد.در حال حاضر انتقال بيماريها از بيماريهاي عفوني به سمت بيماريهاي ارثي و ژنتيکي مي باشد. در اين ميان نقش ژنتيک اجتماعي در بررسي تاثيرات شهرنشيني، مدرنيزه شدن،کنترل جمعيت و نيز تمايل به داشتن خانواده هاي کوچکتر در ميزان شيوع بيماريهاي اتوزومال مغلوب[3] مهم به نظر ميرسد(اکرمي،1385: 359).

در واقع مي توان بيان کرد که با پيشرفت علم ژنتيک مشخص شد که ازدواج خويشاوندي يکي از عوامل مهم بيماريهاي ارثي است. ازدواج هاي فاميلي نه تنها، احتمال مبتلا شدن فرزندان به بيماريهاي ارثي را افزايش مي دهد بلکه باعث ازدياد اين بيماريها و ژنهاي بيماري زا در نسل هاي آينده مي شود. بر اساس آمارهاي جهاني سه تاچهار درصد مرگ و مير نوزادان به دليل اختلالات ژنتيکي رخ مي دهد. خطر ايجاد بيماري مادرزادي در هر حاملگي در جمعيت عادي حدود 2.5 درصد مي باشد(اکرمي،1385: 360).

همچنين تحقيقات مختلف بيانگر اين مطلب است که ميزان معلوليت، خطر مرده زايي و مرگ نوزادان و ناهنجاري هاي مادرزادي در ازدواج هاي فاميلي بسيار بيشتر از ازدواج هاي غير فاميلي است(كميلا[4]،1999: 518). به عبارت ديگر مي توان گفت احتمال تولد کودک معلول در ازدواج هاي فاميلي دو تاسه برابر ازدواج هاي غير فاميلي است.

در حال حاضر ازدواج هاي فاميلي در بعضي از کشورهاي پيشرفته و صنعتي ممنوع شده است. در کشورهاي غربي امروزه مشکلي به نام ازدواج هاي همخوني و عوارض ناشي از آن وجود ندارد (سروري، 1374). ولي قابل ذکر است که شيوع اين نوع ازدواج در کشورهاي در حال توسعه بالاست. در ايران نيز اينگونه ازدواج ها شيوع بالايي دارد. نتايج تحقيقات گيونز و هيرشمن[5] نشان مي دهد که 40 درصد ازدواج ها از نوع خويشاوندي است(عباسي شوازي وترابي، 1385: 121).

نتايج بررسي سعادت وهمکاران(2004) نيز نشان مي دهد که در حدود 6/38 درصد ازدواج ها در ايران خويشاوندي و در حدود 9/27 درصد آنها از نوع خويشاوندي درجه اول[6] بوده اند.

با توجه به اين مطلب که ازدواج خويشاوندي در ايران به عنوان يک الگوي ازدواج هنوز پايدار است و ممکن است به دلايل گوناگون در آينده نيز ادامه داشته باشد، لذا با شناخت ابعاد مختلف اين پديده به ارائه راهکارهاي عملي و کاربردي در جهت کاهش ازدواج هاي خويشاوندي پرخطر و در نتيجه کاهش ناهنجاريها و بيماريهاي ژنتيکي کودکان گامي موثر برداريم.

 

 

 ضرورت و اهميت موضوع

 ازدواج هاي خويشاوندي در ايران به صورت شايعي اتفاق مي افتد. هر چندکه به دلايل مذهبي و قوانين ايران بعضي از ازدواج ها اصلا اتفاق نمي افتد ولي ازدواج هايي مثل دختر عمو-پسرعمو، دخترخاله ـ پسر خاله يکي از شايع ترين فرم هاي ازدواج در کشورايران مي باشد. در اين نوع ازدواج تشابه ژنتيکي در حدود 5/12درصد مي باشد(سروري، 1380: 113).

بررسي هاي فرهود وهمکاران(1998) ميزان ازدواج خويشاوندي در اصفهان را 46/24 درصد نشان مي دهد.

