رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت¬های ورزشی استان کرمان

39,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1 هدف کلی 8
1-4-2 اهداف اختصاصی 8
1-5- فرضيه های تحقیق 9
6-1- محدودیت های تحقيق 9
1-7- پیش فرض های تحقيق 9
1-8- قلمرو تحقيق 9
1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 10
1-9-1 تعریف مفهومی واژه های تحقیق 10
1-9-2 تعریف عملیاتی واژه های تحقیق 10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 12
2-2- هیئت های ورزشی 12
2-2-1 تعریف هیئت 12
2-2-2 وظایف هیئت 13
2-2-3 ارکان هیئت 13
2-2-3-1 ترکیب مجمع 14
2-2-3-1-1 وظایف مجمع 14
2-2-3-2 ترکیب هیئت رئیسه 14
2-2-3-2-1 وظایف هیئت رئیسه 15
2-2-3-3 رئیس هیئت 15
2-2-3-3-1 وظایف رئیس هیئت 15
2-2-3-4 وظایف نایب رئیس هیئت رئیس 16
2-2-3-5 وظایف دبیر هیئت 16
2-2-3-6 درآمد و هزینه های هیئت استان 16
2-2-4 هیئت شهرستان ها و شهرها 17
2-3- مدیریت دانش 17
2-3-1 تعاریف مدیریت دانش 18
2-3-2 انواع دانش 19
2-3-3 سیستم هاي مدیریت دانش 20
2-3-4 اهميت مدیریت دانش 21
2-3-5 کارکرد مدیریت دانش 21
2-3-6 مراحل مدیریت دانش 22
2-3-7 مدل های دانش و مدیریت دانش 22
2-3-7-1 مدل مفهومی مدیریت دانش 23
2-3-7-2 مدل حلزوني دانش 23
2-3-7-3 الگوی هفتگانه مدیریت دانش 24
2-3-8 مدل نیومن در مدیریت دانش 26
2-3-8-1 خلق و اکتساب دانش 26
2-3-8-2 تسهیم دانش 26
2-3-8-3 سازماندهی و ذخیره سازی دانش 27
2-3-8-4 کاربرد دانش 27
2-3-9 ابزارهای مدیریت دانش 29
2-3-9-1 ابزار سازماندهی دانش 29
2-3-9-2 ابزار اخذ دانش 29
2-3-9-3 ابزار ارزیابی دانش 29
2-3-9-4 بزار تسهیم دانش 30
2-3-9-5 ابزار ذخیرهسازی و ارائه دانش 30
2-4- هوش سازمانی 31
2-4-1 تعاریف هوش سازمانی 32
2-4-2 مؤلفه های هوش سازمانی 33
2-4-2-1 بينش راهبردی 33
2-4-2-2 سرنوشت مشترك 34
2-4-2-3 تغييرگرايي 34
2-4-2-4 روحية سازماني 34
2-4-2-5 اتحاد و توافق 34
2-4-2-6 عملكرد سازماني 35
2-4-2-7 فناوري اطلاعات و ارتباطات 35
2-4-3 دیدگاه های هوش سازمانی 35
2-4-3-1 هوش سازماني از ديدگاه ماتسودا 35
2-4-3-2 هوش سازماني از ديدگاه ويليام هلال 35
2-4-3-3 هوش سازماني از ديدگاه مكمستر 36
2-4-3-4 هوش سازماني از ديدگاه کارل آلبرخت 36
2-4-3-5 ديدگاه معرفت شناختي 37
2-4-4 چهار توانمندساز کلیدی هوش سازمانی 37
2-4-4-1 رهبران فکری 38
2-4-4-2 انجمن های ذینفع 38
2-4-4-3 ادهوکراسی 38
2-4-4-4 سکوی دانش 38
2-4-5 دلايل استفاده از هوش سازماني در سازمان ها 39
2-5- پیشینه تحقیق 39
2-5-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 39
2-5-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 46
2-6 جمع بندی 51
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 54
3-2- روش تحقیق 54
3-3- جامعه آماری 54
3-4- نمونه آماری 54
3-5- روش جمع آوری داده ها 55
3-6- متغیرهای تحقیق 55
3-7- روش و ابزار گردآوري داده ها 55
3-8- روش های آماری تحقیق 56
فصل چهارم: تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 58
4-2- یافته های پژوهش 58
4-2-1 یافته های توصیفی 58
4-2-2 بررسی فرضیه پژوهش 61
4-2-2-1 فرضیه اول 61
4-2-2-2 فرضیه دوم 62
4-2-2-3 فرضیه سوم 62
4-2-2-4 فرضیه چهارم 63
4-2-2-5 فرضیه پنجم 63
4-2-2-6 فرضیه ششم 64
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 67
5-2- خلاصه تحقیق 67
5-3- بحث و نتیجه گیری 69
5-4- پیشنهادهای تحقیق 77
5-4-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق 77
5-4-2 پیشنهادهایی برای محققان دیگر 78
منابع و مآخذ 79
فهرست منابع فارسی 79
فهرست منابع لاتین 82
پیوست ها 84
پیوست الف) پرسشنامه هوش سازمانی 84
پیوست ب) پرسشنامه مدیریت دانش 87
چکیده انگلیسی 87

