مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان

59,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت اجرای تحقيق 6
1-4- اهداف تحقیق 7
1-4-1 هدف کلی تحقیق 7
1-4-2 اهداف اختصاصی تحقیق 7
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق 8
1-6- قلمرو تحقیق 9
1-6-1 قلمرو موضوعی 9
1-6-2 قلمرو مکانی 9
1-6-3 قلمرو زمانی 9
1-7- محدودیت های تحقیق 10
1-8- تعريف واژه‏های تحقیق 10
1-8-1 تعریف نظری واژه های تحقیق 10
1-8-2 تعریف عملیاتی واژه های تحقیق 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 13
2-2- مبانی نظری 13
2-2-1 تاریخ تربیت بدنی در ایران و تمدن های دیگر 13
2-2-1-1 تاریخ تربیت بدنی در دوره یونان 13
2-2-1-2 تاریخ تربیت بدنی در دوره روم 14
2-2-1-3 تاریخ تربیت بدنی در چین 14
2-2-1-4 تاریخ تربیت بدنی در هند 14
2-2-1-5 تاریخ تربیت بدنی در ایران از باستان تاکنون 14
2-2-2 عوامل آموزشی درس تربیت بدنی 17
2-2-2-1 نیروی انسانی 18
2-2-2-2 امکانات ورزشی (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) 18
2-2-2-3 کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی 19
2-2-2-4 وضعیت مالی و بودجه مدارس 20
2-2-2-5 نظارت و کنترل 21
2-2-2-6 اجرای طرح های ملی ورزشی 21
2-3- پیشینه تحقیق 24
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 24
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور 34
2-4- جمع بندی 37
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 40
3-2- روش تحقیق 40
3-3- جامعه آماری 40
3-4- نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری 40
3-5- ابزار تحقیق 41
3-5-1 سوالات اطلاعات فردی 41
3-5-2 پرسشنامه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی 41
3-6- متغیرهای تحقیق 41
3-7- روش های جمع آوری اطلاعات 42
3-8- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 42
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 44
4-2- بررسی توزیع داده ها 44
4-3- توصیف یافته های پژوهش 45
4-4- یافته های استنباطی 50
4-4-1 فرضیه اول 50
4-4-2 فرضیه دوم 50
4-4-3 فرضیه سوم 51
4-4-4 فرضیه چهارم 51
4-4-5 فرضیه پنجم 52
4-4-6 فرضیه ششم 52
4-4-7 فرضیه هفتم 54
4-4-8 فرضیه هشتم 55
4-4-9 فرضیه نهم 55
4-4-10 فرضیه دهم 56
4-4-11 فرضیه یازدهم 56
4-4-12 فرضیه دوازدهم 57
4-4-13 فرضیه سیزدهم 57
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 59
5-2- خلاصه تحقیق 59
5-3- بحث و نتیجه گیری 61
5-4- پیشنهادهای تحقیق 75
5-4-1 پیشنهادهای برگرفته از یافته های تحقیق 75
5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی 76
منابع و مآخذ 77
فهرست منابع فارسی 77
فهرست منابع انگلیسی 80
پیوست ها 81
چکیده انگلیسی 85

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های معلمان 44
جدول 4-2- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های مدیران 45
جدول 4-3- توصیف آماری مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی دبیران 45
جدول 4-4- میانگین سنی دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی و غیردولتی 46
جدول4-5- جدول توزیع فراوانی و درصد معلمان به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب مدرک تحصیلی 46
جدول 4-6- میانگین سابقه تدریس درس تربیت بدنی دبیران دولتی و غیر دولتی 47
جدول 4-7- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیر امکانات از نظر معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 50
جدول 4-8- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت مالی از دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 50
جدول 4-9- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه کیفیت آموزشی معلمان از دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 51
جدول 4-10- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظارت مسئولین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان 51
جدول 4-11- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه همکاری والدین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان 52
جدول 4-12- تایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه سن معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 52
جدول 4-13- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه سابقه تدریس درس تربیت بدنی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 53
جدول 4-14- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تعداد کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 53
جدول 4-15- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تعداد کارت های داوری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 53
جدول 4-16- نتایج آزمون من ویتنی جهت مقایسه مدرک تحصیلی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 53
جدول 4-17- نتایج آزمون من ویتنی جهت مقایسه سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 54
جدول 4-18- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان 54
جدول 4-19- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیر امکانات از نظر مدیران مدارس دولتی و غیردولتی 55
جدول 4-20- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت مالی از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی 55
جدول 4-21- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه کیفیت آموزشی معلمان از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی 56
جدول 4-22- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظارت مسئولین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران 56
جدول 4-23- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه همکاری والدین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران 57
جدول 4-24- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران 57

