سطح كيفيت زندگي مادران داراي فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن

19,900تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشكده علوم اجتماعي

گروه مددكاري اجتماعي

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مددكاري اجتماعي

عنوان:

سطح كيفيت زندگي مادران داراي فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن

 چکیده

هدف و زمینه: کیفیت زندگی ابعاد متفاوت سلامت و آسایش جسمی، روانی و اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متأثر از تجربه شخص و درک او از زندگی می باشد. داشتن کودک دارای بیماری مزمن برای تمامی اعضای خانواده استرس­زا است و مخصوصاً برای مراقب اصلی کودک (که مادر می باشد) استرس بیشتری به همراه  دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه ذهنی و تأثیر برخی عوامل بر آن طراحی شد. روش­شناسی:  مطالعه حاضر از نوع علی مقایسه­ای بوده و داده های مورد نیاز به روش پیمایشی گردآوری شد.  جامعه آماری شامل کلیه ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی (آموزش پذیر، تربیت پذیر و حمايت پذير) و مادران دارای کودک غیرتوان­خواه در شهر شهرکرد می باشد. نمونه مورد نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر با 286 نفر محاسبه شد: از هر گروه مادران دارای فرزند توانخواه ذهنی 50 نفر (جمعاً 150 نفر) و از بین مادران دارای کودک غیرتوانخواه نیز به صورت تصادفی 150 نفر انتخاب شد.

 یافته­ها: مادران دارای فرزند توانخواه از کیفیت زندگی، عزت نفس، حمایت اجتماعی پائین تری نسبت به مادران دارای فرزند سالم برخوردار بودند. مهارت مقابله با استرس غالب در بین مادران دارای فرزند توانخواه مهارت هیجان مدار بود. عزت نفس و مهارتهای مقابله از عوامل موثر بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه بود و حمایت اجتماعی نقش تعیین کننده­ای نداشت. حضور همسر، سطح تحصیلات مادر و همسر، وضعیت اقتصادی خانواده، و برخورداری از بیمه اثر مثبتی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه داشت. بحث و نتیجه گیری: می توان با تغییر مهارت مقابله هیجان مدار در مادران به سمت مسأله مدار و همچنین ارتقاء حمایت های اجتماعی موثر، نقش به سزایی در بهبود کیفیت زندگی این گروه از مادران ایفا نمود و در این سازمان بهزیستی نقش تعیین کننده ای دارد.

کلید واژه ها: کیفیت زندگی  مادران، حمایت اجتماعی، مهارتهای مقابله، عزت نفس، فرزند توان خواه.

 

فهرست مطالب

کلیات پژوهش…. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 4

1-4 اهدف تحقیق.. 5

1-4-1 هدف اصلی تحقیق.. 5

1-4-2  اهداف فرعی پژوهش…. 5

1-5 سوالات تحقیق.. 6

فصل 2. 7

2-1 مروريبر ادبيات پژوهش…. 8

2-1-1 بخش اول: کیفیت زندگی.. 8

2-1-1-2 مقدمه. 8

2-1-1-3 تعاریف کیفیت زندگی.. 11

2-1-1-4  تعاریف کارشناسانه کیفیت زندگی.. 11

2-1-1-5 تعاریف غیرکارشناسانه. 12

2-1-1-6 اهداف کیفیت زندگی.. 14

2-1-1-7 روشهای رسیدن به اهداف کیفیت زندگی.. 14

2-1-1-8 چگونگی عملکرد کیفیت زندگی.. 14

2-1-1-9 دامنه های پیشنهادی برای کیفیت زندگی.. 15

منبع: برون و برون، 2004. 16

2-1-1-10 خرده ابعاد کیفیت زندگی.. 16

2-1-1-11 نشانگرهای کیفیت زندگی.. 16

2-1-1-12 ابعاد مفهومي كيفيت زندگي.. 17

3 -1-1-12-1 کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای ذهني   ……..……………..  ……..  …..……18

3 -1-1-12-2کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای عيني   ……..……………..  ……..  …..……19

3 -1-1-12-3 کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای تركيبي   ……..……………..  ……..  …..……19

1-1-1-13 شبکه های حمایتی و کیفیت زندگی.. 20

2-1-1-14 مروری بر رویکردهای مرتبط به کیفیت زندگی.. 21

2-1-1-14-1 رویکرد عاملیتی و کیفیت زندگی.. 22

2-1-1-14-1 -1 رویکرد مطلوبیت گرایی.. 22

2-1-1-14-1 -2 رویکرد ارزش های عام. 23

2-1-1-14-1 -3 رویکرد های نیاز محور. 23

2-1-1-14-1 -4 رویکرد قابلیتی.. 24

2-1-1-14-2 رویکردهای ساختاری و کیفیت زندگی.. 24

2-1-1-14-2 -1 رویکرد دیالکتیک دموکراتیک برنارد. 25

2-1-1-14-2 -2 کیفیت زندگی فراگیر برگر-اشمیت و نول. 25

2-1-1-14-2 -3 کیفیت اجتماعی.. 25

2-2 حمایت اجتماعی.. 26

2-2-1تعاریف حمایت اجتماعی.. 27

2-2-2 انواع حمایت اجتماعی.. 28

2-2-2 -1 حمایت اجتماعی عاطفی.. 28

2-2-2 -2 حمایت خود ارزشمندي.. 28

2-2-2 -3 حمايت اجتماعي اطلاعاتي.. 28

2-2-2 -4 جستجوي حمايت اجتماعي.. 29

2-2-2 -5 حمايت اجتماعي ابزاري.. 29

2-2-2-6 بعد ساختاري وعملكردي حمايت اجتماعي.. 29

2-2-3 سلامت رواني- جسمي وحمايت اجتماعي.. 29

2-2-4 الگوي وايس جهت افزايش حمايت اجتماعي.. 30

2-2-5 نقش حمايت اجتماعي در كاهش تعارض…. 30

2-2-6حمايت اجتماعي به عنوان عامل مؤثربرسلامت اجتماعي.. 31

2-2-7 نظریه های مربوط به حمایت اجتماعی.. 32

2-2-7 -1 مدل فقدان. 34

2-2-7 -2 فرضيه انباشت هويتي.. 33

2-2-7-3 نظریه سپر یا محافظ.. 33

2-2-7-4 مدل تأثير مستقيم حمايت اجتماعي.. 33

2-2-7 -5 مدل تأثیر غير مستقیم یا فرضيه ضربه گير. 34

2-2-7-6 مدل حمایت اجتماعی به عنوان تعدیل کننده فشار روانی.. 34

2-2-7 -7 ديدگاه نظريه پردازان تحولي.. 35

2-2-7 -8 نظريه نقش…. 35

2-3  مهارتهای مقابله. 36

2-3-1 مقابله. 37

2-3-2 استرس… 37

2-3-3 شیوه های (سبک های) مقابله با استرس… 38

2-3-4 سبکهای مقابله مسأله مدار. 39

2-3-5 سبکهای مقابله هیجان مدار. 39

2-3-6 سبکهای مقابله اجتنابی.. 39

2-3-7 مقیاس جلیوس جهت ارزیابی مهارتهای مقابلهای.. 40

2-3-8 پيامد هاي استرس… 40

2-3-9 مهارتهای  مقابله با استرس و کیفیت زندگی مراقبت دهندگان. 42

2-4  عزت نفس…. 42

2-4-1 تعریف عزت نفس…. 43

2-4-2 ماهیت عزت نفس…. 44

2-4-3 نظریات مرتبط با عزت نفس…. 45

2-4-3 -1 نظریه‌ی جیمز. 45

2-4-3 -2 نظریه‌ی مید. 46

2-4-3 -3 نظریه‌ی کولی.. 46

2-4-3 -4 نظریه‌ی سالیوان. 47

2-4-3 -5 نظریه‌ی روزنبرگ… 48

2-4-3 -6 نظریه‌ی هورنای.. 48

2-4-3 -7 نظریه‌ی آدلر. 48

2-4-4 انواع عزت نفس…. 49

2-4-4 -1 عزت نفس کلی.. 49

2-4-4 -2 عزت نفس اجتماعی.. 49

2-4-4 -5 عزت نفس جسمانی (بدنی) 50

2-4-4 -6 عزت نفس تحصیلی.. 50

2-4-4 -7 عزت نفس خانوادگی.. 50

2-4-5 عوامل موثر بر عزت نفس…. 51

2-5  مروری بر پیشینه تحقیقات انجام گرفته. 52

2-5-1  تحقیقات داخلی.. 52

2-5-2  تحقیقات خارجی.. 54

2-5-3 چهارچوب نظری تحقیق.. 56

2-5-4 فرضیه های تحقیق.. 56

فصل3. 61

3-1 مقدمه. 62

3-2 روش تحقیق.. 62

3-3 جامعه آماري.. 62

3-4 نمونه و روش نمونه گیری.. 62

3-5 حجم نمونه و روش محاسبه آن. 63

3-6 ابزارهای پژوهش…. 63

الف- فرم کوتاه 36 سوالی کیفیت زندگی(SF-36)، روایی و پایایی.. 63

شیوه نمره گذاری پرسشنامه SF-36. 64

ب- پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک (NSSQ) 66

روش اجرا و نمر گذاری پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک… 66

محاسبه متغیرها و خرده مقیاسهای پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک… 67

محاسبه خرده مقیاس ها 67

محاسبه متغیرهای اصلی.. 67

روایی و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک… 68

ج- مقیاس عزت نفس روزنبرگ… 68

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج مقیاس عزت نفس روزنبرگ… 68

روایی و پایایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ… 69

د- مقیاس سنجش مهارتهای مقابله با استرس (CISS) 69

روایی پرسشنامه ی راه های مقابله با استرس… 70

و- پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و برخی متغیرهای اصلی مورد بررسی.. 71

3-7  فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 71

3-8 تعاریف نظری و عملی متغیرهای تحقیق.. 72

3-8-1 تعاریف نظری.. 72

الف- کیفیت زندگی.. 72

ب- توانخواه ذهنی.. 72

ج- حمایت اجتماعی.. 72

د- مهارتهای مقابله با استرس… 73

و- عزت نفس…. 73

و- وضعيت اقتصادي.. 73

3-8-2 تعاریف عملیاتی.. 73

الف- کیفیت زندگی.. 73

ب- توانخواه ذهنی.. 74

ج- حمایت اجتماعی.. 74

د- مهارتهای مقابله با استرس… 74

و- عزت نفس…. 74

ه- وضعيت اقتصادي.. 74

فصل 4. 75

4-1 مقدمه. 76

4-2  یافته های توصیفی.. 76

4-3 ویژگی های جمعیت شناختی.. 76

4-4  یافته های استنباطی: بررسی فرضیه های تحقیق.. 83

فصل 5. 110

5-1 مقدمه. 111

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 116

5-3 پیشنهادات کاربردی.. 118

5-4 پیشنهادات تحقیقی.. 119

5-5 محدودیت های پژوهش…. 119

فهرست منابع. 121

فهرست جداول

جدول 2-1: ابعاد مرتبط به کیفیت زندگی سالمندان. 12

جدول 2-2: تعاریف اولیه و توضیحات کیفیت زندگی.. 13

جدول 2-3: برخی ابعاد پیشنهادی کیفیت زندگی.. 16

جدول 3-1 : ابعاد و گویه های مرتبط به پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) 64

جدول 3-2: کلید امتیاز هر عبارت در بهترین وضعیت سلامت (نمره 100) 65

جدول 3-3: امتیاز دادن به هر یک از پاسخ ها 65

جدول 3-4:توزیع گویه‌های پرسشنامه روش‌های مقابله با استرس به تفکیک مولفه ها 70

جدول 4-1 : بررسی شاخص های توصیفی متغیر سن مادران به تفکیک گروه 76

جدول 4-2: توزیع متغیر سطح تحصیلات مادران به تفکیک گروه 77

جدول 4-3: توزیع متغیر سطح تحصیلات هسمر به تفکیک گروه در نمونه مورد بررسی.. 78

جدول 4-4: توزیع متغیر شغل مادران به تفکیک گروه 79

جدول 4-5: توزیع متغیر وضعیت تأهل مادران به تفکیک گروه 80

جدول 4-6: توزیع متغیر وضعیت اقتصادی خانواده به تفکیک گروه 81

جدول 4-7: توزیع متغیر نوع مسکن به تفکیک گروه 82

جدول 4-8: توزیع متغیر وضعیت بیمه مادران به تفکیک گروه در نمونه مورد بررسی.. 83

جدول 4-8 : مقایسه خرده مقیاس عملکرد جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 84

جدول 4-9 : مقایسه خرده مقیاس محدودیت های ایفای نقش  ناشی از وضعیت سلامت جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 84

جدول 4-10: مقایسه خرده مقیاس محدودیت های ایفای نقش ناشی از مشکلات جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و فرزند سالم  85

جدول 4-11 : مقایسه خرده مقیاس شادابی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 85

جدول 4-12 : مقایسه خرده مقیاس سلامت روانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 85

جدول 4-13 : مقایسه خرده مقیاس عملکرد اجتماعی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 86

جدول 4-14 : مقایسه خرده مقیاس درد ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 86

جدول 4-15: مقایسه خرده مقیاس سلامت عمومی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 87

جدول 4-16: مقایسه نمره کل کیفیت زندگی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 87

جدول 4-17: مقایسه خرده مقیاس عملکرد جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 88

جدول 4-18: مقایسه خرده مقیاس محدودیت های ایفای نقش  ناشی از وضعیت سلامت جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی   88

جدول 4-19: مقایسه خرده مقیاس محدودیت های ایفای نقش ناشی از مشکلات جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 88

جدول4-20 : مقایسه خرده مقیاس خستگی یا نشاط ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 89

جدول 4-21: مقایسه خرده مقیاس سلامت روانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 89

جدول 4-22: مقایسه خرده مقیاس عملکرد اجتماعی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 90

جدول 4-23: مقایسه خرده مقیاس درد ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 90

جدول 4-24: مقایسه خرده مقیاس سلامت عمومی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 90

جدول 4-25: مقایسه نمره کل کیفیت زندگی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 91

جدول 4-26: مقایسه عزت نفس ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 91

جدول 4-27: مقایسه عزت نفس ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 92

جدول 4-28: مقایسه حمایت اجتماعی عاطفی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 92

جدول 4-29: مقایسه حمایت یا کمک مادی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 92

جدول 4-30: مقایسه حمایت اجتماعی کارکردی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 93

جدول 4-31: مقایسه حمایت اجتماعی ساختاری ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم. 93

جدول 4-32: مقایسه حمایت اجتماعی عاطفی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 94

جدول 4-33: مقایسه حمایت یا کمک مادی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 94

جدول 4-34: مقایسه حمایت اجتماعی کارکردی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 94

جدول 4-35: مقایسه حمایت اجتماعی کارکردی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 95

جدول 4-36: مقایسه سبک مقابله ای مسأله مدار  در ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و فرزند سالم. 95

جدول 4-37: مقایسه سبک مقابله ای هیجان مدار در ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و فرزند سالم. 96

جدول 4-38: مقایسه سبک مقابله ای اجتناب مدار در ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و فرزند سالم. 96

جدول 4-39: مقایسه سبک مقابله ای مسأله مدار در ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 96

جدول 4-40: مقایسه سبک مقابله ای هیجان مدار  در ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 97

جدول 4-41: مقایسه سبک مقابله ای اجتنابی در ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی.. 97

جدول 4-42: نتایج آزمون t جهت مقایسه ابعاد کیفیت زندگی با توجه به وضعیت دریافت خدمت از سازمان بهزیستی توسط مادران دارای فرزند توانخواه 98

جدول 4-43: همبستگی بین متغیر ابعاد کیفیت زندگی با میزان رضایت از خدمات دریافتی از سازمان بهزیستی و وضعیت اقتصادی خانواده ماداران دارای فرزند توانخواه 99

جدول 4-44: نتایج آزمون t جهت مقایسه ابعاد کیفیت زندگی با توجه به وضعیت بیمه مادران دارای فرزند توانخواه 100

جدول 4-45: رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی با سن مادر، تحصیلات مادر و تحصیلات همسر. 101

جدول 4-46: نتایج آزمون t جهت مقایسه ابعاد کیفیت زندگی با توجه به وضعیت  تأهل.. 102

جدول 4-47: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با کیفیت زندگی.. 103

جدول 4-48: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با عملکرد جسمانی.. 104

جدول 4-49: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با ایفای نقش جسمانی.. 104

جدول 4-50: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با ایفای نقش عاطفی.. 105

جدول 4-51: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با شادابی.. 106

جدول 4-52: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با سلامت روانی.. 106

جدول 4-53: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با عملکرد اجتماعی.. 107

جدول 4-54: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با دردهای بدنی.. 108

جدول 4-55: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با سلامت  عمومی.. 108

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توزیع متغیر سطح تحصیلات مادران به تفکیک گروه 77

نمودار 4-2: توزیع متغیر سطح تحصیلات همسر. 78

نمودار 4-3: توزیع متغیر سطح شغل مادران به تفکیک گروه 79

نمودار 4-4: توزیع متغیر وضعیت تأهل مادران به تفکیک گروه 80

نمودار 4-5: توزیع متغیر وضعیت اقتصادی خانواده مادران به تفکیک گروه 81

نمودار 4-6: توزیع متغیر وضعیت مسکن مادران به تفکیک گروه 82

نمودار 4-7: توزیع متغیر وضعیت بيمه  مادران به تفکیک گروه 83

 

فصل 1

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

    کیفیت زندگی[1] از جمله مسائل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. گسترش روز افزون صنعتی شدن که خود را با تولید انبوه کالاها و خدمات متنوع در بعد کمی نشان می دهد، مشکلات زیادی برای بشر مدرن به همراه آورد. در حقیقت، همگام با افزایش جمیعت، شهرنشینی و تمرکز صنایع، سرمایه ها، امکانات و خدمات شهری رشد کرده و شهرهای بزرگ به کلان شهرهای کنونی تبدیل شده اند و مشکلات دشوار و پیچیده­ای پدید آمد. از جمله این مشکلات می توان به پدیده آلودگی هوا و تخریب محیط زیست اشاره کرد که با اضافه شدن فشارها و استرس­های روانی، صدمات جبران ناپذیری به بشر وارد کرده است. به همین دلیل توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران به مفهوم کیفیت زندگی معطوف شد تا از این طریق تلاشهایی در راستای ارتقاء شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشر صورت گیرد (ربانی خوراسگانی و کیانپور، 1386).

    كيفيت زندگي مفهومي با تعاريف متنوع است كه تا به حال به جنبه هاي مختلفي از  آن پرداخته شده است. از يك سو اين پديده را با ارزش هاي مثبتي مانند شادي ، موفقيت ،سلامتي و رضايتمندي مرتبط دانسته و ازسوي ديگرآن را مفهومي معرفي نموده اند كه بر درك افراد از اثراتي كه حوادث ويا تجربيات ، بر زندگيشان مي گذارند، بنا شده است(زاهدي اصل وفرخي،1388).

    مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه­های بهداشتی و بیماری­های روانی محدود می­شد، اما در طی دو دهه گذشته، این مفهوم از زمینه­های بهداشتی، زیست محیطی و روانشناختی صرف به مفهومی چند بُعدی ارتقاء یافته (عنبری، 1389) و مورد توجه تعداد زیادی از حوزه­های مطالعاتی قرار گرفته است. از این روست که بر اساس پایگاه داده­های موسسه اطلاعات علمی، از 1982 تا 2005 بیش از 55 هزار تحقیق در مورد کیفیت زندگی صورت گرفته است (رضوانی و منصوریان، 1387).

      كيفيت زندگي با بيماري و شرايطي كه سلامت را به خطر مي اندازد، ارتباط دارد و از طرفي وجود فرزند توانخواه باعث ايجاد استرس جسمي و روحي و رواني برخانواده (بالاخص مادر) مي شود، ومادراولين فردي است كه مسؤليت نگهداري وپرورش اين فرزندان را برعهده دارد واگر كيفيت زندگي مادران داراي فرزندتوانخواه ( فرزندان با نيازهاي ويژه ) در سطح پايينترجامعه باشد بر عملكرد مادر وهمچنين خانواده اثرات عميقي به جا مي گذارد.

اين مطالعه با هدف آگاهي وشناخت از كيفيت زندگي مادران داراي فرزند توانخواه  وعوامل مؤثرآن صورت گرفت تا اثر ناتواني كودك بر كيفيت زندگي مادرمشخص شود.

1-2 بیان مسأله

    خانواده يك نظام اجتماعي است كه اختلال در هريك از اعضاي آن كل نظام را مختل مي كند واين نظام  مختل شده به نوبه خوداختلالات مربوط به اعضاء را تشديد ومشكلات جديدي را ايجاد مي كند. با اين نگرش ،كم تواني يكي از فرزندان، بر تمامي خانواده وكاركردهاي مختلف آن و يكايك اعضاء تأ ثيرغالباً منفي باقي مي گذارد. به عبارت ديگركم تواني فرزند در خانواده، مانع از آن مي شودكه خانواده بتواند كاركردهاي متعارف خودرا به نحو مطلوب داشته باشد.از جمله اين كاركردها تأمين موجبات رشدوپرورش شخصيت فرزندان، تأمين محيطي دلپذير براي اعضاء وايجاد پايگاهي براي برقراري ارتباط با ديگران در استحكام شبكه خويشاوندي سهم بسزايي دارد (ناصرشريعتي و داورمنش،1374).

    داشتن فرزند دارای اختلالات رشدی (جسمی و ذهنی) نیازمند مسئولیت­پذیری بالای مراقبین می باشد. دلیل این امر نیز محدودیت های پیچیده در فعالیتهای زندگی روزانه و همچنین شرایط طولانی مدت مراقبتهای پزشکی از کودکان می باشد (بولت[2] و همکاران، 2009). در اکثر مطالعات مرتبط به فرزندان توان­خواه (فیلن و همکاران، 1998؛ رایسی و پرای، 2012)، مادران اولین مراقبانی هستند که نقشی محوری در مدیریت نیازها و مراقبت از فرزندان خود ایفا می نمایند. همچنین مستندات نشان می­دهد که مادران در رابطه با پروش فرزندان فشار بیشتری را نسبت به پدران تجربه می کنند (گرستین[3] و همکاران، 2009).

    در رابطه با استرس مادران، افسردگی یا علائم افسردگی دارای بیشترین فراوانی مرتبط به پیامد سلامت در ادبیات مربوط به ماداران کودکان دارای ناتوانی­های رشدی می باشد. برای مثال فراتحلیل یافته های 18 مطالعه نشان داد که مادران دارای فرزند توانخواه در مقایسه با مادران دارای کودک غیرتوانخواه، در معرض خطر افسردگی بیشتری هستند (سینگر[4]، 2006).

    در خانواده هاي داراي فرزند توانخواه، مادر بيشترين دشواري وفشار را در نگهداري فرزند تجربه مي كند. او ديگر قادر نيست كارهاي قبلي مانند آماده كردن غذا، شستن لباس ها، خريد هفتگي خانه وكمك در تكاليف مدرسه را انجام دهد. زماني را كه صرف افراد خانواده مي كرد،كاهش زيادي پيدا كرده است زيرا بيشترين وقت اوصرف مواظبت و تأمين احتياجات فرزند توانخواه مي شود.با دورشدن مادر ازكارهاي قبلي،ساير اعضاي خانواده معمولاً بايد بيشتر احساس مسئوليت كنند. ممكن است براي افراد ديگرخانواده، سازگاري با فشارها وامورجديد كه ناشي از وجود فرزند توانخواه است، بسيارمشكل باشد (اديب سرشكي،1390).

    با توجه به مرور انجام گرفته بر مبانی نظری تحقیق و همچنین روند روبه رشد جمعیت معلولین کشور (رشیدیان و همکاران، 1389)، طراحی پژوهشی که بتوان از طریق آن کیفیت زندگی مادران داراي فرزند توان­خواه ذهنی و عوامل موثر بر آن را سنجید، ضرورت می نماید. در واقع سوالی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ آن می باشد آن است که آیا کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه ذهنی متفاوت از مادران دارای کودک غیرتوانخواه می باشد یا خیر؟ اگر آری، چه عوامل باعث این تغییر می شوند، به عبارتی دیگر عوامل تبیین کننده این تفاوت کدامند؟

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

     فرايند تولد كودك براي والدين لذت آور است، گرچه اين فرايند با مشقات وناراحتي هاي فراواني همراه است علي رغم اين مشكلات، بايد گفت كه اميد به سالم بودن كودك معمولاً احساس اعتماد در آنان ايجاد مي كند وكودك خود را مي پذيرند، ولي به محض آگاهي والدين ازنقص جسمي يا ذهني فرزند خود، تمام آرزوها واميدها به يأس مبدل مي گردد ومشكلات شروع مي شود.مادري كه در مدت 9 ماه بارداري، در انتظار يك فرزند سالم برنامه ريزي هاي متعددي انجام مي دهد، طبيعي است كه با متولد شدن فرزند كم توان ذهني ،نابينا، ناشنوا و… دچار شوك ونابرابري شود واحساس خشم وپرخاشگري كند. اولين شخصي كه  به طور مستقيم با كودك ارتباط برقرار مي كند مادر است. مادروقتي با فرزند با نيازهاي ويژه خود روبرو مي شود به علت نگهداري دائم ونياز به فراهم كردن شرايط ويژه رشد اين كودكان ورويارويي با استرس هايي از جمله رفتارهاي قالبي، مشكلات زباني، قشقرق ونداشتن مهارت مراقب از خود، دچارضعف در كاركرد طبيعي خود مي شود. تولد چنين كودكي موجبات احساس گناه وتقصير، ناكامي ومحروميت ناشي از غير عادي بودن كودك را درمادر ايجاد مي كند كه  كه طبيعتاً غم و اندوه و افسردگي را به دنبال دارد (نريماني وهمكاران،1386).

     با توجه به اينكه در سالهاي اخير با روند رو به رشد پديده كم تواني در كشور مواجه بوده ايم، بالأخص در استانهاي محروم كشور مانند استان چهار محال وبختياري كه بيشتر بر طبق سنت وفرهنگ خويش به ازدواجهاي فاميلي رو مي آورند و متأسفانه به دليل عدم آگاهي از معايب آن و عدم مراجع به مراكز مشاوره قبل از ازدواج و ژنتيك فرزندان آنها مبتلا به اختلالات ژنتيكي وبالتبع آن كم تواني مي شوند ضرورت اجراي اين تحقيق ازلحاظ بعد انساني و براي تعيين ميزان آسيب ها وحيطه هاي آسيب ديده احتمالي لازم وضروري به نظر مي رسد تا با توجه به اطلاعات به دست آمده بتوان برنامه ريزي مناسبي براي اين گروه از افراد به عمل آورد.بنابراين اين مطالعه به  منظور آگاهي از سطح كيفيت زندگي مادران داراي فرزند توانخواه و عوامل مؤثر آن در مقايسه با گروه مادران داراي فرزندان غير توانخواه صورت گرفته است.

1-4 اهدف تحقیق

 

فهرست منابع

ابراهیمی قوام، صغری (1375)، نقش حمایت اجتماعی در  حفظ سلامت جسمانی و روانی، فصلنامه علوم تربیتی، شماره 111.

احمدزاده، نسرین (1393)، بررسی رابطه بین سبک دلبستگی با شیوه‌های مقابله با استرس، سرسختی روان‌شناختی و سلامت‌روان در زوجین شهرکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد.

اسلامی نسب ، علی.(1374). اصول و روش های رواندرمانی گروهی. تهران: انتشارات هرم.

اديب سرشكي، نرگس (1390) كودكان با نيازهاي ويژه ومشاوره با خانواده، چاپ اول،انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران.

آلبوکردی، مصطفی؛ رمضانی، محمد آرش و عریضی، فروغ السادات (1385)، بررسی کیفیت زندگی سالمندان شاهین شهر در سال 1383، مجله علمی پزشکی، دوره 5، شماره 4.

ال كوپر، كاري(1383)، فشار رواني،راه هاي شناخت ومقابله، ترجمه مهدي قراچه داغي، تهران،چاپ خوش رنگ.

باقریان سرارودی؛ احمدزاده، غلامحسین و محمودی، مهر آفرین (1388)، سبک های مقابله­ای در بیماران مبتلا به دیابت، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 12، شماره 1.

بخشی ارجنکی، بتول (1393)، بررسی و مقایسه عزت نفس، سرسختی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان نمازگزار، کاهل به نماز و غیرنمازگزار دارای نگرش دینی بالا و پایین دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی شهرکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد.

بخشی پوررودسری، عباس؛ پیروی، حمید و عابدیان، احمد (1384)، بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، شماره 27 و 28.

بشارت، محمدعلی (1386)، سخت کوشی و سبک های مقابله با استرس، فصلنامه مطالعات روانشناختی، دوره سوم، شماره 2.

بشارت، محمدعلی، عباسی، غلامرضا و شجاالدین، سیدصدرالدین (1381)، بررسی رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیستها و کشتی گیران، فصلنامه حرکت، شماره 12.

بشارت، محمدعلی؛ پورنگ، پریسا؛ صادق پورطبایی و پورنقاش تهرانی، سعید (1387)، رابطه سبک های مقابله با استرس و سطوح سازش روانشناختی با فرایند بهبود بیماران قلبی-عروقی، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 66، شماره 8.

بهادری، الهام و خیر، محمد (1391)، رابطه سرسختی روانشناختی و انعطاف پذیری خانواده با سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی، فصلنامه روش ها و مدلهای روان شناختی، سال دوم، شماره هفتم.

بیابانگرد، اسماعیل (1376)، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انجمن اولیاء و مربیان.

پارک،ک. (1382)، درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، ترجمه: خسرو رفائی شیرپاک، جلد دوم، انتشارات ایلیا، تهران.

پروين، لارنس.(1379). روانشناسي شخصيت نظريه و پژوهش. ترجمه محمدجعفر جوادي و پروين کديور. تهران: نشر آييش.

پروين، لیلا (1379)، روانشناسي شخصيت نظريه و پژوهش. ترجمه محمدجعفر جوادي و پروين کديور. تهران: نشر آييش.

پورهادی، مریم؛ ابوالحسنی، فرید؛ مولوی وردنجانی، حسین و عیب پوش، سنا (1392)، عوامل فردی و محیطی موثر بر کیفیت زندگی مرتبط به سلامت بیماران دیابتی نوع دوم در ایران، دو ماهنامه طب جنوب، سال 16، شماره 6.

توسلی نائینی، منوچهر و کاویار، میرحسن (1387)، تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین المللی، اندیشه های حقوق خصوصی، سال 5، شماره 13.

جهانبخش، اسماعیل؛ حقیقتیان، منصور؛ روان مهر، فرانک و حسین پور، کبری (1392)، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی بیماران MS در شهر اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال نهم، شماره 4.

حامدی­نیا، محمدرضا و گلستانی، علی (1383)، کیفیت زندگی مربوط به تندرستی در بین اعضای هیأت علمی فعال و غیر فعال از نظر بدنی در دانشگاه های سبزورا، فصلنامه المپیک، سال 12، شماره پیاپی 28.

حریرچی، امیرمحمود؛ رسولی، اعظم، منتظری، علی و اقلیما، مصطفی (1383)، مقایسه سطح کیفیت زندگی: بیماران تحت درمان با همودیالیز و دریافت کنندگان پیوند کلیه، فصلنامه پایش،  سال سوم، شماره 2.

حریرچی، امیرمحمود؛ میرزاخانی، خلیل و جهرمی ومکانی، اعظم (1388)، چگونگی کیفیت زندگی شهروندان شهر جدید پردیس، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره 4.

حسيني، سيد احمد و تقي پور، مليحه (1389) بررسي تأ ثير حمايت اجتماعي بر سلامت زنان سرپرست خانوار،سال سوم شماره هفتم.

رستگارخالد، امیر (1383)، رابطه کار/خانواده: تفاوتهای جنسیتی در برخورداری از حمایت اجتماعی، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 2، شماره 2.

خداپناهی، محمدکریم؛ صالح صدق­پور، بهرام؛ اصغری، آرزو، حریرچی، ایرج و کتیبایی، ژیلا (1389)، روابط ساختاری بین حمایت اجتماعی و امیدواری در بیماران مبتلا به سرطان، مجله روانشناسی 55، سال چهاردهم، شماره 3.

خرامین، شیرعلی؛ نیلی، حسین؛ محمدی، علی و مبشری، قباد (1387)، مقایسه شیوه های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به زخم معده و دوازدهه، سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی، مجله ارمغان دانش، دوره 13، شماره 2.

خیر، محمد و سیف، دیبا (1383)، بررسی رابطه مهارتهای مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به برخی از عوامل جمعیت شناختی، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، شماره 4.

داورمنش، عباس. (1390 )، آموزش و توانبخشی کودکان معلول ذهنی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ ششم.

ربانی خوراسگانی، علی و کیانپور، مسعود (1386)، مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعه موردی شهر اصفهان، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال 15، شماره 58-59.

رجبی، غلامرضا و بهلول، نسرین (1386). سنجش پایایی و روایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران، فصلنامه پژوهش های تربیتی و روانشناختی، سال سوم، شماره 2.

رجبی، غلامرضا و هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل (1390)، بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی تصوری، مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 4.

رستمي، آرين وصالحي، مسعود(1387) ، كيفيت زندگي ومفهوم آن، سمينار كيفيت زندگي، دانشكده پرستاري، دانشگاه تربيت مدرس.

رشیدیان و همکاران (1391)، سیمای سلامت و جمعیت در ایران سال 1389: بررسی شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

رضواني،محمد رضا و منصوريان،حسين(1387) سنجش كيفيت زندگي، بررسي مفاهيم ،شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پيشنهادي براي نواحي روستايي، فصلنامه روستا وتوسعه شماره3.

رياحي،محمد اسماعيل و وردي  نيا،اكبرعلي وپورحسين، زينب (1389)،بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي وسلامت روان، فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي،سال دهم، شماره39.

زاهدي اصل، محمد و فرخي، جواد(1388)، بررسي رابطه ميزان سرمايه اجتماعي با كيفيت زندگي سرپرستان خانوارهاي ساكن تهران، فصلنامه علوم اجتماعي،شماره49.

زکی، محمدعلی (1387)، پایایی و روایی مقیاس حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه­های اصفهان، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 4.

زمان زاده، وحید؛ حیدرزاده، مهدی؛ عشوندی، خدایار و دیزجی لک، سیما. (1386)، ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران همودیالیزی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 29، شماره 1.

سپهریان، آذر (1392)، رابطه هوش هیجانی، شیوه­های مقابله با استرس و هوش عمومی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی، فصلنامه روان شناسی بالینی و شخصیت، دانشگاه شاهد، سال بیستم، دوره جدید، شماره 9.

سرابندی، امین؛ مبارکی، حسین؛ کمالی، محمد؛ چابک، علی و سلطانی، شاهین (1392)، بررسی اثر استفاده از خدمات توانبخشی در کیفیت زندگی نابینایان، مجله توانبخشی نوین، دوره هفتم، شماره 4.

شاطرلو، عالیه،(1386). افزایش عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی از راه توجه به مولفه های خود پنداره. تعلیم و تربیت استثنایی، ش 74.

شاملو، سعید (1377)، مکتبها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت.چاپ اول، تهران: انتشارات رشد.

شاملو، سعید (1382)، بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد.

شاملو، سعید.(1377). مکتبها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت.چاپ اول، تهران: انتشارات رشد.

شريفيان، اكبر(1385) بررسي عوامل خشونت خانوادگي، رساله دكتري جامعه شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

شعبان زاده، افسانه؛ زارع بهرام آبادی، مهدی؛ حاتمی، حمیدرضا و زهراکار، کیانوش (1392)، فصلنامه زن و جامعه، سال چهارم، شماره 4.

شفیعا، سعید و کاظمیان، غلامرضا (1392)، فراتحلیل روش و نتایج پژوهش های کیفیت زندگی شهری در ایران، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال 24، شماره پیاپی 50، شماره دوم.

شمس الهی، سیمین و کفاشی، مجید (1392)، عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال پنجم، شماره 20.

شهرآرای، مهرناز.(1387). رابطه عوامل مدل پنج عاملي شخصيت و سبك هاي هویت. پژوهشهاي روان شناختي ، ص 79-94.

شیشه­گر، سارا؛ دولتیان،ماهرخ؛ بختیاری، مریم و علوی مجد، حمید (1391)، بررسی رابطه حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و میزان استرس در زنان باردار، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 23، شماره 81.

شيخاوندي، فرزانه(1388)،بررسي تأثيرمؤلفه هاي توسعه پايداربر روي پايگاه اقتصادي- اجتماعي زنان سرپرست خانوار: مطالعه موردي، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد امام خميني شهرستان تبريز، پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه جامعه شناسي،دانشگاه شهيد بهشتي.

صادقي،مجيد(1387) جايگاه دين در سلامت روان،تهران، انتشارات طريق كمال.

صفوی، محبوبه؛ محمودی، محمود و اکبر نتاج بیشه، کلثوم (1389)، بررسی ارتباط کیفیت زندگی و شیوه های مقابله با استرس در همسران جانبازارن شیمیایی مبتلا به عوارض ریوی گاز خردل شهر تهران در سال 1385، دوماهنامه دانشور پزشکی، دانشگاه شاهد، سال هفدهم، شماره 87.

علی­پور، فردین؛ سجادی، حمیرا؛ فروزان، آمنه و بیگلریان، اکبر (1388)، نقش حمایتهای اجتماعی در کیفیت زندگی سالمندان، فصلنامه رفاه  اجتماعی، سال نهم، شماره 33.

علیزاده، سمیه؛ محسنی، محبت؛ خانجانی، نرگس و مومن آبادی، ویکتوریا (1393)، همبستگی بین مشارکت اجتماعی با کیفیت زندگی آنان در شهروندان  تهران، فصلنامه مدیریت ارتقاء سلامت، دوره سوم، شماره 2.

عنبري، موسي(1389) ، بررسي تحولات كيفيت زندگي در ايران(1365 تا1385) ، فصلنامه توسعه روستايي شماره2.

غفارزادگان، رضوان؛ مسرور رودسری، دریادخت؛ پرویزی، سرور؛ خسمه، محمدابراهیم و حقانی، حمید (1392)، فصلنامه پایش، سال دوازدهم، شماره 5.

غفاری، سیدمحمد؛ شهبازیان، حاجیه؛ خلفی، مهدی و حق دوست، محمدرضا (1388)، بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتیک، مجله علمی پزشکی، دوره 8، شماره 4.

غفاری، غلامرضا و ابراهیمی لویه، عادل (1384)، جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، تهران، نشر آگرا و لویه.

غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا (1388)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، چاپ اول، انتشارات شیرازه.

فاطمیان راد، فضل اله؛ مستنبط، نجمه و ذوالعدل، محمد (1392)، تأثیر آموزش شیوه های مقابله با استرس بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران خاص، فصلنامه ارمغان دانش، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دوره 18، شماره 9.

فراهانی نیا، مرحمت و همکاران. (1391)، عوامل مرتبط با کیفیت زندگی افراد معلول با قطع اندام تحتانی، نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، د انشگاه عولم پزشکی تهران، دوره 25، شماره 75.

فرهادی، علی.(1384). میزان شادمانی و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، ش 25.

قرباني، نیما.(1384). فرايندهاي خودشناسي در جمعيتهاي  باليني و بهنجار. معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

قدسي،علي محمد(1382). بررسي جامعه شناختي رابطه بين حمايت اجتماعي وافسردگي،پايان نامه دكتري رشته جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس.

کوهپایه­ زاده، جلیل؛ افتخار، حسن و نجومی، مرضیه (1380)، بررسی مقایسه­ای کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا با همتایان بینای آنها، فصلنامه پایش، سال اول، شماره 1.

كلدي، عليرضا و سلحشوري، پروانه (1391) بررسي تأثيرحمايت اجتماعي بر توانند سازي زنان، مجله مطالعات توسعه اجتماعي ايران، سال چهارم شماره 4.

گاچل، رابرت (1377)، زمينه روانشناسي تندرستي، ترجمه دكتر غلامرضا خوي نژاد، تهران، انتشارات آستان قدس رضوي.

گنجی، حمزه (1384)، ارزیابی شخصیت: پرسشنامه ها، چاپ سوم، انتشارات ساوالان، تهران.

محمودی، غلامرضا؛ شریعتی، علیرضا و بهنام­پور، ناصر. (1382)، ارتباط بین کیفیت زندگی و روشهای مقابله ای با کار گرفته توسط بیماران تحت درمان با همودیالیز، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 5، شماره 12.

محمد زاده، حسن و كزازي،هاجر(1388) بررسي منابع استرس،ارزيابي ومقابله با آن در بين نيروهاي پليس، دوماهنامه توسعه انساني پليس،سال ششم، شماره 26.

مختاری، مرضیه و نظری، جواد (1389)، جامعه شناسی کیفیت زندگی، چاپ اول، انتشارات جامعه شناسان،  تهران.

مسعود نیا، ابراهیم (1387)، مقایسه دانشجویان با سطوح مختلف عزت نفس از لحاظ سبک های مقابله با استرس، فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال 15، شماره 1.

مسعود نیا، ابراهیم (1387)، مقایسه دانشجویان با سطوح مختلف عزت نفس از لحاظ سبک های مقابله با استرس، مجله علوم تربیتی و روانشناختی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، شماره 1.

مشکی و همکاران (1387)، بررسي تاثير برنامه آموزشي با به كارگيري عزت نفس و باورهاي كنترل سلامت بر ارتقاي سلامت روان دانشجويان. فصلنامه علمي  پژوهشي فيض، دوره دوازدهم، شماره 4.

معتمدی شلمزاری، عبدالله؛ اژه­ای، جواد؛ آزاد فلاح، پرویز و کیامنش، علیرضا. (1381)، بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی، سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال، مجله روانشناسی، سال 6، شماره 2.

میرعلی، یاری (1379)، رابطة عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم ریاضی فیزیک نظام جدید. پایان نامه کارشناسی ارشد.

نارنجات، سحر(1387)، كيفيت زندگي واندازه گيري آن، مجله تخصصي اپيدمولوژي ايران دوره4،شماره2.

ناصح، مژده و همکاران (1390)، گونه فارسی پرسش نامه حمایت اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 41.

ناصر شريعتي، تقي وداورمنش ، عباس(1374) اثرات معلوليت ذهني فرزندبرخانواده(خلاصه يك تحقيق) تهران، سازمان بهزيستي كشور، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي.

نريماني، محمد وآقا محمديان،حميدرضا و رجبي، سوران(1386). مقايسه سلامت روانيمادران كودكان استثنايي با سلامت رواني مادران كودكان عادي، فصلنامه اصول بهداشت رواني،شماره 33 و 34.

نیک راهان، غلامرضا؛ کجباف، محمدباقر؛ نوری، ابولقاسم؛ زارعان، الهه و نقشینه، الهام (1390)،  بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، سبک  های مقابله با استرس و سطح استرس در زنان باردار،  فصلنامه زنان، مامایی و نازایی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شماره 5.

وکلیی، پریوش، خاکپور، رضا و اعلایی، زهرا (1390)، نقش تفاوتهای جنسیتی در سبک های مقابله با استرس و سلامت روانی، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 2.

هومن، حیدرعلی و لیوارجانی، شعله (1387)، بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه حمایت اجتماعی SSQ برای دانش آموزان مقطع متوسطه، فصلنامه علوم تربیتی، سال اول، شماره اول.

 

Albrecht, T.L. (1986). Coping with occupational stress: relational &  individual strategies of nurses in acute health care setting,  Communication Yearbook 6 Beverly Hills, CA: Sage Pub. Inc.

Bond, J. and Corner, L. (2002) Being at risk of dementia: fears and anxieties of older adults, Neurobiology of Aging, 23 (1S): S542(Abstract).

Bond, J. and Corner, L. (2004) Quality of life and older people, England, Open University Press.

Boulet, S.L., Boyle, C.A., & Schieve, L., A.(2009) Health care use and health and functional impact of developmental disabilities among US children, 1997–2005. Archives of Pediatric & Adolescent Medicine, 163(1), 19–26.

Brehaut JC, Kohen DE, Raina P, et al.(2004) The health of primary caregivers of children with cerebral palsy: how does it compare with that of other Canadian caregivers? Pediatrics, 114:e182-91.

Brown, I. and Brown R.I. (2004) Quality of Life and Disability: An Approach for Community

Cadman D, Rosenbaum P, Boyle M, Offord DR.(1991). Children with chronic illness: family and parent demographic characteristics and psychosocial adjustment. Pediatrics, 87:884-9.

Cairney, J., Boyle, B., Offord, D.R., Racine, Y. (2003) «Stress, Social Support and Depression in Single and Married Mothers», Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 38: 442–449.

Carr, J., A., Higginson, J., R., and Robinson, G., P. (2003) Quality of Life, 1st Pub, BMJ Books,  BMA House, Tavistock  Square,  London WC1H 9JR.

Cohen, S., Janicki-Deverts,D.,&Miller,G.E.(2007) Psychological stress and disease. Journal of the American Medical Association, 298(14), 1685–1687.

Copper smith (1967). The antecedets of self-steem.sanfransisco,freemand company.

Coyne, G (2003) «An Investigation of Coping Skills and Quality of Life Among Single Sole Ssupporting Mothers», International Journal of Anthropology, 18(3): 127-138.

Farkas, J.I. and Himes, C.L. (1997) The influence of caregiving and employment on the voluntary activities of midlife and older women, Journal of Gerontology: Social Sciences, 52B: S180–9.

Farquhar,M. (1995) Elderly people’s definitions of quality of life, Social Science and Medicine, 41: 1439–46.

Filazoglu, G., Griva, K. (2008) «Coping and Social Support and Health Related Quality of Life in Women with Breast Cancer in Turkey», Psychology, Health & Medicine, 13(5):559-73.

Fondacaro, M.R., Moos, R.H (1987) «Social Support and Coping: A Longitudinal Analysis», American Journal of Community Psychology, 15(5): 653-73.

Gerstein, E., D., Crnic, K., A., Blacher, J., & Baker, B., L.(2009) Resilience and the course of daily parentings tress in families of young children with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 53(12), 981–997.

Green, S. (2007) “We’re tired, not sad”: Benefits and burdens of mothering a child with a disability. Social Sciences and Medicine, 64, 150–163.

Greenberg, M.T., Speltz, M.L., Deklyen, M., & Endriga, M.C. (1992). Attachment security in preschoolers with and without externalizing behavior problems: A replication. Development and Psychopathology, 3, 413-430

Gupta, S., Mitchell, I., Guiffre, R. M., & Crawford, S. (2001) Covert fears and anxiety in asthma and congenital heart disease. Child: Care, Health and Development, 27, 335–348.

Gupta, S., Mitchell, I., Guiffre, R. M., & Crawford, S. (2001) Covert fears and anxiety in asthma and congenital heart disease. Child: Care, Health and Development, 27, 335–348.

Hernández., R, E.Aranda., B, G.Ramírez., M.T (2009) «Depression and Quality of Life for Women in Single-parent and Nuclear Families», The Spanish Journal of Psychology, 12(1): 171-183.

Hewitt-Taylor, J. (2005) Caring for children with complex and continuing care needs. Nursing Standard, 19, 41–47.

King C., R.(2003) Overview of Quality of Life and Controversial Issues. In: King CR, Hinds PS. Quality of Life from Nursing and Patient Perspective. 1st ed. New York: Jones and Bartlett publishers, 29-44.

Kuehner, K., & Buerger, C. (2005) Determinants of subjective quality of life in depressed patients: The role of self-esteem, response styles, and social support, Journal of Affective Disorders (86): 205–213.

Kuster, P., Badr, L. K., Chang, B. L., Wuerker, A. K., & Benjamin, A. E. (2004) Factors influencing health promoting activities of mothers caring for ventilator-assisted children. Journal of Pediatric Nursing, 4, 276–287.

Lee, Y.J. (2008) «Subjective Quality of Life Measurement in Taipei», Building and Environment 43:1205-1215.

Lipman, E.L., MacMillan, H.L., Boyle, M.H (2001) «Childhood Abuse and Psychiatric Disorders among Single and Married Mothers», Am J Psychiatry 158:77.

Matud, M.P (2004) «Gender Differences in Stress and Coping Styles», Personality and Individual Differences 37 (2004) 1401–1415.

McEwen, B.S.(1998) Stress, adaptation, and disease.  Allostasis and allostatic load. Annals of the New York Academy of Sciences, 840, 33–44.

Noyes, J. (2006) The key to success: Managing children’s complex packages of community support. Archives of Disease in Childhood Education and Practice, 91, ep106–ep110. Retrieved November 5, 2009, from epjournals.com.

Olsson, M., & Hwang, C. (2001) Depression of mothers and fathers of children with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 45, 535–543.

Pacione, Michael .(1982) “The use of objective and subjective measures of quality of life in human geography”. Progress in Human Geography. Vol. 6, No. 4.

Pettersen KI, Reikvam A, Stavem K.(1977)  Reliability and validity of the Norwegian translation of the Seattle Angina  Questionnaire following myocardial infarction. Qual Life Res ; 14:883–889.

Phillips, D. (2006). Quality of Life: Concept, Policy and practice, 1st Pub, Taylor & Francis e-Library, New York.

Practitioners, London, Jessica Kingsley Publishers.

Singer, G.H.(2006) Meta-analysis of comparative studies of depression in mothers of children with and without developmental disabilities. American Journal of Mental Retardation,111(3), 155–169.

Vermaes IP, Gerris JR, Mullaart RA, Geerdink N, Janssens JM.(2008) PMTS and stress response sequences in parents of children with spina bifida. Eur J Paediatr Neurol, 12:446–454.

Walker, A. (2005) Re-examining the political economy of ageing: understanding the structure/agency tension, in J. Baars, D. Dannefer, C. Phillipson and A. Walker (eds) Ageing, Globalisation and Inequality: The New Critical Gerontology. New York: Baywood.

Webster, J., et.al (2011) Quality of life and depression following childbirth: impact of social support, Journal of Midwifery 27: 745–749.

WHOQOL Group .(1993) “Study protocol for the World Health Organization project to develop a quality of life assessment instrument”. Quality of Life Research. No.2.

Williams PD, Williams AR, Graff JC, et al.(2002) Interrelationships among variables affecting well siblings and mothers in families of children with a chronic illness or disability. J Behav Med, 25:411-24.

Wilson, S., Morse, J. M., & Penrod, J. (2001) Absolute involvement: The experience of mothers of ventilator-dependent children. Health and Social Care in the Community, 6, 224–233.

Wilson, S., Morse, J. M., & Penrod, J. (2001) Absolute involvement: The experience of mothers of ventilator-dependent children. Health and Social Care in the Community, 6, 224–233.

http://researchmethod90.blogfa.com

 

 

 

 

پیوست­ها

 

 

به نام خدا

با سلام: چک لیست زیر به همراه پرسشنامه های پیوست جهت ارزیابی کیفیت زندگی شما و عوامل موثر بر آن ارائه شده است. خواهشمند است با صرف اندکی از وقت گرانبهای خود اینجانب را یاری فرمایید. با تشکر

 

1-سن شما:….. سال

2-محل زندگی: □شهر □روستا

3-سطح تحصیلات شما: □بیسواد  □ابتدایی □راهنمایی □دیپلم □فوق دیپلم□ لیسانس □فوق لیسانس و بالاتر

4-سطح تحصیلات همسر: □بیسواد  □ابتدایی □راهنمایی □دیپلم □فوق دیپلم□ لیسانس □فوق لیسانس و بالاتر

5-شغل شما چیست؟ (لطفا نام ببرید)….

6-شغل همسر (لطفا نام ببرید)….

7-وضعیت تأهل: □دارای همسر     □ بیوه     □مطلقه

8-وضعیت اقتصادی خانواده خود را چگونه ارزیابی می کنید:

□خیلی ضعیف  □ضعیف □متوسط □خوب □خیلی خوب

9- نوع مسکن: رهنی واستیجاری□ملکی□سازمانی□سایر□ نام ببرید…

10- آیا از بیمه درمانی برخوردار هستید؟□ بله □ خیر

11- آيا سازمان بهزيستي در راستاي حمايت از فرزند توانخواه شما، خدماتي به شما ارائه مي دهد؟ □ بله  □  خير

12- ميزان رضايت خود از خدمات حمايتي سازمان بهزيستي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

□ خيلي ضعيف  □ ضعيف  □ متوسط  □ خوب  □ خيلي خوب

14- نوع كم تواني ذهني فرزند:  □ آموزش پذير  □ تربيت پذير  □ حمايت پذير (ايزوله)

 

Abstract

Aim and backgrounds: quality of life has different aspects including physical, mental and social well-being and affects by personal experiences and his/her perception of life. Presence a child with a chronic disease has stressful effect on family, especially for persons who (mothers) take care of child. This study was designed to investigate mothers’ quality of life having a mentally retarded child and main determinant of its.

Methodology: in this casual-comparative study data were gathered by survey. Statistical population included whole of mothers having a mentally retarded child (educable, trainable and isolation) and mothers with a normal child in Shahrekord city. Samples were selected randomly (150 mothers with disable child and 150 mothers with normal child). SPSS software was used to analyze the data.

Findings: mothers with a mentally retarded child had a lower mean score in quality of life scale (all of subscales and total score), self-esteem and social support than mothers with a normal child. Main coping strategy near mothers with a mentally retarded and normal child were emotional-focused and problem-focused coping respectively. Self-esteem and coping strategies had a significance effect on quality of life in mothers with a mentally retarded child and Social support had no effect. Presence of husband, socioeconomic status, educational level, and having insurance also have a positive effect on quality of life.

Conclusion: self-esteem, coping strategies and family background have a main role on quality of mothers’ life. Thus, we can promote mothers’ quality of life according to change in sort of coping styles and social support. Well-being and rehabilitation organization have a crucial role in this field.

Keyword: mothers’ quality of life, social support, coping styles, self-esteem, retarded child.

Allameh Tabataba’i University

Social Siencies Faculty

Department of Social Work

Thesis submitted to partial fulfillment of Master Degree

Of Social Work

Title:

The level of quality of life in mothers of disdbled children and it’s effective factors.

Supervisor:

Dr. Ezatollah Sam Aram

Advisor:

Dr. Hossein Yahya Zadeh

Researcher:

………………………..

September, 2014

[1] Quality of life

[2] – Boulet

[3] – Gerstein

[4] – Singer

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سطح كيفيت زندگي مادران داراي فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 5 =