نسل كشي چيست؟

25,000تومان

توضیحات

23 صفحه

فایل Word

 

1- مقدمه:

نسل كشي ، جرمي قديمي و مفهومي جديد است. البته از يك رهگذر توضيح نسل كشي به كساني كه از آن متاثر نشده اند سخت به نظر مي رسد همگان با ضرورت مقابله قانوني با جرم قتل انسان ها آشنايند و هر كشوري نيز قانوني براي ممنوعيت و مجازات اين جرم دارد. ولي كشتار جمعي يك گروه از انسان ها به دست گروهي ديگر در حوزه مسئوليت حقوقي متفاوتي جای می گیرد.قبل از پيدايش سلاح هاي كشتار جمعي هيچ انساني به تنهايي نمي توانست يك ميليون انسان ديگر را به قتل رساند و به افراد زيادي نياز داشت كه وي را در اين كشتار هولناك ياري نمايند. بنابراين ،اين عمل رفتار عده بسياري بر عليه ديگران بود . در اصل نسل كشي رفتار گروهي خاص بر ضد گروهي است . در دهه هاي اخير نسل كشي به نام اكثريت بر عليه اقليت صورت گرفته است .
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در آغازين سالهاي تأسيس خود ، متأثر از جنگهاي اول و دوم جهاني، »مقاوله نامه منع و مجازات جنايت نسل كشي « را تصويب كرد. با اينكه اين مقاوله نامه مقبوليت عمومي يافته و به صورت جزيي از حقوق بي نالمللي عرفي درآمده است؛ لكن جهانيان در چند دهة اخير بارها شاهد ارتكاب اين جنايت فجيع در تركيه ، عراق، كامبوج، اوگاندا، بوروندي، يوگسلاوي سابق، رواندا ، فلسطين اشغالي و ديگر نقاط جهان بوده اند. ارتكاب جنايت نسل كشي و جنايتهاي عليه بشريت در يوگسلاوي سابق و رواندا ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تشكيل ديوانهاي بين المللي كيفري براي آن دو كشور در دهه نود ميلادي وادار كرد . طبق يكي از مواد اساسنامة رم براي تأسيس ديوان بين المللي كيفري، اين ديوان نيز صلاحيت رسيدگي به جنايت نسل كشي را خواهد داشت. اگر چه تاكنون آثار مكتوب مفيدي در خصوص مفهوم نسل كشي در منابع حقوقي خارجي به رشته تحرير درآمده و در مجلات حقوقي كشورمان نيز مقالات ارزشمندي از است ادان گرانقدر در اين باره ديده مي شود؛ اما با گذشت بيش از نيم قرن از تصويب اولين سند بين المللي درخصوص نسل كشي، رأي دوم سپتامبر 1998 ديوان بين المللي كيفري رواندا مهمترين و شايد اولين منبع از نوع رويه قضايي بي نالمللي براي اين موضوع به شمار مي رود.

 

2 -سابقه و تعريف جنايت نسل كشي

نسل كشي يا كشتار جمعي ترجمه اي از واژ ة ژنوسيد ( Genocide )، است كه از دو كلمة Genos) ) به معناي نژاد و نسل و ( Cide ) به معناي كشتن تركيب يافته است . اين واژه اولين بار از سوي يك حقوقدان لهستاني به نام »رافائل لمكين (Raphael Lemkin) « مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر وي كشتار جمعي يا نسل كشي يعني »نابودي يك ملت يا يك قوم و منظور از كشتار جمعي ضرورتاً نابودي فوري يك ملت نيست؛ بلكه مراد طرحي است مشتمل بر يك سلسله اعمال متفاوت كه بنيادهاي اساسي حيات گرو ه هاي ملي را به ويراني مي كشد تا در نهايت به انهدام اين گروه ها بينجامد .در پي فجايع خونين جنگ جهاني دوم ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد مقاوله نامه منع و مجازات جنايت نسل كشي را در تاريخ نهم دسامبر 1948 طي قطعنامه ای به تصويب رساند ؛ كه علاوه بر تعريف اين جنايت و جرايم وابسته به آن در موارد 2 و 3، ماده 6 آن از جلب متهمان به ارتكاب اين جنايت به دادگا ه هاي صالح كشور محل وقوع جرم يا دادگاه بين المللي كيفري، كه كشورهاي متعاهد اين مقاوله نامه صلاحيت آن را پذيرفته باشند ؛ سخن گفته است.تعريفي كه در ماده 2 اين مقاوله نامه از جنايت نس ل كشي به عمل آمده؛ بي كم وكاست در ماده 4 اساسنامه ديوان ب ين المللي كيفري يوگسلاوي سابق، ماده 2 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري رواندا و ماده 6 اساسنامه رم براي تأسيس ديوان بين المللي كيفري وارد شده است . جرايم وابسته نسل كشي، يعني، تباني، تحريك مستقيم و علني، شروع و معاونت در نسل كشي نيز كه در ماده 3 مقاوله نا مه آمده ؛ در بند 3 ماده 4 اساسنامه ديوان يوگسلاوي سابق، بند 3 ماده 2 اساسنامه ديوان رواندا و ماده 25 اساسنامه رم پيش بيني شده اند.

تعريف يكساني كه در اسناد بين المللي مذكور ديده مي شود بدين شرح است :

»منظور از نسل كشي هر يك از اعمال مشروحه زير است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي يابد :
الف-قتل اعضاي يك گروهب-ايراد صدمة شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروهج-قرار دادن عمدي يك گروه در معرض شرايط زندگي نامناسب كه به زوال قواي جسمي تمام يا بخشي از آن گروه منتهي شود.د-تحميل اقدامهايي به منظور جلوگيري از توالد در گروهه- انتقال اجباري كودكان از گروهي به گروه ديگر شناخت دقيق مفهوم نسل كشي، مستلزم توضيحاتي درعنصر مادي ، معنوي و هويت قرباني آنجنايت است.

 

3-شيوه هاي نسل كشي

در تعريف فوق مصاديق عنصر مادي يا به عبارت ديگر شيوه هاي ارتكاب اين جنايت در پنج بند جداگانه ذكر شده؛ كه هريك از اعمال مذكور به تنهايي براي تحقق اين عنوان كافي است و البته بندهاي (ج) و (د) مي تواند مجموعه اي از اعمال مجرمانه متنوع را دربرگيرد.

1-3 -قتل اعضاي گروه(Killing members of the group)

سلب حيات از اعضاي يك گروه انساني ، شديدترين مصداق كشتار جمعي است؛ زيرا تمامي حقوق انسان با سلب حق حيات او از بين مي رود. واژة Killing ، كه در چهار سند مذكور به كار رفته؛ به معناي مطلق ، كشتن اعم از عمدي يا غيرعمدي است . با وجود اين، چون در تعريف نسل كشي »قصد نابودي گروه « به كار رفته و انگيزه برتر ي طلبي هاي قومي، نژادي، ملي يا مذهبي نقش بسيار مهمي در ارتكاب اين جنايت دارد ؛ بنابراين قتل غيرعمد را نمي توان مصداق اين جنايت تلقي كرد. در متن فرانسوي اسناد چهارگانه يادشده به جاي واژه ( Killing ) از واژه (Meurtre)استفاده شده كه معادل ( Murder ) در زبان انگليسي است و معناي خاص قتل عمد را مي رساند.ديوان بين المللي كيفري رواندا در رأي مورخ دوم سپتامبر 1998 درباره پروندة معروف آقاي ژان پاول آكايسو ( Jean paul Akayesu ) واژة فرانسوي ( Meurte ) را براي توصيف قتل عامه اي آگاهانه و عمدي قب يله توتسي ( Tutsi ) توسط قبيله هوتو ( Hutu ) مناسب تر و دقيق تر يافته و اضافه مي كند كه حتي در مذاكرات مربوط به مقاوله نامه منع و مجازات كشتار جمعي 1948 نيز پيشنهاد شده بود كه شرط »انديشه و طرح قبلي Premediation به عنو ان يك وصف ضروري به تعريف كشتار جمعي افزوده شود؛ اگرچه به دليل مخالفت بعضي از كشورها ، اين شرط در تعريفگنجانده نشد . البته منظور مخالفا ن اين نبود كه چنين شرطي در جنايت نسل كشي ضروري نيست ؛ بلكه استدلال نمايندگان كشورهاي مخالف اين بود كه عناصر فيزيكي جنايت نسل كشي ، مفهوم انديشه و طرح قبلي را در خود نهفته دارد.اگرچه از سياق بند الف تعريف نسل كشي در اسناد چهارگانه ممكن است چنين استنباط شود كه براي تحقق جناي ت نسل كشي، كشتن يك نفر كافي است؛ اما با توجه به منطق جرم انگاري ، كشتار جمعي و عنصر رواني لازم براي آن، مي توان دريافت كه اگر كشتن يك نفر يا تعدادي كم از اعضاي يك گروه را نتوان بخشي از يك سطح سازمان يافته براي انهدام تمام يا بخشي از آن گروه قلمداد كرد ؛ اتهام نسل كشي منتفي خواهد بود . بنابراين، نابودي بايد بيش از يك عدة كم و پراكنده را شامل شود . اگر غير از اين با شد و چند نفر به صورت پراكنده، حتي اگر به طور اتفاقي اعضاي يك گروه باشند و قرباني اعمال فوق شوند ؛ مي توان آن را در قالب جنايت عليه بشريت بررسي كرد.

 

2-3-ايرادصدمة شديد جسمي يا رواني به اعضاي گروه

مفهوم صدمة شديد تا حدودي اختلاف برانگيز به نظر مي رسد. گفته شده است كه »منظور از صدمة شديد به تماميت جسماني هرگونه عملي نظير تجاوز به عنف، قطع عضو، شكنجه و آزمايشهاي زيس تشناختي است كه وجود جسماني فرد را عميقاً جريحه دار كند. «ديوانهاي بين المللي كيفر ي يوگسلاوي سابق و رواندا مواردي چون اشكال گوناگون خشونت جنسي، اخراج از خانه و تعقيب اعضاي گروه را به موارد پيش گفته افزوده اند.صدمة شديد رواني نيز ممكن است با بكارگيري مواد مخدر يا روانگردان، به طوري كه قوا و استعدادهاي رواني اعضاي گروه را تحليل برد و به سقوط يا تنزل اخلاقي آنها بينجامد؛ وارد شود .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نسل كشي چيست؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

50 + = 53

شناسه محصول: abs00080 دسته: برچسب: , ,