مقايسه عملكرد روشهاي مختلف انتقال حرارت تابشي دركوره ها

19,000تومان

توضیحات

49 صفحه

فایل pdf

چكيده …….1
مقدمه ……..2
فصل اول: كليات و مفاهيم اوليه
4…. چيست كوره- 1 -1
1 -2 -مفاهيم اوليه علم تشعشع ….4
4……. سياه جسم- 1 -2 -1
1 -2 -2-ضرايب جذب، انعكاس، عبور……..4
5……. تشعشع شدت- 3 -2 -1
5…… نشر ضريب- 4 -2 -1
5……… خاكستري جسم- 5 -2 -1
5…. شكل ضريب- 6 -2 -1
6…… تاثيرگذار پارامترهاي- 3 -1
6…… ( Le ) اشعه متوسط طول- 1 -3 -1
7……. دوده ذرات- 2 -3 -1
1-3-3 -مدلهاي ارائه شده براي جايگزيني ضريب صدور مخلوط گاز – دوده ……8
1 -4 -ضريب انتقال حرارت جابجايي ….10
فصل دوم: روش كوره طويل
13……… طويل كوره- 1-2
فصل سوم: روش محفظه احتراق كاملاً يكنواخت
3 -1 -كوره با محفظه احتراق كاملا يكنواخت …….16
19…. موثر تابشي دماي- 1 -1 -3
ز
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل چهارم: روش ناحيه اي
4 -1 -روش ناحيه اي ……..23
4 -2 -سطوح تبادل مستقيم …….24
4 -2 -1 -سطوح تبادل مستقيم سطح – سطح ….25
4-2-2 -سطوح تبادل مستقيم حجم – سطح …..25
4 -2 -3 -سطوح تبادل مستقيم حجم – حجم …..26
4 -3 -سطوح تبادل كل ….26
4 -4 -سطوح فلاكس جهتي ……..27
4 -5 -الگوي جريان سيال درون كوره ………28
4 -6 -الگوي احتراق سوخت درون كوره …..28
4 -7 -معادله كلي بالانس انرژي بر روي نواحي سطحي …….29
4 -8 -معادله كلي بالانس انرژي بر روي نواحي حجمي ……..29
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5 -1 -بحث پيرامون روشها ….31
31…….. نمونه كوره مشخصات- 1 -1 -5
5 -2 -مقايسه نتايج بدست آمده از روشهاي مختلف …….33
35……..گيري نتيجه- 3 -5
35……… پيشنهادات- 4 -5
فهرست منابع فارسي ………36
فهرست منابع لاتين ….37
چكيده انگليسي …..38

چكيده

جهت آناليز انتقال حرارات در بويلرها روشهاي مختلفي از جمله كوره طويل، محفظه احتراق كاملاً آميخته، ناحيهاي و شار وجود دارد، در مطالعه حاضر اين روشها شرح داده شده اند. براي مقايسه بين آنها از يك كوره نمونه با ابعاد ارتفاع ft 90 ،عرض ft 30 ،طولft 22 كه داراي 12 مشعل مي باشد استفاده شده، كه نتايج آن در فصل 5 آورده شده است. نتايج بدست آمده در اين بررسي و همچنين مطالعات ديگر نشان مي دهد كه روش ناحيه اي Hottel تكنيك مفيدي جهت بررسي آناليز انتقال حرارتي در كوره ها مي باشد.

مقدمه

دو وظيفه اساسي بخش تابشي كوره، احتراق سوخت و انتقال انرژي به سيال فرايند است . بـر حـسب ظرفيـت كوره، كيفيت كوره،كيفيت سوخت، نوع طراحي و هزينه هاي كلي كوره، دو عمل مذكور مـي توانـد در يـك بخـش مجزا ويا در دو بخش مجزا صورت گيرد. اگر ظرفيت كوره كم باشد يا كيفيت احتراقـي سـوخت نـازل باشـد، بـراي جلوگيري از سرد شدن گازها قبل از تكميل واكنشهاي احتراق، در ابتـدا احتـراق در يـك محفظـه و سـپس انتقـال حرارت در محفظه ديگر بوقوع مي پيوندد. تلفيق فرايندهاي احتراق و انتقال حرارت در يك محفظه منفرد باعث پيچيدگي عمليات ك وره شده و مستلزم تنظيم دقيق توزيع فلاكس حرارتي به سيال فرايند است. اگر ظرفيت كوره زياد باشد، تفكيك بخشهاي احتراق و انتقال حرارت از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبـوده و باعث ازدياد مخارج كل مي شود. بدين سبب در كوره هاي صنعتي عمل احتراق و انتقال حـرارت توامـاٌ در يـك محفظه صورت مي گيرد.
ايجاد مدل رياضي براي پيش بيني متغير هاي طراحي و عملياتي در طي فرايندهاي احتراق و انتقـال حـرارت بسيار پيچيده بوده و عموماً تكيه بر تجارب عملي دقيق، نتايج رضايتبخشي را بدنبال دارد. بطور كلـي سـه مـدل در طراحي كوره ها در نظر گرفته مي شود:
الف- كوره طويل
ب- محفظه احتراق كاملاً يكنواخت
ج- روش منطقه اي
كه درفصلهاي2-3-4 هر يك از اين روشها بررسي مي گردند.
 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقايسه عملكرد روشهاي مختلف انتقال حرارت تابشي دركوره ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 7 =