دانلود پایان نامه نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش برنامه ریزی ورفاه اجتماعی

نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای  تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه

نگارش :

………………….

استاد راهنما:

دکتر محمد علی محمدی

استادمشاور:

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

شهریور1392

 

 

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف یافتن عوامل موثر بر موفقیت وعدم موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه به صورت پیمایشی،جامعه آماری 1000نفر با جمعیت نمونه 269 نفر که از طریق جدول مورگان ازاعضای تعاونی های فعال شهرستان کهگیلویه  انتخاب شد ونمونه گیری از نوع طبقه بندی تصادفی متناسب است اطلاعات به وسیله پرسشنامه جمع آوری و روایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد که 93درصد میزان آن بوده است .برای آزمون فرضیه ها، از آزمون ضریب همبستگی رگرسیون ساده وچند متغیره استفاده شد در آزمون رگرسیون ساده نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی با موفقیت وعدم موفقیت تعاونی ها ارتباط دارد در این بین سرمایه اجتماعی که یکی از متغیرهای عوامل فرهنگی است در رابطه  با موفقیت و عدم موفقیت تعاونی ها سنجيده شد كه رابطه آن درآزمون رگرسیون ساده معنادار و ميزان همبستگي آن رابطه2/.  است که البته گویای رابطه  ضعیف است. این رابطه در واقع با تایید نظر بوردیو بیانگر آن است که با اعتماد، انسجام، مشارکت ،تعهد کاري و آگاهي اجتماعي اعضاي تعاوني ها می­توان شاهد ارتقاءکیفی و بهره­وری در تعاونی ها بود،ولی در آزمون همبستگی چند متغیره رد شد.در ارتباط با  موفقیت و عدم موفقیت تعاونی ها با عوامل فرهنگی ،این  فرضیه مورد آزمون رگرسیون چند گانه قرار گرفت  این رابطه تاثیر عوامل فرهنگی من جمله سرمایه فرهنگی و خرده فرهنگ دهقانی را بر کیفیت موفقیت کشاورزان شهر کهگیلویه تایید می­کند. البته میزان همبستگی هریک از عوامل  نسبت به کیفیت موفقیت (موفقیت یا عدم موفقیت) تعاونی ها متفاوت بوده است لذا یافته این پژوهش گویای آن است عواملی مانند استفاده از دانش و آگاهی و تکنولوژی و امکانات مدرن و همچنین ایجاد و تقویت روحیه مشارکت در ذیل مدیریت مشارکتی در تعاونی های کشاورزی، علاوه بر هم افزایی در نیروی کار؛ با بالا بردن کارایی و بهره­وری در امر تولید کشاورزی با مشارکت در ابزار و نیروی کار در ذیل روحیه همدلی و اعتماد متقابل و اعتقاد به پیشرفت همگانی می­تواند هرچه بیشتر تقویت نظام تعاونی روستایی وامر توسعه کشاورزی و توسعه اجتماعی روستایی را انتظار داشت.

کلمات کلیدی: عوامل فرهنگی ، موفقیت ، تعاونیهای تولید کشاورزی

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 2

1-1-1تاریخچه تعاون وتعاونی.. 2

2-1-1پيشينة تاريخي تعاون در ايران.. 3

3-1-1نقشه استان کهگیلویه وبویراحمد. 6

4-1- 1شهرستان کهگیلویه. 7

5-1-1تاریخچه تعاون در استان کهگیلویه وبویراحمد. 7

2-1بیان مسئله. 8

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

4-1فرضیه یا فرضیه های تحقیق.. 9

1-4-1فرضیه اصلی.. 9

2-4-1فرضیه های فرعی.. 9

5-1اهداف تحقیق.. 10

2-5-1اهداف جزئی.. 10

 

فصل دوم: مباني نظري پژوهش و مروري بر تحقيقات پيشين

1-2همیاری ـ همکاری ـ تعاون.. 12

2-1-2تعاون وآثار آن بر توسعه. 13

2-2اقتصاد آزاد و سياست درهاي باز 13

1-2-2چگونگي ايجاد اعتماد و اطمينان.. 15

2-2-2تعاون و سرمايه اجتماعي.. 15

3-2عوامل موثر بر عملکرد  شرکت های تعاونی.. 19

4-2عوامل فرهنگی.. 20

1-4-2فرهنگ…. 20

2-4-2سرمایه. 20

3-4-2اجتماعی.. 20

4-4-2تعاريف سرمايۀ فرهنگي.. 21

1-4-4-2سرمایه فرهنگی.. 21

2-4-4-2 نظریه پردازان سرمایه فرهنگی.. 21

1-2-4-4-2 ماکس وبر. 21

2-2-4-4-2 پیر بوردیو. 21

3-2-4-4-2 فرانک پارکین.. 23

4-2-4-4-2 آنتونی گیدنز. 23

5-2سرمایه اجتماعی.. 23

1-5-2 موضوع وقلمروسرمايه اجتماعي.. 24

2-5-2نظریه پردازان سرمایه اجتماعی.. 25

1-2-5-2 اوستروم. 25

2-2-5-2 بورديو. 25

1-2-2-5-2 تبدیل سرمایه ها 26

3-2-5-2 رابرت پاتنام. 26

4-2-5-2 فرانسيس فوكوياما 27

5-2-5-2 جيمزساموئل كلمن.. 28

6-2-5-2 فلورا(1999) 28

7-2-5-2 لاک لی.. 29

6-2خرده فرهنگ دهقانی.. 29

1-6-2عناصر خرده فرهنگ دهقانی راجرز 30

2-6-2 مک کله لند. 32

3-6-2عناصر دانیل لرنرنیزبا 32

4-6-2 فاستر. 32

7-2نقش تعاونی ها در زمینه کشاورزی در هند. 32

1-7-2معیارهای موفقیت تعاونی ها در هند. 33

2-7-2پيوستن جوانان به تعاوني ها 33

3-7-2 ويژگي هاي جمعيت جوان در هند. 34

4-7-2 مشكلات جوانان در هند. 34

5-7-2نقش مؤسسات مديريت تعاوني.. 35

6-7-2تدوين استراتژي بازاريابي.. 35

1-6-7-2گزينش ابزارهايي براي استراتژي بازاريابي.. 36

2-6-7-2 موضع يابي آن – لاين شرکت… 37

3-6-7-2 جذب مشتريان آن-لاين.. 38

4-6-7-2 استفاده از برنامه هاي مشتري و کاتالوگ… 40

5-6-7-2 حفظ مشتريان آن –لاين.. 40

6-6-7-2 کسب درآمد از مشتريان آن-لاين.. 42

7-6-7-2 برنامه ريزي براي روابط عمومي.. 42

8-6-7-2 توضيح استراتژي فروش…. 43

8-2نمونه ای از تعاونی های طایفه ای در اوریسا 43

1-8-2رمز موفقیت این طرح.. 44

9-2تعاوني توليد. 44

1-9-2تعاونی کشاورزی.. 45

10-2پیشینه تحقیقات انجام شده در  داخل کشور 46

1-10-2 آقاي عباسي وهمكاران(1388) 46

2-10-2خانم یزدان پناه(1388) 46

3-10-2آقاي يعقوبي (1388) 46

4-10-2آقاي محمد قلي نيا وهمكاران (1387) 47

5-10-2آقاي لطيفيان (1385) 47

6-10-2 اميني ورمضاني(۱۳۸۵) 48

7-10-2آقای امینی وهمکاران (1387) 48

11-2پیشینه تحقیقات انجام شده در  خارج از کشور: 48

1-11-2بار(Barr, 2000) 48

2-11-2سانو(sano,2008) 49

3-11-2ديدي  (Didi, 2004.. 49

12-2 چارچوب نظری.. 52

13-2متغیر مستقل.. 53

 

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

1-3مقدمه. 54

2-3نوع تحقیق.. 54

3-3روش تحقیق.. 54

4-3ابزار جمع آوری اطلاعات… 54

6-3جمعیت نمونه و روش نمونه گیری.. 55

1-6-3جمعیت نمونه در معنای کلی.. 55

2-6-3روش نمونه گیری.. 55

3-6-3روش نمونه گیری.. 55

7-3ابزار تحقیق و روایی(اعتبار) و پایایی(قابلیت اعتماد)آن.. 56

8-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 57

9-3تعاریف نظری وعملیاتی تحقیق.. 57

1-9-3تعاریف نظری.. 57

1-1-9-3 اعتماد اجتماعی.. 57

2-1-9-3تجهیزات… 57

3-1-9-3جنسیت… 58

4-1-9-3 نوآوری.. 58

5-1-9-2برنامه. 58

6-1-9-3دولت… 58

7-1-9-3خانواده 59

8-1-9-3آگاهی.. 59

9-1-9-3قومیت… 59

10-1-9-3آموزش…. 59

0-9-3تعاریف عملی.. 59

1-2-9-3اعتماد اجتماعی.. 59

2-2-9-3تجهیزات… 60

3-2-9-3مهارت… 60

4-2-9-3مشارکت… 60

5-2-9-3 قومیت… 60

6-2-9-3 نوآوری.. 60

7-2-9-3آموزش…. 60

10-3متغیرهای تحقیق.. 60

1-10-3متغیر. 60

2-10-3متغیرمستقل.. 60

3-10-3متغیر وابسته. 60

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري يافته‌هاي تحقيق

1-4مقدمه. 62

2-4توصیف آماری یافته های پژوهش…. 62

1-2-4 سیمای پاسخگویان.. 62

1-1-2-4سن پاسخگویان.. 63

2-1-2-4-جنسیت… 64

3-1-2-4قومیت… 65

4-1-2-4تحصیلات… 66

5-1-2-4محل سکونت… 67

6-1-5-4  پایگاه طبقاتی خانواده 68

7-1-2-4درآمد ماهانه خانواده پدر 69

8-1-2-4   نوع  تعاونی ها 70

9-1-2-4سابقه عضویت در تعاونی.. 71

10-1-2- 4سرمایه اجتماعی اعضاء 72

11-1-2- 4سرمایه فرهنگی.. 73

12-1-2- 4 خرده فرهنگ دهقانی.. 74

13-1-2- 4عملکرد تعاونی ها 75

1-13-1- 2- 4میزان عملکرد تعاونیها 76

15-1-2- 4 مشکل اصلی تعاونی ها 77

3-4یافته های استنباطی.. 78

2-3-4 فرضیه دوم. 80

3-3-4 فرضیه سوم. 81

4-3-4 فرضیه اصلی.. 82

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

1-5 مقدمه. 84

2-5 مهمترين نتايج به دست آمده 85

3-5 نتیجه گیری.. 90

4-5پیشنهادات… 91

منابع.. 93

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 1-1-2-4-توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی براساس سن.. 66

