مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران

19,900تومان

توضیحات

فهرست مطالب

فصل 1: طرح تحقیق 1
1-2- بيان مسئله 4
1-3- ضرورت و اهميت پژوهش 8
1-4- اهداف تحقیق 9
1-4-1- هدف کلی 9
1-4-2- هدف‌های ويژه 9
1-5- فرضیه‌های تحقیق 9
1-6- پيش فرض‌های تحقیق 10
1-7- محدودیت‌های تحقیق 10
1-7-1- محدودیتهای خارج از کنترل محقق 10
1-7-2- محدودیتهای در اختیار محقق 10
1-8- تعريف مفهومي واژه‌ها و اصطلاحات 10
فصل 2: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11
2-1- مبانی نظري 13
2-1-1- کیفیت زندگی 13
2-1-2- تاریخچه کیفیت زندگی 19
2-1-3- تعاریف موجود از کیفیت زندگی 21
2-1-4- ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی 24
2-1-5- ابعاد کیفیت زندگی 25
2-1-6- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی 29
2-1-7- سنجش کیفیت زندگی 30
2-1-8- عوامل موثر بر کیفیت زندگی 32
2-1-9- ویژگی‌های کیفیت زندگی 32
2-1-10- کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی 33
2-1-11- هویت و کیفیت زندگی 34
2-1-12- رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی 34
2-1-13- مطالعه علمی کیفیت زندگی 50
2-1-14- مدیریت کیفیت زندگی 52
2-1-15- بهزیستی بدنی/ سلامت جسمانی و کیفیت زندگی 55
2-1-16- سلامت روانی 59
2-1-17- تعریف سلامت روان 60
2-1-18- ویژگیهای سلامت روان 62
2-1-19- یازده مولفه کلیدی سلامت 63
2-1-20- بهداشت روان 65
2-1-21- اصول بهداشت روانی 67
2-1-22- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی 68
2-1-23- عوامل موثر در تامین سلامت روان 70
2-1-24- نظریات مرتبط با سلامت روانی 70
2-1-25- بهزیستی روانشناختی 76
2-1-26- هوش هیجانی 78
2-1-27- انواع هوش 78
2-1-28- هيجان و اجزاء آن 79
2-1-29- تعريف هوش هيجاني 80
2-1-30- تاریخچه هوش هیجانی 84
2-1-31- مولفه هاي هوش هيجاني 87
2-1-32- ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند 89
2-1-33- مدل‌های هوش هيجاني 92
2-1-34- ابعاد هوش هيجاني در مدل توانايي 93
2-1-35- مدل بار – آن 94
2-1-36- مدل دانيل گلمن 96
2-1-37- هوش هيجاني و هوش شناختي 98
2-1-38- رهنمودهاي لازم براي موفقيت برنامه‌های هوش هيجاني 100
2-1-39- آموزش هوش هيجاني 100
2-1-40- کاربرد هوش هیجانی 101
2-1-41- آموزش و يادگيري هوش هيجاني در سازمان 104
2-1-42- عملکرد هوش هيجاني در سازمان 106
2-1-43- نقش هوش هيجاني در زندگي 107
2-1-44- نمودهاي هوش هیجانی در محيط كاري 108
2-1-45- هوش هيجاني و عملكرد اثر بخش 109
2-1-46- هوش هیجانی در محیط کار 110
2-1-47- سن و هوش هیجانی 110
2-1-48- هوش هيجاني در ورزش 111
2-2- پیشینه‌ی تحقيق 113
2-2-1- تحقیقات داخلی 113
2-2-2- تحقیقات خارجی 124
2-2-3- جمع بندی 130
فصل 3: روش شناسی تحقیق 131
3-1- مقدمه 132
3-2- روش تحقيق 132
3-3- جامعه آماري و روش نمونه گیری و حجم نمونه 132
3-4- متغیرهای تحقیق 133
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات 133
3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 136
فصل 4: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 137
4-1- مقدمه 138
4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 139
4-2-1- سن 139
4-2-2- وضعیت تأهل 140
4-2-3- وضعیت تحصیلی 141
4-2-4- سابقه کار 142
4-2-5- وضعیت تغذیه 143
4-2-6- سابقه بیماری منجر به بستری شدن 144
4-2-7- وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق 145
4-2-8- آمار توصیفی متغیر کیفیت زندگی 146
4-2-9- آمار توصیفی متغیر هوش هیجانی 151
4-2-10- آمار توصیفی متغیر سلامت روانی 154
4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیههای تحقیق 157
4-3-1- فرضیه اول 160
4-3-2- فرضیه دوم 163
4-3-3- فرضیه سوم 165
فصل 5: خلاصه، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها 167
5-1- مقدمه 168
5-2- خلاصه تحقیق 168
5-3- بحث و نتیجه گیری 172
5-4- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق 179
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 181
منابع و مآخذ 182
پیوست ها و ضمائم 194

