كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال

29,000تومان

توضیحات

44 صفحه

فایل Word

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.
همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد

رئيس نمايندگي

سعيدي ، محمد حسن(دكتراي مكانيك) دانشگاه صنعتي شريف و مشاور رسمي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
اعضاء
افشارنژاد ، مهدي(ليسانس مهندسي مكانيك) شركت راه گستر نخستين سپاهان
بتولي ، فخرالدين(ليسانس مهندسي مكانيك) شركت مهندسي آرين ره آورد
خاكي ، كامبيز(فوق ليسانس مهندسي مكانيك) معاونت انرژي وزارت نيرو
ذوالفقاري ، مجتبي(فوق ليسانس مهندسي مكانيك) مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
رئيسي ، شهرام(فوق ليسانس مهندسي مكانيك) شركت آزمايش
ساداتي ، گلريز(ليسانس فيزيك)

صابري ، علي اكبر(فوق ليسانس مهندسي مكانيك) شركت كارخانجات كولر گازي ايران
كرمي ، احسان(ليسانس مهندسي مكانيك) شركت صا ايران
مهدي زاده ، ناصر(ليسانس مهندسي مكانيك) شركت بوتان يكتا
مهريار ، محمد(ليسانس مهندس متالورژي) شركت صا ايران
نوغان كار ، محمد حسين(ليسانس رياضي) شركت كارخانجات كولر گازي ايران
دبيرقزلباش ، پريچهر(ليسانس فيزيك كاربردي) مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

پيش گفتار

استاندارد “كولر گازي و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد وگرم) – روشهاي آزمون تعيين مقادير عملكرد” كه بوسيله كميسيون مربوطه تهيه و تدوين شده و در دوازدهمين كميته ملي استاندارد مكانيك وخودرو مورخ 19/12/80 مورد تأييد قرار گرفته، اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود.
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود. لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :
ISO 5151 – 1994 :
Non – ducted air conditioners and heat pumps – Testing and rating for performance
JIS C 9612-1999:
Room air conditioners
ANSI / ASHRAE 16-1988 :
Method of testing for rating room air conditioners & packaged thermal air conditioners

فهرست مندرجات

عنوان صفحه
پيش گفتار ب
هدف و دامنه كاربرد
1
مراجع الزامي 3
اصطلاحات و تعاريف 3
آزمون هاي سرمايش 11
آزمون هاي گرمايش 25
روش هاي آزمون و عدم قطعيت اندازه گيري ها 34
نتايج آزمون 36
مقررات نشانه گذاري 44
اعلام مقادير 45
پيوست ها :
پيوست الف – روش اجراي آزمون ها (الزامي) 46
پيوست ب – آزمون تعيين ظرفيت با استفاده از روش گرماسنجي (الزامي) 50
پيوست پ – محاسبات ظرفيت هاي گرمايش و سرمايش (الزامي) 62
پيوست ت – وسايل اندازه گيري (جهت اطلاع) 72
پيوست ث – روش هاي اندازه گيري مقدار گذر هوا (جهت اطلاع) 76
پيوست ج – روش آزمون تعيين ظرفيت با استفاده از آنتالپي هوا در سمت
بيروني گرماسنج (جهت اطلاع) 84
پيوست چ – فهرستي از نمادهاي مورد استفاده در پيوست ها (جهت اطلاع) 89

كولر گازي و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد و گرم ) ـ روش هاي آزمون تعيين مقادير عملكرد

1هدف و دامنه كاربرد

1-1 هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين شرايط استاندارد و روش هاي آزمون براي تعيين مقادير مختلف عملكرد كولرهاي گازي اتاقي سرد و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي سرد و گرم يكپارچه (مجموعه يكپارچه مستقل ) و دو تكه (مجموعه اي در دو محفظه جداگانه ) بدون كانال و با چگالنده هاي هوا – خنك و آب – خنك و پمپ هاي گرما با چگالنده هاي هوا – خنك مي باشد. اين استاندارد محدود به سيستمهائي است كه شامل يك مدار تبريد منفرد بوده و داراي يك تبخير كننده و يك چگالنده مي باشد. همچنين اينگونه دستگاه ها علاوه بر سرمايش و گرمايش محيط وظيفه به گردش در آوردن هوا و حذف گرد و غبار را بگونه اي كه شرايط آسايش و راحتي در اتاق فراهم شود به عهده دارند.
يادآوري – در اين استاندارد از واژه هاي”كولر“ و ”پمپ گرما“ بجاي عبارت “كولر گازي و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد و گرم) “استفاده مي شود. همچنين در مواردي بجاي هر يك از دو واژه مزبور واژه “دستگاه” نيز به كار گرفته شده است

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

54 − = 44