جدول 2-1-2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس جنسیت… 67

جدول 3-1-2-4- توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس قومیت… 68

جدول 4-1-2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس تحصیلات… 70

جدول 5-1-2-4  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس محل سکونت… 71

جدول 6-1-2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس پایگاه طبقاتی خانواده 72

جدول7-1-2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس درآمد ماهانه پدر 73

جدول 8-1-2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس نوع تعاونی.. 74

جدول 9-1-2-4توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس سابقه عضویت در تعاونی.. 75

جدول10-1-2- 4توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس سرمایه اجتماعی.. 76

جدول11-1-2-4توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس سرمایه فرهنگی.. 77

جدول 12-1-2- 4توزيع فراواني نمونه مورد بررسی بر اساس خرد فرهنگ دهقانی.. 78

جدول 13-1-2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه های شاخص عملکرد تعاونی ها 79

جدول 14-1-2- 4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شاخص میزان عملکرد تعاونی ها 80

جدول شماره 15-1-2-4 -توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشکل اصلی تعاونی ها 81

جدول شماره 1-3-4 هبستگي  رگرسيون سرمایه اجتماعی با موفقیت تعاونیها 83

جدول شماره 2-3-4  هبستگي  رگرسيون سرمایه فرهنگی با موفقیت تعاونیها 84

جدول شماره 3-3-4 هبستگي  رگرسيون خرده فرهنگ دهقانی با موفقیت تعاونیها 85

جدول شماره 4-3-4 همبستگي  رگرسيون چند گانه عوامل فرهنگی با موفقیت تعاونیها 86

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-1-2-4توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 67

نمودار 2-1-2-4توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… 68

نمودار 3-1-2-4 توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت… 69

نمودار 4-1-2-4  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس تحصیلات.. 71

نمودار 5-1-2-4  توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت… 72

نمودار 6-1-2-4  توزیع پاسخگویان بر حسب پایگاه طبقاتی خانواده 72

نمودار 7-1-2-4 توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد ماهانه خانواده پدری.. 73

نمودار 8-1-2-4 توزیع پاسخگویان بر حسب نوع تعاونی.. 74

نمودار 9-1-2-4 سابقه عضویت در تعاونی.. 75

نمودار 10-1-2- 4 توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص سرمایه اجتماعی.. 76

نمودار 11-1-2- 4توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص سرمایه فرهنگی.. 77

نمودار 12-1-2- 4توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص خرده فرهنگ دهقانی.. 78

نمودار شماره 14-1-2- 4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شاخص میزان عملکرد تعاونی ها 81

نمودار شماره 15-1-2- 4توزیع فراوانی  پاسخگویان بر حسب مشکل اصلی تعاونی.. 82

نمودار  شماره 1-3-4  همبستگي  رگرسيون سرمایه اجتماعی با موفقیت تعاونیها 83

نمودار  شماره  2-3-4 همبستگي  رگرسيون سرمایه فرهنگی با موفقیت تعاونیها 84

نمودار شماره 3-3-4 هبستگي  رگرسيون خرده فرهنگ دهقانی با موفقیت تعاونیها 85

نمودار شماره 4-3-4 همبستگي  رگرسيون چند گانه عوامل فرهنگی با موفقیت تعاونیها 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح و کلیات تحقیق

  

 

1-1مقدمه:

1-1-1تاریخچه تعاون وتعاونی:

در تاريخ جوامع بشري همواره شاهدهمکاري بشر براي رسيدن به هدف مشترک بوده ايم. در حقيقت اشکال ابتدايي تعاون و همکاري از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است. از اولين  پديده هاي شکل گيري تعاون دربين انسان ها مي توان به تشکيل خانواده اشاره کرد که به تدريج قبيله ها و در مراحل بالاتر اجتماعات شهر نشيني شکل مي گيرد. مطالعة تاريخچه شکل گيري قبايل و بررسي اديان حاکي از آن است که تعاون ره آورد تمدن جديد نيست.تعاون در عرصة تاريخ و مراحل اجتماعي همواره داراي ارزش و جايگاه خود مي باشد.شايد در برهه زماني داراي کارکردمتفاوت شده باشد که اين امر موجب تفاوت در بار معنايي و مفهومي آن شده است.

از اين رو براي بررسي اقتصاد تعاوني مرور مراحل تاريخي و اجتماعي آن موجب شفاف سازي معناي تعاون خواهد بود. به همين دليل مي توان از جنبة‌ اقتصادي تعاون را به دو دوره مجزا تقسيم و بررسي کرد: دورة‌اول يا ” عصر اجتماعي تعاون”  در برگيرندة‌ نخستين دوران زندگي اجتماعي بشر تا  مقطع تاريخي قرن پانزدهم ميلادي است که شاهد تحولات بيشماري هستيم.

دورة دوم ” عصر تعاون صنعتي/ علمي ” که همزمان با انقلاب صنعتي و انقلاب فرانسه در قرن هيجدهم ميلادي سير تکاملي خود را طي مي کند و به همين دليل داراي تعريف خاص خود مي باشد.

سرآغاز پيشينة  تعاون در جهان مربوط به سازمان هاي پيشه وران و کارگران صنايع دستي مصر مي باشد که حدود 3000 سال پيش از ميلاد وجود داشتند.

اسناد تاريخي حاکي از آن است که در سال 2050 قبل از ميلاد” حمورابي” سلطان بابل اجازه داد کشاورزان مزارع را به صورت تعاوني براي کشت آماده نمايند و در جمع آوري محصول با يکديگر همکاري کنند. در چين قديم تعاوني هاي اعتبار وجود داشته است که از 200 سال قبل از ميلاد آثاري از آنها به دست آمده است، در اين سازمان هاي تعاوني به اعضاء سهم مساوي ، حق مساوي و سود مساوي تعلق مي گرفته است. در روم قديم سابقة  تعاوني هاي پيشه وران به 450 سال قبل از ميلاد مي رسد و هر صنف سازمان تعاون خاص خود را داشته است.

پس از ظهور حضرت مسيح و روند شکل گيري ساختارهاي حکومتي قدرت طلبانه و حاکم شدن مباحث مادي بر کليساها شاهد اوج گرفتن حکومت مشترک کليسا در قروني وسطي مي باشيم. اما با ظهور دين اسلام در اوايل قرن هفتم ، برخي از کشورهاي جهان از سلطة  حکومت هاي استبدادي آزاد و حاصل آن تأکيد بر تعاون و همياري در بين انسان ها است. دورة رنسانس ( قرون 15 تا 18 ) مصادف با تحولات شگرف  اروپا ، در تمامي زمينه هاي فرهنگي ، هنري و علمي بود. انقلاب صنعتي خود عامل اصلي  پديدار شدن دگرگوني ها و تحولات در زندگي اجتماعي- اقتصادي جوامع صنعتي است که از سويي موجب رشد سريع صنايع ، توسعة بازرگاني ، گسترش شهرنشيني ، توليد انبوه، پيشرفت تکنولوژي  و در نتيجه تشکيل سازمانهاي بزرگ و پيچيدة صنعتي و تجاري را در پي داشت و از طرف ديگر ره آورد آن نابساماني ها و مسائل و مشکلات عظيم اقتصادي – اجتماعي بود. از جمله ارمغان هاي اين عصر ماشيني شدن سيستم توليد مي باشد که منجر به بيکاري و آوارگي هزارن نفر از صاحبان حرفه و صنايع دستي شد.

تحولات و دگرگوني هاي ناشي از صنعتي شدن جوامع ، گروهي از انديشمندان و صاحب نظران مسايل اجتماعي را بر آن داشت براي رفع مسائل و مشکلات ناشي از آن وارد عمل شوند. مطالعات و بررسي نخبگان و مصلحان اجتماعي منجر به تغيير ساختار تعاوني هاي سنتي به تعاوني هاي علمي و صنعتي بود(.لاجوردی،12،1389)

 

2-1-1پيشينة تاريخي تعاون در ايران:

شرق شناسان بر اين باورند که مردم ايران به دليل شرايط اقليمي و جغرافيايي و ضرورت مقابله با مشکلات طبيعي ، اتحاد و همکاري مردم با يکديگر جزء جدايي ناپذير فرهنگ و پيشه ايران  منظور مي شود. به  سخني تعاون در ايران به مفهوم واقعي در فرهنگ ايران ريشه دار است.

