رابطه ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی و انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل

290,000تومان

توضیحات

120 صفحه

 

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- ضرورت واهمیت تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق 9
1-5- فرضیه های تحقیق 9
1-6- تعریف نظری وعملیاتی 10
1-6-1- تعریف نظری 10
1-6-2- تعریف عملیاتی 11
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه 12
2-2- مبانی نظری 12
2-2-1- مبانی نظری اضطراب امتحان 12
2-2-1-1- اضطراب 12
2-2-1-2- نظریههای اضطراب 14
2-2-1-3- تعریف اضطراب امتحان 18
2-2-1-4- اضطراب امتحان و مؤلفه های مرتبط با آن 19
2-2-1-5- انواع اضطراب امتحان 20
2-2-1-6- شیوع 21
2-2-1-7- سبب شناسی اضطراب امتحان 22
2-2-1-8- نظریه های اضطراب امتحان 26
2-2-1-9- اجزاء اضطراب امتحان 27
2-2-2- مبانی نظری ذهن آگاهی 28
2-2-2-1- تعاریف ذهن آگاهی 28
2-2-2-2- ذهن آگاهی و شناخت درمانی 31
2-2-2-3- راهبردها و فنون ذهن آگاهی 32
2-2-3- انعطاف پذیری چیست؟ 37
2-2-3-1- عوامل مؤثر در تحول انعطاف پذیری 39
2-2-3-2- تعیین کننده های انعطاف پذیری 42
2-2-3-3- علل اهمیت انعطاف پذیری 42
2-2-3-4- انعطاف پذیری روانشناختی 43
2-2-3-5- شش فرایند اصلی در ACT: 45
2-2-4- تنظیم هیجانی 47
2-2-4-1- مهارتهایی که در تنظیم هیجانی آموخته میشوند 49
2-2-4-2- دیدگاه های زیربنای هیجانها 51
2-3- پیشینه پژوهش 53
2-3-1- پژوهش های انجام شده در خارج کشور 53
2-3-2- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 56
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 62
3-2- طرح پژوهش 62
3-3- جامعه آماری 63
3-4- نمونه آماری: 63
3-5- ابزارهای پژوهش 63
3-5-1- پرسشنامه اضطراب امتحان 63
3-5-2- مقیاس ذهن آگاهی کودک و نوجوان (CAMM): 64
3-5-3- پرسشنامه اجتناب و همجوشی نوجوانان (AFQ-Y8) (انعطاف پذیری شناختی): 64
3-5-4- چک لیست تنظیم هیجانی (فرم کودک و نوجوان) 65
3-6- روش تجزیه وتحلیل آماری 65
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 66
4-2- آمار توصیفی 67
4-3- یافته های استنباطی 75
4-4- یافته های جانبی 77
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری 82
5-2- محدوديت هاي پژوهش 89
5-3- پيشنهادات پژوهش 89
5-3-1- پيشنهادات پژوهشي 89
5-3-2- پيشنهادات کاربردي 90
فهرست منابع 91
پیوست ها 108
چکیده انگلیسی 113

 

فهرست جدول ها

جدول شماره (4-1) : آماره هاي قابل مقايسه سن پاسخگويان 67
جدول (4-2): توصیف شرکت کنندگان بر حسب جنس 67
جدول (4-3): توصیف شرکت کنندگان بر حسب پایه تحصیلی 68
جدول (4-4): توصیف شرکت کنندگان بر حسب رشته تحصیلی 68
جدول شماره (4-5) : آمارههاي قابل مقايسه معدل پاسخگويان 69
جدول شماره (4-6): آمارههاي قابل مقايسه سن پدر و مادر پاسخگويان 70
جدول (4-7): توصیف شرکت کنندگان برحسب تحصیلات پدر 70
جدول (4-8): توصیف شرکت کنندگان بر حسب تحصیلات مادر 71
جدول (4-9): میانگین و انحراف استاندارد اضطراب امتحان در کل شرکت کنندگان و به تفکیک جنسیت 72
جدول (4-10): میانگین و انحراف استاندارد ذهن آگاهی در کل شرکت کنندگان و به تفکیک جنسیت 73
جدول (4-11): میانگین و انحراف استاندارد انعطاف پذیری روانشناختی در کل شرکت کنندگان و به تفکیک جنسیت 73
جدول (4-12): میانگین و انحراف استاندارد تنظیم هیجانی و ابعاد آن در کل شرکت کنندگان و به تفکیک جنسیت 74
جدول (4-13) ماتريس ضرايب همبستگي اضطراب امتحان با مولفه های تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روانشناختی 75
جدول (4-14) نتايج پیش بینی اضطراب امتحان براساس مولفه‌هاي ذهن آگاهی ، انعطاف پذیری و تنظیم هیجانی 76
جدول (4-15): ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق با سن دانش آموزان 77
جدول شماره(4-16): مقايسه ميانگين اضطراب امتحان برحسب جنسیت 77
جدول شماره(4-17): مقايسه ميانگين ذهن آگاهی برحسب جنسیت 78
جدول شماره(4-18): مقايسه ميانگين انعطاف پذیری روانشناختی برحسب جنسیت 78
جدول شماره(4-19): مقايسه ميانگين تنظیم هیجانی برحسب جنسیت 79
جدول (4-20): ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق با معدل 79
جدول (4-21): نتایج آزمون F جهت مقایسه اضطراب امتحان برحسب تحصیلات پدر 80
جدول (4-22): نتایج آزمون Fجهت مقایسه اضطراب امتحان برحسب تحصیلات مادر 80

 

فهرست شکل ها

نمودار(4-1): توصیف جنس پاسخگویان 67
نمودار(4-2): توصیف پایه تحصیلی پاسخگویان 68
نمودار(4-3): توصیف رشته تحصیلی پاسخگویان 69
نمودار(4-4): توصیف تحصیلات پدر پاسخگویان 71
نمودار(4-5): توصیف تحصیلات مادر پاسخگویان 72

 

چکیده

اضطراب امتحان یکی از مسائل مهمّ تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ذهن آگاهی انعطاف پذیری روانشناختی و تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان در دانش آموزان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی97-1396 بود. با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، 250 دانش آموز به صورت روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای (114) دختر و(132) پسر، تعیین شدند که از 15دبیرستان دوره متوسطه دوم شهرستان آران وبیدگل انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه اجتناب و همجوشی نوجوان (AFQ-Y8) گرَکو و همکاران (۲۰۰۸) برای سنجش انعطاف پذیری روانشناختي، ذهن آگاهی کودک و نوجوان (CAMM) گرِکو و همکاران (2011)، اضطراب امتحان اسپیل برگر (1980) و چک لیست تنظیم هیجانی کود کان و نوجوانان اسماعیلیان و همکاران (1395) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از SPSS 16 و از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان رابطه منفی معنادار و ذهن آگاهی پایین با اضطراب امتحان رابطه مثبت معنادار داشته است. همچنین بین انعطاف ناپذیری روانشناختی با اضطراب امتحان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. هم چنین بین عملکرد تحصیلی با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه منفی معنادار وجود داشت (15/0- r=). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان می دهد به ترتيب ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روانشناختی بصورت مستقيم، توان پيش بيني اضطراب امتحان را دارند (35/0=R2). بنابراین، زمانی که دانش آموزان دچار انعطاف ناپذیری بیش از حد، ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی کم در امور تحصیلی خود می شوند، این حالت می تواند باعث اضطراب امتحان آن ها نیز شود، که می تواند آثار زیان باری را به همراه داشته و به تبع آن باعث افت تحصیلی دانش آموزان گردد.
کلمات کلیدی: اضطراب امتحان، ذهن آگاهی، انعطاف پذیری روانشناختی،تنظیم هیجانی ، دانش آموزان

