راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

19,900تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-کلیات تحقیق 3
1-1-مقدمه 3
1-2-اهداف تحقیق 4
1-3-سئوالات تحقیق 4
1-4-فرضیات تحقیق 5
1-5-پیشینه و سابقه تحقیق 5
1-6-روش تحقیق 6
1-7-ساماندهی تحقیق 6
فصل دوم:مفاهیم و کلیات
2- مفاهیم و کلیات 9
مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم 9
گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم 9
گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی 11
مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم 15
گفتار اول: عوامل جرم زا 15
گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم 23
مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم 28
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم 30
گفتار دوم: تاریخچه پیشگیری از جرم 37
گفتار سوم: انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن 39
فصل سوم:پیشگیری غیر کیفری از جرم
3-پیشگیری غیر کیفری از جرم 46
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی 46
گفتار اول: مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی 47
گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی 48
مبحث دوم: پیشگیری وضعی و مدل پزشکی 53
گفتار اول: مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی 55
گفتار دوم: روش های پیشگیری وضعی موقعیت مدار 56
گفتار سوم: پیشگیری بر اساس مدل پزشکی 60
مبحث سوم: نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم 61
گفتار اول: پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم 61
گفتار دوم: بسیج جامعه مدنی 62
گفتار سوم: نقش سازمانهای غیر دولتی 64
گفتار چهارم: مشارکت بخش خصوصی 67
مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم 69
گفتار اول: جرم و پيشگيري از وقوع آن از ديدگاه اسلام 69
گفتار دوم: نقش امر به معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرم 72
گفتار سوم: نقش مذاهب الهي در پيشگيري از وقوع جرم 74
گفتار چهارم: پيشگيري از جرم از طريق آموزه هاي قرآني 76
فصل چهارم: نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم
4- نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم 86
مبحث اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم 86
گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت 86
گفتار دوم : تدوين برنامه پيشگيري از جرم با اهداف و اولويت هاي مشخص 92
گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت 93
گفتار چهارم: آموزش همگانی و رسانه 94
گفتار پنجم: ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم 95
مبحث دوم: نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم 99
گفتار اول : پلیس 100
گفتار دوم: دادستان 102
گفتار سوم: رسانه ها 109
گفتار چهارم : مدد کاری اجتماعی 118
گفتار پنجم : فرهنگ و هنر 122
گفتار ششم: خانواده 126
گفتار هفتم: مردم 130
نتیجه گیری 133
منابع و آخذ 136

چكيده

بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی

با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه اسلام دینی جامع و کامل می باشد لذا مقررات جزایی اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توان با توجه به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده سعی در پیشگیری از وقوع جرایم کرد، توجه به آموزه هاي ديني در خصوص پيشگيري از جرم از اهميت بالايي براي نظام قضايي ما كه مبتني بر احكام اسلامي است برخوردار مي باشد. بي ترديد اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضايي اسلامي و سياست هاي جنايي اسلام، محسوب مي شود . اين اقدامات پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي ، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را در بر مي گيرد، از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جرم از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد، پیشگیری کنشی «غیرکیفری» تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند، با توجه به نتایج ضعیف پیشگیری کیفری در جلوگیری از وقوع جرایم در اثر تحمیل هزینه های مالی و نیروی انسانی که بر دولت وارد است، پیشگیری غیر کیفری مطمعناً کارسازتر است و با کنترل عوامل اجتماعی فردی را که در آینده ممکن است در آستانه بزهکاری قرار بگیرد با راهکارهای مناسب اجتماعی و غیر کیفری در مسیر زندگی قرار خواهد داد، بعضي از آموزه هاي اخلاقي كه مي تواند در پيشگيري از وقوع جرايم و انحرافات نقش داشته باشد، اشاره مي شود از جمله، توصيه و تشويق به رعايت تقوا، توصيه به عفو و گذشت، توصيه به انفاق، احسان و ايثار، توصيه به حسن ظن، وجوب نماز يا ذكر مستمر، وجوب روزه يا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهي از منكر يا نظارت عمومي.
کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

