حراج!

مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

29,000تومان 19,000تومان

توضیحات

مشاهده و دانلود چند صفحه اول :

دانشکده بین المللی پردیس تبریز

گروه مهندسی برق – قدرت

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق – قدرت

عنوان

مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما

دکتر کاظم زارع

استاد مشاور

دکتر سعید قاسم زاده

استاد داور

دکتر بهنام محمدی

پژوهشگر

…………………….

بهمن 1391

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

عنوان پایان نامه: مسیریابی بهینه فیدرها درحضور مولدهای پراکنده جهت کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک
استاد راهنما: دکتر کاظم زارع

استاد مشاور: دکتر سعید قاسم زاده

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد               رشته: برق                 گرایش: قدرت                   دانشگاه: تبریز
دانشکده: دانشکده بین المللی پردیس تبریز     تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن سال 1391         تعداد صفحه: 70
واژه نامه: مسیریابی بهینه فیدرها، روش های هوشمند، روش درخت پوشای کمینه، مولدهای پراکنده

چکیده:

طراحی شبکه های توزیع مخصوصا در مقیاس بزرگ بدلیل وجود تعداد کثیری از پارامترها، حل مسائل مرتبط با آن، دارای مشکلات و پیچیدگی های زیادی می باشد. یکی از مسائل مهم در سیستم های توزیع، مسیریابی بهینه فیدرها می باشدکه عموما با اهداف ذیل صورت می گیرد:

–         کاهش تلفات

–          افزایش قابلیت اطمینان

–          کاهش هزینه های سرمایه گذاری

دراکثر مراجع مطالعه شده، مسیریابی بهینه فیدرها بدون حضور منابع پراکنده انجام گردیده است. اطلاعات پایه ای مورد نیاز برای مسیریابی بهینه فیدرها رشد بار، نرخ تورم و بهره، حداکثر افت ولتاژ مجاز، مسیر فیدرهای موجود، مکان پست فوق توزیع و پست های توزیع، میزان بار هریک از پست های توزیع، محدودیت های جغرافیائی و شهری، نوع و قیمت فیدرفشار متوسط و مناطقی که باید الزاما از فیدرهای زمینی استفاده کنند، می باشد. در مسیریابی بهینه فیدرها، می بایستی حداکثر بارگذاری سکشن ها و پست فوق توزیع، افت ولتاژ مجاز، تغذیه تمامی بارها، محدودیت های جغرافیائی رعایت گردد.

امروزه مولدهای پراکنده در سیستم های قدرت و شبکه های توزیع، نقش بسزائی در کاهش پیک مصرف، کاهش تلفات، افزایش کیفیت توان و افزایش قابلیت توان، افزایش رقابت در بازار برق، افزایش کارائی انرژی از طریق تولید همزمان برق و حرارت دارد، ضمن اینکه مسائل زیست محیطی، حالت عملکرد جزیره ای، تامین برق مناطق دورافتاده، پائین بودن حجم نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه گذاری، تجدید نظر در استفاده از انرژی های هسته ای و … از دیگر عوامل موثر در گرایش به استفاده از مولدهای پراکنده می باشد.

در این تحقیق مطالعات با درنظرگرفتن فرضیات ذیل صورت می گیرد:

–         محل پست فوق توزیع معلوم می باشد.

–         محل مولدهای پراکنده معلوم می باشد.

–         محل و بار پست های توزیع معلوم می باشد.

–         در پخش بار شبکه، مولدهای پراکنده بعنوان یک بار ثابت منفی اکتیو و راکتیو فرض می گردد.

با توجه به ماهیت غیر خطی و پیچیدگی مسائل توزیع و کثرت متغیرها، روش های کلاسیک دیگر پاسخگوی حل مسائل بزرگ نیستند، از این رو با توجه به توانائی روش های هوشمند در حل مسائل غیر خطی و سرعت مناسب آنها، استفاده از روش های هوشمند از قبیل الگوریتم ژنتیک، الگوریتم هجوم ذرات، الگوریتم کولونی مورچگان، شبکه های عصبی، فازی سازی و … مرسوم و گریزناپذیر گردیده است.

در این پایان نامه برای حل مساله مسیریابی بهینه فیدرهای فشار متوسط با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات و انرژی توزیع نشده، از ترکیب روش درخت پوشای کمینه و الگوریتم ژنتیک در حضور مولدهای پراکنده، استفاده شده است و امکان بدست آوردن سطح مقطع هادی های سکشن ها و طراحی هر سکشن به صورت هوائی و یا زمینی را فراهم کرده است.

نقش مولدهای پراکنده در کاهش تلفات و کاهش مجموع هزینه های سرمایه گذاری اولیه و تلفات و انرژی توزیع نشده و تاثیر حضور آنها بر توپولوژی شبکه مورد طراحی، نشان داده شده است. مطالعه بر روی دو شبکه 24 و 33 باسه انجام گردیده و جهت درست آزمائی روش پیشنهادی مسیریابی بهینه فیدرها نتایج بدست آمده مطالعه شده بر روی شبکه 24باسه با نتایج مرجع مقایسه شده است. جهت برنامه نویسی مسیریابی بهینه فیدرها از matlab استفاده شده است.

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

 

 

 

فهرست مطالب

فهرست جدول‌ها د

فهرست شکل‌ها. ه

فهرست نمودارها. ه

فصل اول.. 1

فصل1- مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان موضوع و اهداف تحقیق.. 2

1-3- چارچوب پایان‌نامه. 3

1-3-1 پیش فرض‌ها 3

1-3-2 تابع هدف.. 3

1-3-3 قیود مسئله. 3

1-3-4 خروجی اجرای برنامه. 4

1-4- مروری بر فصول پایان‌نامه. 4

فصل‌دوم.

فصل2-  مروری بر روش‌های مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه‌های توزیع. 6

2-1- مقدمه. 6

2-2-  مسیریابی بهینه فیدرها درشبکه‌های توزیع. 6

2-3-  نظریه گراف.. 10

2-3-1- تعاریف گراف 10

2-3-2- درخت پوشای کمینه 10

2-3-2-1- الگوریتم کروسکال.. 11

2-3-2-2- الگوریتم پریم. 11

2-3-2-3- الگوریتم دایسترا 21

2-3-2-4- الگوریتم سولین.. 12

2-4- الگوریتم ژنتیک… 13

2-4-1- مفهوم الگوریتم ژنتیک… 13

2-4-2- آشنائی با الگوریتم ژنتیک… 13

2-4-3- مراحل الگوریتم ژنتیک… 14

2-4-4- ایجاد ساختار اولیه. 14

2-4-5- تولید ساختارهای جدید. 14

2-4-6- روش های انتخاب.. 15

2-4-6-1- انتخاب چرخ گردان 15

2-4-6-2- انتخاب مقایسه ای. 15

2-4-6-3- انتخاب رتبه ای. 16

2-4-7- تقاطع. 16

2-4-7-1- تقاطع تک نقطه ای. 16

2-4-7-2- انتخاب چند نقطه ای. 16

2-4-8- جهش. 16

2-4-8-1- جهش تک نقطه ای. 16

2-4-8-2- جهش چند نقطه ای. 17

2-4-9- پردازش و برازش. 17

2-4-10- جایگزینی. 17

2-5- معرفی دو تابع کاربردی sparse وgraphtraverse. 18

2-5-1- ماتریس sparse. 18

2-5-2- تابع sparse 18

2-5-3- تابع graphtraverse. 19

فصل‌سوم.

فصل3- مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های توزیع در حضور منابع پراکنده. 21

3-1- مقدمه 21

3-2- درخت پوشای کمینه 22

3-2-1- الگوریتم پریم. 22

3-2-2- ورودی الگوریتم پریم. 23

3-2-3- خروجی الگوریتم پریم. 23

3-2-4- شاخص الگوریتم پریم. 24

3-3- الگوریتم ژنتیک… 29

3-3-1- ایجاد ساختارهای اولیه…. 30

3-3-2- ایجاد ساختارهای جدید…. 30

3-3-2-1- تابع انتخاب…. 30

3-3-2-2- تابع تقاطع…. 30

3-3-2-3- تابع جهش…. 31

3-4- تابع هدف…. 31

3-5- ماتریس های مورد استفاده در این تحقیق 31

3-5-1-  ماتریس اطلاعات شبکه 23

3-5-2- ماتریس مشخصات هادی های ACSR. 32

3-5-3- ماتریس مشخصات کابل ها. 23

3-5- زیربرنامه تعیین سطح مقطع هادی ها 33

3-6- زیر برنامه تست شعاعی بودن شبکه. 33

3-7- پخش بار 35

3-7-1- مفهوم پخش بار 35

3-7-2- پخش بار به روش پیشرو – پسرو 36

3-8- بررسی تعدادی از سناریوهای مسیریابی فیدرها 37

3-8-1- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG.. 38

3-8-2- مسیریابی بهینه فیدرها با وجود DG.. 40

3-8-2-1- مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG.. 40

3-8-2-2- مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با توان DG.. 42

فصل‌ چهارم.

فصل 4- مطالعات عددی.. 45

4-1- شبکه‌ های نمونه. 45

4-1-1- شبکه‌ نمونه 24 باسه]13[ 45

4-1-2- شبکه‌ نمونه 33 باسهIEEE. 47

4-2- مطالعات عددی مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های 24 باسه]13[ و33 باسهIEEE  49

4-2-1- مطالعات عددی پیاده سازی شده برروی شبکه 24 باسه]13[. 49

4-2-1-1- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه نمونه 24 باسه]13[ 49

4-2-1-2- مقایسه نتایج مسیریابی بهینه فیدرها برای شبکه 24 باسه]13[ در روشهای مختلف   51

4-3-1- مطالعات عددی پیاده سازی شده برروی شبکه 33 باسهIEEE. 59

4-3-1-1- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه نمونه33 باسهIEEE. 60

4-3-1-2- مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG در شبکه نمونه 33 باسهIEEE. 61

4-3-1-3- مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با توان DG در شبکه نمونه 33 باسهIEEE  62

4-3-1-4- مسیریابی بهینه فیدرها با وجود DG با ظرفیت های مختلف در چند باس شبکه نمونه 33 باسهIEEE  63

4-4- پارامترهای الگوریتم ژنتیک66

4-5- جمع بندی: 66

فصل‌ پنجم.

فصل 5- نتیجه گیری.. 68

مراجع: 69

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

 

 

 فهرست جدول‌ها

جدول 4- 1 طول شاخه سکشن ها در شبکه 24 باسه]13[ 46

جدول 4- 2 اطلاعات تکمیلی سکشن ها در شبکه 33 باسهIEEE. 47

جدول 4- 3 هزینه ها و اطلاعات تکمیلی سکشن ها در شبکه 24 باسه]13[. 46

جدول 4- 4 مصرف در نقاط بار شبکه 24 باسه]13[ 46

جدول 4- 2 اطلاعات سکشن ها در شبکه 33 باسهIEEE. 48

جدول 4- 6 نتایج مسیریابی بهینه فیدرهای در شبکه 24 باسه]13[ 49

جدول 4- 7 مقایسه نتایج مسیریابی بهینه فیدرها برای شبکه 24 باسه]13[ در روشهای مختلف   51

جدول 4- 8 جزئیات هزینه های سرمایه گذاری اولیه تصحیح یافته]13[ 52

جدول 4- 9 جزئیات هزینه های انرژی توزیع نشده تصحیح یافته]13[ 53

جدول 4- 10 جزئیات نتایج پخش بار و تلفات تصحیح یافته]13[ 54

جدول 4- 11 جزئیات نتایج پخش بار تصحیح یافته]13[ 55

جدول 4- 12 جزئیات هزینه تلفات انرژی تصحیح یافته]13[ 55

جدول 4- 13 جزئیات هزینه های سرمایه گذاری اولیه در روش پیشنهادی.. 56

جدول 4- 14 جزئیات هزینه های انرژی توزیع نشده در روش پیشنهادی.. 57

جدول 4- 15 جزئیات نتایج پخش بار و تلفات در روش پیشنهادی.. 58

جدول 4- 16 جزئیات نتایج پخش بار در روش پیشنهادی.. 58

جدول 4- 17 جزئیات هزینه تلفات انرژی در روش پیشنهادی.. 59

جدول 4- 18 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه33 باسهIEEE. 60

جدول 4- 19 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG(ها ) در شبکه33 باسهIEEE  61

جدول 4- 20 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها و تعیین حساسیت با توان DG در شبکه 33 باسهIEEE  62

جدول 4- 21 ظرفیت DG(ها ) و محل نصب آنها در شبکه 33 باسهIEEE. 63

جدول 4- 22 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها و با وجود DG ها در باس های3و6 و24و29 درشبکه33 باسهIEEE  63

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 3- 1 فلوچارت الگوریتم پریم. 25

شکل 3- 2 نمونه یک گراف ساده با 8 راس و 14 یال.. 25

شکل 3- 3 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 26

شکل 3- 4 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 26

شکل 3- 5 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 27

شکل 3- 6 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 27

شکل 3- 7 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 28

شکل 3- 8  شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 28

شکل 3- 9 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 29

شکل 3- 10 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم. 29

شکل 3- 11 فلوچارت زیربرنامه تست شعاعی بودن شبکه. 34

شکل 3- 12 شبکه توزیع نمونه. 36

شکل 3- 13 فلوچارت مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG.. 39

شکل 3- 14 فلوچارت مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG.. 41

شکل 3- 15 فلوچارت مسیریابی بهینه فیدرها و تعیین حساست شبکه با توان DG.. 43

شکل 4- 1  شبکه نمونه 24 باسه. 45

شکل 4- 2 شبکه نمونه33 باسه IEEE. 47

شکل 4- 3 مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 24 باسه]13[ 50

شکل 4- 4 مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 24 باسه ترسیم شده با WORD 50

شکل 4- 5 مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه 33 باسهIEEE 60

شکل 4- 6 مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG در شبکه 33 باسهIEEE 61

شکل 4- 7 مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با DG از ظرفیت KW 0 تا  KW 1250… 63

شکل 4- 8  مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با DG به ظرفیت KW150  64

شکل 4- 9 مسیریابی بهینه فیدرها با حضورDG(ها ) در باس های 3 و6 و24 و 29 در شبکه 33 باسهIEEE. 65

شکل 4- 10 خروجی الگوریتم ژنتیک مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 33 باسه. 65

فهرست نمودار‌ها

نمودار4-1 حساسیت شبکه با توان DG در مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 33 باسه. 64

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

 

 

فصل1- مقدمه

1- 1- مقدمه

طراحی شبکه های توزیع به علت کثرت متغیرهای آن و لزوم بررسی آیتم های زیادی، از مسائل پیچیده و تا حد زیاد مشکل محسوب می گردد. طراحی بهینه شبکه های توزیع اساسا به صورت یک مسئله بهینه سازی چند منظوره بیان می گردد که در آن تابع هدف که شامل هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری است می بایستی نسبت به محدودیت های الکتریکی و جغرافیائی حداقل گردد. از این رو طراحی شبکه های با حداقل هزینه های نصب و بهره برداری و کاهش تلفات یک سناریوی پیچیده است.

به دلیل گزینه های فنی بسیار زیاد قابل انتخاب، روش های بهینه سازی توانمندی مورد نیاز می باشد که نتایج آن منجر به صرفه جوئی قابل ملاحظه در هزینه های شرکتهای برق، سرمایه گذاران این بخش و مصرف کنندگان گردد. بدلیل پیچیدگی و گستردگی مسئله، معمولا طراحی شبکه های توزیع، به قسمت های زیر تقسیم می گردد.

 • پیش بینی بلند مدت بار
 • جایابی و تعیین ظرفیت بهینه پست های توزیع
 • تعیین مسیر فیدرهای فشار متوسط و جایابی پست های فوق توزیع

 

1-2- بیان موضوع و اهداف تحقیق

بطورکلی برای حل مسائل بهینه سازی دو روش سنتی و هوشمند وجود دارد، با توجه به ماهیت مسائل توزیع و وجود توابع هدف و بعضا محدودیت های غیرخطی، حل مسائل  بهینه سازی با استفاده از روش های سنتی از قبیل روش لاگرانژ[1]و روش برنامه ریزی خطی سیمپلکس[2] و … خیلی مشکل و عملا نا ممکن می گردد. از این رو، استفاده از روش های هوشمند از قبیل الگوریتم ژنتیک، روش جستجوی غذای باکتری[3]، روش شبیه سازی حرارتی[4]، روش جستجوی مورچگان[5]، روش فازی سازی، روش هجوم ذرات[6] و … در حل مسائل بهینه سازی سیستم های توزیع مرسوم می باشد. در بسیاری از موارد از روش های تلفیقی و ارتقاء یافته  موارد فوق استفاده می شود. روش های هوشمند مذکور با توجه به نوع مسئله و نحوه بکارگیری آنها، دارای مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر می باشند.

 

 

1-3- چارچوب پایان‌نامه

بطور کلی چارچوب این تحقیق بصورت زیر است:

 

1-3-1- پیش فرض‌ها

در این تحقیق مطالعات با درنظرگرفتن فرضیات ذیل صورت می گیرد:

 • محل پست فوق توزیع معلوم می باشد.
 • محل مولدهای پراکنده معلوم می باشد.
 • بار پست های توزیع ثابت فرض می گردد.
 • محل و بار پست های توزیع معلوم می باشد.
 • در پخش بار شبکه، مولدهای پراکنده بعنوان یک بار ثابت منفی اکتیو و راکتیو فرض می گردد.

 

1-3-2- تابع هدف

تابع هدف مجموع هزینه های سرمایه گذاری اولیه و تلفات می باشد.

 

1-3-3- قیود مسئله

در حل مسئله مسیریابی بهینه فیدرها محدودیت های ذیل در نظر گرفته می شود:

 • محدودیت افت ولتاژ
 • محدودیت شعاعی شبکه
 • محدودیت جریان فیدرها
 • محدودیت های جغرافیائی
 • محدودیت تغذیه تمامی بارها
 • محدودیت ظرفیت پست های توزیع
 • محدودیت ظرفیت پست فوق توزیع

 

1-3-4- خروجی اجرای برنامه

در این تحقیق در نهایت بهترین مسیر فیدرها با بررسی انواع سناریوها در دو حالت وجود و یا عدم وجود مولدهای پراکنده بدست می آید.

 

 

1-4- مروری بر فصول پایان‌نامه

در این پایان نامه، تاثیر منابع تولید پراکنده[7] بر مسیریابی فیدرهای فشار متوسط در نظر گرفته شده و با معلوم بودن محل پست فوق توزیع و پست های توزیع و منابع پراکنده، بهترین مسیر تغذیه از پست فوق توزیع تا پست های توزیع با استفاده از تلفیق روش درخت پوشای کمینه[8] و  الگوریتم ژنتیک[9] تعیین می شود.

در فصل دوم پایان نامه که مربوط به بررسی منابع است، به تشریح و بررسی روش های مختلف مورد استفاده در مسیریابی بهینه فیدرها پرداخته و سپس نظریه گراف[10]، الگوریتم ژنتیک و دو تابع sparse و  graphtraverseاز توابع matlab توضیح داده شده است.

در فصل سوم به تشریح و بررسی درخت پوشای کمینه و الگوریتم پریم، الگوریتم ژنتیک، زیر برنامه تست شعاعی بودن شبکه و نیز الگوریتم پخش بارشعاعی پیشرو- پسرو[11] پرداخته شده و در ادامه، مراحل مسیریابی بهینه فیدرها طی روش پیشنهادی با معرفی انواع سناریوها، آورده شده است.

در فصل چهارم شبکه ‌های نمونه معرفی و مطالعات عددی بر روی شبکه 24 باسه انجام شده و جهت درست آزمائی[12] روش پیشنهادی نتایج حاصله با نتایج]13[ مقایسه گردیده است. همچنین مطالعه بر روی شبکه 33 باسهIEEE در حضور مولدهای پراکنده صورت گرفته و به جایابی مولدهای پراکنده و نیز تعیین حساسیت شبکه با توان مولدهای پراکنده در باس مشخصی پرداخته شده است.

و در بخش پنجم  به نتیجه گیری پرداخته شده است.

 

فصل‌دوم

مروری بر روش‌های مسیریابی بهینه فیدرهای شبکه‌های  توزیع

 

 

فصل2-  مروری بر روش‌های مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه‌های توزیع

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

 

 

 

.

مراجع:

[1] Sachin singh, T.Ghose, “Optimal feeder routing based on the bacterial foraging technique “, IEEE Transaction on Power Delivery, vol.27, pp: 70 – 78, January 2012.

[2]  Allan C.nerves  and Gonzalo B. Julian, jr, “Optimal feeder configuration in expansion planning using simulated annealing“, IEEE Region Conference, pp:1- 4, November 2007.

[3]   Nicolas G. Boulaxis  and Michael p. Papadopoulos,”Optimal feeder routing in distribution system planning using dynamic programming technique and  GIS  facilities”, IEEE Transaction on Power Delivery, pp:242- 247, vol.17, NO.1, January 2002.

[4]   Sajad Najafi, Seyed Hossein Hosseinian, Mehrdad Abedi, “A framework for optimal planning in large distribution networks”, IEEE Transaction on Power System, vol.24, pp: 1019- 1028, May 2009.

[5]   D.E. Bouchard,M.M.A. salama  and A.Y. Chikhani, “Optimal feeder routing  and optimal substation  sizing and placement using guided evolutionary  simulated annealing”, Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, vol.2, pp:688- 691, September1995.

[6]   Yaun-Kang Wu,Ching-Yin Lee, Le-Chang Liu, and Shao-Hong Tsai “Study of  reconfiguration for distribution system with distributed generators”, IEEE Transaction on Power Delivery, vol.25, NO.3, pp: 1678- 1685, July 2010.

[7]   Kazem Haghdad, Heidar Ali Shayanfar, “Optimal placement and sizing of DG and capacitor for loss reduction via method of generalized pattern search and genetic algorithm”, Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), pp: 1- 4, March 2010.

[8]   Lei Liu, Hai BAO, Hong Liu, “Siting and sizing of distribution generation based on the minimum transmission losses cost”, International Conference on Power System, pp: 1- 6, December 2011.

[9]   A.parizad, A.khazali, M.kalantar, “Optimal placement of distribution generation with sensivity factor voltage stability and losses indices”, Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), pp: 848 -855, June 2010.

[10] M.Mashhour, S.M.Mogaddas Tafreshi, “Optimal sizing and siting of distributed generation network: comparison of unidirectional and bidirectional power flow scenario”, IEEE Bucharest Power Tech Conference, pp: 1- 8, July 2009.

[11]   Allan C.nerves, Jose Carlos K.Roncesevalles, “Application of evolutionary programming to ptimal siting and sizing scheduling of distributed generation”, TENCON IEEE Region Conference, pp: 1- 6, January 2009.

[12]   S.Selvi Ramalakshmi and Sethu, “Optimal siting and sizing of distributed generation using fuzzy – EP”, International Conference on Electrical, Electronics and Control Engineering, pp: 470- 477, December 2011.

[13]   Jovan M. Nahman and Dragoslav M. Peric, “Optimal planning of radial distribution network by simulated annealing technique”, Transaction on Power Delivery, vol.23, NO. 2, May 2008.

]14[  کریستینگ،ویلیام. ترجمه: دکتر ابراهیم افجه‌ای. 1382.تحلیل و مدل سازی سیستم های توزیع. انتشارات نورپردازان.

]15[  ترجمه و گردآوری: محمود البرزی 1388 . الگوریتم ژنتیک. موسسه انتشارات علمی دانشگاه شریف.

]16[  علیرضا علیپور1383. آشنائی با نظریه گراف. انتشارات فاطمی.

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

Thesis Title: Optimal Feeder Routing with Distributed Generator for Reduction of Investment and Loss Costs by using of Genetic Algorithm
Supervisor Professor: Kazem Zare

Advisor Professor: Saeed Ghassem Zade

Degree: Master of Science                                                   Major: Power System

University: Tabriz                                                                Faculty: International Pardis Tabriz

Keywords: Optimal Feeder Routing, Intelligent Method, Minimum Spanning Tree, Distributed generator

Abstract: Design of distribution networks, specially, in large scale because of intensity variable and solving of their relevant problems is intricate. one of the important issues in designing of distribution networks is optimal  feeder routing generally for gaining following aims:

–          reduction of loss

–          increase of reliability

–          reduction of investment and loss costs

Basic requirement data for the subject are growth of load, inflation and interest rating, maximum drop voltage, exist feeder routes, HV substation and MV substation’s, substations load, geographic constraints, kind and cost of medium voltage feeder, areas that should be used underground feeder. Maximum loading of feeder and station’s and maximum drop voltage of load must consider.

Nowadays distributed generator are important role for peak shaving, loss reduction, increase of reliability, increase of rivalry in power market and power quality, increase of energy efficiency by CHP and so on.              Environment issues, island operation, supplying of outland power, low investment cost, energy security and so on are other effective ingredients in using of distributed generators.

In this study has been assumed that:

–          Site of HV substation and MV substation’s are difinite

–          DG’s location is given

–          Assumed buses’s load is constant

–          DG’s in power flow calculations as negative load assumed

In regard of nonlinear nature and intricacy of distribution issues and intensity variables, any more, classis methods are not responsible for solving of the problems. There more using of intelligent method such as GA, PSO, SA, ACS, intelligent nets, fazzing method and so on have been prevalent for themselves ability in solving of nonlinear problems and very fast convergency.In this thesis for solution of feeder routing problem with DG’s, combination of smart method (GA) and classic method (MST) used to reach to minimum Investment and loss costs and getting of conductors section. MST used for production of first solution and fast convergence GA. Obtaining of conductors section and kind of feeder (overhead or underground) is another specification of this thesis. Rule of DG’s in forming of topology of network has showed. Influence of DG’s on reduction of investment, losses and non supplied energy total costs has impressed. Study performed on two cases: 24 and 33 buses. For verifying, purpose method results with reference result campared on 24 buses network.

[1]Lagrange Method

[2]Simplex Linear Programming Method         

[3]Bacterial Foragine Technique

[4]Simulated Annealing

[5]Ant Colony Search

[6]Particle Swarm Optimization

[7]Distributed source

[8]Minimum Spanning Tree

[9]Genetic Algorithm

[10]Graph Theory

[11]Forward-Backward Load Flow

[12]

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − = 10