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار4-1- توزیع کارت های مربیگری دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد و تعداد 47
نمودار4-2- توزیع کارت های داوری دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد و تعداد 48
نمودار4-3- توزیع سطوح قهرمانی دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد 49

چکیده
آموزش و اجرای صحیح تربیت بدنی از مسائلی است که تحقق آن از الویت برخوردار است. هدف این پژوهش مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی در شهر کرمان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری تمام مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی در شهر کرمان بودند. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بود.تعداد 103 معلم تربیت بدنی و103 مدیر مدرسه در این پژوهش شرکت کردند.ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته ای به منظور ارزیابی عوامل آموزشی درس تربیت بدنی بود که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و آزمون من ویتنی استفاده گردید.یافته ها تفاوت معنی داری بین عامل امکانات از دیدگاه معلمان را نشان داد ولی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری بین عامل امکانات در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی وجود نداشت همچنین یافته ها تفاوت معنی داری بین عامل کیفیت آموزشی از دیدگاه معلمان را نشان نداد ولی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری بین عامل امکانات در مدارس وجود داشت. نتایج دیگر نشان داد تفاوت معنی داری بین عامل همکاری والدین دانش آموزان، وضعیت مالی مدارس، میزان نظارت مسئولین تربیت بدنی و وضعیت اجرای طرح های ملی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی وجود نداشت. بین میانگین سنی، سابقه تدریس تربیت بدنی و مدرک تحصیلی و تعداد کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری وجود داشت ولی بین میانگین تعداد کارت های داوری و سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری مشاهده نشد.