در پژوهش حاضر به بیان مختصر موضوعات کلیدی مطروحه در رهنمودهای حقوقدانان اسلام، برای همکاری و کمک فنی در حوزه پیشگیری از جرایم و ارائه رهنمودهایی برای پیشگیری از جرم، از نظر طراحی و اجرای سیاست های جامع پیشگیری ازجرم و ارتقا امنیت اجتماعی پرداخته خواهد شد. هر دو رهنمود، بر اهمیت رهبری دولت و مشارکت همه بخش های جامعه مدنی تاکید دارند. این رهنمودها، رویکردی چند بخشی از تعامل همه بخش های دولت و به صورت افقی بین بخش های دولت و جامعه مدنی را معرفی می کنند، رهنمودها بیانگر این شناخت کلی هستند که مسئولیت امنیت و ایمنی، مسئولیتی مشترک است و رویکردهای مقابله با جرم باید کنشی و آینده نگر باشد نه واکنشی و ارعابی. این رهنمود تأکید می کند که نظام عدالت کیفری رسمی، به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست و همکاری سیستم های رسمی و غیر رسمی برای ایجاد جامعه امن و عادلانه ضروری است.
علاوه بر این، این رهنمود مبتنی بر دانشی ارزشمند پیرامون کیفیت تعامل مؤثر جوامع در پیشگیری از جرم و درک ارزش گسترش سیاست ها و برنامه هایی است که بر مبنای اطلاعات عمیق و ارزیابی دقیق طراحی شوند.
این پژوهش به جای تکیه بر انواع برنامه های قابل اجرا، بر ابعاد پروسه گسترش برنامه ها و اقدامات پیشگیری راهبردی تکیه دارد. نمونه های قابل طرح زیادی از رویکردهای کشورهای مختلف در حل مسئله وجود دارد که چند نمونه از آنها برای تبیین این موضوع در این پژوهش آمده است. پس از بیست سال تجربه و اجرای پروژه های آزمایشی، نمونه های متعددی از سیاست های تأثیرگذار در دسترس است که می توانند اطلاعات و درس های مفیدی ارائه نمایند. موضوعات تحت پوشش برنامه ها و سیاست های مذکور تنوع گسترده ای دارند: پیشگیری از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ارتقا ایمنی آنها در فضاهای عمومی و منزل، پیشگیری از ورود به عنف به اماکن مسکونی و تجاری، سرقت، طراحی مسکن و فضاهای عمومی ایمن، و پیشگیری از قاچاق انسان ها و پیشگیرهای کیفری دیگر.
به لحاظ شرایط، تاریخ و قابلیت ها، کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و کم، تفاوت های زیادی با هم دارند. بنابراین ضرورت دارد که برنامه راهبردی پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود. هر برنامه ای باید انعکاسی از نگرانی های شهروندان بوده و بر مبنای ظرفیت و منابع موجود، طراحی شود.
رویکردهای غیر کیفری پیشگیری از جرم از دیدگاه علمای اسلام و حقوقدانان، که دامنه گسترده ای برای مقابله با ریشه های اقتصادی و اجتماعی جرم و خشونت تا تقویت ظرفیت های جوامع محلی به منظور تغییر محیط برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم و ارتقا و افزایش احساس ایمنی، دارند. رویکرد کامل وجود ندارد، بنابراین راهبرد دقیق با ارزیابی و موازنه، گستره ای از رویکردها را برمیگزیند که می تواند پاسخی به مشکلات بزه و بزه دیدگی در کوتاه مدت و درازمدت ارائه کند. چنین راهبردی به نیاز تمام بخش های جامعه به گونه ای پاسخ می دهد که موجب حذف اقتصادی یا اجتماعی گروه های خاص نشده و احترام به حاکمیت قانون را ارتقا بخشد.