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یکی از سازه هایی که در دهه های اخیر پژوهشگران درصدد بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده اند، اضطراب امتحان است. پژوهشگران اضطراب امتحان را نوعی اضطراب مربوط به موقعیت می دانند که با عملکرد یادگیری دانش آموز در مراکز آموزشی رابطه تنگاتنگ دارد و به عنوان صفتی نسبتا پایدار و مرتبط با موقعیت های تهدیدآمیز تعریف شده است(لارسون و همکاران، 2010). اضطراب امتحان به عنوان پدیده ای رایج به وفور در مراکز آموزشی و تحصیلی دیده می شود. هنگامی می توان از اضطراب امتحان سخن گفت که فرد نسبت به کارآمدی عملکرد، توانایی و استعداد خود در شرایط و یا در موقعیت هایی که در آن ها مورد ارزشیابی قرار می گیرد دچار نگرانی، تشویش و تردید شود. اسپیل برگر (1980) دو مؤلفه نگرانی و هیجان پذیری را برای اضطراب امتحان مطرح می کند: مؤلفه مهم نگرانی و فعالیت شناختی نامربوط به تکلیف است که شامل دلواپسی شناختی زیاد درباره عملکرد، پیامدهای شکست ناشی از امتحان، افکار مربوط به بد امتحان دادن، ارزیابی توانایی خود در مقایسه با دیگران و انتظارات منفی از عملکرد می شود. مؤلفه دیگر هیجان پذیری است که به واکنش های عصبی خودمختار و فیزیولوژیکی مانند تپش قلب، آشفتگی معده، سردرد و عصبانیت اشاره می کند( ابوالقاسمی و همکاران، 1388). مدل فرآیند انتقالی اسپیل برگر و واگ (1995) تئوری جامعی از اضطراب امتحان است که به ادراکات بین فردی، شناخت ها، پردازش اطلاعات و مکانیزم های بازیابی مربوط می شود و تاثیر نگرانی و هیجان پذیری را بر عملکرد تحصیلی بررسی می کند. طبق این مدل، اضطراب یک صفت است که در موقعیت های ارزیابی برانگیخته می شود(ابوالقاسمی و همکاران، 1388).
ساراسون (1980)، اضطراب امتحان را به عنوان یک سازه شناختی-توجهی برای تبیین چگونگی تاثیر اضطراب امتحان بر عملکرد توصیف کرده است. بر اساس مدل شناختی-توجهی، افراد دارای اضطراب امتحان توجه خود را معطوف به فعالیت های نامربوط به تکلیف، انتقاد از خود و نگرانی های جسمانی و در نتیجه، توجه کمتری بر تکلیف دارند که این امر موجب کاهش عملکرد در آنان می-گردد(واین ،1980؛ به نقل از ابوالقاسمی و همکاران، 1388). سطوح بالای اضطراب امتحان می تواند موجب حواسپرتی از یک تکلیف به تکلیف دیگر شود(ابوالقاسمی،1382).
ساراسون به ماهیت اضطراب امتحان به عنوان عامل ایجاد کننده تداخلات شناختی در فرآیند توجهی، افکار تحریف شده و نامرتبط با تکلیف اشاره دارد که سبب ایجاد اختلال شناختی در فرآیند توجهی، افکار تحریف شده و نامرتبط با تکلیف اشاره دارد که سبب ایجاد اختلال شناختی در فرآیند یادگیری، افت عملکرد تحصیلی و روی گردانی از مدرسه می شود(لارسون و همکاران،2010).

 

 

1-2- بیان مسئله

اضطراب احساس ناخوشی، نگرانی یا تنشی است که افراد در پاسخ به شرایط تهدید کننده یا فشارزا از خود نشان میدهند و این ویژگی هیجانی اگر در حد طبیعی تجربه شود تاثیرات مثبت بر زندگی میگذارد، اما اگر اضطراب در حالتی غیر از حد طبیعی تجربه نشود، تاثیری مخرب بر عملکرد فرد خواهد گذاشت. یکی از انواع اضطراب، اضطراب امتحان است که میتواند متأثر از مسائل محیطی مانند عملکرد خانواده یا ویژگیهای شخصیتی مانند برونگرایی یا درونگرایی باشد)غفاری و ارفع بلوچی، 1390). بررسی علل دخیل در بروز اضطراب سبب میشود که با آموزشهای مناسب به خانواده ها و دانش آموزان از مشکلات بسیاری که تجربه مفرط اضطراب به وجود می آورد جلوگیری کرد(عبدالمحمدی و همکاران، 1395).
امتحانات و آزمونها به عنوان يكي از بخشهاي اساسي زندگي مدرن خصوصاً در حيطه تحصيلي و ارتقايي ميباشد كه موجب استرس و اضطراب در افراد ميشود. اضطراب امتحان به عنوان يك عامل عمده بازدارنده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان است كه هزينه هاي هنگفتي را بر جوامع تحميل ميكند.
اضطراب امتحان عبارتست از تجربه ناخوشايند نگراني و هيجان پذيري در موقعيتهايي كه فرد احساس مي كند تحت ارزيابي قرار دارد(دوسك ، نقل از بيرامي، عبدي، 1388). اضطراب امتحان سلامت روان دانش آموزان را تهدید می کند و بر کارآمدی، شکوفایی ، استعداد ، شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی آن ها تاثیر سوء می گذارد(ارجن، 2003). همچنین پژوهش سپهریان و رضایی(1389) نشان دادند اضطراب امتحان با افکار نگران کننده، افزایش ضربان قلب، طغیان هیجانات در طی یا بعد از امتحان مشخص می شود و گاه چنان شدتی دارد که زندگی روزمره و تحصیلی دانش آموزان را دشوار می کند.
یکی از ویژگیهای روانشناختی که نقش بسیار مهمی در سلامت روانی، کاهش استرس و سازگاری روانی دانش آموزان میتواند داشته باشد ذهن آگاهی است(شمس، 1396). ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به شیوهای خاص، هدفمند، در زمان کنونی و بدون قضاوت و پیشداوری تعریف شده است (کنگ و همکاران، 2011). افرادی که در مقیاسهای مربوط به ذهن آگاهی نمرات بیشتری کسب میکنند، نسبت به فعالیتهای روزانه خود آگاهی بیشتری دارند و بیشتر با ویژگیهای خودکار ذهنشان (به طور مثال تمایل به گریز از زمان حال و درگیر در گذشته و آینده بودن، نگرشی قضاوت گونه به پدیده های تغییرپذیر درونی و بیرونی) آشنایی پیدا میکنند و آگاهی لحظه به لحظه را در خود پرورش میدهند. ذهن آگاهی میتواند به افراد در بهبود جنبه های مختلف زندگی به خصوص در بهبود عملکرد یادگیری و تحصیلی نقش مفید داشته باشد. نتایج پژوهش سگال و همکاران (2002) نشان داد که ذهن آگاهی میتواند آگاهی عمیقتر نسبت به احساسات و افکار دشوار را افزایش و استرس را کاهش دهد، پیگیری تکالیف را بالا ببرد و تعلل ورزی را پایین بیاورد و سلامتی را بهبود ببخشد. يکي از مکانيزم هاي اثرگذاري ذهن آگاهي افزايش دادن ارزيابي مجدد هست. به هر حال توسعه مهارتهاي ارزيابي مجدد صرفاً يکي از هدفهاي خاص ذهن آگاهي است و حالت عدم قضاوت تجربه ها خودش شکلي از چارچوب دهي مجدد است که ممکن است باعث توسعه و گسترش يک گرايش کلي به ارزيابي مجدد شناختهاي منفي اوليه شود. اين چارچوب دهي مجدد غير قضاوتي و خالي از ارزش گذاري منجر به بهبود نشانه هاي افسردگي و اضطراب ميشود (هيل و آپديگراف ،2012). بنابراین سطوح فزون یافته ذهن آگاهی با سطوح کمتر نشخوار فکری، تفکرات خود آیند منفی، سرکوبی افکار، اجتناب از تجربه، و نگرانی یا بهتر است بگوییم اضطراب، ارتباط دارد چرا که نگرانی ویژگی اصلی اختلال اضطراب است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013). كاوياني و همكاران(2005) نیز در پژوهشي دريافتند كه ذهن آگاهي مي تواند افكار خودآيند منفي و اضطراب را كاهش دهد.
به نظر مي رسد تفاوت هاي فردي نیز در گرايش افراد براي مقابله با استرس و اضطراب نقش مهمي دارند و این که افراد در برابر محرک های مختلف محیطی کدام یک از راهبردهای مقابله با استرس را به کار گیرند به میزان انعطاف پذیری آن ها در مواجهه با مسأله بستگی دارد(توکلی و ایران منش ،1394). حجم فزاینده ای از پژوهش ها نشان میدهند که انعطاف ناپذیری روانشناختی (اجتناب تجربی) با اضطراب ، وحشت زدگی و نشانه های استرس پس از حادثه همراه می باشد(هیز و همکاران،2004). بنابراین میتوان به عنوان یکی از متغیر های اثر گذار بر اضطراب امتحان در نظر گرفت. انعطاف پذیری روانشناختی یکی از متغیرهایی است که به عنوان توانایی سازگاری با محرک های در حال تغییر محیطی تعریف شده است و مدل انعطاف پذیری روان شناختي که زیربنای نظری درمان مبتني بر پذیرش و تعهد است این نظر را مطرح مي کند که انعطاف پذیری روانشناختي مستلزم توانایي برقراری ارتباط با لحظه حال و قدرت متمایزسازی خود از افکار و تجارب درون رواني است. انعطاف پذیری روانشناختي خاص شش فرایند پذیرش ، گسلش شناختي، در زمان حال بودن، خودزمينه ای، ارزشها و فعاليت متعهدانه است (هيز و دیگران، 2006). اجتناب تجربی(انعطاف ناپذیری روانشناختی) به عنوان ناتواني در حفظ تماس با تجربه هاي دروني ناخوشايند و آشفته كننده و در نتيجه تلاش براي تغيير دادن و يا كنترل كردن آنها تعريف مي شود. با نگاهي به مکاتب مختلف روان درماني همچون انسان گرایي، وجودگرایي و شناختي رفتاری، مشخص مي گردد که تقریباً همه آسيب های روانيِ منشعب از انواع گوناگون اجتناب از واقعيت ناشي مي شوند (هيز و دیگران،1999) و به باور نظریه پردازان ACT، این اجتناب تجربی، عامل مهمی در ایجاد و حفظ آسیبهای روانی از جمله اضطراب است.بنابراین افزایش انعطاف پذیری روانشناختی؛ از طریق پذیرش احساسات ناخوشایند غیر قابل اجتناب و پریشان کننده مانند اضطراب و مشخص کردن ارزشهای شخصی مرتبط با اهداف رفتاری است(ایران دوست و همکاران،1392). کربونلا(2016) دریافت افرادی که از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند، به سختی میتوانند یادگیریهای اولیۀ خود را فراموش کنند، آنها بر یادگیریهای قبلی خود که پیامدهای منفی برایشان دارد پافشاری میکنند و این پافشاری به سازگاری آنها با شرایط جدید آسیب میرساند. بنابراین افرادی که توانایی تفکر انعطاف پذیر دارند، از توجیهات جایگزین استفاده میکنند و موقعیتهای چالش انگیز یا رویدادهای استرس زا را میپذیرند و نسبت به افرادی که انعطاف پذیر نیستند از نظر روانشناختی تاب آوری بیشتری دارند (سلطانی و همکاران،2013). پس می توان گفت انعطاف پذیری کم باعث افزایش اضطراب فرد در موقعیت های حساس مخصوصا در امتحانات می شود.
از سوی دیگر موريس وليبرتشی (1967) دو مؤلفه مجزاي نگراني و هيجان پذيري را براي اضطراب امتحان مطرح كرده اند. جزء مهم اضطراب امتحان مؤلفه نگراني و فعاليت شناختي نامربوط به تكليف است كه شامل دلواپسي شناختي درباره عملكرد، پيامدهاي شكست ناشي از امتحان، افكار مربوط به بد امتحان دادن و تحقير خودارزيابي توانايي خود در مقايسه با ديگران و انتظارات منفي از عملكرد ميشود. مؤلفه ديگر، هيجان پذيري است كه به واكنشهاي عصبي خود مختار و فيزيولوژيكي مانند تپش قلب، آشفتگي معده، سردرد و عصبانيت اشاره ميكند، اين پديده غالباً به ارزيابي شناختي منفي، واكنشهاي فيزيولوژيكي نامطلوب و افت تحصيلي منجر ميشود و نقش مخرب و بازدارندهاي در سلامت رواني و تحصيلي دانش آموزان ايفا ميكند(شیرازی و همکاران،1392). علی رغم حجم وسیع متون تحقیقی در زمینه اضطراب امتحان، تحقیقات کمی به راهبردهاي تنظیم هیجاني در زمان امتحان پرداخته اند. با این وجود توانایي فرد درکنترل هیجانهایش، یکی از مهمترین قابلیتهاست که باید آموخته شود. تنظیم هیجاني به عنوان فرآیند آغاز، حفظ، تعدیل یا تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس دروني و هیجان مرتبط با فرآیندهاي اجتماعي، رواني، فیزيکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف ميشود (ویمز و پینا، 2010). تنظيم شناختي- هيجاني راهبردهايي است كه افراد در شرايط پريشاني به كار مي برند تا هيجان هاي خود را كنترل كنند (گروس و جان ،2003؛ سليماني و حبيبي، 1393). طبق نظريه های جدید، هيجان ميتواند نقش سازندهاي در حل مسئله و پردازش اطلاعات (ماير و سالووي، 1995)، فرايند تصميم گيري (ايزن و روزن زوی ،1994) داشته باشد (تبریزچی و وحیدی،1394). بنابراین به لحاظ نظري، متغيرهاي تنظيم هيجاني مانند پذيرش هيجان ممكن است به افرادي كه از نظر هيجاني آسيب پذير هستند اجازه دهد كه در زمان و مكان كنوني باشند و در نتيجه به جاي آن كه واكنشي بيش از حد و اضطرابي به موقعيت نشان دهند(به عنوان مثال فاجعه آميز كردن) درك عيني تري از ميزان تهديد به دست آورند (هيز ،2004). بنابراین تنظيم هيجاني اين توانايي را به دانش آموزان ميدهد كه اضطراب خود را كنترل نموده و ميزان سازگاري شناختي خود را بالا ببرند.
با توجه به اینکه بسیاری از دانش آموزان داراي تواناييهاي شناختي مناسبي هستند اما به دليل اينكه قادر به كنترل و تنظيم هيجانهاي خود، تنظیم سنجیده توجه و آگاهی نسبت به افکار خود و توانا در حفظ تماس با تجربه هاي دروني ناخوشايند و آشفته كننده در شرايط امتحان نمي باشند ؛ اضطراب امتحان در آنها افزایش می یابد ؛سطح عملكرد تحصيلي آنها پايين مي آید و اين مسئله ميتواند پتانسيل فرصتهاي آموزشي را در چنين افرادي محدود كند . بنابراين لازم است براي كمك به اين دانش آموزان و پيشگيري از مشكلات بعدي اقدامات لازم صورت گيرد. با توجه به شیوع بالای اضطراب امتحان در دانش آموزان و اثرات منفی که این اضطراب در عملکرد تحصیلی و به تبع ان آینده شغلی فرد و جامعه دارد و همچنین با توجه به نقش متغیرهای نامبرده در اضطراب و مشکلات تحصیلی افراد و مطالعات اندک در این حیطه، در این مطالعه رابطه ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی و انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب امتحان دانش آموزان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هدف کلی از پژوهش حاضر نیز، تعیین رابطه بین ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی و انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل می باشد.

 

1-3- ضرورت واهمیت تحقیق

اضطراب امتحان یکی از مسائل مهم دانش آموزان است. از آنجا که نتايج امتحانات تأثیر بسزايي در جنبه هاي مختلف زندگي افراد دارد، دانش آموزان و دانشجویان به جهت ارتقای خود از طريق سیستمهاي آموزشي با امتحانهای بیشتري رو به رو ميشوند. اين مساله انتظارات و فشارهاي بیشتري را از سوي والدين و سیستمهاي آموزشي در خصوص عملکرد آنان به دنبال مي آورد و به تدريج اضطراب امتحان را افزايش ميدهد(ایزدی فرد و آشتیانی، 1389). لذا دانش آموزان و دانشجويان هنگام امتحان دستخوش اضطراب ميشوند که اين امر بر پردازش اطلاعات آنان تأثیر گذاشته و اثر زيادي بر عملکرد تحصیلي آنان دارد. در نتیجه کارايي دانشجو در زمان امتحان نسبت به زماني که مشغول گوش دادن به درس ميباشد کمتر ميشود(خسروی و بیگدلی، 1387). در واقع به نظر می رسد دلیل افت تحصیلی بسیاری از دانش-آموزان ناتوانی در یادگیری و یا ضعف هوشی نبوده است، بلکه ناشی از سطح بالای اضطراب امتحان می-باشد(دارابی و همکاران،1392).
به عقیده روان شناسان تربیتی و متخصصین امر آموزش مقدار کم اضطراب به عنوان یک عامل انگیزشی مؤثر می تواند عملکرد فرد را برای تلاش بیشتر افزایش دهد. در مقابل، اضطراب بیش از حد تأثیرات متفاوتی دارد و می تواند موجب از هم گسیختگی فرآیند روانی فرد، که برای عملکرد صحیح وی ضروری می باشد، گردد. این نوع اضطراب 10 تا 30 درصد تمامی دانشجویان را متأثر می سازد و عملکرد آن ها را برای امتحان به شدت کاهش می دهد(وکلگا، 1999؛ به نقل از چراغیان و همکاران،1387).
اضطراب امتحان در میان دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی شایع بوده و از جمله مشکلات جدی آموزش و نیز از جمله نگرانی ها و دغدغه های نظام آموزش محسوب می شود (هاراوی، 2004؛ به نقل از چراغیان و همکاران، 1387). اضطراب امتحان در سنین 12 – 10 سالگی شکل میگیرد و در 25 % از دانش آموزان آسیب زا است و با افزایش سن افزایش می یابد (حاتمی و اردلان، 1388 ). بر اساس برآورد پژوهشگران، سالانه حدود ده میلیون دانش آموز در سطح دبیرستان و 15 % از دانشجویان دانشگاههای آمر یکا اضطراب امتحان را تجربه می کنند و به نظر میرسد که آزمودنیهای بزرگتر به اضطراب بیشتری مبتلا میشوند (بیابانگرد، 1386). كارتر و همكاران(2008) معتقد بودند كه 31 تا 41 درصد از دانش آموزان آمريكايي اضطراب امتحان را تجربه مي كنند.در مطالعات انجام شده طهماسبی (1390)میزان شیوع اضطراب امتحان در بین کلیه دانشجویان 3/28 درصد بوده که میزان آن در بین دانشجویان دختر بیش تر از دانشجویان پسر گزارش شده است (6/29 درصد در مقابل 1/26 درصد). بررسي وضعیت اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي ایلام در پژوهش دارابی وهمکارن(1392) نشان داد 1/34درصد دانشجویان از اضطراب خفیف،8/51 درصد از اضطراب متوسط و 1/14 درصد اضطراب شدید برخوردار بودند.
در ایران نیز چنین به نظر میرسد که وحشت از گرفتن نمره ی ضعیف، سرزنش افراد خانواده، تمسخر همکلاسان و دوستان و ترس از ناتوانی برای ادامه تحصیل، همواره دانشجو یان را مورد آزار روانی قرار میدهد (خسروی و بیگدلی، 1387). با توجه به اينكه دانش آموزاني كه اضطراب امتحان بالايي دارند، موقعيت امتحان را به طور اختصاصي به عنوان يك تهديد شخصي تلقي مي كنند در نتيجه دقت و قدرت انطباق و خلاقيت و موفقيت تحصيلي آنها كاهش مي يابد و موفقيت تحصيلي خود را به عوامل بيروني مانند شانس و شكست خود را به عوامل دروني مانند نبود استعداد نسبت مي دهند. در نتيجه ، تصويري منفي نسبت به خود پيدا مي كنند كه موقعيت آنها را در گروه همسالان پايين مي آورد (زايدنر،2007). همچنین اخیرا شواهد زيادي مبني بر گذرا نبودن اضطراب و نگراني به دست آمده است که اگر بررسي و ارزيابي نشود، تا دوران بلوغ و بزرگسالي در بیشتر افراد تداوم خواهد داشت (ایزدی فرد و آشتیانی،1389). بنابراين لازم است براي كمك به اين دانش آموزان و پيشگيري از مشكلات بعدي اقدامات لازم صورت گيرد.
بنابراین، پژوهش حاضر می تواند برای دانش آموزان، والدین، معلمان و به طور کلی نظام آموزشی مفید باشد. معلمان با کسب آگاهی و شناخت در مورد اضطراب امتحان و نقش آن در عملکرد تحصیلی، می توانند در افزایش اطمینان و اعتماد دانش آموزان نسبت به توانایی هایشان، آن ها را یاری کنند. از آن-جایی که بسیاری از آن چه که معلمان انجام می دهند، می تواند روی اضطراب تاثیر داشته باشد، مهم است که معلمان با عوامل مرتبط با آن را بشناسند و با مشخص شدن رابطه ذهن آگاهي در كاهش اضطراب دانش آموزان مي توان از اين روش در كنار سايرروشها استفاده كرد و از اين طريق مي توان به بهداشت رواني دانش آموزان و همچنين دركاهش هزينه هاي درماني مشكلات ناشي از اضطراب و كاهش عود مجدد علايم اضطراب كمك شاياني نمود.هم چنین زمانی که دانش آموزان دارای انعطاف پذیری روانشناختی و کنترل کم هیجانهای خود در عملکرد تحصیلی خود می شوند، این حالت می تواند باعث اضطراب امتحان آن ها نیز شود، چنین اضطرابی آثار زیستی و روانی زیان باری را به همراه داشته باشد و به تبع آن باعث شکست و افت تحصیلی دانش آموزان گردد که با بررسی این روابط و تاثیرات می توان راههایی برای کاهش اضطراب و گسترش پیشرفت دانش آموزان ایجاد نمود.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

