رابطه تفکر انتقادی با نحوه نگرش در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیرستان شهریار

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

رابطه تفکر انتقادی با نحوه نگرش در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیرستان شهریار

پردیس دانشگاه علامه طباطبایی

استاد راهنما:

دکتر فریده حسین ثابت

استاد مشاور:

دکتر رضا خاکپور

استاد داور:

دکتر فرامرز سهرابی

دانشجو :

……………………..

بهار 92

 

 

 

 

 

 

چكيده

هدف: هدف از اين پژوهش بررسي رابطه تفكر انتقادي و نحوه نگرش درباره مواد روان گردان بوده است.

روش: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي است كه با روش همبستگي انجام گرفته است.نمونه مورد بررسي آن شامل 210 دانش آموزان دخترسال اول  دبيرستان شهرستان شهريار است كه به روش نمونه گيري در دسترس  انتخاب و به ابزار تحقيق(پرسشنامه مهارت هاي تفكر انتقادي و نگرش سنج مواد مخدر)پاسخ دادند.

نتايج: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون نشان داد كه 1: بين تفكر انتقادي و نگرش كلي نسبت به مواد روان گردان رابطه معناداري وجود دارد.2:بين تفكر انتقادي ومولفه شناختي نگرش درباره مواد روان گردان رابطه معنا داري وجود دارد.3: بين تفكر انتقادي و مولفه هيجاني نگرش درباره مواد روان گردان رابطه معناداري وجود ندارد.4: بين تفكر انتقادي و مولفه رفتاري نگرش رابطه معناداري وجود دارد.

بحث و نتيجه گيري: . يافته هاي تحقيق اين كه دانش آموزاني كه درتفكر انتقادي مهارت بيشتري دارند، نسبت به مواد روان گردان هم نگرش مثبت دارند.

نتيجه اينكه شرايط اجتماعي در نگرش به مواد روان گردان تاثير به سزايي داشته و تنها دارا بودن ويژگي هاي فردي مانند تفكر انتقادي در نگرش منفي به مواد موثرنيستند بلكه بايد زمينه اجتماعي نيز فراهم باشد. برگزاري دوره هاي آموزش وآشنايي با مواد روان گردان از طريق كتب و مجلات توسط آموزش و پرورش، رسانه هاي گروهي و غيره براي دانش آموزان بسيار ضروري است.

 

واژگان كليدي: تفكر انتقادي، نگرش، نگرش درباره مواد روان گردان، سوءمصرف مواد، دانش آموز، شهريار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه                                   

مواد روان گردان، مواد شیمیایی هستند که که روی دستگاه عصبی تاثیر می گذارند و عملکرد هیجانی، ذهنی یا رفتاری را تغییر می دهند (ویتن؛ ترجمه سید محمدی، 1386) .

سوء مصرف مواد،[1] يكي از معضلات بهداشتي، درماني و اجتماعي جهان امروز بوده و به جرات مي توان ادعا كرد كه تمامي جوامع كم و بيش با آن درگيري دارند (طوفاني و نوبخت، 1389).

اگر سوء مصرف مواد و  اعتياد[2] پديد ه اي مخرب تلقي ميشود، به اين دليل است كه در كمين نابودي گرانمايه ترين و پر ارزش ترين سرمايه جوامع انساني، يعني جوانان نشسته است و آنان را در چنگال عوارض سوء خود گرفتار مي كند. اعتياد جنبه فردي و شخصي ندارد، بلكه آسيب اجتماعي محسوب مي شود (احمد وند،  1386).

اعتياد و ساير آسيب هاي اجتماعي مثل حلقه هاي زنجير به هم متصل و مرتبط اند، چرا كه اگر يكي از آسيب هاي اجتماعي گريبان انسان را بگيرد، آسيب هاي ديگر نيز ممكن است به دنبال آن ظاهر گردد. پس براي تهيه هزينه هاي مواد دست به دزدي بزند و ممكن است هنگام دزدي صاحبخانه را مجروح و حتي به قتل برساند و…كما اينكه استفاده از مواد محرك و توهم زا، باعث ارتكاب جرايم خشونت بار هم مي شوند (شاكرمي، 1386).

با توجه به اينكه جهان در سه دهه اخير با آمار هاي تكان دهنده در خصوص شيوع سوء مصرف مواد در سطح جامعه و به خصوص در بين جوانان و نوجوانان، مواجه شده است و هم چنين به خاطر نگراني هاي عميق اثرات زيان باري دارويي، اجتماعي، قانوني، بهداشتي و اقتصادي ناشي از سوء مصرف مواد، ما اكنون نيازمند توجه جدي براي گسترش هر چه بيشتر راهبرد هاي پيشگيرانه كار آمد هستيم. هر ساله هزينه هاي گزافي صرف پژوهش، درمان و پيشگيري از سوء مصرف و وابستگي به مواد مي شود. به ويژه در سال هاي اخير به دليل ناكامي و هزينه هاي بالاي فعاليت هاي درماني و باز پروري توجه و تمركز بيشتري به روش هاي پيشگيري معطوف شده است (هاوكينز، كاتالانو و ميلر، 2004 ؛به نقل از  دائمي و همكاران، 1388).

