رابطه بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان های دولتی دخترانه شهر اهواز

19,900تومان

توضیحات

shiraz-university-thesis-download

دانشگاه شیراز

دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی مدیریت آموزشی

رابطه بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان­های دولتی دخترانه شهر اهواز

 

چکیده

 

رابطه بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیریان دبیرستان­های دولتی دخترانه شهر اهواز

 

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان­های دولتی دخترانه شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماری در این تحقیق 100 نفر از مدیران زن دبیرستان های دولتی شاغل در چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. روش جمع آوری داده­ها، از طریق پرسشنامه هوش معنوی کینگ و پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون بود. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21و  با استفاده از روش­های آماری میانگین و انحراف چارکی، آزمون همبستگی پیرسون،تحلیل واریانس یک­طرفه و فراوانی استفاده شد.

نتایج حاکی از آن بود که میزان هوش معنوی مدیران بالاتر از حد مطلوب بود.بین هوش معنوی با مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنا داری بدست آمد. بین هوش معنوی و دو راهبرد عدم­مقابله و راه­حل­گرایی مدیریت تعارض، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. دو متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت و میزان تحصیلات تنها با راهبرد راهحلگرایی معنادار شدند. راهبرد غالب مدیریت تعارض در بین مدیران راهبردراه­حل­گرایی بود.

با توجه به این‌که هوش معنوی موثر بر مدیریت تعارض می باشد، می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی را در زمینه­های گوناگون به ویژه ارتقاء و بهبود مدیریت که مدیریت تعارض جزئی از آن است، ایفا نماید. بنابراین، آن‌چه مهم است این است که صرف نظر از سابقه خدمت و میزان تحصیلات، باید شرایطی را فراهم نمود که هوش معنوی مدیران در دوران تحصیل و آموزش های ضمن خدمت به صورت مداوم توصیه شود. همچنین در مدیریت، معنویت مدیران باعث ایجاد یک فضای معنوی در مدارس خواهد شد، لذا پیشنهاد می شود که مدیران به تقویت جنبه های معنویت در محیط کار توجه بیشتری شود.

کلمات کلیدی:

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول  :مقدمه

1-1- کلیات…………………………………. 2

1-2- بیان مسأله…………………………….. 4

1-3- ضرورت و اهمیت………………………….. 7

1-4-  اهداف پژوهش…………………………… 9

1-5- سؤال های پژوهش………………………… 10

1-6- تعريف مفهومي متغيرها………………… 10

1-6-1- هوش معنوی…………………………… 10

1-6-2- مدیریت تعارض ……………………….. 11

1-6-3- راهبردهای مدیریت تعارض……………… 11

1-7- تعريف عملياتي متغيرها………………….. 13

1-7-1-هوش معنوی……………………………. 13

1-7-2-مدیریت تعارض…………………………. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2- مبانی نظری……………………………… 15

2-1- مقدمه………………………………… 15

2-2-1- هوش معنوی………………………….. 15

2-2-1-1- تعاریف هوش معنوی…………………. 18

2-2-1-2-1- مدل وگان………………………. 27

2-2-1-2- مدل‌های هوش معنوی…………………. 27

2-2-1-2-2- مدل بروس لیچفیلد………………. 27

2-2-1-2- 3- مدل ایمونز……………………. 27

 

عنوان                                    صفحه

2-2-1-2-4- مدل کینگ………………………. 28

2-2-1-3- کاربرد هوش معنوی در محیط کار…….. 33

2-2-1-4- هوش معنوی مبتنی بر آموزه های اسلامی.. 34

2-2-1-4-1- مؤلفه­های هوش معنوی در اسلام از دیدگاه جامی   35

2-2-1-5- معنویت، هوش معنوی………………… 36

2-2-1-6- معنویت و سازمان………………….. 35

2-2-1-7- معنویت اسلامی…………………….. 37

2-2-1-7-1- اخلاق…………………………… 37

2-2-1-7-2- عرفان………………………….. 38

2-2-1-8- معنویت اسلامی در سازمان و نتایج آن… 38

2-2-2- مفهوم تعارض……………………….. 39

2-2-2-1- جایگاه تعارض در مدیریت…………… 40

2-2-2-2-تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب….. 43

2-2-2-3- انواع تعارض……………………… 43

2-2-2-4- سطوح تعارض………………………. 45

2-2-2-5-تعارض سرد و گرم…………………… 49

2-2-2-6- مدل‌های تعارض…………………….. 51

2-2-2-7- دلایل بروز تعارض………………….. 56

2-3- بررسی پیشینه تحقیق…………………… 60

2-4- جمع بندی و نتیجه گیری………………… 68

 