قابل توجه است آنچه که به لحاظ ژنتيک و طب اطفال مورد توجه است، اختلالات مادرزادي است که به دنبال اين نوع ازدواج ها اتفاق مي افتد. در ازدواج هاي فاميلي به علت اينکه طرفين داراي اجداد مشترک هستند احتمال اينکه زن و شوهر هر دو براي چند ژن بيماريزاي نهفته معين، ناقل باشند، بسيار زيادتر از ازدواج هاي غير فاميلي است که تشابه ژنتيکي کمتري دارند. لذا احتمال هموزيگوت شدن و مبتلا شدن فرزندان به بيماريهاي ارثي اتوزومال نهفته در ازدواج هاي فاميلي خيلي بيشتر از ازدواج هاي غير فاميلي است(سروري، 1374: 110).

در ازدواج فاميلي، حتي اگر سابقه بيماري ارثي در اقوام و خويشان دور و نزديک طرفين وجود نداشته باشد، يعني تمام ژنهاي آنها طبيعي باشد، به علت تشابه ژنتيکي زياد و وجود ژنهايي با ساختمان فيزيکي و شيميايي مشابه، امکان ايجاد ژنهاي بيماريزاي جديد در سلولهاي جنسي هر دو طرف در نتيجه تاثير عوامل جهش زاي فيزيکي يا شيميايي موجود در محيط زندگي بيشتر از ازدواج هاي غير فاميلي است که در نهايت به صورت بيماريهاي ارثي و ژنتيکي در فرزندان ظاهر خواهد شد(سروري، 1380: 125).همچنين قابل ذکر است که فرزندان ازدواجهاي فاميلي در معرض خطر بالاتري در خصوص بيماري هاي چند عاملي و با وراثت پيچيده نظير ديابت، اختلالات ليپيدي و يا چاقي قرار مي گيرند (اکرمي، 1385: 363).

در واقع مي توان بيان داشت که خطرات ژنتيکي ازدواج هاي غير فاميلي در حدود سه درصد مي باشد و اين در حالي است که خطرات ژنتيکي ازدواج هاي فاميلي در حدود 5/2 تا 3 برابر بيشتر از ازدواج هاي غير فاميلي است. شايان ذکر است که عامل 50 درصد معلوليت ها با زمينه ارثي در اصفهان ازدواج های فامیلی است و اين موضوع موجب شده تا اصفهان رتبه سوم معلوليت در کشور را دارا باشد(احتشام زاده، 1388).

بحث ديگري که در اينجا مي توان مطرح کرد اين است که در استان اصفهان به لحاظ افزايش آلودگي هاي زيست محيطي(آلودگي هوا، آب، خاک)و فراواني ازدواج هاي خويشاوندي ، بيماريهاي مادرزادي و ژنتيکي افزايش پيدا کرده است(وليان بروجني،1389). در اثر آلودگي محيط و فراواني مواد شيميايي جهش زا و انواع پرتوها و تشعشعات در ژنهاي سلولهاي جنسي نسلهاي مختلف، جهش هاي جديد[7] رخ مي دهد و در نسلهاي آينده به صورت بيماريهاي ارثي[8] ظاهر مي شود(سروري، 1374: 15:).از جمله بيماريهاي شايع در اصفهان مي توان به هموفيلي[9]، فنيل کتونوري[10]، تالاسمي[11]، سندرم داون[12] و فيبروز کيستيک[13] اشاره کرد.شايان توجه است که بيماريهاي ژنتيک غير قابل درمان بوده و تنها راه کنترل و پيشگيري از شيوع آنها در جامعه، شناسايي ناقلين بيماري ها و تشخيص قبل از تولد و به موقع آنها مي باشد(وليان بروجني، 1387).

در بررسي هاي سعادت وهمکاران(2004) تفاوتهاي معني داري در شيوع و فراواني ازدواج خويشاوندي بين جمعيت هاي قومي – مذهبي و مناطق جغرافيايي و همچنين جمعيت هاي شيعه و سني و نژادهاي گوناگون مشاهده شد.اين مطالعه که در سطح تمامي استان هاي ايران انجام گرفته و12 جمعيت ديني-قومي(از جمله فارس، کرد، لر،آذري، بلوچ، زابلي، ترکمن، بختياري، قشقايي، وعربها) را شامل مي شود. ميزان ازدواج خويشاوندي و ازدواج با خويشاوندان نزديک به ترتيب 6/38 و9/27 درصد گزارش شده است .همچنين قابل ذکر است که اين ميزانها از حدود16درصد در استانهاي شمالي تا 47 درصد در استانهاي شرقي متغير است.