آسيب هاي اجتماعي طي چند دهه اخير در سراسر جهان سير صعودي داشته است. آمارهاي نگران كننده در اين زمينه، كارشناسان را به بررسي اين معضل و يافتن راه حلي براي آن برانگيخته است. نتيجه اين بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از آسيب هاي اجتماعي ناشي از كمبود مهارت هاي رواني- اجتماعي لازم براي برخورد موثر با مشكلات زندگي هستند. به عنوان مثال، پژوهش هاي صورت گرفته در زمينه سوءمصرف مواد مخدر نشان داده اند كه يكي از عوامل اصلي گرايش به مصرف مواد مخدر، پايين بودن عزت نفس، ضعف در مهارت هاي ارتباطي حل مسئله است. بنابر اين مهارت هاي مقاومت در برابر فشار همسالان ،به عنوان يك مهارت رواني- اجتماعي مي تواند باز دارنده باشد و به طور كلي مطالعات مختلف حاكي از رابطه مستقيم فقر مهارت هاي رواني- اجتماعي يا به طور كلي مهارت هاي زندگي و انواع جرم و آسيب اجتماعي مثل خود كشي و اعتياد، كودك آزاري، همسر آزاري، دزدي، جنايت وانجام رفتار هاي مخاطره آميز جنسي مي باشد. به همين منظور يك برنامه مدون آموزش مهارت هاي زندگي مي تواند بازدارنده يا كا هنده آسيب هاي اجتماعي در گروه هاي مختلف جامعه باشد (عبد الله پور، 1387 ).

مخاطره آميز ترين دوران زندگي از نظر ابتلا به سوءمصرف مواد، دوره بلوغ و نوجواني است. در اين دوران عوامل گوناگوني از جمله تغييرات سريع جسماني و اختلال تصوير از خود و نياز به پذيرفته شدن از طرف دوستان و استقلال، نوجوان را به طرف رفتار هايي مانند سيگاركشيدن يا سوءمصرف مواد سوق مي دهد (ميرزابيگي و همكاران،1388 ).

گزارش سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد كه در دنيا حدود 200 ميليون معتاد به انواع مواد مخدر وجود دارد كه بيشترين شيوع اعتياد با 8/2 درصد در ايران مي باشد (دلاور و همكاران  ، 1390 ).

جديدترين آمارهاي ارائه شده نشاندهنده آن است كه در سطح كشور بيش از دوميليون معتاد وابسته به انواع مواد مخدر وشش ميليون معتاد تفنني(سوء مصرف كننده) وجوددارند كه بر اساس تحقيقات انجام شده در مورد مسئله اعتياد در كشورمان حدود 10 درصد از افرادي كه در ارتباط با مصرف مواد مخدر در زندانها به سر مي برند، زنان تشكيل مي دهند (ريسيان ،1389 ).

در حال حاضر اطلاعاتي در دست است كه نشان مي دهد مصرف مواد در ميان نوجوانان و جوانان افزايش چشمگيري يافته است. سوء مصرف مواد مخدر در بسياري از افراد در سنين دبيرستان آغاز مي شود. بنابراين يكي از مهم ترين راههاي كاهش مصرف مواد مخدر در بزرگسالي كنترل آن در نوجواني است (رحيمي موقر،1375؛به نقل از طاووسي ،1388 ).

دوره بلوغ و نوجواني،  مخاطره آميز ترين دوران زندگي از نظر ابتلا به سوءمصرف مواد، است. در اين دوران عوامل گوناگوني از جمله تغييرات سريع جسماني و اختلال تصوير از خود و نياز به پذيرفته شدن از طرف دوستان و استقلال، نوجوان را به طرف رفتار هايي مانند سيگاركشيدن يا سوءمصرف مواد سوق مي دهد (ميرزابيگي و همكاران،1388 ).

با در نظر گرفتن اهميت گرايش به مصرف مواد و آغاز آن از سنين جواني و با توجه به اينكه اكثريت جمعيت كشور جوانند، به نظر مي رسد اجراي برنامه هاي آموزشي براي تغيير [i]در نگرش جوانان نسبت به سوءمصرف مواد، از اهميت ويژه اي برخوردار است.

امروزه در كشور هايي كه كه امور فرهنگي و ارتقاء سطح بهداشت رواني و آموزش مربوط به پيشگيري از آسيب هاي رواني- اجتماعي اولويت دارند، تاكيد بسياري بر آموزش مهارت هاي زندگي صورت مي گيرد. مجموعه اين مهارت ها در جامعه صنعتي و در فضاي زندگي اي كه پدر و مادر و معلم به صورت تمام وقت و صميمي واز نزديك، ارتباط كمتري با كودك ونوجوان دارند، براي رشد اجتماعي و اخلاقي افراد ضروري است و برابر نتايج پژوهش هاي انجام شده، بسيار سودمند است. يكي از اين مهارت ها ،مهارت تفكر انتقادي است. اين پژوهش به بررسي مهارت تفكر انتقادي فرد و ارتباط اين مهارت با نگرش آنها نسبت به مواد روان گردان كه مقدمه اي براي مصرف مواد است مي پردازد.

بيان مسئله

مصرف سوء مواد مخدر، يكي از مهم ترين معضلاتي است كه كليه جوامع بشري با آن روبرو هستند. مصرف سوءمواد و مشكل اعتياد به عنوان يك پديده مهلك و مخرب كه  نتايجش مي تواند اثرات بسيار سوئي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه داشته باشد در هر جامعه اي مطرح است و معمولا گروهي كه در برابر اين پديده خطرناك بيش از ساير گروه ها آسيب پذير است همانا “گروه جوانان “يك جامعه مي باشد. بر اساس گزارش جلسه 1980 يونسكو، تحقيقات اجتماعي- رفتاري نشان داده كه رفتار هاي ناشي از مصرف نابه جاي داروهاي اعتياد آور و مواد مخدر و الكل، بزهكاري جوانان، خودكشي و افسردگي شايع ترين اختلال رفتاري جوانان نقاط مختلف جهان بوده است. با تمام اينها يك چيز حقيقت دارد و آن آينده جامعه است كه با اين معتادان جوانش و با هرز رفتن چنين نيروي انساني عظيم چگونه خواهد بود و به كجا خواهد رفت …؟(فرجاد،1374).

اعلام آمار چند ميليون نفري از معتادان و نيز ابراز نگراني مسئولان از پايين آمدن سن اعتياد (بر اساس اعلام مسئولان، طي سال گذشته ميزان مصرف مواد مخدر فقط در ميان دانش آموزان دوبرابر شده است )، زنگ هاي خطر را براي همه مسئولان، محققان و مردم به صدا در آورده است.

علي رغم آنكه وضعيت كشور ما در خصوص استفاده از مواد مخدر حتي قابل مقايسه با كشور هاي پيشرفته نيست و ارقام گزارش شده به وسيله مراكز ذي ربط وضعيت را وخيم تر گزارش مي كند، با اين حال سرمايه گزاري اصلي در بخش مقابله با  واردات و عرضه مواد مخدر است. با وجود مصرف سالانه ميليارد ها ريال در امر مبارزه با مواد مخدر- ضمن آنكه ضرورت اين مبارزه را نمي توان نفي كرد- مشكل سوءمصرف مواد مخدر در كشور ما همچنان، حل نشده باقي مانده است. بخشي از اين مشكل در راهبرد اساسي برخورد با پديده اعتياد است. به نظر مي رسد ضروري است ساير ابعاد مبارزه با مصرف مواد مخدر، به ويژه كاهش تقاضا در اولويت قرار گيرد. بدين ترتيب توجه بيشتري به پيشگيري [3]به عنوان يك اصل اساسي مي تواند به مبارزه فراگير عليه اعتياد و مصرف مواد مخدر ياري رساند (بهرامي، 1388 ).

هم چنين با نگاهي به جامعه معتادين و تلاش هاي آنها براي ترك اعتياد در مي يابيم كه در اغلب موارد بعد از مدت كوتاهي از ترك، مصرف مواد دوباره شروع مي شود و روش هاي ترك اعتياد نتوانسته است خيلي موثر واقع شود و هزينه هاي زيادي هم براي معتادان داشته است (خليلي ،1388 ).

به اين ترتيب پيشگيري از ابتلاي افراد جامعه به سوءمصرف مواد مخدر به معناي جلوگيري از تحميل هزينه هاي سنگين به اجتماع، ابتلاي افراد به ايدز و بيماري هاي ديگر، كاهش بازدهي نيروي كار، وقوع جرم و جنايت، از هم گسستگي كانون خانواده و در معرض تهديد قرار گرفتن نسل بعدي است. واضح است كه نوجوانان، حساس ترين قشر جامعه در برابر خطر سوءمصرف مواد را تشكيل مي دهند و لذا بيشترين تاكيد رويكرد هاي پيشگيرانه بايد بر اين گروه متمر كز گردد (جزايري، 1387 ).

واضح است كه اين بلاي سياه بيشتر كساني را تهديد مي كند كه نگرش هاي نادرست تري نسبت به پيامد هاي سوءمصرف مواد مخدر دارند (امير احمدي و همكاران، 1388 ).

روان شناسان معتقدند كه ميان نگرش افراد و تاثير به عملكرد ايشان و رفتارشان رابطه اي مستحكم وجود دارد. طبق مطالعات صورت گرفته مشخص شده است افرادي  كه نسبت به مواد مخدر نگرش ها و باور هاي مثبت دارند احتمال مصرف و اعتياد شان بيشتر از كساني است كه نگرش هاي منفي يا خنثي دارند.

تفكر انتقادي[4] كه يكي از انواع مهارت هاي زندگي است، با ظهور دوره اطلاعات و افزايش پيچيدگي هاي جامعه، تفكر انتقادي به عنوان يك توانايي كه زمينه مواجهه  عقلاني با اطلاعات و شركت در جامعه به عنوان يك شهروند شايسته را فراهم مي كند، نيازمند توجه بيشتري است (هالپرن[5]، 2003 ؛پل،1984؛به نقل از چان، هو، كو[6]،2011).

نوجواني كه داراي تفكر انتقادي است، قادر است اطلاعات حاصل از منابع مختلف را با هم تلفيق كند، ديد گاه هاي مختلف را مورد بررسي قرار دهد، خوب تجزيه و تحليل كند، فرضيه هاي متفاوت بسازد و به آزمايش بگذارد و سر انجام به گونه اي منتقدانه قضاوت كند (هالپرن، 1999 ).

سوال هاي پژوهش

چه رابطه اي بين تفكر نقاد و نحوه نگرش نسبت به مواد روان گردان وجود دارد؟

چه رابطه اي بين تفكر نقاد و مولفه شناختي نگرش درباره مواد روانگردان وجود دارد؟

چه رابطه اي بين تفكر نقاد و مولفه هيجاني نگرش درباره مواد روان گردان وجود دارد ؟

چه رابطه اي بين تفكر نقاد و مولفه رفتاري نگرش درباره مواد روان گردان وجود دارد ؟

 ضرورت و اهميت پژوهش

سوءمصرف مواد مخدر ريشه تاريخي، پيچيده و طولاني دارد. ولي در مسير تاريخي خود چه در ايران و چه در جهان هيچ گاه به اين فراواني، شدت و عمق نداشته است.به همين دليل نيازمند تدابير جهاني و منطقه اي ويژه اي است (خليلي،1388).

موضوع سوءمصرف مواد به عنوان يك مشكل اساسي در سطح ملي و بين المللي توجه بسياري از مراكز علمي و پژوهشي را به خود جلب كرده است. صرف نظر از پيامد هاي منفي اقتصادي اين مشكل، معمولا” سوءمصرف مواد با بسياري از مشكلات اجتماعي و در نهايت اختلالات رواني ارتباط مي يابد (بهرامي،1388 ).

چون مواد مخدر امروزه در ميان جوانان در مقياس وسيعي گسترش يافته و از طرفي مصرف گروهي و تنوع طلبي يعني استفاده از چند ماده مخدر توام با هم در يك زمان رواج يافته، ابعاد مخرب آن روشن تر مي شود. با همه گير شدن اين بيماري، مصرف مواد مخدر از انحصار برخي از طبقات بيرون آمده و بلكه طبقات اجتماعي را شامل مي شود و بخصوص جوان شدن گروه معتادان، خاص زمان حاضر است. لذا تسري به همه قشر ها ، جواني گروه معتادان، مخفي بودن پديده اعتياد، دشواري درمان معتادان، رونق گرفتن مواد مخدر خطر ناك تر،شكست كنترل و مبارزه با مواد مخدر، گسترش اعتياد در ميان زنان، زياد شدن گرايش افراد تحصيل كرده به استعمال مواد مخدر و غيره ابعاد مخرب آن را روشن تر مي نمايد.گر چه تاكنون سازمان هاي مختلف و در نقاط مختلف جهان بيش از هر بيماري ديگر براي مبارزه با اعتياد و از بين بردن آن كوشش نموده اند اما باز هم اعتياد روز به روز گسترده تر مي شود (شاكرمي، 1386).

اعتياد يك بيماري جدي و خطر ناك است كه مي تواند موجب از بين رفتن مسير زندگي، هم بستگي خانوادگي، سلامتي و دارايي و روابط شود. الكل و مصرف مواد نه فقط موجب بيماري هاي قابل پيشگيري و مرگ زود رس مي شود؛ بلكه مهم تر اين كه خانه و خانواده ها تباه مي شوند (انجمن روانپزشكي آمريكا، [7]1999).

از آنجايي كه جامعه ما جوان است (1 ميليون نفر زير 15 سال و 36 ميليون نفر زير 25 سال )كه از اين تعداد نزديك به 15 ميليون دانش آموز در دوره هاي مختلف آموزشي به تحصيل اشتغال دارند، بنا براين با به كار بستن روش هاي گوناگون پيشگيري مي توان اين حجم عظيم نيروي آينده ساز را در امان نگاه داشت (مركز آمار ايران،1386).

تجربه مواد مخدر در سنين پايين تر (براي مثال كمتر از 15 سالگي )خطر اعتياد را در سنين يالاتر افزايش مي دهد. با اين توصيف، اجراي برنامه هاي پيشگيرانه، نه فقط ميزان مرگ و مير را كاهش مي دهد، مي تواند  به بسته شدن ورودي هاي اعتياد منجر گرددو با كاهش تقاضا و تمايل براي استفاده از مواد، احتمال استفاده از اين مواد را به تاخير انداخته يا شديدا” كاهش دهد (بوتوين[8]،1993).

منابع فارسی

– قرآن كريم، ترجمه آيت الله مشكيني، 1384 قم: انتشارات الهادی

– نهج البلاغه. (ترجمه علي شيرواني، 1388).قم: انتشارات نسيم حيات.

– آذربايجاني، مسعود، و سالاري فر، محمد رضا، وعباسي، اكبر، و كاوياني ،محمد ،وموسوي اصل ،مهدي .(1385 ). روانشناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامي . (چاپ دوم ).تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني (سمت )؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                                                                         .

– آقا يوسفي، عليرضا، و اركاني، ابراهيم، و زارع، حسين، و پولادي ريشهري، الله كرم، آذربايجاني.(1386 ). روانشناسي عمومي .تهران: نشر دانشگاه پيام نور .

– آنجفي، فرشته، و زراعت، زهرا، و سلطان محمدي،زهره، و قابچي پور،كوثر. (1388). مهارت تفكر انتقادي دانشجويان فني-مهندسيو علوم انساني. مجله راهبرد هاي آموزش،1،22-19.

– احدي، حسن، و جمهري، فرهاد .(1389 ). روانشناسي رشد. (ويراست دوم ). قم: آينده درخشان .

– احمدوند،؛ محمدعلي. (1386). اعتياد (سبب شناسي و درمان آن ). تهران: دانشگاه پيام نور.

– احمدي، حبيب الله .( 1387). روانشناسي اجتماعي.شيراز: دانشگاه شيراز.

– ارون، رابرت، و بيرن، دان، و پرنسكامب، نايلا. (2006). روانشناسي اجتماعي. (ويراست يازدهم). (ترجمه يوسف – كريمي،1388). تهران:  نشر روان.

– اسماعيلي، علي، وشايسته، سياوش، وگودرزي، ناصر .(1389 ). روان شناسي اجتماعي. (ويرايش چهارم ). تهران: انتشارات شكاك

– اسميت: ادوارد اي ، وفرد ريكسون، بارباراال،ولافتوس، جفري ،ومارن ،استيفن .(2003 ). زمينه روانشناسي هيلگارد. (ترجمه حسن رفيعي و محسن ارجمند، 1388 ). تهران: نشر ارجمند

– اصغري، محسن .(1389 ). بررسي ارتباط بين عوامل شخصيتي و تفكر انتقادي دانشجويان كارشناسي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي علامه طباطبايي .پايان نامه كارشناسي ارشدچاپ نشده . دانشگاه علامه طباطبايي . — پيرمحمدي، غلامرضا، و خدايي، علي،و يوسفي، هادي،و شريعتي، فرهاد .(1389 ). رابطه سبك هاي تفكر و رويكرد هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر. فصلنامه مطالعات آموزش و يادگيري،1.

– اطهري، زينب السادات، و شريف، مصطفي، و نعمت بخش، مهدي، و بابامحمدي، حسن.(1388). ارزيابي مهارت هاي تفكر انتقادي و ارتباط آن با رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه در دانشجويان علوم پزشكي اصفهان. نشريه آموزش در علوم پزشكي،7،12- 5.

– امير احمدي، رحمت الله، و معتمدي، هادي، و فكر آزاد، حسين. (1388). نگرش دانش آموزان مقطع دبيرستان نسبت به مواد مخدر و اعتياد. نشريه مددكاري اجتماعي،4،42-33.

– ايماني پارسا، عباس. (1390،27 تير). اعتياد در كمين زنان و دختران جوان. نشريه آرمان،1 .

– برخورداري ،معصومه، و جلال منش، شمس الملوك، ومحمودي ، محمود. (1388).ا رتباط گرايش به تفكر انتقادي و عزت نفس در دانشجويان پرستاري.مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي ،1، 19-13.

– بونر، جرد، و وانك، مايل .(2002 ). نگرش و تغيير نگرش . (ترجمه جواد طهوريان ،1390 ). تهران: رشد .

– بهبودي شبخانه، زهرا. (1388). رابطه بين تفكر انتقادي وسبك هاي هويت با خودكارآمدي تحصيلي در دانش آموزان سال دوم دبيرستان. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.

– بهرامي احسان ،هادي.(1388). اعتياد و فرايند پيشگيري. تهران: سمت.

– پريسوز ،اعظم. (1389). بررسي اثر بخشي آموزش تفكر انتقادي بر سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه منطقه 2 شهر تهران . پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طبا طبايي.

– جزايري، عليرضا، و سليماني نيا، ليلا .(1387). راهنماي پيشگيري از سوء مصرف مواد در نوجوانان .تهران: دانژه.

– خسروجردي، محمود، و جهرمي، رضا.(1386) .بررسي رابطه تفكر انتقادي دانشجويان كارشناسي ارشد با رفتار اطلاع جويي آنها . فصلنامه اطلاع شناسي،5(2و 1 ).150-134.

– خسروي، زهره. (1378). ر ويكرد هاي عمده به اعتياد و روش هاي پيشگيري ازآن با تاكيد بر نقش خانواده .مجموعه مقالات همايش علمي-كاربردي اعتياد در خانواده.پژوهشكده زنان دانشگاه الزهرا تهران.

– خليلي، افسر .(1388). بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي تفكر انتقادي بر تغيير نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان يزد .پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده . دانشگاه علامه طباطبايي.

– دائمي، حميد رضا، و سهرابي، فرامرز، و مقيمي بار فروش ،فاطمه. (1389). تاثير آموزشي ارتقاي مهارت هاي قاطعيت در تغيير نگرش دانشجويان دانشگاه هاي علامه طباطبايي. نشريه اعتياد پژوهي ،9(3)، 99-67.

– دلاور، علي. (1387) .احتمالات و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي .تهران: رشد.

– دلاور، علي، و رضايي، علي محمد، و عليزاده، ابراهيم. (1388 ). رابطه مولفه هاي خانوادگي با نگرش به مواد مخدر در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران.ماهنامه روانشناسي باليني و شخصيت،37 ، 23-21.

– دنينگ، پت، و ليتل، جنين، و گليكمن،ا دنيا. غلبه بر تاثير(راهنماي كاربردي كاهش آسيب براي سوء مصرف كنندگان مواد ). (ترجمه مصطفي مير اكبري،1385 ). تهران: تيمورزاده: طبيب.

– ديويسون، جرالد سي،  ونيل ، جان .ام .آسيب شناسي رواني (ج 2). (ترجمه عبدالله مفاخري و صادق شكيبايي ،1387 ).تهران: كلك زرين .

– رئسيان خيرآبادي، اكرم. (1389 ).ا ثربخشي اميد درماني بر كاهش افسردگي و پيشگيري از عود در زنان درمانجوي وابسته به مواد مخدر. پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبايي.

– رحمتي، عباس. (1383). تاثير آموزش مهارت هاي مقابله به شيوه بحث گروهي بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر .پايان نامه دكتري چاپ نشده . دانشگاه علامه طباطبايي.

– رحمتي، محمد مهدي. (1378). عوامل موثر در شروع مصرف مواد مخدر با اشاره به وضعيت معتادان زن. مجموعه مقالات همايش علمي-كاربردي خانواده و اعتياد .تهران: دانشگاه الزهرا.

– زندن، جيمز. روانشناسي رشد. (ويرايش پنجم ). (ترجمه حمزه گنجي، 1388 ). تهران : نشر ساوالان.

– سادوك، بنيامين، و سادوك، ويرجينيا.(2003). خلاصه روانپزشكي علوم رفتاري –روانپزشكي.(ج 1 ).(ترجمه نصرت الله پور افكاري،1388 ).تهران: شهرآب: آينده سازان.

– سانتراك، جان دبليو .(2004 ).زمينه روانشناسي .(چاپ دوم ).(ترجمه مهرداد فيروز بخت،( 1385 ). تهران: رسا

– سانتراك، جان دبليو. (2004 ). روانشناسي تربيتي. (ترجمه شاهده سعيدي، ومهشيد عراقچي، ودانش فر،حسين،1387). تهران: نشر رسا.

– ستوده، هدايت الله. (1383).آسيب شناسي اجتماعي( جامعه شناسي انحرافات). تهران: نشر آواي نور

– سيف، علي اكبر.(1389). روانشناسي پرورشي نوين. تهران: نشر دوران.

– شاكرمي، عبدالحسين. (1386 ).درمان اعتياد به مواد مخدر طبيعي و صنعتي .تهران: گوتنبرگ.

– صديق سروستاني، رحمت الله. (1389). آسيب شناسي اجتماعي. تهران: انتشارات سمت

– صفري، فاطمه .(1383).اعتياد و زنان: تفاوت هاي جنسيتي در زمينه سوء مصرف موادو درمان آن .تهران: آينه كتاب.

– طاووسي، محمود، و حيدر نيا، عليرضا، و منتظري، عليرضا، و طارميان،فرهاد،و احمدي، مهدي.(1388).تاثير مداخله آموزشي نظريه محور در پيشگيري از سوء مصرف موادمخدر در نوجوانان. فصلنامه پايش،4،99- 91.

– طوفاني، حميد، و جوانبخت، مريم. (1389). شيوه هاي مقابله اي و نگرش هاي نا سالم در معتادان به مواد مخدر و افراد سالم .مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(انديشه و رفتار).،2و1،62-55.

– عارفي، محبوبه، و رضايي زاده، مرتضي. (1390). مروري بر نقش و جايگاه برنامه درسي دانشگاهي در رشد تفكر انتقادي دانشجويان. فصلنامه مطالعات  برنامه درسي در آموزش عالي،3، 62 -42.

– عاشوري، احمد، وملازاده، جواد، و محمدي، نورالله. (1387). اثر بخشي درمان گروهي شناختي-رفتاري در بهبود مهارت هاي مقابله اي و پيشگيري از عود در افراد معتاد. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني،3،288-281.

– عبدالرسولي، رضا. (1390). بررسي عوامل موثر در اعتياد جوانان 29-14ساله شهر تهران .خانه پژوهش فرهنگي،35،113-79.

– عبدالله پور، مرتضي.(1387). اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر تغيير نگرش دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر سيرجان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر. پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده،دانشگاه علامه طباطبايي .

– عيسي مراد، ابوالقاسم .(1389 ).روان شناسي اجتماعي. تهران: رشد فرهنگ

– فرجاد، محمد حسين، بهروش ،هما، و وجدي ،زهره .(1374 ).اعتياد ،راهنماي كاملي براي چگونگي برخورد خانواده و جامعه با اعتياد به مواد مخدر .تهران: انتشارات بدر .

– فيشر، رابرت .(2002 ). آموزش تفكر به كودكان .(ترجمه مسعود صفايي مقدم و افسانه نجاريان ،1386 ). اهواز: رسش

– فيشر، رابرت .(2002 ).آموزش و تفكر .(چاپ دوم ).(ترجمه فروغ كيان زاده ،1388 ). اهواز: رسش

– قريب، ميترا، و ربيعيان، مصطفي، و صلصالي، مهوش .(1388).مهارت هاي تفكر انتقادي و گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان ترم اول و آخر مديريت خدمات بهداشتي –درماني. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي،22، 135-125.

– كالات، جيمز. روان شناسي عمومي (ج1 ).(ترجمه يحيي سيد محمدي، 1386 ). تهران: نشر روان .

– كرون، جيمز. جامعه شناسي مسائل اجتماعي. (ترجمه مهرداد نوابخش و فاطمه كرمي،1390). تهران: انتشارات جامعه شناسان.

– كريمي، يوسف .(1385 ). روانشناسي اجتماعي .تهران: موسسه انتشارات بعثت.

– مارزينو، رابرت جي، ورنكين ،استوارت، وسوحيوز، كارولين، وبرنت ،دونالد اس ،و جونز ،بوفلاي. ( 1989).(ترجمه قدسي احقر ،1380 ). تهران: نشر يسطرون .

– مايرز، چت. (1986 ). آموزش تفكر انتقادي .(ترجمه خدايار ابيلي،1386 ). تهران: سمت.

– مباركي، احسان. (1390). بررسي رابطه بين استفاده از ماهواره ونگرش به دوستي و معاشرت با جنس مخالف در قبل از ازدواج .پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده .دانشگاه علامه طباطبايي.

– محمدي، عطاءالله. (1381). مقايسه برخي عوامل پرخطرو ويژگي هاي شخصيتي بزهكاران معتاد و غير معتاد.مجموعه مقالات اولين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي در ايران.(ج2).تهران:انتشارات آگاه.

– محمدي، منوچهر، و شقاقي، فرهاد، وزارع،حسين.(1388). نقش آموزش مهارت هاي زندگي بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان. نشريه پيك نور،8(1)،18-11.

– مرمزي، مسعود. (1389). بررسي رابطه عملكرد خانواده و اعتياد پدر بر نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان سال سوم متوسطه و پيش دانشگاهي شهرستان سوسنگرد. پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبايي.

– مطهري، مرتضي. (1387). آينده انقلاب اسلامي ايران. (چاپ 28).قم: انتشارات صدرا.

– مكتبي فرد،ليلا،.(1389 ).انواع تفكر و ارتباط آنها با تاكيد بر تفكر انتقادي.نشريه فرهنگ،69، 372-359..

– مير احمدي زاده، علي رضاونقشواريان، مجتبي، وپارساپور، ركسانا. (1389).، تاثير آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد بر آگاهي و نگرش سربازان. نشريه طب نظامي ،1،5-1.

– ميرزا بيگي ،محمد علي، و  محمدي،انوشيروان، علي،و لواساني،غلامعلي.(1389).تاثير آموزش مدل تفكر انتقادي                                                   ريچارد پل بر تفكر انتقادي دانش آموزان .مجله ي روانشناسي و علوم تربيتي،(1)و 40،85-71.

– ميلاني فر، بهروز. (1382 ).بهداشت رواني .تهران :نشر قومس

– نجاتي، محمد عثمان. (1984). قرآن و روانشناسي. (چاپ هشتم ). (ترجمه عباس عرب،1388). مشهد: بنياد انتشارات آستان قدس رضوي.

– نوشادي، ناصر، و خادمي، محسن. (1389). بررسي و سنجش ميزان انديشه انتقادي دانشجويان و مدرسان رشته ي مطالعات اجتماعي مراكز تربيت معلم ايران.فصلنامه مطالعات آموزش و يادگيري،4 و3 ، 170-141 .                                           – رمضاني ،اعظم، و پارسا، عبدالله، وصفايي مقدم، مسعود. (1390) .آيا برنامه هاي درسي آموزش عالي توانسته است مهارت تفكر انتفادي دانشجويان را رشد دهد؟ .فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي،4و3،  100-77.

– نويد، جفري، و راتوس، اسپنسر. بهداشت رواني. (ترجمه يحيي سيد محمدي ،1388). تهران : ارسباران.

– نيروي مقاومت بسيج به سفارش مديريت مبارزه با جرائم ومواد مخدر. (1386 )راهنماي خانواده در پيشگيري و مقابله با مواد مخدر. تهران: بروج.

– ويتبورن، سوزان، وهالجين، ريچارد پي .آسيب شناسي رواني (ج2 ).(ويرايش هشتم ).(ترجمه يحيي سيد محمدي، 1389 ). تهران: نشر روان

– ويتن، وين. (2002 ).ر وانشناسي عمومي .(ويرايش پنجم ). (ترجمه يحيي سيد محمدي ،1386 ). تهران:  نشر روان

– هنري ماسن، پاول،و كيگان، جروم، و هوستون، آلتا كارول، وكانجر، جان جين. (1990). رشد و شخصيت كودك. (ويرايش هفتم ). (ترجمه مهشيد ياسايي ،1386).  تهران: نشر مركز، چاپ دهم.

– يحيي زاده، حسين .(1388 ). تاثير عوامل خانوادگي بر گرايش افراد به سوء مصرف مواد مخدر . نشريه پژوهش اجتماعي،5،142-123

 منابع   لاتین                     

Ajzen, I. Fishbin, M. (1980). Understanding attitude and predicting social                         behavior. Englwood  cliffs,Nj;preventice-Hall.

Allport, G. W. (1935). Attitudes.inc.murchison(ed). Handbook of social                           pcychology. clarc  university  press,798-884.

American psychiatric Association. (1999). Substance abuse and addication.Retrieved from internet: http:”www.psych.org/public-info/substance july 17,2008.

Angelli, CH., Walanides, N. (2009). Instructional effects  on  critical                                thinking:performance  on  ill-defined  issues. Learning  and  instruction,19,322-334.

Bandura, A. (1986). Social  foundations  of  thought  and  action; Asocial-cognitive      theory. Englewood  cliffs,Nj;prentice-Hall.

Baning, B. (2006). Measure  that  can  be  used  to  instiil  critical  thinking  skills  in      nurse prescribes. Nurse  education  in practice,6, pp98-105.

Binker,P.& Kreklan. J. (1990). critical  thinking  skill,North  centeral  region                   educational  laboratory.

Botvin, G., Griffen, k.W.Paul.e,& Macaulary. A. P. (2003). Preventing  tobacco            and  alcohol  use  among  elementary  school  students  thrugh  skills                         training.Jurnal  of  child&Adolescent  substance  Abuse.s

Botvin, G.j., Dusenbury,L., Baker, E. James-ovtiz,S., Botvin, E.M. and                Kerner, I. (1992). Smoking  prevention  among  urban  minority yoth: Assesssing        effects  on outcome  and mediating  variables. Health  psychology,11(5),290-299.

Botvin,G.J.Baker.e., Dusenbury,L.Tortu,s.,and Botvin,E.M.(1990).preventing        adolescent drug abuse through multimodal cognitive-behavioral                               approach:Resultes  of  a three-year  study. Journal  of  consulting  and  clinical          psychology,58,437-446.s

Botvin.g.J.(2000).preventing  alcohol and tabaccoo  use  through  life skills  traning      theory,methods ,and empirical  finding. Alcohol  reaserch  and  health                       washington.

Botvin.G.J.,Griffen,k.w.,Diaz,T.,Scheier,L.M.,Williams,CH.,Epstein,J.(2001).p           eventing  illicit  Drug  use  in adolescent:long-term  follow-up  Data  from  a              Randomized  control  Trial  of  a  school  population.Addictive  Behaviors,                25(5),769-774.

Buhler, A. Schroder,E.,Silbereisen, R. (2008). The  role  of  life  skils  promotion       in    substance  abuse  prevention: A  mediation  analysis. 621-632.

Chan,N.M., Ho,I.T.,Ku,k .y.(2011). Epistemic  beliefs  and  critical  thinking  of                 Chinese  student . learning  and  individual  differences , 21,67-77.

Demir,M.,Bacanli,H.,Trhan,S.,Dombayci,M.A. (2011). Quadruple  thinking: critical        thinking. procedia  social  and  behavioral  sciences ,12,545-551.

Epsteine,J.,Bang,H.,Botvin,G .(2007). which  pcychosocial  factors  moderate  or          directly  affect  substance  use  among  inner-city  adolescents. Addictive                   Behaviors,32,700-713.

Faction, P.A. (1990). critical  thinking: A statement  of expert  consensus  for                  purposes  of  educational  assessment  and  instruction.Reasearch  finding  and        recommendations   Amrican  philosophical  Assocation, newyork,DE.(ERIC                Document  reproduction service  no,ED  315-423.

Facione, P.A .(1992,2004,2010). Critical  thinking: what  it  is  and  why  it                          count?available  at rante  ansightassesment.com.

Gorman, D. (2005). Dose  measurement  dependence  explain  the  effects  of  the     life  skiils  traning  programin  smoking  outcoms. Preventive  medicine,40,479-487.

Halpern,D.F .(1999). teaching  for  critical  thinking: sHelping  college  students                  Develop  the  skiils  and  Dispositions  of  a  critical  thinker.New  directions  for         teaching  and  learning ,n,80.

Huang,Y.CH,CHen,H.H.,Yeh,M.L.,CHung,Y.CH .(2012). Case  studies  combined             with  or  without  concept  maps  improve  critical  thinking  in  Hospital-based          nurses: A  randomisized-controlled  trial. interrantioal  Journal  of  nursing                 studies , xxx,xxx-xxx.

Hussaini,A.E.Nicholson,I.M.,Shera,D.,Stetteler,n.,Kinsmans,S.(2011).                     Adolescent  obesity  as  a  Risk  Factor  for  High-Level  Nicotine  Addiction  in            Yong  Women.Jiurnal  of  Adolescent  Health,49,511-517.

Lhpman, M. (1988). Critical thinking –what  can  it  be? Educational  Leadership,           46 (1).38-46.

Lobbana,F.Borrowclough,CH.,Jeffery,S.,Bucci,S.,Taylor,K.,Mallinson,S.,Fi tzsimons,M., Marshal, M.(2010). Understanding  factors  in  fluencing                      substance  use  in  people  with  resent  onset  psychosis: A qualitative study           .sosial  science& medicine,70,1141-1147.

Lun,M.CH.,Fischer,R.,Ward,C.(2010). Exploring  cultural  differences  in  critical           thinking  style  or  the  language  I  speake. Learning  and  individual                          Difference,20,604-616.

Marin,L. M.,Halpern,D.F.(2011). pedagogy  for  developing  critical  thinking  in  a        adolescents: Emplicit  instruction  produces  greatest  gains. thinking  skills  and        creativity,6,1-13.

Mcguinness,C.(2004). Critical  thinking  meanings  and methods. Enhancing                 Learning  Skills.

Oetting,E.R,Beauvais,F.(1987). peer  cluster theory,socialization characterics,and       adolescent drug use: A path analysis. Journal of counseling psychology,34,205-           213.

Paul. R, and  Elder, L. (2008). The  miniature Gide  to  critical  thinking;concepts           & tools . published  by  the  Fundation  for  critical thinking.1-22.

Popil, I. (2011). promotion  of  critical  thinking  by  using  studies  as  teaching              method. Nurse  Education  Today,31,204-207.

Smith, P. (2011). Critical  thinking  activities  for  the  teaching  of  psychology.237-      243.

Stapliton, p. (2011). A  survey  of  attitudes  towards  critical  thinking  among                 Hongkong    secondary  school  teachers: Implication   for  policy  change.                 thinking  skiils  and  creativity,6,14-23.

Wei,CH.,Hechman,B.D.,Gay,J.,Weeks, Justin. (2011). Correlates  of  motivation           to change in a adolescents completing residential substance use  treatement.            Journal  of  substance  abuse  treatment,40,272-280.

1-Substance  Abuse

2-Adiction

1-prevention

1-Critical  Thinking

2-Halpern,D.F

3-Chan ,N.M.,Ho,L.T & Ku,K.Y

1-American Psychiatric Association

1-Botvin,G

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه تفکر انتقادی با نحوه نگرش در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیرستان شهریار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 3 =