سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350)

19,900تومان

توضیحات

shiraz-university-thesis-download

دانشگاه شیراز

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی اقتصاد- نظری

 

 

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350)

181 صفحه

چکیده

هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره  1385-1350 می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (1992) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (1995) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:

  • سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
  • سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.
  • سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.

 

 

  

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1: مسئله ی تحقیق……………………… 3

1-2: اهمیت و ضرورت تحقیق ……………….. 4

1-3: هدف تحقیق…………………………. 5

1-4: سؤالات تحقیق……………………….. 5

1-5: منابع آماری……………………….. 5

1-6: روش تحقیق…………………………. 6

1-7: ساختار پایان نامه …………………. 6

1-8: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین…. 6

1-9: محدودیت های تحقیق………………….. 7

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

2-1: مقدمه…………………………….. 9

2-2: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی 9

2-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی 14

2-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی   18

2-5: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی… 27

2-6: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی   31

2-7: جمع بندی فصل……………………… 32

 

 

 

 

عنوان                                         صفحه

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1: مقدمه……………………………. 34

3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های

 اندازه گیری آنها……………………… 35

3-2-1: تعریف سرمایه…………………… 35

3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی…………… 35

3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی 37

3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی………….. 38

3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی……….. 41

3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی ………….. 42

3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی……….. 43

3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی 43

3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر   52

3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی 52

3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها………. 54

3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی 54

3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی 60

3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی 65

3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی 66

3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی    68

3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی……………… 69

3-4-1: مقدمه…………………………. 69

3-4-1-1: مفهوم مانایی……………….. 69

3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز.. 69

3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری    72

فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی

4-1: مقدمه……………………………. 77

4-2: داده های مورد استفاده……………… 78

4-3: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد)   79

عنوان                                         صفحه

4-3-1: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز

 (شکست ساختاری در زمان نامعلوم)……….. 80

4-4: نتایج آزمون علیت………………….. 91

4-4-1: تعیین وقفه ی بهینه…………….. 91

4-4-2: نتایج آزمون علیت گرنجر…………. 92

4-4-3: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (1995) 97

4-4-4: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) و آزمون علیت گرنجر………………………….. 103

4-5: جمع بندی و نتیجه گیری……………… 109

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1: خلاصه…………………………….. 114

5-2: نتیجه گیری……………………….. 116

5-3: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده  118

فهرست منابع و مآخذ………………………. 119

پیوست………………………………….. 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                         صفحه

جدول 2-1: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی…………………………………. 10

جدول 2-2: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………… 14

جدول 2-3: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی………………………………. 18

جدول 2-4: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی………………………………………. 27

جدول 3-1: تعاریف ارایه شده از سرمایه ی اجتماعی 41

جدول 3-2: شاخص های سرمایه ی اجتماعی……….. 46

جدول 3-3: شاخص های سرمایه ی اجتماعی پرسشنامه ی بانک جهانی    48

جدول4-1: مقادیر بحرانی برای آزمون شکست ساختاری زیوت-اندریوز  80

جدول4-2: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگوی A)   81

جدول4-3: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگویC)    83

جدول4-4: نتایج آزمون ریشه ی واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF)

 و فیلیپس پرون(PP)………………………. 89

جدول4-5: تعیین وقفه ی بهینه ی الگوی خود رگرسیون برداری(VAR)  91

جدول4-6: نتایج آزمون علیت گرنجر…………… 93

جدول4-7: نتایج آزمون علیت گرنجر…………… 94

جدول4-8: نتایج آزمون علیت گرنجر…………… 95

جدول4-9: نتایج آزمون علیت گرنجر…………… 96

جدول4-10: نتایج آزمون علیت تودا-یوماوتو……. 98

جدول4-11: نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو…… 99

جدول4-12: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو….. 100

جدول4-13: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو….. 101

جدول4-14: خلاصه ی نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995)    102

جدول4-15: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو    103

عنوان                                         صفحه

جدول4-16: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو    104

جدول 4-17: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو    106

جدول 4-18: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو    107

جدول 4-19: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو… 109

جدول 4-20: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو بر حسب روابط علیت 111 

 

فهرست شکل ها و تصویرها

عنوان                                         صفحه

شکل 3-1: ساختار سه نفری………………….. 53

شکل 3-2: کانال های ارتباطی سرمایه ی اجتماعی با رشد اقتصادی   66

شکل 3-3: مثلث ارتباطی سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ……………………………….. 68

شکل 4-1: سرمایه ی انسانی…………………. 84

شکل4-2: نسبت تعداد پزشک به جمعیت………….. 85

شکل 4-3: نسبت تعداد طلاق به ازدواج…………. 85

شکل4-4: نسبت تعداد مطبوعات به جمعیت……….. 85

شکل 4-5: ضریب جینی………………………. 86

شکل 4-6:نسبت 10 درصد ثروتمندترین افراد به 10 درصد فقیرترین افراد………………………………………. 86

شکل 4-7: نسبت تعداد کارکنان بخش آموزش به جمعیت 87

شکل 4-8: نرخ با سوادی……………………. 87

شکل 4-9: نسبت تعداد سینما به جمعیت………… 87

شکل 4-10:  رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت…. 88

شکل 4-11: رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت… 88

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها براي تحقق اين هدف، رشد اقتصادي بالا را به عنوان يكي از اهداف مهم خود در برنامه ريزي هاي توسعه تلقي می كنند. براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا، عوامل زيادي دخيل هستند و مطالعات زيادي توسط اقتصاددانان مختلف در اين زمينه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي مي توان به 1- عوامل اقتصادي (مانند سرمايه ي فيزيكي، زيرساخت ها، سرمايه گذاري، صادرات، ميزان نرخ ارز، درجه ي باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمايه، سيستم بانكداري، تورم و شرايط زيست محيطي كشور) 2- عوامل انساني (مانند ميزان جمعيت فعال، بهره وري نيروي كار، شاخص توسعه ي انساني) و 3- عوامل سياسي (مانند عدم ثبات سياسي و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران[1]،2004: 152-141).

با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادي و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زيادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.

بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.

سرمايه ي اجتماعي از جمله مفاهيم چند وجهي و موضوعی بين رشته اي است كه در اوايل قرن بيستم به صورت علمي و آكادميك مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سياسي و جامعه شناسي شد و توسط دانشمندان مختلفي از جمله كلمن، پوتنام، بورديو، فوکویاما و غيره گسترش داده شد. از نگاه بسياري از انديشمندان، سرمايه ي انساني بهترين سرمايه جامعه محسوب مي شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمايه ي انساني در وجود انسجام و يكپارچگي آن از اهميت بيشتري برخوردار است كه این انسجام و یکپارچگی در سايه ي همكاري، تعاون و اعتماد متقابل شكل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمايه ي انساني تبديل به سرمايه ي اجتماعي شود. امروزه مي توان گفت كه سرمايه ي اجتماعي نقش بسيار مهم تري نسبت به سرمايه ی فيزيكي و انساني در سازمان ها و جوامع ايفا مي كند؛ بطوري كه شبكه هاي روابط جمعي و گروهي، انسجام بخش ميان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.

به نظر كلمن، سرمايه ي اجتماعي تركيبي از ساختارهاي اجتماعي است كه تسهيل كننده ی كنش هاي معيني از كنشگران در درون اين ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعي را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد[2]،2003: 7).

1-1- مسئله ی تحقیق

همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است.

عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد.

در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله[3]را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت[4] و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(1988) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(2007) ادعا کردند آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.

همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.

در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه ی علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پيش، به عوامل مادي به عنوان تنها عامل پيشرفت يك كشور اشاره مي كردند اما اخيراً دريافته اند كه عوامل اجتماعي و غير مادي نيزدر كنار عوامل مادي داراي اهميت مي باشند و این در حالي است كه دين اسلام تأكيد فراواني بر سرمايه ی اجتماعي مانند نوع دوستي، كمك به ديگران، همكاري و همبستگي جهت پيشرفت يك جامعه دارد. بنابراين با توجه به شرايط فرهنگي و ديني كشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین فوکویاما (1379) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.

1-3- هدف تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال هاي 1385-1350 است.

1-4- سؤالات تحقیق

 

1- آيا سرمايه ي اجتماعي علت سرمايه ي انساني است يا سرمايه ی انساني علت سرمايه ی اجتماعي مي باشد و یا علیت دو طرفه اي بين آنها وجود دارد؟

2- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

3- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

1-5- منابع آماری

 

متغیرهای مورد استفاده برای دوره ی 1385-1350 در این مطالعه عبارتند از:

  • سرمایه ی انسانی که داده های مربوط به سال های 1379-1350 از مطالعه ی نفیسی و نیلی (1384) و داده های مربوط به سال های 1385-1380 از مطالعه ی هوشمند و همکاران (1387) استخراج شده است.
  • برای داده ی سرمایه ی اجتماعی از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است که این متغیرها از داده های بانک مرکزی ایران و سالنامه های آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.
  • رشد اقتصادی که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر مبنای قیمت پایه ی سال 1376 از داده های سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج شده است.

1-6- روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه، نوع کتابخانه ای و به استناد منابع موجود اعم از كتابها، مقاله ها و پژوهش ها و همچنین بر اساس الگوی اقتصاد سنجی و تجربی می باشد که در مطالعات تجربی بعد از بررسی مانایی متغیرهای مزبور به وسیله ی آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز (1992) و آزمون های دیگر مربوط به ریشه ی واحد به آزمون علیت گرنجری بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) روش تودا-یوماموتو(1995) پرداخته شده است.

 

 

1-7- ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل کلیات این پژوهش است و به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، مسئله ی تحقیق و روش تحقیق پرداخته است.

فصل دوم مربوط به مطالعات پیشین در این زمینه است که مطالعات پیشین در چهار بخش موضوعی نیز تنظیم شده است و شامل مطالعات داخلی و خارجی هم می باشد.

فصل سوم مبانی نظری و ساختار الگو را بررسی کرده است؛ فصل چهارم مربوط به نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج است و در پایان در فصل پنجم خلاصه ای از کل پایان نامه، نتیجه ی کلی و پیشنهادها برای مطالعات آتی ارایه شده است.

[1] Dorlauf et al.

[2] Field

[3] Transaction cost

[4] Monitoring

 فهرست منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

آرمن، عزیز، تبعه ایزدی، امین و فاطمه حسین پور (1387). ” مثلث توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و تجارت

خارجی در ایران”، فصلنامه ی اقتصاد مقداری(بررسی های اقتصادی سابق)، دوره ی5، شماره ی3، صص. 135-107.

افشاری، علی و مریم رجایی (1389). ” آموزش و پرورش ابتدایی یا ابتدای آموزش و پرورش”، تعلیم و تربیت، دوره ی 14، شماره ی 4، صص. 43-40.

تقوی، مهدی و حسین محمدی (1385). “تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی ایران”، فصلنامه ی پژوهش های اقتصادی، شماره 22، صص. 44-15.

توانايان فرد، حسن (1386).  فرهنگ تشريحي اقتصاد. چاپ دوم. تهران: انتشارات نشر الكترونيكي و اطلاع رساني جهان رايانه.

توسلی، غلامعباس و مرضیه موسوی (1384). “مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه های سرمایه ی اجتماعی”،  فصلنامه ی علوم اجتماعی، شماره ی 26، صص. 32-1.

دینی ترکمانی، علی (1385). “تبیین افول سرمایه ی اجتماعی” فصلنامه ی رفاه اجتماعی، شماره ی 23، صص. 171-147.

ذاکرصالحی، غلامرضا (1387). “پارادوکس سرمایه ی اجتماعی تحصیل کردگان ایرانی: بررسی رابطه ی آموزش عالی و سرمایه ی اجتماعی در ایران”، فصلنامه ی آموزش مهندسی ایران، شماره ی 40، سال دهم، صص.50-25.

ربیعی، مهناز (1388). “اثر نوآوری و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی ایران”، مجله ی دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)، سال شانزدهم، شماره ی 26، صص. 142-122.

رحمانی، تیمور، عباسی نژاد، حسین و میثم امیری (1386). “بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی استانهای کشور با روش اقتصاد سنجی فضایی”، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال ششم، شماره دوم، صص. 26-1.

رحمانی، تیمور و میثم امیری (1386). “بررسی تأثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان های ایران با روش اقتصاد سنجی فضایی”، مجله ی تحقیقات اقتصادی، شماره ی 78، صص. 57-27.

رنانی، محسن و رزیتا مؤیدفر (1385). “سرمایه ی اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه ای استان های ایران”، در مجموعه ی مقالات همایش سرمایه ی اجتماعی و توسعه در ایران، تهران: مؤسسه ی عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی.

رنانی، محسن، عمادزاده، مصطفی و رزیتا مؤیدفر (1385). “سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی: ارایه یک الگوی نظری”، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد بیست و یکم، شماره 2، صص. 151-133.

سعادت، رحمان (1387). “برآورد روند سرمایه ی اجتماعی در ایران باروش فازی”، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 83، صص. 56-41.

سلیمانی، محمد(1387). “نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی اقتصادی- مروری بر مطالعات انجام شده”، راهبرد یاس، شماره ی 15، صص. 179-163.

سوری، علی (1384). “نقش سرمایه ی اجتماعی و عملکرد اقتصادی”، مجله ی تحقیقات اقتصادی، شماره ی 9، صص. 108-78.

سوری، علی و نادر مهرگان (1386). ” نقش سرمایه ی اجتماعی در تشکیل سرمایه ی انسانی”، فصلنامه ی پژوهش های بازرگانی، شماره 42، صص. 219-207.

شارع پور، محمود (1384). “سرمایه ی اجتماعی و نقش آن در حیات اجتماعی و اقتصادی”، رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره ی نهم، شماره ی 2، صص.16-10.

شریفیان ثانی، مریم و امیر ملکی سعید آبادی (1385). “سرمایه ی اجتماعی به مثابه ی یک سیستم پیچیده”، فصلنامه ی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره ی 23، صص. 65-45.

صادقی، مسعود و مصطفی عمادزاده (1382). “برآورد سهم سرمایه ی انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سال های 1380-1345″، پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 5(17)، صص. 98-79.

صالحی، محمد جواد (1381). “اثرات سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی ایران”، پژوهش های برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 8(2-1(24-23))، صص. 80-43.

صمدی، علی حسین (1380). “بهره وری نیروی کار، صادرات غیرنفتی و الگوی خودرگرسیون برداریVAR) ): شواهد تجربی از اقتصاد ایران (74-1338)” در مجموعه ی مقالات ششمین همایش توسعه ی صادرات غیرنفتی کشور، تبریز:  انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز.

صمدی، علی حسین و مصیب پهلوانی (1388). همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد. .چاپ اول، زاهدان: دانشگاه سيستان و بلوچستان.

صمدی، علی حسین (1388). “سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی مالی: اقتصاد ایران(1385-1350)”، مجله ی تحقیقات اقتصادی، سال چهل و چهارم، شماره 88، صص.144-117.

صمدی، علی حسین (1388). روابط کاذب در اقتصاد سنجی. چاپ اول. تهران: دانشکده ی علوم اقتصادی.

علمی، زهرا، شارع پور، محمود و امیرحسین حسینی (1384). ” سرمایه ی اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 71، صص. 296-239.

علمی، زهرا(میلا) و امیر جمشید نژاد (1386). “اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال های 1382-1350″، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی”ویژه نامه ی اقتصاد”، سال هفتم، شماره ی بیست و ششم، صص. 154-135.

فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم (سرمایه ی اجتماعی و حفظ آن). ترجمه ی غلامعباس توسلی، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه ی ایرانیان.

فیروزآبادی، احمد و حسین ایمانی جاجرمی (1385). “سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی اقتصادی-اجتماعی در کلان شهر تهران”،  فصلنامه ی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23، صص. 224-197.

فیلد، جان (1386). سرمایه ی اجتماعی. ترجمه ی غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، چاپ اول، تهران: نشر کویر.

کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه ی اجتماعی. ترجمه ی منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران: نشر نی.

متفکرآزاد، محمد علی، بهشتی، محمد باقر و سیاب ممی پور (1388). “تأثیر سرمایه ی انسانی بر تولید ناخالصی داخلی ایران در چارچوب مدل جیمز ریمو”، پژوهشنامه ی علوم اقتصادی، شماره 9(1(پیاپی 32))، صص. 148-125.

نوفرستی، محمد (1378). ریشه ی واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. تهران: مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا.

نیکزادیان، علی(1388). “اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نابرابری سرمایه ی انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه (2007-1999)”، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم اقتصادی، دانشگاه شیراز، شیراز.

نیلی، مسعود و شهاب نفیسی (1382). “رابطه ی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران سال های 1379-1345″، پژوهش های اقتصادی ایران، شماره (5(17))، صص.30-1.

نیلی، مسعود و شهاب نفیسی (1384). “تخمین سرمایه ی انسانی بر مبنای متوسط سال های تحصیل نیروی کار برای ایران (1379-1345).”، پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره ی25، زمستان84، صص. 22-1.

هوشمند، محمود، شعبانی، محمد علی و اعظم ذبیحی (1387). “نقش سرمایه ی انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی”، اقتصاد مقداری(بررسی های اقتصادی سابق)، دوره ی5، شماره ی2، تابستان87، صص. 83-63.

یاوری، کاظم و رحمان سعادت (1381). “سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی در ایران (تحلیل علی)”، پژوهش های اقتصادی، شماره پنجم و ششم، صص.44-31.

الف)منابع آماری

  • cbi.ir سایت بانک مرکزی ایران
  • amar.org.ir سایت مرکز آمار ایران
  • نیلی، مسعود و شهاب نفیسی (1384).”تخمین سرمایه ی انسانی بر مبنای متوسط سال های تحصیل نیروی کار برای ایران(1379-1345).”، فصلنامه ی پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره ی25، زمستان84، صص. 22-1.

      4- هوشمند، محمود، شعبانی، محمد علی و اعظم ذبیحی (1387).”نقش سرمایه ی انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی.”، فصلنامه ی اقتصاد مقداری(بررسی های اقتصادی سابق)، دوره ی5، شماره ی2، تابستان87، صص.83-63.

ج)منابع انگلیسی

AkÇomak, I. Semih., & Weel, Bas. Ter. (2009). “Social capital, innovation and growth: Evidence from Europe.” European Economic Review., Vol. 53, pp. 544-567.

Anderson, John. B. (2008). “Social capital and student learning: Empirical results from Latin America primary school.” Economic Education Review., Vol. 27, pp. 830-849.

Antoni, Giacomo Degli. (2009). “Does satisfaction matter? A macroeconomic empirical analysis of the effect of social relations on economic welfare?” The Journal of Socio-Economics., Vol. 38, pp. 301-309.

Barbiery, Paolo. (2003).“Social capital and self-employment.” International Sociology., Vol. 18(4), pp. 681-701.

Bartolini, Stefano., & Bonatti, Luigi. (2008). “The role of social capital in enhancing factor productivity: Does it’s erosion depress per capital GDP?” The Journal of Socio-Economics., Vol. 37, pp. 1539-1553.

Bartolini, Stefano., & Bonatti, Luigi. (2008). “Endogenous growth, decline in social capital and expansion of market activities.” The Journal of Behavior & Organization., Vol. 67, pp. 917-926.

Bauman, Steffen., & Gerald, Schneider. (1999, Jun 3-5). “Bringing Putnam to the European regions: On the (ir) relevance of social capital for economic growth.” Paper presented at the biannual conference of ECSA, Pittsburgh, Germany.

Ben-Ami, Daniel. “Who’s afraid of economic growth?”. 2006. [Online]. < http: www.spiked.com> .[28 Aug 2010]

Black, John. (2003). Dictionary of Economics. p.46, London: Oxford University Press.

Bourguignon, FranÇois. (2004). “The effect of economic growth on social structures.” The World Bank Paper., pp. 1-69.

Carroll, Winfred Nelson. (1997). “Effect of higher education on formation of social capital for young adult in the United States between 1972-1994.” Unpublished doctorial dissertation, Texas A&M University, Texas, USA.

Cerri, Daniele. (2002). “Human capital, social capital and income attainment in Canada.” Unpublished doctorial dissertation, University of Windsor, Ontario, Canada.

Checchi, Daniele. (2006). The Economic of Education: Human Capital, Family Background and Inequality. New York: Cambridge University Press.

Chou, Yuan. k. (2006). “Three simple model of social capital and economic growth.” The Journal of Socio-Economics., Vol. 35, pp. 889-912.

Chou, Kee-lee., & Chow, Nelson. W. S. (2009). “The role of human capital and social capital in the economic integration of new arrivals from Mainland China to Hong Kong.” Habitat International., Vol. 33, pp. 340-346.

Coleman, James. S. (1988). “Social capital in the creation of human capital.” American Journal of Sociology., Vol. 94, pp. 95-120.

Correani, L., Di Dio, F., & Garofalo, G. (2009). “Economic growth and social capital: An evolutionary model.” Munich Personal RePEc Archives., No. 17043. pp. 1-20.

Dasgupta, Partha., & Serageldin, Ismail. (2000). Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington, DC: World Bank.

Davidsson, Per., & Honig, Benson. (2003). “The role of social and human capital among nascent entrepreneurs.” Journal of Business Venturing., Vol. 18, pp. 301-331.

Denny, Kevin. (2003). “The effect of human capital on social capital: A cross–country analysis.” ISSC (Institute for the Study of Social Change) Discussion Paper Series, pp. 1-21.

Dinda, Soumyanada. (2007). “Social capital in the creation of human capital and economic growth: A productive consumption approach.” Journal of Socio- Economics, Vol. 37, pp. 2020-2033.

Dipendra, Sinha., & Tapen, Sinha. (2007). “Toda and Yamamoto causality tests between per capita saving and per capita GDP for India.” MPRA Paper, No. 2564, pp. 1-12.

Durlauf, Steven. N., Johnson, Paul. & Temple, Jonathan. R. W. (2004). “Growth Econometrics.” Working Paper Series, pp. 138-155.

Etcheverry, Emily. (1996). “Social capital: A resource for the human capital development of university students.” Unpublished doctoral dissertation, Faculty of Education, University of Manitoba, Canada.

Fan, Cimon. (2008). “Religious and children’s education: A social capital approach.” Journal of Economic Behavior & Organization., Vol. 65, pp. 303-317.

Fin, Ben., & Green, Francis. (2000). “Economic, social capital and the colonization of the social science.” In Stephen Baron, John Field & Tom Schuller (Eds.), Social capital: A critical perspectives (pp. 78-93). London: Oxford University Press.

Francoic, Patrick., & Zabojnik, Jan. “Trust, social capital and economics.” Germany: Center Discussion Paper. 2004. [Online]. <http://MPRA,ub,uni-muenchen.de/17043/>. [27 Feb 2010]

Gesthuizen, Maurice., Van Der Meer, Tom., & Scheepers, Peer. (2008). “Education and dimension of social capital: Do educational effects differ due to educational expansion and social security expenditure.” Education and Dimensions of Social Capital., pp. 1-15.

Goksen, Fatos., & Cemalcilar, Zeynep. (2009). “Social capital and cultural distance as predictors of early school dropout: Implications for community action for Turkish internal migrants.” International Journal of Interaction Relations. Vol. xxx, pp. 1-13.

Gradstein, Mark., & Justman, Moshe. (2000). “Human capital, social capital and public schooling.” European Economic Review., Vol. 44, pp. 879-890.

Grootaert, Christianan., Narayan, Deepa., Nyhan, Jones., & Woolcock, Michael. (2004). Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire. Washington, DC: World Bank.

Helliwell, John. F., & Putnam, Robert. D. (2007). “Education and social capital.” Eastern Economic Journal., Vol. 33, No, 1, pp.1-19.

Huang, Jian. Brink., Henriette, Maassen van den., & Groot, Wim. (2009). “A meta-analysis of the effect of education on social capital.” Economics of Education Review., Vol. 28, pp. 454-464.

Huang, Lihong. (2009). “Social capital and student achievement in Norwegian schools.” Learning and Individual Differences., Vol. 19, pp. 320-325.

Huang, Fali. (2003). “Essays on social capital and human capital.” Unpublished doctorial dissertation, University of Pennsylvania, Pennsylvania, U.S.A.

Ishise, Hirokazu., & Sawada, Yasuyuki. “Aggregate returns to social capital: Estimates based on the augmented augmented-Solow model.” 2008. [Online]. <www.elsevier.com/Locate/jmacro/>. [2 Feb 2010]

In, Francis., & Doucouliagos, Chris. (1997). “Human capital formation and US economic growth: A causality analysis.” Applied Economic Letters., Vol. 4, pp. 329-331.

“Instruments of the social capital assessment tool.” Washington, DC: World Bank. [online].<http: www.siteresources.worldbank.org>. [12 oct 2011]

Iyer, Sriva., Kitson, Michael., & Toh, Bernard. (2005). “Social capital and economic growth and regional development.” Regional Studies, Vol. 39, pp. 1015-1040.

Jeong, Hai Ok. (2010). “How do religions differ in their impact on individuals’ social capital? The case of South Korea.” Non Profit and Voluntary Sector Quarterly., Vol. 39, No. 1, pp. 141-160.

Krueger, Alan. B., & Lindhal, Mikael. (2000). “Education for growth: Why and for whom?” National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper Series, pp. 1-50.

Ljungberg, Jonas., & Nilsson, Anders. (2009). “Human capital and economic growth: Sweden 1870-2000.” Cliometrica., Vol. 3, pp. 71-95.

Lucas, Robert. E. (1988). “On the mechanics of economic development.” Journal of Monetary Economics., Vol. 22, pp. 3–42.

Merts, Lynn Marie. (2006). “The role of social capital in higher education what variable of social capital have an impact on the successful completion of college for low-income students of color?” Unpublished doctorial dissertation, Seton Hall University, New York.

Monconduit, Charlotte. (2007). “Identifiable factors which measure the impact of social capital with in schools.” Unpublished doctorial dissertation, The School of Graduate Studies, Indiana State University, Indiana, U.S.A.

Owoye, Oluwole., & Onafowora, Olugbenga. A. (2010). “The relationship between tax revenues and government expenditures in European Union and Non-European Union OECD countries.” Public Finance Review., pp. 1-33.

Papagapitos, Agapitos., & Riley, Robert. (2009). “Social trust and human capital formation.” Economic Letter., Vol. 102, pp. 158-160.

Psacharopoulos, George., & Patrinos, Harry. (2002). “Returns to investment in education: A farther update.” World Bank Policy Research Working Paper., No. 2881. Washington, DC: World Bank.

Putnam, Leonardi., & Nanetti. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, USA: Princeton University Press.

Roseta-Palma, Catrina., Ferreira-Lopes, Alexandera., & Sequeira, Tiago Neves. (2010). “Externalities in an endogenous growth model with social and natural capital.” Ecological Economics, Vol. 69, pp. 603-612.

Rupasingha, Antil., Goetz, Stephen. J., & Freshwater, David. “The production of social capital in US countries.” The Journal of Socio-Economics, Vol. 35, PP. 83-101.

Sequeira, Tiago Neves., & Ferreira-Lopes, Alexandera. (2009).”An endogenous growth model with human and social capital interactions.” Economic Research Center., pp. 1-25.

Sequeira, Tiago Neves. (2008). “On the effect human capital and R&D policies in an endogenous growth model.” Economic Modeling., Vol. 25, pp. 968-982.

Shideler, David. W., & Kraybil, David. S. (2009). “Social capital: A analysis of factor influencing investment.” The Journal of Socio-Economics., Vol. 38, pp. 443-455.

Shrestha, Mona., Wilson, Steve., & Singh, Michael. (2008). “Knowledge networking: A dilemma in building social capital through non-formal education.” Adult Education Quarterly, Vol. 58, pp. 129-150.

Steger, T. M. (2002). “Productive consumption, the intertemporal consumption trade-off and growth.” Journal of Economic Dynamics & Control., Vol. 26, pp. 1053-1068.

Stevens, Robert. (2005). “What is social capital? How can it be measured? What are the implications of the social capital for education?” Paper presented at the conference of the Australian Association of Research in Education, Parramatta, Australia.

Svendsen, Gert Tinggaard. (2003). “Social capital and economic growth: Eastern and Western Europe.” Working Papers Series, Dpertment of Economics, Aarhus School of Business. Denmark.

Svendsen, Gert Tinggaard., & Svendsen, Gunnar Lind Haase. (2009). Hand Book of Social Capital: The Troika of Sociology and Political Science and Economics, Edward Elgar. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA.

Szerter, Simon. (2000). “Social capital, the economy and education in historical perspectives.” In Stephen Baron, John Field and Tom Schuller (Eds.), Social Capital: A Critical Perspectives (pp. 56-77). London: Oxford University Press.

Teachman, Jay., Paasch, D., & Carver, Karen. (1997). “Social capital and human capital.” Social Forces., Vol. 75(4), pp. 1343-1359.

Temple, Jonathan. (2001). “Growth effect of education and social capital in the OECD countries.” OECD Economic Studies., Vol. 33, pp. 57-101.

Wang, Hong-zen., & Hsiao, H. H. Michael. (2002). “Social capital or human capital? Professional overseas Taiwanese firm.” Journal of Contemporary Asia., Vol. 32, No. 3, pp. 346-362.

Wei Cheng, Valerie Ka. (2001). “Social capital: Resources for the production of human capital within and across time.” Unpublished doctorial dissertation, University of Minnesota, Minnesota, U.S.A.

Westlund, Hans. (2006). Social Capital in the Knowledge Economy: Theory and Empirics. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Whiteley, Paul. F. (2000). “Economic growth and social capital.” Political Studies., Vol. 48, pp. 443-466.

Woodhouse, Andrew. (2006). “Social capital and economic development in regional Australia: A case study.” Journal of Rural Studies., Vol. 22, pp. 83-94.

Woolcock, Michael., & Narayan, Deepa. (2000). “Social capital: Implication for development theory, research and policy.” World Bank Research Observer., Vol. 15(2), pp. 1-29.

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + = 18