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه
جدول4-1: یافته های توصیفی مربوط به نمرات متغیرهای تحقیق 60
جدول 4-2: یافته های مربوط به ارتباط بین خلق و اکتساب دانش و هوش سازمانی 60
جدول 4-3: یافته های مربوط به ارتباط بین تسهیم دانش و هوش سازمانی 61
جدول 4-4: یافته های مربوط به ارتباط بین سازماندهی و ذخیره سازی اطلاعات و هوش سازمانی 61
جدول 4-5: یافته های مربوط به ارتباط بین کاربرد دانش و هوش سازمانی 62
جدول 4-6: یافته های مربوط به ارتباط بین مدیریت دانش و هوش سازمانی 62
جدول 4-7: یافته های مربوط به آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره 63

فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه
نمودار 4-1: نتایج توصیفی مربوط به جنسیت شرکت کنندگان 57
نمودار 4-2: نتایج توصیفی مربوط به وضعیت تأهل شرکت کنندگان 58
نمودار 4-3: نتایج توصیفی مربوط به رشته تحصیلی شرکت کنندگان 58
نمودار 4-4: نتایج توصیفی مربوط به دامنه سنی شرکت کنندگان 59
نمودار 4-5: نتایج توصیفی مربوط به سطح تحصیلی شرکت کنندگان 59
نمودار 4-6: یافته های مربوط به آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره 64

فهرست شکل ها

عنوان شماره صفحه
شکل 2-1: چرخه سیستم مدیریت دانش 20
شکل 2-2: مدل حلزونی مدیریت دانش 24
شکل2-3 : الگوی هفت گانه مدیریت دانش 24
شکل 2-4: مؤلفه های هوش سازمانی 33

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در کارکنان هیئت های ورزشی استان کرمان بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان هیئت های ورزشی استان کرمان(120نفر) تشکیل می دادند، که نمونه این تحقیق نیز برابر با کل جامعه (کل شمار) بود. از بین پرسشنامه های توزیع شده تعداد 114 پرسشنامه برگشت داده شد. برای سنجش میزان مدیریت دانش نمونه های تحقیق از پرسشنامه مدیریت دانش با الگوگیری از کار خامدا (خامدا، 1388) استفاده شد. این پرسشنامه نیز دارای چهار قسمت خلق و اکتساب دانش، تسهیم دانش، سازماندهی و ذخیره سازی دانش و کاربرد دانش بود. بعلاوه برای سنجش و اندازه گیری میزان هوش سازمانی از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2003) که شامل 36 سؤال است و هوش سازمانی کل و هفت مؤلفه آن را مورد سنجش قرار می دهد، استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تأیید اساتید و متخصصین مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش(89/0) و برای پرسشنامه هوش سازمانی (90/0) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین مدیریت دانش و همچنین مؤلفه های آن با هوش سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. به علاوه نتایج آزمون رگرسیون نشان داد، مدیریت دانش می تواند پیش بین مناسبی برای هوش سازمانی باشد. استفاده از هوش سازماني مي تواند قدرت رقابت پذيري يك سازمان را افزايش دهد و از ديگر سازمان ها متمايز نمايد، که یکی از این عوامل می تواند ارتقاء مدیریت دانش در سازمان باشد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، هوش سازمانی، هیئت های ورزشی

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فناوري هاي نوين با سرعتي سرسام آور در حال پيشرفت هستند، به طوري كه جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابي وصف ناپذيربه دنبال ترفندهايي مي گردند كه بقايشان را در اين عرصه آشفته و متلاطم تضمين كنند. سازمان ها بايد بپذيرند كه فلسفه حياتشان تغييركرده است و ديگر زنده بودن به معناي رسيدن به وضعيت سوددهي مداوم نمي باشد و بايد به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا كه امروزه كمتر شركتي در اين عرصه به صورت سنتي و به دور از قواعد جديد بازي كسب و كار مي كند و براي اين كه بتواند پا به پای رقبا باقي ماند يا شايد به سختي و با مهارت بسيـار بتـواند يك قدم از آن ها پيش گرفت، مي بايستي به قواعد بازي كاملاً مسلط بوده تا شايد روزي بتوان خود يك قاعده جديد انگاشت. بنابراين تسلط بر فناوري ها وابزارهای جديد در كسب و كار يك الزام و ضرورتي اجتناب ناپذير تلقي شود (باقری 1389، 5).
يكي از ابزارهاي بي نظير و جديد به منظور بقا در ميان رقباي خويش استفاده از هوش سازمان مي باشد. هوش سازماني به عنوان راهبردي مهم و ضروري براي حفظ مزيت رقابتي سازمان ها و صنايع توسعه يافته و به عنوان يك ضرورت براي دستيابي به بهره وري بيشتر در سازمان ها و صنايع كوچك و بزرگ مطرح شده است. شناسایی هوش سازمانی این امکان را به سازمان می دهد که بتواند نیاز به تغییرات را تشخیص دهد و امکان بهينه سازی فرآیند و بهبود عملکرد خود و زیر مجموعه وابسته را فراهم سازد و با به کارگیری راه حل های هوش سازمانی می تواند میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان را افزایش داده و زمینه مناسبی جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه کارکنان و افزایش بهره وری در سازمان را فراهم نمایند. بررسی های محققان نشان داده است که هوش سازمانی تحت تأثیر یک سری عوامل تعیین کننده مانند مدیریت دانش، فرهنگ، استراتژی های سازمانی و ساختار سازمانی می باشد، که توجه به آن ها می تواند گامی مهم در جهت بهبود کارایی و اثر بخشی و افزایش هوش سازماني در سازمان باشد (کهنسال 1388، 12).
همان گونه که بیان شد یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر هوش سازمانی، مدیریت دانش می باشد.
مديريت دانش از طريق اطلاعات و دانش به برنامه ريزي، هدايت و تصميم گيري صحيح درسازمان كمك مي كند. دانش مي تواند در سازمان توزيع شود و مهم تر آن كه براي اتخاذ تصميمات مناسب باشد و از اين طريق منجر به كسب رقابتي براي سازمان گردد و در نهايت ميزان هوش سازماني را به صورت چشمگير افزايش دهد .
هوش سازماني سبب مي شود كه سازمان ها آگاه تر در بازار رقابتي ظاهر شوند و همانند انسان ها كه از طريق هوش خود با محيط به ارتباط مي پردازد و از دانش وتجربه خود براي حل مشكلات استفاده مي كنند. سازمان ها نيز در كسب و كار از طريق ابزارها، چهارچوب ها و روش هاي هوش سازماني به صورت هوشمندانه به تطبيق با محيط، حل مشكلات، كاهش هزينه ها و افزايش سود مي پردازد. سرمايه گذاري در اين زمينه سبب كسب مزيت رقابتي براي سازمان مي شود. از سوي ديگر مديريت دانش به عنوان فرآيندي منسجم دانش ضمني و صريح را براي نيل به اين هوشمندي فراهم مي سازد واين تعامل به صورت مستقيم و يا غير مستقيم حاصل مي گردد. مديريت دانش از طريق گام هاي خود به صورت متمايز با چرخه هوشمندي سازمان ارتباط برقرار مي كند و از طريق ايجاد و كسب دانش به هدايت و برنامه ريزي بهتر و دقيقتر هوشمندي كمك مي كند. در اين مسير، دانش صريح از كل سازمان گردآوري و در اختيار برنامه ريزان و هدايتگران سازماني قرار مي گيرد. اين دانش مي توان در قالب الكترونيكي به عنوان ورودي براي ابزار هاي سازمان باهوش مورد استفاده قرار گيرد (بیک زاده و همکاران 1389، 19).
دانش و تجربه افراد در كنار هم ، بويژه در تنظيمات سازماني موجب توسعه هوش سازماني مي‌گردد. هدف كليدي هوش سازماني نگهداشتن سازمان در وضعيت مناسب اطلاعاتي و ايجاد آمادگي براي سازمان در مقابل چالش ها است. اتحاد و هم افزايي ميان هوش سازماني و مديريت دانش به تعيين جريان دانش و شكاف ها براي ارزيابي بهتر موقعيتي كه سازمان در آن قرار دارد، آن چه لازم است بداند و آن چه بهتر است دنبال كند، كمك مي كند. مديريت دانش از طريق مديريت بهتر ايده ها، افزايش توانمندي و بهره-وري كاركنان و رهبري مؤثر دانش مي تواند منجر به افزايش هوش سازماني گردد. بنابراين مديريت دانش از طريق تزريق اطلاعات و دانش در سازمان ها به هوش سازماني در فرآيند تصميم گيري، برنامه ريزي، هدف گذاري كمك مي كند (طاهری 1389، 23). بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در کارکنان هیآت های ورزشی استان کرمان بود.