..

.

.

.

.

 

فهرست منابع

ابوالقاسمی ،عباس (1382)، اضطراب امتحان ،اردبیل :نیک آموز.

ابوالقاسمی، عباس؛  گلپور، رضا ؛نریمانی ، محمد و  قمري ، حسین (1388) بررسی رابطۀ باورهاي فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش آموزان داراي اضطراب امتحان،مطالعات تربیتی و روان شناسی 10،3،صص 5-20

ابوالقاسمی، عباس(1374)، ساخت و اعتباریابی مقدماتی پرسشنامه اضطراب امتحان و بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی، عزت نفس، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، عملکرد تحصیلی و انتظارات معلم در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.

ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی زاده، مهناز؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین(1381)، بررسی میزان همه گیرشناسی اضطراب امتحان و رابطه اضطراب امتحان با خودکارآمدی و جایگاه مهار با توجه به متغیر هوش. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(1و2)، 72-55

ابوالقاسمی، عباس؛ نجاریان، بهمن(1378). اضطراب امتحان: علل، سنجش و درمان. نشریه پژوهش های روانشناختی، 5، 3 و 4.

استیون، هِیز (1393) شش فرایند اصلی در ACT: مدل انعطاف پذیری روانشناختی. علی فیضی (مترجم). برگرفته در روز 10 فروردین ماه سال 1397 از سایت مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی http://www.mrmz.ir

اسکندری، حسین ؛ پژوه ینیا،شیما و ابویسانی، یلدا (1395)، تبیین مشکلات روانی مبتنی بر انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود شفای حاتم،دوره چهارم، شماره سوم

اسماعیلیان، نسرین ؛ دهقانی، محسن  و فلاح، صادق(1395) بررسی ویژگی های روان سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان، مجله دست آوردهای روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ی دوم، سال 2، شماره 1 ،صص. 34 – 15

اسمیت، ادوارد ای؛ هکما، سوزان تولنا؛ فردریکسون، بارت را و لافتوس، جفری(2003)، زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد. جلد دوم، ویرایش چهاردهم(ترجمه حسن رفیعی، محسن ارجمند و حسن حمید پور)، تهران: انتشارات ارجمند(1386).

الهی فر، حسن(1388) ، اثربخشی مشاوره گروهی به روش عقلانی-عاطفی الیس بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

امیدی، عبداله و یعقوبی ،حمید(1390) راهنمای تنظیم هیجان ،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

اميدي، عبداله و محمدخاني، پروانه(1387) آموزش حضور ذهن به عنوان يك مداخلة باليني: مروري مفهومي و تجربي ،فصلنامه سلامت روان ، سال اول ،شماره اول.

ایران دوست، فروزان؛ صفری، سهیلا؛ نشاط دوست ،حمید طاهرو نادی، محمد علی(1392) اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرتبط با درد و افسردگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن، مجله علوم رفتاری، دوره 9، شماره1،صص1-9.

ایزدی فرد،زهرا و سپاسی آشتیانی، میترا(1389). بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری با آموزش مهارت حل مساله در کاهش علایم اضطراب امتحان. مجله علوم رفتاری،3(1)،23-27

ایمانی ،مهدی؛کریمی،جواد ؛بهبهانی ،مهدیه و امیدی،عبداله(1396) بررسي نقش ذهن آگاهي، انعطاف پذيري روان شناختي و خودشناسي انسجامي بر بهزيستي روان شناختي دانشجويان،دو ماهنامه فیض ،دوره 21،شماره 2

آذرگون، حسن؛ كجباف، محمدباقر؛ مولوي، حسين؛ عابدي، محمدرضا (1388)،اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي بر كاهش نشخوار فكري و افسردگي دانشجويان دانشگاه اصفهان. دانشور رفتار34،،12-22.

آزاد، حسین(1378)، آسیب شناسی روانی، ضمیمه طبقه بندی DSM-IV جلد اول، تهران: بعثت.

بادان فیروز، علی؛ مکوند حسینی، شاهرخ و محمدی فر، محمد علی(1396) رابطه تنظیم هیجانی با نشانگان افسردگی و اضطراب در دانشجویان: نقش واسطه ای ذهن آگاهی، مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال چهارم،شماره 2، صص 12-23

بشارت، محمدعلی(1383)، بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 34(1)، 19-1

بیابانگرد ، اسماعیل (1378)،روش های پیشگیری از افت تحصیلی،تهران:انجمن اولیل و مربیان.

بیابانگرد، اسماعیل(1386)اضطراب امتحان: ماهیت، علل، درمان همراه با آزمونهای مربوطه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

بيرامي، منصور؛ عبدي، رضا ( 1388 ). اثر بخشي تأثير آموزش فنون مبتني بر ذهن آگاهي در كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان. مجله علوم تربيتي، سال دوم، شماره 6، صص 54-35

تبريزچي ، نرگس و وحيدي، زهره(1394)،مقايسه ي تنظيم هيجان، ذهن آگاهي و بهزيستي روانشناختي در مادران دانش آموزان با و بدون ناتواني يادگيري، مجله ي ناتواني هاي يادگيري،دوره 4،شماره 4،صص21-35.

تشكر، بهرام(1377)، بررسي رابطه نگرش هاي فرزند پروري، الگوي كمال گرايي و جزم گرايي والدين با اضطراب امتحان و A شخصيتي عملكرد تخصيلي دانش آموزان پسر سوم راهنمايي شهرستان آباده، پايان نامه چاپ نشده كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي.

توکلی ، ماه گل و ایرانمنش ،مژگان(1394) نقش خستگی شناختی بر کمال‌گرایی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با استرس،پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری، دوره 5، شماره 2 ، شماره پیاپی 9،صص11-129

جامپیون، لورنا و باور، میک(1385)، آسیب شناسی روانی بزرگسالان. ترجمه علی خسروی و هورا رهبری، ویرایش دوم، تهران: آیین(تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

جعفري فرد ،سليمان ؛ طغياني، مجتبي و معتمدی،هادی(1392) اثربخشي درمان شناختي- رفتاري مبتني بر حضور ذهن گروهي بر علايم اضطرابي بيماران مبتلا به هراس اجتماعي ،اندیشه و رفتار،دوره ي هشتم، شماره ي30

جعفري، نجمی؛ شاطریان محمدي، فاطمه و فرقدانی، آزاده (1393) تأثیر سبک هاي پردازش اطلاعات منطقی- تجربه‌اي بر ذهن آگاهی و سازگاري تحصیلی دانشجویان، فصلنامه مشاوره و روان درمانی،سال 3،شماره11.

چراغيان، بهمن؛ فريدوني مقدم، مالك؛ برازپردنجاني، شهرام و باورصاد، نفيسه(1387) بررسي اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصيلي در دانشجويان پرستاري، مجله دانش و تندرستی، دوره 3، شماره 3-4، صص29-25

حاتمي، زهرا و اردلان، مارلين(1388)بررسی و مقایسه سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با برخی مشخصات دموگرافیک در سال تحصیلی 87-1386، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره14  ، شماره4 ،مسلسل 54، صفحه 99-105

حامدي، مريم ؛ميرزائيان، بهرام و حسنزاده، رمضان(1395)ا ثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب و باورهاي فراشناختي مثبت نسبت به نگراني در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان، ایده های نوین روانشناسی، دوره یکم، شماره یکم،صص11-20.

حسینی، سیده زهرا(1392)رابطه اضطراب امتحان و جایگاه مهار درونی-بیرونی با خودکارآمدی دانش‌آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد غیر دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

حیدری، علیرضا؛ احتشام زاده، پروین و حلاجانی، فاطمه(1389)، رابطه تنظیم هیجانی، فراشناخت و خوش بینی با اضطراب امتحان دانشجویان، یافته های نو در روانشناسی،صص 19-8

حیدریان، آرزو و نوروزی، معصومه(1393)،پیش بینی اضطراب امتحان براساس تنظیم هیجان و کمال‏گرایی دانش‏ آموزان، فرهنگ  مشاوره و روان درمانی،دوره 5، شماره 19،صص106-122.

حیدریان، آرزو و نوروزی، معصومه(1393)، پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس تنظیم هیجان و کمال گرایی دانش آموزان، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی،5(19)، 154-140.

حيدري، عليرضا ؛احتشام زاده ،پروين و حلاجاني، فاطمه(1389) رابطه تنظيم هيجاني،فراشناخت و خوش بيني بااضطراب امتحان دانشجويان،یافته های نو در روانشناسی

خاکسار، مریم و سیف، علی اکبر(1387)،اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان. فصلنامه روانشناسی تربیتی،85-72

خاکسار، مریم(1387) ، بررسی اثربخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر رشته تجربی پیش دانشگاهی ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

خسروی، معصومه و    بیگدلی، ایمان الله(2008) رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان در دانشجویانعلوم رفتاری دوره (2)، شماره (1)، سال6،صص13-24

خشوعي، مهديه سادات(1388) انعطاف پذیری از دیدگاه روان شناسی تحولی، پژوهشنامه تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، شماره نوزدهم

دارابی،مریم ؛عیوضی،علی اشرف؛غلامی پریزاد،اسکندر؛ غضنفری،زینب و ایمانزاد،معصومه(1392)،نشریه علمی –پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دوره 23،شماره82.

رستگار ،مونا(1395)رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای تعلل ورزی تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رستمی، چنگیز؛ جهانگیر لو، اکرم؛ سهرابی، احمد و احمدیان، حمزه (1395) نقش انعطاف پذیری شناختی و ذ هن آگاهی در پيش بينی اهمال کاری دانشجویان، مجله علوم پزشکی زانکو دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره 5،صص50-61

رستمي، چنگيز ؛ جهانگير لو، اکرم؛ سهرابي، احمد ؛ احمديان، حمزه(1395) ، نقش انعطاف پذيري شناختي و ذهن آگاهي در پيش بيني اهمال کاري دانشجويان، مجله علوم پزشکي زانکو،دانشگاه علوم پزشکي کردستان، 1395.

ریو، جان، مارشال (2005). انگیزش و هیجان. ترجمه سیدمحمدی(1388). تهران: نشر ویرایش.

زنجانی، زهرا ؛ محسن آبادی ، حمید و شعبانی، محمد جواد(زیر چاپ) ،بررسی ساختار عاملی و پایایی مقیاس ذهن آگاهی کودک و نوجوان( CAMM ) و ارتباط ذهن آگاهی با اضطراب در نوجوانان شهر کاشان.

سادوک، بنیامین و سادوک، ویرجینا(1387) ،خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی.(ترجمه نصرت اله پورافکاری). تهران: شهرآب، آینده سازان(2007).

ساماني، سيامك.جوكار، بهرام. صحراگرد، نرگس(1386)تاب آوري، سلامت رواني و رضايتمندي از زندگي، مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران )انديشه و رفتار(،3(13) ،290-295.

سپهریان‌آذر ، فیروزه و رضایی، زمانه (1389). میزان شیوع اضطراب امتحان و اثر مقابله درمانگری بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر. دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه‌ریزی درسی، 7(25)65-80.

 ستاری،  یوسف  و کفاش‌زاده، مریم(1394) تأثیر روش ذهن آگاهی بر اضطراب امتحانی دانش‌آموزان دختر راهنمایی شهرستان ساوه آموزش و ارزشیابی ، دوره 8، شماره 31، صفحه 25-36

ستاري، يوسف و  كفاشزاده، مريم (1394) تأثير روش ذهن آگاهي بر اضطراب امتحاني دانش آموزان دختر راهنمايي شهرستان ساوه، نشريه علمي- پژوهشي آموزش و ارزشيابي،  سال 8،  شماره 31

ستاري، يوسف و  كفاشزاده، مريم (1394) تأثير روش ذهن آگاهي بر اضطراب امتحاني دانش آموزان دختر راهنمايي شهرستان ساوه، نشريه علمي- پژوهشي آموزش و ارزشيابي،  سال 8،  شماره 31

سلطاني، اسماعيل؛ شاره ، حسين؛ بحرينيان، سيد عبدالمجيد؛ فرماني، اعظم(1392) نقش واسطه ای انعطاف پذيری شناختي در ارتباط بين سبکهای مقابله ای و تاب آوری با افسردگي، پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(سال هجدهم، شماره 2، پي در پي92، صفحات88-96.

سلیمانی ، ا سماعیل و حبیبی ، یعقوب (1393)، ارتباط تنظیم هیجانی و تاب اوری با بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان ، مجله روانشناسی مدرسه ،3(4)،صص51-72

شعبانی محمدجواد ، محسن آبادی ، حمید و زنجانی زهرا (زیر چاپ) ،بررسی کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان (AFQ-Y8)

شعیری، محمدرضا؛ ملامیرزایی، محمدعلی؛ پروری، مریم؛ شه مرادی، فاطمه و هاشمی، اختر(1383)، مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی، دوماهنامه دوماهنامه علمی-پژوهشی دانش و رفتار دانشگاه شاهد، 11(6)، 62-55.

شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا(1386) ،نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

شمس ،ثریا (1396)رابطه مهارت‌های تنظیم هیجان و ذهن آگاهی با فرسودگی شغلی معلمان ابتدائی شهر تبریز،پایسان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تبریز ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

شولتز، دوان.پی. و شولتز، سیدنی الن(1387) ، نظریه های شخصیت، ویرایش هشتم(ترجمه یحیی سیدمحمدی). تهران: ویرایش(2005).

شیرازی تهرانی،علیرضا؛ میردریکوند،فضل اله و سپهوندی،محمد علی(1392)اثر بخشي آموزش مهارتهاي تنظيم هيجاني در كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دبيرستاني، فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات آموزشي و آموزشگاهي،سال دوم ،شماره پنجم .

صدوقی، مجید و حسامپور ، فاطمه(1394)،بررسی رابطه ذهن آگاهی و نظم جویی شناختی هیجان با افسردگی دانشجویان دانشگاه کاشان، طرح پژوهشی دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی ،گروه روانشناسی.

طهماسبی پور، نجف؛ (1390)، اضطراب امتحان: پیامدها و راه های کنترل آن، تهران: نشر قطره، چاپ اول

عالی، کاظم(1380) ، اضطراب امتحان و شیوه های درمان آن. تبریز: فجر امید.

عبدالمحمدی، کریم؛ احمدی، عزت الله  ؛محمد زاده ،علی و غدیری صورمان آبادی، فرهاد(1395) پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده و عزت نفس فصلنامه خانواده و پژوهش شماره29

غفاری، ابوالفضل و ارفع بلوچی، فاطمه(1390)، رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در   دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. مجله پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره،1(3)، . 126-131

غلامی، شهاب(1387) ،بررسی رابطه جهت گیری هدفی با راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

فاضلی، مژگان ؛  احتشام زاده، پروین ؛  هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل(1393) ،اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر انعطاف پذیری شناختی افراد افسرده اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی  ،دوره 9، شماره 34،صص27-36

فرانکن، رابرت(1384)، انگیزش و هیجان(ترجمه شمس اسفندآباد، حسن؛ محمودی، غلامرضا و امامی پور، سوزان). تهران: نی. 19.

قدمی، مجید(1393)،بررسی رابطه کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 49(13)، 151-136

کاویانی ،حسین ؛جواهری،فروزان و بحیرایی، هادی(1384) اثر بخشی شناخت درمکانی مبتنی ذهن آگاهی در کاهش افکار خود آیند منفی،نگرش ناکار امد ، افسردگی و اضطراب: پیگیری 60روزه ، تازه های علوم شناختی،سال 7، شماره 1

کرد نوقابی، رسول(1390)؛تأثیر آموزش مهارتهای مقابله ای بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پایه سوم متوسطه، تعلیم و تربیت، شماره 105،صص163-181.

کریمی، جواد و ایزدی، راضیه (1394) بررسی نقش اجتناب تجربی و حساس بودن به علائم اضطراب بر سلامت روان و سلامت عمومی دانشجویان پرستاری، پژوهش پرستاری،  دوره 10 ،شماره 4 .

کلهری، بهنوش(1387)، بررسی تغییر سبک اسناد بر کاهش اضطراب امتحان در بین دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

كرد نوقابي، رسول(1390)، تأثير آموزش مهارتهاي مقابله اي بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پايه سوم متوسطه، فصلنامه تعلیم و تربیت،شماره 105، صص164-181

كرك، اچ و كلارك، اس. ك (1376)رفتاردرماني شناختي: راهنماي كاربردي در درمان اختلالهاي روان ي، ترجمة حبيب الله قاسم زاده، جلد اول. تهران: ارجمند

گل پور چمرکوهی، رضا، محمد امینی، زرار.( 1391 ) اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی بر افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب. مجله روان شناسی مدرسه ،1(3)، .82- 100

گل پور چمركوهي، رضا و اميني زرار، محمد(1391)، اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود ذهن آگاهي و افزايش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان،روانشناسی مدرسه،دوره 1،شماره3،صص82-100

لشکری پور، کبری؛ بخشانی، نورمحمد و سلیمانی، محمدجواد(1386)، بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان در سال 1384. مجله طبیب شرق، 8(4)، 259-253.

مشهدي، علي؛ ميردورقي، فاطمه و حسني، جعفر(1390) ، نقش راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان در اختلالهاي دروني سازي كودكان. مجله روا نشناسي باليني، 3(11)،39-29.

موسويان، نرگس؛ مرادي، عليرضا؛ ميرزايي، جعفر، شيدفر، فرزاد؛ محمودي كهريز، بهرام؛ طاهري، فاطمه(1389) اثر بخشي شناخت درمني مبتني بر ذهن آگاهي بر كاهش چاقي. انديشه و رفتار،4(16)،49-59.

مهرابي زاده هنرمند ،مهناز؛ نجاريان، بهمن؛ابوالقاسمي، عباس وشكركن، حسين (1379) بررسي ميزان همه گير شناسي اضطراب امتحان و رابطة خودكارآمدي و جايگاه مهار با آن با توجه به متغير هوش . مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز،3(1و2)،صص55-72

میرسمیعی، مرضیه(1385)، بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

نجاتی، وحید، ذبیح زاده، عباس، نیک فرجام، محمد رضا.( 1391 ). رابطه بین ذهن آگاهی و کارکردهاي توجهی پایدار و انتخابی، مجله پژوهش هاي علوم شناختی و رفتاري، (3)2 ،31- 42

نریمانی، محمد. (1379( بررسی میزان شیوع اضطراب امتحان و علل اضطراب امتحان و روش‌های مقابله با آن در میان دانشجویان . دانشگاه محقق اردبیلی.

نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدي، بتول(1390). مقایسه اثربخشی آموزشهاي ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی. مجله روانشناسی بالینی ،2(4):61-72

نريماني، محمد؛ آرياپوران، سعيد؛ ابوالقاسمي، عباس؛ احدي، بتول(1389)  مقايسه اثر بخشي آموزش هاي ذهن آگاهي و تنظيم هيجان بر سلامت روان جانبازان شيميايي، مجله روانشناسي باليني، سال دوم، شماره4،پیاپی(8)،صص72-61

هاشمي، لادن و لطيفيان، مرتضي(1392) کمال گرايي و اهمال کاري تحصيلي: بررسي نقش واسطه اي اضطراب امتحان ،شخصيت و تفاوت هاي فردي، دوره 2، شماره 3،صص73-99

هالجین، ریچارد؛ تیبورن، پی. وی. و سوزان، کراس(1383)، آسیب شناسی روانی. جلد اول، ترجمه یحیی سید محمدی. چاپ اول. تهران: نشر دوران(2005).

Aldao، A.، & Nolen-Hoeksema، S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation st rategies: A transdiagnostic examination Behavior Research and Therapy. ، 48، 974-983.

Aldao، A.، & Nolen-Hoeksema، S. (2012). When are adaptive strategies most predictive of psychopathology? Journal of abnormal psychology، 121(1)، 276.

American psychiatric association(2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Washington، DC: American Psychiatric Association Press.

Baer، R. A.، Smith، G. T.، Hopkins، J.، Krietemeyer، J. & Toney، L. (2006). Using self report assessment methods to eplore facets of mindfulness. Assessment،(1)13،27-45:

Beck، A. T. (1991). Cognitive therapy: A 30-year retrospective. American Psychologist، 46، 368 – 375

Bihlmeijer، E.، Prenger، R.، Taal، E. & Cuijpers، P.(2010). The effects of mindfulness based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: a Meta analysis. Journal of Psychosomatic Research، 68: 539-544.

Bishop، S. R.، Lau، M.، Shaoiro، Sh.، Carlson، L.، Anderson، N. D.، Carmody. J Segal، Z. V.، Abbey، S.، Speca، M.، Velting، D. & Devins. G،. (2003). Mindfulness: A proposed theoretical operational definition. Clinical psychology: Science and Practice (3)11،241-230.

Blackledge، J.T.، Ciarocchi، J.، Deane، F.P. (2009). “Acceptance and Commitment Therapy: Contemporary Theory، Research and Therapy”. Sidney: Austra lian Academic Press.

Boelen PA، Reijntjes A.(2008) Measuring Experiential Avoidance: Reliability and Validity of the Dutch 9-item Acceptance and Action Questionnaire (AAQ). J Psychopathol Behav Assess; 30(4): 241-51.

Breking، M.، Wupperman، P.، Reichardt، A.، Pejic، T.، Dippel، A.، & Znoj، H. (2008). Emotion regulation skills as treatment target in psychotherapy. Research and therapy، 46، 1230-1237.

Broen، K. W. & Ryan، R. M.(2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well- being. Journal of Social Psychology، 84: 822-848.

Brown K، Ryan R، Creswell J.(2007) Mindfulness: theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychol Inq; 18(4): 211–37

Brown، K.W، Ryan، R. M،. & Creswell، J. D. (2007). Addressing fundamental Questions about mindfulness. Psychological Inquiry،18 (4)، 272 –281

Burka، J.B.، & Yuen، L.M. (1983). Procrastination: Why you do it، what to do about it. Reading، M.A: Addison-Wesley.

Burns، D. J. (2004). Anxiety at the Time of the Final Exam: Relationships with Expectations and performance. Journal of Education for Business. 119-124

Campbell-Sills، L.، Cohan، S. L.، & Stein، M. B. (2006). Relationship of resilience to personality، coping، and psychiatric symptoms in young adults. Behavior Research and Therapy، 44(4)، 585–599

Capa Aydin. Y. (2009). High school student emotion and emotional regulation during test taking.. Department of educational science middle east technical university Ankara ،Turkey

Carbonella JY، Timpano KR(2016). Examining the link between hoarding syptoms and cognitive flexibility deficits. Behav Ther.; 47(2): 262-73.

Carlson، L. E.، Speca، m.، Patel، K. D. & Goodey، E. (2003). Mindfulness based stress reduction in relation to quality of life mood، symptoms of stress and immune parameters in breast and prostate cancer outpatients. Psychosomatics medicine، 65، 571-581.

Carlson، L. E.، Speca، M.، Patel، K. D.، & Goodey، E (2003) Mindfulness based stress reduction in relation to quality of life mood، symptoms of stress and immune parameters in breast & prostate cancer outpatients Psychosomatics Medicine، 65، 571-581

Chambers، R.، Gullone، E.، & Allen، N.B. (2009). Mindful emotion regulation: An integrative review Clinical Psychology Review، 29(6)، 560-572

Chawla N، Ostafin B.(2007) Experiential avoidance as a functional dimensional approach to psychopathology: an empirical review. J Clin Psychol; 63(9): 871-90.

Cicchetti، D.، & Cohen، D. J. (2006). Developmental Psychopathology: Developmental Neuroscience. (Volume 3). New York: John Wiley and Sons

Coutinho J، Ribeiro E، Ferreirinha R، Di as P(2010). The Portuguese Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale and its relationship with psychopathological symptome. Rev Psiq Clin Journal. ; 37(4): 145-151

Eifert GH، Forsyth JP، Arch J، Espejo E، Keller M، Langer D.(2009) Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders: Three case studies exemplifying a unified treatment protocol. Cognitive and Behavioral Practice.;16(4):368-85.

Emanuel AS، Updegraff JA، Kalmbach AD، Ciesla JA. (2010)، “The role of mindfulness facets in affective forecasting”، Personality and Individual differences، 49.815-818

Ergene، T. (2003). Effective interventions on test anxiety reduction. School Psychology International، 24، 313–328.

Farach FJ، Mennin DS، Smith RL، Mandelbaum M.(2008) The Impact of Pretrauma Analogue GAD and Posttraumatic Emotional Reactivity Following Exposure to the September 11 Terrorist Attacks: A Longitudinal Study. Behav Ther; 39(3): 262-76.

Farach، Frank J.، Mennin، Douglas S.، Smith، Rita L.، & Mandelbaum، Matthew. (2008). The Impact of Pretrauma Analogue GAD and Posttraumatic Emotional Reactivity Following Exposure to the September 11 Terrorist Attacks: A Longitudinal Study. Behavior Therapy، 39 (3)، 262-276. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.beth.2007.08.005

Feldman، G.، Greeson، J.، & Senville، J. (2010). Differential effects of mindful breathing، progressive muscle relaxation، and loving- kindness meditation on decentering and negative reactions to repetitive thoughts. Behaviour research and therapy، 48 (10)، 1002-1011.