در راستاي مشارکت اقتصادي و اجتماعي مردم ايران ” ويل دورانت” در کتاب ” تاريخ تمدن” آورده است کتاب اوستا کشاورزي را ستوده وآن را مهم ترين و والاترين کار بشر دانسته که خداي بزرگ ” اهورا مزدا” از آن بيش از کارهاي ديگر خشنود مي شود. همچنين در زمينة چگونگي  مالکيت و کشاورزي در ايران مي نويسد:  بخشي از اراضي ملک مردم بوده که خود بر روي آن زراعت مي کردند و در برخي موارد خرده مالکان به صورت خانوار، گروههاي مشارکتي به وجود مي آوردند و به صورت جمعي نسبت به کاشت و برداشت زمين هاي وسيع با هم همکاري مي کردند.”

اما ماهيت مشارکت در ايران با انقراض سلسله ساسانيان و ظهور اسلام در ايران شکل جديدي به خود گرفت و پس از گرويدن مردم ايران به اسلام و آشنايي با تعاليم گوهر بار و عدالت گستردين مبين اسلام، روح تعاون و همکاري بيش از پيش در ميان مردم پا گرفت . همواره در بين ايرانيان شاهد نيکوکاري و انجام کار خير در راه خدا بوده ايم . برخي از افراد داراي امکانات مالي با ساختن حمام،مسجد، کمک به ساخت راه و پل مي نمودند و افرادي که امکانات مالی نداشتند  اغلب با همکاري در ساخت و تأمين نيروي انساني مورد نياز يا در اختيار گذاشتن ابزار کار ، در اين امور مشارکت مي نمودند. به عبارتي در اين برهه از تاريخ ايران شاهد تعاون و همکاري به شيوة سنتي هستيم.

از آنجا که ايران کشوري با پيشينة کشاورزي و دامداری  است اغلب تعاوني نيز در قالب مشارکت در امور کشاورزي و دامداري به شکل آماده سازي زمين،کشت و برداشت و همکاري در قالب تعاون و مشارکت به صورت « بنه» …… « واره» دون و . . . هستيم.

همانطور که اشاره شد ايران به دليل شرايط اقليمي  که مواجه با کمبود آب ملزم به استفاده بهينه از آب براي کشاورزي بود به همين دليل فرهنگ مشارکت و نظام مند نمودن مصرف آب با کشاورزي ايران معين مي باشد که حاصل آن شکل گيري مشارکت و تعاون کشاورزان براي توزيع و تأمين آب است. از اين رو مردم ايران پيوسته براي هموار نمودن مشکلات و سختي هاي زندگي هميشه در کنار هم بودند ، به سخني تعاوني ريشه در سنت ها و باورها و فرهنگ مردم ايران دارد.

تعاون و شکل گيري تعاون به صورت رسمي و سازمان يافته و به معني ” سازماني” و ” نهاد تعاوني” با تصويب قانون تجارت به سال 1301 شمسي معنا مي يابد. البته مفاد قانوني مطرح شده در قانون تجارت نيز در حد بحث در زمينة تعاوني هاي توليد و مصرف مي باشد.

اما از لحاظ  تشکيل و ثبت تعاوني هاي رسمي مي توان سال 1314 را آغاز فعاليت هاي  تعاوني ها در ايران دانست، زيرا در اين سال دولت اقدام به تشکيل  نخستين شرکت تعاوني روستايي در منطقة‌” داور آباد” گرمسار نمود. اما مبناي تشکيل و ثبت تعاوني به صورت رسمي در ايران همان قانون تجارت 1311 بود.

در زمان جنگ جهاني دوم،حکومت وقت با استناد به مفاد مندرج در قانون تجارت سال 1311 ، وزير وقت کشور را مأمور مي نمايد تا هيأتي را براي تعليم و مأموران و آشنا ساختن مردم با مفهوم قوانين تعاون به شهرها و روستاهاي دور و نزديک  اعزام نمايد. تا بدين ترتيب ضمن اشاعة  فرهنگ سازماني تعاون  در اقشار توليد کننده ، انگيزة حس مسؤليت را در آنها تربيت نمايد.در همين راستا تعدادي از تعاوني هاي مصرف به منظور توزيع ارزاق عمومي در مناطق شهري شکل گرفت.در سال 1332 اولين قانون تعاوني ايران با الهام از قوانين خاص ساير کشورها تهيه شد و سپس به صورت لايحة قانوني به تصويب رسيد.

در سال 1334 لايحة  مزبور با اصلاحاتي از تصويب مجلس وقت گذشت و اولين قانون تعاون ايران تصويب شد که شالوده و بنيان اکثرتعاوني ها بعد از سال 1341 بر آن استوار است در سال 1341 براساس تبصرة 2 مادة‌ 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضي رژيم گذشته ،کشاورزان در صورت عضويت در شرکت تعاوني روستايي ،شايستگي دريافت  زمين را بدست مي آوردند. همين امر موجب شد در مدت کوتاهي بيش از 8 هزار شرکت تعاوني  روستائي شکل گرفت که در مرحلة بعد با ادغام آنها با يکديگر حدود سه هزار شرکت تعاوني به ثبت رسيد. در سال 1342 به منظور حمايت از تعاوني ها،سازمان مرکزي تعاوني روستايي ايران تأسيس شد که هدف اصلي آن کمک به پيشرفت نهضت تعاون در مناطق روستائي و کمک اعتباري به اجراي برنامه هاي اتحاديه – و شرکت هاي تعاوني روستائي بود هدف اصلي آنان و همراهي سازمان عمران منطقه اي تنها حول محور بهره برداري کامل از عوامل کشاورزي بود.

در بيست و سوم ارديبهشت ماه سال 1346 سازمان مرکزي تعاون کشور، زير نظر نخست وزيري ، به منظور تفهيم اصول تعاون ، ترويج آن در سراسر کشور و نيز تهيه قوانين لايحه و ايجاد امکانات مناسب براي تعاوني ها به وجود آمد . اولين اقدام اين  سازمان مطالبه و تحقيق تطبيقي در قوانين تعاوني ساير کشورهاي جهان و تنظيم قانون جامعي براي شرکت هاي تعاوني بود.

در همين راستا،در بيست و سوم اسفندماه 1349 قوة‌مقننه ، به منظور توسعة امور تعاوني کشور واشاعه مفاهيم آشنايي مردم با اصول و قواعد و تعليمات تعاوني ،فراهم نمودن تدريجي موجبات همکاري افراد و تجميع و تمرکز سرمايه هاي کوچک و توسعة منابع اعتباري و بسط سازمان هاي تعاوني کشور” وزارت تعاون و امور روستاها” را تأسيس نمود.  پس از مطالعه و تحقيق تطبيقي در قوانين تعاوني ساير کشورهاي جهان سرانجام در 16 خرداد ماه سال 1350 قانون شرکت هاي تعاوني در 25 فصل و 49 ماده به تصويب رسيد و مقرر شدکه اين قانون به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي بار ديگر مشارکت مردم در فعاليت هاي اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گرفت. در همين راستا اصل چهل و چهار قانون اساسي ” بخش تعاوني” به عنوان دومين بخش رسمي اقتصادکشور،هم بابخش هاي دولتي وخصوصي مورد تصويب قرار گرفت(وزارت تعاون،1388:ص16-1).

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-1نقشه استان کهگیلویه وبویراحمد:

اطلاعات عمومي استان:

جمعيت: درسال1385جمعيت استان بالغ  بر 633997نفراست.

مساحت: 16264كيلومترمربع حدوديك درصدازمساحت كل كشور

تقسيمات استاني : داراي 5 شهرستان،سيزده شهر،پانزده بخش وچهل ودودهستان مي باشد.

شهرستانهاي تابعه عبارتنداز: دنا،بويراحمد،كهگيلويه وگچساران

استانهاي همجوار: فارس،اصفهان،چهارمحال وبختياري،خوزستان وبوشهر

مركزاستان: ياسوج

 

 

4-1- 1شهرستان کهگیلویه:

اين شهرستان با مركزيت دهدشت 3/37 درصد ازمساحت کل استان را شامل مي شود. از شمال به باغ ملك و ايذه و لردگان، از جنوب به گچساران، از غرب به بهمئي و از شرق به شهرستانهاي بوير احمد و دنا محدود مي شود. اين شهرستان داراي دو نوع آب و هواي سردسيري و گرمسيري است. جمعیت این شهرستان بالغ بر 163933 نفر است. كهگيلويه و بويراحمد ازجمله استان‌هايي‌است كه‌منابـع ‌آبـي و رودخانه‌هـاي آن در معرض خطـر آلودگي آلاينده‌هاي مختلف زيست محيطي، قرار دارند .از 180 رودخانه شناسنامه دار موجود در كشور سهم كهگيلويه و بويراحمد چهار رودخانه است ؛ رودخانه هـاي بشار در شهرستان بويراحمد به مركزيت ياسوج ، مارون در كهگيلويه به مركزيت دهدشت ، زهره در گچسـاران به مركزيت دوگنبدان و خيرآباد بطور مشترك در گچساران ـ كهگيلويه قرار دارند كه حوزه آبريزآنان خليـج فارس است.

5-1-1تاریخچه تعاون در استان کهگیلویه وبویراحمد:

قبل از انقلاب در زمینه توزیع چهار نوع تعاونی داشتیم بعد از انقلاب تعاونی ها به صورت مرکز گسترش بود در 13 شهریور سال 1370تعاونی ها به صورت رسمی تشکیل شد.سابقه تعاونیها در شهرستان کهگیلویه نیز سال 1370 می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1بیان مسئله:

امروزه در کشور تعاونی ها به عنوان رکن سوم اقتصاد مد نظر است و فرهنگ به عنوان يكي از زير ساخت هاي هر جامعه اي داراي الزامات كاركردي مي باشد كه ابعاد مختلف زندگي را تحت تأثير قرار مي دهد. تحولات  هر جامعه اي به نوعي متاثر از تغييرات فرهنگي آن جامعه مي باشد.

