رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس فریدمن

19,900تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
1-1- بيان مسئله 3
1-2- ضرورت و اهميت انجام تحقیق 5
1-3- سوال های اصلی تحقیق: 6
1-4- سوالهای فرعی تحقیق: 7
1-5-اهداف اصلی تحقیق : 7
1-6- اهداف فرعی تحقیق: 7
1-7- روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات : 8
1-8- قلمرو پژوهش : 8
1-9- جامعه و نمونه آماری: 9
1-10- تعریف مفاهیم: 10
فصل دوم ادبیات تحقیق 12
مقدمه 13
2-1- مفاهيم، ديدگاه و ادبیات تحقيق : 15
2-2- مدلهاي تبليغات 19
2-3- تبلیغات الکترونیکی 22
2-4- مدل های اثربخشی تبلیغات 25
2-5- تبلیغات اثربخش و اثربخشی تبلیغات 28
2-6- اهداف تبلیغات بازرگانی 34
2-7- رسانه مورد استفاده در تبلیغات بازرگانی 35
2-8- پیام تبلیغات بازرگانی 35
2-9- شعار تبلیغات بازرگانی 38
2-10- شیوه های اجرایی تبلیغات بازرگانی : 38
2-10- روش های هنری تبلیغات بازرگانی 41
2-11- تبلیغات بازرگانی در تلویزیون ایران 43
2-12- پیشینه تحقیق: 46
2-14- چارچوب نظری تحقیق: 52
2-15- خلاصه 55
فصل سوم روش شناسی تحقیق 56
مقدمه 57
3-1- روش تحقیق 58
3-2- جامعه آماري 58
3-3- حجم نمونه و روش نمونه‌گيري 59
3-4- روش گردآوري اطلاعات 60
3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 60
3-6- ابزار گردآوري اطلاعات 61
3-6-1- پرسشنامه 61
3-6-2- پيش ‌آزمون پرسشنامه 62
3-6-3- روايي و پايايي پرسشنامه 62
3-6-3-1 پایایی 62
3-6-3-2 روایی 64
3-7- متغيرهاي پژوهش 65
3-7-1- متغيرهاي تحقيق 65
3-8- تجزیه و تحلیل دادهها : 65
3-8-1- آمار توصیفی 65
3-8-2- آمار استنباطی 65
3-9-خلاصه 66
فصل چهارم تجزيه و تحليل دادهها 67
مقدمه 68
4-1- توصيف آماري ويژگي هاي جمعيت شناختي جامعه 68
4-1-1- سن 68
4-1-2- تحصيلات 70
4-1-3- منطقه سکونت در تهران 71
4-2-تجزيه و تحليل توصيفي متغيرها 73
4-2-1 جدول توصيفي متغيرهاي پژوهش 73
4-2-2 شاخصهاي تأثير گذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب 74
4-3- رتبه بندي اهميت عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس آزمون فریدمن 83
4-5- خلاصه 85
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادهای تحقيق 86
مقدمه 87
5-1- خلاصه پژوهش 87
5-1-1- نتايج ويژگي افراد پاسخگو(سيماي پاسخگويان) 87
5-1-2- نتايج توصيفي شاخصهاي تأثير گذار بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب 88
5-1-3- رتبه بندي اهميت عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس آزمون فریدمن 90
5-2-مشکلات و تنگناهاي تحقيق 90
5-3-پيشنهاد هاي مرتبط با نتايج تحقيق 91
5-3-1- پيشنهاد در مورد ساختار و محتواي تبليغ 93
5-3-2- پيشنهاد در مورد رسانه 93
5-4- پيشنهاد هايي به پژوهشگران آتي 93
5-5-خلاصه 93
پیوستها: 94
الف- پرسشنامه 94
ب- جداول خروجی اس پی اس اس 97
ج- فهرست منابع 100
د- چکیده انگلیسی 102

فهرست جداول

عنوان صفحه
(جدول2-1) مدل سلسله مراتب اثرات 26
(جدول 3-1) طيف ليكرت 61
( جدول 3-2 ) سوالات پشتيباني كننده مربوط به هر يك از متغير ها 61
( جدول 3-3 ) آلفاي كرونباخ متغير ها 64
( جدول 3-4 ) متغير تحقيق 65
(جدول4-1) توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 69
(جدول4-2) توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان 70
(جدول4-3) توزيع فراواني مناطق مختلف پاسخ دهندگان در تهران 72
(جدول 4-4) آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 73
(جدول 4-5) توزيع فراواني ميزان متغير جلب توجه (آگاهی) در بین پاسخگویان 74
(جدول 4-6) توزيع فراواني ميزان متغير علاقه در بین پاسخگویان 75
(جدول 4-7) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير تحریک و تمایل (ایجاد تمایل) 77
(جدول 4-8) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير سوق دادن (اقدام به خرید) 78
(جدول 4-9) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير ارزیابی کلی اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب 80
(جدول4-10) رتبه بندي عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس آزمون فریدمن 83
(جدول4-11) رتبه بندي عوامل موثر بر اثر بخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب با توجه به ترتیب اولویت 84

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
(نمودار4-1) توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 69
(نمودار 4-2) توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان 71
(نمودار4-3) توزيع فراواني مناطق مختلف پاسخ دهندگان در تهران 72
(نمودار 4-4) توزيع فراواني ميزان متغير جلب توجه (آگاهی) در بین پاسخگویان 75
(نمودار 4-5) توزيع فراواني ميزان متغير علاقه در بین پاسخگویان 76
(نمودار 4-6) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير تحریک و تمایل (ایجاد تمایل) 78
( نمودار 4-7) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير سوق دادن (اقدام به خرید) 80
( نمودار 4-8) توزيع نظر پاسخگويان در خصوص متغير ارزیابی کلی اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب 82

فهرست اشکال

عنوان صفحه

(شکل2-1) مدل مفهومي اثربخشي تبليغات 52
(شکل 2-2) مدل نظری تحقیق: 54

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی بررسی میزان رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب در استان تهران نگارش یافته است. به منظور دستیابی به هدف فوق از چهار سوال استفاده شده است. چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر مدل AIDA بوده است. روش تحقیق انتخاب شده از نوع پیمایشی و موردی بوده كه در زمرة روش‏هاي توصيفي است. ابزار تحقیق پرسشنامة محقق ساخته بوده که آلفای کل آن برابر 90 به دست آمده است. جامعة آماری تحقیق شامل افراد مراجعه کننده به فروشگاه های زنجیره ای قسمتهای مختلف شهر تهران بوده است که نمونه ای به تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران از آن به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. طبق یافته های تحقیق، 82.5 درصد پاسخگویان، ميزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب را متوسط به بالا ارزيابي كرده اند. طبق آزمون فریدمن اهمیت متغیر جلب توجه (آگاهی) از بقیه متغیرهای تحقیق بالاتر می باشد. مهمترین پیشنهاد در تحقیق حاضر این است که در ساخت پیام بازرگانی علاوه بر آگاهی به مراتب دیگر عوامل موثر بر اثربخشی پیام بازرگانی در جذب مخاطب اهمیت داده شود .
کلیدواژه ها: رتبه بندی ، اثربخشی، پیام بازرگانی، جذب مخاطب و مدل AIDA .

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه

رسانه هاي جمعي به شكل ها و گونه هاي متفاوتي با گروه هاي مختلف اجتماعي، قومي، شغلي و سني ارتباط برقرار مي كنند و به ايفاي نقش هاي گوناگون در سطح جوامع مي پردازند با گسترد ه و پيشرفته تر شدن رسانه ها، دامنه ي وظايف آنها نيز گسترش يافته و در هر دوره هاي متناسب با فعاليت وسايل ارتباط جمعي، نقش هاي آنها تغيير و افزايش مي يابد . فرضاً هارولد لاسول در دور ه ي خودش تنها سه نقش خبري، همبستگي اجتماعي و انتقال ميراث فرهنگي را براي رسانه ها در نظر مي گيرد؛ ولي بعدها «چارلز رايت» يك نقش چهارمي را هم تحت عنوان نقش تفريحي و سرگرمي به آن اضافه میکند. امروزه علاوه بر اين نقش ها وسايل ارتباط جمعي وظايف ديگري را هم نظير اطلاع رساني و تبليغات برعهده دارند . تبليغ، امروزه يكي از شيو ه هاي مهم و مؤثر در اطلاع رساني محسوب ميشود. )معتمد نژاد،1369 ، ص32)
از ديدگاه خاص ارتباط شناسي، تبليغ همانند ارتباط، فراگردي است مقيد به شرايط زماني و مكاني كه با ويژگي هاي اجتماعي قابل شناخت است و مي تواند در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صورت گيرد.
در واقع يكي از هدف هاي تكنولوژي وسايل ارتباط جمعي، نفوذ و تأثيرگذاري بر افكار، رفتار، عقايد و علايق مردم است. رسانه ها با تبليغ و ارسال مداوم پيام هاي مورد نظر صاحبان قدرت و امكانات، بر افكار عمومي تأثير مي گذارند و آنها را وادار به پذيرش عقيده اي از سوي خود مي نمايند.

1-1- بيان مسئله

در دنياي رقابتي امروز، بازاريابي و تبلیغات براي هر نوع حركت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروري بوده و نقش آن در آغاز انجام تمام تلاشها از جمله توليد محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است، درعصر كنوني كه مفاهيم ارتباطات، رقابت و مشتري گرايي با هم پيوند خورده است تبليغات به عنوان عنصري آميخته از بازاريابي، نقش محوري در حفظ و بقاء سازمانها با شناساندن و معرفي محصولات و خدمات ايفاء مي كند.
تبليغات در لغت به معناي رساندن يك پيام از شخصي به شخص ديگر مي باشد و از لحاظ تكنيكي عبارت است از هر نوع ارتباطات غير شخصي در مورد يك سازمان، کالا، خدمت و يا ايده، كه يك كارفرماي مشخص، براي عبور آن از يك رسانه جمعي و به منظور رسيدن آن به جمع وسيعي از مخاطبان، پول پرداخته است.
با بررسي آثار تبليغات و ارتباط آن با اهداف سازمانها مي توان تغييراتي را در بودجه تبلیغاتی، شكل و محتواي پيامها و نوع رسانه و كانالهاي ارتباطي و حتي زمان و شرايط اجراي تبليغ به عمل آورد تا تبليغات مفيدتر و مؤثرتر از گذشته انجام گيرد.
مطالعات گوناگون نشان مي دهد كه سازمانهاي خدماتي در مقايسه با سازمانهاي دولتي توجه كمتري به تبليغات دارند كه ناشي از خصيصه منحصر بفرد خدمت يعني ناملموس بودن آن است.
براي ارزيابي اثربخشي تبليغات مدلها و الگوهاي متفاوتي طراحي گرديده است كه عبارتند از مدل لاويدج و استينر، داگمار، آیدا و غیره.
در اين تحقيق ما بر آن هستيم تا ذهنيت ايجاد شده در افراد جامعه را در اثر پیام بازرگانی در جذب مخاطب با استفاده از الگوي آيدا مورد سنجش قرار دهيم مدل آيدا در سال 1925 توسط استرانگ به عنوان يك مدل رفتاري بيان شد و هدفش اين بود كه اطمينان دهد كه يك تبليغات موجب بالا بردن آگاهي، تحريك علاقه و منجر به تمايل مشتريان به خريد و سرانجام منجر به اقدام و يا فعاليت مي شود. .(Hackley,2005 :36)
در اين مدل استرانگ مي گويد كه تبليغاتي كارا و موثر است كه در بر دارنده 4 گام زير باشد:

بر اساس اين مدل براي اينكه تبليغات منجر به موفقيت شود بايد طوري طراحي گردد كه چهار گام فوق را طي نمايد. اين مدل اين مفهوم ضمني را در بر دارد كه تبليغات بايد پيامهايي قابل باور و به ياد ماندني را در ذهن مخاطبان تزريق كند تا مشتري را به سمت فعاليت در يك مسير مطمئن سوق دهد. حال اگر بخواهيم يك سؤال اساسي براي تحقيق بيان كنيم اين خواهد بود كه «رتبه بندی عوامل موثربر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب چگونه است»؟

1-2- ضرورت و اهميت انجام تحقیق

اهميت نظري و عملي اين پژوهش آن است كه شاخص ها و متغيرهاي اصلي اثربخشی تبليغات بازرگاني را شناسايي كنيم؛ چرا كه در هر عمل خريد، يك فرآيند تصميم گيري وجود دارد، فرآيندي كه طي آن خريدار تصميمم گیرد چه نوع محصول يا خدماتي را خريداري نمايد. اولين گام در اين جريان نياز مخاطب است و از آنجا كه عموماً عادت به مصرف پيام گيران از طريق رسانه ها به ويژه تلويزيون هدايت میشود، رسانه ها درصدد هستند با تحريك حس نياز مخاطب، او را به خريد تشويق نمايند مخاطب نيز براي رفع نياز خود به جمع آوري اطلاعات در خصوص نيازش می پردازد تا بتواند معيارهايي را براي خريد و تأمين خواست هاش تعيين نمايد و پس از مشخص كردن ملاك ها و معيارهاي خويش است كه تصميم به خريد مي گيرد و اينجاست كه نقش سازندگان تبليغات و رسانه هاي تبليغاتي به خصوص تلويزيون به عنوان يكي از فراگيرترين وسايل ارتباط جمعي مشخص مي شود و اگر رسانه ي تبليغاتي نتواند بين توليد كننده و مصرف كننده نقش خود را به خوبي ايفا نمايد، شكست خواهد خورد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس فریدمن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

51 − = 48