لوله هاي فولادي جوشكاري شده به روش مقاومتي و القائي جهت استفاده در اتومبيل و مصارف صنعتي ديگر

29,000تومان

توضیحات

20 صفحه

فایل Word

بسمه تعالي
پيشگفتار

استاندارد لوله هاي فولادي جوش كاري شده بروش مقاومتي و القائي جهت استفاده در اتومبيل و مصارف صنعتي ديگر توليد ميگردد كه بوسيله كميسيون فني مكانيك تهيه و تدوين شده و در پنجاه و ششمين كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 71/8/25مورد تائيد قرار گرفته،اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 1349به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود.
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود.
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود واجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است:
BS 6323 part 5 1982
Specific requirements for electric resistance welded and induction welded steel tubes

لوله هاي فولادي جوشكاري شده بروش مقاومتي و القائي جهت استفاده در اتومبيل و مصارف صنعتي ديگر
1- هدفهدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها و روش آزمون لوله هاي فولادي جوشكاري شده بروش مقاومتي و القائي مي باشد.
2- دامنه كاربرداين استاندارد در مورد لوله هاي باقطر خارجي تا 508ميلي متر و حداكثر ضخامت 2/5ميلي متر و لوله هاي غير مدور با قطر خارجي تا 60ميلي متر و حداكثر ضخامت 2/5ميلي متر بكار مي رود چنانچه لوله هاي غير مدور با قطر 101/6 ميلي متر استفاده گردد آزمون نشتي بايد طبق بند 9- 4بر روي آن انجام گيرد.
3- روش توليدلوله ها بايد با استفاده از ورقهاي فولادي نورد شده به روش جوشكاري مقاومتي – القائي در راستاي طول بدون انقطاع و اضافه كردن مواد پر كننده توليد گردد.
4- شرايط تحويل لوله هاي با مقطع دايره اي در زمان تحويل بايد داراي يكي از شرايط زير باشند:
الف – لوله هايي كه پس از جوشكاري (كاليبره شده) عمليات حرارتي بر روي آن انجام نشده است لذا قابليت فرم پذيري اين لوله ها محدود مي باشد.
ب – لوله هايي كه پس از آخرين مرحله فرم دهي و كاليبره شدن عمليات حرارتي باز پخت 1 بر روي آن انجام گرفته است.
ج – لوله هايي كه عمليات حرارتي تاباندن روي آنها انجام شده و پس از عمليات حرارتي با يكي از روشهاي مكانيكي پوسته زدايي 2 شده اند.
د – لوله هايي كه پس از آخرين مرحله فرم دهي و كاليبره شدن عمليات حرارتي نرماليزه 3 بر روي آنها انجام مي گيرد.
ه – لوله هايي كه پس از آخرين مرحله فرم دهي و كاليبره شدن ،عمليات حرارتي نرماليزه بر روي آنها انجام گرفته، سپس به يكي از روشهاي مكانيكي پوسته زدايي شده اند..
يادآوري: لوله هاي با مقطع غيره دايره اي فقط به روش الف بايد تحويل گردد.
تغيير رنگ در لوله هايي كه در شرايط ب و د عرضه مي شوند مجاز است اما بايد عاري از هر گونه پوسته اكسيدي باشند.
در صورتيكه لوله هاي نوع ب به صورت براق مورد نياز باشد اين مسئله بايد مورد توافق توليد كننده و خريدار قرار گيرد.
– 5تركيبات شيميايي
تركيبات شيميايي فولاد مورد استفاده جهت اين لوله ها در جدول شماره يك آمده است .
6- خواص مكانيكي
خواص مكانيكي اين لوله ها در جدول شماره يك آمده است.
براي لوله هاي با سطح مقطع غير مدور مقادير ازدياد طول فقط جهت لوله هايي كه نسبت20 D/a
مي باشد صادق خواهد بود.
جهت دستيابي خواص مكانيكي ديگر به بند 9اين استاندارد مراجعه گردد.

7- ابعاد
ابعاد لوله ها بايد با قطر خارجي و ضخامت مشخص شوند.
ابعاد لوله هاي با سطح مقطع مدور كه داراي كاربرد صنعتي مي باشند در جداول شماره (6و 7)آمده است اگر ابعاد ديگري مورد نظر باشد با توافق خريدار و توليد كننده قابل عرضه خواهد بود.
8 – رواداري
8-1- قطر خارجي لوله هاي مدور
رواداري قطر خارجي لوله هاي مدور مطابق با ستونهاي 1و 2از جدول شماره مشروط به شرايط تحويل و نسبت D/a بشرح زير خواهد بود.
الف – ستون 1
1) لوله هاي نوع الف كه در آنها نسبت 1: 40 a/Dمي باشد.
2) لوله هاي نوع ب كه در آنها نسبت 1: 20 a/Dمي باشد.
ب – ستون 2
انواع لوله هاي ب و ج و د و ه كه در آنها نسبت40:1 a/D> 1:20مي باشد.
ج – ستون 3
تمام لوله هايي كه در آنها نسبت 40:1 a/D مي باشد.
رواداري قطر خارجي شامل خارج از مركز بودن نيز مي باشد.

1) بديهي است بخاطر رها شدن تنش هاي داخلي درلوله هاي نوع الف در هنگام برش تغيير ابعادي وجود خواهد داشت. بنابراين رواداري شامل بيضوي بودن در محدوده 100ميليمتر از انتهاي لوله در مورد نوع الف كه نسبت 1 :20 است

8-2- ضخامت
رواداري ضخامت شامل خارج از مركز بودن مي باشد اما ضخامت جوش را در بر نمي گيرد.
الف – براي ضخامتهاي كمتر از 3ميليمتر، روادار±10درصد مي باشد.
ب – براي ضخامتهاي بيشتر از 2ميليمتر، رواداري ±8 درصد مي باشد.
برجستگي جوش در سطح خارجي بايد كاملا برداشته شود. حداكثر ارتفاع در سطوح داخلي نبايد بيشتر از 60درصد ضخامت لوله باشد. در صورتيكه در زمان سفارش مشخص شده باشد برجستگي جوش داخل لوله قابل كاهش مي باشد. كاهش ارتفاع جوش نبايد بيشتر از0/25ميليمتر باشد.
8-3- طول
لوله ها يه يكي از طريق زير بايد در اختيار مصرف كننده قرار گيرد.
الف: لوله با طرحهاي متفاوت از 4تا 7متر
ب :لوله نورد شده با طول 3تا 12متر با توجه به رعايت رواداري 100±ميليمتر
ج: طول با برشهاي مشخص شده و رواداريهاي مربوطه طبق جدول شماره 3
8-4- ابعاد لوله هاي غير مدور
رواداري ابعاد خارجي مقطع لوله هاي غير مدور بايد مطابق با ستون 1جدول شماره 2باشد.
براي لوله هاي با مقطع مربع يا مستطيل اين ابعاد بين 2وجه مقابل لوله و در فاصله كمتر از 5ميليمتر از گوشه در محلي كه فاصله اش از انتهاي برش كمتر از 50ميليمتر نباشد اندازه گيري ميشود.
9 – آزمونها
9-1- كليات
علاوه بر آزمون كششي مشخص شده در بند 6لوله ها بايد تحت آزمون تخت شدن مطابق بند – 2-9و آزمون انبساط مطابق بند 9- 3قرار گيرند
-2-9آزمون تخت شدن
فاصله بين دو صفحه پرس يا فصله بين سطوح خارجي لوله در مواردي كه از ضربات چكش استفاده ميگردد نبايد از مقدار درصد قطر اصلي خارجي لوله كه در جدول شماره 4آمده است بيشتر باشد . خط جوش بايد با جهت تخت شدن لوله در زاويه 90درجه بسازد .
9-2-1 -روش آزمون تخت شدن
نمونه اي بطول حداقل 40ميلي متر از يكي از دو انتهاي لوله بريده و آنرا بين دو صفحه موازي (به طريق سرد) تحت فشار قرار دهيد. تا فاصله بين دو صفحه به اندازه مقادير نشان داده شده در جدول شماره 4برسد بعد از اتمام آزمون هيچگونه آثار ترك خوردگي يا نقص ديگري نبايد در لوله مشاهده گردد.
جدول شماره 4فاصله بين صفحات جهت آزمون تخت شدن

9-3- آزمون انبساط
اين آزمون فقط در مورد لوله هاي مدور با ضخامت بين 1تا 8ميلي متر و تا قطر 120ميلي متر انجام ميشود.
يادآوري :برجستگي جوش داخل لوله ممكن است قبل از آزمون برداشته شود.
درصد افزايش قطر خارجي نبايد كمتر از عدد نشان داده شده در جدول شماره 5باشد.
9-3-1- روش آزمون انبساط
نمونه اي به طول تقريبي 100ميلي متر از يكي از دو انتهاي لوله بريده و آنرا تحت آزمون انبساط قرار دهيد. بدين صورت كه ابزار مخروطي شكلي را كه راءس زاويه آن از 30تا 60درجه متغير مي باشد در حالت سرد به داخل آن فرو برده تا قطر خارجي لوله مورد آزمون حداقل به اندازه عدد نشان داده شده در جدول شماره 5افزايش يابد. بعد از اتمام آزمون هيچگونه ترك يا نقص ديگري نبايد در لوله مشاهده شود.
جدول شماره 5حداقل انبساط در آزمون انبساط

9-4- آزمون نشتي
درصورتيكه انجام آزمون نشتي توسط خريدار درخواست شود هر يك از لوله ها بايد به يكي از روشهاي زير آزمايش گردد.
الف – آزمون نشتي با استفاده از فشار هيدروليكي
ب – هر روش ديگري كه در آن اطمينان معادلي از عدم نشتي بدست آيد بايد با توافق خريدار و توليد كننده انجام پذيرد.
انتخاب روش آزمون با سازنده بوده مگر اينكه آزمون خاصي توسط خريدار تقاضا گردد و در زمان سفارش مشخص شده باشد.
9-4-1- روش آزمون نشتي با استفاده از فشار هيدروليكي
فشار 5اتمسفر يا فشاري كه از طريق زير محاسبه ميشود. (هر كدام كه كوچكتر است) به لوله تحت آزمون اعمال نماييد. براي دستيابي به نتايج دقيق لوله بايد به مدت كافي ( 2تا 5دقيقه) تحت فشار مشخص شده قرار گيرد پس از اين مدت هيچگونه نشتي در لوله نبايد مشاهده گردد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لوله هاي فولادي جوشكاري شده به روش مقاومتي و القائي جهت استفاده در اتومبيل و مصارف صنعتي ديگر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

83 − 77 =