ساختار فرهنگی هر کشوری عاملی موثر وبارز در پیشرفت یا عقب ماندگی آن محسوب می شود ،زیرا که فرهنگ هر قوم وملتی هم بافته وهم تافته باورها ،فضایل ،ارزشها ،هنرها وآداب وفنون واعمال جامعه وهمچنین مشخص کننده ساخت وتحول کیفی زندگی آن ملت است.در این راستا سیاست فرهنگی هر کشوری عاملی اساسی در توسعه اجتماعی واقتصادی آن به شمار می رودو چون پوششی در جهت تاکید بر شخصیت اصلی آن ملت نگریسته می شود،چنانکه از آن طریق ،یک ملت می تواند با فرهنگی بارور،شکوفا وسالم وضعیت خود را در جهان ودر برابر سایر ملت ها بدرستی مشخص نماید.(رفیع فر، 1:1372)

شهرستان کهگیلویه دارای شرایط جوی مناسبی است که همراه با رود خانه های دائمی ، دریاچه های فصلی و زمینهای حاصلخیز زراعی می تواند به یکی از قطب های اصلی توسعه تعاونی ها در سطح کشوربه منظور بهره وری اقتصادی وکاهش بیکاری به خصوص افراد تحصیلکرده ومتخصص ازطریق جلب مشارکت های آنان  تبدیل شود. اما تاکنون چنین پیشرفتی درتعاونیهای این منطقه بویژه در بین افراد تحصیلکرده ودارای تخصص لازم مشاهده نشده است،.تحقیق حاضربه دنبال جستجوی عوامل فرهنگی(سرمایه فرهنگی،سرمایه اجتماعی،خرده فرهنگ دهقانی) موثر درجلب مشارکتهای مردمی در زمینه تعاونی ها وموانع فرهنگی تشکیل تعاونی ها است . این عوامل فرهنگی شامل  اعتماد، مشارکت ،آموزش،تعاملات اجتماعی،رسانه ها ، آگاهی  ،سرمايه اجتماعي و قومیت  هستند که هر کدام از این عوامل به نوعی می توانند بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی های تولید شهرستان کهگیلویه نقش داشته باشند.در بین افراد شهرستان کارها و فعالیتهایی که بین اقوام و طایفه های مشترک صورت می گیردبا اسقبال بیشتری روبرو می شود به دلیل اینکه افراد اعتماد بیشتری نسبت به هم دارند ودر نتیجه با  مشارکت بیشتری به انجام آن فعالیت می پردازند، همینطور بررسی  اینکه افراد چه اندازه از فعالیتهای تعاونی آگاهی دارند ، در زمینه شناخت تعاونی ها و فعالیتهای آن به چه میزان اعضای تعاونی از   آموزش بر خوردار شده اند ، رسانه ها چه نقشی را در این آموزش و فرهنگ سازی برای فعالیتهای تعاونی کشاورزی ایفا کرده اند .در این تحقیق محقق درپی بررسی آن است که آیا عوامل فرهنگی که در بالا اشاره شد بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای  تولیدکشاورزی شهرستان کهگیلویه موثر بوده است ؟

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق:

کشاورزي در مناطق توسعه نیافته و محروم یکی از مهمترین منابع اقتصادي و از ابعاد گوناگون ، مؤثر بر زندگی اجتماعی افراد است. از طرفی با توجه به پیامدهاي رشد جمعیت شهرستان و پیش بینی افزایش نیاز به محصولات کشاورزي، اهمیت ترویج و آموزش کشاورزي دوچندان می گردد زیرا پسندیده آنست که در راستاي توسعه پایدار که هم رشد کشاورزي و نیاز غذایی جمعیت تامین گردد و هم پایداري درازمدت فعالیت ها و قابلیت هاي اراضی حفظ شود ،شهرستان کهگیلویه دارای شرایط جوی مناسبی است که همراه با رود خانه های دائمی ، دریاچه های فصلی و زمینهای حاصلخیز زراعی می تواند به یکی از قطب های اصلی توسعه تعاونی ها در سطح کشوربه منظور بهره وری اقتصادی وکاهش بیکاری به خصوص افراد تحصیلکرده ومتخصص ازطریق جلب مشارکت های آنان  تبدیل شود با توجه به موضوع مورد تحقیق “بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان  کهگیلویه”برآنیم که با شناخت عوامل موثر برتعاونیهای تولید کشاورزی ،در جهت تقویت عوامل موثر وارائه راهکارهایی برای پیشبرد اهداف تعاونیهای  تولید کشاورزی وهمچنین از بین بردن موانع موفقیت این تعاونیها گام برداریم.با شناخت هر چه بیشتر عوامل فرهنگی موثر مانند اعتماد،مشارکت،آموزش،آگاهی، قومیت ،رسانه، تعاملات اجتماعی وکاربرد آنها در تعاونیها زمینه موفقیت آنها را فراهم کنیم.

4-1فرضیه یا فرضیه های تحقیق:

1-4-1فرضیه اصلی: به نظر می رسد بین عوامل فرهنگی وموفقیت تعاونیهای  تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه رابطه وجود دارد.

2-4-1فرضیه های فرعی:

1-به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی وموفقیت تعاونیهای  تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه رابطه وجود دارد.

2-به نظر می رسد بین سرمایه فرهنگی وموفقیت تعاونیهای  تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه رابطه وجود دارد.

3- به نظر می رسد بین خرده فرهنگ دهقانی وموفقیت تعاونیهای  تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه رابطه وجود دارد.

 

 

5-1اهداف تحقیق:

1-5-1اهداف کلی:بررسی وشناخت  نقش عوامل فرهنگی برموفقیت و  عدم موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان  کهگیلویه .

 

2-5-1اهداف جزئی:

1.بررسی و شناخت نقش سرمایه اجتماعی بر موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه.

  1. بررسی وشناخت نقش سرمایه فرهنگی بر موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه.
  2. بررسی وشناخت نقش خرده فرهنگ دهقانی بر موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

 

1-2همیاری –همکاری –تعاون:[1] همکاری کردن عبارت است از با هم اقدام کردن ،با کسی به طور مشترک عمل کردن،تلاشهایی در جهت تحقق هدفی مشترک بهم پیوستن.

الف: ازنظر جامعه شناسی همکاری زمانی رخ می دهد که تعامل اجتماعی بین اشخاص وگروههایی که هدف آنان پیوند دادن فعالیتهایی چند،اعمال کمک متقابل ،وانجام کاری بطور مشترک است پدید آید.

ب:درزمینه اقتصاد به معنای خاص همکاری نوعی سازمان وعمل اقتصادی است که از طریق آن ، اشخاص وگروهها با داشتن منافع مشترک وبه منظور کسب امتیازاتی مشترک ،با یکدیگر جهت انجام فعالیت هایی اقتصادی پیوند می خورند .در این صورت از تعاونی ها،اتحادیه های تعاونی،وتعاون گرایی سخن به میان می آید.

پ:همکاری در سطح بین المللی برای مشخص ساختن شکل خاصی از کمک متقابل اقتصادی ،ویا کمک های فنی ،که فارغ از هرنوع مقاصد سلطه جویانه کشورکمک کننده ،به انجام رسد به کار می آید.در این صورت هدف از همکاری ،انجام عملی مشترک توسط چند کشور است ،به منظور تحقق امر توسعه به طور همبسته ومشترک.

د:گاهی برخی از مولفان سخن از همکاری محیط شناختی می رانند ومنظورشان تعریف وابستگی های متقابل ،تعامل وصور گوناگونی از عمل تکمیل یکدیگر  به طور متقابل است که بین موجوداتی در یک محیط دارای ویژگی های مشابه ،پدید می آید وهمچنین خدماتی که متقابلا در جهت بقای مشترک به انجام می رسانند.

1-1-2شرکت تعاونی:صورتی از سازمان اقتصادی است (شرکت)که در آن اعضاء با برخورداری از حقوقی برابر، برای انجام فعالیتی پیمان می بندند وهدف از آن ارضای نیازهای مصرفی یا مرتبط با کار  وفعالیت ،بدون انقیاد در برابر توقعات سلطه جویانه سرمایه می باشد .پس هدف از تاسیس هر شرکت تعاونی به هر صورت که باشد ویا عملکرد خاص آن ،رهایی از الزامات ناشی از سودجویی رایج در سرمایه داری است .لیکن زمانی تعاونی می تواند به مبارزه با شبکه قدرتمند پول  وسرمایه های بزرگ برخیزد که از نظر حقوقی توسط دولت به رسمیت شناخته شود ومورد دفاع قرار گیرد.(امتیازات اقتصادی با ارائه  اعتبارات ،معافیت از برخی مالیات ها ) اشکال اصلی تعاونی ها عبارتند از :تعاونی های تولید ،مصرف ،اعتبار ،ساختمان،کشاورزی. (آلن بیرو،1375)

 

2-1-2تعاون وآثار آن بر توسعه:

یکی از هدف های مهم توسعه ،تامین ورفاه عمومی است در این راستا یکی از فعالیت هایی که می تواند در جهت توسعه استفاده شود ،تعاونی است.اهمیت ونقش تعاونی به اندازه ای است که به کشورهای توسعه نیافته ،به آن به عنوان یکی از شیوه های اقتصادی واجتماعی کشورشان نگاه کرده ومورد توجه قرار داده اند.ارتباط تعاونی ها با توسعه پایدار، واضح است وهنگامی که توسعه انسانی را در نظر بگیرد  این ارتباط واضحتر می شود.این سازمانها به عنوان سازمانهای مشارکتی عدالت وبرابری را تشویق می کنند ونیز به عنوان بنگاههای اقتصادی ،برای اعضای خود خدمات بازرگانی فراهم می کنند؛همچنین به عنوان نهادهای محلی بازتاب توجهات محلی اعضاء نسبت به عدالت اجتماعی محسوب می شود.(یاری،1390)

2-2اقتصاد آزاد و سياست درهاي باز :

در آن روزگار اقتصاد دانان بزرگ همچون آدام اسميت به آزادي تجارت و کسب و کار معتقد بودند و دولت وحکومت را حامي سياست اقتصاد درهاي باز مي خواستند و فعاليت هاي اقتصادي را بر رقابت قانون کلي عرضه و تقاضا مبتني مي شناختند.

در آن دوران جبر زمان و مضايق زندگي و محروميت هاي فراوان و شناسايي کامل اخلاق و عادات و روحيات افراد يک گروه نسبت به يکديگر آنان را بر مي انگيخت که گردهم آيند و با وحدت و مجاهدت و تلاش پي گير و دلسوزي عميقانه نسبت به سرنوشت هم نيازهاي خود را رفع نمايند و رفع کردند و سپس هنگامي که به نتيجه ي خودياري و همکاري  پي بردند، همبستگي هاي آنان قوي تر و نتيجه بخش تر گرديد.

در آن روزگار عاملان نهضت تعاوني به کار خلاقه ي خود اعتقاد داشتند و به پيشرفت و موفقيت خود علاقمند بودند؛ اساساً اين يک قاعده و اصل کلي است که هر نوع مبارزه هنگامي  به توفيق مي انجاميد که مبتني بر اعتقاد و ايمان باشد؛ همچنان که در جريان انقلاب اسلامي اين امر عملاً مشهود گرديد و مبارزه ي تمامي قشرها به پيروزي رسيد و جمهوري اسلامي ايران در نتيجه ي آن مبارزات دامنه دار تشکيل گرديد؛ و در برابر هر جنبشي که به شکست منتهي گردد و هر مبارزه اي که به نتيجه نرسد،بايستي عامل عدم اعتقاد و سست باوري را در آن جستجو کرد.

نهضت تعاون نيز از اين قاعده ي کلي مستثني نيست؛ از اوايل قرن نوزدهم به بعد در اروپا  شور و شوقي فوق العاده بر پا گرديد؛تعداد فراواني از علماء اقتصاد و جامعه شناسان آن روزگار با علاقه و احساسات پاک درصدد توجيه و توضيح همبستگي ها و مزاياي مؤسسات تعاوني برآمدند و به موفقيت همه جانبه ي آن اميد بستند؛ مکتب هاي مختلفي در زمينه ي انواع تعاوني ها و حمايت از مصرف کنندگان و اتحاد بين توليد کننده و مصرف کننده ،حذف واسطه ها و دلال ها پيدا شد؛ شخصيت هايي مانند ويليام کينگ،رايفايزن،مارگريت ديگبي و بعدها شارل ژيد و دکتر فوکه و پس از آن ها برنارد لاورني اظهار نظرهايي در خصوص تعاون کردند و کتاب هايي در اين باب نوشتند؛ در نتيجه گروه بيشماري از کارگران و سپس کشاورزان به نهضت تعاون دل بستند و نيازهاي خود را از اين طريق رفع کردند؛ بدين ترتيب هر روز  موفقيت هاي تازه اي نصيب نهضت تعاون شد.

سرانجام در قرن بيستم و از هنگامي که فاشيسم و نازيسم در اروپا گسترش يافت و اين دو را براي سرکوبي سوسياليزم و کمونيسم ميدان دادندو سپس هر دو را در جنگ جهاني دوم نابود کردند.

در نتيجه ي اين تحولات و دگرگوني هاي اقتصادي و صنعتي است که در روزگار ما در اروپاي غربي و شمالي و در آمريکاي شمالي و حتي در بعضي از نقاط  آسيا از تعاوني هايي که خود مبشر آزادي  و آزادگي  باشند و مکتبي براي پرورش اخلاقيات و خصايص انساني که اعضاء  تعاوني را با هم مأنوس و دمساز  نمايد. که يکديگر را به خوبي بشناسند تا به درد هم برسند و باري از دوش هم بردارند،ديگر خبري نيست؛ زيرا تعاوني هاي مصرف کلاً به صورت فروشگاه هاي  بزرگ و معتبري در آمده اند که مشتريانش خواه ناخواه بيش تر اعضاء همان تعاوني اند و اکثر آنان بدون توجه به چگونگي کار کارگردانان و بدون بحث  و نقد در باب  مسائل  تعاوني و بدون مشارکت مؤثر در تصميم گيري هاي عمده؛ کمي یا بسياري از نيازهاي خود را از تعاوني رفع مي نمايند. در مجامع عمومي کم شرکت مي کنند و به انتخاب هيأت مديره و مدير عامل کم تر علاقه نشان مي دهند.

با اين حال نفس همکاري و اشتراک مساعي در جامعه ي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي بر اثر عوامل جغرافيايي و سوابق تاريخي و زندگي سياسي وجود داشته و دارد؛ به عبارت ديگر فعاليت هاي اجتماعي و کارهاي گروهي در آن جا امري عادي است و به کارهاي تعاوني محدود و منحصر نيست و حال آن که در شرق و از جمله در کشور ما، اصل عادت به فردگرايي و تکروي است و کارهاي دسته جمعي اقتصادي برخلاف اصل و شيوه هايي است که از قرن هاي گذشته و متأثر از زندگاني متلاطم آن روزگار بوده است.

در شرق و در جهان سوم که تعاوني ها ديرتر پيدا شد و پيدايش آن نيز به برمباني همکاري هاي گذشته و خودجوش ، بلکه به تقليد و دنباله روي و اتخاذ همان الگوهاي غربي استقرار يافت و با آن که مشکلات و نيازها بيش تر از نيازهاي مردم کم توان غرب بود و گرفتاري ها شديدتر مي بود. ولي نتيجه کم تر به دست مي آمد، زيرا در اين جا فقر و جهل بدبختانه توامان بوده است و مانع بزرگي براي فعاليت هاي اصيل تعاوني محسوب مي شده است.

شايد منافع استعمارگران غربي ايجاب مي کرد که مردم اين نقاط در جهل و فقر باقي بمانند و نهضت تعاوني  نتواند رسالت نجات آنان را برعهده بگيرد؛ بدين سبب مقامات نتوانستند برنامه هاي اساسي همه جانبه و از پيش انديشيده اي را در زمينه ي تعاوني ها تدوين نمايند و بيش تر به صورت سازي ظاهر تعاوني ها و تبليغات تند و تيز آن اکتفا کردند؛ دولت ها نيز به اشتباه ظاهراً حمايت و در واقع دخالت در تعاوني ها را عهده دار شدند و با دست خود دانسته يا ندانسته از رشد واقعي تعاوني ها در ميان عامه ي مردم مستضعف جلوگيري به عمل آوردند.

مردم هم بي خبر از اين که تعاون واقعي چيست و چگونه بايد تشکيل گردد.تا بر پاي خود بايستد و چطور بايد به فعاليت بپردازد؛ به تعاوني ها اميد واهي بستند؛ اما خيلي زود دريافتند که اشتباه کرده اند در نتيجه آن چه انتظار مي رفت، خلاف آن به در آمد که  که خلق مي پنداشتند.

نتيجه ي کلي آن که اگر تعاوني ها در غرب پا گرفتند و توسعه و تعميم يافتند، شرايط  و مقتضيات زمان ايجاب مي کرد که روح همکاري و اشتراک مساعي در ميان کساني که دست به اقدامات تعاوني مي زدند وجود داشته باشد و اکنون هم وجود دارد؛ بنابراين چنانچه بخواهيم اين راه را انتخاب کنيم همان طور که انتخاب کرده ايم ؛ نخست بايد درصدد ايجاد روحيه ي همکاري  و اشتراک مساعي برآييم و اين روحيه حاصل نمي شود، مگر  اين که اعتقاد متقابل ايجاد شود؛ اعتماد و اطمينان نيز هنگامي حاصل مي گردد که همه ي اعضاء نسبت به يکديگر  به مديران اعتماد و ايمان داشته باشند؛ اکنون بايد ديد چه بايد کرد تا اين ملکه حاصل شود؟

1-2-2چگونگي ايجاد اعتماد و اطمينان :

براي ايجاد اعتماد در بين اعضاء تعاوني و اعتماد به مديران و کارگردانان تعاوني چاره اي نيست جز آن که باز هم به شناخت متوسل شويم؛ منتها شناختي که در اين جا مطرح مي شود با آموزش متجلي و متبلور  نمي گردد؛ بلکه منظور شناسايي اعضاء نسبت به يکديگر و شناسايي مديران تعاوني و هم شناسايي بيش تري است که مديران نسبت به اعضاء  تعاوني بايد حاصل کنند، زيرا اساساً شناسايي ها و آشنايي ها مقدمه ي دوستي ها و ايجاد علايق مشترک است؛ ما فرزندان و کسان خود را بيش تر بدان جهت دوست داريم که آنان را مي شناسيم و با خلق و خوي آن ها آشنايي داريم؛ حتي در مورد وطن پرستي گفته شده است که مقدمه ي اصيلي دارد و آن وطن شناسي است.

نتيجه آن که تعاوني را نمي توان براي افراد ناشناخته و ناآشنا تشکيل داد؛ زيرا هنگامي افراد با خصوصيات و اخلاق يکديگر  آشنايي نداشته باشند عملاً  حاضر به همکاري و اشتراک مساعي با هم نخواهند بود و نمي توان از کساني که با هم بيگانه هستند، توقع همبستگي و دلسوزي و همکاري داشت(نظام شهيدي،1386،ص204-119).

2-2-2تعاون و سرمايه اجتماعي :

در سطح  دروني تعاوني ها نيز تقويت سرمايه اجتماعي نقش محوري در ارتقاء کيفي و بهره وري تعاوني ها بازي مي کند که اين امر باعث  مي شود، اعتماد، انسجام، مشارکت ،تعهد کاري و آگاهي اجتماعي اعضاي تعاوني ها نهادينه گردد. زيرا تعاوني ها مانند ساير  انجمن هاي داوطلبانه مکان هايي هستند که براساس اعتماد شکل مي گيرند. موجب  تقويت اعتماد متقابل و ارزش هاي مشترک مي شوند و هنر سازش ، تحمل و همکاري و مشارکت را مي آموزند. در سطح اجتماعي ، اين تشکلات پيوندهاي مشترک و شبکه هاي اجتماعي توليد مي کنند که موجب تقويت ارزش ها و هنجارهاي مشترک گرديده و کل جامعه را به هم پيوند مي دهد. زيرا مفاهيمي همچون  اعتماد، همکاري و همياري ميان اعضاء ، يک گروه يا جامعه شکل دهنده نظامي هدفمند  است که باعث دستيابي به اهداف ارزشمند گروه مي شود.

از اين رو شناخت عوامل مؤثر در ارتقاء يا تضعيف سرمايه اجتماعي و تنظيم رابطه اين عناصر همچنين تقويت عناصر موجد سرمايه اجتماعي  و مبارزه با عواملي که باعث  فرسايش آن مي شود، مي تواند به گسترش تعاون عمومي بين مردم کمک نموده و موجب افزايش عملکرد اجتماعي و اقتصادي افراد و جوامع گردد.در مقابل فرسايش سرمايه اجتماعي  منجر به اختلال و پايين بودن ميزان چگالي در روابط اجتماعي مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

4-5پیشنهادات:

-با توجه به متغیر سرمایه فرهنگی در این تحقیق که یکی از گویه های آن مربوط به نیروهای متخصص می باشد ،راهکار ارائه شده مربوط به این متغییر ،فراهم کردن تمهیدات مناسب به منظور جذب نیروهای متخصص  ودانش آموخته در شرکت های تعاونی به منظور روز آمدسازی وفرایندهای تولید می باشد.

-در ارتباط با آموزش که ازگویه های  سرمایه فرهنگی می باشد کلاسهای آموزشی از راهکارهای مربوطه در این راستا تشکیل مستمر ومداوم دوره های آموزشی برای اعضای تعاونیهای تولید با استفاده از کارشناسان ارشد ومجرب و آگاه به امور تعاونیها می باشد.

برگزاری دوره های تخصصی در زمینه های مدیریت ،حسابداری،انبارداری،برای اعضا ومدیران  تعاونیها وارائه مدرک توسط نهادهای رسمی آموزشی ،آگاه سازی اعضا ومدیران شرکت های تعاونی  نسبت به اهمیت مقوله هایی نظیر:تقویت روحیه کار جمعی وتقویت روحیه کار گروهی وانگیزه کار گروهی در پیشرفت وتعالی تعاونیها.

-گویه بعدی متغیر سرمایه فرهنگی در ارتباط با بازاریابی واستفاده از اینترنت ونشریات است که راهکار مربوط به آن نیز آموزش واطلاع رسانی در زمینه فناوری ها ونوآوری ها از طریق نشریه ها ،بروشورها و… می باشد.

-در ارتباط با متغیر خرده فرهنگ دهقانی  قسمتی از گویه ها مربوط به کمک های دولتی و وابستگی کشاورزان  به این کمک ها بوده راهکار مناسب آن توانمند سازی اعضا ومدیران تعاونیها برای شناسایی وبهره گیری از فرصت های درون شرکت های تعاونی ها ،وسایر نهادهای ذیربط وکاهش انتظار تعاونی ها برای بهره گیری از خدمات دولتی.

-گویه بعدی در ارتباط با خرده فرهنگ دهقانی مربوط به سرمایه گذاری اعضای تعاونیها می باشدوراهکار ارائه شده در این باره تشویق افراد به پس انداز جهت افزایش حجم سرمایه گذاری تعاونی ها که خود این سرمایه گذاری باعث افزایش سودآوری هم برای اعضا وهم برای هیئت مدیره وکارکنان.

-گویه بعدی مربوط به خرده فرهنگ دهقانی استفاده از وسایل وتجهیزات جدید (تکنولوژی روز)می باشد که راهکار مربوطه در این راستا تشویق افراد به استفاد ازاین  وسایل واستفاده از تجربیات تعاونی های موفق در بکارگیری از این وسایل جدید می باشد.

-در گویه های مربوط به متغیر خرده فرهنگ دهقانی یکی از این گویه ها در ارتباط با تغییر در سرنوشت خود ، که راهکار مربوطه در این راستابرگزاری کلاسهای آموزشی مناسب جهت تغییر نگرش اعضاء در سرنوشت خود وهمچنین نسبت به فلسفه تعاون وهدف تعاونی های موفق  واستفاده از تجربیات آنها می باشد.

-با توجه به متغیر سرمایه اجتماعی وگویه های آن یعنی اعتماد اجتماعی افرادی که عضوتعاونی بودند از بین اعضای یک خانواده ویا دوستان صمیمی که باهم رابطه صمیمی داشتند انتخاب شده بودند راهکار مناسب باآن نیز عضوگیری تعاونی ها از بین افرادی که خود متمایل به کار وهمکاری با یکدیگر هستند صورت گیرد باعث پیشرفت وتعالی تعاونی می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

پایان نامه ها وطر حهای تحقیقاتی:

1–امیر ضیائی ،مقصود،بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های تعاونی تولید در آذربایجان شرقی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،|دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی ،1382

2- اميني،اميرمظفرومسعودرمضاني)1385( ارزيابي عوامل مؤثردرموفقيت شركتهاي تعاوني مرغداران گوشتي استان تهران،فصلنامه اقتصادكشاورزي وتوسعه،سال چهاردهم،شماره 55-67،

3- باینگانی، بهمن ، کاظمی، علی ، بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایةفرهنگی

4- بهارلو،علی عسگر ،”رابطه سرمایه اجتماعی با بهبود تعهد سازمانی “دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت وحسابداری ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع اقتصادی ،1386

5- ترابي ،پرديس ،دكترحيدري ،عليقلي،دكترمحمدقلي نيا ،جواد،(1389)، بررسي ميزان تأثيرمؤلفه هاي سرمايه اجتماعي درعملكرد شركتهاي تعاوني مطالعه موردي تعاونيهاي دام وطيوردرشهرستان مشهد،تعاون،سال بيست ویکم ،دوره جدید شماره دو،سال 1389

6- حسینی،سید حسن،رابطه برخورداری از انواع سرمایه ونوع نگرش به  عدالت اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی،1386

7- حميديان ، عليرضا،دكترجوان،جعفر ،شوراهاي روستايي دربوته ي خرده فرهنگ دهقاني راجرزنمونه؛شهرستان سبزوار،1386

8- رش ،رشیداحمد،دانش مهر، حسین، شاکري ،شاهد، (1390)بررسی رابطه بین عناصرخرده فرهنگ دهقانی وپایگاه اقتصادي اجتماعی روستاییان(بررسی مورد بخش لاجان شرقی،شهرستان پیرانشهر) توسعه روستایی،  دوره سوم،شماره2 ،پاییزوزمستان،1390

9- رفیع فر،جلال الدین،خرده فرهنگ دهقانی وترویج کشاورزی،  جهاد کشاورزی سال نوزدهم ،شماره 1،،1379ص222-223

10- سلماني، محمد، تقي پور، فريده، رمضان زاده لسبويي، مهدي، جليلي، پروانه،زهرا،بررسي ابعادسرمايه اجتماعي درتوسعه روستايي(مطالعه موردي روستاهاي باغستان وبرون– شهرستان فردوس)،فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاداسلامي واحدشوشتر،شماره يازدهم، ص 24،1389

11- صفري حسين ،آريانفرخسرو،دكترابراهيمي ،عباس،(1388)، عوامل مؤثربرموفقيت شركتهاي تعاوني مصرف برتر، تعاون،سالبيستم،شماره212،اسفند1388

12- عباسي، رسول،رسول زاده بهزاد،عباسي ،پروين،(1388)، عوامل مؤثربرموفقيت وعدم موفقيت تعاونيهاي توليدي استان اردبيل،تعاون،سال بيستم،شماره210و211،دي وبهمن1388

13-کریمی نژاد،دارا ،1383،بررسی زیر بناهای باور تعلق طبقاتی  نزد دانشجویان (مورد دانشگاه آزاد ودولتی یاسوج)دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران ،دانشکده مدیریت وعلوم اجتماعی ،گروه اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد ،گرایش پژوهش علوم اجتماعی

14- لطیفیان احمد،(1385)،بررسی وضعیت تعاونی های کشاورزی استان خراسان در ساماندهی نیروی انسانی پراکنده(ارائه راهکاری مناسب)،پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی،سال پنجم، شماره 17،120-144

15– لطیفیان،احمد،(1385)بررسی عملكرد شركت هاي تعاوني كشاورزي استان خراسان بزرگ،  ماهنامه علمی پژوهشی ،دانشگاه شاهد سال سیزدهم ،شماره 20

16– موسوی،میرطاهر، تحلیل مشارکت اجتماعی در تهران (رویکرد خرده- فرهنگ دهقانی راجرز) پرتال علوم انسانی، ص 3 ،1384

17- وکیلیان ،آرش ،سرمایه فرهنگی وچگونگی استفاده از اینترنت دانشجویان ساکن خوابگاه (با مطالعه موردی در کوی دانشگاه تهران )دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده علوم اجتماعی ،گروه علوم ارتباطات ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ،1385

18- یاری ،حامد،بررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی تعاونی های مصرف “مطالعه موردی تعاونی های مصرف شهر کرمانشاه”،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی ،پردیس آموزشهای نیمه حضوری ،شهریور 1390

19- يزدانپناه ،ليلا،صمديان ،فاطمه،(1388)، عوامل مؤثربرميزان موفقيت شرکتهاي تعاوني مطالعه موردي صنايع دستي استان كرمان، تعاون،سالبيستم،شماره202و203،ارديبهشت وخرداد1388

20- يعقوبي جعفر،قاسمي جواد،(1388)، بررسي عوامل مؤثربرموفقيت كارآفرينان بخش كشاورزي وراهكارهاي حمايت ازآنها مطالعه موردي استان زنجان، تعاون،سال  يستم،شماره202و203،ارديبهشت وخرداد1388

 

 

 

کتاب:

1-آراسته خو،محمد،  ،انواع وکارکرد تعاونیها،تهران ،دانشگاه پیام نور،گروه علوم اجتماعی،1380

2– الن بیرو فرهنگ علوم اجتماعی (انگلیسی ،فرانسه ،فارسی) ترجمه باقر ساروخانی تهران 1367 چاپ اول زمستان 1366 موسسه کیهان ص 256-257

3- آلن، بیرو،فرهنگ علوم اجتماعی،(فرانسه،انگلیسی،فارسی)دکتر ساروخانی،باقر،تهران ،انتشارات کیهان،1375

4- اخترمحققي،مهدي،سرمايه اجتماعي،تهران،1385

5- اوپنهایم ،ب،ان،1369،طرح پرسشنامه سنجش نگرش ها ،مرضیه کریم نیا،مشهد معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

6– انصاری، حمید( مترجم) ، وزارت تعاون، تعاونی ها در هزاره سوم،معاونت تحقیقات ،آموزش وترویج ، ،تهران ،انتشارات پایگان ،1387

7– بیات، اصغر،پیشرفت وتوسعه تعاونی ها ،معاونت تحقیقات ،آموزش وترویج،دفتر آموزش ،تهران بایگان،ماخذ سازمان بین المللی کار (ilo)مترجم وزارت تعاون ،.1388

8- پارانجوتي،تي، ياشا وانتا ،دونگر، مترجم :جواد محمد قلي نيا، به سفارش وزارت تعاون معاونت تحقيقات آموزش و ترويج دفتر تحقيقات و پژوهش، نشر آموزش كشاورزي،ص33-30،سال 1388

 

9–  جانستون، بیرجال ،مترجم بیات، اصغر ، تعاونی ها واهداف هزاره سوم، وزارت تعاون ،دفتر تحقیقات پژوهش ،تهران،انتشارات خوشبین،1387

10- حسن زاده،رمضان،روش تحقیق درعلوم رفتاری،نشر ساوالان ،چاپ پنجم، ص1386،133

11- دواس،دی،1381،پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ترجمه نایبی ،تهران نشر نی

12- ریترز،جورج،ثلاثی،محسن، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،تهران،انتشارات علمی ،(1385(

13- رستمی،حمداله ،تعاون وسرمایه اجتماعی،وزارت تعاون ،معاونت پژوهش برنامه ریزی وآموزش،تهران فر هنگ دهخدا،1388

 

14- ساروخانی،باقر،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،جلد نخست،اصول ومبانی،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،1373

15- ساعی ،علی، روش تحقیق در علوم اجتماعی(با رهیافت عقلانیت انتقادی)، تهران انتشارات سمت ،1386

16– ساولیا بیهاری ورما،گوپال پراسادساه،ششی چاندرا پاتاک،مترجم قاسمی، پرویز ، اعتبارات روستایی وتوسعه تعاونی ها به سفارش وزارت تعاون  معاونت پژوهش ،برنامه ریزی وآموزش تعاون ،دفتر پژوهش ها ومطالعات تعاون جلد2 تهران انتشارات ونوس، سال 1388

17- سووه، توماس، م.ازاد، فرهنگ واصطلاحات اجتماعی واقتصادی،ص231،انتشارات مازیار زمستان 1354

18- شایان مهر، علیرضا ،دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی کتاب دوم ،تهران سازمان انتشارات کیهان   چاپ اول، ص  65،مهر1379

19- طالب مهدي،اصول وانديشه هاي تعاوني،تهران،انتشارات،دانشگاه تهران،1384

20- عباسي ،محمد،باور تعاون (تعاون در اندیشه وعمل)تهران موسسه توسعه روستایی،219-218، 1389

21- فرانکفورد،چاوا،نچمیاس،دیوید،لاریجانی ،فاضل،فاضلی،رضا،با مقدمه ای از باقر ساروخانی،روشهای پژوهش در علوم اجتماعی،تهران انتشارات سروش ،1381،741

22- فرهادی، مرتضی انسان شناسی یاریگری ،تهران نشر ثالث ، صفحه 245،سال1388

23- فيوره، فرانک اف، ، ،ونوس ،  داور ، کرمي، مسعود ، طرح کسب و کار، تهران،موسسه مهربان  نشر،ص156-137-1387

24- کاپلان، رابرت، نورتون ،دیوید ،نقشه استراتژی :تبدیل دارایی های  نامشهود به پیامدهای مشهود،اکبری ،مسعود،ملکی،امیر،گروه پژوهشی صنعتی آریانا،تهران آسیا،،ص 311،1386

25- گیدنز ،آنتونی،جامعه شناسی ،صبوری،منوچهر،تهران نشر نی ،چاپ بیست ودوم 1387

26- سووه، توماس، م.ازاد، فرهنگ واصطلاحات اجتماعی واقتصادی،ص231،انتشارات مازیار زمستان 1354

27– نظام شهيدي،مهراندخت ، نگاهي ديگر به اصول تعاوني،تهران اندیشگان ،ص،204-119. 1386

28 -وثوقی،منصور،نیک خلق،علی اکبر،مبانی جامعه شناسی ،انتشارات خردمند،چاپ پنجم،1371

 

منابع لاتین:

1-Barr, A. (2000), Social capital and technical information flows in the

Ghanaian Manufacturing sector, Oxford Economic Papers,52: 539-559

2- Beaver, G. (2002), “Small business, entrepreneurship and enterprise

development” . Journal of Family and Economics , Vol. 19, No. 1, pp.

53 -73 .

3-Bhuyan, S. & F. Olson (1998), Potential role of non-agricultural cooperatives

in rural development: A report on focus group studies conducted in rural North

Dakota, Ag. Econ., Research Report No.383, Dept. of Agricultural Economics,

North Dakota State University, Fargo, ND, January

4- Bruynis, C.; D. E. Hahn and W. J. Taylor (1997), Critical success factors for

emerging agricultural marketing cooperatives, American Cooperation, pp. 50-

  1. [An annual publication of the National Council of Farmer Cooperatives

(NCFC).

5- Carlo, Russoa ,D. Weatherspoonb , C. Petersonb , M. Sabbatinia (2000),

Effects of managers power on capital structure : a study of Italian agricultural

cooperatives, International Food and Agribusiness Management Review,3: 27-39.

6- Didi, B. (2004), Short communication fishing cooperatives participation in

managing nearshore resources: The case in Capiz, central Philippines, FisheriesResearch, 67: 81-91.

7- Erdman, D. and Coates, D. E. (2005), “The genesis of train-to-ingrain”.

Interview (Audio). Available on: http://www.train-toingrain.

com/resources/genesis.asp.

 

8- Glaeser, E. (2001), The formation of social capital, Canadian Journal of

Policy Research, 2(1): 34–40

9- John, L., J. Adrian and T. Wade Green (2001), Agricultural cooperative

man agers and the business environment, J. of Agribusiness, Agricultural

Economics Association of Georgia, 19(1): 17-33.

10-Harda, N. (2003), “Who succeeds as an  entrepreneur ? an Analysis of the

post-entry performance of new firms in Japan”. Japan and the World

Economy, Vol. 15, No. 2, pp. 211–222

11- Prakash, D. (1994), Our Civil Society Co-operatives. New Delhi:

International Cooperative  Alliance.

12- Robertson, M. et al. (2003), “Barriers to start-up and their effect on aspirantentrepreneurs”. Education and Training, Vol. 45, No. 6, pp. 308-316.

13- Sano, Y. (2008), The role of social capital in a common property resource

system in coastal areas: A case study of community-based coastal resource

management  in Fiji, SPC Traditional Marine Resource Management and

Knowledge Information Bulletin, 24 – December 2008, Pp: 19-32.

14- Shaver, Kelly G. & Linda R. Scott (1991), Person, Process, Choice: The

psychology of New Venture Creation, Entrepreneurship Theory and Practice,

16(2): 23-45.

 

 

 

 

 

 

 

ضمائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری

مدیر عامل/عضو هیات مدیره /بازرس محترم شرکت تعاونی

با سلام وخسته نباشید

پرسشنامه حاضر مربوط به یک پژوهش دانشگاهی با عنوان “بررسی عوامل فرهنگی موثر برموفقیت وعدم موفقیت شرکت های تعاونی تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه در سال 1390-1389” می باشد.  خواهشمند است با پاسخ های دقیق خود مارا در انجام هر چه بهتر این پژوهش یاری فرمائید بی شک بذل توجه شما در پاسخگویی دقیق به سوالات، به پژوهشگر کمک خواهد کرد  تا با نگاهی موشکافانه به نتایج پژوهش، راهکارهایی سازنده به منظور تدوین هر چه بهتر سیاستگذاریها وبرنامه ریزی های بهینه در جهت تقویت وتوسعه مولفه های اثر بخش در تعاونی ها ارائه نماید . ضمنا نیازی به ذکر نام ونام خانوادگی شما نیست وپاسخ های شما به عنوان یک امانت علمی نزد محقق محفوظ خواهد ماند.

1-سن…………..سال

2-جنسیت:الف- زن         ب-  مرد

3-قومیت:الف :فارس       ب : لر       ج: ترک         د: کرد        ه: سایر اقوام(نام ببرید)…………

4-میزان تحصیلات :الف-بی سواد      ب: ابتدایی        ج:راهنمایی          د:متوسطه:       ه:  دیپلم

خ :فوق دیپلم          چ:  لیسانس        ل: فوق لیسانس  وبالاتر

5-عنوان رشته تحصیلی (در صورت داشتن تحصیلات دانشگاهی)

6-محل سکونت:الف:شهر     ب:روستا

7–میزان تحصیلات پدر :الف-بی سواد      ب: ابتدایی        ج:راهنمایی          د:متوسطه:       ه:  دیپلم

خ :فوق دیپلم          چ:  لیسانس        ل: فوق لیسانس وبالاتر

 

.8-فکر می کنید خانواده پدری  شما جزء کدام پایگاه طبقاتی بوده  است؟

1-طبقه بالا           2-طبقه متوسط            3-پایین

9-فکر می کنیددر آمد ماهانه خانواده  پدری شما حدوداکدام یک از موارد زیر است؟

1-200تا400هزار تومان          2-400تا600هزار تومان   3- 600تا800هزار تومان    4- 800هزار تومان  تا 1میلیون تومان5- یک میلیون تومان به بالا

10-شغل پدر :………………………..

11-سابقه عضویت شما  در شرکت های تعاونی کشاورزی:……………………….سال

12-تعاونی شما جزء کدام یک از انواع تعاونی زیر است.1:شهری             2:روستایی

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی

زیاد

 

گویه

 

13-تا چه اندازه همکارا ن شما در تعاونی نسبت به یکدیگر اعتماد دارند؟
14-تا چه اندازه اعضاء به هیات مدیره اعتماد دارند ؟
15-در شبکه دوستان شمادر تعاونی چه تعداد افراد وجود دارند که در صورت لزوم می توانید ازآنهاپول قرض بگیرید؟
16-شما تا چه میزان با اهداف تعاونی ها آشنایی دارید؟
17-شما تا چه میزان از وضعیت یا عملکردمالی  تعاونی خود آگاهی دارید؟
18-فکر می کنید اگر تعاونی با مشکل مواجه شود بر زندگی شما تاثیر می گذارد؟
19-اگر تعاونی شما موفقیت کسب کند تا چه میزان باعث خوشحالی شما می شود .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-در محیط تعاونی ،شما به چه میزان با همکاران خود رابطه سلام علیک دارید.

 

 

.

 

 

 

لطفاً میزان توافق خودرا درباره ي موارد ذیل به صورت علامت×درستونهاي مربوطه مشخص فرمائید.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه
21-به چه میزان با هیات مدیره ملاقات دارید.
22-روابط  شخصی وخانوادگی شما با همکاران تعاونی بیرون از محیط از تعاونی به چه میزان است؟
23-شما به چه میزان در تصمیم گیری های تعاونی مشارکت دارید؟
24-در جلساتی که در تعاونی برگزار می شود به چه میزان شرکت می کنید؟
25-برای فروش محصولات وبازار یابی تا چه میزان از اینترنت (داشتن سایت اختصاصی)،تلویزیون و رادیو استفاده می کنید؟
26-در شبکه دوستان شما چه تعداد افراد متخصص وجود دارند که می توانید از تخصص آنها بهره بجوئید؟
27-در ارتباط با شناخت تعاونی ها وفعالیتهای آن به چه میزان کلاس آموزشی وتوجیهی برگزار شده است؟
28-شما به عنوان عضو تعاونی به چه میزان به کلاسهای آموزشی احساس نیاز می کنید؟
29-به طورکلی احساس می کنم سرنوشت هر فردی قبل ازتولدش تعیین می شود.
30-موفقیت یا عدم موفقیت  یک تعاونی به چه میزان به شانس واقبال بستگی دارد؟
31-به نظر من اکثر کسانی که رئیس اداره تعاون بودند پارتی داشتند.

 

-لطفاًمیزان توافق خودرا درباره ي مواردذیل به صورت علامت×درستونهاي مربوطه مشخص فرمائید.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه
32-اگر پول قابل توجهی به اعضاء تعاونی برسد اکثرا می خواهند آن را تقسیم وخرج کنندتا اینکه سرمایه گذاری کنند .
33-من فکر می کنم تمام کارکنان واعضاء وروسای تعاونیها باید بومی باشند.
34-به نظر من اگر دولت به تعاونی ها کمک نکند همه ورشکست می شوند.
35-اعضای تعاونی فکر می کنندباید بالایی ها از آنها حمایت کنند.
36- فکر می کنم استفاده از دستگاههای کودکاربذرپنوماتیک و رتیواتر در هنگام کاشت وسیستم هاب آبیاری تحت فشار تاثیر چندانی در تولید ندارد روشهای قبلی راترجیح می دهم.
37- به نظر من نرم افزارهای مدیریتی وخدمات اینترنتی درتعاونی های تولید تاثیر چندانی ندارد.
38-اگر شمارابه عنوان هیات مدیره شرکت تعاونی انتخاب کنند باعث خوشحالی شما می شود.

 

 

 

 

 

 

 

39-لطفا مشخص کنید که وضعیت شرکت تعاونی شما طی سال 1390-1389 نسبت به سال قبل چه تغییری کرده است.

پاسخ  

گویه

 

ردیف

خیلی

بدتر شده

کمی

بدتر شده

فرقی

نکرده

کمی

بهتر شده

خیلی

بهتر شده

عملکرد مالی تعاونی 1
میزان و حجم تولیدات تعاونی 2
کیفیت تولیدات تعاونی 3
خلاقیت و نوآوری 4
بدهیهای معوقه تعاونی 5
میزان اشتغالزایی تعاونی 6
میزان کارآفرینی در تعاونی 7
بازاریابی و فروش محصولات تعاونی 8

40- مشکل اصلی تعاونی شما چیست؟1:محدودیت سرمایه   2:محدودیت خدمات (کیفیت وتنوع خدمات)3:کمبود نیروی انسانی کارآمد در تعاونی 4:عدم حمایت دولت از تعاونی  5:عدم مشارکت فعال اعضا در تعاونی 6:نا آشنایی با اصول تعاونی 7:عدم برنامه ریزی بلند مدت   8:اگر دلیل دیگری مد نظر شماست مطرح کنید (……………………………………………………………………………………………………………………….)

با تشکر از همکاری شما که با پاسخ های دقیق خود  ما را در این پژوهش یاری نمودید.

Abstract:

The aim of this studyis to find factors affecting the success and failure in agricultural production of Kohgiluyehcooperatives using survey method.Statistical population was 1000 people and sample size was 269 people that were selected using Morgan table from active corporations of Kohgiluyeh. Sampling method is classified random appropriate. Data was collected using questionnaires and validity was obtained using Cronbach’s alpha that was significant by the rate of93percent. Simple and multiple regression correlation coefficient testswere used for hypothesis testing. Results of this study indicated that in the simple regression, cultural factors have correlation with success and failure of corporations. Meanwhile, social capital that is a cultural variable was evaluated in relation to success and failure of companies,which had a significant correlation with simple regression,correlation was 0.2 that was weak.In fact,by confirming burdio’s opinion, this relation shows that by having trust, cohesion, involvement, commitment and social awareness it can improve the quality productivity of corporations. But, it failed in multivariable correlation test. Multiple regression test was used to understand the association of success and failure of companies with cultural factors.This correlation, confirms the influence of cultural factors including cultural capital and peasant subculture on the quality of farmers success in Kohgiluyeh.Of course, correlation of each factor to the quality of corporations success (success and failure) was different. Hence, results of this study indicate that factors such as use of knowledge, technology, modern facilities as well as create and boot involvement following the collaborative management of agricultural cooperatives, in addition to synergies in the work force,increases quality and yield of agricultural production by participating in partnership with the tools and manpower.Following the spirit of empathy and mutual trust and belief in universal progress can further strengthen the rural cooperative system and the development of agriculture and rural community development.

Key words: cultural factors, success, cultural production cooperatives, Kohgiluyeh city.

 

Allameh Tabataba’i University

Faculty of Pardis

A Thesis For The Master Degree inSocial Sciences – Field of Planning For Social Welfare

 

The Role Cultural Factors on Success and Failure of Agricultural Production Cooperatives in Kohgiluyeh City

 

By:

……………………….

 

Supervisor:

Ph.D M. Mohammadi

 

Advisor:

Ph.D A. Taj Mazinani

 

 

September 2013

[1]-cooperation

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 1 = 6

شناسه محصول: c2364 دسته: