فرآیند تولید در معدن سرب راونج

19,000تومان

توضیحات

65 صفحه

فایل pdf

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات 4
5 هدف) 1 -1
5 تحقیق پیشینه) 2-1
1-3 (روش کار و تحقیق 5
فصل دوم : معرفی سرب 6
7 مقدمه) 1 -2
2-2 (خواص فیزیکی سرب 7
2-3 (خواص شیمیایی سرب 8
2-4 (مصارف صنعتی سرب و ترکیبات آن 8
2-4 -1 (مصارف فیزیکی و مکانیکی 10
11 شیمیایی مصارف) 2 -4-2
فصل سوم : معدن راونج 14
15 مقدمه) 1-3
15 جغرافیایی موقعیت) 2-3
3-3 (تاریخچه زمین شناسی منطقه 15
3-4 (سنگ شناسی منطقه 16
3-5 (کانی سازي منطقه 16
3-6 (تشریح معدنی مجتمع سرب راونج 17
19 اکتشافی حفاري) 7 -3
3 -8 (چگونگی حفر چال یا گمانه اکتشافی و ارزیابی ذخیره یک کانسار 19
3-9 (بارگیري و حمل و ترابري 20
فصل چهارم : کارخانه فرآوري 21
22 مقدمه) 1-4
22 فلوتاسیون اصول) 2-4
23 فلوتاسیون شیمی) 3-4
25 کلکتورها) 4-4
27 میسل تشکیل) 5-4
4-6 (تنظیم کننده ها 27
27 ها کننده فعال) 1-6-4
28 سازها کف) 7-4
30 کارخانه واحدهاي) 8-4
30 سنگشکنی واحد) 1 -8-4
31 فلوتاسیون واحد) 2 -8-4
فصل پنجم : معدن سرب و روي انگوران 33
34 مقدمه) 1-5
5-2 (چینه شناسی منطقه 34
5-2 -1 (سنگ هاي قدیمی یا سري پرکامبرین 34
5-3(کانی شناسی کانسار انگوران 37
فصل ششم: نتیجه گیري و پیشنهادها 43
نتیجهگیري 44
پیشنهادادها 45
پیوستها 46
فهرست منابع و مراجع 51
فهرست منابع فارسی 51
فهرست منابع لاتین 52
فهرست سایتهاي مفید 53
چکیده انگلیسی 54

عنوان انگلیسی 55

شکل2-1 مصارف صنعتی سرب از سال 2003-2007 … …………………… …………… ………………………9
شکل 4 ـ 1 زاویه تماس بین سه فاز جامد مایع و گاز………………………… ………… …… ………………… .. 23
شکل 4 ـ 2 تغییرات پتاسیل الکتروسینیک کوارتز نسبت به PH………. …………………… …… … .…..……… 24
شکل 4 ـ 3 جذب سطحی کلکتور در سطح کانی ……….. ………………………… ……… …………………….26
شکل 4 -4 پیشبینی روند واردات کانه و کنسانتره سرب ایران………………… …………………………. ….. ….. 31
شکل 4 -5 پیشبینی روند صادرات سرب ………… ……………………………………………………………….32
شکل 5 -1 نمایی از آسیاي گلولهاي …… ……………………………… … ………………………………………35
شکل 5 -2 نمایی از مخزن فلوتاسیون …… ……………………………… ………………………………………36
نمودار 2 -1میزان ذخیره اقتصادي و پایه سرب در جهان …………………………………………………………….10
نمودار 2-2 میزان ذخایر پایه و اقتصادي سرب جهانی در 2007… …………….. ……….………………………… 13
جدول 5-1 مصارف سرب کشورهاي مختلف بین سالهاي 1976 تا 1986 ) واحد هزار تن )……… ………………… 41
جدول5-2 ترکیب تقریبی سربارههاي کوره بلند سرب ……………………… . ……………………………………. .42

چکیده

در این پژوهش که با هدف مطالعه و بررسی تولید و مسائل ساختاري منطقه راونج صورت گرفت.در ابتدا موقعیت ساختاري ناحیه در پهنهبندي هاي موجود مشخص گردید و ویژگیهاي ساختاري پهنه مورد نظر و نیز اختصاصات حوضه رسوبی منطقه مورد مطالعه قرار گرفت، همچنین با اندازهگیري وضعیت ساختارهاي موجود در منطقه (لایهبندي و درزه و شکستگیها) و سپس تجزیه و تحلیل آنها ساختار اصلی منطقه که در تاقدیس است به همراه کلیه شکستگیهاي موجود در آن به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در اینجا با تشریح منطقه معدنی راونج و کارخانه فرآوري آن روند و فرآیند تولید تشریح شده است. با بررسی و مشاهدات روي زمین مشخص شد که کانسار موجود در منطقه از لایهبندي تبعیت میکند و خردشدگی بین دیواره گسلها تنها تمرکز ثانویه کانسار در منطقه هست. همچنین تودههاي کانسار پس از تشکیل و در اثر فازهاي کوهزایی متحمل جابهجایی هاي قابل ملاحظهاي گردیده که با بررسی هاي انجام شده نوع ومکانیزم کلیه گسلهاي جابهجا شده تودههاي کانسار و نیز نحوه جابهجایی تودههاي مزبور تعیین گردید.

مقدمه

کانیهاي سرب و روي غالباً به صورت مخلوط و کانسارها دیده میشوند. کانسارهاي اصلی این دو فلز از نوع گرمابی به صورت اپیترمال، مزوترمال و تلهترمال هستند. در کانسارهاي مزوترمال معمولاً مقدار روي بیشتر است. کانسارهائی که به صورت گرمابی تشکیل شدهاند بسته به نوع جا گذاشتن سرب در شکافها و درزهها به گروههاي انباشتی که در آن سرب موجود در محلول گرمابی به علت فعل و انفعالات شیمیایی به املاح نامحلول تبدیل و درزهها و شکافها را انباشته میکند و جانشینی که در آن یون سرب موجود در محلول گرمابی با یون فلزات موجود در سنگهاي اطراف جانشین شده و مثلاً کربنات کلسیم یا آهک را کربنات سرب تبدیل میشوند.
کانیهاي سولفوره سرب در قسمت بالاي کانسارها تحت تأثیر آب و هوا قرار گرفته، دگرسان شده و به کانیهاي اکسیده این فلز تبدیل میشوند. لازم به ذکر است که اسفالریت زودتر از گالن دگرسان میشود.
تودههاي تلهترمال معمولاً در طبقات آهکی در قسمتهایی که رگهها گرمابی نمیشوند وجود دارند. در محل این تودهها تبلور مجدد کلسیت و دولومیت مشاهده شده و گاهی کمی گچ و باریتین همراه کانه میشود، در این کانسارها گاهی آهک هم کمی سیلیسی میشود. کانسارهاي تلهترمال معمولاً از نوع جانشینیاند. سرب میل ترکیبی زیادي با گوگرد داشته و از این جهت با مس قرابت دارد. اما قسمت اعظم تودههاي سرب در حوزه حرارتی متوسط تا ضعیف تشکیل میشوند. گالن اغلب به صورت تشکیلات متبلور مربوط به حرارت پائینتر از بلاند ظاهر میشود و به این جهت در عموم کانسارهاي سرب مقدار روي با افزایش عمق افزایش مییابد. لیکن در حرارتهاي باز هم بالاتر بلاند تشکیل میشود و این نوع بلاند همواره به دلیل داشتن مقداري سولفور آهن تیره رنگ است. لذا بلاندهاي روشن خالصتر بوده و ارزش بیشتري دارند بیشتر ذخایر سرب از نوع سولفور سرب یا گالن است که بطور معمول با اسفالریت، پیریت، کالکوپیریت و دیگر سولفورها و سولفاتها همراه است. ممکن است بخشی از ذخیره سولفور سرب یا گالن که در نزدیکی سطح زمین قرار دارد در اثر هوازدگی به سروزیت، آنگلزیت و دیگر کانیهاي سرب تبدیل شود، ولی بطور کلی گالن عموماً در مقابل هوازدگی تا اندازهاي مقاوم است، زیرا قسمت اکسیده سطحی،بقیه آن را محافظت میکند و در رخنمونها به صورت غیر هوازده نیز دیده میشود.انواع انباشتههایی که در آنها سرب جزء اصلی است عبارتند از انباشتههاي استراتاباند، انباشتههاي آتشفشانی-رسوبی،انباشتههاي حاصل از عمل جانشینی، رگهاي و انباشتههاي تشکیل شده در همبريهاي دگرگونی متداولترنی سنگ میزبان سرب،براي انباشته آن، بویژه تیپ (چینه، آهک و یا دولومیت است. عناصر رسوبی- ساختاري مثل ریفها،تغییرات رخسارهاي، زونهاي درزهدار یا برشهاي فروریزش به همراه کارستهاي قدیمی مکانیهایی شایسته براي تمرکز ماده معدنی سرب شناخته شدهاند. نمونههایی از نوع انباشته چینه کران در نواحی جنوب خاوري میسوري – اکلاهما- کانزاس، دره بالایی میسیسیپی، منطقه متالین فلز، در ایالت واشنگتن و نواحی پاین پوینت در کانادا، و همچنین در اروپا، بویژه در آلپ شرقی، ایرلند و غیره وجود دارند. کانیهاي سرب و روي غالباً به صورت مخلوط و کانسارها دیده میشوند. کانسارهاي اصلی این دو فلز از نوع گرمابی به صورت اپیترمال، مزوترمال و تلهترمال هستند. در کانسارهاي مزوترمال معمولاً مقدار روي بیشتر است. کانسارهائی که به صورت گرمابی تشکیل شدهاند بسته به نوع جا گذاشتن سرب در شکافها و درزهها به گروههاي انباشتی که در آن سرب موجود در محلول گرمابی به علت فعل و انفعالات شیمیایی به املاح نامحلول تبدیل و درزهها و شکافها را انباشته میکند و جانشینی که در آن یون سرب موجود در محلول گرمابی با یون فلزات موجود در سنگهاي اطراف جانشین شده و مثلاً کربنات کلسیم یا آهک را به کربنات سربتبدیل میکند تقسیم شود. 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرآیند تولید در معدن سرب راونج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

60 − = 57

شناسه محصول: hdd00391 دسته: برچسب: , , ,