1-2-اهداف تحقیق

موضوع این تحقیق راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از وقوع جرم در حقوق اسلام است، با توجه به اینکه بعضاً راهکارهای کیفری بیش از آنکه مثبت واقع بشوند و باعث ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم باشند بعضاً خود جرم زا هستند و باید در پی ارائه راهکارهای غیر کیفری برای پیشگیری از وقوع جرم باشیم که در این تحقیق به این موارد پرداخته شد و از اهداف اصلی این پژوهش می باشد، و در ذیل به چند تا از اهداف این پژوهش می پردازیم:
– مطالعه و بررسی بیشتر مفهوم « جرم»
– بررسی و مطالعه راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در نظامهای حقوقی دنیا
– بررسی و مطالعه حقوق اسلامی و نشان دادن راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم

1-3-سئوالات تحقیق

1- ملاک و مبنای راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی کدامند؟
2- با توجه به اینکه قوانین جزایی ما عمدتاً مقتبس از احکام دین مبین اسلام می باشند، و این احکام در بسیاری از موارد ثابت ولایتغیر و ابدی هستند، آیا می توان ضمن رعایت اصول و مبانی حقوق اسلام ، به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه ، چه از بعد داخلی و چه از بعد بین المللی ، از برخی مقررات جرم زدایی یا کیفر زدایی نمود؟
3- راهکارهای غیر کیفری از جرم به چه عواملی بستگی دارند؟
4- رسانه های جمعی در چه شرایطی می توانند به عنوان یک راهکار غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشند؟

1-4-فرضیات تحقیق

1- قوانین جزایی اسلام مانند سایر احکام آن به منظور سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت بوده و مطابق نیازهای واقعی بشر و در راستای حفظ ارزشهای والای انسانی وضع گردیده است.
2- از آنجایی که اسلام دینی کامل و جامع می باشد و به منظور اداره بشر و پاسخگویی به نیازهای همه ابناء بشر و در تمام تاریخ نازل گردیده است و از طرفی نیازهای انسان در بسیاری از موارد متفاوت می باشد و دچار تغییر و تحول خواهد شد ، لذا به نظر می رسد که مقررات جزایی اسلام به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه از انعطاف لازم برخوردار باشد و ما بتوانیم با توسل به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان مبادرت به کیفر زدایی از این مقررات بنمائیم.
3- جرم زدایی می تواند از تحول اعتقادات، آداب و رسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای نشأت بگیرد.
4- با توجه به گستردگی رسانه ها ی دسته جمعی در جوامع امروزی، رسانه ها یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرم می باشند و می توانند نقش تعیین کننده ای در کاهش جرایم داشته باشند.

1-5-پیشینه و سابقه تحقیق

درخصوص موضوع پژوهش،چندمورد رساله،مقاله وكتاب در سالهاي اخير به رشته تحرير درآمده كه البته بررسی و توصیف آنچنان که در این پژوهش بیان شده است، پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است.
1- قناد، آقاجانی، (1385) ، در آمدی بر بررسی تطبیقی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه معتزله و دیگر فرق اسلامی در مجله تخصصی کلام اسلامی، شماره شصت.
2- گرجی، ابوالقاسم، (1385 ، « حقوق جزای عمومی اسلام» مجله حقوق تطبیقی شماره 6.
3- ابوالحسنی، سعید، (1381)، « بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران» ، در پایان نامه کارشناسی ارشد.
4- مارک آنسل ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، چاپ سوم، 1375.
5- ژان پیناتل، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی» ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، فصلنامه حق دفتر ششم ،1365.
6- سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ، چاپ چهارم،1380 .
7- ریموند گسن ، مقدمه ای بر جرم شناسی ، ترجمه مهدی کی نیا، 1370.

منابع و آخذ

الف) منابع فارسی

1- ابراهيمي، شهرام، جرم شناسي پيشگيري، نشر ميزان، چاپ اول ، 1388
2- پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، سال 1373
3- پيكا، ژرژ، پيشگيري از جرائم شهر نشيني، ترجمه عزيز طوسي، ماهنامه دادرسي، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، شماره دوم ،1382
4- پيكا، ژرژ «جرم شناسي» ترجمه دكتر نجفي ابرند آبادي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1370
5- تاجبخش، کیان، ثقفی، مراد و کوهستانی نژاد، مسعود، سرمایه اجتماعی و سایست های اجتماعی، بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز، مجله رفاه، اجتماعی، ، شماره 10، پاییز، 1382
6- تدین، عباس، نقش پلیس در پیشگیری از جرم، روزنامه ایران، شماره 5132 ، به تاريخ 1/5/1391
7- چان گراهام، استراتژيهاي پيشگيري از جرم در اروپا و آمريكاي شمالي، ترجمه مؤسسه جرم شناسي، جلد اول، 1382
8- جلالی فراهانی، امیر حسین، پیشگیری از جرایم رایانه ای، مجله حقوقی دادگستری، ش 47، تابستان 1383
9- خانعلی پور، سکینه، پیشگیری فنی از جرم، نشر میزان، چاپ اول، 1390
10- جاوید فومنی مقدم، ارائه مدل سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات، مورد مطالعه: هرزنامه، پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، 1388
11- جعفری دولت آبادی ، عباس (دادستان تهران) ، برگرفته از تارنمای تحلیلی خبری عصر ایران ، تاریخ انتشار : ۲۳ / 12 / ۱۳۹۰
12- اصلانی، حمیدرضا، حقوق فناوری اطلاعات، حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، تهران: میزان، چاپ نخست، 1384
13- چو، جیم، فناوری اطلاعات نیروی انتظامی، راهنمای مدیریتی، عملیاتی، کاربردی، ترجمه: فروهر دزفولیان، تهران: سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا، چاپ نخست، 1380
14- حسيني، سيدمحمد، سياست جنايي(دراسلام و در جمهوري اسلامي ايران)، انتشارات سمت 1383، ص 134
15- حرّ عاملي ، محمد بن الحسن ، «وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة»، (30جلدي) مؤسسه آل البيت، قم، چ دوم، 1414ق.ص 163
16- حسینی، جواد، قرآن و راهكارهاي مبارزه با مفاسد اخلاقي عوامل بازدارنده از گناه و فساد، سايت معاونت امر به معروف و نهي از منکر نمسا، انتشارات حق، چاپ دوم، 1381
17- حلي، شيخ جعفر، «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»، انتشارات استقلال، تهران، چ دوم ، 1403ق.
18- خالقی پوستچی، علی، پیشگیری از جرایم سایبری با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT، به کوشش محمد فرجیها و عباس شیخ اسلامی، در: چکیده مقاله های همایش ملی و علمی، کاربردی پیشگیری از جرم، قوه قضاییه، مشهد مقدس، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ نخست 1388
19- دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندانها، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1376
20- دانش، تاج زمان، مجرم کیست، جرم شناسی چیست، انتشارات کیهان، چاپ نهم، سال 1381
21- داتن، ویلیام، دگرگونی های اجتماعی در جامعۀ اطلاعاتی، ترجمه: محمد توکل و ابراهیم کاظمی پور، تهران: کمیسیون ملی یونسکو، چاپ نخست، 1384
22- دادگران، سيدمحمد، مباني ارتباطات جمعي، تهران: انتشارات فيروزه ، 1382
23- اقلیما ، مصطفی و دیگران، مددکاری اجتماعی کار با فرد ، چاپ سوم ،انتشارات دانژه ، سال 1389
24- ذبیح الله واحد و دیگران، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال دهم ، شماره 125 ، 1391
25- رمون، جاینا، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقیف دانشگاه شهید بهشتی، شماره 19 و 20، 1376
26- رحمت، محمدرضا، پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی، نشر میزان، چاپ اول، 1388
27- زیبر، اولریش، جرایم رایانه ای، ترجمه: محمد علی نوری، رضا نخجوانی، مصطفی بختیاروند و احمد رحیمی مقدم، تهران: گنج دانش، چاپ نخست، 1382
28- زحمت کش، ناصر و حسین مطلب پور، گروه کار اقتصادی اروپا، گزارش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در اروپا، سال 2002، برگردان: چاپ نخست، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، چاپ نخست، 1384
29- زحيلي ، محمد، نقش دين در زندگي و نياز انسان به آن ، ترجمه محمد صالح سعيدي ، انتشارات سنندج ، 1379.
30- رضوی، محمد، پیشگیری انتظامی از جرایم سایبری، زیرنظر محمد فرجیها و غلام رضا محمد نسل، در: پیشگیری انتظامی از جرم، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، چاپ نخست، 1388
