new5

طراحی خانه معمار سنندج با دریافتی از هندسه نقوش در معماری ایرانی-اسلامی

990,000تومان

توضیحات

196 صفحه

فایل Word

دانشکده معماری، گروه تخصصی معماری

پايان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی معماری(M.A)

گرایش: معماری

فهرست مطالب

چکیده 14

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 16
1-1-بیان مسئله 16
2-1 – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 18
3-1 – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 19
4-1- اهداف مشخص تحقيق 19
5-1- سؤالات تحقیق 19
6-1- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 20
7-1-متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 24
8-1– ساختار پژوهش 25
نتیجه‌گیری 25

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه نظری تحقیق
مقدمه 27
1-2- هندسه و انواع آن 27
1-1-2-کلیات و تعاریف هندسی 27
2-1-2-نظر و عمل، کاربرد هندسه عملی 29
3-1-2-هندسه عملی 29
4-1-2-آفرینش هنری، شیوه بیان هندسی 30
5-1-2-هندسه و سهم علوم ریاضی 30
6-1-2-الگوهای هندسی در طرحهای معماری 30
7-1-2-هندسه انسانی: انسان در حد واحد قیاس 31
8-1-2-معنا و مفهوم اشکال هندسی 31
1-8-1-2-مربع 31
2-8-1-2-دایره 31
3-8-1-2-مثلث 32
2-2- تناسبات هندسی 32
1-2-2-جایگاه تناسبات و اندازه‌گیری در شکل‌گیری طرح نهایی معماری 32
2-2-2-در هم آمیختگی هندسه و معماری 33
3-2-2-سابقه تناسب طلايي در معماري 34
1-3-2-2-هندسه و تناسبات در مشرق زمين 34
2-3-2-2-هندسه و تناسبات در غرب 35
4-2-2-چگونگي كاربرد تناسبات و هندسه در معماري ايران 35
5-2-2-گذری بر تناسبات طلايي 36
1-5-2-2-نمونه‌هايي از نسبت طلايي در طبيعت 37
2-5-2-2-گياهان 37
3-5-2-2-تناسبات طلايي در علم رياضي از وجوه مختلف 38
4-5-2-2-تناسب طلايي هندسي(در مستطيل طلائي) 38
5-5-2-2-روش هندسي براي رسم مستطيل طلايي 39
6-5-2-2-تناسب طلايي هندسي(در ستاره پنج پر) 39
7-5-2-2-نمونه‌هایي از كاربرد نسبت طلايي در معماري جهان 40
3-2-هندسه و سازه 41
1-3-2- هنر گره چینی و گره 44
1-1-3-2-گره چینی 44
2-1-3-2- نقشهای هندسی یا «گره» 45
3-1-3-2-بررسی ویژگیهای گره‌ها 46
2-3-2-گره‌هاي چندزمینه براساس پیچیدگی بستر غیرمسطح 47
4-2- تزیینات 48
1-4-2-بررسی تزئینات هندسی در معماری ایران 48
2-4-2-تاریخچه تزیینات 50
1-2-4-2-ایران باستان 50
2-2-4-2-دوران ایلامیان 50
3-2-4-2-دوران مادها 50
4-2-4-2-دوران هخامنشیان 51
5-2-4-2-دوران پارتیان و سلوکیان(اشکانی) 51
6-2-4-2-دوران ساسانیان 51
7-2-4-2-دوران اسلامی 52
8-2-4-2-دوران سلجوقیان 52
9-2-4-2-ایلخانیان 53
10-2-4-2-از صفویان تا دوران معاصر 53
1-10-2-4-2-مقرنس 54
2-10-2-4-2-کاربندی یا کاربست 55
3-10-2-4-2-کاربندی 56
4-10-2-4-2-کاشیکاری 56
11-2-4-2-فشاریه، زندیه، قاجار 56
3-4-2-تزیینات هندسی 57
1-3-4-2-الگوهای ستاره (شمسه) 57
5-2- رویکرد هندسی در تناسبات معماری 58
1-5-2- جایگاه طراحی پارامتریک در شکل گیری معماری معاصر کشورهای اسلامی 58
2-5-2- معماری پارامتریک از نظریه طراحی تا روش طراحی 59
1-2-5-2-زمینه‌های ظهور معماری پارامتریک 59
2-2-5-2- پارامتریک به عنوان سبک 60
3-5-2-زمینه‌های شکل‌گیری معماری الگوریتمیک 61
1-3-5-2-فرآیند طراحی پارامتریک 62
4-5-2-طراحی پارامتریک و الگوهای هندسی در معماری معاصر کشورهای اسلامی 63
5-5-2-الگوها 65
1-5-5-2-ساختار 66
2-5-5-2-فرم یابی 66
3-5-5-2-انطباق پذیری 66
4-5-5-2-خود سازماندهی 66
5-5-5-2-پوشش پوستهای 67
6-2- فضای آموزشی 67
1-6-2-فضاهای آموزشی پیشینه از گذشته 67
2-6-2-فضاهای آموزشی پیشینه از گذشته در ایران 68
1-2-6-2-تناسب و ساختار فضایی در فضای آموزشی چهارباغ و ملاعبدالله 69
3-6-2-مروری بر الگوهای جهانی آموزش هنر و معماری 72
1-3-6-2-ارکان آموزش هنر و معماری با تأکید بر عنصر محیط و دانشجو 76
2-3-6-2-انسجام در آموزش معماری (پیوند آموزشی کلاس و آتلیه) 78
3-3-6-2- روش خلاقیت– هدف آموزش هنر و معماری 79
4-6-2-نگرشهای نوین به فضاهای آموزشی 80
1-4-6-2-الگوهای طراحی فضاهای آموزشی 80
2-4-6-2-کلاس‌های سنتی 81
3-4-6-2-کارگاه یادگیری 81
4-4-6-2-اجتماعی کوچک یادگیری 82
5-4-6-2-ورودی دعوت کننده 82
6-4-6-2-فضاهای نمایش دانشجویان 83
7-4-6-2-قفسه‌های فردی 83
8-4-6-2-شفافیت 83
9-4-6-2-چشم‌اندازهای داخلی و خارجی 84
10-4-6-2-مبلمان 84
11-4-6-2-فضای دنج 85
12-4-6-2-نور روز و انرژی خورشید 85
13-4-6-2-تهویه طبیعی 85
14-4-6-2-تابش طبیعی 86
15-4-6-2-عناصر پایدار (فضای آموزشی مانند یک کتاب سه بعدی) 86
16-4-6-2-گردهم آوردن همه 87
نتیجه‌گیری 87

فصل سوم: پیشینه عملی تحقیق و ضوابط و استانداردهای طرح
مقدمه 90
1-3- بررسی نمونه‌های مشابه 90
1-1-3- تحلیل دانشگاه آزاد هنرهای اسلامی تبریز(نمونه داخلی متناسب با عملکرد) 90
2-1-3- بنای یابودی برای شهر تهران – برج آزادی – تهران، ایران- ۱۳۵۰ 93
3-1-3- نمونه خارجی (نمونه عملکردی) 108
4-1-3-دانشکده هنر و معماری ییل 112
2-3-ضوابط و استانداردهای طراحي خانه معمار و جزئيات ريز فضاها 115
1-2-3- فضاهاي آموزشي، كلاس‌هاي درس و اتاق‌هاي اساتيد 116
1-1-2-3-تيپ مستطيل 116
2-1-2-3-تيپ مربع 116
3-1-2-3-مبلمان تيپ 117
4-1-2-3-سرانه‌ها 117
5-1-2-3-دفاتراستادان 117
2-2-3- بخش دفاتراداري و آموزشي 118
3-3- بخش دوم 119
1-3-3- فضاهاي كمك آموزشي 119
1-1-3-3- بخش كامپيوتر 119
2-1-3-3-كتابخانه تخصصي 120
3-1-3-3-سالن مطالعه 121
4-1-3-3-قفسه‌هاي كتاب 121
5-1-3-3-خدمات دانشجويي 122
6-1-3-3-واحد انتشارات و خدمات چاپ 122
7-1-3-3-تجهيزات بهداشتي، رختكن و نظافت 122
8-1-3-3-سالن آمفي‌تئاتر 123
1-8-1-3-3-سالن اصلي 123
2-8-1-3-3-اتاق‌هاي پشت صحنه 124
3-8-1-3-3-ابعادسالن 124
4-8-1-3-3-اتاق پروژكسيون 124
5-8-1-3-3-فضاي انتظار و تجمع 124

فصل چهارم: روش اجرای تحقیق
مقدمه 129
1-4-روش شناسی تحقیق 129
2-4-منابع گردآوری 129
3-4- شرح کامل روش 130
1-3-4- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 130
2-3-4-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 130
4-4-بررسی اثرات مطالعات میدانی بر روند طراحی پروژه “خانه معمار سنندج 131
1-4-4-فرایند طراحی محیطه‌ای یادگیری 131
5-4-نقطه شروع طراحی خانه معمار سنندج بر مبنای 6 سوال اولیه در ذهن طراح 131
1-5-4-نقطه شروع طراحی توسط طراح شامل 6 سوال اولیه است و برای هر دوره قابل انجام است 131
2-5-4-پاسخهای دریافتی مطابق با سایت موجود در رابطه با سوالات مطرح شده بالا 133
3-5-4- نقطه شروع طراحی “خانه معمار سنندج” بر مبنای اصول و ضوابط طراحی مجتمعهای آموزشی معماری حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای 134
4-5-4-نقطه شکل‌گیری اثر “خانه معمار سنندج” بر مبنای سوالات اصلی پروژه 134
1-4-5-4-چگونه می‌توان از نقوش هندسی ایرانی-اسلامی در طراحی خانه معمار بهره برد؟ 134
2-4-5-4-ضرورت وجود یا احداث خانه معمار چیست؟ 135
3-4-5-4-چه راه کارها و تکنیک‌هایی برای ارتقاء نقوش هندسی کلاسیک به منظور استفاده از آن در معماری مدرن معاصر وجود دارد؟ 138
5-5-4-معماري الگوریتمی، معماري پارامتریک 139
1-5-5-4-فرآیند طراحی خطی، پارامتریک و غیر خطی 140
2-5-5-4-معماري غیر خطی یا سیال 141
نتیجه‌گیري 142

فصل پنجم: معرفی بستر طرح
مقدمه 145
1-5-معرفی اجمالی استان کردستان 145
2-5-معرفی اجمالی شهر سنندج 146
3-5-پیشینه‌ی معماری شهر سنندج 146
4-5-موقعیت شهر سنندج 147
1-4-5-تقسیمات سنندج 149
5-5-معرفی منطقه مورد مطالعه 149
1-5-5-توجه به مولفه‌های تاثیرگذار برگرفته از بستر طرح درانتخاب سایت 153
2-5-5-دلایل کلی انتخاب سایت حوزه طراحی خانه معمار 154
نتیجه گیری 157
فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه فرایند طراحی
مقدمه 159
1-6- روند طراحی 159
1-1-6-بکارگیری نور در مجموعه خانه معمار سنندج با الهام از روشندان‌های برج آزادی 160
2-1-6-تزیینات بکار گرفته شده در طرح 161
3-1-6-مؤلفه‌های بکار گرفته شده در طراحی جهت ایجا فضای تحقیق، پژوهش و آموزش جهت رشد معماری 162
1-3-1-6-تعریف حرکت(سیالیت)در لغت 162
2-3-1-6-انعطاف‌پذیری در لغت 163
3-3-1-6- بسط(تداوم) فضایی 163
4-1-6- ارتباط مؤلفه‌های مطرح شده با طراحی خانه معمار سنندج 166
1-4-1-6-گونه‌های انعطاف‌پذیری 166
2-4-1-6-تنوع پذیری(فضاهای چند عملکردی) 167
3-4-1-6-تطبیق پذیری 167
4-4-1-6-تغییرپذیری(تفکیک و تجمیع) 167
5-4-1-6-فرم و شكل‌های انعطاف‌پذیر 168
2-6-ابتکار و خلاقیت در محیطهای معماری مبنی بر نظریه روانشناسان 168
1-2-6- فضای ایجاد خلاقیت 168
2-2-6-فاکتورهای مؤثر بر ارتقاء خلاقیت کاربران 168
3-2-6-فضای آموزشی عرصه‌ای برای آزادي و خلاقيت 169
4-2-6-آلترناتیوهای طراحی 170
5-2-6- مستندات و دیاگرام طراحی 170
1-5-2-6-دیاگرام 170
3-6-برنامه فیزیکی 174
1-3-6- نیاز سنجی مخاطبین 175
نتیجه‌گیری 177

فهرست منابع 178

 

 

فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه
جدول1-1:پیشینه تحقیق 21
جدول1-2:پیشینه تحقیق 22
جدول 1-3:پیشینه تحقیق 23
جدول 1-4:پیشینه تحقیق 24
جدول 2-1: وجوه افتراق و اشتراک معماری در فضای آموزشی ملاعبداله و فضای آموزشی چهارباغ اصفهان، 71
جدول 3-1: سرانه‌هاي استاندارد کلاس‌ها 117
جدول 3-2: ظرفیت قفسههای کتاب بر حسب موضوع کتاب 121
جدول 3-3: عرض راهروهای متقاطع 122
جدول 3-4: فاصله صندلی‌ها از راهروها 123
جدول3-5: فضاهای مورد نیاز 125
جداول 3-6: مربوط به ریزفضاها، سرانه ها و سطح اشغال آنها 125
جدول3-7: سرانه ها و سطح اشغال-بخش فرهنگی، آموزشی 126
جدول4-1: تجزیه و تحلیل اطلاعات 130
جدول 4-2: سوالات اولیه در ذهن طراح در بدو طراحی اولیه 131
جدول4-3: سوالات اولیه در ذهن طراح در بدو طراحی اولیه 131
جدول4-4 : سوالات اولیه در ذهن طراح در بدو طراحی اولیه 132
جدول4-5: سوالات اولیه در ذهن طراح در بدو طراحی اولیه 132
جدول 4-6: سوالات اولیه در ذهن طراح در بدو طراحی اولیه 132
جدول4-7: سوالات اولیه در ذهن طراح در بدو طراحی اولیه 132
جدول 5-1: مولفه‌های تاثیر گذار در انتخاب سایت 154
جدول6-1: بکارگیری مولفه انعطافپذیری هندسی در طراحی خانه معمار سنندج 164
جدول 6-2: بکارگیری مولفه سیالیت(حرکت) در طراحی خانه معمار سنندج 165
جدول6-3: بکارگیری مولفه تداوم(بسط) در طراحی خانه معمار سنندج 166
جدول6-4: آلترناتیوهای طراحی 170
جدول6-5: مربوط به ریزفضاها، سرانه ها و سطح اشغال آنها 174
جدول 6-6: سرانه ها و سطح اشغال-بخش فرهنگی، آموزشی 174
جدول 6-7: سرانه‌ها و سطح اشغال- بخش خدمات و پشتیبانی – ارتباطی 175
جدول 6-8: شناخت مخاطبین و رویکردهای مجموعه در قبال آنان 176
جدول6-9: فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در راستای رویکردهای مجموعه 176

 

 

فهرست شکل ها

عنوان شماره صفحه
تصویر 2-1: مستطیل محاط در شش ضلعی منتظم با تناسب 1.73 و نیز مستطیل نصف آن با تناسب15، 1 36
تصویر 2-2: نسبت طلایی در جبر 38
تصویر2-3: نسبت طلایی در هندسه و مستطیل طلایی 38
تصویر2-4: نحوه ترسیم مستطیل طلایی 39
تصویر2-5: تناسبات طلایی در ستاره داوود 39
تصویر 2-6: نحوه استفاده از نسبت تناسب طلایی در اهرام مصر 40
تصویر 2-7: نحوه کاربرد مستطیل تناسب طلایی در معبد پارتنون 40
تصویر 2-8: کاشیکاری نامتناوب با استفاده از الگوهای موضعی 46
تصویر2-9: گنبد شمالی تاج الملک، مسجد جامع اصفهان، استفاده از اصل خود متشابهی از طریق رعایت تناسب ها میان جزء با کل در تزیین‌های هندسی 47
تصویر 2-10: کاربندی یزدی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان 55
تصویر2-11: خانقاه بندر آباد یزد 56
تصویر2-12: تغییرات مورفولوژیکی بلوک‌های شهری 61
تصویر 13-2: نمونهای از الگوریتم در محیط نرم افزار سه بعدی 63
تصویر 14-2: استفاده از الگوهای پارامتریک در معماری اسلامی 64
تصویر 15-2: هندسه پارامتریک به کار رفته در الگوی در و پنجره ها 64
تصویر 16-2: وحدت در کثرت در الگوی پارامتریک موتیفهای اسلامی، مسجد جامع یزد 64
تصویر 2-17: الگوی طراحی 81
تصویر2-18:نحوه‌ی طراحی کلاس 81
تصویر 2-19: نحوه‌ی چیدمان کارگاه‌های یادگیری 82
تصویر 2-20: الگوی گروه‌ها 82
تصویر 2-21: ورودی شاخص 83
تصویر2-22: شفافیت در فضای آموزشی 84
تصویر 2-23: چشم اندازهای طبیعی 84
تصویر 2-24: انعطافپذیری فضاها 85
تصویر 2-25: فضاهای خلوت و دنج 85
تصویر 2-26: تابش نور خورشید 86
تصویر2-27: طرح پایدار در فضای آموزشی 86
تصویر 2-28: ارتباط با اجتماع 87
تصویر3-1: نمای محوطه 90
تصویر3-2: قرارگیری حجم در سایت 91
تصویر3-3: ورودی 91
تصویر3-4: پلان طبقه همکف 92
تصویر3-5: دیاگرام 92
تصویر3-6: دیاگرام 92
تصویر3-7: پلان همکف و زیرزمین حجم 93
تصویر3-8: پلان طبقه اول 93
تصویر 3-9: تمای جنوبی 93
تصویر3-10: نمای شمالی 93
تصویر 3-11: برج آزادی 94
تصویر3-12: نحوه استقرار بنای برج آزادی درمیدان آزادی تهران 95
تصویر3-13: شبکه ارتباطی سواره و پیاده و تاثیرات متقابل برج آزادی 96
تصویر3-14: موقعیت برج آزادی در سایت 97
تصویر3-15: ترکیب دو جفت قوس در نمای برج آزادی 98
تصویر3-16: پلان و مقطع برج آزادی تهران 99
تصویر3-17: گذرگاه پیشینیان برج آزادی، تهران 99
تصویر3-18: تالار کهن برج آزادی، تهران 100
تصویر3-19: تالار آیینه برج آزادی، تهران 101
تصویر3-20: سالن دانستنیها برج آزادی، تهران 102
تصویر3-21: سالن نمایش برج آزادی، تهران 102
تصویر3-22: وید در برج آزادی تهران 103
تصویر3-23: بازشوهای برج آزادی تهران 104
تصویر3-24: عناصر بکار رفته در برج آزادی تهران 104
تصویر3-25: مقرنس و تزیینات بکار رفته در برج آزادی تهران 106
تصویر3-26: تزیینات بکار رفته در برج آزادی تهران 106
تصویر3-27: نماهای برج آزادی تهران 107
تصویر3-28: تناسبات بکار رفته در برج آزادی تهران 107
تصویر3-29: حجم ساختمان 108
تصویر3-30: ایده طرح 108
تصویر3-31: نحوه قرارگیری توده در سایت 109
تصویر3-32: مسیرهای دسترسی 109
تصویر3-33: مسیرهای دسترسی 110
تصویر3-34: نحوه استفاده از نور 110
تصویر3-35: پلانها 111
تصویر3-36: پلانها 111
تصویر3-37: ورودی منظم از نظر هندسی 112
تصویر3-38: پلان دانشکده هنر و معماری ییل 113
تصویر3-39: پلان دانشکده هنر و معماری ییل 113
تصویر3-40: پلان دانشکده هنر و معماری ییل 114
تصویر3-41: پلان دانشکده هنر و معماری ییل 114
تصویر3-42: نمای دانشکده هنر و معماری ییل 115
تصویر 3-43: اتاق جلسات اعضای هیات علمی 118
تصویر 3-44: اتاق اساتید با ظرفیت یک نفر 118
تصویر 3-45: دفاتر اداری همراه با صندلی برای مراجعان 119
تصویر3-46: دفاتر کار اداری همراه با قضای بایگانی 119
تصویر4-1: دیاگرام روند داده دهی الگوریتمیک 140
تصویر4-2: نمونهاي از طرحهاي غیر خطی دانشگاه پنسیلوانیا. 141
تصویر5-1: موقعیت شهر سنندج 148
تصویر5-2: عکس کدی از محوطه سایت پروژه 149
تصویر 5-3: دسترسی سواره 150
تصویر5-4: دسترسی پیاده 150
تصویر5-5:باد 151
تصویر5-6: نور 151
تصویر 5-7: آلودگی صوتی- دیدو منظر 152
تصویر 5-8: محدوده سایت- همسایگی 152
تصویر 5-9:شیب سایت 153
تصویر5-10: عکس هوایی از محوطه سایت پروژه 155
تصویر 5-11: پانورامای سایت 155
تصویر5-12: ضلع غربی سایت 155
تصویر5-13: ضلع جنوبی سایت 156
تصویر 5-14: پانوراما ضلع شمالی، غربی، جنوبی سایت 156
تصویر 5-15: ضلع غربی سایت 156
تصویر6-1: طرح شمسه 160
تصویر6-2: روشندانها، در طرحهاي هندسي 160
تصویر6-3: روشندان، در طرحهاي هندسي برج آزادی 161
تصویر 6-4: مستندات و مراحل طراحی 171
تصویر6-5: مستندات و مراحل طراحی 171
تصویر6-6: مستندات و مراحل طراحی 172
تصویر 6-7: مستندات و مراحل طراحی 172
تصویر 6-8: مستندات و مراحل طراحی 172
تصویر 6-9: مستندات و مراحل طراحی 173
تصویر 6-10: مستندات و مراحل طراحی 173

 

 

 

چکیده

مرکز آموزش معماری به عنوان يکي از ساختارهاي موثر در توسعه فناوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش محور و اشتغال زايي تخصصي مورد توجه بسياري از کشورهاي جهان واقع شده است. این مراکز، محيط‌هايي مناسب براي استقرار وحضور حرفه‌اي شرکت هاي کوچک و متوسط، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، معماری، خدمات و موسسات پژوهشي هستند که در تعامل سازنده با يکديگر و با دانشگاه‌ها به فعاليت‌هاي فناوري اشتغال دارند. در حال حاضر، مراکز مطالعات معماری ابزاري براي تعميم و ترقي همگاني محسوب مي‌شوند. از آنجايي كه این مراکز ملزم به انجام برنامه‌هاي اجباري رايج در نظام آموزشي رسمي، مانند تدريس كامل كتب درسي و برنامه‌ريزي آموزشي در يك دوره تحصيلي نيستند، لذا اين امكان براي آنان فراهم است تا موضوعات جديدي را در برنامه آموزشي خود بگنجانند. یک مرکز مطالعات معماری (خانه معمار) با انعطاف‌پذيري و آزادي عملي كه در نحوة معرفي علم معماری دارد، می‌تواند آخرين پيشرفت‌هاي طراحی معماری و فن‌آوري را به صورت عيني و واقعي به عامه مردم و دانشجویان و اساتید این حوزه، عرضه نمايد. با در نظرگیری این مساله که شهر سنندج به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور دارای پتانسیل خوبی از نظر فعالیت‌های علمی و پژوهشی است، مرکز خانه معمار در این استان می‌تواند به عنوان کارآمد‌ترین مجموعه در ایجاد و توسعه موسسات دانش بنیان معماری در سطح منطقه باشد. همچنین وجود این مرکز می‌تواند زمینه تبدیل دانش به ثروت و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی معماری را فراهم کند و باعث ارتقاء تعاملات بین صنعت و دانشگاه از طریق ارائه خدمات متناسب در حوزه‌های مختلف شود. اما در کنار این موضوع، توجه به گفتمان بین رویکردهای سنتی و مدرن برای خلق هندسه و شکل ‌های جدیداست. از این حیث؛ ضرورت استفاده از دانش امروز با در نظرگرفتن ارزش های معماری اسلامی- ایرانی برای خلق فرم و فضای بهینه، امری است که اکنون بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته است. ازین رو شایسته است ما نیز با دارا بودن میراث عظیم و پرباری از هندسه در معماری گذشته کشورمان، با طراحی مکانی به نام خانه معمار که در آن روابط و نقوش هندسه ایرانی و بومی به صورت ارتقاء یافته و هماهنگ با معماری معاصر به نمایش گذاشته شده باشد، نسخه ای از معماری بومی قابل اجرا برای ساخت و سازهای کنونی در کشور ارائه کرده ، و معماری ایرانی را بار دیگر در سطح منطقه ایی و جهانی مطرح سازیم. طراحی خانه معمار با کارکرد تبادل نظر در بین متخصصین این حوزه و آشنایی مردم و مسئولان دستگاه های اجرایی با دغدغه های معماری و فراهم کردن زمینه آموزش و یادگیری دانشجویان و علاقمندان این رشته، تاثیر بسزایی در ارتقاء سطح معماری سنندج خواهد داشت.

کلید واژه: خانه معمار، هندسه، نقوش هندسی ایرانی، سنندج.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

هندسه دانش اساسی مطالعه، اندازه گیری و جستجوی رابطه میان شکل ها، توده ها و فضاها و یکی از اساسی ترین زیرساخت های معماری اسلامی می باشد. ماده به کمک هندسه و حساب دارای ارزش می شود ( نژاد ابراهیمی، 1385). رشد و گسترش هنر اسلامی در طول سده های متمادی موجب پیدایش گنجینه هایی عظیم از الگوها و نقوش هندسی در هنر ومعماری سرزمینهای اسلامی شده است ، که معمولاً در کنار عملکردهای گوناگون، کاربرد تزئیناتی نیز داشته اند (کسرائی و نوریان، 1392). هنگامی که از نقش اسلامی سخن می رود، به دو دسته نقوش گیاهی و نقوش هندسی اشاره می شود. نقش هندسی مجموعه ایی از شکل های منظم هندسی است. از ترکیب حیرت انگیز این شکل ها ، بافت هندسی کامل و منظمی پدید می‌آید. پایه این شکل های هندسی بر دایره است که تصویری است از کمال (شعرباف، 1361).

 

 

1-1-بیان مسئله

با توجه به جنبه چند وجهی معماری و ارتباط آن با موضوعات اجتماعی، هنری، روانشناسی، زندگی شهری و…. و تاثیر گذاری و تاثیرپذیری که معماری در این زمینه ها دارد، وجود مکانی برای همفکری و همکاری در جهت تبیین اصول و حل مشکلات حوزه معماری و تعامل با دیگر حوزه-های تاثیرگذار بر معماری و آموزش معماری در قالب خانه معمار، نیازی ضروریست.
هندسه دانش اساسی مطالعه، اندازه گیری و جستجوی رابطه میان شکل ها، توده ها و فضاها و یکی از اساسی ترین زیرساخت های معماری اسلامی می باشد. ماده به کمک هندسه و حساب دارای ارزش می شود (نژاد ابراهیمی، 1385). رشد و گسترش هنر اسلامی در طول سده های متمادی موجب پیدایش گنجینه هایی عظیم از الگوها و نقوش هندسی در هنر و معماری سرزمین های اسلامی شده است ، که معمولاً در کنار عملکردهای گوناگون، کاربرد تزئیناتی نیز داشته اند (کسرائی و نوریان، 1392).
هنگامی که از نقش اسلامی سخن می رود، به دو دسته نقوش گیاهی و نقوش هندسی اشاره می شود. نقش هندسی مجموعه ایی از شکل های منظم هندسی است. از ترکیب حیرت انگیز این شکل ها ، بافت هندسی کامل و منظمی پدید می آید. پایه این شکل های هندسی بر دایره است که تصویری است از کمال (شعرباف، 1361).
شاخص های هندسه در معماری ایرانی- اسلامی شامل معنا و سازه می باشد. به عبارتی الگوهای هندسی در هنر اسلامی، در عناصر سازه ای و فرم های تزئیناتی توأمان به کار می رود. این الگوها برگرفته از طبیعت می باشند ( قره باغلو، 1386).
تأثیرسنت در معماری کشورهای اسلامی به خصوص معماری معاصر خاورمیانه بسیار قابل توجه است. فراتر از بسیاری از عوامل تمدن ساز، میراثی از سنن ویژه و منحصربه فرد منطقه ایی وجود دارد که توسط نسل های پیشین به کار رفته و خلاقانه در بازآفرینی ویژگی های امروزی دخالت دارد. به این ترتیب، سنت، نقش تعیین کننده ای درمعماری معاصر کشورهای اسلامی داشته و به وسیله معماران بومی وخارجی و به طرق مختلف به کار رفته است. سنت می تواند به شکل بسیار هوشمندانه ایی در قالب شکل معماری و تزئینات، جلوه گر شود. بنابراین؛ نباید سنت، تنهادر قالب پوسته ایی بر نمای بنا تجلی یابد (کامل نیا، 1393).
یکی از چالش های معماری اسلامی معاصر، عدم گفتمان بین رویکردهای سنتی و مدرن برای خلق هندسه و شکل های جدید است. از این حیث ضرورت استفاده از دانش امروز با در نظرگرفتن ارزش های معماری اسلامی- ایرانی برای خلق فرم و فضای بهینه، امری است که اکنون بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته است. جایگزینی هندسه پارامتریک به جای هندسه کلاسیک نقوش، بررسی توده ها و شکل های پیچیده و رابطه میان آنها را در فضای کامپیوتر میسر می سازد. الگوریتم های کامپیوتر با پارامترهایی مانند تقارن، هماهنگی، انعکاس، چرخش، کاهش و افزایش به خلق مدل های حجمی جدید و تفسیر مجدد الگوهای هندسی قدیمی می پردازد. تولید طرح های کریستال مانند تکرارپذیر با استفاده از گرافیک کامپیوتر و الگوهای ستاره دار بر اساس الگوهای شعاعی و متقارن، نمونه هایی از کاربرد نقوش هندسی با استفاده از معماری پارامتریک در معماری کشورهای اسلامی می باشد ( قره باغلو، 1386).
در سال های اخیر تأکید بر عناصر تغییر شکل یافته معماری گذشته در کشورهای حوزه خاورمیانه مانند استفاده از نقوش هندسی پارامتریک در طرح ها ( توأم با تلفیق گرایش های معماری پایدار) تبدیل به دستور زبان جدیدی در معماری کشورهای اسلامی شده است. بررسی ویژگی های معماری در نمونه های معماری معاصر کشورهای اسلامی نشان می دهند که در سال های اخیر مؤلفه های قابل بازشناسی این نمونه از معماری شامل مواردی است، نظیر؛تأکید بر فرآیند طراحی به جای محصول معماری، استفاده از رویکردهای مشارکتی در طراحی، توجه به ویژگی های معماری پایدار ، استفاده از شاخصه های طراحی سبز در ساختمان و توجه به موضوع انرژی، استفاده از شبکه های فضایی هندسی (پوسته پارامتریک) در فرم بیرونی بنا و تلفیق مصالح بومی با مصالح مدرن (کامل نیا، 1393).
از این رو؛ شایسته است ما نیز با داشتن میراث عظیم و پرباری از هندسه در معماری گذشته کشورمان، با طراحی مکانی به نام خانه معمار که در آن روابط و نقوش هندسه ایرانی و بومی به صورت ارتقا یافته و هماهنگ با معماری معاصر به نمایش گذاشته شده باشد، نسخه ای از معماری بومی قابل اجرا برای ساخت و سازهای کنونی در کشور ارائه کرده ، و معماری ایرانی را بار دیگر در سطح منطقه ایی و جهانی مطرح سازیم. طراحی خانه معمار با کارکرد تبادل نظر در بین متخصصین این حوزه و آشنایی مردم و مسئولان دستگاه های اجرایی با دغدغه های معماری و فراهم کردن زمینه آموزش و یادگیری دانشجویان و علاقمندان این رشته، تاثیر بسزایی در ارتقاء سطح معماری سنندج خواهد داشت.

 

1-2 – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:

استفاده از تکنولوژی و معماری روز دنیا بدون توجه به ارزش ها و فرهنگ یک کشور، چالشی است که اذهان علمی و عملی را در کشورهای میزبان به خود معطوف ساخته است. برای برون رفت از مشکلات ناشی از عدم تطابق ارزش های کشور میزبان با تکنولوژی و سبک های جدید، می بایست این فناوری های نوین و سبک ها از فیلتر بومی سازی بگذرند. دریک نگاه کلی، هدف از بومی سازی ارائه راه کارهای عملی برای هرچه نزدیکتر ساختن معماری نوین با چهارچوب های فرهنگی، هنری، معماری و شرایط زندگی در کشور میزبان است. می توان مشاهده نمود که نقوش هندسه ایرانی-اسلامی که بسیاری از بناهای شاخص کشور ما بدان تزیین شده اند ، دارای پتانسیل بالایی در راستای نیل به این مهم هستند. امروزه نیز بسیاری از معماران مشهوری که برای منطقه خاورمیانه بنایی را طراحی می کنند، گوشه چشمی به این الگو واره های بدیع هنر ایرانی-اسلامی دارند و بدین وسیله طرح خود را شاخص کرده و با معماری بومی پیوند می زنند. امروزه این نقوش علاوه بر حفظ عملکرد خود به عنوان عناصر تزئینی در بسیاری از پروژه‌های با مقیاس بزرگ در نما و پوسته های ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته اند وحتی در مواردی در نقش سازه و معماری به کار رفته اند (مسعودی، احسان و آرزو خرم، ۱۳۹۳) . لذا، میبایست با شناخت نقش هندسه و الگوهای هندسی در معماری ایرانی و تبیین اصول اجرایی و کاربردی ، از آن ها در ساخت و سازهای کنونی کشور بهره گرفت.

 

1-3 – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

با توجه به قدمت شهر سنندج و دارا بودن ابنیه تاریخی و سبک معماری تاریخی خاص خود و با توجه به گسترش روز افزون شهر در دهه های اخیر، ایجاد بنایی به عنوان خانه معمار که در آن معماران و طراحان حوزه ساختمانی و شهری با همکاری و تعامل با یکدیگر در عین حل مشکلات شهری معاصر (ترافیک ، آلودگی بصری و …) سعی در ایجاد سبک معماری بومی و منطبق با اقلیم و فرهنگ این شهر تاریخی بنمایند، ضروری می باشد.

 

1-4- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

– هدف آرمانی
هویت بخشی به ساخت و سازهای معماری
– هدف کلی
بهره گیری از هندسه بومی (ایرانی-اسلامی) در ساخت و سازهای کنونی
– اهداف ویژه و کاربردی
تدوین و ارائه اصول و روش های کاربردی وساخت نمونه ایی برای بهره گیری از نقوش هندسی ایرانی-اسلامی در ساختمان

 

1-5- سؤالات تحقیق

1-چگونه می توان از نقوش هندسی ایرانی- اسلامی در طراحی خانه معمار بهره برد؟
2-ضرورت وجود یا احداث خانه معمار چیست؟
3-چه راه کارها و تکنیک هایی برای ارتقاء نقوش هندسی کلاسیک به منظور استفاده از آن در معماری مدرن معاصر وجود دارد؟

 

 

1-6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در باب موضوع، نقش هندسه در معماری ایرانی، تاکنون تحقیقات، مقالات و کتاب های زیادی نگاشته شده است که در هر کدام از آن ها سعی شده است با بررسی کلیت هندسه در معماری ایرانی یا بررسی جزئی تر آیتم هایی همچون چلیپا یا شمسه در هندسه ایرانی، زمینه بازشناسی و در نهایت به کارگیری هندسه در معماری معاصر ایران فراهم شود. برای مثال:
– سونیا سیلوایه ؛ خسرو دانشجو؛ سعید فرمهین فراهانی- در مقاله ای با عنوان (هندسه در معماری ایـرانی پیش از اسلام و تجلی آن در معماری معاصر ایران ، 1392) ، اظهار داشته است که: هندسه یکی از بنیان‎های هنر و معماری سنتی ایران است که در سراسرآثار فاخر به جای مانده از گذشته، می‎توان نمودهایی از آن را مشاهده کرد. این مهم در معماری اهمیت بیشتری می‎یابد، زیرا؛ مبنای کار معماری «ساختن» است و برای ساختن لازم است از یک هندسه و نظم دقیق استفاده شود. نه تنها آثار معماری سنتی ایرانی، از دوره باستان تا دوران اسلامی از هندسه بهره برده‎اند، بلکه معماری معاصر ایران نیز خود را پای‌بند به این اصول معرفی می‎کند.
– مسعودی، احسان در مقاله ایی با عنوان (بررسی کاربرد نقوش هندسی ایرانی-اسلامی در معماری امروز ، 1393) ، بیان نموده است که : امروزه نیز بسیاری از معماران مشهوری که برای منطقه خاورمیانه بنایی را طراحی می کنند، گوشه چشمی به این الگو واره های بدیع هنر ایرانی- اسلامی دارند و بدین وسیله طرح خود را شاخص کرده و با معماری بومی پیوند می زنند. امروزه این نقوش علاوه بر حفظ عملکرد خود به عنوان عناصر تزئینی در بسیاری از پروژه های با مقیاس بزرگ در نما و پوسته های ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته اند وحتی در مواردی در نقش سازه و معماری به کار رفته اند(مسعودی و خرم، ۱۳۹۳).
– اسدی ، هانی در مقاله ای با عنوان (هندسه در معماری و ساختمان، 1393)، چنین بیان نموده است: معماری ادوار گذشته ایران ، همواره ملهم از به کارگیری هندسه و شیوه های ترسیم غنی و دقیق بود، تا بدان حد که آگاهی از قواعد ریاضی و ترسیم و به کار گرفتن انواع خاص از آن وظیفه هر معماری بوده و فراتر از آن ، دانش مهندسی با معرفت ها و بینش هندسی معنی می یافته و وجه تمایز معماران و رقابت آنان با یکدیگر نیز بر همین محور استوار بوده است.
– کوهی فرد، الناز در مقاله ای با عنوان (بررسی نقش هندسه در هویت معماری ایرانی- اسلامی، اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، 1393 )، این گونه بیان کرده است : استفاده ازترسیمات هندسی در هنر و معماری ایران سابقه ای طولانی دارد طرح مایه‌های هندسی مخصوصا پس از اسلام برای معین کردن اندازه های بنا و بدست آوردن تناسبات مطلوب مورد استفاده قرارگرفته است. معماری اسلامی – ایرانی درفرهنگ تشیع میراث گران قدری است که ازنسل های گذشته به یادگار گرفته شده و نمونه های ارزشمند آن در نظام برنامه ریزی طراحی و مدیریت شهرهای تاریخی ایران به خوبی قابل مشاهده و بازشناسی می باشند. در جداول زیر خلاصه ایی از کتاب ها، مقالات و پایان نامه های نگاشته شده در این زمینه، آورده شده است.

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

فهرست منابع

– ابوالقاسمي، لطيف.(1385 ). هنجار شکل يابي در معماري اسلامي ايران.چاپ سمت، تهران.
– امامی، صابری. (1381). نماد و تمثیل، تفاو تها و شبا هت ها. کتاب ماه.
– اندرسون، والترترون. (1381). اينجا چه خبره، مدرنيته و پست مدرن. ترجمه: حسينعلي نوذري، نقش جهان، انتشارات: تهران.
– اوکین، برنارد. (1384). معماری تیموری در خراسان. ترجمه علی آخشینی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، تهران.
– بروک، اریک. (1387). نقوش هندسی در هنر سلامی.ترجمه بهروز ذبیحیان، مازیار، تهران.
– بزرگمهري، زهره و محمد کريم پیرنیا. (1385). هندسه در معماري. سبحان نور، تهران.
– بنه ولو، لئوناردو. (1380). تاريخ معماري مدرن. ترجمه: دكتر سيروس باور، دانشگاه تهران.
– بوزجاني، ابوالوفاء محمد بن محمد. (1369). هندسه ايراني. ترجمه سيد عليرضا جذبي، سروش، تهران.
– پور احمدي، يوسفي و سرابي، مجتبي و مجتبي، مهدي. (1391). نسبت طول به عرض حياط و اتاق ها درخانه هاي سنتي يزد. هنرهاي زيبا، معماري و- شهرسازي، شماره 43 ، ص 89.
– پیرنیا، محمد کریم. (1360). کار بندی، هندسه در معماری ایران. به کوشش زهره بزرگمهری، مجله اثر ش 6، تهران.
– پیرنیا، محمد کریم. (1364). معماری ایرانی درس‌های سازمان حفاظت آثار باستانی. به کوشش مهندس امیر حسین رآیتی مقدم.
– پیرنیا، محمد کریم. (1369). درس نامه معماری اسلامی 1. دانشگاه تهران، تهران.
– پیرنیا، محمد کریم. (1370). درس نامه معماری اسلامی 2. دانشگاه تهران، تهران.
– پیرنیا، محمدکریم.(1387). سبک شناسی معماري ایرانی. چاپ هشتم. تهران: سروش دانش 1387.
– پیمان، رزمجو. (1393). طراحی دانشگاه ها و جزییات ریز فضاها. دانشگاه پيام نور: تهران.ص8.
– تهرانی، فرهاد. (1372). درس نامه شناخت اهداف معمار اسلامی در بیان جمال. دانشکده معماری و شهرسازی بهشتی، تهران.
– توسلی، محمود. (1383). هنر هندسه، پویایی اشکال و احجام. انتشارات پیام، تهران.
– حجتی، میرمحمد علی. (1379). پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری. آرشیو دانشکده‌ معماری دانشگاه یزد.
– حسینی، سیدهاشم و فراشی ابرقویی، حسین. (1393). تحلیل جنبه‌های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع. فصلنامه علمی پژوهشی نگره شماره 9 ،ص 36.
– حصوری، علی.( 1385). مبانی طراحی سنتی در ایران.انتشارات چشمه، تهران.
– حقیقت نقش، ندیمی، هادی. (1387). مجموعه مقالات دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران. جلد دوم، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.
– حلی، اکبر. (1365). گره ها و قوس ها در معماری ایران. انتشارات بی نا، تهران.
– خبازی، زوبین.(1391). پارادایم معماری الگوریتمیک. انتشارات کسری، تهران.
– رجبی الاصل، موسی. (1381). نقش و رنگ در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. میراث فرهنگی، تهران.
– رضالو، رضا و آیرملو، یحیی و میرزا آقاجانی، اسدالله. (1391). مطالعه سیر تحول نقوش چلیپایی در تزیینات معماری دوره اسلامی ایران و زیبایی شناسی و نمادشناسی آن. نشریه هنرهای زیبا، دوره 18 ، شماره91.
– رهپیما، حسن. (1383). پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری. آرشیو دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه گیلان.
– رید، هربرت. (1354). معنی هنر. ترجمه نجف دریا بندری. شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران.
– زارعي، محمدابراهيم. (1383). آشنايي با معماري جهان. همدان: بوعلي سينا.
– ستاری، جلال. (1387). هنر مقدس. بورکهارت، تیتوس، ترجمه ی انتشارات سروش، تهران.
– سعيد، عصام و پرمان، آيشه. (1377). نقش‌های هندسي در هنر اسلامي. ترجمه مسعود رجب نيا، سروش، تهران.
– السعید، عصام و عایشه، پارمان. (1389). نقشهاي هندسی در هنر اسلامی. چاپ چهارم، با ترجمه مسعود رجب نیا، انتشارات سروش، تهران.
– شپرد ،آن. (1375). تربیت به ره کجا می سپارد ؟. ترجمه: انتشارات دانشگاه تهران.ص60.
– شپرد، آن. (1375). مباني فلسفه هنر. ترجمه علي رامين، انتشارات علمي وفرهنگي. تهران.ص55.
– شرف الدین، احمد. (1353). چند مسئله مشهور هندسه. کتاب‌های سیمرغ، تهران.
– شریعتمداری ، علی. (1375). ترجمه: مربیان بزرگ. انتشارات: دانشگاه تهران. ص13-71
– شعرباف، اصغر. (1385). گره و کاربندی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور: سبحان نور.
– شفایی، جواد. (1380). هنر گره سازی در معماری و درودگری. انجمن آثار و مفاخر، تهران.
– شماعی، علی، پور احمد، احمد. (1384). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.
– صاحب محمدیان، منصور و فرامزی، سینا. (1391). مقایسه نظم شبه تناوبی شاه گره با ساختار شبه بلوری سیلیکون. نشریه هنرهای زیبا، شماره40، ص۴.
– صفوی، امان الله. (1366). روند تکوینی و تطبیقی تعلیم و تربیت جهانی در قرن بیستم. انتشارات: رشد.
– علاقبند، راد. (1381). معني زيبايي. ترجم : پرويز مرزبان، انتشارات علمي وفرهنگي. تهران.ص3 .
– عليجاني، بهلول. (1374). آب وهواي ايران. دانشگاه پيام نور: تهران.ص8.
– فارابی، ابوالنصرمحمد. (1381). احصاء العلم. ترجمه حسین خدیو جم، علمی و فرهنگی، تهران.
– فره وشی، بهرام. (1352). فرهنگ پهلوی.دانشگاه تهران، تهران.
– فلامکی، منصور. (1378). تکنولوژی مرمت معماری.انتشارات فضا، تهران.
– قاضی زاده، بهرام. (1390). اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی.ص22.
– قباديان ، وحيد. (1382). مباني ومفاهيم در معماري معاصرغرب. دفتر پژوهشهاي فرهنگي: تهران.ص15.
– قباديان، وحيد.(1382). پهنه بندي اقليمي ايران. دانشگاه تهران: تهران.ص18.
– قرائتی، مهران. (1380). پایان نامه کارشناسی ارشد معماری. آرشیو دانشکده معماری دانشگاه هنر (پردیس اصفهان).
– قربانی، ابوالقاسم و شیخان، محمد علی. (1371). بوزجانی نامه.انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
– قربانی، ابوالقاسم. (1370). نسوی نامه. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.
– الكساندر، كريستوفر. (1381). معماري و راز جاودانگي. ترجمه: مهرداد قيومي بيدهندي. دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ص33-36.
– كسمائي، مرتضي.(1383). اقليم و معماري. نشر :خاك، تهران.ص7-54.
– كليچي، غلامرضا و انصاري، حميدرضا. (1383). معماري معاصر درايران ، گرايش‌ها وچالش‌ها. معماري و شهرسازي. تهران.ص44.
– كنت، لب و دانله، واستون. (1384). طراحي اقليمي. ترجمه وحيدقباديان، محمدفيض نوري، دانشگاه تهران: تهران.
– کامل نیا، حامد. (1388). الگوهای معماری فضاهای آموزشی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
– کاملنیا، حامد. (1393). “الگو واره‌های نوین درمعماری معاصر کشورهای اسلامی(تحلیل و بررسی الگوواره‌های معماری معاصر در کشورهای اسلامی)”. مشهد: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تکیه بر مولفه‌های شهر اسلامی.
– کریمی، مصطفی. (1395). زمان رشد ذهنی کودک. انتشارات شبگیر، تهران.
– کسرائی، محمدحسین و نوریان، یحیی. (1392).”گره‌های چند زمینه بر اساس پیچیدگی بستر غیرمسطح (با تمرکز بر کاربرد آنها در سطوح گنبدی)”. نخستین همایش فناوری و سازههای سنتی با محور گنبدها، تهران: موسسه آموزش عالی علوم و فنون تهران.
– کیانمهر، قباد و خزاعی، محمد. (1389). مفاهیم و بیان عددی در هنرگره چینی صفوی. کتاب ماه هنر .
– کیانی، محمد یوسف. (1365). نظری اجمالی به شهرسازی و شهرنشینی در ایران. میراث فرهنگی، تهران.
– گدار، آندره و سیرو، ماکسیم و گدار، یدا. (1375). آثار ايران، ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم. آستان قدس رضوي، تهران.
– گوشه گیر ، علاء الدین. (1370). مسکن و معماری در جامعه روستایی گیلان. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ..
– گيدئن، زيگفرد. (1380). فضا، زمان، معماري. ترجمه دكترمنوچهرمزيني، انتشارات علمي،فرهنگي تهران.
– ماری، آنه (1388). راز اعداد شیمل. ترجمة فاطمه توفیقی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم ،1388.
– ماهرالنقش، محمود. (1363). طرح و اجراي نقوش در کاشی کاري. موزه رضا عباسی، تهران.
– محمد ابن محمد البوزجانی ابوالوفاء. (1367). هندسه ایرانی؛کاربرد هندسه در عمل. چاپ چهارم. با ترجمه علی رضا جذبی. انتشارات سروش، تهران.
– محمدپورسرای, معصومه.(1394). بررسی تزئینات هندسی در معماری ایران (بررسی موردی الگوی ستاره اسلامی) . کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
– مسعودی, احسان و آرزو، خرم. (1393). بررسی کاربرد نقوش هندسه ایرانی – اسلامی در معماری امروز. دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری.
– مکنزی، دیوید نیل. (1388). فرهنگ کوچک زبان پهلوی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
– نجیب اوغلو.(1387). هندسه و تزیین در معماری اسلامی. ترجمه مهرداد قیومی، انتشارات روزنه، تهران.
– نقره كار، عبدالحميد. (1393). مباني نظري معماري. تهران، دانشگاه پيام نور.
– نوربرگ ،كريستيان. (1382). معماري: معنا ومكان. ترجمه ويدا نوروز برازجاني، انتشارات: جان جهان، تهران .
– نويفرت، ارنست. (1383). اطلاعات معماري. ترجمه حسين مظفري ترشيزي ، انتشارات آزاده.
– الهام، فاطمی. (1396). آشنایی با مرمت ابنیه. چاپ دوم، نشر کتابدار.
– هیلن براند، روبرت. (1385). معماری اسلامی پیروزی شکل و رنگ. ترجمه باقر آیت الله زاده شیرازی، روزنه، تهران.
– وايت، ادوارت. (1383). مفاهيم پايه درمعماري. ترجمه دكتر عليرضا عيني فر ، دانشگاه تهران. ص62.

مجلات
– پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی (فصلنامه)، شماره 13و14، 1375 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
– صفه(مجله)شماره‌های 2و19و20و25و29و 30 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
– معماری و شهر سازی (مجله )،دوره چهارم ،شماره 24، 1372، انتشار ات زیبا
– معماری و فرهنگ (فصلنامه ) شماره‌های 1و6و 79و 1378،انتشارات زیبا

منابع لاتین
– Abas, Syed Jan, and Amer Shaker Salman. “Geometric and group theoretic methods for computer graphics studies of Islamic symmetric patterns.” Computer Graphics Forum, no. 11 (1992): 43–53.
– Bodner, B. Lynn. “A Nine- and Twelve-Pointed Star Polygon Design of the Tashkent Scrolls.” Bridges conference proceedings. Coimbra, Portugal: The Bridges Organization, 2011. 147-154.
– “Bourgoin’s 14-Pointed Star Polygon Designs.” Bridges conference proceedings. Pecs, Hungary: The Bridges Organization, 2010. 135-142.
– “The Topkapı Scroll’s Thirteen-Pointed Star Polygon Design.” Bridges conference proceedings.
– Meryland, United States: The Bridges Organization, 2012. 157-164.
– Bonner, Jay. “Three Traditions of Self-Similarity in Fourteenth and Fifteenth Century Islamic Geometric Ornament.” Bridges conference proceedings. Granada, Spain: The Bridges Organization, 2003.
– Bourgoin, J. Arabic Geometrical Pattern and Design. Dover Publications, 1973.
– Castera, Jean-Marc. “Flying Patterns.” Bridges conference proceedings. Coimbra, Portugal: The Bridges Organization, 2011. 263-270.
– Dunham, Douglas. “Hyperbolic Truchet Tilings.” Bridges conference proceedings. Coimbra, Portugal: The Bridges Organization, 2011. 311-318.
– “Hyperbolic Vasarely Patterns.” Bridges conference proceedings. Pecs, Hungary: The Bridges Organization, 2010. 347-352.
– Grunbaum, Branko , and G. C. Shephard. “Interlace patterns in islamic and moorish art.” Leonardo, 1992: 331–339.
– Hankin, E. Hanbury . “Examples of methods of drawing geometrical arabesque patterns.” TheMathematical Gazette, 1925: 371–373.
– Hankin, E. Hanbury. “Some difficult Saracenic designs II.” TheMathematical Gazette, 1934: 165–168.
– Hankin, E. Hanbury. “Some difficult Saracenic designs III.” The Mathematical Gazette, 1936: 318–319.
– The Drawing of Geometric Patterns in Saracenic Art. Vol. 15 of Memoirs of the Archaeological Society of India. Government of India, 1925.
– Kaplan, Craig S. “Computer Generated Islamic Star Patterns.” Bridges conference proceedings. Winfield, Kansas, USA: The Bridges Organization, 2000. “Islamic Star Patterns from Polygons in Contact.” Edited by Kori Inkpen and Michiel van de Panne.
– Proceedings of the Graphics Interface 2005 Conference. Victoria, British Columbia, Canada: Canadian Human-Computer Communications Society, 2005. 177-185.
– Kaplan, Craig S., and David H. Salsin. “Islamic Star Patterns in Absolute Geometry.” ACM Trans. Graph 23, no. 2 (2004): 97–119.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی خانه معمار سنندج با دریافتی از هندسه نقوش در معماری ایرانی-اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 5 =

شناسه محصول: kord010 دسته: برچسب: , , ,