فصل سوم: روش پژوهش

3- روش پژوهش………………………………. 71

3 – 1- مقدمه………………………………. 71

3- 2- روش پژوهش……………………………. 71

3-3- جامعه آماري…………………………… 71

3-4- نمونه و روش نمونه گيري…………………. 71

3-5- ابزار پژوهش…………………………… 72

3-5-1- مقیاس هوش معنوی……………………. 72

3-5-2- مقیاس مدیریت تعارض…………………. 72

عنوان                                    صفحه

3-6- روایی وپایایی آزمون………………….. 73

3-6-1- روایی و پایایی مقیاس……………….. 73

3-6-2- روایی و پایایی مقیاس……………….. 74

3-7- روش جمع آوری اطلاعات……………………. 74

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………. 75

3-9- خلاصه فصل سوم…………………………. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

4- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………….. 78

4- 1-  مقدمه………………………………. 78

4-2- یافته‌های پژوهش………………………. 78

4-2-1- اطلاعات جمعیت شناختی………………… 78

4-1- 2- -1-2-ارائه دا­ده­های تحقیق………….. 80

4-3-آزمون سؤال های پژوهش……………………. 83

4-3-1- آمار استنباطی……………………….. 83

4-3-1-1- سؤال اول آیا میزان هوش معنوی مدیران دبیرستان های دولتی دخترانه شهر اهواز در حد مطلوب است؟………….. 83

4-3-1-2- سؤال دوم آیا بین هوش معنوی با مدیریت تعارض رابطه وجود دارد؟……………………………………… 84

4-3-1-3- سؤال سوم:آیا بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض رابطه وجود دارد؟…………………………… 85

4-3-1-4- سؤال چهارم آیا بین افراد با سوابق کاری مختلف از لحاظ هوش معنوی و راهبردهای مدیریت تعارض تفاوت وجود دارد؟  85

4-3-1-5- سؤال پنجم آیا بین مدیران با میزان تحصیلات متفاوت از لحاظ هوش معنوی و راهبردهای مدیریت تعارض تفاوت  وجود دارد؟ 88

4-3-1-6- سؤال ششم راهبرد غالب مدیریت تعارض مدیران دبیرستان های دولتی دخترانه شهر اهواز کدام است؟…………… 89

4-3-1- خلاصه فصل چهارم………………………. 92

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه……………………………. 94

5-2- بحث و نتيجه گيري………………….. 94

 

عنوان                                    صفحه

5-3- نتیجه گیری نهایی……………………. 102

5-4- محدودیت­ها…………………………… 103

5-4-1- محدودیت‌های اجرایی…………………. 103

5-4-2- محدودیت‌های پژوهشی……………….. 103

5-5-پیشنهادها…………………………. 104

5-5-1-پیشنهادهای کاربردی……………….. 104

5-5-2-پیشنهادهای پژوهشی………………… 105

فهرست منابع ومآخذ

 

منابع فارسی…………………………… 106

منابع انگلیسی…………………………. 109

پیوست………………………………… 113

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                     صفحه

 

جدول شماره‌ی (2-1): تفاوت نگرش‌های قدیم و جدید راجع به تعارض 42

جدول شماره‌ی (3- 1): طیف ضرائب همبستگی سؤالات پرسشنامه مقیاس هوش معنوی با نمره کل مقیاس‌های مربوطه………….. 73

جدول شماره‌ی (3- 2): پايايي پرسشنامه هوش معنوی با استفاده از آلفای کرونباخ………………………………… 73

جدول شماره‌ی (3-3): طیف ضرائب همبستگی سؤالات پرسشنامه مقیاس مدیریت تعارض با نمره کل مقیاس‌های مربوطه………….. 74

جدول شماره‌ی (3-4): پايايي پرسشنامه مدیریت تعارض با استفاده از آلفای کرونباخ…………………………… 74

جدول شماره‌ی(4- 1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………….. 78

جدول شماره‌ی (4- 2): داده های توصیفی سابقه خدمت نمونه ها    79

جدول شماره‌ی (4- 3): یافته های توصیفی خرده مقیاس­های و متغیرهای اصلی…………………………………………… 80

جدول شماره‌ی (4-4): مقایسه حد مطلوب و موجود هوش معنوی مدیران دبیرستان های دولتی دخترانه شهر اهواز……….. 84