31- رزنبام و دیگران، پيشگيري وضعي از جرم، ترجمه رضا پرويزي ، مجموعه مقالات پيشگيري از جرم ، مركز مطبوعات و انتشارات ، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه1382
32- رجبي پور، محمود، راهبرد پيشگيري اجتماعي از جرم، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ، معاونت اجتماعي ناجا ، 1382
33- سادوسکای، جورج، دمپزی، جیفر اکس، برگ، آنی، جی . مک، باربارا و شوارتز، آلن، راهنمای امنیت فناوری اطلاعات، ترجمه: مهدی میردامادی، زهرا شجاعی و محمد جواد صمدی، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی چاپ نخست، 1384
34- اعزازي ، شهلا، خشونت خانوادگي، تهران ، نشر سالي ، 1380 .
35- سیگل، لاری جی، جرم شناسی، ترجمه یاشارسیف الهی، چاپ اول، انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا، سال 1385
36- سید زاده ثانی، سید مهدی؛ بازتاب عدالت کیفری در رسانه های گروهی، ضوابط و آثار، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، با راهنمایی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تیر 1390
37- سیدزاده ثانی، سید مهدی، ترس از بزه دیدگی مکرر، در مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، چاپ اول، 1381
38- شاكري، ابوالحسن، قوه قضاييه و پيشگيري از وقوع جرم، مجموعه مقالات پيشگيري از وقوع جرم ، مازندران 1382
39- سایت خبری ایرنا ، به روز رسانی در تاریخ 11/11/90
40- سایت خبری فارس ، به روز رسانی در تاریخ 3 / 8 90 .
41- صادقيان ، مصطفي، نقش محرم در کاهش بزه کاري، سايت خبرگزاري پليس 1390
42- شیرازی، غلامرضا، پایان نامه “نقش پلیس محلی در پیشگیری از جرم”، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سال 1384
43- صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 33 و 34، سال 1380
44- عبدالملكي، جعفر، نقش كاركردي رسانه هاي جمعي در برقراري امنيت اجتماعي ، تهران، جام جم آنلاين،1388، بخش خبری تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، تاریخ به روز رسانی : 14/8/1391
45- انسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه ابرندآبادی، علی حسین و آشوری، محمد، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1375
46- عباسی، مصطفی، میانجی گری کیفری، نشر دانشور، چاپ اول، 1382
47- عوده، عبدالقادر، حقوق جنایی اسلام، جلد یک، انتشارات پژوهش های آستان قدس رضوی، سال 1373
48- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، سال 1373
49- فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای اسلام، انتشارات امیرکبیر، سال 1369
50- فرانک پي و مارلي دي ، نظريه هاي جرم شناسي، ترجمه حميدرضا ملک محمدي، تهران، بنياد حقوقي ميزان، چاپ دوم ، 1386
51- فراهانی، امیرحسین، نهاد سازی برای پیشگیری از جرایم رایانه ای، با نگاهی به قانون جرایم رایانه ای، زیر نظر محمد فرجیها و فیروز محمودی جانکی، در: رویکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران: معاونت آموزش ناجا،چاپ نخست، 1388
52- فرهمند، جعفر، جايگاه رسانه هاي گروهي در سياست جنايي، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي، تهران، دانشگاه تهران،
53- فليستر، دن واف هنزل من، پيشگيري از وقوع جرم از طريق طراحي محيطي و اداره امور پليسي جامعه گرا، ترجمه، حسين بختياري و ليلا اصل عليزاده، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ، معاونت اجتماعي ناجا ، 1383.
54- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلدیک، چاپ پنجم، سال 1382
55- کلدی، علیرضا، انحراف و جرم و پیشگیری، مجله رفاه تأمین اجتماعی، ش 2، سال 1381
56- ابن براج ، عبد العزيز ، «المهذب البارع في شرح المختصر النافع» ، انتشارات جامعه مدرسين ، قم ، 1406ق.
57- کاریو، روبه، مداخله روانشناختی، اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مجله تحقیقات حقوقی، ش 35 و 36، 1382
58- گراهام، جان، راهبردهای پیشگیری از جرم در اروپا و آمریکای شمالی، ترجمه مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 1370
59- گسن، ریموند، جرمشناسی کاربردی، ترجمه کی نیا، مهدی، چاپ اول، انتشارات مترجم، سال 1369
60- گوردن هیوز، پیشگیری از جرم، ترجمه: علیرضاکلدی و محمدتقی جغتایی، ناشر سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال 1380
61- گسن، ريموند، روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل جرم، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، مجله تحقيقات حقوقي شماره 19و20 ، 1377
62- گروه کار اقتصادی اروپا، گزارش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در اروپا، سال 2002، ترجمه: ناصر زحمت کش و حسین مطلب پور، چاپ نخست، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، چاپ نخست، 1384
63- گروه مؤلفین علوم پلیسی بنیاد مأمورین حفاظتی انتظامی ایلات متحده، راهنمای کارکنان حفاظتی انتظامی، ترجمه: گروه مترجمین و تألیفات، تهران: معاونت آموزش ناجا، 1380
64- لالی فراهانی، نهاد سازی برای پیشگیری از جرایم رایانه ای با نگاهی به قانون جرایم رایانه ای، تهران: گنج دانش، چاپ نخست، 1383
65- مشهدی تفرشی، شکوه، امنیت پایگاه های اطلاعاتی، مجله اطلاع شناسی، دفتر پژوهش های فرهنگی، سال اول، شماره سوم، 1383.
66- محمد نسل، غلام رضا، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، تهران، نشر میزان، 1391
67- آلبرتس، دیوید س. و دانیل س. پاپ، گزیده ای از عصر اطلاعات: الزامات امنیت ملی در عصر اطلاعات، ترجمه: علی علی آبادی و رضا نخجوانی، چاپ نخست، تهران: پزوهشکده مطالعات راهبردی، 1385
68- مورگان، راد و نيوبرن، تيم، نقش و وظيفه پليس، ترجمه راحله الي اسي .فصلنامه دانش انتظامي ، شماره هاي 2 و 3 ، 1385
69- معظمي، شهلا، پيشگيري جرم شناختي، فصلنامه پژوهشي تحليلي و آموزشي مجد (حقوقي) ، سال اول، شماره اول، تابستان86
70- مير محمد صادقي، محمد حسين، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي، معاونت اجتماعي ناجا ، 1382
71- محمد نسل، غلام رضا، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، تهران، نشر میزان، 1391.
72- ملزوماتی، الهام و علی رضا یاری، امنیت مرکز خدمات اینترنت، در: مجموعه مقالات همایش نقش مراکز داده در توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، چاپ نخست، 1384
73- ماسوری، حامد، بررسی نقش میانجی گری قضایی در کاهش جمعیت کیفری، اصلاح و تربیت، شماره 78، مرداد 1388
74- محمد توکل و ابراهیم کاظمی پور، تهران: کمیسیون ملی یونسکو، چاپ نخست، 1384
75- مهدی میردامادی، زهرا شجاعی و محمد جواد صمدی، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی چاپ نخست، 1384
76- مشهدی تفرشی، شکوه، امنیت پایگاه های اطلاعاتی، مجله اطلاع شناسی، دفتر پژوهش های فرهنگی، سال اول، شماره سوم، 1383
77- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و همکاران، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1377
78- بيابانگرد، اسماعيل و صالحي سده، زيبا، زمستان تحليل محتواي خشونت فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني، فصلنامه پژوهش و سنجش صدا و سيماي جمهوري 1385.
79- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نقش مطالعات و یافته های جرم شناختی در تحولات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 13، 14، سال 1373.
80- نوربها، رضا، زمینه جزای عمومی، تهران، نشر گنج دانش، چاپ اول، سال 1377
81- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی، کنترل و واکنش اجتماعی، بهار 1381
82- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی(پیش گیری)، دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس 1383
73- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات سمت، سال 1383
84- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مشارکت مردم در تامین امنیت، مجله امنیت، وزارت کشور، شماره 7 و 8، سال دوم، فروردین و اردیبهشت 1386
85- نوبری، علیرضا، روش برخورد قرآن با نا هنجاري هاي جامعه، پايگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1381
86- نجفي، محمد حسن، «جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام»، دار الكتب الاسلاميه ، تهران، چاپ سوم ، 1392
87- نیازپور، امیرحسین، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، ش 45، سال 1382
88- نیازپور، امیرحسین، بزهکاری به عادت و پیشگیری از آن، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1383
89- بيات، بهرام، پيشگيري از جرم با تکيه بر رويکرد اجتماعي محور، انتشارات معاونت اجتماعی نیروی جمهوری اسلامی تهران، 1387
90- یکار، ژرژ، جرم شناس، ترجمه نجفی ابرنآبادی، علی حسین، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1370
91- سالم سازی فضای سایبر در مقابل راهکار صرفاً فنی فیلترینگ، ماهانه پردازش، شماره 62، 1387.