فهرست جدول ها

جدول ‏2 1 حوزه‌های کاربردی و عناصر موثر بر کیفیت زندگی 22
جدول ‏2 2 عامل‌های کیفیت زندگی و مبانی نظری آنها 49
جدول ‏2 3 مولفه های هوش هیجانی، عوامل هریک از مولفه ها و اینکه چه چیزی را می سنجد 95
جدول ‏3 1 ابعاد و اجزا پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 134
جدول ‏4 1 توزیع فراوانی سن نمونه های تحقیق 139
جدول ‏4 2 توزیع فراوانی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق 140
جدول ‏4 3 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق 141
جدول ‏4 4 توزیع فراوانی سابقه کار در نمونه های تحقیق 142
جدول ‏4 5 توزیع فراوانی وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق 143
جدول ‏4 6 توزیع فراوانی سابقه بیماری نمونه های تحقیق 144
جدول ‏4 7 توزیع فراوانی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق 145
جدول ‏4 8 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغير «کیفیت زندگی» در نمونه‌هاي تحقيق 146
جدول ‏4 9 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «عملکرد فیزیکی» در نمونه‌هاي تحقيق 146
جدول ‏4 10 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «محدودیت نقش ناشی از سلامت جسمانی» در نمونه‌هاي تحقيق 147
جدول ‏4 11 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی » در نمونه‌هاي تحقيق 147
جدول ‏4 12 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «احساس حیات» در نمونه‌هاي تحقيق 148
جدول ‏4 13 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «سلامتی روانی» در نمونه‌هاي تحقيق 148
جدول ‏4 14 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « عملکرد اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق 149
جدول ‏4 15 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « درد بدنی » در نمونه‌هاي تحقيق 149
جدول ‏4 16 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «سلامتی عمومی» در نمونه‌هاي تحقيق 150
جدول ‏4 17 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «بُعد جسمانی» در نمونه‌هاي تحقيق 150
جدول ‏4 18 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « بُعد روانی » در نمونه‌هاي تحقيق 151
جدول ‏4 19 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغیر « هوش هیجانی » در نمونه‌هاي تحقيق 151
جدول ‏4 20 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « خود آگاهی » در نمونه‌هاي تحقيق 152
جدول ‏4 21 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «خود مدیریتی» در نمونه‌هاي تحقيق 152
جدول ‏4 22 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «مدیریت رابطه» در نمونه‌هاي تحقيق 153
جدول ‏4 23 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « آگاهی اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق 153
جدول ‏4 24 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغیر « سلامت روانی » در نمونه‌هاي تحقيق 154
جدول ‏4 25 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « علائم اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق 154
جدول ‏4 26 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «اختلال در عملکرد اجتماعی» در نمونه‌هاي تحقيق 155
جدول ‏4 27 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «افسردگی» در نمونه‌هاي تحقيق 155
جدول ‏4 28 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « اضطراب و بی خوابی » در نمونه‌هاي تحقيق 156
جدول ‏4 29 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر کیفیت زندگی 157
جدول ‏4 30 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر سلامت روانی 158
جدول ‏4 31 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر هوش هیجانی 159
جدول ‏4 32 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار 160
جدول ‏4 33 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار 161
جدول ‏4 34 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار 163
جدول ‏4 35 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار 164
جدول ‏4 36 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار 165
جدول ‏4 37 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار 166

