مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدين كودكان داراي اختلال نافرماني مقابله اي ، اختلال سلوك و عادي در شهر اصفهان

99,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه علامه طباطبایی

 

دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

گروه روانشناسي  (نيمه حضوري)

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي

 

مقایسه ویژگیهای شخصیتی  والدين كودكان داراي اختلال نافرماني مقابله اي ، اختلال سلوك و عادي در شهر اصفهان

استاد راهنما :

دکتراحمد برجعلی

 

استاد مشاور :

دکترفرامرز سهرابی

پژوهشگر:

…………………………….

1390- 1389

دو

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی شهر اصفهان، طراحی و اجرا شد.

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی- مقایسه ای بود. جامعة آماری آن را کلیه والدین دانش آموزان پسر دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی در حال تحصیل در مدارس ابتدایی شهراصفهان، تشکیل می دهند. نمونه گیری بدین صورت انجام شدکه تعداد 24 نفر از والدین دانش آموزان عادی و 25 نفر از والدین دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای به شیوه تصادفی خوشه ای واستناد به مصاحبة تشخیصی برمبنای  ملاک هایDSM-IV-TR   و پرسشنامة علاِیم مرضی کودکان CSI-4)) (فرم والد و معلم)، انتخاب شدند. تعداد24 نفر نیز از والدین کودکان دارای اختلال سلوک ارجاع شده به مرکز مشاوره آموزش وپرورش، به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از:1-  پرسشنامه علاِیم مرضی کودکان CSI-4)) 2- پرسشنامه شخصیتی چند عاملی نئو ( NEO-FFI) که توسط سه گروه والدین تکمیل شد. در نهایت داده های بدست آمده با استفاده از، شاخصهای توصیفی وآزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا )، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تحقیق نشان دادکه میانگین نمرات والدین در خرده مقیاسهای روان رنجوری (۴۵/۶۴)و
برون گرای( 20/۴۱ )در گروه های دارای اختلال نافرمانی مقابله ای وسلوک از گروه عادی بیشتر بود در حالی که میانگین نمرات والدین درخرده مقیاسهای توافقی بودن ( 66/38 )و وظیفه شناسی
( 91/42 )درگروه عادی از گروه های دارای  اختلال نافرمانی مقابله ای وسلوک بیشتر بود.

یافته ها نشان می دهدکه والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای واختلال سلوک، روان رنجورترو برونگرا تراز والدین کودکان عادی هستند و والدین کودکان عادی توافقی تر و وظیفه شناس تر از والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای می باشند.

 واژه های کلیدی: ویژگیهای شخصیتی، اختلال نافرمانی مقابله ای، اختلال سلوک، والدین.

چهار
پنج

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 2

2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………… 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………….. 6

4-1 هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………. 8

5-1 فرضیة پژوهش …………………………………………………………………………………….. 8

6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات  ………………………………………………………………….. 9

1-6-1 تعاریف نظری …………………………………………………………………………….. 9

2-6-1 تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………. 9

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق …………………………………………………………….. 11

1- 2مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 12

2-2 بخش اول: شخصیت ……………………………………………………………………………… 13

1-2-2 رویکردهای روانشناسی رشد شخصیت ………………………………………………… 14

1-1-2-2  دیدگاه آلپورت ……………………………………………………………………. 14

2-1-2-2 دیدگاه فروید ……………………………………………………………………….. 16

3-1-2-2دیدگاه اریک فروم  …………………………………………………………………. 17

4-1-2-2 دیدگاه اریک اریکسون ……………………………………………………………. 18

5-1-2-2  دیدگاه بندورا ………………………………………………………………………. 20

6-1-2-2 دیدگاه کاستا ومک کرا ……………………………………………………………. 21

2-2-2 ابعاد پنج عاملی شخصیتی نئو …………………………………………………………….. 22

3-2-2 شخصیت و رفتار  ………………………………………………………………………….. 24

1-3-2- 1 تأثیر شخصیت بر رفتار …………………………………………………………. 24

2-3-2-2 رابطة ویژگی های شخصیتی  والدین با اختلالات رفتاری درکودکان  ….. 27

3-2 بخش دوم : اختلالات رفتاری  …………………………………………………………………. 32

پنج

1-3-2 اختلال نافرمانی مقابله ای ………………………………………………………………. 32

1-1-3-2 تعریف وتوصیف …………………………………………………………………… 32

2-1-3-2 همه گیر شناسی …………………………………………………………………….. 33

3-1-3-2 تشخیص افتراقی  ………………………………………………………………….. 33

4-1-3-2  اختلالات همراه  …………………………………………………………………… 34

5-1-3-2 پیش آگهی …………………………………………………………………………… 34

6-1-2-2  علل و عوامل زیستی  ……………………………………………………………. 35

2-3-2 اختلال سلوک  …………………………………………………………………………………. 35

1-2-3-2  تعریف و توصیف ………………………………………………………………… 36

2-2-3-2 همه گیر شناسی …………………………………………………………………….. 36

3-2-3-2 تشخیص افتراقی …………………………………………………………………… 36

4-2-3-2 مسیر های تکاملی اختلال سلوک  ………………………………………………. 37

1-4-2-3-2 مسیر اختلال سلوک با شروع در کودکی  …………………………………. 37

2-4-2-3-2 مسیر اختلال سلوک با شروع در نوجوانی   …………………………. 38

3-4-2-3-2 مسیراختلال سلوک با شروع تأخیری  ………………………………… 38

5-2-3-2 ضوابط تشخیص اختلال سلوک بر اساس DSM-IV-TR …………………. 39

6-2-3-2 پیش آگهی  ………………………………………………………………………….. 40

7-2-3-2  علل و عوامل زیستی  ……………………………………………………………. 40

3-3-2 سبب شناسی اختلالات نافرمانی مقابله ای ( ODD) و سلوک ( CD)  …………… 40

1-3-3-2 نقش مادر  …………………………………………………………………………… 42

2-3-3-2 نقش پدر  ……………………………………………………………………………. 43

3-3-3-2 تأثیرویژگیهای شخصیتی وروانی والدین براختلالات نافرمانی مقابله ای وسلوک فرزندان     45

4-3-3-2 تعامل والد – کودک  ……………………………………………………………… 47

5-3-3-2 تأثیر شیوه های فرزند پروری  …………………………………………………… 49

1-5-3-3-2 سبک فرزند پروری مستبدانه  …………………………………………… 50

2-5-3-3-2 سبک فرزند پروری سهل گیر  …………………………………………. 51

3-5-3-3-2 سبک فرزند پروری مقتدرانه ……………………………………………. 51

شش

4-2 بخش سوم: پیشینه تحقیق  ………………………………………………………………………. 53

1-4-2 تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………….. 53

2-4-2 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………….. 56

فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………………………………………… 58

1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 59

2-3 روش پژوهش  …………………………………………………………………………………….. 59

3-3 جامعه پژوهشی  …………………………………………………………………………………… 59

4-3نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………… 59

5-3 روش نمونه گیری و تعداد نمونه  ……………………………………………………………… 59

6-3 ابزار پژوهش  ………………………………………………………………………………………. 60

1-6-3 پرسشنامه علائم مرضی کودکانCSI-4)) ………………………………………….. 60

2-6-3 پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو ( NEO-FFI)  …………………………….. 62

7-3 فرایند اجرای تحقیق  …………………………………………………………………………….. 64

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….. 66

1-4 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………… 67

2-4 یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………….. 69

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………… 74

1-5 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………….. 75

2-5 بحث و نتیجه گیری    …………………………………………………………………………… 75

3-5 محدودیت های تحقیق  ………………………………………………………………………….. 79

4-5 پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………. 79

1-4-5 پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………. 79

2-4-5  پیشنهادهای کاربردی   …………………………………………………………………. 80

منابع داخلی ………………………………………………………………………………………………. 82

منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………… 85

پيوستها………………………………………………………………………………………………………. 88

هفت

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

3-1 ماده های فرم کوتاه آزمون پنج عاملی نئو  ……………………………………………………. 64

4-1 توضیع پاسخگویان بر حسب جنسیت      ……………………………………………………. 67

4-2 توضیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات والدین ……………………………………………. 68

4-3 مقایسة میانگین و انحراف معیار نمرات ویژگیهای شخصیتی والدین در گروه های

مورد مطالعه  ……………………………………………………………………………………………… 69

4-4 نتایج آزمون شاپیرو نمرات ویژگی های شخصیتی والدین ………………………………… 69

4-5 نتایج آزمون لوین نمرات ویژگی های شخصیتی والدین  ……………………………………………… 70

4-6 نتایج تحلیل واریانس چند متغیری  (مانوا) تفاوت سه گروه اختلال نافرمانی مقابله ای،

اختلال سلوک و گروه عادی ………………………………………………………………………………………. 70

4-7 نتایج جدول تحلیل واریانس (مانوا) مقایسة میانگین نمرات ویژگیهای شخصیتی والدین (روان رنجوری،برون گرایی،تجربه گرایی،توافق پذیری و وظیفه شناسی ) در

گروه های اختلال نافرمانی مقابله ای، اختلال سلوک و گروه عادی  …………………………. 70

4-8 مقایسة زوجی اختلاف میانگین روان رنجوری در گروه های مورد مطالعه  …………… 71

4-9 مقایسة زوجی اختلاف میانگین برون گرایی  در گروه های مورد مطالعه ……………… 72

4-10 مقایسة زوجی اختلاف میانگین توافق پذیری در گروه های مورد مطالعه ……………. 72

4-11 مقایسة زوجی اختلاف میانگین وظیفه شناسی در گروه های مورد مطالعه …………… 72

4-12 مقایسة زوجی اختلاف میانگین برون گرایی  در گروه های مورد مطالعه……………… 73

هشت

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه:

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار فرد، خانواده است. محیط خانواده اولین و با دوام ترین عاملی است که بر رشد شخصیت افراد اثرگذار است. موقعیت اجتماعی خانواده، نحوه روابط اعضا با یکدیگر، وضع اقتصادی، افکار و عقاید، آداب و رسوم، ایدة آنها و آرزوهای والدین و شخصیت و شیوه های تربیتی آنها در طرز رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد. ماهیت و محیط خانوادگی که شامل؛ روابط والدین نسبت به یکدیگر و با کودکان است، می تواند در ایجاد اعتماد و استقلال در کودک و نوجوان تسهیل کننده یا بازدارنده باشد (کوپ[1]، 2007).

از میان انواع متعدد روابط انسانی مؤثر در رشد و تکامل کودک، شخصیت مادر اهمیت اساسی دارد و چگونگی نگرشها و گرایش های مادر نسبت به امر بچه دار شدن، همسر و سایر اعضای خانواده، همچنین نسبت به زندگی اجتماعی، نقش خود بعنوان یک مادر، مهمتر از همه گرایش و نظر او نسبت به فرزند خود و درک نیازهای او به محبت خاص مادری و پذیرش و کنترل کودک بسیار اساسی است، زیرا مستقیماً روی کودک اثر می گذارد و غالباً در طول حیات با او همراه است (شعاری نژاد، 1386).

پدران نیز یک نقش حیاتی در بارداری و تولد کودک بازی می کنند. درگیریهای پدرانه یک اثر مثبت روی حالات هیجانی و روانی کودک، آمادگی تحصیلی، افزایش توانایی اجتماعی شدن وایجاد روابط خوب با دیگران دارند (بریف[2]، 2010).

امروزه بحث کودکان نافرمان مقابله ای یکی از مباحث مهم در مسائل مهم در مسائل رفتاری کودکان است زیرا اگر این اختلال در کودکی درمان نشود، ممکن است باعث ایجاد اختلال سلوک در بزرگسالی شود (کاپلان و سادوک، 1379؛ ترجمه پور افکاری). کودکان نافرمان بعلت رفتارهایی که دارند ممکن است در مدرسه در معرض طرد همکلاسی ها و معلم قرار بگیرند و این امر علاوه بر اینکه بهداشت روان کودک را دچار آسیب می کند، مشکلات تحصیلی معدودی نیز برای کودک ایجاد می کند.

کودکان نافرمان دائماً به لجبازی با دیگران، مخصوصاً افراد صاحب قدرت می پردازند؛ با دیگران جر و بحث می کنند و خیلی سریع از کوره در می روند (محمدی و همکاران، 1389).