Fledderus، M.، Bohlmeijer، E. T.، & Pieterse، M. E. (2010). Does experiential avoidance mediate the effects of maladaptive coping styles on psychopathology and mental health? Behav Modif، 34 (6)، 503-519. doi: 10.1177/0145445510378379

Fortin M، Hudon C، Bayliss E، Soubhi H، Lapointe L(2007). Caring for body and soul:the importance of recognizing and managing psychological distress in persons with multi morbidity. Inter J Psychiatry Medic.; 37(1): 1-9.

Fosca GM(2008). Beyond the Parent-child Dyad: Testing Family Systems Influences on Children،s Emotion Regulation [Dissertation ]. Milwauke، Wiscan sin: Marquette University .

Garnefski N، Koopman H، Kraaij M(2009). Brief report: cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescence.; 32:449-454.

Garnefski، N.، Kraaij، V. & Spinhoven، P. (2002) CERQ: Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Question- naire، Datec، Leiderdorp، The Nether- lands.

Gaudiano BA(2011). A review of acceptance and commitment therapy (ACT) and recommendations for continued scientific advancement. Scientific Review Mental Health Practice; 8: 5-22.

Goldin، P. R.، & Gross، J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion، 10، 83-91.

Golman(1995). Emotional intelligence. NewYork: Bantam Books

Gratz KL، Gunderson JG(2006). Preliminary data on an acceptance based emotion regulation group intervention for deliberate self harm among women with borderline personality disorder. Behav Ther; 37(1): 25-35

Gratz KL، Gunderson JG. Preliminary data on an acceptance-based emotion regulation group intervention for deliberate self-harm among women with borderline personality disorder. Behav Ther. 2006; 37(1): 25–35.

Greco LA، Lambert W، Baer RA(2008). Psychological inflexibility in childhood and adolescence: Development and evaluation of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth. Psychological Assessment.;20(2):93.

Greco LA، Lambert W، Baer RA(2008). Psychological inflexibility in childhood and adolescence: Development and evaluation of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth. Psychological Assessment.;20(2):93.

Greco، L.A.، Baer، R.A.، & Smith، G.T. (2011). Assessing mindfulness in children and adolescents: development and validation of the Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM). Psychological assessment، 23(3)، 606.

Greeson، J. M.، Brainard، G. c. & Rosenzweig، S. (2001). Mindfulness based stress reduction quality of life in aheterogeneous patient population. General Hospital Psychiatry، 23،183-193.

Gross JJ(1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative revie w. Review of General Psychology. 1998; 2(3): 271-299

Gross، J. J.، & Thompson، R. A. (2007(Emotion regulation: Conceptual foundations. In JJ. Gross (Ed.)، Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press، 3-24.

Gross، J.J.، & Th ompson، R.A.(2007). (in press). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J.J. Gross  (Ed.)، Handbook of emotion regulation New York: (pp. 3–24).

Hagtvet، K. A.، Man، F.، & Sharma، S. (2001). Generalizability of self-related cognition in test anxiety. Personality and individual differences 31، 1147-1171.

Hayes SC، Gifford EV(1997). The trouble with language: Experiential avoidance، rules، and the nature of verbal events. Psychological Science.;8(3):170-3.

Hayes SC، Levin ME، Plumb-Vilardaga J، Villatte JL، Pistorello J(2013). Acceptance and Commitment Therapy and Contextual Behavioral Science: Examining the Progress of a Distinctive Model of Behavioral and Cognitive Therapy. Behav Ther; 44(2): 180-98.

Hayes SC، Strosahl K، Wilson KG، Bissett RT، Pistorello J، Toarmino D، et al(2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. Psychological Record; 54(4):553-578

Hayes SC، Strosahl KD، Wilson KG.(2010) Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change: Guilford Press; 1 .999

Hayes SC، Villatte M، Levin M، Hildebrandt M(2011). Open، aware، and active: contextual approaches as an emerging trend in the behavioral and cognitive therapies. Annual Review Clin Psychol; 7: 141-68.

Hayes SC، Wilson KG، Gifford EV، Follette VM، Strosahl K(1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: a functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of consulting and Clinical Psychology;64(6):1152-68

Hayes، S. C.، Luoma، J. B.، Bond، F. W.، Masuda، A.، & Lillis، J(2006) Acceptance and Commitment Therapy: Model، processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy،44(1) 1-25.

Hayes، S. C.، Pankey، J.، Gregg، J. (2002). “Acceptance and commitment therapy”. In R.A. Di Tomasso & E. A. Gosch (Eds)، Anxiety disorders، a practitioner’s guide to comparative trea tment. London:Springer press

Hayes،A. M. ،&Feldman، G. (2004). Clarifying the construct of mind Fullness in the context of emotion regulation and the process of Change therapy Clinical Psychology :Scene and practice. 11، 225-262.

Hembree، R. (1988). Correlate، causes، and effects of test anxiety. Review of Educational Research، 58، 47-77.

Hill، C. L.، & Updegraff، J. A. (2012) Mindfulness and its relationship to emotional regulation. Emotion، 12(1)، 81-97

Jacobs، M. ، Snow، J. ، Geraci، M. ، Meena Vythilingam، M. ، Blair، R.J. ، Charney، D.S. ، Pine، D.S. & Blair، K.S. (2008). Association between level of emotional intelligence and severity of anxiety in generalized social pohobia. Journal of Anxiety Disorder،87،9-24.

Kabat-Zinn، J. (1994). Wherever you go، There you are: Mindfulness meditation in everyday life. New York: Hyperion.

Kabat‐Zinn، J. (2003) . Mindfulness‐based interventions in context: past، present، and future. Clinical psychology: Science and practice، 10(2) ، 144-156

Kashdan، J.، Roitenberg، J. (2010). “Psychological flexibility as a fundamenta l aspect of health”. Clinical Psychology Review30 (7). 865-878.

Keng SL، Moria J، Smoski B، Clive J، Robins A(2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical Psychology Review; 31(6):1041–056

Kim-Cohen، j. (2007). Resilience and Developmental Psychopathology. Child and adolescent psychiatric clinics of North America، 16(2)، 271–283.

Kitano، M.، & Lewis، R، B. (2005). Resilience and coping: implication for gifted children and youth at risk. Reaper review، 27(4)، 200-205.

Kring & D. M. Sloan (Eds.)، Emotion regulation and psychopathology : a transdiagnostic approach to etiology and treatment (pp. 107-136). New York: Guilford Pres

Kristeller، J.، & Hallet، C. B. (1997). An exploratory study of binge eating disorder. Journal of Health Psychology، 4، 357 – 363.

Larson، H. A.، Yoder، A.، Johnson، C، Ramahi، M. E.، Sung، J.، & Washburn، F. (2010). Test anxiety and relaxation training in third–grade students. Journal of Easten Education، 39(1)، 13-22.

Leahy، Robert L.(2008).Co gnitive Therapy Techniques: A Practitioner’s Guide .Gullford Press.

Linehan، M.M. Tutec، D.، Heard، H.L.، &Armstrong H.E. (1994). Interpersonal outcome of cognitive- behavioral treatment for chronically suicidal borderline patients. American Journal of Psychiatry  ،1776-1771.

Luoma J، Hayes SC. Cognitive defusion. In W. T. Donohue، J. E. Fisher & S. C. Hayes (Eds.)(2003)، Empirically supported techniques for cognitive behavior therapy: A step by step guide for clinicians: New York: Wiley.

Luthar، S.S. (1991).Vulnerability and resilience: A study of high-risk adolescents. Child Development، 62(3)، 600-616.

Macher ، D. Paechter، M. Papousek ، I. (2011). Statistics anxiety، trait anxiety، learning behavior، and academic performance. . Eur Journal Psychol Educ، DOI 10.1007/s10212-011-0090-5. 1-16

Mapel، T. (2012). Mindfulness and education: students’ experience of learning mindfulness in a tertiary classroom. New Zealand Journal of Educational studies، 47(1)، 19-32.

Marlatt، G. A. & Kristeller، J. L. (1999).Mindfulness and meditation. In W. R. Miller (Ed)،Integrating spirituality into treatment (pp.67-84). Washington<DC: American Psychological Association.

Masten، A. S. (1994). Resilience in individual development: Successful adaptation despite risk and adversity. In M. C. Wang & E. W. Gordon (Eds.)، Educational resilience in innercity America: Challenges and prospects (pp. 3–25). Hillsdale، NJ: Erlbaum.

Masten، A.S. (1994). “Resilience in individual development successful adaptation despite risk and adversing”. In M.C. Wang & E.W. Gor don (Eds)، Educational resilience in innercity America: challenges and prospects Hillsdale، NJ: Erlboum

Masuda، A.، & Tully، E.C. (2012).The Role of Mindfulness and Psychological Flexibility in Somatization، Depression، Anxiety، and General Psychological Distress in a Nonclinical College Sample. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. 17 (1): 66-71

Mayer، J. D.، & Salovey، P. (1995). Emotional intelligence and Construction and regulation of fellings. Applied and Preventive Psychology، 4، 197-208.

Mayer. J.D. Caruso D.R. & Salovey P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for intelligence، Intelligence،27،267-298.