اين پژوهش تلاش دارد تا با اعمال روش هاي آماري مناسب ارتباط بين ازدواج خويشاوندي و بيماريهاي ژنتيکي را با کنترل عوامل جمعيتي مورد بررسي قرار دهد و به اين مسئله از ديدگاه جمعيت شناسي و نقش آن در بيماريهاي کودکان خصوصا در جوامعي که اکثر ازدواجها فاميلي هستند نگاه کند.

لازم به ذکر است که ساليانه صدها ميليارد تومان صرف درمان، آموزش ونگهداري کودکان مبتلا به بيماريهاي ژنتيکي و مادرزادي مي شود که اکثرا بي حاصل و بدون نتيجه قطعي مي‌باشد.

 

 

1-3) اهداف تحقيق

در اين بخش ابتدا به بيان اهداف اصلي وسپس اهداف فرعي را شرح خواهيم داد.

 

 

1-3-1) هدف اصلي تحقيق

بررسي ميزان ارتباط ازدواج خويشاوندي بابيماريهاي ژنتيکي کودکان

 

 

2-3-2)اهداف فرعي تحقيق

1- بررسي ارتباط بين سن ازدواج زنان وميزان ازدواج خويشاوندي

2- بررسي ارتباط بين ميزان تحصيلات زنان وميزان ازدواج خويشاوندي

3- بررسي ارتباط بين اشتغال زنان وميزان ازدواج خويشاوندي

4- تعیین وضعیت خویشاوندی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ژنتیک

5- بررسي ارتباط وجود بيماري هاي ژنتيکي در خانواده وميزان ازدواج خويشاوندي

فصل دوم

مباني نظري تحقيق

2-1)پيشينه تحقيق

مقدمه

اصولا علم در خلاء رشد نمي کند و تحقيقات علمي پيشين زمينه ساز وبستر توسعه تحقيقات بعدي مي باشند. در رابطه با موضوع اين تحقيق يعني ارتباط ازدواج خويشاوندي با بيماريهاي ژنتيکي قابل ذکر است تحقيقاتي که در زمينه ازدواج خويشاوندي صورت گرفته‌، بيشتربه سطح والگوي ازدواج خويشاوندي پرداخته است.از لحاظ پزشکي نيزدر زمينه بيماريهاي ژنتيکي تحقيقات مختلفي در سالهاي گذشته انجام شده است ولي به لحاظ جمعيت شناسي در تلفيق اين دو مورد به صورت جامع توجه نشده است وتحقيقات مختلف هر کدام يک ناهنجاري ژنتيکي را مورد توجه قرار داده اند. در اين بخش به بررسي مطالعات گذشته در سه قسمت مي پردازيم.

  • مطالعات در کشورهاي مختلف2- مطالعات در ايران 3 – مطالعات در اصفهان

 

2-1-1)مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف

بررسيهاي نيل[14] در سال1966 در جزايري که جمعيتهاي بسته و ايزوله داشته و با مردمان نقاط ديگر ارتباط ژنتيکي نداشته اند، نشان مي دهد که کليه ازدواجها در اين جزاير فاميلي محسوب مي شود و حتي ازدواجهاي به ظاهر غير فاميلي هم اجداد مشترک دارند و فاميل دور هستند. بيماريهاي مادرزادي در ميان کودکان ساکنان اين جزاير بيشتر از جمعيتهايي است که با ساير جزاير ارتباط ژنتيکي دارند.بررسي‌هاي دلبرگ[15](1960)نشان مي دهد ضريب هوشي وقد در افرادي که والدين آنها ازدواج فاميلي دارند، کمتر از افرادي است که والدين آنها ازدواج غير فاميلي دارند. مطالعات نيل و والاس[16](1968)نشان داده که مرگ زودرس در ميان کودکان ازدواجهاي خويشاوندي بيشتر از ازدواجهاي غير خويشاوندي است(سروري،1374: 135).

کلات[17] در مورد اثرات ازدواج فاميلي بر عقيمي وسقط جنين و مرگ ومير تحقيقاتي در بيروت بر روي 1752 زوج انجام داده که 25 درصد ازدواجها فاميلي بوده که57 درصداز آنهاازدواج بين خويشان درجه سه بوده است و بيشتر ازدواجهاي فاميلي متعلق به مسلمانان بوده است . ميزان مرگ و مير در ميان اطفال زنده به دنيا آمده در گروههاي مختلف نسبت هاي خويشاوندي متفاوت است و اين اختلاف بين نوزادان والدين پسر عمو، دختر عمو با غير خويشاوندي معنادار بوده است(كلات،1988).

بررسيهاي اسکال[18](1965-1925)در دنيا نشان مي دهد که درفرزندان ازدواجهاي فاميلي معلوليت ذهني وجسمي بيشتر از فرزندان ازدواجهاي غير فاميلي است.

ميلونسک[19]درکتاب پيشگيري از بيماريهاي ژنتيکي و عقب ماندگي ذهني(1975) بيان مي کند”هموزيگوت شدن براي حداقل 69 ژن موجب بيماريهاي مغزي خواهد شد و حدود 3/1 انسان هاي سالم براي بيماريهاي ارثي اتوزومال مغلوب ناقل هستند، يعني حداقل 114 ژن بيماري زاي نهفته دارند. عقب ماندگي ذهني حاصل از ازدواجهاي همخوني نزديک چهار برابر بيشتر از ازدواجهاي غير همخوني است”(نقل از سروري،1374: 155).

تحقيقات ياجان و دنگو[20]بر روي 6005 زن و شوهر نشان دادفرزندان 17 درصد ازدواجهاي همخوني مبتلا به بيماريهاي ارثي بودند در حالي که درصد کودکان بيمار در ازدواجهاي غير همخوني 2/1 درصد مي باشد(نقل از سروري،1374: 161).

تحقيقات شامي[21] و همکاران در مورد ارتباط ازدواجهاي خويشاوندي با وضعيت سلامتي نوزادان در لاهور پاکستان برروي 622 کودک نشان مي دهد که حدود 45درصد از آنها والدينشان خويشاوند بوده اند و در اين نوزادان شاخص هاي سلامتي در آنها کمتر از نوزادان ازدواجهاي غير خويشاوند است و به همين دليل ميزان مرگ و مير کودکان در ازدواجهاي فاميلي بيشتر است(سروري،1380: 170).

اليور[22] در بحث ازدواجهاي فاميلي بهترين مثال را در جمعيتي واقع در جنوب هند با مذهب کاست مي داند که قانون ازدواج، افراد را مجبور مي کند فقط با افراد درون گروه و همکيشان خود ازدواج نمايند. در حدود 80 درصد ازدواجها فاميلي است و به همين دليل بيماريهاي ژنتيکي در ميان آنها نسبت به ساير گروههايي که ازدواج همخوني کمتر است، خيلي زيادتر مي باشد. همچنين سقط جنين و مرگ و مير نوزادان بيشتر از ساير نقاط مي باشد. همچنين در ميان ازدواجهاي خويشاوندي، فراواني گروه خوني o بيشتر از غير فاميل است(سروري،1374: 147).

تحقيقات لاسکر[23](1973) در مورد کودکاني که در هيروشيماتحت تاثير زيان بار بمب اتمي قرار گرفته و آسيب ديده اند نشان مي دهد ازدواج فاميلي زمينه آسيب پذيري را در کودکان در برابر ساير عوامل موثر بر بيماريهاي ارثي مانندجهش کروزومي فراهم مي کند.(نقل از سروري، 1380: 139)

مطالعات کاوالي[24] در مورد فراواني چند بيماري ارثي در ميان فرزندان بيانگر آن است که در مناطق روستايي که ازدواج فاميلي شايع است با ميزان بيشتري از اين نوع بيماريها مواجه مي شويم تا مناطق شهري که شيوع اين نوع ازدواجها کمتر است(سروري، 1374: 145).

 

 

2-1-2)مطالعات در ايران

با توجه به اين مسئله که ايران از جمله کشورهايي است که ميزان ازدواج فاميلي در آن بالاست در ادامه به تحقيقات انجام شده در اين زمينه اشاره مي گردد.

در مطالعه اي با عنوان بررسي ارتباط بين ازدواج فاميلي با مرگ جنين که توسط کياني آسيابر در سال 1370بر روي5885 زن حامله با حاملگي 20 هفته وبالاتر در مرحله زايمان در کليه زايشگاههاي شهر تهران انجام شده بود نتايج زير به دست آمده است:

از مجموع زايمان هاي مورد مطالعه (5885 مورد زايمان) ميزان ازدواج فاميلي 7/32 درصد و شيوع مرگ جنين 7/1 درصد بود. بررسي ارتباط بين مرگ جنين و ازدواج فاميلي نشان داد مرگ جنين در گروه مادراني که ازدواج فاميلي داشته اند، بيشتر از گروه مقابل مي باشد. (2/45 درصد درمقابل 5/32 درصد) همچنين نسبت خطر مرگ جنين در مادراني که ازدواج فاميلي داشتند، 7/1 برابرکساني بود که ازدواج غير فاميلي داشتند.

همچنين در اين بررسي ارتباط بين ازدواج فاميلي و داشتن سابقه سقط جنين مورد بررسي قرار گرفت. که نتايج مبين آن بود که سابقه سقط جنين در مادراني که ازدواج فاميلي دارند، بيشتر بوده و سابقه سقط بيشتر از يک بار نيز به ميزان بيشتري در آنها ديده مي شود.(6/3درصد در مقابل 3 درصد)البته قابل ذکر است که آزمون کاي دو در اين مورد ارتباط معني داري را نشان نداده است(کياني ،1378: 50-48).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمايم

تعاريف واژه ها:

شجره نامه:شجره نامه عبارت است از ترسيم وضعيت و خصوصيات ژنتيکي فرد يا خانواده.در واقع مي توان بيان داشت که در شجره نامه وضعيت ژنتيکي فرد يا خانواده از نظر ناقل بودن نسبت به بيماري مورد نظر نشان داده مي شود.

تالاسمي: نوع بتاي مينور با علامت کم‌خوني خفيف و نوع ماژور با علائم رشد فک فوقاني و برجستگي پيشاني، نازک و شکننده بودن استخوان‌هاي دراز و مهره‌ها وعقب‌ماندگي شديد رشد و کم‌خوني که موجب بزرگي طحال و کبد شده و زخم پا، سنگ صفرا،نارسايي قلبي، لاغري، استعداد ابتلا به عفونت و اختلال در عملکرد غدد درون‌ريز و درشديدترين موارد با مرگ در اولين دهه زندگي ديده مي‌شود که تنها راه درمان، پيوندمغز استخوان در زمان کودکي است. تالاسمي آلفا داراي 4 نوع است که بيشترين شيوع آن در آسيا بوده و از حالت ناقل خاموش و بي‌علامت تا علائم بارز ادم و نارسايي قلب ومرگ جنين،متغيراست.

هموفيلي: از هر 10 هزار فرد مذکر يک نفر مبتلا است. شدت علائم باليني متغيراست و با خونريزي در داخل بافت‌هاي نرم، عضلات و مفاصل تحمل‌کننده وزن بدن شناسايي مي‌شود. وجود خون در ادرار، شايع است ولي خطرناک‌ترين عارضه، خونريزي حلقي دهاني وخونريزي در دستگاه اعصاب مرکزي است. بيشتر بيماران دچار حملات متعدد هپاتيت مي‌شوندو ناقلان مونث ممکن است در جراحي‌هاي بزرگ دچارخونريزي‌گردند.

بيماري کمبود گلوکز 6 فسفات دهيدروژناز: شايع‌ترين نقص مادرزادي در پسر‌ها که بيش از 200 ميليون نفر را درسراسر جهان مبتلا ساخته است. بيمار، ژن غيرطبيعي را از مادر خود به ارث مي‌برد. اکثر ناقلان مونث بي‌علامتند. حملات کم‌خوني حاد و کلاپس عروق محيطي تنها هنگامي بروز مي‌کند که فرد در معرض عامل محرک مانند عفونت‌هاي ويروسي، باکتريايي يا داروهاو سمومي که گلبول قرمز را تهديدمي‌کنندمانندداروهاي‌سولفوناميدوآسپرين‌وباقلا‌فاويسم)قرارگيرد.

تريزومي 21سندرم داون: با شيوع يک در 800 که با سن بالاي مادر ارتباط دارد. با جثه کوچک، از نظر هوشي عقب‌مانده و تاخير در رشد و ناهنجاري‌هاي دستگاه گوارش وچهره‌اي مشخص. احتمال ابتلا به لوسمي و آلزايمر زياد است. تقريبا 40 درصد بيماران در خطر ابتلا به بيماري مادرزادي قلب هستند.
ديستروفي عضلاني دوشن: از شايع‌ترين بيماري‌هاي اوليه عضلاني که بيشتر ارثي و پيش‌رونده و غيرقابل درمان است و فقط در پسرها ديده مي‌شود. در 40 درصد بيماران زمينه فاميلي وجود ندارد که دليل آن جهش ژنتيکي است. بيماري ازحدود 2 سالگي با اختلال در راه رفتن، زمين خوردن پياپي و ناتواني در بالارفتن ازپله‌ها و برخاستن از حالت نشسته ظاهر مي‌شود. به تدريج ماهيچه‌هاي اطراف کتف، بازو،سر و گردن و تنه کم‌توان مي‌گردد. ضعف عضلات اطراف مهره‌ها، شکم برآمده، افتادگي پاها، افزايش قوس کمري و اختلالات قلبي و گاهي اوقات کاهش قواي هوشي وجود دارد. عفونت‌هاي ريوي شايع‌ترين علت مرگ است.

آلبينسم يا زالي: نوعي بيماري ژنتيکي است که به دليل نقص مادرزادي يک آنزيم ،تيروزين به ملانين تبديل نمي‌شود . عدم توان توليد رنگدانه ملانين موجب مي‌شود که رنگ پوست و موهاي بيمار سفيد باشد . به دليل عدم توليد رنگدانه ، شبکيه چشم به نور خورشيد حساس است و مبتلايان مشکل ديد در روز دارند. همچنين احتمال آفتاب سوختگي در آنان زياد است.

بيماري فنيل کتونوري: يک نقص متابوليکي مادرزادي نادر است. اختلال اصلي در اين بيماري، تجمع اسيد آمينه فنيل آلانين در مايعات بدن و سيستم عصبي است. تجمع اين اسيد آمينه به دليل عدم وجود آنزيم مورد نياز براي تبديل فنيل آلانين به تيروزين رخ مي‌دهد. تجمع غيرطبيعي اين اسيد آمينه در بدن کودک، خطرناک است و منجر به بروز اختلالاتي در مغز و پوست مي‌شود.اين بيماري به صورت اتوزومال مغلوب به ارث مي‌رسد. ژن اين بيماري بر روي کروموزم ۱۲ قرار گرفته‌است. چنانچه والدين هردو حامل اين ژن باشند (که معمولاً در ازدواج‌هاي خويشاوندي اين احتمال بالاتر است) ۲۵ درصد فرزندانشان احتمال دارد که به فنيل کتونوريا مبتلا باشند.

 

 

 

 

منابع :

اکرمي، سيد محمد(1385)”ازدواج فاميلي از ديدگاه مشاوره ژنتيک و عقايد”، مجله بيماريهاي کودکان ايران، دوره 16، شماره 3، صص365-359 .

احمدی، کامران(1376)AOM اطفال، تهران ، انتشارات ارجمند، چاپ دوم.

احتشام زاده(1388) “مشاوره ژنتیکی در ازدواج خویشاوندی” قابل دسترسی درسایت: www.daneshnameh.roshd.ir

بهنام، جمشید (1352) ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران، تهران، انتشارات خوارزمی.

بديحي جو آبادي، رامين(1382)”نقش ازدواج فاميلي در اختلال در سلامتي کودکان شهرستان خميني شهر”، دانشگاه تهران، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته جمعيت شناسي.

حافظ نيا، محمد رضا (1385)مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني،تهران: انتشارات سمت.

زینلیان،مهرداد و اشرف سموات(1388)”بروز بیماری بتا تالاسمی ماژورو علل آن” فصلنامه علمی- پژوهشی خون، دوره ششم، شماره 4، صص 238-246

سروري، علي اصغر(1374)ازدواجهاي فاميلي و بيماريهاي ژنتيکي کودکان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.

سروري، علي اصغر(1380)اصول ژنتيک پزشکي در ازدواج، انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان.

سروري، علي اصغر و شيداسپاهي(1380)”ازدواجهاي فاميلي وبيماريهاي ژنتيکي کودکان “، اطلاعات

سازمان بهداشت جهاني(1382) کنترل اختلالات مادرزادي و ژنتيک در سطح جامعه، ترجمه اشرف سموات، تهران: نشرصدرا .

ساروخانی، باقر(1370) مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش.

طلیعه زمان(1388) “تشخیص بیماری فنیل کتونوری” قابل دسترسی در سایت: mamisite.com

عباسي شوازي، محمد جلال ورسول صادقي (1384)” قوميت و الگوهاي ازدواج در ايران”، پژوهش زنان، دوره 3، شماره 1، صص 47-25 .

عباسي شوازي، محمد جلال و فاطمه ترابي (1385)” تفاوت هاي بين نسلي ازدواج خويشاوندي در ايران”، مجله جامعه شناسي ايران، دوره هفتم، شماره4، صص145-119.

عباسي شوازي، محمد جلال و فاطمه ترابي (1385)”سطح، روند و الگوي ازدواج خويشاوندي در ايران”، نامه انجمن جمعيت شناسي ايران ، شماره 2، صص 88-61

علامه، زهرا و آتوسااسماعيلي و ديگران(1375)” ارتباط بين ناهنجاريهاي مادرزادي آشکار با ازدواج فاميلي درجه سه در شهر اصفهان”، نشريه پژوهش در علوم پزشکي، سال سوم، شماره 1، صص47 -45.

عباسعلي زاده، شمسي(1387)”اثر ازدواجها بر نتيجه حاملگي” ،نشريه کاغذ کاهي ، دانشگاه علوم پزشکي تبريز.

غياثوند، احمد(1387)کاربرد آمار و نرم افزارspss در تحليل داده ها، تهران: انتشارات متفکران.

غفاری، سعید رضا(1385) درس های ژنتیک،تهران، انتشارات اندیشه سرا، چاپ اول.

فرهود،‌داریوش (1380)”نگاهی به عوارض منفی ناشی از ازدواج فامیلی”نشریه انتخاب.

فرهود،‌داریوش (1386) “هشدار نسبت به رواج ازدواج فامیلی” قابل دسترسی در سایت: www.tebyan.net/social news

قرایی مقدم،‌امان اله (1388) “ازدواج فامیلی” قابل دسترسی در سایت:

www.masir-sabz.ir/component/content

کریمی نژاد(1389) “کاهش سن  هشدار بارداری” قابل دسترسی در سایت: http://salamatnews.com/viewnews.aspx

کاظمی پور، شهلا (1384) “وضعیت ازدواج زنان در ایران” قابل دسترسی در سایت:www.isa.org.ir/1026

کياني آسيابر، آزيتا (1378)”بررسي ارتباط بين ازدواج فاميلي با مرگ جنين” ، فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي گيلان، سال هشتم، شماره 31 و30 ، صص 51-48.

کرباسي صومعه سرايي، محمد علي(1378)”مخاطرات ازدواج فاميلي”، همشهري، مهرماه 78.

کرلينجر،پدهازر،ترجمه حسن سرايي(1386)رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري، انتشارات سمت، چاپ دوم.

مهر محمدي، مجيد(1379)”نگرش اديان مختلف در مورد ازدواج فاميلي”، نشريه اطلاعات علمي، سال چهاردهم، شماره 7،صفحه8.

مهر محمدي، مجيد(1379)”بررسي عوامل اجتماعي موثر بر شکل گيري و گسترش ازدواج فاميلي در ايران”، نشريه اطلاعات علمي، سال چهاردهم، شماره 4،صفحه49.

مهر محمدي، مجيد(1383)”ارتباط ازدواج فاميلي با معلوليت ذهني و جسمي”، نشريه اطلاعات علمي، سال نوزدهم، شماره 4.

مولوی، محمد علی(1348)اصول بیماریهای ارثی،دانشگاه تهران،چاپ اول.

واس، دي. اي (1376) پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران: نشر ني.

ولیان بروجنی،‌صادق (1387) “اصفهان بالاترین آمار بیماران فنیل کتونوری را دارد”

قابل دسترسی در سایت: http://salamatnews.com/viewnews,aspx

ولیان بروجنی،‌صادق (1387) “هشدار” قابل دسترسی در سایت: http://zendegisalem.ir

هاشمي پور، مهين وديگران (1384)”غربالگري هيپوتيروئيدي نوزادان در اصفهان و بررسي ميزان ازدواج هاي فاميلي در والدين نوزادان هيپوتيروئيد” ،مجله پزشکي اروميه،سال شانزدهم،شماره دوم،صص108-104.
منابع لاتين:

 

Abbasi- Shavazi, M. J., P. Mcdonald and M. Hosseini- Chavoshi (2008) “Modernization or Cultural Maintenance the practice of Consanguineous marriage in Iran”, journal of  Biosocial Science 40:  911-933.

Bittles, A.H. (2002) “Endogamy consanguinity and community genetics” Journal of Genetics 81(3):  91-98.

Bittles, A.H. (2001a) “A Background Summary of Consanguineous Marriage”, Perth: center for Human Genetics, Edith Cowan Univerrsity.

Camilla, S (1999) “consanguinity and Recurrence Risk of still birth and Infant Death”American  journal  of  public health  89(4): 517-26.

Farhud, D .M, Mahmudi (1991) “Consanguanty in Iran, Iranian journal of  public  health  20: 1-12.

Hussain, R. and A.H. Bittles (2004) “Assessment of association between consanguinity and fertility in Asian populations” , journal health Population  22(1): 1-12.

Khlat, M (1988) “Consanguineous marriage and reproduction in Beirut”, American  Journal of  human  genetics 43: 188-196.

Saadat, M., M. Ansari-Lari and D. Farhud (2004) “Consanguineous marriage in Iran”, Annals of Human Biology 31(2): 263-9.

Mokhtari, R., A. Bagga (2003) “consanguinity,genetic disorders and malformations in the Iranian population”, Acta biologica szegediensis 47: 47-50.

Schull, W )1958) “Empirical risks in consanguineous marriages: sex ratio , malformation, and viabilityAmerican journal of human genetics  10: 294-343.

Abstract

One of the patterns of marriage in Iran is consangunity marriage.This kind of marriage is different between countries and even inside one country from the point of cultural,social and economic  views. The previous surveys have shown that family marriages are more involving rather than non-family marriages in machinary living and their genetic dangers for next generation are more compared to non-family marriages.Continiousdevelopment in the field of diagnosis and treatment of infectious diseases resulted in decreasing incidence of this kind of diseases in the societies.Genetic diseases are therefore one of the basic difficulties to provide health and immunity for socities.As both men and women have common ancestors in family marriages ,The probability that these people carry multigenetic hidden diseases are very more compared to non-family marriages the with less genetic similarity.For this many diseases related to non-family marriages such as mental retardation,phenylketonuria,Talasemy ,werding Hoffman disease.visual and hearing disorders have been appeared.

As having the next healthy generation with creative and intelligence manner is one of the most important investment of each country,it Is necessary for young people  to have both consciously marriages and pregnancies.Indeed,these people require to get information about the health of their babies.Before pregnancies,and have consults with genetic specialists.According to the high incidence of disabilities related to family marriages in Isfahan ,the current study was planned to test hypothesis related to family marriages and its relationship with other genetic diseases,using current files in genetic consultingcenter.The related datawas gathered from the files in the Isfahan genetic consulting center.Totally,2091 files were considered during the first quarter of both years of 1386 and 1388.The results revealed that the family marriages are more common amongst young women with low literacy and unemployed ones.Additionally,it was shown that the attitudes of family  marriages were greater in young couples who their parents had family marriages ,revealing positive attitudes of young couples to this kind of marriage.In conclusion ,it was shown that there was a relationship between family marriages and incidence of genetic diseases in families,according to their pedigrees and disease histories .In addition itcan be said that the rate of genetic abnormalities in children whose their parents had family marriages are greater compared to those with non-family marriages.It is worthy of note that mental retardation was one of disorders which had the greatest percentof incidence originating from family marriages.

 

Allameh Tabatabaie University

Faculty of Social Science

Demography

 

Consanguineous marriage and its relevance to genetic disorders

Among Esfahani population

Supervisor:

Dr.Mohammad Jalal Abbasi shavazi

Advisors:

 Dr.Hasan Saraie

Dr.Sadegh Valian Brujeni

By

…………………………….

2011

Farhud 1-

2-Khlat

1- Autosomal recessive

2- Camila

[5]– Givens &Hirshman

4- First cusion

                                                                                                                                                               1-New mutation

[8]-Inherited disorders

3-Hemofily

[10]-Phenylketonuria

[11]-Talasemy

[12]-Down Syndrome

[13]-Cystic fibrosis

[14]– Neel .J

[15]– Dlberg

[16]– Neel &Valace

[17]– Myriam Khlat

[18]– Schull

[19]– Milunsk

[20]– Yijun& Dengo

[21]– Shami&Qadeer

[22]– Oliver. G

[23]– Lasker

[24]– Cavalli

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی بررسی موردی شهر اصفهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 20 = 26

شناسه محصول: c2360 دسته: , , برچسب: