طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای

59,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان مطالب……..شماره صفحه
فصل اول : کلیات
چکیده 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 3
1-3-فرضیات تحقیق 6
1-4-اهداف تحقیق 6
1-4-1-هدف کاربردی 6
1-5-روش تحقیق 7
1-5-1-ابزارگردآوری اطلاعات 7
1-5-2-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 7
1-6-آشنایی با موزه 7
1-6-1-تعریف موزه 8
1-6-3-تاریخچه موزه و موزه داری در ایران وجهان 9
1-6-4-انواع موزه ها 10
1-6-4-1-موزه های تاریخی 10
1-6-4-2-موزه های علمی 11
1-6-4-3-موزه های فضای باز 11
1-6-4-4-موزه های محلی یا منطقه ای 11
1-6-4-5-موزه های سیار 12
1-6-4-6-موزه های هنری 12
1-6-5-معماری موزه ها 12
1-6-6-زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی موزه 13
1-7-ساختار پایان نامه 15
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
2-1-مقدمه 16
2-2-هنر های مدرن 17
2-2-1-تاثیر هنر مدرن در معماری 17
2-2-2-تاثیر هنر مدرن بر نقاشی 18
2-2-3-تاثیر هنر مدرن بر مجسمه سازی 20
2-2-4-تاثیر هنر مدرن بر عکاسی 21
2-2-5-تاثیر هنر مدرن بر هنرهای چند رسانه ای 22
2-3-چندرسانه ای 23
2-3-1-تاریخچه ی مختصری از رسانه و چندرسانه ای 23
2-3-2-چندرسانه‌ای 26
2-3-3-هفت اصل طراحی چند رسانه ای 27
2-3-4-طراحی و تولید چندرسانه ای 28
2-3-5-ارزیابی بصری در یک محیط چندرسانه ای 29
2-3-6-طراحی گرافیک در هنر چندرسانه ای 30
2-3-7-انواع هنرهای چندرسانه ای 32
2-3-7-1-ویدئوآرت 32
2-3-7-2-لیزر و هولوگرافیک آرت 37
2-3-7-3-فتوآرت 37
2-3-7-4-چیدمان های چند رسانه ای ترکیبی 38
2-3-7-5-اینترنت آرت 39
2-4-پیشینه ی تحقیق 40
فصل سوم: بررسی نمونه های موردی
3-1-مقدمه 44
3-2-بررسی نمونه های خارجی 44
3-2-1- موزه هنرهای مدرن ( واکایامای ژاپن) 44
3-2-2- موزه هنرهای مدرن (فورت وورت ایالات متحده) 48
483-2-3-موزه هنر مدرن (نیویورک آمریکا) 50
3-3-بررسی نمونه های داخلی 53
3-3-1-موزه هنرهای معاصر تهران 53
3-3-2-موزه ی ملی ایران 57
3-3-3-موزه هنرهای ملی 59
3-4-جمع بندی بررسی نمونه های موردی 62
فصل چهارم: استانداردها و ریزفضاهای طراحی موزه
4-1-مقدمه 65
4-2-عرصه بندی مجموعه موزه 66
4-3-معرفی فضاها و روابط آنها 70
4-3-1-ورودی موزه 70
4-3-2-گالری ها یا تالار نمایش آثار در موزه 71
4-3-3-قرار گیری اشیادر موزه 74
4-4-نورپردازی گالری ها 75
4-5-تنظیم شرایط محیطی در فضاهای موجود در موزه 77
4-5-1-تهویه ی مطبوع 77
4-5-2-اکوستیک 77
4-5-3-حریق 77

فصل پنجم: شناخت بستر طرح
5-1-ساختار کالبدی شهر تهران 7879
5-2-معرفی اجمالی منطقه 7 تهران 79
5-3-ویژگی تاریخی منطقه 7 تهران 80
5-4-نواحي منطقه 7 در وضع موجود 82
5-5-نظام تقسيمات محله اي منطقه 7 و وسعت و جمعیت آنها 82
5-6-ويژگي هاي عمده منطقه 84
5-7-سازمان فضايي ـ وضع موجود منطقه 7 تهران 85
5-8-وضعیت شبكه معابر در منطقه 7 85
5-8-1-مقايسه وضعيت موجود و آتي شبكه معابر منطقه 86
5-9-کاربری های وضع موجود منطقه ی 7تهران 86
5-10-تحليل وضعيت (SWOT) منطقه 7 تهران 87
5-11-عباس آباد 89
5-11-1-تاریخچه ی پیدایش محله عباس آباد 89
5-11-2-محدوده محله عباس آباد 91
5-11-3-کاربری های موجود و موردنیاز عباس آباد 92
5-12-وضعیت کالبدی عباس آباد 92
5-12-1-جایگاه و موقعیت عمومی اراضی عباس آباد 93
5-12-2-قابلیت های زیست محیطی عباس آباد 95
5-12-3-اراضی عباس آباد، منطقه ویژه اکولوژیک تهران 95
5-12-4-قنات عباس آباد 96
5-13-مصالح به کار گرفته شده برای حفظ زیست محیطی 96
5-14-وضعیت عباس آباد از نظر خدمات عمومی و حمل و نقل شهری 97
5-15-اصول و محورهای هدایت و کنترل توسعه اراضی عباس آباد 97
5-16-مطالعات زمین شناسی عباس آباد 98
5-17-طرح « لوالين ديويس» در منطقه عباس آباد 98
5-17-1-موزه ملي 100
5-17-2-موزه هنرهاي مدرن 101
5-17-3-موزه نساجي 101
5-17-4-مركز تئاتر 102
5-17-5-طرح جامع مصوب در منطقه عباس آباد 103
فصل ششم : روند طراحی
6-1-مقدمه 105
6-2-محدوده سایت مورد نظر 105
6-2-1- همسایگی سایت 106
6-2-2-دسترسی های سایت مورد نظر 107
6-2-3-دید و منظر در سایت مورد نظر 109
6-3-برنامه ریزی فیزیکی 109
6-3-1-نکات حائز اهميت در طراحي موزه هنر های مدرن از نگاه ناظر دروني 110
6-2-3-نکات حائز اهميت در طراحي موزه از نگاه ناظر بيروني 111
6-2-4-نکات مهم در طراحی معماری موزه هنرهای مدرن با تکیه بر مولتی مدیا 111
6-2-5-برنامه عملکردی و فیزیکی طراحی موزه ی هنرهای مدرن با تاکید بر مولتی مدیا 113
6-3-ابعاد و اندازه ها برای طراحی 117
6-4-استفاده از امکانات مولتی مدیا در طراحی 122
6-4- ایده های طراحی 122
6-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده 124
منابع و ماخذ 124
پیوست…………..128
چکیده لاتین 129

 

 

فهرست تصاویر و جداول

تصویر(3-1) : سایت پلان موزه و پرسپکتیو دید پرنده 45
تصویر(3-2): نماهایی از موزه ی هنرهای مدرن 45
تصویر(3-3): دسترسی به موزه از خیابان اصلی مجاور سایت 46
تصویر(3-4): پلان تراز ورودی و طبقه ی اول موزه 47
تصویر(3-5) : فضاهای داخلی موزه هنرهای مدرن ژاپن 47
تصویر(3-6): پلان طبقه همکف 48
تصویر(3-7): نماهای موزه از جهات محتلف 49
تصویر(3-8): فضاهای داخلی و گالری ها 50
تصویر(3-9) : ساختمان موزه هنرهای مدرن 51
تصویر(3-10): اتاق باران 52
تصویر(3-11) : نمای داخلی ساختمان موزه هنرهای مدرن 52
تصویر(3-12) : محوطه موزه هنرهای مدرن نیویورک 52
تصویر(3-13) : سایت پلان مجموعه موزه ی هنرهای معاصر 53
تصویر(3-14) : پلان های مجموعه موزه ی هنرهای معاصر تهران 54
تصویر(3-15) : نمایش بخش های مختلف موزه هنرهای معاصر تهران 55
تصویر(3-16) : نمایی از ساختمان موزه ی هنرهای معاصر تهران 56
تصویر(3-17): نمایی از موزه ی ملی ایران 58
تصویر(3-18) : فضاهای داخلی و گالری ها 58
تصویر(3-19): برخی از اشیای گران بهای گالری های موزه ملی ایران 59
تصویر(3-20): نمای ورودی ساختمان موزه هنرهای ملی 60
تصویر(3-21): نمای ورودی و داخلی موزه هنرهای ملی 61
تصویر(3-21): معماری فضاهای موزه 61
تصویر(4-1) : نمونه ای از طراحی داخلی فضای آمفی تئاتر 67
تصویر(4-2): نمونه ای از طراحی کتابخانه در فضای موزه 67
تصویر(4-3) : نمونه ای از عرصه خدمات رفاهی و عمومی 68
تصویر(4-4) :نمونه ای از انبارهای موجود در موزه ها 69
تصویر(4-5) : نمونه ای از سیرکولاسیون فضای موزه 72
تصویر(4-6) : طراحی سیرکولاسیون در پلان 72
تصویر(4-7) : طراحی سیرکولاسیون در طبقات 72
تصویر(4-8) : نمونه ای هایی از نورپردازی طبیعی در موزه 76
تصویر(4-8) : نمونه ای از نورپردازی جانبی در موزه ها 76
تصویر(5-1) : جایگاه منطقه 7 در شهر تهران 79
تصویر(5-2): نقشه سازمان فضايي شهر تهران در طرح جامع و موقعيت منطقه 80
تصویر(5-3): رشد تاریخی شهر تهران 81
تصویر(5-4): گسترش کالبدی در دوران قاجار 81
تصویر(5-5): گسترش کالبدی در دوران پهلوی اول 81
تصویر(5-6) :بافت موجود شهری در سال 1335 81
تصویر(5-7): بافت موجود شهري در سال 1358 81
تصویر(5-8): نواحی موجود در منطقه ی 7 شهرداری تهران 82
تصویر(5-9): سازمان فضایی وضع موجود منطقه 7 85
تصویر(5-10): نقشه شبکه ی معابر منطقه 5 تهران 86
تصویر(5-11): کاربری های وضع موجود منطقه 7 87
تصویر(5-12): فضای سبز و شیب اراضی عباس آباد 93
تصویر(5-13): کاربری های طرح لوالين ديويس 100
تصویر(5-14): پلان و پرسپکتیو مجموعه موزه هنرهاي مدرن 101
تصویر(5-15): پلان و پرسپکتیو مجموعه موزه نساجی 102
تصویر(5-16): پلان و پرسپکتیو مجموعه مركز تئاتر 102
تصویر(5-17): زون های منطقه عباس آباد در طرح جامع مصوب 103
تصویر(5-18): اراضی شمالی منطقه عباس آباد در طرح جامع مصوب 104
تصویر(6-1): محدوده مورد نظر در نقشه اراضی عباس آباد 106
تصویر(6-2): نمایش همسایگی سایت موردنظر 107
تصویر(6-3): نمایش دسترسی های سایت مورد نظر 108
تصویر(6-5): باغ کتاب ، همسایگی شرقی سایت 108
تصویر(6-4): باغ دره دفاع مقدس، همسایگی غربی سایت مورد نظر 108
تصویر(6-6): دید و منظردر سایت 109

 

 

 

چکیده

امروزه ظهور فناوری‌های نوين در عصر اطلاعات و ارتباطات، بهره‌گيری از علوم مختلف را دستخوش تغيير و تحول اساسی کرده است. شناخت صحيح و دقيق اين پديده‌ها و تلاش در جهت بومی سازی آنها و به ‌کارگيری بهينه و مناسب آن در اشاعه اطلاعات و دانش، به‌ويژه در ارائه هنر اصيل ايرانی و اسلامی، موجب بالندگی هرچه بیشتر هنر و پیشرفت در این زمینه می شود. به همین خاطر کاربرد چندرسانه‌ای، با هدف نظام‌مند کردن اشاعه فعاليت های هنری با به‌ کار گيری فن‌آوری‌های جديد اطلاعات و ارتباطات در نظام هنری بسیار مهم و تأثیر گذار خواهد بود و از آنجایی که بر اساس اساسنامه شورای بین المللي موزه ها، موزه جایی است که به منظور حفظ و بررسي و گسترش مجموعه هاي هنري، تاريخي، علمي و فني غيره از راه هاي گوناگون به ويژه با نمايش آن ها براي همگان در جهت بهره مندي و آموزش بر پا می شود، می تواند به عنوان مکانی برای حفظ آثار هنر مدرن با توجه به فناوری های نوین در زمینه ی چندرسانه ها، باشد به خصوص در شهری مانند تهران که کمبود موزه هنرهای مدرن در آن احساس می شود، ضروری به نظر می رسد. به همین خاطر در این پژوهش بر آن شدیم تا موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای را طراحی نماییم. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان برای طراحی موزه هنرهای مدرن در تهران از فن آوری های چند رسانه ای بهره جست؟ در این خصوص با مراجعه به اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات در زمینه طراحی موزه هنرهای مدرن و شناخت هنرهای چندرسانه ای و کاربرد آن پرداخته و سپس به بررسی نمونه های موردی واجد ارزش پرداختیم. در ادامه دیدگاه اندیشمندان در رابطه با طراحی هنرهای مدرن بررسی گردیده و اصول و معیارهای لازم برای طراحی استخراج گردید و از این ویژگی ها و اصول و معیارها در طراحی موزه هنرهای مدرن با تاکید بر چندرسانه ای در اراضی عباس آباد استفاده گردید.
واژگان کلیدی: موزه- چندرسانه ای – طراحی – هنر مدرن- عباس آباد

 

 

 

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه
امروزه آموزش غیر مستقیم، در تمامی زمینه ها، از مباحث علمی یا تاریخی گرفته تا هنر جایگاهی به مراتب با ارزش تر از گذشته پیدا کرده و به عنوان مکملی برای آموزش آکادمیک محسوب می شود که به درک تجربی و عینی موضوعات می انجامد. فضاهای فرهنگی نظیر گالری ها، موزه ها، سالن های موسیقی و تئاتر از جمله فضاهایی هستند که شخص با حضور در آنها به صورت غیر مستقیم شروع به آموختن می کند؛ آموزشی که تاثیر آن در گرایشات هنری به مراتب بیشتر از خواندن کتب آموزشی و حضور در کلاس های درس می باشد. از این روست که طراحی و ساخت چنین فضاهایی مورد توجه معماران، دولت ها و نهادهای اجتماعی-فرهنگی قرار گرفته است.
بسیاری از منتقدین بر این باورند که امروزه موزه ها، نماد ها و مشخصه های جریان های معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنر معماری دارند؛ نقشی که در سال های نخست قرن بیستم بر عهده آسمانخراش ها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و توجه به دولت ها، روشنفکران و از همه مهم تر عموم مردم، به اهمیت فضاهای فرهنگی-هنری جلب شده است.
بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش از سایر کاربری ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می شود. علاوه بر این، آزادی فرمال معماران در طراحی موزه ها و حضور ثابت معماران بنام بین المللی در این عرصه نیز در اهمیت معماری فضاهای فرهنگی تاثیری به سزا داشته است. حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزه ها به عنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه ها فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد و حتی در بسیاری از موارد به شاخصه هایی منطقه ای، ملی و بعضا مذهبی و سیاسی تبدیل گردیده اند. جدا از نقش فرهنگی و اجتماعی موزه ها، می توان به نقش اقتصادی آنها در جلب توریست، نظیر تاثیر افزایش ساخت موز ها بر افزایش جمعیت توریست فرهنگی در کشورهایی نظیر آلمان، اسپانیا و ایالات متحده و همچنین نقش سیاسی موزه ها در تبلیغ و القا تفکراتی خاص اشاره نمود.
معماری موزه از وجه دیگری نیز حائز اهمیت می باشد و آن تاثیر و نقشی است که امروزه معماری موزه در موفق یا عدم موفقیت موزه ها دارد. در قرون گذشته موزه ها و گالری ها غالبا در بناهایی قدیمی و تاریخی دایر می شدند که به موزه تغییر کاربری یافته بودند. اما امروزه و با اهمیت یافتن نقش و تغییر جایگاه معماری، پیوندی ناگسستنی ظرف و مظروف (معماری موزه و آثار درون موزه) به وجود آمده و بسیاری از هنرمندان و بنیادهای هنری پی به ارزش های معماری موزه ها برده و سعی دارند تا حداکثر استفاده را از هنر معماری در جهت پیشبرد اهداف خود ببرند.
با وجود احداث انواع متفاوتی از موزه ها در دهه های اخیر همچنان نام موزه پیوندی ناگسستنی با واژه هنر دارد و در تصور بسیاری از مردم موزه ها مکان هایی هسستند که در آنها تنها آثار هنری به نمایش در می آید. مهم ترین دلیل چنین تصوری را می توان ریشه های تاریخی این عملکرد دانست، چرا که نخستین موزه های جهان نظیر موزه کاپیتولاسیون در رم و موزه لوور در پاریس همگی موزه هایی هنری بوده و بخشی از تکامل گالری های هنری قرن هجدهم و نوزدهم می باشند.
در قرن بیستم نیز نیز معروف ترین موزه ها موزه های هنری بوده اند که از لحاظ تعداد و میزان استقبال نیز قابل مقایسه با دیگر انواع موزه نمی باشند. موزه های هنری را نیز می توان به انواع گوناگونی دسته بندی نمود، موزه های هنری- تاریخی، که آثار به نمایش درآمده در آن ها غالبا مربوط به قرن های گذشته می باشند و موزه های هنر مدرن که قدمت زیادی نداشته و به آثار هنرمندان معاصر اختصاص دارند.

 

 

1-2-بیان مسئله

از ابتدای خلقت انسان تاکنون، وی همواره به دنبال خلق زیبایی بوده و علاوه بر اینکه محل زندگی و محیط خود را با ذهن خلاقش با نقش و نگاره های زیبا تزیین می کرده است، وسایل زندگی و حتی ابزاری برای شکار از آنها استفاده می کرده است، را بسیار زیبا و شکیل می ساخته است و می توان گفت که هنر همواره جزوئی از زندگی انسان ها و همراه آنان بوده است. پس از آن و با شکل گرفتن هنر و هنرمند در زمان و اهمیت یافتن آنها، هنرمندان درهر برهه ای از زمان به دنبال خلق سبکی نوین و جنبشی جدید در عرصه ی هنر بوده اند. لیکن با وجود نوآوری ها و تغییر و تحولات فراوانی در این عرصه اتفاق افتاد، یک عنصر ثابت در همه ی دوره ها و اعصار تاریخی وجود دارد که ذات و ماهیتش نکرده است و آن «هنر» است.
هنرمندان در هر زمانی از دست‌آوردهای پیشینیان خود بهره گرفته و بر غنای آن افزوده و هنر زمان خود را ارائه می کنند و به همین خاطر است که بیان می گردد هنر دارای ماهیتی تکاملی است. در این سیر تکاملی هنر، در عصر مدرن و شکل گیری مدرنیسم شاهد بروز هنر مدرن می باشیم. هنر مدرن مکتبی است که در غالب مجموعه ای از جریان های اصلاح طلبانه فرهنگی در هنر، معماری، موسیقی، ادبیات و هنرهای کاربردی، طی دو سه دهه قبل از سال 1914 به وجود آمد.
هنر مدرن، با تاکيد بر ايده هاي نو، خلاقيت و مفهوم گرايي در آثار هنري جديد و گوناگوني در روش هاي ارائه و کاربرد وسيع از رسانه ها در پي وانهادن قيدهاي هنر مدرن بودند. هنر جدید را می توان اینگونه تعریف نمود، گونه اي از هنر معاصر است که هنرمند با استفاده از رسانه هاي جديد در تلاش براي يافتن مفاهيم تازه اي از موضوع هاي گوناگون است. در اين گونه هنري، هنرمند تقليدي آگاهانه و بي غرض از آثار گذشتگان داشته و با رجوع آگاهانه مي تواند به معاني و پيام هاي نو در بستري جديد دست يابد.
از طرف دیگر در دنیای امروز و با پیشرفت هایی که صورت گرفته است، با پیشرفت هایی که رخ داده است، بشر با انبوهی از اطلاعات مواجه گشته که از طرق مختلف دریافت می کند. در این راستا رسانه ها مهم ترین و گسترده ترین ابزار این انتقال ها هستند؛ رسانه را می توان وسیله ای فیزیکی تعریف کرد که به کمک آن نظام علائم پیکتوگراف ها، حروف الفبا و غیره برای ثبت ایده ها عملی می شود(دانسی، 1387: 91). همچنین در کتاب رسانه ها و نمادها نوشته ی «دیوید اولسون » رسانه این گونه تعریف می شود: «یک فناوری برای اطلاع دادن، ضبط کردن، اشتراک در نمادها و توزیع نمادها، که معمولا محدود به حواسی خاص و همراه با نوعی شکل گیری اطلاعات است؛ نظیر چاپ، انواع طراحی، ضبط صوت، تلویزیون و مانند آن»(افشار مهاجر،1387: 30).
در یک تقسیم بندی ای که توسط «مارتین اسپرکا » استاد دانشگاه تکنولوژی و فناوری اطلاعات جمهوری اسلواکی، انجام گرفته است، دسته بندی متفاوتی از رسانه ها دیده می شود. او در مقاله ای با عنوان طراحی گرافیک در عصر رسانه های تعاملی، رسانه ها را به دو گروه سنتی و جدید تقسیم می کند. به اعتقاد او رسانه های پیش از عصر رایانه، رسانه های سنتی نام دارند که مبتنی بر کاغذ، رادیو، فیلم و تلویزیون هستند، و رسانه های پس از عصر رایانه، رسانه های جدید نامیده می شوند (اسپرکا،2005). لغت نامه وبستر رسانه جدید را اجتماع رایانه ها، شبکه های رایانه ای و چندرسانه ای ها می داند(وبستر،2007: 402). این اجتماع فراگیر امروزه تعاریف بسیاری را در زمینه رسانه های جدید نتیجه داده و باعث پیدایش شاخه های جدیدی در علم و هنر شده است.
به عبارت دیگر، چندرسانه ای واژه ای است که گستره وسیعی را شامل می شود ولی آنچه به عنوان چندرسانه ای در این پژوهش مورد نظر است، مربوط به چندرسانه ای ها در حوزه رایانه می شود. تعاریفی که از چندرسانه ای در علوم رایانه ای ارائه شده است، همه تقریبا یکسان اند. یکی از این تعاریف در «دایره المعارف انکارتا » بدین شکل ارائه شده است:«چندرسانه ای در علم رایانه عبارت است از: ارائه اطلاعات با استفاده از رسانه های مختلفی همچون تصویر، صدا، متن، تصویر متحرک، فیلم و بالاتر از همه، صفحات پویا، در کنار یکدیگر»(انکارتا،2006).
بنابراین با توجه به ظهور فناوری‌های نوين در عصر اطلاعات و ارتباطات، بهره‌گيری از علوم مختلف را دستخوش تغيير و تحول اساسی کرده است. شناخت صحيح و دقيق اين پديده‌ها و تلاش در جهت بومی سازی آنها و به ‌کارگيری بهينه و مناسب آن در اشاعه اطلاعات و دانش، به‌ويژه در ارائه هنر اصيل ايرانی و اسلامی، موجب بالندگی هرچه بیشتر هنر، و پیشرفت در این زمینه می شود. از اين رو کاربرد چندرسانه‌ای، با هدف نظام‌مند کردن اشاعه فعاليت های هنری با به‌ کار گيری فن‌آوری‌های جديد اطلاعات و ارتباطات در نظام هنری بسیار مهم و تأثیر گار خواهد بود.
و از آنجایی که بر اساس اساسنامه شورای بین المللي موزه ها، موزه جایی است که به منظور حفظ و بررسي و گسترش مجموعه هاي هنري، تاريخي، علمي و فني غيره از راه هاي گوناگون به ويژه با نمايش آن ها براي همگان در جهت بهره مندي و آموزش بر پا می شود، (نفیسی،1380: 31) می تواند به عنوان مکانی برای حفظ آثار هنر مدرن با توجه به فناوری های نوین در زمینه ی چندرسانه ها، باشد به خصوص در شهری مانند تهران که کمبود موزه هنرهای مدرن در آن احساس می شود.
از دیگر ویژگی های هنرهای مدرن، میرایی آنها است، موزه ها سعی در نگهداری میراث و آثار هنری در صورتی که یکی از شاخص های هنر مدرن میرایی است، از این رو در این پژوهش می خواهیم، موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای را طراحی نماییم. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان برای طراحی موزه هنرهای مدرن در تهران از فن آوری های چند رسانه ای بهره جست؟

 

 

1-3-فرضیات تحقیق

-فن آوری های چند رسانه هایی می تواند تأثیر گذار در طراحی موزه هنرهای تهران باشد.
-هنرهای مدرن تحت تأثیر شدید فن آوری های چند رسانه ای شکل گرفته است

 

 

1-4-اهداف تحقیق

-طراحی موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای
-تدوین اصول و معیارهای طراحی موزه هنرهای مدرن با توجه به فن آوری های چند رسانه ای
-ارائه اصول و معیارهایی در رابطه با طراحی موزه هنرهای مدرن.
1-4-1-هدف کاربردی: ارائه راهکارهایی برای طراحی محیطی مناسب برای ارائه هنرهای مدرن، در موزه هنرهای مدرن با تأکید بر هنرهای چن رسانه ای
از آنجا که در ایران، موزه هنرهای مدرن وجود ندارد و آثار هنری مدرن در موزه هنر های معاصر نگهداری می شود و ذات هنرهای مدرن میرا می باشد، این هنرها نیاز به موزه های اختصاصی دارند. برای مثال سازمان میراث فرهنگی می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.

 

 

1-5-روش تحقیق

با توجه به طیف وسیع مطالعه در مبانی نظری و چارچوب نظری از روش توصیفی تحلیلی و در بدنه پژوهش از روش تحلیلی و مقایسه ای استفاده می شود. در بخش مبانی نظری با مراجعه به متون اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات به صورت یادداشت برداری و تهیه جدول ها، جمع بندی های مورد نیاز صورت خواهد گرفت. در کنار آن با راجعه به شبکه اینترنت به جمع آوری اطلاعات مربوط و سازمان دهی آنها پرداخته خواهد شد و سپس به نمونه های موردی واجد ارزش می پردازیم. به عبارت دیگر تعاریف مرتبط با موضوع با استنتاج از متون گردآوری و از طریق تحلیل محتوای متن و شفاف سازی متون اصول و معیارهایی از آنها استنتاج می گردد. سپس دیدگاه اندشمندان در رابطه با طراحی هنرهای مدرن بررسی می گردد و اصول و معیارهایی از بررسی دیدگاه ها استنتاج خواهد شد از جمع بندی این مباحث چارچوب نظری پژوهش تدوین خواهد شد. همچنین از ویژگی های هنرهای مدرن و فن آوری های چند رسانه ای در طراحی های طرح استفاده خواهد شد.

 

 

1-5-1-ابزارگردآوری اطلاعات

به دلیل گستردگی طرح در مراحل مختلف پژوهش از ابزارهای متفاوتی استفاده خواهد شد، برای مثال استفاده از فیش برای فیش برداری، مشاهده نامه برای ثبت مشاهدات، مصاحبه نامه برای یادداشت نظرات نظریه پردازان و….
1-5-2-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
با استفاده از مباحث بدست آمده از مبانی نظری در رابطه با نمونه موردی مراحل از طریق طراحی شهری دنبال خواهد شد، شامل مراحل شناخت وضع موجود و تدوین هدف و تحلیل و جدول SWOT در سایت انتخابی و نهایتاً بر اساس اصول استنتاج شده از مباحث نظری گزینه های طراحی ارائه می گردد و گزینه های پیشنهادی با اهداف عملیاتی حاصله از جدول SWOT ارزیابی و نهایتاً راه حل نهایی ارائه خواهد شد.

 

 

1-6-آشنایی با موزه

موزه های در طول تاریخ، سه نقش مهم را ایفا نموده اند. نقش تفریحی و نقش آموزشی و نقش علمی از مهم ترین وظایف موزه برای برقرار کردن ارتباط فرهنگی بازدید کننده با شی به نمایش درآمده است. در واقع باید تلاش گردد که همان ارتباط و حسی را که بین خالق یک اثر و خود وجود داشته و به نوعی دیگر به بازدید کنندگان منتقل نمود که این امری دور از دسترس نیست. موزه را نبایستی مکانی دانست که در آنجا صرفا آثار تاریخی و باستانی را به نمایش درمی آید، بلکه تمامی نمایشگاه های هنری، علمی، جانوری، پزشکی، نگارخانه ها، کتابخانه و آرشیوها و بیشتر بناهای تاریخی به نوعی موزه هستند. هر شی و اثر به نمایش گذاشته شده در موزه یا نمایشگاه زبان حالی دارد و با بیننده اش ارتباط برقرار می کند که با تعمق و تفکر می توان زبان حال این آثار را دریافت و از دیدگاه های مختلف آن را بررسی نمود.

 

 

1-6-1-تعریف موزه

موزه ها دارای نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر وتاریخ هستند. ریشه واژه موزه از لغت یونانی «موزین » به معنای مقر زندگی«موز » الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان اقتباس شده است و در زبان انگلیسی تلفظ «میوزیم » و در زبان فرانسه «موزه » را به خود گرفته است(دبیری نژاد، 1383: 22).
در حوالی دهه 1290 هـ.ق تلفظ فرانسه موزه به زبان فارسی نیز راه یافت. پیشینه آن به سفرهای ناصرالدین شاه قاجار به اروپا و دیدن موزه های آن دیار و تصمیم او به ایجاد مشابه آن در ارگ سلطنتی تهران وانتخاب نام موزه برای آن باز می گردد. ایکوم (شورای بین المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی ـ علمی و تربیتی سازمان ملل متحد یونسکو) در بند 3 و 4 اساسنامۀ خود که جامع ترین تعریف موزه است چنین می گویند: «موزه مؤسسه ای است دایمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند.» هدف موزه ها تحقیق در آثار و شواهد بر جای مانده انسان و محیط زیست او گردآوری، حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار به ویژه به نمایش گذاردن آن ها به منظور بررسی و بهره وری معنوی است. علاوه بر این ایکوم موارد مشروحه زیر را نیز مشمول تعریف یاد شده تشخیص می دهند: (صارمی و همکاران، 1372: 13-15).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 9 =

شناسه محصول: c1380 دسته: