ميزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمين

19,000تومان

توضیحات

112 صفحه

فایل pdf

فهرست عناوين شكلها
فهرست عناوين جدولها
چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات
مقدمه 1-1
1-2 چشم انداز جهاني
1-3 چشم انداز داخلي
فصل دوم : خواص گاز طبيعي
2-1 خواص گاز طبيعي
2-2 پردازش گاز طبيعي
2-3 ذخيره سازي و انتقال
2-4 اثرات گاز متان بر محيط زيست
فصل سوم : نشت گاز وعلل آن
3-1 ملاحظات اوليه
3-2 علل نشت گاز
3-3 طبقه بندي نشت
فصل چهارم : روشهاي نشت يابي و محاسبه ميزان نشت
4-1 روشهاي نشت يابي
4-2 شدت نشت
4-3 گاز بي حساب
فصل پنجم : روشهاي مقابله با نشت گاز ازخطوط لوله
5-1 مهار خوردگي

1
2
3
3
4
12
30
30
388
42
46
51
51
53
58
61
61
75
77
80
80

استفاده از لوله هاي دو جداره
2

5
تقويت لوله هاي انتقال گاز با لايه هاي كامپوزيت
3

5
استفاده از لوله هاي پلي اتيلني
4

5
پيشنهادات
فصل ششم : نتيجه گيري و
مراجع
91
94
95
99
100
شكل
: 2-1 شكل
: 3-1 شكل
: 4-1 شكل
: 5-1 شكل
: 6-1 شكل
: 7-1 شكل
: 1-2 شكل
: 2-2 شكل
: 3-2 شكل
: 4-2 شكل
: 5-2 شكل
: 6-2 شكل
: 1-4 شكل
: 2-4 شكل
: 3-4 شكل
: 4-4 شكل
: 5-4 شكل
: 6-4 شكل
: 7-4 شكل
: 8-4 شكل
: 9-4 شكل
: 10-4 شكل
روند عرضه انرژي اوليه توسط سوخت در جهان از سال 1973 تا 2004
روند منطقه اي توليد گاز طبيعي از 1973 تا 2005
كل مصرف جهاني سوخت از سال 1973 تا 2004
سهم مناطق مختلف جهان از كل مصرف سوخت در سالهاي 1973 و 2004
روند مصرف نهايي گاز به تفكيك بخشها از سال 1973 تا 2004
انتشار CO2 بوسيله سوخت از سال 1973 تا 2004
انتشار CO2بوسيله سوخت به تفكيك مناطق مختلف جهان از سال 1973 تا 2004
ويسكوزيته اتان
ويسكوزيته هيدروكربورهاي تشكيل دهنده گاز طبيعي در فشار اتمسفر
نسبت ويسكوزيته بر حسب فشار و دماي كاهش يافته
تغييرات هدايت گرمايي با وزن ملكولي
تغييرات نسبت هدايت گرمايي با فشار كاهش يافته
غلظت متان در اتمسفر
گازياب الكتروكاتاليستي
ساختمان يك نشت ياب مادون قرمز
يك نشت ياب مادون قرمز
ساختمان يك دستگاه FID
آشكار ساز صوتي براي سيستمهاي رو كار
آشكار ساز صوتي براي لوله هاي مدفون در زمين
تغيير ابعاد پيزوالكتريك بر اثر اعمال ولتاژ
نحوه كار يك نوع ردياب ليزري
ساختمان يك نوع ردياب ليزري
دستگاه كروماتوگرافي گازي
5
7
8
8
9
11
11
33
34
35
36
36
50
63
68
68
69
71
71
72
73
73
74

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
: 1-1 جدول
: 2-1 جدول
: 3-1 جدول
: 4-1 جدول
: 5-1 جدول
: 6-1 جدول
: 7-1 جدول
: 8-1 جدول
: 9-1 جدول
: 10-1 جدول
: 11-1 جدول
: 12-1 جدول
: 13-1 جدول
: 14-1 جدول
: 15-1 جدول
: 16-1 جدول
: 17-1 جدول
: 18-1 جدول
: 19-1 جدول
: 20-1 جدول
: 21-1 جدول
: 22-1 جدول
: 23-1 جدول
: 24-1 جدول
: 25-1 جدول
: 1-2 جدول
: 2-2 جدول
: 3-2 جدول
: 1-3 جدول
: 1-5 جدول
تراز انرژي جهان در سال 2004
تبديل واحدها
ذخاير گاز طبيعي كشور
توليد گاز غني از منابع مختلف طي سالهاي 83-1376
مصرف گاز غني طي سالهاي 83-1375
توليد ميعانات گازي طي سالهاي 83-1376
توليد گاز سبك از منابع مختلف طي سالهاي 83-1376
برداشت گاز طبيعي طي سالهاي 83-1379
توليد مايعات گازي در پالايشگاههاي كشور طي سالهاي 83-1375
توليد گوگرد در پالايشگاههاي كشور طي سالهاي 83-1379
تزريق گاز به ميادين نفتي در طي سالهاي 83-1376
تزريق گاز به ميادين نفتي در طي سالهاي 83-1376
احداث خط لوله انتقال گاز طبيعي طي سالهاي 83-1375
واردات و صادرات گاز طبيعي طي سالهاي 83-1376
وضعيت قراردادهاي فروش LNG ايران
مقدار شبكه گذاري انجام شده توسط شركتهاي گازرساني استانها
تعداد مصرف كنندگان شركتهاي گازرساني به تفكيك نوع مصرف كننده
سهم گاز طبيعي در تامين انرژي مصرفي بخشهاي مختلف
مصرف گاز طبيعي در بخشهاي مختلف به تفكيك نوع مصرف كننده
مصرف گاز طبيعي در بخشهاي مختلف به تفكيك نوع مصرف كننده
قيمت متوسط فروش گاز طبيعي
مقدار انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي بخشهاي مختلف مصرف انرژي در سال 1383
سهم بخشهاي مصرف كننده انرژي كشور در انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي در سال 1383
مقدار انتشار گاهزهاي آلاينده و گلخانه اي از انواع سوختهاي مصرفي در سال 1383
سهم هر يك از سوختهاي فسيلي در انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي در سال 1383
تركيبات هيدروكربوري گاز طبيعي
خواص فيزيكي متان
ارزش حرارتي اجزاي اصلي گاز طبيعي
برنامه نشتيابي چند شركت گازرساني
مقايسه تعمير لوله گاز به طول 16 كيلومتر به روش سنتي و استفاده از لوله هاي كامپوزيت
10
12
13
14
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
28
28
28
29
31
32
37
60
94

چكيده

در اين نوشتار به بررسي نشت گاز از يك خط لوله مدفون در زمين خواهيم پرداخت. در فصل نخست چشم انداز كلي از صنعت گاز از منظر جهاني و از منظر داخلي مورد بررسي قرار مي گيرد. رويكرد بخش انرژي در آينده نزديك به سوي گاز طبيعي به عنوان يك سوخت ارزان مي باشد. وضعيت كلي صنعت گاز جهان و ايران به طور آماري در بخشهاي مختلف مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سيستمهاي لوله كشي يك گزينه مهم براي انتقال گاز طبيعي مي باشد، اما آنجا كه مسايل سياسي و اقتصادي را نيز دخيل كنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه اين گزينه هميشه انتخاب ما نخواهد بود. خواهيم ديد كه چه مواقع انتخاب اين گزينه بهتر خواهد بود.
در فصل دوم گاز طبيعي به عنوان يك سيال معرفي شده است. خواص، روشهاي استخراج، مراحل پردازش، انتقال و ذخيره سازي مطالبي خواهد بود كه مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجا كه درصد زيادي از گاز طبيعي را گاز متان تشكيل مي دهد و گاز متان يكي از مهمترين گازهاي گلخانه اي است، فلذا بررسي اثر انتشار گاز متان ناشي از نشت گاز طبيعي بروي محيط زيست اهميت مي يابد. به همين جهت قسمت آخر اين فصل به بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم انتشار گاز متان اختصاص يافته است.
در فصل سوم نشت گاز به عنوان يك پديده همراه با سيستمهاي لوله كشي معرفي شده است كه آثار مخرب بروي محيط زيست داشته و از جهت اقتصادي نيز به دليل حوادث ناشي از آن و اتلاف منابع انرژي جلوگيري آن ضروري مي نمايد. نشت گاز مي توانند علل مختلفي داشته باشد، بنابراين بايستي به كمك روشهايي آنرا شناسايي كرده و از ادامه آن جلوگيري كنيم.
در اين فصل علل نشت و آثار آن مورد بررسي قرار گرفته است و روش هاي بازرسي از خطوط لوله براي جلوگيري از نشتهاي احتمالي آورده شده است.
در فصل چهارم روشهاي مختلفي براي نشت يابي و تعيين محل نشت پيشنهاد شده است. در برخي فصول سال به دليل مصرف بيشتر، ممكن است فشار خطوط لوله نيز افزايش يابد، بنابراين بررسي اثر افزايش فشار بر ميزان نشت نيز اهميت دارد.
معمولا و آنچه در عمل براي اندازه گيري ميزان نشت كاربرد دارد، محاسبه «گاز بي حساب» و مقايسه تغييرات آن است. به همين جهت علل ايجاد گاز بي حساب بررسي و نحوه محاسبه ميزان نشت بيان شده است.
در فصل آخر راهكارهايي براي كاهش نشت گاز از طريق كاهش اين عوامل موثر بر آن بيان شده است. خوردگي و سايش از عوامل موثر بر ميزان نشت هستند كه مي توان با اعمال تغييراتي در خطوط لوله ميزان نشت را كاهش دهيم. همچنين روشهاي ديگري چون بهره گيري از لوله هاي دو جداره، لوله هاي تقويت شده با لايه هاي كامپوزيت و لوله هاي پلي اتيلني معرفي و محاسن و معايب هر يك گفته شده است.

مقدمه

در يك دهه گذشته رويكرد جهاني به كاهش آلاينده هاي محيط زيست وارد مرحله نويني شده، به طوري كه گسترش 1 11059 انرژي Mtoe استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوختي پاك در دستور كار اكثر كشورها قرار گرفته است. در سال2004 توسط سوخت عرضه شده كه 9/20 درصد آن گاز طبيعي بود، كه در اين ميان گاز طبيعي با انتشار 8/19درصد گاز گلخانه اي كمترين ميزان آلايندگي را نسبت به ساير سوختها ايجاد كرده است. 2 مبنا استفاده از سيستمهاي لوله كشي يك گزينه رايج براي انتقال گاز طبيعي به مراكز مصرف است كه نشت ناشي از گاز داخل لوله اثرات مختلفي بر محيط زيست دارد؛ كه در اين مطالعه، اثرات مستقيم و غير مستقيم نشت گاز بر محيط زيست بررسي شده است. دلايل نشت بايستي شناسايي شده و روشهايي براي پيشگيري از آن ارائه شود. همچنين ميزان نشت از مسائل كلان بوده كه روشي براي محاسبه و تعيين آن ارائه بدست آيد 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ميزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمين”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

72 + = 78