ب: منابع انگلیسی

92. J . V . Roberts and M . Grossman , Crime prevention and public opinion , Canadian Journal of Criminology . vol . 32 , 1990.pp.75-90
93.Source : UN-Habitat, Making Cities Safer From Crime- A Toolkit (Nairobi, 2007),p.23.
94. www.npa.go.jp/english/seisaku2/crime – reduction.pdf.
95. www.publicsafety.gc.ca.
96. www.seguridadciudadana.gob.cl.
97. Davidson, Julid and Elena Martelloze, Policing The Internet And Protecting Children From Sex Offenders Online: When Strangers Become ‘Virtual Friends’, In: Cyber Safety Conference, University of Oxford, 8,10 September 2005.
98. See Margaret Shaw, “Communities in action for crime prevention”, Background paper prepard for the 6th International Center for the prevention of Crime Annual Colloqium on Crime Prevention,September 2006
99. United Nations Human Settlements Programme, youth, Children and Urban Governance, policy Dialogue Series, No. 2 ,Nairobi, 2004; Yves Cabannes, “Children and young people build participatory democracy in Latin American cities”, Environment and Urbanzation, vol. 18, No. 1, 2006
100. Laura Capobianco, Compendium of Practices: Public Private Community Action Towards Safety A Focus on Housing in Disadantaged Neighbourhoods (Montreal, International Center for the Prevention of Crime, 2006).
101. Homel and others , the review of the national community crime prevention programme : Establishing a new strategic direction ( Canberra , Australian Institute Of Criminology , 2007 ).
102. Women in Cities International, Womens Safety Audits: What Works and Wher? (Nairobi, United Nations Human Settlements Programme, Safer Cities Programme, 2008).
103. www.creditreport.con.
104. www.Epolice.ir; also:http:/btn-ict.ir.
105. www.prison.org/English/rpcr6.htm.the sixth myth:fighting crime.
106.www.unescap.org/pdd/pra/projectivities/ongoing/gg/governance.asp.
107. www.forumseguranca.org.br.
108.www.clean.org.
109. www.nicro.org.za.
110.www.khulisaservices.co.za.
111www.jdi.ucl.ac.uk.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + = 10

شناسه محصول: c1857 دسته: , برچسب: , ,