کلید واژه: عوامل آموزشی، تربیت بدنی، دوره ابتدایی، مدارس دولتی، مدارس غیردولتی

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
امروزه دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی ،در نظام آموزش و پرورش جهان جایگاهی بس مهم و پر اهمیت یافته است؛ زیرا آموزش و پرورش صحیح کودکان و نوجوانان به روش علمی صحیح بستگی دارد. از این رو لازم است تربیت بدنی و علوم ورزشی که جزو جدا ناشدنی نظام آموزشی و تربیتی دنیای کنونی است ،از ارزش ها و روش های صحیح برخوردار باشد تا بتواند نیازهای اساسی دانش آموزان را برآورده کند.
در آموزش و پرورش هدف رشد ابعاد گوناگون شخصیت کودکان و نوجوانان در همه جنبه های جسمانی، ذهنی، روانی، اجتماعی و معنوی است. در این مجموعه،ضرورت رشد جسمانی به عنوان بخشی از فرایند آموزش و پرورش مورد تاکید است زیرایک برنامه ی صحیح و جامع تربیت بدنی، می تواند همپای دیگر برنامه های آموزشی، در طول سال های تحصیلی دانش آموز و حتی در دوران بزرگسالی، بر سلامت جسم و روان او بیفزاید و از نارسایی های بسیار و اختلالات به موقع پیشگیری کند.این اثرات سازنده در بسیاری از موارد در دختران و پسران یکسان و مشترک است. همین اشتراک در ویژگی های تربیتی و آموزشی،قطع نظر از جنسیت، می تواند به موضوع تربیت بدنی و ورزش معنا و مفهوم خاصی بخشد (نبوی و زکایی 1384، 1).
پایه و شالوده هر کشور در مدارس و آموزشگاه های آن کشور ریخته می شود. زیرا آموزش و پرورش رکن و پایه نظام کلی آن جامعه است. با اهمیت بخشیدن کمی و کیفی به درس تربیت بدنی در دوره های مختلف تحصیلی که مهمترین سال های شکل گیری کودکان و نوجوانان است، نقش واقعی ورزش و مفهوم حقیقی آن در مدارس روشن می شود (رضاعی 3،1375).
تربیت بدنی و ورزش یکی از ضروریات جامعه است که بدون تردید نگرش و تفکر مناسب همراه با برنامه ریزی هدفمند و عملیاتی چشم انداز روشن می تواند سهم ارزشمندی در پیشبرد اهداف این نیاز اساسی بشر داشته باشد، جامعه هدف دانش آموزی که ظرفیت و پتانسیل ورزش پایه ای می باشند باید در قالب یک برنامه منسجم آموزش های لازم رشته های مختلف ورزشی را با توجه به دوره سنی که قرار دارند طی کنند و در مسیر تحصیل علاوه بر دستاورد سلامت جسم و روان در ورزش قهرمانی نیز سهم خوبی دریافت کنند طرح های ملی ورزشی که تکلیف کار معلم تربیت بدنی و دانش آموز را در دوره شش ساله ابتدایی مشخص کرده است یکی از اصولی ترین و کاربردی ترین برنامه ها در این راستاست، در هر صورت مطالبه دانش آموزان از مسئولین ایجاد یک بستر مناسب ورزشی است و این مهم با توجه به نقشه راهی که در سند تحول بنیادین تاکید شده مسیر رشد و تعالی را فراهم نموده است با توجه به این سند ارزشمند همه مسئولین خصوصا مدیران و معلمان تربیت بدنی در اجرای تربیت بدنی مدارس ابتدایی خصوصا در اجرای طرح های ملی نقش محوری دارند و باید همه موانع را از سر راه بردارند تا با کمک خداوند منان فرزندان ایران اسلامی را در مسیر رشد و شکوفا شدن قرار دهند (طرح های ورزشی ملی دوره تحصیلی ابتدایی 1،1391).
با توجه به اینکه روز به روز به تعداد مدارس غیردولتی ابتدایی افزوده می شود ،تا کنون پژوهش و مقایسه ای بین عوامل آموزش درس تربیت بدنی در مقطع ابتدایی در دو بخش دولتی و غیر دولتی صورت نگرفته است بنابراین ضرورت انجام چنین پژوهشی در سطح مدارس دولتی و غیردولتی می تواند بیانگر مسائل و عوامل بازدارنده در زمینه تدریس درس تربیت بدنی مقطع ابتدایی و اجرای طرح های ملی باشد. در تحقیق حاضر مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان است. در این تحقیق امکانات ورزشی، وضعیت مالی، استفاده از وسایل کمک آموزشی ،کیفیت آموزشی معلمان،همکاری اولیای دانش آموزان در جهت ترویج تربیت بدنی، نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی بر کار معلمان ورزش و وضعیت اجرای طرح های ملی و… در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی از نظر مدیران و معلمان ورزش مورد بررسی قرار می گیرد.
محقق در نظر دارد با مطالعه و مقایسه عوامل آموزش درس تربیت بدنی، در یابد که درس تربیت بدنی در مدارس غیردولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است یا دولتی؟
محقق به شناسایی مسائل تربیت بدنی ،از نظر وضعیت مالی و فضای آموزشی متناسب با سن، جنس و تعداد دانش آموزان پرداخته و مقایسه ای بین وسایل و تجهیزات ورزشی مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی به عمل آورده است و همچنین کیفیت وسایل و امکانات آموزشی و کمک آموزشی ورزشی، در این دو نوع آموزشگاه بررسی و مسائلی چون داشتن برنامه نظام دار جهت آموزش و اجرای طرح های ملی، استفاده از طرح درس مشخص، استفاده از شیوه های انگیزشی موثر در تدریس از جمله تدریس کمکی و روش های سمعی و بصری و فیلم های آموزشی را روشن نموده است ؛تا بدین وسیله مشخص کند که وضعیت عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی چگونه است.

1-2- بيان مسأله
هدف های تربیتی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، تربیت انسان هایی صدیق، امین، خلاق، تندرست، وظیفه شناس و با اخلاق است. از این رو باید فرصت و امکانات مناسب فراهم آید و کمک شود تا هر دانش آموزی بتواند مطابق ظرفیت واستعدادی که دارد در همه ابعاد وجودی خود (بعد جسمانی، روحی، ذهنی، اخلاقی، عاطفی و اجتماعی) به حد اعلای رشد و تعالی نایل شود. در این راستا آموزش و پرورش نقش اساسی را ایفا نموده و بایستی برنامه های آموزش تربیت بدنی توسط معلمان واجد شرایط آموزش داده و تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد. لازمه ی اثربخشی مثبت، داشتن برنامه ای مشخص و مدون به صورت همامنگ و سراسری واستفاده از روش های تدریس مناسب و…می باشد.بالا بردن آمادگی جسمانی و تندرستی و سلامت کودکان،هدف مسئولان مدرسه است.در ضمن می توان از آن به عنوان عاملی برای کمک به کودکان گوشه گیر و منزوی سود جست تا در آینده بتوانند در گروه های اجتماعی به فعالیت بپردازند (نبوی و زکایی 1384،4).
موفقیت و پیشرفت ،عامل اساسی تداوم زندگی است،بنابراین برنامه تربیت بدنی باید متضمن پیشرفت تدریجی و قدم به قدم دانش آموزان باشد، هر گاه درس تربیت بدنی در راستای کمک به رشد، پیشرفت و سلامت دانش آموزان قرار نگیرد جایگاه اصلی خود را از دست خواهد داد؛ حال این سوال پیش می آید که آیا در شرایط فعلی مدارس کشور در مقاطع مختلف تحصیلی توانسته است نقش واقعی و مهم خود را در تامین سلامت و رشد جسمی و روحی دانش اموزان ایفا نماید؟ ابعاد این نقش، در مدارس دخترانه ابتدایی دولتی و غیر دولتی در چه وضعیت قرار دارد؟
تحقیقات زیادی تاکنون در زمینه برنامه های تربیت بدنی مدارس صورت گرفته است از جمله:
کاشف و مجتهدی (1368)، سجادی (1368)، همت فر (1371)، کریمی و همتی نژاد (1369)، لطیفی (1372)، شایگان (1373)،تابش (1375)، دهقانی (1379)، سنجری وهمکاران (1383)، افضل پور و همکاران (138 6)، مظفری وهمکاران (1388)، ضیاء الدینی دشتخاکی (1391) به بررسی وضعیت اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس پرداخته اند.
جلیلی (1369)، سلطانی و هادیپور (1372)، گایینی و پازوکی (1372) به بررسی مشکلات موجود درس تربیت بدنی در مدارس پرداخته اند. مشابه این تحقیق توسط رضاعی و گلدانی مقدم (1375) تحت عنوان مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران ورزش مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفایی در استان مازندران و شهر تهران انجام شده است که بیشتر بر روی نظارت و کنترل مسئولین، فضاها و امکانات ورزشی در مدارس دولتی و غیردولتی تمرکز داشته است اما تحقیقی در زمینه مقایسه عوامل آموزشی در مقطع ابتدایی خصوصا در زمینه اجرای طرح های ملی در کرمان انجام نشده است. در این تحقیق محقق سعی دارد با دستیابی به مسائل تربیت بدنی از نظر تخصص معلمان، فضاها وامکانات و وسایل ورزشی (بویژه برای اجرای طرح های ملی) و داشتن برنامه و طرح درس برای آموزش و نظارت و کنترل مسئولین و مدیران بر کار معلم ها مشخص کند که وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس دخترانه ابتدایی دولتی و غیردولتی در شهر کرمان چگونه است تا نتایج و اطلاعات بدست آمده رادر اختیار مسئولان مورد نظر قرار داده و با توجه به نظرات معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس در جهت تعیین خط مشی های اصولی، برنامه ریزی های مناسب و قابل اجرا در سطح استان ار آن استفاده نمایند.

1-3- اهمیت و ضرورت اجرای تحقيق
انسان ها به دلایل مختلف در فعالیت های گوناگون حرکتی شرکت میکنند که مهمترین آنها تامین نیازهای جسمانی است، عدم تامین این نیاز برای کودکان و دانش آموزان به منزله اختلال در رشد بدنی، عقلانی و روحی و عاطفی آنها تلقی شده است. برای تامین این نیاز می بایست فعالیت های متنوع حرکتی را در برنامه آموزش و پرورش گنجانده و بر اجرای صحیح آن اصرار ورزید. برنامه های ورزشی دوران ابتدایی باید متنوع و متناسب با نیازها، خصوصیات، قدرت و طبیعت کودکان تدوین شود و حرکت های پایه ای و اصلی، حرکت هایی همراه با آهنگ موسیقی، شیرین کاری ها، بازی های گروهی، مسابقه های ورزشی و ژیمناستیک را شامل شود. دوران ابتدایی، زمان انتخاب، رشد و تجربه اندوزی است و از این طریق فعالیت های مختلف و متنوع ورزشی برای دانش آموزان حاصل می شود. فعالیت های ورزشی باید متناسب با کارایی بدن و همراه با ایجاد مهارتهای لازم در دانش آموزان باشد، برای رسیدن به این منظور باید هم خود فعالیت با دقت برنامه ریزی شود و هم وقت کافی برای تمرین آن به دانش آموزان داده شود تا مهارت های لازم را کسب کنند (نبوی و زکایی 1384،4).
تربیت بدنی در مدارس موظف است با فراهم آوردن زمینه ای لازم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، دانش آموزان را در موقعیت های گروهی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهای اساسی آنان برنامه-هایی در جهت تقویت جسم ،همگام با اصول و مراحل رشد و هماهنگ با پرورش روح تامین نماید؛اما این مهم حاصل نخواهد شد مگر با هدف گذاری و برنامه ریزی صحیح و منطقی، مطابق با امکانات و شرایط موجود. بدون شک تربیت بدنی در مدارس در صورت تعیین خط مشی های صحیح و برخورداری از امکانات و تاسیسات مناسب و کافی همچنین نیروهای متخصص در پست های آموزشی می تواند نقش بسزایی در رشد و تکامل دانش آموزان داشته باشد. برنامه های کیفی تربیت بدنی و معلمان به دنبال تفهیم چرایی و چگونگی حرکت و پیامدهای فیزیولوژیکی و روانی و اجتماعی آن به کودک هستند. یکی از اهداف اولیه این برنامه ها تکامل کامل مهارت های حرکتی و الگوهای حرکتی است که این مهارت ها و الگوها ذخایر حرکتی انسان را فراهم می آورند. تدوین برنامه کامل تربیت بدنی برای کودکان و نوجوانان ضرورت دارد. شرکت در این برنامه ها در خلال سال های رشد و شکل گیری خصوصیات، با احتمال زیاد عشق به فعالیت جسمانی در طول زندگی و برداشت صحیح از اهمیت تربیت بدنی را به کودک القا خواهد کرد. اگر تجربه در این مورد مثبت نباشد، کودک از تربیت بدنی و فعالیت جسمانی نفرت پیدا خواهد کرد و این احساس در بزرگسالی دوام خواهد داشت. به دلیل ارتباط نزدیک و دقیق بین فعالیت جسمانی و تربیت بدنی، فعالیت جسمانی می تواند بر روند زندگی کودک تاثیر قابل توجهی داشته باشد (دبوراآ.وست و چارلزآ.بوچر 2004،423).
بدین جهت انجام تحقیقات مختلف در زمینه های گوناگون می تواند راه حل مناسبی برای از میان برداشتن بسیاری از موانع و مشکلات ارائه دهد. نتایج به دست آمده از این تحقیق می تواند در اختیار عوامل زیر قرار گیرد:
1-مدیران: آشنایی مدیران با مولفه ها و عوامل آموزشی و پیگیری در جهت ارتقا آنها.
2-معلمان تربیت بدنی: شناخت بهتر شرایط عوامل آموزشی در مدارس و فعالیت در جهت تقویت آنها.
3-برنامه ریزان آموزشی: استفاده از اطلاعات حاصل در جهت برنامه ریزی های مناسب آموزشی و تعیین خط مشی های اساسی برای تربیت بدنی مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی و شناسایی امکانات و تجهیزات ورزشی موجود در مدارس ابتدایی کرمان و برنامه ریزی و سازماندهی مناسب متناسب با سن و جنس و علاقه دانش آموزان.
4-بازرسان و ناظران تربیت بدنی: در جهت تحکیم و کنترل ارزشیابی از برنامه های اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی تحقیق
مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی شهر کرمان.
1-4-2 اهداف اختصاصی تحقیق
1- مقایسه امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان.
2- مقایسه وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان.
3- مقایسه کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان.
4- مقایسه نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان.
5- مقایسه همکاری اولیای دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان.
6- مقایسه ویژگی های فردی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان
7- مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی (ژیمناستیک، شنا، طناورز، تنیس روی میز و دو و میدانی) در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان.
8- مقایسه امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران.
9- مقایسه وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران.
10- مقایسه کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران.
11- مقایسه نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران.
12- مقایسه همکاری اولیای دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران.
13- مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی (ژیمناستیک، شنا، طناورز، تنیس روی میز و دو و میدانی) در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران.

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق
1- بین عامل امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
2- بین عامل وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
3- بین عامل کیفیت آموزشی دبیران تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
4- بین عامل نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
5- بین عامل همکاری اولیای دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
6- بین عامل ویژگی های فردی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی اختلاف وجود دارد.
7- بین عامل وضعیت اجرای طرح های ملی (ژیمناستیک،شنا،طناورز،تنیس روی میز و دو و میدانی) در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان اختلاف وجود دارد.
8- بین عامل امکانات(وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.
9- بین عامل وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.
10- بین عامل کیفیت آموزشی دبیران تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.
11- بین عامل نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.
12- بین عامل همکاری اولیای دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.
13- بین عامل وضعیت اجرای طرح های ملی (ژیمناستیک، شنا، طناورز، تنیس روی میز و دو و میدانی) در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران اختلاف وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق
1-6-1 قلمرو موضوعی
این تحقیق با موضوع مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی شهر کرمان انجام شد.
1-6-2 قلمرو مکانی
تحقیق بر روی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان صورت گرفته است.
1-6-3 قلمرو زمانی
زمان اجرای این تحقیق در نیمسال دوم سال 91-92 بوده است.

1-7- محدودیت های تحقیق
1- عدم همکاری برخی از مدیران در زمینه پرکردن و تحویل پرسشنامه
2- عدم امکان کنترل صداقت آزمودنی ها در پاسخ به سوالات
3- عدم دقت کافی بعضی از آزمودنی هادر پاسخ به سوالات پرسشنامه ها

1-8- تعريف واژه‏های تحقیق
1-8-1 تعریف نظری واژه های تحقیق
عوامل آموزشی: فراگردی است برای تعیین نمودن هدف های مناسب، تشخیص دادن مسائل، نیازها، امکانات و محدودیت هایی است که برای رسیدن به آن هدف ها موجود است یا محتملاً وجود خواهد داشت و تنظیم کردن فعالیت های برنامه هایی که برای رسیدن به آن هدف لازم است (فیوضات 56،1362).
تربیت بدنی: تربیت بدنی فرایندی است آموزشی- تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیت های جسمانی است. تربیت بدنی نه تنها به فواید جسمانی حاصل از شرکت در فعالیت های بدنی توجه دارد، بلکه بالا بردن دانش و آگاهی و ایجاد موقعیت های مناسب برای یادگیری و فعالیت مداوم را نیز مورد توجه قرار می دهد (دبوراآ.وست و چارلزآ.بوچر 2004، 36).
معلم تربیت بدنی: معلم تربیت بدنی به کلیه افرادی اطلاق میشود که در مدارس مشغول تدریس تربیت بدنی و ورزش بوده و مستقیما درگیر با امر اموزش تربیت بدنی و ورزش بصورت نظری و عملی می باشد (نبوی و زکایی 1384، 12).
مدیران مدارس: مدیریت فرایند برنامه ریزی ،سازماندهی،هدایت و کنترل کوشش های اعضای مدرسه و استفاده از تمام منابع مدرسه برای دستیابی به اهداف معین مدرسه است (حاجی بابایی 1391،100).

شناسه محصول: d1559 دسته: