new5

مدیـریت نقـدینـگی در بانـک هـای تجـاری و ارائـه الگویی منـاسب بـرای آن

توضیحات

148 صفحه

فایل word

چکیده

صرف نظر از کارکرد اصلی هر نظام بانکی در سطح کلان یعنی تجهیز و تخصیص بهینه مالی به فعالیت های اقتصادی، انگیزه اصلی بانک ها در اعطای تسهیلات، سودآوری است. و در این رهگذار با بیشترین مخاطرات و ریسک های مهم مواجه هستند، یکی از مهمترین ریسک هایی که بانکها با آن مواجه اند ریسک نقدینگی است. بی تردید مدیریت نقدینگی و ریسک های مرتبط با آن در مدیریت نهادهای مالی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تحقیق حاضر سعی در بررسی مدیریت نقدینگی در بانک های تجاری بر اساس دو معیار بازده و ریسک نقدینگی را دارد در همین راستا با بررسی شاخصهای مرتبط با بازده وریسک نقدینگی (سود مشاع، اندازه شرکت، نسبت مطالبات از بانک مرکزی وسایر بانکها بر مجموع سپرده ها، نسبت تسهیلات اعطائی به مجموع سپرده ها، نسبت تسهیلات بلند مدت به سپرده های بلند مدت، نسبت اوراق مشارکت به کل دارائیها ) و ارتباط آنها با نقدینگی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بررسی نماید وبا توجه به نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در بازه زمانی ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1391 در بانک ملت فرضیه اصلی تحقیق “مدیریت نقدینگی در بانکهای تجاری به صورت بهینه صورت می گیرد” نیز براساس آزمون رگرسیون چندگانه اثبات گردید. در پایان الگوی مناسبی جهت مدیریت نقدینگی ارائه گردید وپیشنهاداتی نیز جهت بهبود مدیریت نقدینگی در بانکهای تجاری مطرح شد.
واژگان کلیدی: مدیریت نقدینگی، ریسک نقدینگی، بازده، اندازه شرکت

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش …… 14
1-1- مقدمه ……. 15
1-2- بیان مساله تحقیق …… 15
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …. 18
1-4- اهداف تحقیق …. 19
1-5- فرضیات تحقیق …… 20
1-6- روش تحقیق …… 20
1-7- روش های گردآوری اطلاعات …… 21
1-8- قلمرو تحقیق …. 21
1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق …… 21
1-8-2- قلمرو زمانی تحقیق ……. 21
1-8-3- قلمرو مکانی تحقیق …….. 22
1-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …….. 22
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش …. 23
2-1 – نقدینگی ….. 24
2-2- مدیریت نقدینگی …… 27
2-3- شناخت جریانات نقدی اصلی …… 33
2-4- پیش بینی جریانات نقدی …… 33
2-4-1 جریانات نقدی برنامه ریزی شده ….. 34
2-4-2جریانات نقدی غیر برنامه ریزی شده، ولی قابل پیش بینی …. 34
2-4-3 جریانات نقدی غیرمنتظره …… 35
2-5 استراتژی بهینه برای مدیریت نقدینگی …. 37
2-6 -روشهای مدیریت منابع بانک ها ……. 37
2-6-1 روش ادغام وجوه …….. 38
2-6-2 روش تبدیل وجوه ….. 39
2-6-3 روش برنامه ریزی خطی ….. 40
2-6-4 مدیریت تعهدات …. 40
2-6-5 فروش وام و احیای مدیریت دارایی ها …. 42
2-7- نظریه های مدیریت نقدینگی …….. 42
2-7-1 نظریه وام های تجاری …… 43
2-7-2 نظریه انتقال پذیری …. 44
2-7-3 نظریه درآمد انتظاری …….. 44
2-7- 4 نظریه مدیریت تعهدات ……. 45
2-7-5 نظریه مدیریت دارایی – بدهی …….. 46
2-8 – ریسک نقدینگی …… 47
2-9 – شاخص ها و نسبت های ریسک نقدینگی …… 49
2-9-1 نسبت موجودی نقد به مجموع سپرده ها …… 49
2-9-2 نسبت مطالبات از بانک مرکزی به مجموع سپرده ها ……. 49
2-9-3 نسبت مطالبات از بانک ها به مجموع سپرده ها ….. 49
2-9-4 نسبت تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده ها …….. 50
2-9-5 نسبت تسهیلات بلند مدت به سپرده های بلند مدت ….. 50
2-9-6 نسبت اوراق مشارکت به مجموع داراییها …….. 51
2-9-7 نسبت سرمایه گذاری کوتاه مدت به کل داراییها ……. 51
2-9-8 نسبت نقد و اوراق مشارکت و مطالبات از بانکها به سپرده ها ……. 51
2-9-9 نسبت نقد و اوراق مشارکت و مطالبات از بانکها به سپرده های فرّار ….. 52
2-9-10 نسبت سپرده های فرّار به جمع بدهی ها ….. 52
2-10-مدیریت ریسک نقدینگی …….. 52
2-11- رهنمودهای بانک مرکزی درباره مدیریت ریسک نقدینگی ……. 53
2-12- بازده (سودآوری) …….. 67
2-13- تحقیقات و مدلهای پیشین …….. 67
1-2-13-تحقیقات خارجی ……. 67
2-2-13-تحقیقات داخلی …… 69
2-14-معرفی بانک ملت …… 71
2-15- مدل مفهومی تحقیق …. 73
فصل سوم : روش شناسی پژوهش …. 75
3-1- مقدمه …. 76
3-2- نوع مطالعه و روش پژوهش …. 76
3-3- متدولوژي تحقيق …….. 78
3-3-1- جامعه آماري …… 78
3-4- ابزارگردآوري اطلاعات ……. 78
3-5- فرضيات تحقيق ….. 79
3-6- متغيرهاي تحقيق و چگونگي اندازه گيري آنها …. 79
3-7- چگونگي بررسي فرضيه ها …….. 82
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها …. 83
4-1- مقدمه …… 84
4-2-بخش اول: آمار توصيفي …….. 85
4-3-بخش دوم: آمار استنباطي …….. 89
4-3-1- آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه اصلی …… 90
بخش اول فرضيه اصلي: ريسك نقدينگي ……. 90
بخش دوم فرضيه اصلي: بازده ….. 91
4-3-2-آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي فرضيه فرعي …… 91
4-6-1- آزمون رگرسيون چندگانه ……. 97
4-7- ارزيابي بخش اندازه گيري و ساختاري مدل …. 100
4-7-1- اندازه گيري مدل …. 100
4-7-1-1- اعتبار سازهاي با استفاده از تحليل عاملي …. 101
4-7-2- مدل معادلات ساختاري …….. 101
4-7-2-1-تحليل عاملي تاييدي …. 102
4-7-2-2-تحليل عاملي تاييدي متغيرهاي پژوهش …… 103
4-7-2-2-1-تحليل عامل تاييدي متغيرها ….. 104
4-7-2-2-2- ارزيابي بخش ساختار مدل …….. 106
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش …… 111
5-1- مقدمه …… 112
5-2- يافته هاي پژوهش …… 112
5-2-1- يافته هاي توصيفي پژوهش …… 112
5-2-2- يافته هاي استنباطي پژوهش …. 112
5-2-2-1- يافته هاي بدست آمده از فرضيه هاي پژوهش ….. 113
5-2-2-1-1- فرضيه ي اصلي پژوهش …….. 113
5-3-2-1-2- فرضيه ي فرعي اول ….. 114
5-3-2-1-3- فرضيه ي فرعي دوم ….. 114
5-3-2-1-4- فرضيه ي فرعي سوم …. 114
5-3-2-1-5- فرضيه ي فرعي چهارم ….. 115
5-3-2-1-6- فرضيه ي فرعي پنجم …….. 115
5-3-2-1-7- فرضيه ي فرعي ششم …. 116
5-3-2-1-8- فرضيه ي فرعي هفتم …….. 116
5-4- پیشنهادهای پژوهش …….. 118
5-4-1- پیشنهادهای پژوهش( کاربردی برای بانك ها و سازمان های دیگر) …… 118
5-4-3- پیشنهاد به پژوهشگران آتی ……. 120
5-5محدودیت های پژوهش ……. 120
پیوست ها …… 121
منابع ….. 141

 

 

فهـرسـت جداول

2-1- دارئی های نقد در بانک ها و مؤسسات مالی …… 26
3-1- متغیر وابسته و نحوه محاسبه آنها …….. 80
…. Spss 4-1- معادل فارسی متغیرهای بکاررفته در نرم افزار 85
4-2- شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه …… 87
…….k – s 4-3- بررسی وضعیت نرمال یا غیرنرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون 90
4-4- ضریب همبستگی ریسک نقدینگی با نقدینگی …….. 90
4-5- ضریب همبستگی بعد بازده با نقدینگی …… 91
4-6- ضریب همبستگی بعد نسبت مطالبات از بانک مرکزی به مجموع سپرده ها …… 92
4-7- ضریب همبستگی بعد نسبت مطالبات از بانک ها به مجموع سپرده ها …. 93
4-8- ضریب همبستگی بعد نسبت تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده ها …. 94
4-9- ضریب همبستگی بعد نسبت تسهیلات بلند مدت به سپرده های بلند مدت …. 95
4-10- نسبت اوراق مشارکت به کل دارائی ها …… 96
4-11- ضریب همبستگی بعد سود مشاع ….. 96
4-12- ضریب همبستگی بعد اندازه شرکت …… 97
4-13- بررسی ضرایب بتا و سطح معناداری مقادیر (الف) ……. 98
4-14- بررسی ضرایب بتا و سطح معناداری مقادیر (ب) …….. 99
4-15- دامنه مناسب بودن برخی شاخص های برازش در تحلیل عاملی ……. 103
4-16- معادل فارسی در خروجی های لیزرل …… 104
4-17- نتایج حاصل از نرم افزار لیزرل، تحلیل عاملی مرتبه اول ….. 105
4-18- نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل ساختاری ……. 108
5-1- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش …… 117

 

 

فهـرسـت نمودارها

2-1- جریان های اصلی نقد در بانک ها و مؤسسات مالی ……. 33
4-1- هیستوگرام توزیع متغیرها …. 88
4-2- مدل اندازه گیری متغیرهای مستقل در تخمین غیر استاندارد، مرتبه اول ….. 105
4-3- مدل اندازه گیری متغیرهای مستقل در تخمین استاندارد، مرتبه اول …… 106
4-4- مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین غیر استاندارد …….. 107
5-4- مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد …… 109
6-4- معناداری ضرایب مدل ساختاری در تحلیل عامل تاییدی …… 110

 

فهـرسـت شکل ها

1-1- تعیین حدود نقدینگی براساس مدل دکتر عبد تبریزی ……. 17
3-1-نمونه پیشنهادی ساختار سازمانی ریسک نقدینگی توسط کمیته بال ….. 66
3-2- تشکیل بانک ملت …. 72
3-3- شمای کلی تحقیق …….. 74

 

فصـل اول:

کلیـات پژوهش

1-1- مقدمه

در این فصل ابتدا مسئله تحقیق که بیانگر مشکلات است و تحقیق قصد روشن نمودن آنرا دارد مورد بررسی قرار میگیرد سپس دلایل اهمیت وضرورت تحقیق بیان میشود. تحقیق حاضر برآن است تا با استفاده از شاخص های بازده و ریسک به عنوان دو عامل اصلی در مدیریت نقدینگی به ارائه مدلی مناسب و بهینه در مدیریت نقدینگی بانک های تجاری بپردازد. در این تحقیق نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و نسبت مطالبات از بانک مرکزی به مجموع سپرده ها، نسبت مطالبات از بانک ها و سایر مؤسسات مالی به مجموع سپرده ها، نسبت تسهیلات اعطائی به مجموع سپرده ها، نسبت تسهیلات بلند مدت به مجموع سپرده های بلند مدت، نسبت اوراق مشارکت به دارائی ها، سود مشاع و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای مستقل مورد مطالعه قرار می گیرند.فرضیات، روش تحقیق، قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی، قلمرو مکانی تحقیق نیز مورد اشاره قرار می گیرد. در پایان فصل به بیان محدودیت ها واصطلاحات تحقیق نیز پرداخته شده است.

 

1-2- بیان مساله تحقیق

صرف نظر از کارکرد اصلی هر نظام بانکی در سطح کلان یعنی تجهیز و تخصیص بهینه مالی به فعالیت های اقتصادی، انگیزه اصلی بانک ها در اعطای تسهیلات، سودآوری است. و در این رهگذار با بیشترین مخاطرات و ریسک های مهم مواجه هستند، یکی از مهمترین ریسک هایی که بانکها با آن مواجه اند ریسک نقدینگی است. بی تردید مدیریت نقدینگی و ریسک های مرتبط با آن در مدیریت نهادهای مالی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. امروز با بکارگیری انواع تکنیک های مدیریت دارائی و بدهی در بانک ها می توان کلیه اهداف، الزامات، محدودیت ها و … در نظر گرفت و سعی کرد به بهترین شکل آنها را مدیریت نمود. مدیریت دارایی – بدهی بعنوان یک برنامه ریزی استراتژیک تلقی می شود که با تبدیل آن به برنامه های عملیاتی کوتاه مدت می توان از کسب سود موردنظر و کنترل ریسک ها اطمینان حاصل کرد.
مديريت نقدينگي و تطبيق سررسيد سپرده ها و تسهيلات پرداختي از مهمترين وظايف مديران در بانك ها است. از طرفي رفتار سپرده گذاران تصادفي بوده و بانك ممكن است با مراجعه مشتري كه داراي سپرده بلند مدت است، براي دريافت زودهنگام سپرده مواجه شود. دليل اصلي اين چالش اين است كه بيشتر منابع بانك ها از محل سپرده هاي كوتاه مدت تأمين مي شود. علاوه براين تسهيلات اعطايي بانك ها صرف سرمايه گذاري در دارايي هايي مي شود كه درجه نقدشوندگي نسبتاً پاييني دارند. مديريت مناسب نقدينگي مي تواند از احتمال وقوع مشکلات جدي بانک بکاهد. در واقع باتوجه به اينکه کمبود نقدينگي در يک بانک مي تواند پيامدهاي گسترده سيستمي دربر داشته باشد، اهميت نقدينگي براي هر بانک وراي هر موضوع ديگري است. از اين رو، تجزيه و تحليل نقدينگي نه فقط مديريت بانک را ملزم مي کند وضعيت نقدينگي بانک را بطور مستمر ارزيابي می کند بلکه وي را وادار مي کند که بررسي نمايد تامين نيازهاي نقد، تحت سناريوهاي متفاوت، از جمله در شرايط نامطلوب، چگونه امکان پذير است.
وظيفه اصلي بانك ايجاد توازن بين تعهدات كوتاه مدت مالي و سرمايه گذاري هاي بلند مدت است. نگهداري مقادير ناكافي نقدينگي، بانك را با خطر عدم توانايي در ايفاي به موقع تعهدات و در نتيجه ورشكستگي مواجه ميسازد. نگهداري مقادير فراوان نقدينگي، نوع خاصي از تخصيص ناكارامد منابع است كه باعث كاهش نرخ سوددهي بانك به سپرده هاي مشتريان و در نتيجه از دست دادن بازارمي شود. بنابراين مدلهاي مشخصي براي مديريت نقدينگي در نظام بانكي مورد نياز است.بانکها موظف به، ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلندمدت هستند، توازنی که در نهایت به کاهش اختلاف بین منابع نقدینگی و نیازهای نقدینگی در دوره های متوالی می انجامد. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می سازد. از طرفی دیگر، نگهداری مقادیر زیاد نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش میزان تسهیلات اعطایی، کاهش سودآوری و در نتیجه ازدست دادن بازار می شود. بنابراین، طراحی چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت ریسک نقدینگی، نقشی حیاتی در ادارۀ کارآمد و اثربخش سیستم بانکی ایفا می کند.
نقدینگی بهینه از طریق تعدیل ریسک و بازده بدست می آید . معیارهای نقدینگی باید به اندازه کافی مناسب باشد تا بتواند حتی تغییرات غیر منتظره در نیازهای نقدینگی را برآورد، به عبارت دیگر، نقدینگی بالا وجود دارد. اگر این دارای ها را بفروشیم و وجوه حاصل از آنها را در سایر دارایی ها با نقدینگی کمتر سرمایه گذاری کنیم، می توانیم نرخ بازده بیشتری را بدست آوریم. همچنین مدیرت نقدینگی می تواند با سایر اهداف مدیریت در حوزه هایی مثل مدیریت حساسیت بهره، مدیریت وام و مدیریت پرتفوی در تعارض باشد. اگر نرخ های بهره به طور غیر منتظره روند صعودی داشته باشند، استفاده بیش از حد از بدهی، بانک را مجبور می کند که از وجوهی با هزینه نسبتاً بالا استفاده کند. بنابراین، بانک باید هزینه نگهداری و هزینه کمبود نقدینگی را توأماً در نظر بگیرد.
واضح است که مدیریت نقدینگی شامل ایجاد یک تعادل پیچیده بین ریسک و بازده است. امروزه، بانک ها نه تنها به طور قابل ملاحظه ای در نیازها و منابع نقدینگی با هم متفاوت اند، بلکه همچنین از راهبردهای مدیریت نقدینگی متفاوتی نیز استفاده می کنند.همین طور که بانک دارایی های خود را افزایش می دهد، تغییرات ایجاد شده در مدیریت نقدینگی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این، تغییرات ایجاد شده درشرایط بانک می توانند مدیریت را ملزم کند روش های مدیریت نقدینگی را اصلاح کند. اگر بانک دارای مقدار زیادی اوراق بهادار بلند مدت وثیقه نشده، جریان های نقد حاصل از وام، و وام های قابل معامله باشد، به نقدینگی کمتری برای نگهداری نیاز دارد. همچینین بانک ممکن است مقدار قابل ملاحظه ای از بدهی ها با مبالغ بالا را مورد استفاده قرار دهد؛ اما ریسک مرتبط با این وجوه به نسبت بین وجوه پایدار و وجوه ناپایدار بستگی دارد.

شکل 1-1- تعیین حدود نقدینگی بر اساس مدل دکترعبدتبریزی
ذخایر نقد بانک اعم از اسکناس و مسکوك و چک پول که جهت عملیات روزانه مشتریان بانک طی روز مورد استفاده قرار میگیرد، بایستی به نحوي مدیریت شود که علیرغم پوشش ریسک نقدینگی ناشی از کسري وجوه، هزینه رکود وجوه نقد مازاد، به حداقل برسد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

با خصوصی سازی بانکها و تفاوتهای آن با بانکداری دولتی بویژه در خصوص عدم برخورداری از برخی حمایت های خاص دولت از بانک های دولتی، تعهد نسبت به سهامداران برای حداکثر سازی سود و تعهد نسبت به سپرده گذار از جهت بازگشت اصل سرمایه سپرده گذار در هر زمان، با نک های را بر آن داشته تا به منظور ایجاد تعادل بین ریسک و بازده و تامین رضایت هر دو گروه سپرده گذار و سهامدار به عنوان دو منبع اصلی تامین وجوه در بانک، اقدام به راه اندازی واحدهای مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک، کمیته های مدیریت دارائی – بدهی و سایر واحدهای مرتبط نمایند. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که روند حرکت بانک در آینده، مشکلات احتمالی و راه حل های ممکن برای رفع آنها شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرند.
از آنجایی که بانکها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدي خروجی غیرمنتظره و تقاضاي برداشت نقدي مشتریان، نیازمند نگهداري وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداري این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاري احتمالی امري گریزناپذیر است. نگهداري وجوه نقد در صندوق همواره با یک هزینه- فایده همراه می باشد، به عبارتی فایده نگهداري وجوه مازاد پوشش ریسک نقدینگی و اطمینان از عدم مواجهه با کسري نقدینگی و در مقابل هزینه آن افزایش هزینه رکود پول و از دست دادن فرصت سرمایه گذاري وجوه می باشد. لذا مدیر نقدینگی همواره درصدد بهینه کردن مانده وجوه نقد صندوق با توجه به عملیات روزانه آن می باشد. باتوجه به مطالب فوق مازاد نقدینگی موجب رکود پول وخروج آن از چرخه اقتصاد، کاهش سرمایه گذاریها، کاهش ارزش واقعی پول ناشی از تورم و در نتیجه کاهش بازده وزیان سهامداران وسرمایه گذاران می شود وکمبود نقدینگی، از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری، نبود سپرنقدینگی احتیاطی در مقابل تهدیدات وهمچنین از دست دادن فرصتهای پیش روی بانکها که جملگی موجب سلب اعتماد از بانک ودر حالت حادتر ورشکستگی بانک می شود. لذا با توجه به مطالب فوق ارائه مدلی مناسب وبهینه تحت شرایط خاص هر بانکی و ایجاد تعادل بین بازده وریسک برای بانکها ضرور ی می باشد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

منابع:

منابع فارسی
1- اداره امور مالی بانک ملت. (1391). مباحث کاربردی مدیریت مالی در بانک. تهران: مولف.
2- اداره کل آموزش بانک ملت. (1391). مدیریت ریسک نقدینگی (دربانک ها). تهران: مولف.
3- اداره مطالعات و کنترل ریسک بانک تجارت. (1386).مدیریت ریسک در بانکداری. تهران: نشر جهانگیر.
4- آذر، عادل و مومنی، منصور. (1386). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1385).دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری.
6- حافظ نيا، محمدرضا. (1384). روش تحقيق در علوم انساني. تهران: انتشارات سمت.
7- حري، عباس و شاهبداغي، اعظم. (۱۳۸۵). شيوه‌هاي استناد در نگارش‌هاي علمي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8- خاكي، غلامرضا. (1384). روش تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.
9- دریک اس بیشکین، فردریک.(1388). اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (ترجمه حسین قضاوی). تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری.
10- دلاور. (1385). بررسی عوامل مرتبط با انگیزش کارکنان. تهران: انتشارات آموزش و پرورش.
11- دیواندری،علی، لوکس، کارو، موسوی،سید رضا. (1383). طراحی مدل پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. پیام مدیریت، 4(11و12).
12- راعی، رضا و سعیدی، علی (1387). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران : مهر.
13- رحیمی بروجردی، علیرضا(تدوین کننده).(1389).سیاست های پولی2. تهران: ناشر مؤسسه تحقیقات پولی.
14- رستمیان، فروغ، حاجی بابائی، فاطمه.(1388).اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش درمعرض خطر(مطالعه موردی بانک سامان).پژوهش نامه حسابداری مالی وحسابرسی.
15- رهبر شمس کار،صدیقه. (1383). بررسی شیوه های نظارتی والزامات احتیاطی بازار بین بانکی. اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
16- سرمد، زهره، بازرگان، عباس. (1386). روش تحقيق در علوم اجتماعي. تهران: انتشارات آگاه.
17- سعیدی، علی.(1390). ريسك نقدينگي در صنعت بانكداري با استفاده ازشاخص لانداي امري. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12 (4).
18- سليماني، محمد.(1386). زيربناهاي سازماني لازم جهت مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي. نخستين همايش مالي اسلامي. تهران:دانشگاه امام صادق(ع)، ص 163 -147.
19- سید عباس زاده،میر محمد و امانی، جواد و خضری آذر،هیمن و پاشوی، قاسم. (1391). مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش pls و کاربرد آن در علوم رفتاری. ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
20- سيف، علي‌اکبر. (۱۳۸۴). روش تهيه پژوهشنامه. (ويرايش دوم). تهران: دوران.
21- شباهنگ، رضا. (1389). مدیریت مالی. تهران: مركز تحقيقات تخصصي حسابداري.
22- طالبی، محمد.(1375). شناخت ابعاد مدیریت نقدینگی در شرکتها. مجله تحقیقات مالی، 4(11و12).
23- عبده تبریزی،حسین و رادپور، میثم. (1390). مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری (2). تهران: انتشارات پیشبرد.
24- فبوزی، فرانک و مودیلیلنی، فرانک. (1388). مبانی بازارها و نهادهای مالی (ترجمه حسین عبده تبریزی) تهران: نشر طیف نگار.
25- فتحی، سعید و توکلی، سیدیاسین. (1388). بررسی بین ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی. بررسی های بازرگانی، 36(4).
26- کریس جی. (1377). تفسیر گزارشها و صورتهای مالی بانکها (ترجمه سازما ن مطالعات بین المللی بانک مرکزی). تهران: مترجم.
27- كلانتري، خليل. (1388). مدل سازي معادلات ساختاري در تحقيقات اجتماعي- اقتصادي با برنامه LISREL,SIMPLIS. تهران: نشر فرهنگ صبا.
28- گروه مطالعات و ریسک بانک اقتصاد نوین. (1387). مدیریت دارائی-بدهی و ریسک نقدینگی در مؤسسات مالی. تهران: انتشارات فراسخن.
29- موسویان،عباس. (1388). ابزارهای مالی اسلامی (صکوک).تهران: پژوهشگاه فرهنگ اندیشه.
30- موسویان، سید عباس. (1389). مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی.پیام اقتصاد، 3(4).

منابع لاتین

1. Ahmad, O. (2001). Financial Instruments to Manage Short-Term Excess Liquidity. Jeddah: IDB.
2. Eljelly , M. A. (2004). Liquidity – Profitability Tradepff : an Empiricial Investigation in an Emerging Market. IJCM, 14(2), pp 48-61.
3. Duttwviler, R. Managing Liquidity In Banks: A top Down Approch. Boston: Houghton Mifflin.
4. Jorion, P. (2000). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (Third Edition). New York: McGraw-Hill Companies
5. Koch, T., & Scot, S. (2003). Bank Management Thomson. San Francisco: South-Western Cengage Learning.
6. Reed, E. W., & Gill, E. (1993). Commercial Banking. Boston: Allyn and Bacon.
7. Reider, R., & Peter, B.H. (2003). Managing Cash Flow: An Operational Focus. San Francisco: Wiley.
8. Rose, P. (1999). Commercial Bank Management(Fourth Edition). New York :McGraw – Hill, Irwin.
9. Saunders, A., & Millon Cornett, M. (2003). Financial Institutions Management A Risk Management Approach (Fourth Edition). New York: McGraw – Hill, Irwin.
10. Heffernan, S. (2005). Modern Banking In Theory And Practice. Minneapolis: University of Minnesota Press.
11. Shelton, J. F. (2002). Working Capital and the Construction Industry. Journal of Construction Accounting & Taxation, 12(6), pp.23-27.
12. Sinkey, J. (1998). Commercial Bank Financial Management in the Financial – Services Industry (Fifth Edition). Washington, DC: Prentice-Hall International, Inc.
13. Yeager, F., & Seitz, N. (1989). Financial Institution Management (Third Edition). Washington, DC: Prentice-Hall International, Inc.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مدیـریت نقـدینـگی در بانـک هـای تجـاری و ارائـه الگویی منـاسب بـرای آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 5 = 1