جدول شماره‌ی (4-5):  میزان همبستگی بین هوش معنوی با مدیریت تعارض…………………………………………… 84

جدول شماره‌ی (4-6): میزان ضریب همبستگی بین هوش معنوی با راهبرد های مدیریت تعارض……………………………….. 85

جدول شماره‌ی (4-7): رابطه بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش معنوی با سابقه کاری…………………………………. 86

جدول شماره‌ی (4-8): آزمون شفه برای راهبرد کنترل و هوش معنوی 87

جدول شماره‌ی (4-9): رابطه بین خرده مقیاس های مدیریت تعارض و هوش معنوی با تحصیلات……………………………. 88

جدول شماره‌ی (4-10): آزمون شفه برای راهبرد کنترل و هوش معنوی    89

جدول شماره‌ی (4-11): فروانی خرده مقیاس های مدیریت تعارض 90

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار‌ها

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار شماره‌ی (2-1): مراحل فرایند شکل گیری تعارض از دیدگاه توماس………………………………………..              ……………………………………………. 52

نمودار شماره‌ی (2-1): مدل راهیم……………….              ……………………………………………. 54

نمودار شماره‌ی (4-1): نمودار فراوانی تحصیلات نمونه ها           ………………………………………………… 79

نمودار شماره‌ی (4-2): نمودار فروانی سابقه خدمت نمونه ها         ………………………………………………… 80

نمودار شماره‌ی (4-3): نمودار هیستوگرام مدیریت تعارض            ………………………………………………… 81

نمودار شماره‌ی (4-4): نمودار هیستوگرام هوش معنوی..              ……………………………………………. 81

نمودار شماره‌ی (4-5): نمودار هیستوگرام خرده مقیاس کنترل         ………………………………………………… 82

نمودار شماره‌ی (4-6): نمودار هیستوگرام خرده مقیاس عدم­مقابله    …………………………………………………      82

نمودار شماره‌ی (4-7): نمودار هیستوگرام خرده مقیاس راه­حل­گرایی    ……………………………………….. ….           83

نمودار شماره‌ی (4-8): مقایسه حد مطلوب و وضعیت موجود هوش معنوی در میان مدیران………………………………              ……………………………………………. 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 مقدمه

  

1-1-کلیات

 

در جهان امروز که بطور مداوم همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است، هیچ چیز را نمی‌توان یافت که در عرصه زمان و مکان تغییر نیافته باشد. مراکز آموزشی، از جمله سازمان‌هایی هستند که معاف از این حقیقت نیستند، که نقش حیاتی را در جامعه بر عهده دارند (سنجری،1380). در باب اهمیت اطلاعات و نحوه وچگونگی استفاده از آن و گستره آن سنجری (1380) اینگونه اظهار نظر می‌کند که جهان اطلاعاتي و فراصنعتي، نويد رسيدن به شيوه جديد و پيشرفته زندگي را مي‌دهد. براي تحقق اين امر، فرهنگ تفاهم و تعهد بايد در جهت مصالح همگاني و منابع ملي ايجاد شود و توسعه يابد. آموزش و پرورش بايد از گذر مدارس، چگونگي دست يافتن به اين فرهنگ را نشان دهد. مدارس بايد به نيازهاي دانش آموزان پاسخ دهند و مهارت‌ها و ابزارهايي براي موفق شدن در جامعه در حال تغيير را به آنان عرضه كنند.

معنویت[1] امری همگانی است و همانند هیجان، درجات و جلوه‌های مختلفی دارد؛ ممکن است هشیار یا ناهشیار، رشدیافته یا غیر رشدیافته، سالم یا بیمارگونه، ساده یا پیچیده و مفید یا خطرناک باشد (وگان[2]، 2002). ایمونز[3] تلاش کرد معنویت را بر اساس تعریف گاردنر[4] از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید. وی معتقد است معنویت می‌تواند شکلی از هوش تلقی شود؛ زیرا عملکرد و سازگاری فرد (مثلاً سلامتی بیشتر) را پیش­بینی می‌کند و قابلیت‌هایی را مطرح می‌کند که افراد را قادر می‌سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشد. هر چند که تحقیقات زیادی در حیطه رشد و تحول هوش معنوی[5] صورت نگرفته است و نیازمند تحقیقات تجربی ـ کیفی است، ولی می‌توان گفت که استعداد این هوش در افراد مختلف، متفاوت است و در اثر برخورد با محیط‌های غنی که سؤالات معنوی را بر می‌انگیزاند، به تدریج تحول یافته و شکل می‌گیرد.

به نظر می‌رسد هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی خود می‌گردد. این دیدگاه شامل همۀ رویدادها و تجارب فرد می‌شود که تحت تأثیر یک نگاه کلی قرار گرفته‌اند. فرد می‌تواند از این هوش برای چارچوب‌دهی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره گیرد. این فرایند قادر است از لحاظ پدیدارشناختی به رویدادها و تجارب فرد معنا و ارزش شخصی بیشتری  بدهد (نازل[6]، 2004). هوش معنوی برای حل مشکلات و مسائل مربوط به معنای زندگی و ارزش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (ویگلزورث[7]،  2004 به نقل از: سهرابی، 1385). ایمونز (2000) هوش معنوی را شامل پنج مؤلفه می‌داند که یکی از آن‌ها، توانایی برای سود بردن از منابع معنوی برای حل مسأله است. بسیاري از افراد در معنا بخشیدن به پدیده‌هاي مختلف زندگی که ممکن است براي آنان سخت و دشوار باشد از باورهاي دینی سود می‌برند و این مسأله می‌تواند تا حد زیادي به سازگاري آنان کمک کند .

تعارض و تضاد يك نزاع، مشاجره يا تقابل نيروهاي موجود بين نيازهاي اوليه و نيازهاي معنوي، مذهبي و منظرهاي اخلاقي و از طرف دیگر، ناسازگاري طرز فكر و تصورات بين دو نفر يا بيشتر را توضيح مي‌دهد، بسیاری از مدیران تضاد را در سازمان اجتناب ‎ناپذير مي‌دانند و معتقد هستند كه نمي‎توان از ايجاد آن جلوگيري كرد، اما مي‎توان آن را به حداقل رساند. برای حل تعارض‌ها، راهبردهای متفاوتی به کار گرفته می‌شود. تحقیق‌های بسیاری هوش را در حل تعارض­ها مهم داشته است (رضائیان،1380). تعارض، جزئی طبیعی و عادی از زندگی روزمره ما و واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده ولی متأسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، بیشتر به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است. لذا امروز، افراد پیشینه ناخوشایندی از آن دارند و به تعارض به عنوان یک پدیده منفی نگاه می‌کنند (مؤسسه آلند ایسلندپیس[8]،2002).

  • بیان مسأله

به موازات حرکت به سوی جهانی شدن، بروز تعارض در تعاملات روزمره زیادتر می‌شود (کوشال و کانتز[9]، 2006). از سوی دیگر به علت نیازها، باورها، انتظارات و ادراکات متفاوت افراد (یزدان آبادی،1379)، عدم برابری و بی‌عدالتی (میرکمالی،1371) و نیز تفاوت‌های روانشناختی و جامعه‌شناختی مردم (مینگ لی[10]، 2003)، بروز تعارض در سازمان‌ها که متشکل از افراد می­باشند و هسته اصلی آنها را تشکیل می دهند، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است (ویلمات و هاکر[11]، 2003) و در صورت مدیریت درست این تعارض، وجود آن می‌تواند به نقطه قوتی برای سازمان تبدیل شود (رابینز[12]،2000) و فقدان تعارض گاهی ممکن است به عنوان نقطه ضعفی محسوب شود و به ایجاد رخوت، سستی و بی­احساسی در سازمان منجر شود (کارن و راجیو[13]،2007)، اما به هر حال، مفید و قابل استفاده بودن تعارض، به شناخت مدیر از علل موجده آن، شناخت ویژگی‌ها و آمادگی برای هدایت آن بستگی دارد (میرکمالی،1371).

امروزه تعارض، فکر بسیاری از مدیران سازمان‌ها را به خود مشغول کرده است، به طوری که از آن هراسان و گریزان هستند. دانشمندان مدیریت اذعان می‌دارند که طبق تمامی استانداردها، تعارض موضوعی حایز اهمیت است، به طوری که تقریباً 20 درصد وقت مدیران بالا و میانی در رسیدگی به نوعی از تعارض صرف می شود (محمدزاده و مهروزان، 1375). همکاری و همدلی مدیران و کارکنان مهم‌ترین عامل موفقیت همه سازمان‌هاست. این امر مستلزم کارکنان و مدیرانی است که انطباق­پذیر بوده و با تغییرها سازگار شوند و از آنجا که انسان‌ها در برخورد با موقعیت‌های مختلف زندگی روزمره به شیوه‌های گوناگون عمل می‌کنند، دانشمندان نوع خاصی از توانایی بشر برای حل مسأله و غلبه بر مشکلات را مورد توجه قرار داده­اند و آن را یکی از ارکان اصلی در تعاریف انجام شده از هوش منظور کرده­اند.

هوش رفتار حل مسأله سازگارانه‌اي است که در راستاي تسهيل اهداف کاربردي و رشد سازگارانه جهت‌گیری شده، می­باشد. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی می‌شوند، کاهش می‌دهد. این مفهوم هوش، مبتنی بر گزاره­اي است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انجام راهبردهایی  برای غلبه بر موانع و حل مسأله را ضروری می‌سازد (ایمونز، 1999؛ استرنبرگ[14]، 1997؛ به نقل از: نازل، 2004). گاردنر هوش را مجموعه توانایی‌هایی می‌داند که برای حل مسأله و ایجاد محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می‌شوند، به کار می‌رود. مفهوم تحلیلی غرب[15] از هوش، بیشتر شناختی است و شامل پردازش اطلاعات می‌شود؛ در حالی که رویکرد ترکیبی شرق[16] نسبت به هوش، مؤلفه‌های گوناگون عملکرد و تجربه انسان، از جمله شناخت، شهود و هیجان را در یک ارتباط کامل[17] (یکپارچه) شامل می­شود (نازل، 2004: 42). در مجموع، هوش عموماً باعث سازگاری فرد با محیط می‌شود و روش‌های مقابله با مسائل و مشکلات را در اختیار او قرار می‌دهد. همچنین توانایی شناخت مسأله، ارائه راه­حل پیشنهادی برای مسائل مختلف زندگی و کشف روش‌های کارآمد حل مسائل، از ویژگی‌های افراد باهوش است.

پس از گسترش مفهوم هوش به سایر قلمروها، ظرفیت‌ها و توانائی‌هاي انسان و به خصوص مطرح شدن هوش هیجانی، ایمونزدرسال 1999، سازه جدیدي را با عنوان هوش معنوي مطرح کرد. ایمونز تلاش کرد معنویت را بر اساس تعریف گاردنر از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید. وی معتقد است معنویت می‌تواند شکلی از هوش تلقی شود؛ زیرا عملکرد و سازگاری فرد (مثلاً سلامتی بیشتر) را پیش­بینی می‌کند و قابلیت‌هایی را مطرح می‌کند که افراد را قادر می‌سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی پیدا کنند. او عنوان کرد که هوش معنوي، مجموعه‌اي از توانائی‌ها براي بهره‌گیري از منابع دینی ومعنوي است. هوش معنوي سازه‌هاي هوش و معنویت را دریک سازه ترکیب نموده است.

در حالی‌که معنویت جستجویی براي یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هشیاري بالا و تعالی است، هوش معنوي شامل توانایی براي استفاده از چنین موضوعاتی است که می‌تواند کارکرد و سازگاري فرد را پیش بینی کند و منجر به تولیدات ونتایج ارزشمندي گردد. ایمونز (2000-1999) تعاریف گوناگونی را از هوش مطرح می‌کند، اما هسته اصلی تمامی این تعاریف را متمرکز برروي حل مسأله براي سازگاري و رسیدن به اهداف می‌داند. مثلاً هوش را به عنوان”توانایی براي دستیابی به اهداف در رویارویی با موانع براساس تصمیماتی که مبتنی براصول منطقی است” تعریف می‌کنند.

با توجه به آن‌چه که گفته شد، می‌توان رابطه‌ای میان هوش معنوی و مدیریت تعارض[18] که به صورت شناخت و بررسي تضادها در يك موقعيت معقول و قابل پيش بيني، به صورت منصفانه و به روش مؤثر یا عمل‌شناسايي‌ و اداره‌ تعارض‌ با يك‌ شيوه‌ معقول، عادلانه‌ و كارا تعریف شده است، وجود داشته باشد. بنابراین، در این پژوهش این سوال مطرح است که آیا هوش معنوی با راهبرد‌های مدیریت تعارض رابطه دارد؟

لذا به ­صورت موجز می­توان بیان داشت که هدف محقق آن است به دنبال بررسی رابطه ما بین هوش معنوی با مدیریت تعارض در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز ­باشد.

[1] -Spirituality

[2]-Vegan

[3] -Emonz

[4] -Gardner

[5]-Spiritual intelligence

[6] -Nazel

[7]-Wigglesworth

[8]-Aland Island Institute

[9]-Kaushal & Cantez

[10]-Ming lee

[11]-Wilmot & Hocker

[12]-Robbins

[13] -Karen & Rajiv

[14]– Sternberg

[15]– Western Analytic Concept

[16]-Eastern Synthetic Approach

[17]– Integrative Relation

[18]-Conflict management

منابع ومآخذ

 

 

منابع فارسی

احمدی، سید جعفر؛ کج باف، محمد باقر (1387). بررسی نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط ­­با برخی ­ویژگی­های جمعیت ­شناختی.

ايزدي يزدان آبادي، احمد ( 1379 ). مديريت تعارض، تهران، دانشگاه امام حسين.

ترابی، امین؛ اکبری، فیض الله؛ عرب، محمد (1387). راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان­های استان لرستان. مجله پژوهشی حکیم،(2)11،54-58.

توماس،اشمیت (1372). راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران عالی. ترجمه عباس محمدزاده و آرمن مهروژان. مجله دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد. شماره12، ص58.

تهران، موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، جلد دوم.

جامی، عبدالرحمن )1380(. نقد الفصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

جهانديده كاظم پور مهرداد . (1384). مديريت تعارض ، روزنامه همشهري، شماره 3725.

خوارزمی، تاج الدین حسین (1377). شرح فصوص الحکم، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم.

رابينز، استيفن ( 1384 ). مديريت رفتار سازماني، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش­هاي بازرگاني.

رابينز، استيفن ( 1387 ). مديريت رفتار سازماني، ترجمه علي پارسيان، اعرابي سيد محمد.

رجایی ، علیرضا ، بیاضی ، محمد حسین ، حبیبی پور ، حمید  (1387). بررسی رابطه بین باورهای اساسی دینی ­با بحران ­هویت ­و سلامت­ روان­ در جوانان. فصلنامه­ روانشناسان­ ایرانی.

رجایی ، علیرضا. (1389). هوش معنوی: دیدگاه‌ها و چالش‌ها، پژوهش نامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتربت­جام، شماره22 صص:44–22.

رضائيان ، علی، (1380). مقاله مديريت تعارض، مجله صادق ، دانشگاه امام صادق.

رقیب، مائده سادات؛ احمدی، سید جعفر و سیادت، سید علی (1387). تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی­های جمعیت شناختی. پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، هشتم (پاییز و زمستان).

سنجري، احمدرضا. (1380). نگاهي كاستي جويانه به مديريت مشاركتي مدرسه محور، پژوهشكده تعليم و تربيت.

سهرابی ، فرامرز (1385). (( در آمدی بر هوش معنوی )) فصلنامه معنا، ویژه نامه روانشناسی دین شماره2.
صمدی، پروین (1385). هوش­معنوی، اندیشه­های ­نوین ­تربیتی، 2،119-114.

سهرابی، فرامرز (1385). «درآمدی بر هوش­معنوی»، فصلنامه­ معنا، ویژه­نامه روانشناسی­دین، شماره 2.

سهرابی، فرامرز و ناصری، اسماعیل (1389). بررسی مفهوم و مولفه­های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره سوم(شماره چهارم)، زمستان.

سهرابی،فرامرز (1387) .مبانی­هوش­معنوی، فصلنامه­سلامت­روان، صص: 1.30-23.

شهیدی، شهریار (1379). “روان درمانی و معنویت”. سخنرانی ماهانه انجمن روان شناسی ایران، تهران، فرهنگ­سرای اندیشه.

عراقی، فخرالدین، (1384). لمعات به همراه سه شرح از قرن هشتم هجری، تهران، انتشارات مولی.

غباری بناب ، باقر ؛ سلیمی ، محمد ، سلیمانی ، لیلا و نوری مقدم ، ثنا  ( 1386 ). هوش معنوی. فصلنامه علمی-پژوهشی­اندیشه­نوین­دینی، شماره10،147-125.

غباری بناب، باقر، لواسانی، مسعود و محمدی، محمد رضا (1384). ساخت مقیاس دانشجویان روانشناسی 90، صص: 278-261.

فرهنگی، علی اکبر؛ فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره و نرگسیان، عباس(1388). هوش پیش بینی کننده رهبری تحول آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، (15)، 57-31.

کرامتی،محمدرضا؛ روشن، مریم (1384). رابطه خویشتن شناسی مدیران مدارس با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض. مجله اندیشه نوین تربیتی، 4، صص:35-48.

كاظم پور، مهرداد (1384). مقاله مديريت تعارض، ماهنامه راهكار مديريت.

كلگ، استوارت آر. (1379). چارچوب­هاي قدرت، ترجمه مصطفي يونسي، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.

مشبكي، علي اصغر (1380). مديريت رفتار سازماني، چاپ دوم، انتشارات ترمه.

مقیمی، سید محمد (1386). سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی، تهران: انتشارات ترمه.

مير كمالي، سيد محمد. ( 1371 ). مديريت تعارض، مجله دانش مديريت، شماره 19، صص: 48-59.

وست، و (1383). “روان درمانی و معنویت“. ترجمه: شیرافکن، سلطان­علی و شهیدی، شهریار. تهران: انتشارات رشد.

وطن خواه، سودابه؛ رئیسی، پوران؛ کلهر، روح الله (1387). تعیین همبستگی هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران بیمارستان­های آموزشی قزوین. فصلنامه مدیریت سلامت،11،41-46.

هارتز، گری (2005). معنویت و سلامت روان (کاربردهای بالینی)، مترجم امیر کامگار و عیسی جعفری .(1387). تهران انتشارات ویرایش.

یعقوبی، ابوالقاسم (1387). “رابطه­ي بین هوش­ معنوي و بهداشت روان دانشجویان دانشگاه بوعلی”، مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان.

منابع انگلیسی

   Aamong nursing assistants and registered nurses in Quebec. J Adv Nurs. 2002 ;Vol. 38(6), Pp:584-91.

   Amram , Y & Dryer , c.( 2007). The Development and preliminary validathon of the integratid spiritual intelligence scale (ISIS) . palo alto , ca : institute of transpersonsl pisychology working paper . available an .

  Amram, Joseph (Yosi), (2005). Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership, Institune of Transpersonal Psychology.

   Amram, Y. (2009). The contribution of emotional & spiritual intelligences to effective business leadership. Unpublished doctoral dissertation, Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto, CA.

   Ashmos D, Duchon D. (2000). Spirituality at work: A conceptualization and measure. J Manag Inq.;Vol, 9(2). Pp:134-45.

  Carole, L., Jurkiewicz, Robert, A., & Giacalone. (2004). A Values Framework for Measuring the Impact of Workplace Spirituality on Organizational Performance. Journal of Business Ethics,Vol, 49(2),  Pp: 129–142.

  Crichon, J., C A. ( 2008). Qualitative Study of Spiritual Intelligence In organization Leaders. Doctoral Dissertation , Alliant International University , San Francisco.

   Denise, L. M., Marsha, J. B., & Linda, M. L. (2006). Spiritual Development of Nursing Students: Developing Competence to Provide Spiritual Care nurses. Dimens Crit Care Nurs; Vol,24(2) Pp:97-100.

   Duffy, R. D. ( 2005). The relationship between spirituality, religiousness and adaptability. Journal of Vocational Behavior, Vol.67(3),Pp: 429-240.

Gambill  C.R. (2008). Emotional intelligence & conflict management style among Christian clergy, Dissertation, Capella university

   George, M. (2006). Practical application of spiritual intelligence in the workplace. Human resource management international Digest Journal,Vol. 14( 5),Pp: 3-5.

  Halma , P.,& strizenec ,M . (2004). Spiritual, existential or both ?Theoretical considerations on the nature of higher intelligence. Studia psychological ,Vol, 43(3) ,Pp: 239 – 253

   Harrisson M, Loiselle CG, Duquette A, Semenic SE. Hardiness, work support and psychological distress

   Hurst S, Koplin-Baucum S. A pilot qualitative study relating to hardiness in ICU nurses: hardiness in ICU

   Hyde B. (2004). The plausibility of spiritualintelligence: spiritual experience, problemsolving and neural sites Australian CatholicUniversity. Aus Int J Child Spiritual;Vol, 9. Pp:39-52.

instrument to measure (2006). the Allameh Tabatabai University in Tehran between the 1387-1386. [dissertation].Tehran: Allameh Tabatabai University ;. Persian.

   Ivshin  E .(2003).The study of the meaning of work, Emotional intelligence and conflict management styles , Dissertation, California School of  Professional Psychology losangeles

Jung, C. G. ,(1986). Psychology and Alchemy. Inn collected words, Vol. (2( 12.nd ed London: Routledge & Keganpaul.

 Jung, C. G.(1938). Psychology and Religion. In collected works, (Vol.2) 11.nd ed 1969, pp. -105-3. originally published in1938. London: Routledge & Keganpaul.

    Kammeron k, Veton D. (2001). Conflict management, translated by: Alvani SM and Danai Fard H, publication of management research and education institution affiliated with ministry of power, 1th ed, Tehran,: 30.

King DB (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: a definition, model, and measure thesis. Ontario: Trent University

     Litchfield, Bruce, (1999). Spiritual intelligenc;  Illini Christian faculty and staff. Available: www. Uiuc-icfs.org.

    Macdonald JJ.(2002). Spiritual Health in oldermen. Proceeding of the 1th on Seminar Older men and Community: Feb 21 Torento,kanada.

   Malik, M. E., & Naeem, B. (2011). Role of spirituality in job satisfaction and organizational commitment among faculty of institutes of higher learning in Pakistan African Journal of Business Management. Vol, 5(4),Pp: 1236-1244.

   McEwan W.(2004). Spirituality in nursing: what are the issues? Orthop Nurs. Vol,23(5) Pp:321-6.

  McMullen, B., (2003). Spiritual intelligence; available: www. Studentbmj.com.

   MirShamsi F.(2009). Relationship between intelligence and spiritual quality of life for Technical Students – Engineering Azad University of Yazd in the public and the academic year 1387-1388 [dissertation]. Tehran: AllamehTabatabaie University modiriat.Vol,8. Pp:27-31.Persian.

    Nasel , D.D . (2004). Spiritual orientateon in Relation to spiritual intelligence : A consideration of traditional Christianity & new Age / individualistic spirituality , unpublished thesis.Australia : The university of south Australia.
Pondy Ir.(1967). “Organazational Conflict: Concept and Models” Administrative Science Quarterly. Vol ,(12). Pp: 296-320.

    Saghrvany S, Ghayour baghbani M .Spirituality and their flourishing spiritual intelligence at work. Honareh

    Santos, E, Severo, (2006). Spiritual intelligence; What is spiritual intelligence? How it benefits a person?, www. Skopun. Files. WordPress.com.

   Schermerhoren Jr, Johan R, and James G. (1994). Managing Organazational Behavior, Fifth edition, New yourk: john wiley publication. P:592.

Sisk, D. A., & Torrance, E. P. (2001). Spiritual intelligence: Developing higher consciousness. Buffalo, New York: Creative Education Foundation Press.

  Sohrabi F, Fatali Nejad M R, Eskandari H. Concept of spiritual intelligence components and build an

   Sortet JP, Banks SR.(1996). Hardiness, job stress, and health in nurses. Hosp Top.Vol,74(2). Pp:28-33.stress reactions and hardiness. Pers Soc Psychol

Bull. (2008) to Patients at the End of Life. Journal of Nursing Education, ; vol, 34(1). Pp:61-73.University of South Australia.

   Vaughan F. (2002). what is spiritual intelligence?. J Human Psychol Vol 42.Pp: 16-33.

   Vaughan, F. , (2003). What is spiritual intelligence? Journal of humanistic psychology. Vol .42,(2).

vaughan , f.( 2003). What is spiritual intelligence ? journal of humanistic psychology Pp:45-32.

   Vogt DS, Rizvi SL, Shipherd JC, Resick PA. (1996). Longitudinal investigation of reciprocal relationship betweenWeider, H.D And Hartfield, J.D. Superior’s  Conflict  Management Strategies And  Subordinate  Outcomes  Management. Commucation  Quarterly. Vol 10.N2.

  Wigglesworth, c.( 2004). spiritual intelligence and why it matters.
available from: www. Con sciouspursuits.com

      Wollman RN, (2001). editor. Thinking with yoursoul: spiritual intelligence and why it matters.3rd ed. New York: Harmony Books. Pp:123-5.

    Wong K, Yau SY. (2010). Nurses’ experiences inspirituality and spiritual care in Hong Kong.Appl Nurs Res Vol, 23. Pp: 242-4

  Yang, K.P.Mao, XY. ( 2007). A Study of Nurses’ Spiritual Intelligence: A Cross-sectional questionnaire Survey. International Journal of Nursing Studies, 44(6), 999–1010.

    zohar, D. & Marshall, I. (2000), SQ- Spiritual intelligence, the ultimate intelligence. London: Bloombury.

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان های دولتی دخترانه شهر اهواز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

79 + = 81