مطالعه و شناسایی فرآیند های تولید طلا و انتخاب بهترین فرآیند،جهت افزایش بهره وری و تعیین نیازها و خواسته های مشتریان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره

59,000تومان

توضیحات

چكيده 1
فصل اول 2
كليات تحقیق 2
1-1مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- چارچوب نظری تحقیق 7
1-5-اهداف تحقیق 10
1-6-قلمرو تحقیق 11
1-7-سؤالات تحقیق 11
1-8-شرح واژه ها و اصطلاحات 11
فصل دوم 14
مروری بر ادبيات تحقيق 14
2-1- مقدمه 15
2-2- طلا 15
2-3-تاریخچه جهانی طلا 16
2-4- تاریخچه طلا در ایران 17
2-5-تاریخچه صنعت طلا سازی در ایران 18
2-6-نظریه منشأ پیدایش طلا 19
2-7-اهميت اقتصادي طلا 20
2-8- انواع ذخائر طلا 20
2-9-ذخائر جهاني طلا 23
2-10- كشورهاي اصلي توليد كننده طلا 24
2-11-کانسارهای طلای شناخته شده ایران 29
2-12- کانسار طلای موته 32
2-13- اکتشاف معادن طلا 33
2-14- اکتشاف ذخائرآبرفتی ( پلاسرها ) 35
2-15- استخراج معادن طلا 36
2-15-1-روش استخراج روباز( OPENPITE ) 37
2-15-2-روش استخراج زیرزمینی 38
2-16- دانه بندی و خردایش 39
2-17- مرحله آسیاب کردن 40
2-18- تغلیظ 41
2-19-روش ثقلی یا گراویتی 42
2-20- فلوتاسیون 42
2-21- تشویه 45
2-21-1-نظریه تشویه 45
2-22- روش غالکاری یا غالگذاری سنتی 46
2-23- تئوری ملغمه 47
2-24- روش لیچینگ (CIP&CIL) 48
2-25- لیچینگ کپه ای 50
2-26-تئوری فرآيند بيوليچينگ 51
2-26-1- مکانيسم ليچينگ 51
2-27- هیدرومتالورژی 52
2-28-عناصر مزاحم در فراوری طلا 52
2-28- 1- اسيداسيون تحت فشار: 53
2-28-2- اکسيداسيون بيولوژيکي 53
2-29- آلودگی های زیست محیطی 54
2-30-تمهيدات و قوانين زيست‌محيطي معدن‌كاري در برخي از كشورهاي جهان 55
2-30-1-گزارش‌هاي اثرهاي زيست محيطی 55
2-30-2-آژانس حفاظت زيست‌محيطي (EPA): 57
2-30-3-احياء و آبادسازي: 57
2-30-4- مسايل ايمني و زيست محيطي 58
2-31-بازار 59
2-31-1-دیدگاههای بازار 59
2-31-2-پنج بازار عمده 59
2-31-3-انواع بازار از دیدگاه رقابت 59
2-31-4-انواع بازار 60
2-31-5-بازار طلا 60
2-31-6-قیمت روز طلا 61

2-32-بهره وری 62
2-33-روش تحلیل سلسله مراتبی 64
2-34-تاپسیس فازی 65
2-35-روش استخراج وتولید درمجتمع طلای موته 66
2-35-1- واحد معدن (روش استخراج) 66
2-35-1-1- وضعیت زمین شناسی 66
2-35-1-2-استخراج در معدن 66
2-35-1-3- حفاری : 68
2-35-1-4- آتشباری : 69
2-35-1- 5 بارگیری و باربری: 69
2-35-2- روش تولید طلادر كارخانه 70
2-35-2-1- واحد خردايش 71
2-35-2-2- واحد سايش 72
2-35-2-3- واحد ليچينگ 74
2-35-2-4- واحد اتاق طلا 75
2-35-2-5- اقدامات كنترل زيست محيطي فرایند تولید( سد هاي باطله) 77
2-36- مدل مفهومی تحقیق 80
2-37 پیشینه تحقیق 81
فصل سوم 84
روش‌ اجرای تحقیق 84
3-1 مقدمه 85
3-2 روش تحقیق 85
3-3جامعه آماری 86
3-4 ابزار گردآوری داده ها 86
3-5روش تجزیه و تحلیل داده ها 86
3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق 93
فصل چهارم 95
تجزيه و تحليل داده‌ها 95
4-1مقدمه‏ 96
4-2توصیف داده های پژوهشی 96
4-2-1 اطلاعات مربوط به جنسیت 97
4-2-2 اطلاعات مربوط به تحصيلات 98
4-2-3 اطلاعات مربوط به سن 99
4-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تأهل 100
4-2-5 اطلاعات مربوط به مسئولیت 101
4-2-6 اطلاعات مربوط به وضعیت سابقه 102
4-3 آزمون فرضیه ها 103
فصل پنجم 162
نتيجه‌گيري و پيشنهادات 162
5-1مقدمه 163
5-2نتایج مربوط به سؤالات تحقیق 163
5-3پیشنهادات 166
5-4 پیشنهادات به محققین بعدی 167
5-5 محدودیتهای تحقیق 167
پیوستها 168
منابع و ماخذ 196
منابع فارسي: 197
منابع لاتین: 198
ABSTRACT: ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

جدول 2-1 : کانسارهای طلای شناخته شده ایران 30
جدول 4-1 توزيع جنسيت پاسخ دهندگان 97
جدول 4-2 توزيع تحصيلات پاسخ دهندگان 98
جدول 4-3 توزيع سن پاسخ دهندگان 99
جدول 4-4 توزيع تأهل پاسخ دهندگان 100
جدول 4-5 توزيع مسئولیت پاسخ دهندگان 101
جدول 4-6 توزيع سابقه پاسخ دهندگان 102
جدول 4-7 اطلاعات پرسشنامه روشهای تولید طلا 103
جدول 4-8 عوامل مؤثر بر انتخاب روش تولید طلا 104
جدول 4-9 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درباره عامل نوع ماده معدنی 105
جدول 4-10: محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 106
جدول 4-11: اولویت بندی روشهای تولید طلا با توجه به عامل نوع ماده معدنی 108