1-2- بیان مسئله

دانش سازمانی به زعم غالب مدیران موفق دنیا، یکی از مهمترین سرمایه ی شرکت هاي سده بیست و یکم محسوب می شود که مدیریت بهینه آن موجب ارتقا سطح کیفی سازمان می گردد(شاهین 1390، 19). مدیریت دانش فرآیندي است که به سازمان ها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارت هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند، یاري می رساند (ستاری قهفرخی 1386، 8). در واقع مدیریت دانش”فرآیند نظام مند و یکپارچه هماهنگی در سطح سازمانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی است”، که هدف از فعالیت های آن در سازمان، اطمینان از رشد و تداوم فعالیت ها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمام سطوح، به کارگیری دانش موجود در تمام چرخه ها، ترکیب دانش در جهت هم افزایی، کسب مداوم دانش مربوطه و توسعه دانش جدید از طریق یادگیری مداوم است که به وسیله تجارب درونی و دانش بیرونی ایجاد می شود (کان یی وونگ 2005، 13). از طرفی دیگر امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است. در هر مورد، هوش به توانايي دريافت، درك و كاربرد نمادها و سمبل ها كه نوعي توانايي انتزاعي است، اشاره دارد. امروزه هوش، پيشوند بسياري از مفاهيم مديريتي شده است و اين نشان دهنده تغيير نگاه سازمان ها و متفكران سازماني از هوش تستي بر رويكرد هاي نوين به مقوله هوش است. يكي از انواع هوش، هوش سازماني است. هوش سازماني يعني داشتن دانشي فراگير از همه عواملي كه بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشي عميق نسبت به همه عوامل مثل مشتريان، رقبا، محيط اقتصادي، عمليات و فرآيندي سازماني كه تأثير زيادي بر كيفيت تصميمات مديريتي در سازمان مي-گذارد، وما را براي تصميم گيري سازماني توانمند مي سازد(ابرزی 1385، 30). ایده و مفهوم هوش سازمانی مهم است چرا که پارادایم های جزیی دیگری همچون مدیریت دانش را در بر می گیرد. تمرکز اصلی هوش سازمانی بر دانش می باشد، تا آن جایی که هوش سازمانی درحقیقت قابلیت یک سازمان درافزایش اطلاعات، نوآوری، دانش عمومی و عمل مؤثر بر پایه ی ایجاد دانش است (یالس 2005، 52).
در سال های اخیر مدیریت دانش به موضوعی مهم و حیاتی برای موفقیت سازمان ها تبدیل شده است. به گونه ای که اثربخشی آنها در گرو ایجاد، ذخیره سازی، انتقال و بکارگیری به هنگام دانش می-باشد. با این وجود بسیاری از سازمان ها آمادگی لازم را برای بهره گیری موفقیت آمیز از استراتژی مدیریت دانش ندارند(ستاری قهفرخی 1386، 21). امروزه با اطمينان كامل مي توان ادعا كرد كه شناسايي و استفاده از هوش سازماني مي تواند قدرت رقابت پذيري يك سازمان را افزايش دهد و از ديگر سازمان ها متمايز نمايد. ضرورت بررسي هوش سازماني در حال حاضر پاسخ به شرايط فعلي و نياز مديران است. سازمان با بهره گيري از هوش سازماني، اثربخشي استفاده از ساختارهاي اطلاعاتي موجود را در راستاي اهداف خويش افزايش داده و اطلاعات از حالت عملياتي و محدود شده به استفاده در لايه هاي اجرايي سازمان براي استفاده مديران توسعه داده مي شود. با توجه به اينكه مديران در سازمان هايي فعاليت مي كنند كه متأثر از محيط داخلي و خارجي خود مي باشند و در مقابل پاسخگويي به مسايل و مشكلات خود مثل انسان ها نيازمند قدرت يادگيري هستند. بنابراين مسئله هوش سازماني مي تواند در اين مهم كمك شاياني به مديران كرده و آنها را قادر سازد تا با توجه به حافظة سازماني خود پاسخگوي نيازها و مشكلات و عكس العمل به موقع به تغييرات محيطي باشند. بنابراين مديران براي پيشبرد اهداف سازماني و دستيابي به آنها نياز به هوش سازماني دارند كه بتوانند با اتكاي به آن عملكرد خود را بهبود بخشند(بیک زاده و همکاران 1389، 48). امروزه صنعت ورزش به عنوان یکی از پردرآمدترین و تأثیرگذارترین صنایع در چرخه اقتصاد یک کشور شناخته شده است که حتی در روزهای رکود شدید اقتصادی، نسبت به دیگر صنایع از رکود کمتری برخوردار بوده است. از این رو سازمان های ورزشی باید بکوشند تا در این محیط پر تلاطم از یکدیگر عقب نیفتند تا مشتریان خود که همانا تماشاگران، سهامداران، ورزشکاران، مربیان هستند را از دست ندهند. هیـأت های ورزشی هر استان نیز تلاش می کنند با ارتقا و بهبود دائم سطح عملکرد خود بتوانند به نحو مؤثرتری در نیل به اهداف خود گام بردارند. یکی از مهم ترین استراتژی هایی که می تواند در شرایط کنونی تاثیر بسزایی در این زمینه داشته باشد، مدیریت دانش است. ایجاد زمینه و پیش شرط های سازمانی مناسب از جمله هوش سازمانی مناسب، اولین اقدامی است که باید برای پیاده سازی موفقیت آمیز این استراتژی انجام شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت¬های ورزشی استان کرمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 7 =

شناسه محصول: d1556 دسته: برچسب: ,