McAllister، M. & McKinnon، J. (2008). “The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines: a critical review of the literatu re”. Nurse Education Today29. 371–79.

McAllister، M.، McKinnon، J. (2008). The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines: A critical review of the literature، Nurse Education Today. in press.

McMullen، Kathleen(1995). An examination of the relative importance of self-efficacy، test anxiety، knowledge of content، and the ability to formulate the problem in the question on the totale score on an objective test. Doctor of philosophy.

Mendelson T، Greenberg MT، Dariotis JK، Gould LF، Rhoades BL، Leaf PJ(2010). Feasibility and preliminary outcomes of a school-based mindfulness intervention for urban youth. Journal of abnormal child psychology;38(7):985-94.

Moore، A. & Malinowski، P. (2009). Meditation، mindfulness and cognitive flexibility. Consciousness and Cognitive(1)18،176-186.

Morris، L.W.& Liebert، R.M( 1967) Relations hip cognitive and emotional components of test anxiety to psychological arousal and academic performance. Journal of consulting and clinical psychology،35،323-337.

Newman، M. G.، & Llera، S. J. (2011). A novel theory of experiential avoidance in generalized anxiety disorder: a review and synthesis of research supporting a contrast avoidance model of worry. Clin Psychol Rev، 31 (3)، 371-382. doi: 10.1016/j.cpr.2011.01.008

Ong، Magdalene Suen Ying(2015). The gift of the present: examining the mediating role of mindfulness in the procrastination-health model. Thesis (M.A.) (Applied Psychology) National Institute of Education، Nanyang Technological University،

Orbach، G.، Lindsay،_S.، & Grey، S. (2007). A randomised placebo-controlled trial of a self-help Internet-based intervention for test anxiety. Behaviour Research and Therapy 45، 483–496

Ost، L. G. (2014). Commitment Therapy: The efficacy of Acceptance and review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy، 61، 105-121.

Ostafin BD، Chawla N، Bowen S، Dillworth TM، Witkiewitz K، Marlatt GA(2006). Intensive mindfulness training and the reduction of psychological distress: A preliminary study JCB Pract; 13(3): 191–7.

Parks-Stamm، E.J.، Gollwitzer، P.M.، & Oettingen، G. (2010). Implementation intentions and test anxiety: Shielding academic performance from distraction. Learning and Individual Differences 20، 30–33

Pellitteri، J(2009). The relationship between emotional intelligence and ego defense mechanisms. Journa l of Psychology. 136، (2)، 182-194.

Ruiz FJ.(2010) A review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) empirical evidence: Correlational، experimental psychopathology، component and outcome studies. Int J Psychol Psychological Ther; 10(1): 125-62.

Ruiz، Francisco J. (2010). A review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) empirical evidence: Correlational، experimental psychopathology، component and outcome studies. International Journal of Psychology and Psychological Therapy، 10 (1)، 125-162.

Rutter، M. (2000). Resilience reconsidered: Conceptual considerations، empirical findings، and policy implications. In J. P. Shonkoff & S. J. Meisels (Eds.)، Handbook of early childhood intervention (2nd ed.، pp. 651-682). New York، NY: Cambridge University Press

Ryan، R. M.، & Deci، E. L. (2000). Self- determination theory and the facilitation of intrinsic motivation، social development، and well- Being. Ameri can Psychologist(55). 68-78.

Sapp، M. (1993). Rest anxity: Applied research assessment، and treatment interventions. Lanham، MD: university Press of America

Scherer، K. R. (1984). On the nature and function of emotion: A component process approach In K.R. Scherer & P. Ekman (Eds.)، Approaches to emotion (pp. 293-318). Hillsdale، NJ: Lawrence Erlbaum

Schulman، P. (2004). Depression Prevention in adults. Schulman@ psych upenn. Edu

Schutte، N.S. ، Malou، J.M. ، Thorsteinsson، E.B. ، Bhullar، N. & Rooke، S.E. (2007). A meta-anaylitic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences،42،921-933.

Schutz، P. A.، Benson، J.، & Decuir-Gunby، J. T. (2008). Approach/ avoidance motives، test emotions، and emotional regulation related to testing. Journal of Anxiety، stress and coping، 21 (3): 263 – 281.

Schutz، P. A.، Distefano، C.، Benson، J. & Davis، H. A. (2004). The emotional regulation during test-taking scale. Journal of anxiety، stress & coping، 17(3): 253-269.

Schutz،P. A. ،Benson،j. ،&Decuir-Gunby،H. T. (2008). Approach Avoidance motives test emotions and emotional regulation Related to testing. Journal of anxiety ،stress and coping. 21(3). 263-281.

Schutz،P. A. ،Benson،j. ،&Decuir-Gunby،H. T. (2008). Approach Avoidance motives test emotions and emotional regulation Related to testing. Journal of anxiety ،stress and coping. 21(3). 263-281.

Scott، W.، & McCracken، L. M. (2015). Psychological flexibility، acceptance and commitment therapy، and chronic pain. Current Opinion in Psychology، 2، 91-96.

Segal Z، Williams J، Teasdale J(2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York، NY: Guilford Press،

Segal، Z، V.، Williams، J. M. G.، Teasdale، J. D. (2002) Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford press

Shapiro، S.L.، Oman، D.، Thoresen. C. E.، Plante، T. G.، Flinders، T. (2008). Cultivating mindfulness: Effects on well- being. Journal of clinical psychology، 64،840-862.

Shields، A.، & Cicchetti، D. (1998). Reactive aggression among maltreated children: The role of attention and emotion dysregulation. Journal of Clinical Child Psychology، 27، 381-395.

Song، Y. ، & Lindquist، R. (2015) . Effects of mindfulness-based stress reduction on depression، anxiety، stress and mindfulness in Korean nursing students. Nurse education today، 35(1) ، 86-90.

Strobe، M.، Van vliet، T.، Hewstone، M.، &Willis، H.( 2002). Homesickness amonge students in tow cultures: Antecedents and conseguences. British Journal of Psychology، 93 ( 25)، 147-168

Teasdale، J. D.، & Segal، Z. V. ، & Williams، J. M. (1994). How does cognitive therapy prevent depression relapse and why should attentional control (m indfulness) training help? Behaviour Research and Therapy، 33، 25-39

Thompson، R. A. (1991). Emotional regulation and emotional development. Educational Psychology Review، 3، 269-307

Thorberg، F.A.، & Lyvers، M. (2006). Negative mood regul Mayer J، Salovey P. (1997). What is emotional intelligence? New York، BasicBooks، 1997

Tomaka، J.، Blascovich، J.، Kibl er، J.، & Ernest، J. M. (1997). Cognitive and physiological antecedents of threat and challenge appraisal. Journal of Personality and Social Psychology، 73، 63-72

Vimz، B. & pina، w.(2010). The assessment of emotion regulation: Improving construct validily in research on psychopathology in Yoth. Journal of psycholosical Behaviour assessment، published online. 10(1):169-178.

Vitasari ،P.، Nubli Abdul Wahab، M،. Othman، A.، Herawan، t & Sinnaduria، S. K. (2010). The Relationship between Study Anxiety and Academic Performance among Engineering Students. Procedia Social and behavioral sciences، 8، 490-497

Walsh، J.; Baliant، M. G.; Smolira S. J. D. R.; Fredericksen، L. K. & Madsen، S. (2009)، “Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety، attachment anxiety and attentional control”، Personality and Individual differences، 46،94- 99

Weems، C.F.، Taylor، L.K.، Costa، N.M.، Marks، A.B.، Romano، D.M.، Verrett، S.L.، & Brown، D.M. (2009). Effect of a school-based test anxiety intervention in ethnic minority youth exposed to Hurricane Katrina. Journal of Applied Developmental Psychology 30، 218–226.

Werner، E. E. (2000). Protective factors and individual resilience. In J. P. Shonkoff & S. J. Meisels (Eds.)، Handbook of early intervention (2nd ed.، pp.115-132). New York، NY: Cambridge University Press

Westin، Vendela، Hayes، Steven C.، & Andersson، Gerhard. (2008). Is it the sound or your relationship to it? The role of acceptance in predicting tinnitus impact. Behaviour Research and Therapy، 46 (12)، 1259-1265. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2008.08.008

Williams، M. & Penman، D. (2012). Mindfulness: A practical guide to finding peace in a frantic world.Piatkus. co. uk

Wine، J.D. (1980). Cognitive-attentional theory of test anxiety. In I.G. Sarason، test anxiety، theory، research and applicationsHillsdale. Nj: Erlbaum. ، (pp 349-385).

Wren، D. G.، & Benson، J. (2004). Measuring test anxiety in children: Scale development and internal construct validation. Anxiety، Stress and Coping، 17، 227−240.

Zeidan، F.، Johnson، S. K.، Diamond، B. J.، David، Z.، & Goolkasian، P. (2010). Mindfulness meditation improves cognition. Conscious Cognitive، 19، 597-605.

Zeidner، M. (1998). Test anxiety. The state of the art. New York: Plenum Press.

Zeidner، M.(1992). Statistics and mathematics anxiety in social science students. British Journal of Educational Psychology، 61، 319-328.

Zidner، M. (2007). Coping With Test Situations: Resources، Strategies and Adaptation Outcomes. Anxiety، Stress، and Coping. 17، 23-28.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی و انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 1 =

شناسه محصول: buy219 دسته: