شبیه‌سازی و تحلیل تنش دیسک ترمز خودروهای سواری

990,000تومان

توضیحات

109 صفحه

فایل word

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول

1-1 مقدمه                                                                                                                3

1-2 اجزا و قطعات ترمز دیسکی و عملکرد آن‌ها                                                                  5

1-3 مجموعه قطعات کالیبر                                                                                           7

1-4 انواع ترمزهای دیسکی                                                                                            8

1-5 ترمزهای کاسه‌ای                                                                                                  9

1-5-1 عملکرد ترمز کاسه‌ای                                                                                         9

1-5-2 اجزاء کاسه‌ترمز                                                                                               10

1-5-3 طبق ترمز                                                                                                       10

1-5-4 سیلندرهای ترمز چرخ                                                                                       10

1-5-5 کفشک‌های ترمز و لنت                                                                                     11

1-5-6 اجزای مکانیکی                                                                                              12

1-6 انگیزه                                                                                                              12

1-7 بیان مسئله                                                                                                        13

1-8 هدف تحقیق                                                                                                     14

1-9 ساختار تحقیق                                                                                                   14

فصل دوم:کلیات تحقیق                                                                                  

2-1 مروری بر منابع و کارهای انجام‌شده                                                                        16

2- 2 ترکیبات ماده چدن خاکستری و خواص ترموالاستیکی آن                                                20

2-3 شرایط آنالیز تحلیلی                                                                                              23

2-3-1ابعاد و هندسه لنت و دیسک ترمز                                                                           23

2-3-2 شرایط مرزی و بارگذاری حرارتی                                                                         26

فصل سوم:روش تحقیق                                                                                      

3-1 روش‌های آنالیز تحلیلی                                                                                         29

3-2 جنبه مکانیک جامدات و شرایط مرزی ساختاری                                                           32

3-3 شرایط مرزی                                                                                                        36

3-3-1 قیدهای محیطی                                                                                               36

3-3-2 قید محوری                                                                                                   36

3-3-3 قیود شعاعی                                                                                                   37

3-4 روش‌های آنالیز تحلیلی در توزیع دمای دیسک ترمز                                                       37

3-4-1ضریب تقسیم حرارت و انرژی ورودی                                                                    39

3-4-2 معادلات دیفرانسیل هدایت گرمایی                                                                        43

3-5 روش‌های آنالیز مؤلفه‌های تنش دیسک ترمز                                                                50

3-6 آنالیز تئوری  فان میسز و تخمین زمان عمر خستگی                                                      52

3-7 تعریف هندسه در نرم‌افزار آباکوس                                                                           55

3-7-1مدول part                                                                                                     55   

3-7-2 مدول property                                                                                                       56

3-7-3 مدول interaction                                                                                                     58

3-7-4 مدول load                                                                                                             60

3-7-5 مدول mesh                                                                                                           62

3-8 ماده انتخابی چدن                                                                                                         64

3-9 شرایط روش المان محدود                                                                                               64

3-9-1 استفاده از شرایط متقارن در آنالیز حرارتی دیسک مدل شده                                                 64

3-9-2 شبکه‌بندی و شرایط بارگذاری دیسک                                                                           66

3-9-3 شرایط اولیه و مرزی حرارتی                                                                                      68

3-9-4 شرایط مرزی و قیدهای ساختاری                                                                                69

فصل چهارم

4-1 نتایج و مباحثه                                                                                                    72

4-1-1 توزیع دما در جهت ضخامت دیسک                                                                         72

4-2 تنش محیطی در جهت ضخامت دیسک                                                                           74

4-3 تنش شعاعی ضخامت دیسک ترمز                                                                                 76

4-4 تنش محوری در ضخامت دیسک                                                                                 78

4-5 تنش فان میسز در بعد ضخامت دیسک ترمز                                                                    79

4-6 مطالعه اندازه المان‌ها و تأثیر آن بر نتایج تحلیل‌ها                                                         81

4-7 اثر حرارت روی بی‌اثر شدن ترمز و ضریب اصطکاک                                                        85

4-8 اثر دما روی رشد لایه سایشی، فرسایشی و ترک‌خوردگی                                                       86

فصل پنجم : نتیجه‌گیری  و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری                                                                                                               88

5-2 پیشنهادات                                                                                                         89

منابع                                                                                                                           92

فهرست جداول

جدول                                                                                                          صفحه

2-1 خصوصیات چدن خاکستری و کاربردهای آن                                                                     20

2-2 خواص مکانیکی دیسک و لنت                                                                                       22

2-3 خواص گرمایی لنت و دیسک                                                                                         22

2-4 ابعاد اندازه‌گیری شده روتوردیسک و لنت                                                                          24

3-5 پارامترهای تشخیص زمان عمر خستگی برای چدن                                                              55

3-6 تبدیل واحدها در آباکوس                                                                                              57

فهرست اشکال

شکل                                                                                                                   صفحه

1-1 اجزاء ترمز دیسکی                                                                                                       3

1-2 انواع دیسک‌های تهویه دار                                                                                              6

فصل دوم

2-1 خودرو سمند lx                                                                                                          23

2-2 اندازه‌گیری ابعاد دیسک و لنت                                                                                     24

2-3 نمای برش خورده دیسک                                                                                              25

2-4 ابعاد و پارامترهای دیسک و لنت                                                                                26

2-5 شرایط ترمز گیری                                                                                                         27

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 توازن انرژی در سطح یک جسم                                                             29

3-2 شرایط مرزی دیسک (الف) سایش یکنواخت (ب) فشار یکنواخت                                       31

3-3 مؤلفه‌های تنش  استوانه‌ای                                                                                          33

3-4 قید محیطی(جابجایی صفر)                                                                                            36

3-5تنش فشاری محوری                                                                            37

3-6 قیود جابجایی شعاعی                                                                                                 37

3-7 شکل شماتیک دیسک و لنت در سطح لغزشی                                                                     38

3-8 المان سطح تماس دو عضو(الف)دیسک (ب)لنت                                                               41

3-9توزیع شار حرارتی بین لنت دیسک                                                                                  43

3-10علائم و اختصارات جهت استخراج معادله انتقال گرما                                                          44

3-11 ترسیم دوایر متحدالمرکز و ایجاد قطاع                                                                          55

3-12 ایجاد مدل سه‌بعدی قطاع دیسک ترمز                                                                            56

3-13 نسبت دادن خواص مکانیکی و حرارتی                                                                          57

فهرست اشکال

شکل                                                                                                           صفحه

3-14تعیین محور چرخش دیسک                                                                                     58

3-15 تعیین انتقال حرارت برای دیسک                                                                              59

3-16 تعیین شرایط مرزی رادیال برای دیسک                                                                      60

3-17 تعیین شرایط مرزی رادیال                                                                                      61

3-18 تعیین شرایط مرزی محوری برای دیسک                                                                   61

3-19 بارگذاری حرارتی دیسک                                                                                      62

3-20 المان مش بندی شده                                                                                      63

3-21 تعداد المان‌ها                                                                                                      63

3-22 مدل سه‌بعدی دیسک و لنت                                                                                  64

3-23 مدل سه‌بعدی فرض شده صلب(بدون تهویه)                                                             65

3-24 به دلیل تقارن نصف ضخامت قطاع دیسک برای آنالیز انتخاب‌شده است                           66

3-25 شبکه‌بندی دیسک                                                                                         67

3-26 کاربرد شار حرارتی و سطوح عایق                                                                         68

3-27 عملکرد انتقال حرارت جابجایی                                                                             69

3-28 قیدهای محیطی                                                                                           69

3-29 قیدهای شعاعی در شعاع داخلی و قیدهای محوری درته جسم                                  70

4-1 کانتور دما در ضخامت دیسک                                                                                72

4-2توزیع دما حالت پایدار در ضخامت دیسک بعد از5/4 ثانیه                                             73

4-3توزیع دما سطح حالت گذرا                                                                               74

4-4 تنش محیطی فشاری به‌عنوان تابعی از ضخامت دیسک                                                 75

4-5 کانتور دمای تنش‌های محیطی                                                                            75

4-6 تنش‌های شعاعی در ضخامت دیسک                                                                   76

فهرست اشکال

شکل                                                                                                               صفحه

4-7 کانتور دمایی تنش شعاعی                                                                                   77

4-8  تنش محوری در بعد ضخامت دیسک                                                                         78

4-9 تغییرات تنش محوری در بعد ضخامت دیسک در نماهای مختلف                                      79

4-10 تنش فان میسز در بعد ضخامت                                                                                80

4-11 کانتور دمایی تنش فان میسز                                                                                    81

4-12 کانتور دمایی تنش محیطی برای تعداد المان 1500                                                         82

4-13 کانتور دمایی تنش محیطی برای تعداد المان 3360                                                         82

4-14کانتور دمایی تنش محیطی برای تعداد المان7803                                                           83

4-15کانتور دمایی تنش محیطی برای تعداد المان 13824                                                        83

4-16 کانتور دمایی تنش محیطی برای تعداد المان17472                                                        84

4-17 کانتور دمایی تنش محیطی برای تعداد المان24390                                                        84

4-18 کانتور دمایی تنش محیطی برای تعداد المان27900                                                        85

4-19 همگرایی تنش‌های محیطی با المان‌های ریزتر                                                          85

چکیده :

 هدف از این تحقیق‌‌‌‌­­­­­­­­‍­‌‍، تعیین دما و آنالیز تنش حرارتی دیسک ترمز چدنی در طی عمل ترمز گیری  به روش اجزاء محدود ­و روش تحلیلی و مقایسه نتایج آن با یکدیگر است ­‍‌. تمرکز این پایان‌نامه روی توزیع دما و تنش در راستای ضخامت دیسک است .تنها بخشی از دیسک که تحت تأثیر حرارت بالا قرار دارد در نظر گرفته‌شده است . از توپی و پره‌های تهویه دار صرف‌نظر شده است. چون این قسمت‌ها در نقاط دورتری از تماس لنت و دیسک قراردادند. و دمای کمتری را جذب می‌کنند.دیسک ترمز خودروی سواری سمند LX برای این تحقیق انتخاب‌شده است . ابعاد دیسک ،خواص ماده چدن و حداکثر سرعت این خودرو به‌عنوان ورودی‌های برای هردو روش تحلیلی و روش اجزاء محدود استفاده‌شده است . به‌طور تحلیلی توزیع دما در راستای ضخامت دیسک محاسبه‌شده است .روش اجزاء محدود با استفاده از نرم‌افزار آباکوس 14 برای توزیع دما و تنش انجام‌گرفته است به علت تقارن هندسی و بارگذاری متقارن در دیسک فقط نصف ضخامت دیسک و یک قطاع 15 درجه از آن برای تحلیل نرم‌افزار آباکوس در نظر گرفته‌شده است . نتایج نشان می‌دهد که حداکثر دما و مؤلفه‌های تنش فشاری در سطح دیسک اتفاق می‌افتد و اثرات آن سبب تخریب و شکست در سطح دیسک می‌شود. به‌علاوه مشخص شد که بار حرارتی زیاد سبب بی‌اثر یا کم اثر شدن ترمز و کاهش عمر خستگی چدن به سبب تخریب لایه سطحی می‌شود. یک تقریب مناسب بین روش اجزاء محدود و روش تحلیلی تا شکست دیسک به دست آمد.

کلمات کلیدی:

تنش- ترمز- دیسک – روش اجزاء محدود

فصل اول

مقدمه

1-1 مقدمه:

روتوردیسک ترمز، قسمت متحرک مجموعه یک دیسک ترمز است، که معمولاً روی اکسل جلو نصب می‌شود و مهم‌ترین عامل ایمنی و امنیت خودرو است. توانایی یک سیستم ترمز برای اصطکاک حاصل از تماس لنت‌ها که (در وسیله‌ای بنام کالیبر ترمز سوار شده است) توسط نیروی هیدرولیکی روی دیسک ترمز اعمال می‌شود. هدف ترمزهای اصطکاکی کاهش سرعت وسیله نقلیه به‌وسیله‌ی تبدیل انرژی جنبشی خودرو به حرارت از طریق اصطکاک است و انتشار این حرارت به محیط اطراف است. سیستم ترمز عمل ترمز گیری را توسط اجزاء متفاوتش مانند کالیبر، پیستون، سیلندر، لنت‌ها و روتور انجام می‌دهد (شکل 1-1).

شکل 1-1 اجزای ترمز دیسکی

 بر اساس ساختارهای طراحی، ترمزهای اصطکاکی خودرو می‌توانند به دودسته ترمزهای دیسکی و کاسه‌ای دسته‌بندی شوند. ترمزهای کاسه‌ای از کفشک‌های ترمز استفاده می‌کنند که به‌صورت شعاعی به قسمت درام (کاسه‌ترمز) فشرده می‌شوند. ترمزهای دیسکی دارای لنت هستند که به‌صورت محوری بر روی روتور یا دیسک نیرو یا فشار وارد می‌کنند. تحت وضعیت‌های بحرانی مانند پایین آمدن از یک سرازیری با یک‌بار سنگین یا ترمز گیری‌های پی‌درپی در سرعت‌های بالا ترمزهای کاسه‌ای اغلب کارایی زیادی ندارند. در مقابل ترمزهای دیسکی کارایی بهتری در چنین وضعیت‌های دارند به‌علاوه، مزیت ترمزهای دیسکی داشتن رابطه خطی بین گشتاور ترمز و ضریب اصطکاک روتور است. مزیت‌های ترمزهای دیسکی نسبت به ترمزهای کاسه‌ای باعث استفاده آن‌ها در ماشین‌های سواری و محور جلو کامیون‌های سبک و هر دو محور کامیون‌های نیمه سنگین است.

ترمزهای دیسکی، شبیه ترمزهای لقمه‌ای دوچرخه‌ها هستند. اجزایی که اصطکاک ایجاد می‌کنند، به شکل لقمه‌های لنتی هستند که در کنار چرخ، انبر گونه جمع می‌شوند و به دیسک فشار وارد می‌آورند. در ترمزهای دیسکی خودرو، صفحه مدوری (روتور) به‌صورت واحدی مجزا روی چرخ خودرو سوار می‌شود که به آن دیسک می‌گویند . دیسک معمولاً از چدن ساخته می‌شود ولی تحقیقات بسیاری در دست انجام است تا از مواد مرکب در طراحی روتور ها استفاده شود. ازآنجاکه لنت‌های دو طرف دیسک جمع می‌شوند و فشار وارد می‌کنند، هردو طرف روتور ماشین‌کاری شده و صیقلی می‌شود. معمولاً دو سطح با یک‌لایه مرکزی تهویه دار از یکدیگر جدا می‌شوند تا عمل خنک کاری بهتر صورت گیرد. این‌گونه دیسک‌ها روتورها را رو تورهای تهویه دار می‌نامند.

لنت‌ها به پدی فلزی چسبیده‌اند که توسط پیستون‌های درون مجموعه کالیبر مونتاژ شده، فعال و فشرده می‌شوند. مجموعه کالیبر درواقع محفظه‌ای است که روی توپی اکسل نصب می‌شود تا آن را از چرخش بازدارد. قسمتی از دیسک از درون کالیبر عبور می‌کند و کالیبر توسط سیلندر و لنت در این قسمت به دیسک فشار می‌آورد.

کالیبر ترمز دربرگیرنده، پیستون، اورینگ ها، فنرها، گردگیرها، سیلندرها و گذرگاه‌های روغن ترمزاست که برای وارد آوردن نیرو به لنت ضروری‌اند (کالیبر شبیه دسته‌ای است که به دور حاشیه دیسک پیچیده شده باشد). در ترمزهای دیسکی هنگامی‌که ترمز گرفته می‌شود-برخلاف عمل کفشک‌ها در ترمزهای کاسه‌ای-لنت‌هاعمودبرجهت چرخش دیسک عمل می‌کنند. در ترمز کاسه‌ای، کشیدگی ناشی اصطکاک، کفشک‌ها را به کاسه نزدیک‌تر و جمع‌تر می‌کند ولی این اتفاق در ترمزهای دیسکی نمی‌افتد و درنتیجه آن‌ها نیروی بیشتری برای ایجاد یک اثر ترمز گیری معادل نیاز دارند. به همین دلیل آن‌ها را معمولاً همراه یک واحد ترمز قدرتی بوستر مورداستفاده قرار می‌دهند.

ترمزهای دیسکی در مقایسه با ترمزهای کاسه‌ای 4 مزیت مهم دارند. ترمزهای دیسکی در برابر فرسودگی ناشی از حرارت و همچنین آب مقاوم‌ترند زیرا حرکت چرخشی دیسک باعث پرتاب و دور کردن رطوبت می‌شود و جمع شدن و فشار لبه‌های تیز لنت، آب را از صفحه پاک می‌کند. ترمزهای دیسکی در ترمزهای هنگام حرکت در خط مستقیم بهتر واکنش می‌دهند زیرا عملکردشان شبیه انبراست. در این ترمزها احتمال کشیده شدن کمتراست؛ و نکته آخر اینکه ترمزهای دیسکی درهمان حال که لنت‌ها فرسودگی پیدا می‌کنند به‌طور خودکار (اتوماتیک) تنظیم می‌شوند.

1-2 اجزاء و قطعات ترمز دیسکی و عملکرد آن‌ها

 ترمزهای دیسکی که امروزه به کارمی روند، معمولاً دارای دو شکل و طراحی اصلی هستند:

1-کالیبر ثابت

2-با کالیبر شناور

3-با کالیبر لغزنده که بسیار شبیه کالیبر شناوراست

با این تفاوت که کالیبرهای لغزنده روی صفحاتی که به این منظور ماشین‌کاری صیقلی شده‌اند، لیزمی خورند، ولی کالیبرهای شناور روی خارها یا پیچ‌های خاصی می‌لغزند. ترمزهای دیسکی – صرف‌نظر از طراحی آن-به‌صورت مونتاژ شده شامل یک توپی دیسک (قسمت چرخنده) و مجموعه لنت و پد است.

بسیاری از مزایای ترمزهای دیسکی را می‌توان به روتور یا دیسک نسبت داد. دیسک معمولی می‌تواند توپر یا داری پره‌های تهویه باشد. این دیسک از چدن ساخته‌شده است که ضریب اصطکاک بالایی دارد، در برابر سایش به‌طور خوبی عمل می‌کند و از ضریب انتشار حرارتی بالایی برخورداراست. استفاده عمومی از رو تورهای متشکل از مواد مرکب روبه رشد است و امروزه در بسیاری از خودروهای چهارچرخ (چهار دیسک) به کارمی روند.

دیسک‌های نوع تهویه دار[1] ازلحاظ ساختار و الگوی در طرح‌های مختلف ساخته می‌شوند. ساده‌ترین آن‌که حفره‌ها به‌صورت مستقیم [2] می‌باشند. در نصب این نوع فرقی بین چپ و راست وجود ندارد. نمونه دیگر حفره‌ها به‌صورت کمان[3] هستند که ازلحاظ نصب توصیه‌هایی جهت نصب‌شده است تا کانال‌ها عمل انتقال هوا (شبیه عملکرد پمپ سانتریفیوژ) را انجام دهند. نوع دیگر فاقد حفره در یک امتداد و به‌صورت الگویی جزیره مانند است. این طرح به pillar موسوم است انواع دیسک‌های تهویه دار در شکل(1-2 ) نشان داده‌شده است.

vented -[1]

straight -[2]

curved -[3]

.

.

.

.

.

.

.

 

 

منابع                                                                                                               .

 [1] Lanchester: ‘Velocity and relative contact size effect on the    thermal constriction resistance insliding solids’. ASME J. Heat Transfer, vol.119 ,feb.1997, pp. 173-177

[2] Metzler, H., “The Brake Rotor – Friction Partner of Brake Linings,” SAE Technical Paper 900847 ,1990, doi:10.4271/900847.

[3] Medonos, S., “Study of Structural Behaviour of Ventilated Brake Disc,” SAE Technical Paper 831316, 1983, doi:10.4271/831316.

[4]  Choi Ji-Hoon and In Lee: “Finite element analysis of transient thermoelastic behaviors in disk brakes”, Wear, Vol 257, pp. 47-58 (2004)

[5] Talatia Faramarz and Jalalifar S.: Analysis of heat conduction in a disk brake system. J Heat Mass Transfer 45: 1047-1059 (2000).

[6] Naji M., Al-Nimr M., Masoud S.: Transient 5thermal behavior of a cylindrical brake system. J Heat Mass Transf 36:45-49 (2000)

[7] Vehicle noise and vibration European conference on vehicle noise and vibration, London 1998  , vol.  5, pp. 191-201ISBN 1-86058-145-5

[8] Yano, M. and Murata, M., “Heat Flow on Disc Brakes,” SAE Technical Paper 931084, 1993, doi:10.4271/931084.

[9] Limpert, R., “The Thermal Performance of Automotive Disc Brakes,” SAE Technical Paper 750873, 1975, doi:10.4271/750873.

[10] Noyes, R. and Vickers, P., “Prediction of Surface Temperatures in Passenger Car Disc Brakes,” SAE Technical Paper 690457, 1969, doi:10.4271/690457

[11] Ney Francisco Ferreir,”ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE FRICTION COEFFICIENT OF FRICTION MATERIAL” Vol. 4 – pp.898-906

[12] Nakatsuji, T., Okubo, K., Fujii, T., Sasada, M. et al., “Study on Crack Initiation at Small Holes of One-piece Brake Discs,” SAE Technical Paper 2002-01-0926, 2002, doi:10.4271/2002-01-0926

[13] Lee, International Journal of Mechanical and Industrial Engineering (IJMIE), ISSN No. 2231 –6477, Vol-2, Issue-1, 2012

[14] International Journal of Thermal Sciences Modelling of heat transfer between two rollers in dry frictionVol 48, No 6, June 2009, pp 1243-1246

[15] Samie, F. and Sheridan, D., “Contact Analysis for a Passenger Car Disc Brake,” SAE Technical Paper 900005, 1990, doi:10.4271/900005

[16] T. Hogskolan: ‘Simulation of thermal stresses in a disc brake’. Product Development and Materials Engineering, MSc Thesis, School of Engineering in Jönköping,   2012

[17] Lee, Y. S., Brooks, P. C., Barton, D. C. and Crolla, D. A.: ‘A Study of Disc Brake  Squeal  Propensity  Using  a  Parametric  Finite  Element  Model’, Vehicle Noise and Vibration, IMechEConference Transactions No C521/009/98,1998

[18] A. Belhocine and M. Bouchetara: ‘Simulation of fully coupled thermomechanical analysis of disc brake rotor’. University of of Oran WSEAS transactions on applied and theoretical mechanicsIssue 3, Volume 7, July 2012

[19] Noyes, R.  N. and Vickers P.  T.: ‘Prediction of Surface Temperatures in Passenger Car DiscBrakes’, SAE Technical Paper Series: 690457, 1969.

[20] J. G. Balotin. ‘The influence of temperature on the friction coefficient of friction materials ABCM Symposium Series in Mechatronics – Vol. 4 – pp.898-906

[21] T Nakatsuji, K Okubo, T Fujii, M Sasada, Y Noguchi   (2002): ‘Study on Crack Initiation   at Small Holes of One- piece Brake Discs’. Society of Automotive Engineers, Inc 2002-01-0926.

[22] G. Babukanth & M. Vimal Teja: “Transient Analysis of Disk Brake By using Ansys Software”, pp-23-24

 [23] M. Hamraoui: ‘Thermal behavior of rollers during the rolling processes’. Applied Thermal Engineering, 29 (11-12)    (2009) 2386-2390

[24] Johnson, R. C.: ‘Predicting Part Failures,’ Mach. Des., vol. 37, no. 1, pp 137-142,January 1965no.2, pp. 157-162, January 1965

[25] Jacobsson: ‘Aspects of Disc Brake Judder’.  Professional Engineering Publishing, Volume 217Number 6. pp. 419-430, 2003

[26] A. Belhocine and M. Bouchetara: ‘Simulation of fully coupled thermomechanical analysis of disc brake rotor’. University of of Oran WSEAS transactions on applied and theoretical mechanicsIssue 3, Volume 7, July 2012

[27] Evtushenko, O. O., Ivanyk, E. H., Horbachova, N. V.:  ‘Analytic methods for thermal calculation of brakes (review)’.  Materials Science, Vol. 36, pp. 857–862, 2000

[28] Majcherczak D, Dufrenoy P (2007): ‘Tribological, thermal and mechanical coupling aspects ofthe dry sliding contact’. Tribol Int 40:834–843. doi: 10.1016/j.triboint.2006.08.004

[29] Johnson, R. C.: ‘Predicting Part Failures,’ Mach. Des., vol. 37, no. 1, pp 137-142,January 1965; No.2, pp. 157-162, January 1965

[30] Fukano, A. and Matsui, H.: ‘Development of Disc-Brake Design Method Using ComputerSimulation of Heat Phenomena’. SAE Technical Paper Series 860634, 1986

[31] Thomas J. Mackin. Thermal cracking in disc brakes. Engineering Failure Analysis 9 (2002) PP 63-76

 

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شبیه‌سازی و تحلیل تنش دیسک ترمز خودروهای سواری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

56 − 46 =