فهرست اشکال و نمودارها

شکل ‏2 1 ابعاد سلامتی و بهزیستی(World Health,2010) 56
شکل ‏2 2 مدل سلامتی مطلوب (World Health,2010) 57
شکل ‏2 3 الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی (اقتباس از ثمینی(1384) 78
شکل ‏2 4 نقش بالقوه هوش هیجانی در زندگی عادی 99
شکل ‏4 1 توزیع درصد سن نمونه های تحقیق 139
شکل ‏4 2 توزیع درصدی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق 140
شکل ‏4 3 توزیع درصدی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق 141
شکل ‏4 4 توزیع درصدی سابقه کار در نمونه های تحقیق 142
شکل ‏4 5 توزیع درصدی وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق 143
شکل ‏4 6 توزیع درصدی سابقه بیماری نمونه های تحقیق 144
شکل ‏4 7 توزیع درصدی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق 145

چکیده
هدف از این تحقیق مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- مقایسه ای به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی ایران شاغل در ستاد مشترک ارتش تشکیل می دادند. براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری و براساس فرمول نمونه گیری کوکران 254 نفر از کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی SF_36، پرسشنامه هوش هیجانی بردبری و گریوز و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های استنباطی K-S و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد (01/0p<). همچنین در بین ابعاد کیفیت زندگی؛ بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در عملکرد فیزیکی، محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی، احساس حیات، سلامت روانی، سلامتی عمومی، بُعد جسمانی و بُعد روانی، تفاوت معنی داری وجود دارد(01/0p<)؛ اما در ابعاد محدودیت نقش ناشی از سلامت جسمانی، عملکرد اجتماعی، و درد بدنی بین کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود(05/0p>). تفاوت معناداری بین تمامی ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد(01/0p<). در نهایت تفاوت معناداری بین سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد(01/0p<). همچنین در بین ابعاد سلامت روانی؛ بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در علائم اجتماعی و افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد(01/0p<)؛ اما بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در اختلال در عملکرد اجتماعی و اضطراب و بی خوابی تفاوت معنی داری وجود ندارد(05/0p>).
کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی، هوش هیجانی، سلامت روانی، ورزشکار، کارکنان پایور ارتش

مقد

1-1- مقدمه
پیشرفت های زیادی در زمینه بهداشت در سطح جهانی طی قرن بیستم، حاصل گردید، با این وجود عوامل ابتلاء و مرگ و میر از وضعیت های حاد و مرگ و میرهای زودرس ناشی از بیماری عفونی به وضعیت های مزمن و ناتوان کننده تغییر یافته اند. بیماری های جدید کیفیت زندگی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ چرا که اختلالات مزمن اغلب کشنده نیستند؛ بلکه وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را کاهش می دهند(سازمان جهانی بهداشت،2003).در حال حاضر،دیدگاه آدمی نسبت به زندگی تغییرات چشمگیری یافته است، به طوری كه فقط حفظ زندگي به شكل معمول، مطلوب تلقي نمی‌شود؛ بلكه برای ارتقاء جنبه‌های مختلف كيفيت زندگي تلاش بسیار زیادی انجام می‌گیرد(احمدی، سالار و فقیه زاده، 1383). اين موضوع به معناي برداشت مشابه افراد و فرهنگ‌های مختلف از كيفيت زندگي نيست؛ با اینکه در مورد مفهوم کیفیت زندگی توافق کلی وجود دارد،ولی در عين حال افراد از كيفيت زندگي برداشت‌های مختلفی می‌نمایند. به همین دلیل، الگوهاي متعددي از كيفيت زندگي مطرح شده‌اند كه همپوشي زیادی با هم دارند و تمايزهايي نيزدر بین آنها مشاهده می‌شود. برخي از الگوها بر سازه‌های شخصيتي به عنوان واسطه‌ها تكيه می‌کنند؛اما برخي كارآمدي اجتماعي افراد را مهمتر می‌دانند. باز خواني مفاهيم متعدد كيفيت زندگي منجر به ارائه تعريفي از سوي گروه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني شده است. اين تعريف براي درك فرد از موقعيت خود در بافتي از نظام‌های فرهنگي و ارزشي و در ارتباط با هدف‌ها، انتظارات و استانداردها و علاقه مندي آنها ارائه شده است. در اين نگاه كيفيت زندگي، مفهومي فراگير است كه سلامت جسمانی، رشد شخصي، حالات روان شناختي، میزان استقلال، روابط اجتماعي و ارتباط با محيط را در بر می‌گیرد که مبتنی بر ادراك فرد از این ابعاد است. در واقع كيفيت زندگي در برگيرنده ابعاد عيني و ذهني است كه در تعامل با يكديگر قرار دارند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه كيفيت زندگي مفهومي پويا است؛ چون ممکن است ارزش‌ها، نیازها و نگرش‌های فردی و اجتماعی در طي زمان در واكنش به رويدادها و تجارب زندگي دگرگون شوند، همچنين هر بعد از كيفيت زندگي می‌تواند آثار قابل ملاحظه‌ای بر سایر ابعاد زندگی بگذارد(Newa & Taylor, 1992). با اینکه كيفيت زندگي، مفهومی پيچيده و چندگانه است؛ ولي مورد توجه سازمان‌های خدمات رفاهی و اجتماعی، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی،روان شناسی،بهداشت، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است. هر چند؛ ارزشيابي و كمي كردن آن كاري دشوار است، ولی تلاش‌های علمی زیادی در این زمینه انجام می‌گیرد. بنابراین بررسی كيفيت زندگي از چند جنبه بسیار اساسی است. نخست اينكه نشانگر ارزيابي مناسبي از خدمات و برنامه‌هایی است كه به منظور بالا بردن كيفيت زندگي افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی تنظيم شده است. از طرف دیگر، اندازه گيري كيفيت زندگي وسیله مهمي براي ارزيابي اثر بخشي سیاست گذاری‌ها و تمهیدات بهداشتی،تفریحی، دارويي و غیره است. علاوه بر کیفیت زندگی، میزان سلامت روانی افراد و نحوه تعاملات آنها که متأثر از هوش هیجانی آن‌هاست، از جمله متغیرهای روانی مهمی هستند که در دهه‌های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. سلامت روانی به عنوان وضعیت رفاه و بهبود در وضعیت روانی تعریف شده که طی آن فرد می تواند توانایی هایی بالقوه خویش را تحقق بخشد، با استرس‌های معمولی در زندگی مقابله کرده و به شکل سازنده ای به کار و فعالیت بپردازد و در اجتماعی که به آن تعلق دارد نقش موثرتری ایفا کند(Landers, 2005). سلامت روانی را می‌توان براساس تعریف کلی و وسیع‌تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده‌ای تغییر یافته است. عمر طولانی‌تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماری‌های مهلک با کشف آنتی بیوتیک ها و پیشرفت‌های علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری است. بلکه توان دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می‌دهد. چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و معنوی است. این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تاثیر می‌گیرد و بر آنها تاثیر می‌گذارد. بنابراین سلامت روانی نه تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می‌کند که فرد با خود وسبک زندگی‌اش آسوده و بدون مشکل باشد. علاوه بر سلامت روانی، کنترل و مدیریت هیجانات در شرایط خاص یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت افراد است. این شرایط به ویژه برای افراد نظامی که انتظار می‌رود در شرایط بحرانی از خود واکنش‌های مطلوب نشان دهند، اهمیت دو چندانی می‌یابد. گلمن نیز هوش هیجانی را ظرفیت برای برانگیختن خود، سازمان دادن احساسات خود و دیگران، همچنین مدیریت کردن هیجان ها در خود و در روابط با دیگران تعریف کرده اند (قنبری، 1385). بنابراین شناخت عواملی می‌تواند به ارتقاء هوش هیجانی کمک کند، می‌توان برای برنامه ریزی و ساماندهی نیروها بسیار مفید است. از این رو این تحقیق در پی آن است که بررسی کند که بین کیفیت زندگی، سلامت روانی و هوش هیجانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
1-2- بيان مسئله
امروزه مسأله ارتقاء سلامت افراد و فعال ماندن آنها در سنین بالا، مسئله جدی تلقی شده و دیگر به عنوان یک مفهوم تجملی مطرح نیست. افزایش طول عمر افراد این توقع را در آنان به وجود آورده است که سال های بیشتری را در سلامت و فعالیت سپری نمایند، به نحوی که این مسأله، متصدیان را بر آن داشته است تا واژه امید به زندگی را با مفهوم امیدواری به زندگی سالم«نه به مفهوم نبود بیماری بلکه به معنای زندگی بدون محدودیت عملکردی» جایگزین نمایند(تابش، 1385). چالش اصلی بهداشت در قرن بیستم«زنده ماندن» بود و چالش قرن حاضر«زندگی با کیفیت بهتر» می‌باشد. امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر و امید به زندگی، مسئله مهم-تری تحت عنوان چگونه گذراندن عمر و به عبارتی کیفیت زندگی مطرح شده است، که پرداختن به این موضوع ذهن صاحب نظران و محققین در امور ورزش و تربیت بدنی را به خود جلب کرده است(احمدی، سالار و فقیه زاده، 1383، Resnick et al, 2008). بازخوانی مفاهیم متعدد كيفيت زندگي منجر به ارائه تعریفی از سوي گروه كيفيت زندگي سازمان جهانی بهداشت شده است. اين تعریف براي درك فرد از موقعیت خود در بافتی از نظام-هاي فرهنگی و ارزشی و در ارتباط با هدف ها، انتظارات و استانداردها و علاقه مندي آنها ارائه شده است. در اين نگاه كيفيت زندگي مفهومی فراگیر است كه سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روان شناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می گیرد که بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. در واقع كيفيت زندگي در برگیرنده ابعاد عيني و ذهنی است كه در تعامل با يكديگر قرار دارند. از سوي دیگر باید توجه داشت كه كيفيت زندگي مفهومی پویا است؛ چون ممکن است ارزش‌ها، نیازها و نگرش‌های فردی و اجتماعی در طی زمان در واکنش به رویدادها و تجارب زندگي دگرگون شوند. همچنین هر بعد از كيفيت زندگي می‌تواند آثار قابل ملاحظه اي بر سایر ابعاد زندگی بگذارد(Newa & Taylor, 1992). به بیانی دیگر کیفیت زندگی بیانگر اثرات عملکردی عدم سلامتی و بر آینده‌ای آن بر درک فرد از جنبه‌های جسمانی، روانشناختی و اجتماعی زندگی فردی است(موسوی، 1381). لندرز (2005) سلامتی روان را به شرح زیر تعریف می‌کنند. سلامت روان شامل توانایی زندگی کردن همراه با شادی، بهره وری و بدون وجود دردسر است. سلامت روان مفهوم انتزاعی و ارزیابی نسبی گری از روابط انسان با خود، جامعه و ارزش‌هایش است و نمی‌توان آن را جدای از سایر پدیده‌های چند عاملی فهمید که فرد را به موازاتی که در جامعه به عمل می‌پردازد، می‌سازند. سلامت روان، شیوه سازگاری آدمی با دنیاست، انسان‌هایی که موثر، شاد و راضی هستند و حالت یکنواختی خلقی رفتار ملاحظه گرانه و گرایش شاد را حفظ می‌کنند. سلامت روان عنوان و برچسبی است که دیدگاه‌ها و موضوعات مختلف مانند عدم وجود علایم احساسات مرتبط با بهزیستی اخلاقی و معنوی و مانند آن را در بر می‌گیرد.
برای ارائه یک تئوری در مورد سلامت روان، موفقیت برون روانی کافی نیست باید سلامت درونی روانی را به حساب آوریم. سلامت روان ظرفیت رشد و نمو شخصی می‌باشد. و یک موضوع مربوط به پختگی است. سلامت روان یعنی هماهنگی بین ارزش‌ها، علایق‌ها و نگرش‌ها در حوزه عمل افراد و در نتیجه برنامه ریزی واقع بینانه برای زندگی و تحقق هدفمند مفاهیم زندگی است. سلامت روان، سلامت جسم نیست بلکه به دیدگاه و سطح روانشناختی ارتباطات فرد، محیط اشاره دارد. بخش مرکزی سلامت، سلامت روان است زیرا تمامی تعاملات مربوط به سلامتی به وسیله روان انجام می‌شود. سلامت روان ظرفيت كامل زندگي كردن به شیوه‌ای است كه ما را قادر به درك ظرفیت‌های طبيعي خود می‌کند و به جاي جدا كردن ما از ساير انسان‌هایی كه دنياي ما را می‌سازند، نوعي وحدت بين ما و ديگران به وجود می‌آورد.سلامت روان، توانايي عشق ورزيدن و خلق كردن است، نوعي حس هويت بر تجربه خود به عنوان موضوع و عامل قدرت فرد، كه همراه است با درك واقعيت درون و بيرون از خود و رشد واقع بيني و استدلال(موسوی، 1381). در زمینه ورزش و سلامت روانی قبلاً تصور عموم بر این بود که فعالیت های ورزشی برای سلامت جسمانی مفید است. امروزه بر این امر توجه شده که ورزش علاوه بر سلامت جسمانی، می‌تواند در ارتقای سلامت روانی نیز موثر باشد. ورزش نقش مهمی در سلامت روانی دارد؛ به طوری که در سال ۲۰۰۲ شعار سازمان بهداشت جهانی «تحرک رمز سلامتی»عنوان شده است(Landers, 2005). براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی سلامت عمومی عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی فرد، که بین این سه جنبه تأثیر متقابل و پویا وجود دارد. بنابراین، سلامت روان به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین کننده سلامت عمومی افراد در نظر گرفته می‌شود؛ که مفهوم آن عبارت است از احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکاء به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خود شکوفایی توانایی‌های بالقوه فکری و هیجانی(World health organization, 2001). کرسینی (1999) سلامت روانی را حالت ذهنی همراه با سلامت هیجانی نسبتاً رها شده از نشانه های اضطراب و ناتوانی در برقراری روابط سازنده، مقابله با خواسته‌ها و محرک های تنش زای زندگی می‌داند. امروزه نمی توان نقش کنترل هیجان ها و جهت دهی به آنها را در داشتن سلامت روانی نادیده گرفت. از یک طرف در مطالعه سلامت روانی جوامع؛ همواره به هیجان ها و عوامل مرتبط به آنها توجهی ویژه می شود؛ از طرف دیگر کاربرد هیجان ها در تعلیم و تربيت و برنامه‌های ياد گيري اجتماعی و ورزشی نیز، امری اجتناب ناپذیر است؛ زیرا در قرن حاضر علاوه بر توجه به رشد شناختی و آموزشی و مهارتی؛ می بایست به رشد هیجانی افراد توجه نمود و آنها را براي همکاری و مشارکت در تصمیم گيري هاي مسؤلانه و مقاومت در مقابل فشار گروه همسالان آماده نمود؛ به گونه ای كه نقش سازنده‌ای در اجتماعی كه روز به روز بر دگرگونی هاي آن افزوده می‌گردد، به عهده گیرند(حسن علیان، 1384).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 1 =

شناسه محصول: d1552 دسته: برچسب: ,