جدول 4-12 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درباره عامل ذخیره ماده معدنی 109
جدول 4-13 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 110
جدول 4-14: اولویت بندی روشهای تولید طلا با توجه به عامل ذخیره ماده معدنی 113
جدول 4-15 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درباره عامل عیار ماده معدنی 114
جدول 4-16 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 115
جدول 4-17: اولویت بندی روشهای تولید طلا با توجه به عامل عیار ماده معدنی 118
جدول 4-18 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درباره عامل درصد بازیابی 119
جدول 4-19 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 120
جدول 4-20 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درباره عامل آلودگی محیط 124
جدول 4-21 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 124
جدول 4-22 اولویت بندی روشهای تولید طلا با توجه به عامل آلودگی محیط 124
جدول 4-23 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 125
جدول 4-24: اولویت بندی روشهای تولید طلا با توجه به عامل آلودگی محیط 129
جدول4-25 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درباره عامل هزینه مواد اولیه مصرفی 129
جدول 4-26 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 130
جدول 4-27: اولویت بندی روشهای تولید طلا با توجه به عامل هزینه مواد مصرفی 133
جدول 4-28 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درباره عامل تکنولوژی 134
جدول 4-29 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 135
جدول 4-30: اولویت بندی روشهای تولید طلا با توجه به عامل تکنولوژی 138
جدول 4-31 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درباره عامل سرمایه گذاری 138
جدول 4-32 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 139
جدول 4-33: اولویت بندی روشهای تولید طلا با توجه به عامل سرمایه گذاری 142
جدول 4-34 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درباره عامل عناصر مزاحم 143
جدول 4-35 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 144
جدول 4-36: اولویت بندی روشهای تولید طلا با توجه به عامل عناصر مزاحم 147
جدول 4-37 میانگین هندسی نظرات کارشناسان درباره عامل مصرف انرژی 148
جدول 4-38 محاسبات مقادیر درایه های جمع سطر و کل اعداد 149
جدول 4-39: اولویت بندی روشهای تولید طلا با توجه به عامل نوع ماده معدنی 152
جدول 4-40 ماتریس تصمیم گیری زیرمجموعه های روشهای تولید طلا 153
جدول 4-41 ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده 154
جدول 4-42 ماتریس بردار راه حل ایده آل Vij 155
جدول 4-43 راه حل ایده آل مثبت D+ 156
جدول 4-44 راه حل ایده آل منفی D- 157
جدول 4-45 مقدار فاصله معیارها از ایده آلها 158
جدول4-46 نیازها و خواسته مشتریان……………………….161
شکل 2-1 :ذخایر طلا 23
شکل 2-2 سهم تولید جهانی طلا 24
شکل 2-3 –نمودارتولید کنندگان جهانی طلا 28
شکل 2-4-معدن سوپر پیت استرالیا 29
شکل 2-5-استخراج معدن رو باز 38
شکل 2-6-استخراج معدن زیر زمینی 39
شکل2-7-مدار آسیا 41
شکل 2-8 : کف سازها 44
شکل 2-9-مدار فلوتاسیون 44
شکل 2-10- مدار آسیا کنی و لیچینگ 49
شکل2-11- هیپ لیچینگ 50
شکل 2-13- واحد خردایش 70
شکل2-14- گلوله 72
شکل2-15- هیدر سیکلون 72
شکل2-16 : تانکهای لیچینگ 74
شکل2-17 : فلوشیت کارخانه 79
شکل 2-18: مدل مفهومی تحقیق 80

چكيده
کشور ایـران از لـحاظ جغرافیایی بر روی کمربند معدنی جهان قـرار دارد و از ذخائــر عظیم فلـزات و کانی های با ارزش برخــوردار است. فلز طلا به عنوان یک سرمایه ملی و منبع ثروت و سامانه کنترلی پولی و پشتوانه اقتصادی کشور مطرح می باشد و اهمیت آن بخاطر لذا فرایند های تولید آن نیز باید مدنظر قرار گیرد . لذا این تحقیق در ابتدای امر با استفاده از روش دلفی به شناسایی فرایندهای تولید طلا و عوامل مؤثر بر انتخاب فرایند تولید طلا و در مرحله بعد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با توجه به عوامل به اولویت بندی فرآیندهای تولید در هر عامل پرداخته و در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی بهترین فرایند تولید طلا که لیچینگ مستقیم می باشد و بالا ترین بهره وری را دارد انتخاب گردیده ودر مرحله آخر نیازها و خواسته مشتریان انتخاب و الویت بندی گردیده است .

