كنترل و هدايت موشكهاي خارج از جو

19,000تومان

توضیحات

116 صفحه

فایل pdf

چك :ده ………1
مقدمه: ………2
فصل يك كليـات…. 3 ….
4…… :هدف ) 1 -1
….4 …. ما :فضاپي ) 1 -2
3 -1 ( يمس رهاي بازگشت:……5
..5 ….:بالستيك ) 1 -3-1
5……… :سرخوردن 1 -3-2 (
5….:شتاب با ورود ) 1 -3-3
4 -1 ( بازگشت به جو……..7
1-4 -1 ( بازگشت به جو بالست كي ي با شيب تند:……..8
2-4 -1 ( بازگشت به جو از مدار به شكل بالست كي :ي …….9
3-4 -1 ( بازگشت به جو پرش :ي ….10
4-4 -1 ( بازگشت به جود دو– قوسه:……13
5-4 -1 ( بازگشت به جو از نوع شاتل فضا :يي ….14
) 6-4 -1 بازگشت به جو با ترمز هوايي….15
5 -1 ( مسائل فني به هنگام بازگشت به جو……..17
) 6 -1 بازگشت به جو براي وسا لي با نسبت برآ به پس يا نيي پا ………19
فصل دو فيتعر مسئله ………21
1 -2 ( هدف و فرضيات……..22
2 -2 ( مدل سازي ي ر اضي حركتRV در بازگشت به جو….23
3 -2 ( يها دستگاه مختصات…..23
23….اينرسي مختصات دستگاه 2 -3-1 (
) 2-3 -2 دستگاه مختصات زم ني مركزي چرخان يغ( ير ا نرس )ي OXEYEZE…..24
ز
) 3-3 -2 دستگاه مختصات پرتاب اول هي OXLSIYLSIZLSI….24
24….. OXYZ ي بدن مختصات دستگاه 2 -3-4 (
) 5-3 -2 ي دستگاه مختصات متصل به نقطه ورود…….24
5 -2 ( شكل زم ني و ميدان گرانش …..25
25….. ني زم شكل 2 -5-1 (
يم) 2-5 -2 دان گرانشي ني زم ……26
) 6 -2 يها مدل اتمسفر زم ني ……..27
7 -2 ين) روها و گشتاورها…..28
28……وزن يرو) ين 2 -7-1
2-7 -2 ين) روهاي ي آ يرود كينام ي………29
) 3-7 -2 گشتاورهاي ي آ يرود ينام ك….30
4-7 -2 ين) روها و گشتاورهاي كنترل……30
فصل سه طراحي ي س ستم كنترلي……31
)1 -3 كنترل غ ري خطي ي س گنال فرمان با استفاده از شبكه عصبي براي هواپي ي ما 16_F……..32
32….مقدمه 3 -1-1(
33…. :رياضي مقدمات 3 -1-2(
)3-1 -3 سيستم كنترل عصبي تطبيقي غيرمستقيم مدل مرجع:…..34
35…. :شناساگر عصبي شبكه 3 -1-4(
37……… :كنترلكننده عصبي شبكه 3 -1-5 (
37…….: هواپيما مدل 3 -1-6 (
) 7-1 -3 كيفيت پرواز مورد نظر:……..38
38……..:شبيهسازي نتايج 3 -1-8(
)2 -3 كنترل زاويه مسير پرواز بوسيله روش تطبيقي – عصبي گام به عقب…..40
40….مقدمه 3 -2-1(
2-2 -3 ( فيتعر ي س ستم…..41
)3-2 -3 فرم فيدبك صر حي …….42
44……عقب به گام 3 -2-4(
ح
46……… ي :عصب شبكه 3 -2-5(
48…… 3 -2-6(جينتا
)3 -3 كنترل پرواز تطب يقي بصورت برخط…..49
49….مقدمه 3 -3-1(
50……..مبنا 3 -3-2(
51….. مسئله ان) يب 3 -3-3
) 4-3 -3 فاز اموزش با درنگ………52
)5-3 -3 آموزش برخط توسط زير مه برنا ي اي پو …….53
54….برخط فاز كاربرد 3 -3-6(
)7-3 -3 عموميت هدف شبكه بحراني و عكس العمل……..56
)8-3 -3 الگوريتم آموزش آن لا ني ……57
9-3 -3 ( طراحي كنترل تناسب ي – انتگرالي شبكه عصبي بحراني تطب يقي ……57
-3 -3 10 (هيشب سازي كنترل پرواز و نتا جي ……59
-3 -3( 11 كنترل تطب يقي در حالت مانور كوپل شده………59
-3 -3 12(كنترل تطب يقي در حالت مانور زاو هي بزرگ……..61
)4 -3 كنترل پرواز تطب يقي ري غ خطي با استفاده از كنترل كننده هاي عصبي…….63
63….مقدمه 3 -4-1(
64….مسأله فيتعر 3 -4-2(
)3-4 -3 طراحي كنترل كننده و آنال زي ي پا داري…….66
)4-4 -3 طراحي كنترل كننده تطب يقي شبكه هاي عصبي…..71
71………مدلسازي خطاي اثر 3 -4-5(
71……..عصبي شبكه ساختار 3 -4-6(
)7-4 -3 طراحي كنترل كننده تطب يقي ………75
79…….عددي سازي هيشب 3 -4-8(
)5 -3 طراحي ي س ستم كنترل مس ري فضاپي يهاما بازگشت به جو…….81
81….فرضيات و هدف 3 -5-1(
84…..حركت معادلات 3 -5-2(
ط
)3-5 -3 طراحي ي س ستم كنترل مس ري …..91
فصل چهار ينت ريگ جه ي ي وپ شنهادات…….96
ينت ريگ جه ي….97
يپ شنهادات: ….98
منابع و مراجع ….99
منابع فارس :ي ….100
منابع لات :ني ……101

ي
فهرست شكلها
شكل صفحه
شكل 1-1 ي) ك فضاپ يماي نمونه.[1 ……..[6 ..
شكل ) 2-1 ي ريمس ك موشك بالستيك.[5….[7
شكل ) 3-1 ريمس بمب افكن ب ني قارهاي زنگر.[2…….[11
شكل 4-1 يهايضيب) ترمزي هوهمن.[1….. [11
شكل ) 5-1 مانور چرخش روي مس ري بازگشت پرشي.[4…….[13
شكل ) 6-1 ريمس بازگشت شاتل فضايي.[4……[15
شكل 1-2 ه) ندسه مس ري بازگشت…..22
شكل 1 -3 يس) ستم كنترل عصبي تطب يقي مدل مرجع غ ري مستق مي ………35
شكل 2 -3 ( مدل شبكه عصبي…..36
شكل ) 3-3 مايپ پاسخ هوا ….39
شكل 4-3 ( ورودي كنترلي ( هيزاو ودم)………39
شكل 5 -3 ( ريمس حركت هوا پ ماي ….40
شكل ) 6 -3 مدل شبكه عصبي…..46
شكل 7 -3 يابيرد) زاو هي مس ري پرواز…….48
شكل 8 -3 يابيرد) سرعت…….49
شكل 9 -3 ( يمقا سه زاو هي حمله….49
شكل -3 ( 10 DHP براي تطب قي شبكه عكس العمل….55
شكل 11 -3 ( DHP براي شبكه بحراني……..56
شكل 12 -3 ( ساختار كنترل كننده عصبي……..58
شكل 13 -3 ( يمقا ني بسه شبكه عصبي تطب يفي با شبكه عصبي با پارامتر ثابت در حالت مانور كوپل شده..60
شكل -3 14 (يمقا سه ورودي كنترلي ني ب شبكه عصبي تطب يفي با شبكه عصبي با پارامتر ثابت در حالت
مانوركوپل شده ……..60
شكل 15 -3 ( يمقا ني بسه شبكه عصبي تطب يفي با شبكه عصبي با پارامتر ثابت در حالت مانور زاو هي بزرگ.62
شكل 16 -3 ( يمقا سه ورودي كنترلي ني ب شبكه عصبي تطب يفي با شبكه عصبي با پارامتر ثابت در حالت مانور
هيزاو بزرگ….62
ك
شكل -3 17 (ساختار كنترل كننده….66
شكل 18 -3 ( ساختار شبكه عصبي….72
شكل 19 -3 ( پاسخ زمان ي xوu با روش گام به عقب….79
شكل -3 20 (پاسخ زمان ي xوu با روش تطب يقي در حضور خطاي مدلسازي…..80
شكل -3( 21 يها دستگاه مختصات افقي محلي و س اري ه ثابت براي پرواز اتمسفري….86
شكل -3 22 (سوي محورهاي باد در دستگاه مختصات افق محلي….87
شكل -3( 23 تجز ي هي ي ن يرو خارجي در راستاي محورهاي باد….88
شكل -3 24 (بلوك دياگرام ي س ستم كنترل ……..93
شكل -3( 25 ارتفاع(r (فضاپيما از سطح زم ني ………94
شكل -3 26 (سرعت(v (فضاپيما در مس ري حركت خود…..94
شكل -3 27 (هيزاو مس ري پرواز ( γ (فضاپيما در مدت مس ري حركت خود….95

1
چكيده :
در اين سمينار، مسئله كنترل و هدايت موشكهاي خارج از جو را بررسي خواهيم كرد . اين فضاپيماها در
مسير بازگشت با اغتشاشاتي نظير اغتشاشات اتمسفري مواجه ميگردند كه در طي مسير آنها منجر به خطاي
فرود ميگردد. لذا طراحي سيستم كنترل كه بتواند بر اين اغتشاشات فائق آيد ضروري به نظر ميرسد . در
اين سمينار سعي بر اين خواهد شد با استفاده از يك سيستم كنترلي اين مسئله حل گردد .

2
مقدمه :
يكي از مسائل جالب و پيچيده در حوزه هوافضا، مسئله بازگشت به جو است . بسياري از وسائل پرنده پديده
ي بازگشت به جو را تجربه نميكنند . مطالعهي اين پديده تنها در خصوص آن دسته از اجسام پرنده
موضوعيت دارد كه از جو خارج شده و بازگشت به جو آنها به دلائلي اهميت دارد .
به جز شهاب سنگها، موشكهاي بالستيك اولين اجسا مي بودند كه انسان مسئله ورود به جو آنها را تجربه
نمود . هرچند تا قبل از سالهاي 1870 در رابطه با موشكها، فعاليتهاي تجربي و تئوريك مختلفي در اقضي
نقاط دنيا در جريان بود، اما فعاليتهاي عمده از سال 1914ظاهر گرديد و مشكلات فني تحقق يافتن
موشكهاي نيرومند از ميان برداشته شد. خصوصا از آغاز سال 1925 پيشرفتهاي قابل تمجيدي در مطالعه
وتحقيق موشكهاي آزمايشي تحت رهبري فون براون در موسسه پرواز فضايي آلمان به دست آمد .
طراحي سيستم كنترل بازگشت يكي از اصلي ترين حوزه هاي فناوري پروازهاي فضايي را شكل ميدهد.
امروزه RV هاي پيشرفته نيازمند گونهاي از الگوريتمهاي كنترلي بوده كه عملكرد آن را در حضور اغتشاشات،
بهينه نموده و منجر به فرود يا اصابت به هدفي مشخص با ارضاي قيودي در مسير پرواز شوند. در ماموريتهاي
بازگشت از فضا، اين الگوريتمها با نياز به دوري از خروج مجدد از اتمسفر و بازگشت به فضا، پيچيده تر
ميشود. طراحي سيستم كنترل يك RV مصالحه اي بين ويژگي هاي مختلف طراحي سازه اي پرنده و هدف
ماموريت بوده، لذا طراح سيستم كنترل RV بايد يك مهندس سيستتم قادر به فهم پديده هاي مختلف مرتبط
باورود به جو، باشد  

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “كنترل و هدايت موشكهاي خارج از جو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − = 1