اختلال سلوک نیز عبارت از یک الگوی رفتاری با دوام است که در آن حقوق اساسی دیگران و هنجارهای اجتماعی متناسب با سن از سوی کودک و نوجوان نادیده گرفته می شود. این اختلال غالباً با رفتارها و ویژگیهای زیر همراه است: فعالیت جنسی زودرس، باده نوشی،کشیدن سیگار و مواد، بی پروایی و اعمال خطرناک، عزت نفس پایین، در حالیکه ممکن است یک تصویر قدرتمند از خود نشان دهند. انعطاف پذیری اندک در برابر ناکامی، تحریک پذیری و خلق انفجاری از ویژگیهایی است که با فراوانی بیشتری در این اختلال دیده می شود. از دید این کودکان و نوجوانان افراد مقتدر از جمله پدر و مادر و آموزگاران اغلب به عنوان افراد مداخله گر و تنبیه کننده جلوه گر می شوند (احمدی، 1379).

بنابراین یکی از جنبه های اساسی تأثیر خانواده، روابط والدین و کودک است. چنانچه گفته شد والدین اولین کسانی هستند که محیط اجتماعی کودک را تشکیل می دهند و رفتار و تعاملات آنها جزء اصلی و بحرانی شکل گیری رفتار کودک است و اگر مشکلات و تعاملات منفی والدین کاهش یابد، مشکلات رفتاری و در نتیجه مشکلات اجتماعی کودک کاهش خواهد یافت(اسفیدر،2001؛ به نقل از هامرسن وهمکاران،2006).

و از آنجائی که تعالی و پیشرفت هر جامعه در داشتن نسلی سالم، توانا و پویاست و پرورش صحیح کودکان امروز می تواند گامی استوار به سوی فردایی بهتر باشد، در این پژوهش مطالعه شخصیت والدین دارای فرزندان با اختلالات نافرمانی مقابله ای و سلوک و مقایسه آن با شخصیت والدین کودکان عادی، مدنظر قرار گرفته است.

2-1 بیان مسأله

عوامل زیادی تفاوتهای خاص را در رفتار والدین منجر می شود. بر اساس تعدادی از
نظریه ها، شخصیت والدین نقش اصلی را به خود اختصاص داده است. به دلیل اینکه شخصیت والدین هم با شیوه هایی که پدر و مادر نقش والدینی خود را ایفا می کنند و هم با کیفیت روابط نزدیک پدر و مادر مرتبط است (الیور[3]، رایت گورین[4] و کافمن[5]، 2009).

ویژگیهای شخصیتی والدین بصورت مستقیم از طریق انتقال ژنی و الگوگیری از رفتار والدین و به صورت غیر مستقیم از طریق ارتباط متقابل والدین و کودک، با مشکلات رفتاری کودکان مرتبط است (پرینزی، انقنا[6] و هلینکس[7]، 2005).

در تلاش برای مشخص کردن عوامل خطرساز ممکن برای مشکلات رفتاری کودک، محققان اغلب ویژگیهای والدینی را بررسی کرده اند که ثابت شده است که یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد کودک است (وان آکن[8]، جانگر[9]، ورهوون[10] و دنکوویک[11]، 2010). کیفیت تعامل والد- کودک، زمینه ساز اصلی شکل گیری احساس ایمنی در کودک است که پیامدهای گوناگونی برای او در
پی دارد و بسیاری از مشکلات روان شناختی کودک، ریشه در این تعامل دارند (علیزاده، 1380).

مطابق با یک دیدگاه کلی پرینزی و همکاران (2000) بیان کردند که صمیمیت پایین والدینی و استفاده زیاد از تنبیه باعث بروز بیش فعالی، اختلال سلوک و اختلال افسردگی در کودکان می شود.

شاو[12] و اسکات[13] (1991) دریافتند که والدینی که خیلی محدود کننده و منزوی هستند، در بزهکاری کودکان خود نقش دارند.

همچنین، والدینی که خود دارای علائم اختلالات رفتاری مانند اختلال سلوک هستند به احتمال بیشتر فرزندانی با اختلال نافرمانی مقابله ای خواهد داشت. اشکال دیگر آسیب شناسی والدین مانند سوء مصرف مواد و افسردگی نیز با سرپیچی و نافرمانی کودک ارتباط دارد (هامیلتن و آرماندو، 2008).

اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD)، اختلال شایع و ناهمخوانی است که تعداد زیادی از کودکان با رفتارهای مشکل ساز نافرمانی، بی اعتنایی و رد مقابله گونه دستورات مراجع قدرت را در بر می گیرد. این کودکان الگوی بادوامی از رفتارهای خصومت آمیز، جر و بحث زیاد، نافرمانی، زودرنجی،کینه توزی و سرزنش دیگران را نشان می دهند. این رفتارها ممکن است محدود به تعاملات خانوادگی یا فراتر از آن باشد، البته اکثر این کودکان در مدرسه خوب و متعادل هستند (دارلینگ، 2007).

به نظر می رسد این اختلال حاصل کشمکش بین کودکان و والدین برای خود مختاری است؛ و لذا در خانواده هایی که پدر و مادر انعطاف ناپذیر و کودکان مزاجاً فعال، دمدمی و پرتنش هستند، بیشتر دیده می شود.

اختلال نافرمانی مقابله ای در سنین پیش دبستانی باعث می شود تا بعد از سن شش سالگی در مقابل تغییرات مقابله کند (عدم انعطاف پذیری) و مقدمه ای برای اختلال سلوک (CD) باشد (جان. وی. لاوین[14] و همکاران، 2010). اما با توجه به این موضوع که اکثر بچه های مبتلا به ODD، اختلال سلوک ندارند و حتی ممکن است طی سالهای بعد هم این اختلال در آنها پیشرفت نکند نیز مهم است (کارتر آر و همکاران، 2009).

اختلال سلوک بر اساس DSM-TV-TR عبارت است از الگوی رفتاری مستمری که شامل تخلف و عدم رعایت حقوق اساسی دیگران و هنجارها و قواعدی که کودکان هم سن و سال باید رعایت کنند، می شود. این الگوی رفتاری معمولاً در خانه، مدرسه و در معاشرت با همسالان و اجتماع دیده می شود (سادوک و سادوک، 2003؛ ترجمه پورافکاری، 1386). در این اختلال
مجموعه ای از مشکلات چون پرخاشگری فیزیکی و لفظی، اخلالگری، بی مسئولیتی، عدم اطاعت و روابط میان فردی ضعیف مطرح است (کالینز، مسکول و کامرون، 1962، به نقل از هربرت؛ ترجمه فیروز بخت، 1384).

چهار گروه رفتارهای مشخصه این اختلال بر اساس DSM-TV-TR عبارتند از:

1)پرخاشگری نسبت به مردم و حیوانات 2) تخریب اموال 3) حقه بازی یا دزدی 4) نقص جدی مقررات. این اختلال در کودکان والدین مبتلا به اختلال شخصیت جامعه ستیز و وابستگی به الکل از جمعیت کلی شایع تر است.

مطالعات اخیر حاکی است که والدین بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال سلوک از پسیکوپاتولوژی جدی، از جمله پسیکوز در رنج هستند. فرضیه های روان پویایی حکایت از این دارند که کودکان بطور ناخودآگاه به کنش نمایی امیال ضد اجتماعی والدین خود اقدام می کنند (سادوک و سادوک، 2003؛ ترجمه پورافکاری، 1386). همچنین مدارک نشان می دهد که کودکان با اختلالات رفتاری، بیشتر مادرانی افسرده با رفتارهای خصومت آمیز و عزت نفس پایین، با حمایت اجتماعی پایین و ناراحتی از زندگی زناشویی خود دارند (اسکوبل[15] و همکاران، 2006).

در زمینه ویژگیهای شخصیتی والدین و ابعاد شخصیتی والدین بر اساس الگوی 5 عامل شخصیت یعنی روان رنجور خویی[16]، برون گرایی[17]، وجدانی بودن[18]، توافق[19] و باز بودن برای
تجربه های تازه[20] و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان مطالعات بسیار کمی صورت گرفته است (گلدبرگ[21]، 2003).

بررسیهای انجام شده نشان می دهد که کودکانی که والدینشان بسیار برون گرا و با وجدان هستند مشکلات رفتاری کمی نشان می دهند (پرینزی و همکاران، 2005). در مقابل، ویژگی باز بودن برای تجربه های جدید درپدران، با رفتارهای ضد اجتماعی در کودکان ابتدایی رابطه مستقیم دارد. تحقیقات در مورد ویژگی توافق والدینی یافته های متفاوتی را نشان می دهد.

نیگ و هینشو[22] (1995) مشاهده کردند که ویژگی توافق در مادران با بیش فعالی در کودکان رابطه منفی دارد. پرینزی و همکاران (2004) پی بردند که توافق مادران با اختلالات برون نمود در کودکان رابطه مستقیم دارد (به نقل از الیور، رایت گورین و کافمن، 2009).

با توجه به این که کودکان یکی از گروه هایی هستند که  در معرض ابتلا به اختلالات روانی و رفتاری قرار دارند و تحقیقات هم نشان داده که یکی از منابع آسیب روانی کودک، در نتیجه تعامل آنها با والدینشان بالاخص با والدین بیمار می باشد و با توجه به مطالعات کمی که در رابطه با ویژگیهای شخصیتی والدین صورت گرفته، در پژوهش حاضر، به این مسئله پرداخته می شود که بین ویژگیهای شخصیتی والدین ( بر اساس الگوی 5 عاملی شخصیتی یعنی روان رنجور خویی، برون گرایی،توافق، وجدانی بودن و باز بودن به تجربه)کودکان دارای اختلالات رفتاری یعنی نافرمانی مقابله ای و سلوک و ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان عادی چه تفاوتی وجود دارد؟و با توجه به یافته ها و نتایج متناقض درتحقیقات قبلی، ایا بین ویژگیهای توافقی بودن و برون گرایی والدین و اختلالات رفتاری کودکان رابطه وجود دارد یا خیر؟ و اینکه کدام یک ازاین ویژگیهای شخصیتی والدین بیشترین ارتباط را با اختلالات رفتاری کودکان دارد؟ با این هدف می توان به بهبود کیفیت رابطه والدین و فرزندان و همچنین افزایش میزان سلامت روانی آنها و کاهش میزان مشکلات رفتاری در کودکان کمک کرد.

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:

عده زیادی از مردم اهمیت سلامت روانی دوران کودکی را می دانند ولی تعداد کمی از افراد تأثیر مهم مشکلات هیجانی و روانی دوران کودکی و اینکه تا چه اندازه می تواند برای رشد کودک در سالهای بعدی مخرب باشد رادرک می کنند. اما مطالعات نشان می دهند که مشکلات هیجانی و رفتاری دوران کودکی را باید بسیار جدی تلقی نمود، چرا که غالباً مشکلات بعدی، از دوران کودکی آغاز شده یا تداوم می یابد (واتی[23]، 2003). سوراندر[24] و هلستلا[25] (2005) معتقدند اختلالات دوران کودکی با اختلالات روانی بزرگسالی رابطه دارد. آخنباخ [26] (2001) در مطالعات کنترل شده و دوچ[27]  2003 ؛ به نقل از سوراندر، 2005) در مطالعه طولی خود نیز ارتباط بین مشکلات کودکی و بزرگسالی را تأیید کردند. مک کین[28] و ماستارد[29] (1999؛ به نقل از واتی، 2003)، نیز در مرور تحقیقات انجام شده در سه دهه اخیر به این نتیجه رسیدند که کیفیت تعاملات اولیه کودک با اعضای مهم خانواده تأثیر به سزایی در تعیین سلامت روان آینده فرد دارد.

به عبارت دیگر می توان گفت مشکلات روانپزشکی کودک هیچگاه مربوط به خود او نیست، بلکه حاصل تعامل کودک با خانواده و محیط است. تحقیقات نشان می دهد که رشد اولیه مغز نیز تحت تأثیر محیط است (واتی، 2003). از طرفی طبق گزارش جراحان عمومی در سال 1999، 40 تا 70 درصد بزرگسالان آمریکایی یک دوره از بیماریهای روانی را در مرحله ای از زندگی خود تجربه
می کنند و 40 درصد از آنها اختلال روانپزشکی خواهند داشت. بنابراین احتمال اینکه کودکان، والدینی بدون مشکل روانی داشته باشند، بسیار کم است و چون بیماریهای روانی معمولاً دوره ای و تکرار شونده هستند بنابراین، بیماری روانی بیشتر از یک دوره از تحول کودک را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه خطری که در مراحل مختلف رشد متوجه کودک می شود،افزایش می یابد.

بعنوان مثال پژوهش پورافکاری، ارفعی ومبینی (1383)در تاییداین فرضیه بود که افسردگی مادر می تواند بطورمستقیم یا غیر مستقیم، مشکلات روانی ورفتاری رادر بچه ها بوجود آورد یا فرزندان رابرای ابتلا به انواع اختلالات هیجانی و رفتاری مستعد سازد.  همچنین لای نونن، جی. ای. ، سولانتاس، تی. اس، پوناماکی، آر. ال (2003) دریافتند که مشکلات سلامت روانی والدین می تواند، تواناییهای فرزند پروری پدر و مادر را به مخاطره بیندازد و تهدیدی برای سازگاری کودکانشان باشد.

در رابطه با ویژگیهای شخصیتی والدین بعنوان مثال، والدین کودکان دچار اختلال سلوکی، محروم کننده و طرد کننده هستند و رفتارهای ناهنجار کودکان نیز معمولاً واکنشی خشم آلود به محرومیتی است که در خانواده، مدرسه و یا محیط احساس می کنند (شاملو، 1368، ص 325).

لیل آبادی (1375) در پژوهش خود نیز نشان داد که مادران کودکان مبتلا به اختلال سلوکی در روابط اجتماعی خود محتاط تر، سردتر، بدگمان تر، بی انعطاف تر، دوری گزین تر، تحقیر کننده تر و انتقادگرتر از مادران کودکان عادی هستند.

و در رابطه با نقش پدر، در تحلیل 100 مطالعه در مورد رابطه فرزند- والد مشخص شده است که نقش پدر همانند نقش مادر حائز اهمیت است و موجب تحول اجتماعی، عاطفی، شناختی و کنشی مؤثر فرزندان می شود. عشق پدر در مقایسه با عشق مادری قدرت پیش بینی بیشتری از شخصیت و سازگاری روانشناسی فرزندان دارد (سلیمی، 1385).

حال با توجه به اهمیت نقش والدین در سلامت روان و رفتار کودکان و با توجه به افزایش مشکلات روانی و رفتاری در کودکان و بزرگسالان و در برداشتن هزینه های سنگین برای فرد، جامعه و خانواده، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای بین ویژگی های شخصیتی والدین دارای کودکان با اختلالات رفتاری (نافرمانی مقابله ای و سلوک) و کودکان عادی و شناسایی ویژگی های شخصیتی مؤثر بر بروز این اختلالات، می تواند در مداخلات اولیه برای پیشگیری از مشکلات آینده و خسارات وارده بر فرد و جامعه مؤثر باشد.

4-1 هدف پژوهش:

تعیین میزان تفاوت بین ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی
مقابله ای وکودکان دارای اختلال سلوک وکودکان عادی.

5-1 فرضیة پژوهش:

بین ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای واختلال سلوک و عادی تفاوت معنادار وجود دارد.

6-1 تعاریف مفاهیم واصطلاحات

1-6-1 تعاریف نظری

– ویژگی های شخصیتی[30]:

ویژگیهای شخصیتی بیانگر آمادگیهای کلی شخصیت انسان برای نشان دادن واکنش یکسان به محرکهای مختلف بوده و نظم و واکنشهای او در موقعیتهای مختلف و در طول زمان را توجیه
می کند (شاملو، 1375، ص 144).

  • اختلالات نافرمانی مقابله ای[31]:

تعریف مفهومی اختلال نافرمانی مقابله ای عبارت است از الگوی پایدار رفتارهای منفی کارانه، خصومت آمیز و گستاخانه در غیاب نقص جویی موازین اجتماعی یا حقوق دیگران که با مرحله رشد کودک ناهمخوان است و منجر به تخریب معنادار در عملکرد می گردد (چهارمین نسخه تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000؛ ترجمه نیکخو و آوادایس، 1386).

  • اختلال سلوک[32]:

تعریف مفهومی اختلال سلوک عبارت است از یک رشته رفتارهای ایذائی پایدار که با زمان تکامل می یابد و بیش از همه با پرخاشگری و نقص حقوق دیگران مشخص است (سادوک و سادوک، 2003؛ ترجمه پورافکاری، 1386، ص 445).

2-6-1 تعاریف عملیاتی

– ویژگیهای شخصیتی:

منظور از ویژگیهای شخصیتی در این تحقیق مقوله هایی است که توسط ابزار تحقیق (پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو)که در سال 1986 ساخته شده، سنجیده می شود.

  • اختلال نافرمانی مقابله ای:

معرفی کودک از سوی معلم بعنوان دانش آموزی مخرب، نافرمان، مجادله گر و منفی باف و اخذ نمره 3 یا بیشتر از پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4) فرم معلم و نمره 5 یا بیشتر از فرم والدین این پرسشنامه که فرم اولیه آن در سال 1984ساخته شد، می باشد.

  • اختلال سلوک:

میزان اختلال در این پژوهش بوسیله پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4)که فرم اولیه آن در سال 1984ساخته شد،در دو فرم معلم و والدین و مصاحبه با ناظم مدرسه سنجیده می شود.

فصل دوم

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

  1-2  مقدمه:

طی سالهای گذشته که توجه به کودک و مسائل مربوط به آن در روانشناسی از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است، پژوهشها بر روی اختلالهای رفتاری و علتهای آن متمرکز گردیده است ( سیف نراقی و نادری، 1382). دانش آموزان با اختلالات هیجانی و رفتاری اغلب توسط بزرگسالان مانند والدین، معلم و مراجع دیگر شناسایی می شوند، بنابراین جای تعجب نیست که تعریف این اختلالات از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد ( اسمیت[33]،2010).

از میان تعاریف مختلف برای نا بهنجاریهای یا نارساییها یا اختلالات هیجانی و رفتاری این تعریف که اختلالات رفتاری تاثیر منفی بر فرایند رشد و انطباق مناسب کودک با محیط دارد و برای زندگی دیگران و استفاده آنها از شرایط، مزاحمت ایجاد می کند، مناسب به نظر می رسد( سیف نراقی و نادری، 1388). در بروز اختلالات رفتاری عوامل چندی دخالت دارد که یکی از مهمترین این عوامل، عوامل خانوادگی است. در بافت اجتماعی خانواده، کودک از روابط بین اعضاء خانواده، ارزشها و شخصیت پدر و مادر در طول زندگی اش تاثیر می پذیرد (الیور، رایت گوردن و کافمن، 2009).

ویژگی شخصیتی والدین به دو صورت با رشد کودکان رابطه مستقیم دارد، اول اینکه کودکان ممکن است که ویژگیهای اصلی شخصیت والدین را به ارث ببرند که این ویژگیها ممکن است به مشکلات رفتاری شدیدی منجر شود. برای نمونه در ویژگیهای شخصیتی مثل وجدانی بودن پایین والدین که بر اساس ویژگیهایی مانند خود تنظیمی پایین و تمایل به فعالیت قبل از عملکردن شاخص است، ممکن است کودکان تمایل به خود کنترلی پایین را به ارث ببرند و در نتیجه سطوح بالایی از رفتارهای برون نمود را از خود نشان دهند.

دوم اینکه والدین با ویژگیهای شخصیتی اصلی ممکن است در رفتارهایی مانند پرخاشگری و همچنین بی نظمی، الگوی کودکان خود باشند و کودکان ممکن است که این رفتارها را تقلید کنند (وان آکن، جانگر، ورهون و دنکوویک، 2007).

علاوه بر رابطه مستقیم بین ویژگیهای شخصیت والدین، شخصیت ممکن است از طریق اثر گذاری روی رفتارهای فرزند پروری با رفتارهای کودک مرتبط باشد. برای نمونه رفتارهای فرزند پروری شامل صمیمیت، حساسیت و تفاهم و کنترل رفتاری با سطوح پایین رفتاری مشکل ساز درکودکان مرتبط است (الیور، رایتگورین و کافمن ، 2009 ). با توجه به مقدمه ذکر شده،در این فصل به مسا ئلی چون شخصیت و رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با اختلالات رفتاری، اختلالات رفتاری و علل و عوامل آن از جمله تعاملات والدین وکودکان و شیوه های فرزند پروری، پرداخته می شود.

2-2 بخش اول: شخصیت

اغلب روانشناسان قبول دارند که واژه شخصیت از کلمه لاتین پرسونا مشتق شده است که به ماسک نمایشی اشاره دارد که هنرپیشه های رومی در تئاترهای یونانی به چهره می زدند (به نقل از فیست و فیست[34]،2002؛ ترجمه سید محمدی، 1384). در واقع امروزه تعریف واحدی از واژه شخصیت وجود ندارد و تعاریف و تعابیر گوناگونی توسط دانشمندان مختلف و نظریه پردازان گوناگون در قلمرو روان شناسی بوجود آمده است که هر کدام از آنها با توجه به جنبه های گوناگون از آدمی و تواناییها و رفتارهای وی تعریفی را ارائه می دهند. بعنوان نمونه بعضی از نظریه پردازان شخصیت با تأکید بر ارث و منشأ ژنتیکی رفتارها و خصوصیات افراد و تفاوتهای فردی، در واقع به دنبال تبیینی فیزیولوژیک برای ویژگیهای شخصیتی هستند. گروهی دیگر بر رفتارهای ظاهری و قابل مشاهده افراد تأکید دارند و یا عده ای فرایندهای ناهشیار و غیرقابل مشاهده را مورد مطالعه و بررسی خویش قرار می دهد و همچنین گروهی هم بر روابط میان افراد در اجتماع توجه می کنند (شولتز و شولتز، 1998؛ ترجمه سید محمدی، 1385).

از جمله تعاریف شخصیت

آدمز[35] (1954) معتقد است هرگاه که ما از واژه «من» استفاده می کنیم، دقیقاً بدانیم چه
می خواهیم و این واژه به چه چیزی دلالت می کند، شناخت نسبتاً خوبی درباره معنی شخصیت بدست آورده ایم. هنگامی که شما واژه من را بر زبان جاری می سازید، در حقیقت تمام اطلاعات را درباره خودتان در یک واژه خلاصه می کنید، اطلاعاتی از قبیل علایق، بیزاریها، ترسها، محاسن، نقاط قوت و ضعف خود. واژۀ من به چیزی اشاره دارد که شما را به عنوان یک فرد و شخصی منحصر به فرد و متفاوت از دیگران نشان می دهد (شولتز، 1990؛ ترجمه کریمی و همکاران، 1386).

منابع داخلی:

احدی، حسن، و محسنی، نیکچهره. (1384). روان شناسی رشد: شرکت پردیس.

احمدی، علی اصغر. (1379). اختلال سلوک و ویژگی های بالینی آن. فصل نامه اندیشه و رفتار،5 و4، 69-62.

آخانی، مهری. ( 1389 ). بررسی رابطة  ویژگی های شخصیتی والدین با اختلالات رفتاری درون  نمود  و  برون  نمود در دانش آموزان  مقطع  ابتدایی سال  88  –  89.

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامة طباطبایی.

باصری، محسن.(1385 ). بررسی عوامل خانوادگی موثر بر رفتار بزهکارانه نوجوانان.

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

پوراحمدی، الناز،جلالی، محسن، عابدین، علیرضا، و روشن چسلی، رسول.(1388). بررسی
مقایسه ای اختلال های عاطفی – رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 11تا7 ساله محروم از پدروکودکان عادی. مجله روانشناسی بالینی، 2 و1، 59 تا51.

ترک لادانی، فاطمه. (1387). تاثیر آموزش مهارتهای زندگی به مادران بر مشکلات رفتاری کودکان پایة سوم تا پنجم مقطع ابتدایی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان.

چیتی،پریسا. (1386 ). بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش علایم اختلال سلوک دانش آموزان پسر راهنمایی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

خدام، حمیرا، مدانلو، معصومه، مینایی، طیبه، وکشتکار، عباسعلی.(1388). اختلالات رفتاری و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر گرگان. فصلنامه پژوهش پرستاری، 14و4، 37 -29.

خیریه، منصورالسادات، شعیری، محمد رضا، آزاد فلاح، پرویز، و رسول زادة طباطبایی،کاظم. (1388). اثر بخشی روش آموزش فرزند پروری مثبت برکودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای. مجله علوم رفتاری،10و3 ، 58 -53.

داگلاس، جو. (1950 ). مشکلات رفتاری کودکان ( ترجمة مهشید یاسایی،1374). تهران: کتاب ماد ( وابسته به نشر مرکز).

زارعی، آسیه. (1387 ). اثر  بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی درکاهش نشانه های  اختلال  نافرمانی مقابله ای دانش آموزان  پسر 11 – 9  سال  شهر  مشهد. کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

سیف، علی اکبر. (1386 ). روش تهیه پژوهش نامه در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران.

سیف نراقی، مریم، و نادری، عزت الله. (1370). اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن. تهران: انتشارات بدر.

سیاسی،علی اکبر. (1379). نظریه های مربوط به شخصیت. تهران: دانشگاه تهران.

سادوک، بنیامین، و سادوک، ویرجینیا.(1386). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری– روانپزشکی بالینی. ترجمه ن. پور افکاری. تهران: انتشارات شهر آب.

شولتز، دوان.(1951). نظریه های شخصیت. ترجمه یوسف کریمی وهمکاران. (1386) تهران: نشر ارسباران.

شاهقلیان، مهناز. (1387). اثر عدم حضور مستمر پدر در خانه ( به دلیل اشتغال ). بر میزان
اختلال های رفتاری دانش آموزان دبستانی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی،2 و1، 35- 29.

صرامی، زهرا. (1386). اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری  مادران مبتلا به اختلال  وسواس – اجبار بر میزان مشکلات رفتاری کودکان آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

علیزاده، مهدی. (1386). بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی با عملکرد کاری مدیران موفق در مقایسه با مدیران نسبتا  ناکارآمد تر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

غباری بناب، باقر، و استیری، زهره. (1385). مقایسة ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی مادران کودکان با اختلال در خود ماندگی و مادران عادی. پژوهش در حیطة کودکان استثنایی، 6 و3.

فرضی گلفزانی، مرجان، محمد اسماعیل، الهه، رئوفیان مقدم، فاطمه، و عسگری مقدم، هاجر. (1382). مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران کودکان دارای اختلال افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و عملی با مادران کودکان عادی. پژوهش در حیطة کودکان استثنایی،9  و10 / سال سوم، شمارة 3 و4.

کوهی، لیلا. (1382). بررسی مقایسه ای وضعیت روانشناختی کودکان دارای پدر معتاد و کودکان با پدر غیر معتاد. فصلنامه رفاه اجتماعی، 9 و3، 305  – 295.

کهنوجی، رخساره. (1386). اثر بخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده های در معرض طلاق. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

کاویان، رویا. (1381). بررسی رابطة  بین رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری کودکان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

کلانتری، مهرداد. (1372). شناخت درمان مشکلات رفتاری کودکان. اصفهان: انتشارات کنکاش.

گروسی فرشی، میر تقی.(1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: دانیال.

لیل آبادی، لیلا. (1385). بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و شیوة فرزند پروری مادران دانش آموزان عادی و مبتلا به اختلال سلوکی در مدارس ابتدایی پسرانة شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

محمدی یگانه، مریم. (1389). بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان دختر دورة  راهنمایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  علامه طباطبایی.

محمدی، مریم، امیری، شعله، و مولوی، حسین. (1389). بررسی تاثیر آموزش والدین بر میزان علائم نافرمانی کودکان دارای علائم اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی. فصلنامة علمی – تخصصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، 4 و2.

محمد اسماعیل، الهه. (1380 ). بررسی اعتبار، روایی و تعین نقاط برش اختلال های پرسش نامه علائم مرضی کودکان (  ( CSI-4 بر روی دانش آموزان 14-6 سالة مدارس ابتدائی و راهنمایی شهرتهران. تهران: پژوهشکدةکودکان استثنایی.

نصر اصفهانی، مریم. (1388). مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های  اجتمایی و آموزش والدین بر پرخاشگری پسران دارای اختلال سلوک مقطع ابتدائی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

هترینگتون، ای میویس، و پارک، راس. دی. (1926). روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر
( ترجمة جواد طهوریان و همکاران،1373 ). مشهد: آستان قدس رضوی.

منابع خارجی:

Boyla, Khrista,Vaillancourt,Trecy, Boyle, Michael & Szeatmari, Peter. (2007). Comorbidity of internelizing disorders in children with oppositional defiant disorder. Eur Child  Adolesc  Psychiatry, 16,484 – 494.

Barry, G. (2001) The  effectiveness  of  treatment for oppositionel defiant  disorder. A critical review. Dessertion of  doctor  of  philosphy,  United State International  University.

Barry, Robert. J, Clarke,  Adan. R, McCarthy, Rory & Selikowitz, Mark. (2007). EEG  coherence in children with attention  deficit/hyperactivity  disorder  and  comorbid  oppositionel defiant  disorder. Clinical Neurophysiology, 118, 356 – 362.

Duncen Allen,  Amy. L  &  Patrick,  Cerol. (2010).  Life satisfaction  and  self – esteem  of  parents  with behaviorally disordered  children: The effect of  parental motives. Individual  Differences  Research, 2, 121 – 131.

Dehay,Tamara Lynn. (2008).Personality characteristics  of perpetrating  parents  and  maltreated  adolescents: An Examination  of  the  mediating  effecte  of  abuse  type  and  severity. UMI Microform , 3341980, The University  of Texas  at  Austin.

Da  Fonseca, D, Cury, F, Santos, A, Sarrazin, P, Poinso, F &  Deruelle, C.(2010). How to increase  academic performance in children with oppositionel defiant  disorder? An  implicit theory effecty. Journal  of  Behavior  Therapy and  Experimental  Psychiatry, 41, 234 – 237.

Geranero, Rosirio, Ezpeleta, Lourdis, Domenech, Jose Mario & De. La. osa, nuria. (2008). What single reports from children and parents eggregate to attention deficit hyperactivity disorder and oppositionel defient disorder diegnoses in epidemiological studies. Eur Child Adolesc Psychiatry. 17, 352 – 364.

G.Tucker, Sheridan, Weller, Ronald  A, Petersen, Connie.L & Weller, Elizabeth  B. (2007 ). Do some children diagnosed  with  oppositionel  defiant  disorder  develop querulous disorder?  Child  and  Adolescent  Disorders, 9, 99 – 105.

Gadow, Kenneth. D, Devincent, Carla. J, Pisarevskaya, Victoria, Olvet, Doreen. M, Xu, Wenjie, Mendell, Nancy. R, Finch, Stephen. J  &  Hatchvell, Eli. (2010). Parent-child  DRD4  genotype  as  a  potential  biomarker  for oppositionel,  anxiety, and  repetitive  behaviors  in children with  autism  spectrum  disorder.  Progress in Neuro- Psychopharmacology  &  Biological  Psychiatry, xxx (2010). xxx – xxx, PNP – 07666: No of  Pages 7.

Grove, allen.  B, Evans, Steven. W, Pastor, Dena. A  & Mack, Samantha.  D. (2008). A  meta-analytic  examintion of  follow – up  studies  of programs  designed  to  prevent  the  primary symptoms of oppositionel defiant  and  conduct  disorders. Aggression and Violent  Behavior, 13, 169 – 184.

Greene, Ross.W, Ablon, J. Stuart  & Goring, Jennifer. C. (2003). A transactional  model  of  oppositionel  behavior underpinnings  of  the  colloborative  problem  solving approach. Journal  of  Psychosomatic  Research, 55, 67 -75.

  1. Isabella, Lanza & A. G. Drabic, Deborah. (2010). Family routine modirates the relation between child impulsivity and oppositionel  defiant  disorder symptoms. J. Abnormal Child  Psychol .
  1. De Vincent, Carla, D. Gadow, Kenneth & A. G. Drabick, Deborah. (2008). Oppositional defien disorder as a clinical phenotype in children with autism spectrum  disorder. Original Paper, 38, 1302 – 1310.

Key  Hall, Sara  Elizabeth  &  Geher,  Glenn. (2003).

Behavioral and personality characteristics of children with reactive attachment disorder. The Journal of  Psychology, 137, 154 – 162.

Lavigne John. V, Lebailly, Susen. E, Gouze, Karen. R & Binns,  Helen. G. (2010). Predictos  and correlates  of completing  behavioral  parent training for  the treatment of oppositionel defiant  disorder in pediatric primary care. Behavior Theraphy, 41, 1989 – 211.

Luman, Marjolein,  Sergeant, Joseph. A,  Knol,  Drik. L & Osterlan. )2010.( Impaired  decision making  in  oppositionel  defiant  disorder related  to  altered  psychophysiological  responses to  reinforcement.  Biol  Psychiatry, 68, 337 – 344.

Nordahl, Hans. M, Ingul, Jo Magne, Nordvik, Hilmer & Wells, Adrien. (2007). Does maternal psychopathology discriminate  between children with  DSM-IV generalised anxiety disorder  or  oppositionel defiant  disorder? The predictive  validity of  Maternal  Axis  I  and  Axis  II psychopathology. Eur  Child  Adolesc  Psychiatry, 16, 87 -95.

Nelson – Gray, Rosemery. O, Keane Susan. P, Hurst, Ruth.  M,  Mitchell, John. Twarburton, John. B, Chok, James.T &  Cobb, Amanda. R. (2006). A  modified  DBT  skills training  program  for  oppositional  adolescents: Promising  preliminary  findings. Behaviour Research  and  Terapy, 44, 1811 – 1820.

Petty, Carter. R, Monuteaux, Michael. C, Mick, Eric, Hughes, Samantha, Small, Jacqueline,  Faraone, Stephen.V &  Biederman, Joseph. (2009). Parsing  the  familiality of oppositionel defiant  disorder  from that  of  conduct disorder:  A  familial  risk  analysis. Journal  of Psychiatric  Research, 43, 345 – 352.

Ritter, Jennifer, Stewart, Michael, Bernet, Christine, Coe, Michael  & Brown, Sandra. A. (2002). Effects of childhood  exposure  to  familial  alcoholism  and  family violence on  adolescent  substance  USA, conduct problems, and  self-esteem. Journal  oF Traumatic Stress, 15, 113 -122.

Scwebel, David. C, Hodqens, J. Bart  & Sterlinq, Samantha. (2006). How  mothers  parent  their  children  with behavior  disorder: Implications  for  unintentional  injury risk. Jowrnal of  Safety Research, 37, 167 – 173.

Steinmetz, Sarit  Guttmann, Gadow, Kenneth. D & De Vincent, Carla. J. (2009). Oppositional  defiant  and conduct  disorder  behaviors  in  boys  with autism spectrum  disorder  with  and  without  attention – deficit  hyperactivity  disorder  versus  several  comparison  samples. J Autism  Dev  Disorder, 39, 976 – 985.

Spoth, Richard, Redmond, Cleve,  Shin, Chungyiol  & Huck,  Shirley. (1999). A  protective  process  model  of parent-child  affective  quality  and  child  mastery  effects oppositionel  behaviors: A test  and  replication. Journal of  School  Psycholgy, Vol  37, No. 1, PP. 49 – 71.

Van Goozen, Stephanie.  H.  M,Matthys,walter,Cohenkettenis, Peggy.T, Gispen-

DeWied,Christien,Wiegant,Victor.M&VanEngeland, Herman. (1998).Salivary  cortisol  and  cardiovascular  activity  during  stress in  oppositionel  defiant  disorder  boys  and  normal controls. Society of  Biological  Psychiatry, 43, 531 – 539.

پيوستها

 

پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4)

(بر اساس DSM M – IV)

(ترجمه و تطبیق از دکتر امیر هوشنگ مهریار)

فرم ویژه والدین

نام شخصی که پرسشنامه را تکمیل می کند:                             رابطه با کودک:

تحصیلات :                        تعداد فرزندان:                          شغل پدر:

نام و نام خانوادگی کودک:                         جنس:                 تاریخ تولد کودک:تاریخ تکمیل پرسشنامه:

راهنما: لطفاً پس از خواندن هر عبارت، درجه تطبیق آن را با رفتار کلی کودک خود با گذاشتن علامت ضربدر در یکی از چهار ستون (هرگز، گاهی، اغلب، بیشتر اوقات) مقابل آن عبارت مشخص

 (NEI-FF1) پرسشنامه شخصیت پنج عاملی

عبارات کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم
1- من آدم نگرانی نیستم.          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

[1] . kopp

[2] . Brief

[3]. Oliver

[4]. Wright Guerrin

[5]. Coffman

[6]. Onghena

[7]. Helinckx

[8] . Van Aken

[9] . Janger

[10] . Verhoeven

[11] . Denkovic

[12].shaw

[13].  scott

[14] . John.V. lavigne

[15] . Schwebel

[16] . neuroticism

[17] . extraversion

[18] . conscientiousness

[19] . aqreeableness

[20] . openness

[21] . Goldberg

[22] . Nigg & Hinshaw

[23] . Wattie

[24] . Sourander

[25] . Helstela

[26] . Achenbach

[27] . Douch

[28] . Mc cain

[29] . Mastard

[30] . personality  Characteristics

[31] . oppositional Defiant Disorder

[32] . conduct Disorder

[33] – smith

[34] . Fist & Fist

[35] . Adams

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدين كودكان داراي اختلال نافرماني مقابله اي ، اختلال سلوك و عادي در شهر اصفهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 10 = 12