فصل اول
كليات تحقیق

1-1مقدمه
تاریخ زیور آلات را می‌توان تا دوران ما قبل تاریخ نیز دنبال نمود. تا قبل از ۲۰۰۰۰ سال پیش هیچ محصول طبیعی کار شده به عنوان چیزی که امروزه به آن زیور آلات گفته شود مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. هر چند ممکن است جنبه‌های زیبایی و لذت بردن از زیورآلات نقش داشته‌است. اما در جدال سخت برای بقاء ودر برخورد با نیروهای طبیعت چاره‌ای جز قناعت به آنچه برای زندگی ضروری است نبود از این رو چیزی که امروزه به آن زیوزآلات گفته می‌شود متناسب با دیدگاه هر دوره دارای عملکرد منحصر به فرد نیاز زندگی بوده‌است:
۱-زنجیرهایی از جنس استخوان دیدان و چنگال حیوانات برای جادوی شکار ضروری بوده‌است.
۲- طلسمها به منظور حفاظت بدن از نیروهای موهوم طبیعت به کار گرفته می‌شدند و می‌بایستی ارواح خبیث را دور نمایند.
مهارتها و تجربیات به دست آمده در تولید ابزار برای تزئین استخوان کهربا و سنگ با موضوعات حکاکی شده وحتی طراحی اشکال مجسم از این مواد مورد استفاده قرار گرفتند. همین که انسانها در تقریبا ۶۰۰۰ سال قبل آموختند که چگونه با فلز کار کنند بهره وری کار به میزان زیادی افزایش یافت . با تقسیم کار به دامداری کشاورزی و پیشه وری امکان آن به وجود آمد که هر کس بیشتر از ح نیاز خود تولید کند . دیگر ضرورتی برای تولید دسته جمعی نبود. هرآنچه از فلز بود مانند ابزارها سلاح ها و نیز آلات توسط یک آهنگر ساخته می‌شد. پیشرفت فزاینده روشهای فلز کاری و افزایش تنوع روشهای صنعتگری منجر به رشد تخصص صنعتگران و فلز کاران گردید و در این میان رفته رفته آهنگران و طلاسازانی به وجود آمدند که تخصص آنها ساخت زیورآلات و وسایل تزیینی از طلا، نقره، مس، برنز و آهن بود .اما اکنون فرایندهای مختلفی برای تولید طلا وجود دارد که در این تحقیق به بررسی آن فرایند ها و مشکلاتی که بر سر راه آنها وجود دارد پرداخته شده و سپس به دنبال تعیین بهترین فرایند تولید طلا خواهیم بود.

1-2 بیان مسئله
يكي ازعوامل مهم براي برنامه ريزي اقتصادي يك کشور در حالت توسعه همانند ايران ، داشتن اطلاعات ا ز مزيتهاي نسبي مواد معدن يد را مر توليد وصادرات است. آگاهي از مزيتهاي نسبي در بخش تجارت خارجي به منظورگسترش صادرات غير نفتي و کاهش وابستگي به اقتصاد تك محصولي نفت، از ضرورتهاي برنامه ريزي کشور است .اهميت طلا به عنوان يك منبع ثروت و همچنين نقش کنترلي آندر سامانه پولي جهان، دو عامل مطرح به عنوان نيروي محرکه اصلي در اکتشاف، استخراج و توليد طلا مي¬باشند. طلا امروزه به عنوان اصلي ترين مبناي مبادلات تجاري و بازرگانی درآمده و در بين ملل صنعتي جهان ، به صورت پشتوانه رسمي يا غير رسمي براي پول مطرح است و بانكهاي مرکزي آنرا به عنوان ذخيره پولي نگهداري مي¬کنند. سهم زيادي از افزايش سرمايه¬ گذاري در زمينه مواد معدني فلزي در جهان، در چند سال گذشته¬، مربوط به فلز طلا بوده است. طلا فلزی است زرد رنگ و گرانبها که از زمانهای قدیم انسانها به دنبال معادن طلا در رودخانه¬ها و کیمیاگری بوده¬اند. این فلز زیبا و قیمتی در زبان فارسی زر، فرانسوی به ORدر انگلیسیGOLD و عربی به ذهب معروف است . طلا با علامت اختصاری AU ، عدد اتمی 79 ، جرم اتمي 7/196gr/mol و وزن مخصوص 19.33 اولین فلزی است که به علت زیبایی و دوامش توسط انسان کشف و مورد استفاده قرار گرفته است. وجود آثاری از طلا در رسوبات دوره نو سنگی (4 تا 5 هزار سال قبل از میلاد مسیح) و نیز وجود طلا در آفریقا و جنوب اروپا در 2 تا 3 هزار سال قبل از میلاد مسیح دلالت بر قدمت معدنکاری برای دستیابی به این فلز دارد. نقطه ذوب طلا 1063 و نقطه جوش آن 2700درجه سانتيگراد و سختی آن بر حسب جدول موس5 /2 تا 3 است. اين فلز به سبب داشتن بعضی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. خواص چکش خواری از خصوصیات بارزاین فلز است و در مقايسه با ديگر فلزها از خاصيت ورقه و مفتول شدن زيادتري بر خوردار است. طلا ازنظرخواص شیمیایی یکی ازخنثی ترین فلزات محسوب شده و در مقابل قویترین محلولهای قلیایی مقاوم و در تماس با اسیدهای خالص به جز اسید سیلینیک پایدار ودرتیزاب سلطانی براحتی حل می شود.بخش اعظم طلا در طبيعت ، به صورت فلز آزاد پيدا ميشود.اين عنصر به هيچ وجه خالص نيست وتقريباً همیشه با مقدار قابل توجه¬ا¬ي نقره (2تا20درصد(،بلور آميخته تشكيل مي¬دهد. مس و بيسموت نيز ممكن است به مقدار کم در طلا وجود داشته باشد.طلا مانند بسیاری از فلزات دیگراز قبیل:مس ، روی ،آهن ، سرب و….. میباشد که باید از معدن استخراج شده و طی فرایندهای خاص درکارخانه¬ها مورد عملیات فراوری قرار گرفته و تولید شود.
در حال حاضر یکی از مهمترین مراکز فراوری و توليد طلا در ایران مجتمع طلاي موته می باشد.مجتم عطلاي موته در استان اصفهان ، در295 کیلومتری جنوب غربی تهران و60کيلومتري جنوب دليجان ،57 کیلومتری گلپایگان،60 کیلومتری شهر میمه و 7 کیلومتری روستای موته در مسیر جاده اصفهان – گلپایگان قراردارد.فعاليت¬هاي اصلی اکتشافي در منطقه موته توسط شرکت سهامي کل معادن ايران از سال 1336آغاز واکتشافات مقدماتی و نیمه تفصیلی انجام شد. با توجه به مطالعات انجام شده کانسارهای شناخته شده در منطقه موته بالغ بر 9 محدوده به وسعت 150 کیلومتر مربع شناسایی شده است که عبارتند از:
چاه خاتون، سنجده، دره اشكي، قرم قرم ،تنگه زر، چاه باغ، چاه علامه، چشمه گوهر و سهکلپ .اکتشافات تفصيلي بر روي پتانسيل¬هاي شناخته شده در منطقه طلا دار موته مجدداً در سال 1359 آغاز و در سال 1369 قرار داد انجام مطالعات تکمیلی و تخمین ذخیره و طراحی بلند مدت معادن چاه خاتون وسنجده واحداث كارخانه با شركت استراليايي BHP منعقد و در اسفند ماه سال1371 بهره برداري آزمايشي از کارخانه طلاي موته آغاز و در خرداد ماه 1372 رسماً این مجتمع فعالیت استخراج و استحصال طلا را آغاز نمود و بهره برداري از اين کارخانه به شرکت طلاي ايران واگذار گرديد .در سال 1376کليه امور مربوط به مجتمع طلاي موته ، بار ديگر به شرکت سهامي کل معادن ايران منتقل شد كه در سال 1379 اين شركت به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ایران تغيير نام يافت و امور مربوط به اكثر معادن ايران از جمله مجتمع طلاي موته به شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران واگذار گرديد .مجتمع طلای موته اولین توليد کننده طلا در ايران و معادن طلاي موته جزو معادن فعال طلاي کشور است.از 9 کانسار شناسايي شده در منطقه موته، تنها معادن سنجده و چاه خاتون درحال حاضر فعال بوده وخوراك کارخانه توليد طلاي موته را تأمين مي¬کنند. در حال حاضربه جز مجتمع طلاي موته،استخراج طلا از کانسارهاي پلاسري منطقه آستانه اراك، معدن طلای زرمهر مشهد،آق دره تکاب در آذربایجان غربی و زرشوران زنجان نيزانجام مي¬گيرد .
در این تحقیق می خواهیم به بررسی روشهای تولید طلا بپردازیم و بهترین روش را انتخاب کنیم. روشهای مختلفی برای تولید طلا مورد استفاده قرار می¬گیرند که مهمترین و اصلی ترین آنها عبارتند از: لیچینگ مستقیم، فلوتاسیون، جداکننده ثقلی، لیچینگ کپه¬ای، ملغمه ،بیولیچینگ و قالکاری. در گذشته مشکلات برای فرآوری و تولید طلا کم بود ولی اکنون به دلایل مختلف با مشکلاتی از جمله : کاهش عیار ماده معدنی ،کاهش ذخیره ماده معدنی، مشکلات زیست محیطی، افزایش هزینه خرید مواد اولیه و انرژی به علت وجود تحریم ها، کاهش ریکاوری به دلیل وجود عناصر مزاحم همراه طلا و … مواجه هستیم که عملیات تولید طلا را با مشکل روبرو می¬کند لذا در این تحقیق می¬خواهیم مشکلات را بررسی نموده و در جهت حل آنها برآییم تا بتوانیم به بهترین حالت تولید طلا را انجام دهیم. و برای این منظور از روشهای تصمیم گیری چند معیاره مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می¬شود.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه فرایند تخصصی شدن در یک زمان طولانی در میان فرهنگها و در زمانهای گوناگون اتفاق افتاد نمی‌توان گفت از چه زمانی طلاسازی به وجود آمده‌است .
طلا به خاطر سکون شیمیایی نسبی که دارد، بیشتر بصورت فلز محلی و ندرتا” به شکل تکه‌های بزرگ یافت می‌شود، اما معمولا” به صورت ذرات بسیار ریزی در برخی مواد معدنی، رگه‌های کوارتز، سنگ لوح، صخره¬های دگردیسی و رسوبات آبرفتی که از این منابع سرچشمه گرفته‌اند، دیده می‌شود. طلا بطور گسترده ای پراکنده شده و بیشترهمراه کوارتز یا پیریت است و در کانی‌های پتزیت ، کالاوریت و سیلوانیت با تلوریم ترکیب شده است .این عنصر با روشهای بهره برداری از رسوبات دارای طلا از رسوبات جدا می‌شود .استخراج سنگ معدنی طلادار از معادنی که اکتشاف آنها به طور کامل به اتمام رسیده است، با توجه به اطلاعات زمین شناسی و معدنی که از طریق عملیات اکتشافی حاصل شده طراحی می¬گردد.شکل توده یا رگه¬ی ماده¬ی معدنی در دل زمین در پایان اکتشافات تکمیلی مشخص و موقعیت آن در ابعاد مختلف سطحی و عمقی معین می شود. در صورتی که معدن از دو بخش زون اکسیده و سولفیدی تشکیل شده و نظر این باشد بخش اکسیده به روشی جدا از روش مورد نظر جهت استحصال طلا از سنگ¬های سولفیدی عمل شود
اگرچه طلا در صنعت و هنر بسیار مهم است، این عنصر وضعیت منحصر به فردی نسبت به تمامی کالاها دارد و آن حفظ ارزش خود در دراز مدت می باشد.در ايران توجه خاصي به فرآوري طلا نشده است و ذخاير قابل توجهي در مناطق مختلف کشور مانند زرشوران تکاب، آق دره تکاب و کوه زر دامغان وجود دارند که هر يک ويژگي¬هاي خاص خود را داشته و بايد از روش هاي ويژه اي براي استحصال طلاي آنها استفاده کرد. باید این نکته را نیز در نظر گرفت که فرایندهای تولید طلا ، با مشکلاتی همراه می باشد که باید با توجه به آنها بهترین فرایند انتخاب شود که اهمیت انجام این تحقیق می باشد.

1-4- چارچوب نظری تحقیق
تاكنون فرایند های مختلف براي فرآوري و استحصال طلا از سنگ معدن ابداع شده است. اولين فرایند كه بشر براي بدست آوردن طلا بكار برد شستشوي ماسه‌هاي طلادار بود. قسمت اعظم طلايي كه در ادوار گذشته استخراج مي‌شد، طلاي آبرفتي بود و عمل استحصال طلا به روشهاي ابتدايي و سنتي صورت مي‌گرفت يكي از اين وسايل استفاده از لاوك، جعبه شن‌شوئي و… بود.پس از كشف تيزاب سلطاني كاني‌هاي طلا‌دار را با نمك و شوره و زاج و گرد آجر مخلوط كرده و در كوره‌اي حرارت مي‌دادند و بدين ترتيب طلا با توجه به وزن مخصوص بالا در ته كوره باقي مي‌ماند. استفاده از فرایند حرارتي و بكارگيري تركيبات سرب از ديگر روشهاي استحصال طلا در زمانهاي گذشته بود. اين روش در عين حال كه ابتدايي‌ترين روش علمي شناخته شده است، هنوز بعنوان روش مطمئن اندازه‌گيري عيارطلا به كار گرفته مي‌شود و اصطلاح علمي كوپلاسيون يا تجزيه حرارتي ناميده مي‌شود، در ايران از اين روش جهت استخراج طلا از هر نوع خاك محتوي طلا استفاده مي‌گردد كه در اصطلاح سنتي به نام نماكاري ناميده مي‌شود.روش ديگر كه مورد استفاده بشر قرار گرفت استفاده از جيوه مي‌باشد. جيوه فلزي است كه با تشكيل ملقمه، طلاي موجود در خاك را در خود جمع و حل مي‌نمايد. بنابراين از اين خاصيت براي آزادسازي طلا از كاني‌هاي ديگر استفاده مي‌شود. فرایند بعدي استفاده از گاز كلر در استخراج صنعتي طلا مي‌باشد كه در يك دوره كوتاهي انجام گرفته با كشف روش سيانوراسيون در اواخر قرن نوزدهم بدليل مشكلات زيست محيطي مورد استفاده صنعتي قرار نگرفته است.در روش ملقمه كردن، طلا توسط جيوه از ساير مواد جدا مي‌شود و سپس از طريق تبخير نمودن از طلا جدا مي‌شود. در اين روش كه به فرآيند پاشيو مرسوم است، جيوه‌اي كه به محيط زيست وارد مي‌شود، بازيابي نمي‌شود.در كانسار طلاي كنگلومرايي ويت واترزراند، در آفريقاي جنوبي، قسمت اعظم طلا بصورت ذرات بسيار ريز تشكيل شده است. بعبارتي، تغليظ مكانيكي و ملقمه سازي امكان پذير نيست و طلا را بايد به شكل محلول درآورد كه اين عمل با روش سيانوراسيون و واكنش با سيانيد سديم انجام مي¬گيرد که يكي از مهمترين روش هاي توليد طلاي آزاد دانه ريز مي باشند.بدين منظور، بوسيله آسياب¬ها و سنگ شكن¬ها، آسياهاي گلوله اي تر و كلاسيفايرها، ذرات طلا را از مواد سنگي جدا مي¬كنند. در پروژه هاي جديدتر، اين فرآيند آسيا كردن بطور زيرزميني انجام مي‌ شود.مواد معدني طلا دار خرد شده كه ذرات طلا يا سولفيد زياد دارند، ممكن است كه براي سيانيدي شدن مناسب نباشند. فرآيندهاي مقدماتي، شامل تغليظ گرانشي، كه پس از آن ملقمه سازي انجام مي¬شود، تقريبا هميشه مورد نياز است. اين شيوه، اين امكان را فراهم مي¬كند تا 50% طلا سريعتر از روش سيانوري استحصال شود. تغليظ و تمركز گرانشي را پيش از اين به كمك پارچه اي مخمل انجام مي دادند. پارچه را با يك گيره محكم مي كردند و دوغاب ماده معدني خرد شده را از آن عبور مي¬دادند. پارچه مي بايست عمود بر جهت جريان قرار مي¬گرفت. ذرات چگالتر در شيارها گير مي كردند ولي ذرات كوارتز سبكتر به كمك نيروي آب شسته مي¬شدند.
رضا خالوکاکائی و محمد عطایی، محمد جوانشیر و حمید جهانشاهی در سال 1385 از دانشگاه علم و صنعت ایران مقاله ای با عنوان انتخاب روش استخراج مناسب برای کانسار مس قلعه زری بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائه دادند. مطالعات نشان داد که در شرایط موجود روش انباره ای مناسب ترین طرح استخراج برای کانسار ذکر شده است.
رحمان احمدی ، منوچهر اولیازاده و محمد نوع پرست در سال1385مقاله ای با عنوان مقایسه روش های ثقلی و مغناطیسی با سیانوراسیون جهت پرعیار سازی کانسنگ های غیرمقاوم طلا ارائه دادند. در این مقاله به ارائه و تحلیل نتایج حاصل از کاربرد روش¬هایی پرعیارسازی ثقلی ( جیگ ، میز لرزان ، مولتی گراویتی و مارپیچ همفری)، روش¬های مغناطیسی( خشک و تر ) و روش سیانوراسیون برای فراوری کانسنگ های طلا ( در طلای طرقبه) پرداخته شده است و این روشها با هم مقایسه شده اند.
بعد از بررسی تحقیقات مختلف، در این تحقیق به بررسی روشهای تولید طلا و عواملی که در روش تولید مؤثر است پرداخته شده است.
دکتر محمد حسین بصیری و فاطمه سادات نبی یان جوردی در سال 1384 درمقاله ای به بررسی مزیت نسبی معادن در حال بهره برداری طلای ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی پرداختند. دراين مقاله به کمك روش هزينه منابع داخلي که يكي از روشهاي محاسبه مزيت نسبي به شمار مي¬آيد، وجود يا عدم وجود مزيت نسبي در توليد و صادرات طلا به خارج از کشور مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. سپس دقت نتايج به دست آمده از اين روش با استفاده از شاخصهاي استاندارد جهاني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در نهايت، با استفاده از اين روش و بررسي شرايط بازار بين المللي و نياز داخلي تعيين مي¬گردد که آيا اولويت با بهره برداري هر چه بيشتر از اين ذخاير و صادرات آنها بوده و يا اين كه بهتر است که به واردات توجه شده و ذخاير را براي آينده حفظ نمود.
فلیمیگ و کانیزارس از کانادا در سال 2012 مقاله ای با عنوان بررسی عوامل موثر بر نرخ شستشوی سیانید طلا و جذب کربن اکتیو بر روی طراحی مدارهای لیچینگ مستقیم (cil &cip) ارائه دادند .در این بررسی نتیجه گیری شد که فرایندهای لیچینگ در طلا فراگیر هستند و حدود 70 درصد تولیدات جدید طلا که استخراج می شوند از طریق جذب سیانید طلا بر روی کربن فعال فراوری می شود.این فرایندها بسیار کارآمد می باشند و از نظر متالورژیکی و مکانیکی و بازیابی نسبت به دیگر فرایندها بالاتر و نیاز به سرمایه گذاری کلی و هزینه های عملیاتی پایین تری دارند.
محمد مهدی سالاری و علی بهنام فر در سال 2011 از دانشگاه علم و صنعت ایران اثر رسوب معرفهای مختلف فلوتاسیون در کربن فعال و سینیتک جذب طلا را بررسی نمودند. این مطالعه نشان داد که جهت فراوری کانی های سولفیدی طلا یک فرایند قبل از سیانیداسیون لازم است و جهت بالا بردن ریکاوری افزایش غلظت کربن فعال و افزایش زمان اقامت مواد در مدار cil/cip نیاز میباشد.
زائو و همکاران در سال 2013 مقاله ای با عنوان بررسی مراحل سنتز نانوذرات طلا ارائه دادند . اصول عمومی و تحولات اخیر در سنتز نانوذرات طلا (AuNPs) بررسی شده است.
جینگ فانگ و همکاران در سال 2009 مقاله ای با عنوان عاملهای نانوذرات طلا : سنتز ، ساختار و ثبات کلوئیدی ارائه دادند . نانوذرات طلا مورد مطالعه قرار گرفته است که برنامه های کاربردی در زمینه های مختلف مانند الکترونیک، الکترونیک های نوری ، تجزیه و زیست شناسی دارد . در این مقاله ویژگی های ان در پنج حوزه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .

منابع و ماخذ

منابع فارسي:
1. رحمان احمدی ، منوچهر اولیازاده و محمد نوع پرست ، 1385 ، « مقایسه روشهای ثقلی و مغناطیسی با سیانوراسیون جهت پرعیار سازی کانسنگ های غیرمقاوم طلا » ، نشریه بین المللی علوم مهندسی ، شماره 3 ، جلد 17 ، ص 83-75
2. اورعي، ك.، 1380 – اقتصاد مهندسي، نشر علوم زمين دانشگاهي، دانشگاه تربيت مدرس .
3. بصیری . محمدحسین ، نبی یان جوردی . فاطمه ، 1384، « بررسی مزیت نسبی معادن در حال بهره برداری طلای ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی » ، پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور ، شماره 57 ، ص14-1
4. حسنی پاک . علی اصغر ، 1380، « نمونه برداری معدنی ( اکتشاف ، استخراج و فراوری ) » ، انتشارات دانشگاه تهران
5. رضا خالوکاکائی ، محمد عطایی ، محمد جوانشیر و حمید جهانشاهی ، 1385 ، « انتخاب روش استخراج مناسب برای کانسار مس قلعه زری بیرجند با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی » ، نشریه بین المللی علوم مهندسی ، شماره 3 ، جلد 17 ، ص 45-37
6. کتاب استخراج هیدرومتالورژیکی وبازیافت،نویسنده:اریک جکسون،مترجم: دکترجواد مقدم،انتشارات دانشگاه سهند تبریز.1383
7. کتاب هیدرومتالورژی جلداول،نویسنده:فتحی حبشی،مترجم:دکترسیدضیاء الدین شفائی ودکترمحمود عبداللهی،انتشارات دانشگاه شاهرود.1382
8. .شاکری . عطا ، 1381، « مطالعه زمین شیمی و ژنز کانسار طلای زر ( باغو ) دامغان » ، پایان نامه کارشناسی ارشد.
9. عبدالهی محمود . ذاکری مهدی ، 1385، « بهینه سازی فلوشیت واحدهای فرآوری طلای پلاسری » ، طرح تحقیقاتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی .
10. واعظی پور. محمدجواد ، 1378، « اکتشاف تفصیلی کانسار طلای طرقبه » ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، مشاور شرکت توسعه علوم زمین
11-علیرضا طالاری 1393 مطالعه روش های تولید طلاو معایب آنها ،پایان نامه ارشد
13-کتاب گنجینه معادن ایران تدوین،ثابت و حقیقی1393
12- مجتمع طلاي موته؛ گزارش هاي موجود در آرشيو مجتمع طلاي موته

منابع لاتین:
1-P. Bonea, W. Wroblewski, Sensor arrays for liquid sensing — electronic tongue systems, Analyst 132 (2004) 963–978.
2-Carla M. Zammit a,b,⇑, Nigel Cook a, Joël Brugger a,c, Cristiana L. Ciobanu a, Frank Reith a,b , 2012, ” The future of biotechnology for gold exploration and processing ” , The University of Adelaide, School of Earth and Environmental Sciences, Centre of Tectonics, Resources and Exploration (TRaX) Adelaide, South Australia 5005, Australia , p45-53
3-A. Emi eprel, S.M. Rocha, A. Legin, V. Pereira, J.C. Marques, Evaluation of the feasibility of the electronic tongue as a rapid analytical tool for wine age prediction and quantification of the organic acids and phenolic compounds. The case-study of Madeira wine, Anal. Chim. Acta 662 (2000) 82–89.
4-A.Flimig , M.L. Kanizares-Mendez, J.A. De Saja, Voltametric electronic tongue application to wines classification and correlation study with the chemical and sensory characterization, Quim. Nova 33 (2012) 787–793.
5-J.M. Howang How, L. Moreno-Baron, M.I. Pividori, S. Alegret, M. del Valle, A voltammetric electronic tongue made of modified epoxy-graphite electrodes for the qualitative analysis of wine, Microchim. Acta 169 (1995) 261–268.
6-Jingfang Zhou, John Ralston ∗, Rossen Sedev, David A. Beattie , 2009 , ” Functionalized gold nanoparticles: Synthesis, structure and colloid stability” , Ian Wark Research Institute, University of South Australia, Mawson Lakes, Adelaide, SA 5095, Australia , p251-262
7-Saaty,T.L. “Decision making for leader” , RWS Publication , 2001 , p315
7-Terry Norgate*, Nawshad Haque , 2012 , ” Using life cycle assessment to evaluate some environmental impacts of gold production ” , CSIRO Minerals Down Under Flagship, Box 312, Clayton South, Victoria 3169, Australia , p53-63
8-Pengxiang Zhao, Na Li, Didier Astruc , 2013 , ” State of the art in gold nanoparticle synthesis ” , ISM, Univ. Bordeaux, 351 Cours de la Libération, 33405 Talence Cedex, France , p 639-661
Syyed.s , 2012 , ” Recovery of gold from secondary sources—A review ” , Chemical Engineering Department, King Saud University, P.O. Box 800, Riyadh-11421, Saudi Arabia, p 31-49

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعه و شناسایی فرآیند های تولید طلا و انتخاب بهترین فرآیند،جهت افزایش بهره وری و تعیین نیازها و خواسته های مشتریان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 48 = 57