نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی

59,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

بسمه تعالی

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

 

نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی

 

رشته: سنجش و اندازه گیری

مقطع: کارشناسی ارشد

 

استاد راهنما : آقای دکترعلی دلاور

استاد مشاور : اقای دکتر احمد برجعلی

 

پژوهشگر :  …………………………

 

سال   تحصیلی :1392

 

 

 

چکیده :

پژوهش حاضر به منظور  ترکیب کمی مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی انجام شد . بدین منظور 158 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و جستجوی دستی در دانشگاه های شهر تهران وکرج که بین سالهای 1373- 1392 انجام شده بودند ، جمع آوری  وتحلیل شدند. میانگین اندازه اثر r برای سه طبقه عوامل درون سازمانی ، شخصیتی وفردی طبق معبار کوهن  کم  بودواندازه اثر عوامل برون سازمانی متوسط  بود.اما در بررسی اندازه اثر تفکیکی عوامل ، متغیر های تعارض با سرپرست وتعارض با همکار، تعارض خانواده- کار،آسیب سازمانی ، اضطراب ،کمال گرایی ، عاطفه منفی وفرسودگی شغلی اندازه اثر زیاد  ورابطه منفی با استرس شغلی داشتند ومتغیر های جرات ورزی ،تاب آوری ومدیریت زمان ، عاطفه مثبت اندازه اثر زیاد ورابطه مثبت با استرس شغلی  داشتند. نتایج روش های بررسی تورش انتشار ، حاکی از عدم تورش انتشار در نمونه فراتحلیل بود . با توجه به ناهمگنی  در مطالعات، تحلیل   تعدیل کننده  ها صورت گرفت  که بیانگر تاثیر  تعدیل کنده های ، نوع شغل، ابزار اندازه گیری ،روش نمونه گیری برای هر چهار طبقه از عوامل بود. نتایج کلی ،حاکی از ان است که ویژگی های شغلی که   منجر به کاهش احساس کنترل ، خود کارامدی و حمایت اجتماعی  درشغل وزندگی فرد شوندو متغیر های شخصیتی که بر خود فرد وشناخت افراد از خود تاکید دارند نقش تاثیر گذار بیشتری در کاهش استرس شغلی دارند  . با توجه به بالا بودن میانگین اندازه اثر در متغیر های ذکر شده پژوهشگران ودر مانگران  وسازمان ها باید به  اهمیت این عوامل در بررسی ، پیشگیری و درمان  استرس شغلی توجه داشته باشند . همچنین توجه به  متغیر های تعدیل کننده ذکر شده ،  انجام تحقیقات بیشتر  حوزه متغیر های برون سازمانی ، روش های مداخله وهمچنین میزان  شیوع استرس شغلی در پژوهش های آینده توصیه میشود .

کلید واژه ها : فراتحلیل ، استرس شغلی ، فشار کار ، استرس ، فشار روانی حرفه ای

 

 

فهرست

«کلیات  پژوهش».. 1

مقدمه: 2

بیان مسئله: 3

اهمیت وضرورت: 7

اهداف پژوهش.. 8

سوالات پژوهش: 9

«ادبیات  وپیشینه پژوهش».. 12

فراتحلیل : 13

تعریف فرا تحلیل: 14

تاریخچه فرا تحلیل: 17

ضرورت فرا تحلیل : 18

فراتحلیل و مرورنظاممند: 19

فراتحلیل. 21

مرور نظاممند. 21

امتیازات فراتحلیل : 22

مراحل اجرای روش  فراتحلیل : 23

مدل های فراتحلیل: 27

روش های تلفیق احتمالات(ترکیب نتایج). 28

تشخیص متغیر های میانجی. 30

ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا: 31

استنباط آماری در فراتحلیل. 34

مسائل و مشکلات فراتحلیل : 36

کارکردهای فراتحلیل  : 37

استرس شغلی: 39

مدل های استرس شغلی : 41

عوامل  استرس زای  سازمانی: 49

نقش تفاوتهای فردی در فرایند استرس: 52

پیامد های استرس شغلی.. 54

پیشینه پژوهش های خارجی: 58

پیشینه پژوهش های داخلی: 62

«روش شناسی پژوهش».. 65

روش پژوهش : 66

جامعه اماری،نمونه، روش نمونه گیری.. 66

روش گرداوری اطلاعات : 67

ابزار گرداوری اطلاعات: 68

روش تجزیه وتحلیل داده ها: 69

«تجزیه تحلیل داده ها».. 71

اطلاعات توصیفی پژوهش ها : 72

تجزیه وتحلیل استنباطی پژوهش های گردا وری شده: 81

 اندازه اثر متغیرهای سازمانی.. 82

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 86

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل درون سازمانی.. 87

اندازه اثر متغیر های محیطی برون سازمانی.. 88

بررسی سوگیری انتشارمطالعات: 89

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 91

تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل برون سازمانی.. 92

 اندازه اثر متغیرهای شخصیتی.. 93

بررسی سوگیری انتشارمطالعات: 95

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 97

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل شخصیتی: 98

اندازه اثر متغیرهای فردی.. 99

بررسی سوگیری انتشارمطالعات: 100

بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات.. 102

 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل فردی: 103

« نتیجه گیری».. 105

یافته های توصیفی پژوهش: 106

سوالات پژوهش: 107

محدودیت های پژوهش.. 124

پیشنهاد های پژوهشی: 124

منابع : 126

ضمائم وپیوست ها 135

لیست پایان نامه هاومقالات: 137

فهرست جداول

جدول1-2 فراتحلیل در مقایسه با مرور نظاممند و مرور روایتی  ( سنتی). 21

جدول 2-2 تفسیر اندازه اثر. 25

جدول 1-3 ملاک های خروج مطالعات.. 68

جدول 1-4: جدول اطلاعات توصیفی پژوهش ها 72

جدول 2- 4 :  توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب سال انتشارمقاله ها وپایان نامه ها 78

جدول 3- 4 : توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب روش نمونه گیری.. 78

جدول 4- 4 : توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب جنسیت گروه نمونه. 79

جدول 5- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب ابزار اندازه گیری استرس شغلی: 79

جدول 6- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب نوع شغل: 80

جدول 7- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها برحسب پژوهش های چاپ شده وچاپ نشده : 80

جدول 8-4 توزیع فراوانی   منبع پژوهش ها 80

جدول 9-4 توزیع فراوانی   متغیر های بررسی شده  : 81

جدول 10-4 :  اندازه اثر متغیرهای سازمانی.. 82

جدول 11-4  : آزمون رگرسیون ایگر عوامل درون سازمانی.. 84

جدول 12-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل درون سازمانی.. 84

جدول 13-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل درون سازمانی.. 85

جدول 15-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل درون سازمانی.. 87

جدول 16-4 اندازه اثر متغیر های محیطی برون سازمانی.. 88

جدول 17-4 : آزمون رگرسیون ایگر عوامل برون سازمانی.. 89

جدول 18-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل برون سازمانی.. 90

جدول 19-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل برون سازمانی سازمانی.. 90

جدول 20-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات.. 91

جدول 21_4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل برون سازمانی.. 92

جدول 22-4 : اندازه اثر متغیرهای شخصیتی.. 93

جدول 23-4 : آزمون رگرسیون ایگر عوامل شخصیتی.. 95

جدول 24-4 آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل شخصیتی.. 96

جدول 25-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل شخصیتی.. 96

جدول 26-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات.. 97

جدول 27-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل شخصیتی: 98

جدول 28-4 : اندازه اثر متغیرهای فردی.. 99

جدول 29-4 آزمون رگرسیون ایگر عوامل فردی.. 100

جدول 30-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل فردی(تعداد ناکامل بی خطر (N_fs)). 101

جدول 31-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل فردی.. 101

جدول 32-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات.. 102

جدول 33-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل فردی: 103

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 :نمودار قیفی عوامل درون سازمانی موثر بر استرس شغلی…………………………..………….85

نمودار 2-4 :نمودار قیفی عوامل برون سازمانی موثر بر استرس شغلی……………………….…….……….91

نمودار 3-4 :نمودار قیفی عوامل شخصیتی موثر بر استرس شغلی………………………………………….97

نمودار 4-4 :نمودار قیفی عوامل فردی موثر بر استرس شغلی………….101…………………….…………

 

 

 

فصل اول

 

«کلیات  پژوهش»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

انجام پژوهش های علمی ركن توسعه هر جامعه اي محسوب مي شوند بنابراين بايد كميت و كيفيت پژوهش های علمی را پيوسته مور د مطالعه و ارزشيابي قرار دا د.ارزشيابي كمّي و كيفي پژوهش هادر كشورهاي توسعه يافته از د هها سال پيش شرو ع شده است و به صور ت هاي مختلف انجام شده. يكي از شكل هاي ارزشيابي پژوهش ها، پژوهش ها يي از نوع فراتحليل[1] است. ضرورت اين نوع پژوهش زماني آشكار شد كه پژوهش ها ي متعددي در مورد يك سؤال پژوهشي خاص صورت مي گرفت ولي نتايج آنها با يكديگرناسازگار، متفاوت و بعضاً متعارض بود. در این پژوهش ها توانایی مهار وکنترل محیط پژوهش ، نمونه ازمودنیها و روش های مورد استفاده  ابزار  اندازه گیری  متغیر های مورد بررسی از پژوهشی به پژوهشی دیگر متفاوت می بود . در چنين وضعيتي اولين سوالي كه به ذهن صاحب نظران خطور ميكرد اين بود كه به نتايج كدام يك از اين پژوهشها مي توان اعتماد كر د؟ چرا بين نتايج آنها تعارض و تفاوت وجود دار د؟ آيا بعضي از اين پژوهش ها فاقد اعتبار علمي هستند؟ آيا علت تفاوت و يا تضاد نتايج پژوهشهاي انجام شد ه، وجود متغيرهاي مداخله گري بوده است كه از چشم پژوهشگران پنهان مانده است؟ و بالاخره اين سؤال مي تواند مطرح بشود كه در مجمو ع، پيام خلاصه شده پژوهش هاي انجام شده، چيست؟

. توسعه فراتحلیل اواخر دهه 1980 پاسخی به این بحران بود . هدف روش فرا تحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش های آماری است.لذا انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره تحقیقات انجام شده در یک موضوع خاص را به شیوه نظام دار  وعلمی فراروی پژوهشگران قرار می دهند ، گسترش روز افزون یافته است. فراتحليل، پژوهشي درباره پژوهش ها ي انجام شده درباره يك موضوع خاص و يك سوال پژوهش مشترك است و هدف از انجام آن، پاسخ به سؤالات فو ق الذكر است. سؤالاتي كه در عصر حاضر به علت وجود حجم انبوه و فزاينده پژوهش هاي انجام شده مي تواند در هر حوزه علمي، ذهن پژوهشگران را به خود جلب نمايد ) زاهدي ، محمدي 1384  ص156)

به عبارت دیگر فرا تحلیل روشی است که به کمک آن می توان تفاوت های موجود در پژوهش های انجام شده را استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست.  (دلاور 1389 ص 287)

. آمارها نشان مي دهند كه استفاده از فراتحليل در حوزه هاي گوناگوني به ويژه در دو رشته روانشناسي و پزشكي رايج شده است. حجم بالاي مطالعات انجام شده در موضوعات مختلف اين دو حوزه، لزوم پديدآيي، توسعه و كاربرد شيوه هاي جديد جهت ادغام و تجميع نتايج مطالعات با موضوع مشترك را ايجاد مي نمايد، و فراتحليل پاسخي به اين نياز علمي مي باشد . (هاشمیان، 1386)

يكي از موضوعاتي كه در حوزه هاي روان شناسي، مشاوره ، روانشناسی سازمانی بر روي آن پژوهش هاي زيادي انجام گرفته است ، موضوع استرس شغلی است. دانشمندان علوم پزشكي درصد قابل توجهي از بيماري هاي رواني و جسماني ناشي از كار را به وجود بيش از حد استرس مرتبط مي دانند . اگرچه اين تنها ضرر نيست،هزینه هایی که استرس شغلی ایجاد می کند سنگین اند و تعیین میزان دقیق آن به سبب پیچیدگی موضوع عملی نیست.    فزوني پژوهش در اين زمينه اهميت استرس شغلی  را مشخص مي سازد.

در اين تحقيق سعي شده است كه تحقيقات در زمينه استرس شغلی گردآوري و با استفاده از روش فراتحليل آن ها را تركيب كرده و به يافته هاي يكپارچه اي دست يافت. تفاوت اين نوع پژوهش با پژوه ش ها ي ديگر در اين است كه جامعه آماري انها، پژوهش ها ي قبلي است و واحد تحقیق آ ن، هر يك از پژوهش هاي اوليه و مستقل پيشين است. با این روش به اطلاعاتي  می توان دست پيدا کرد كه اطلاعات اوليه موجود در پژوهشهاي گذشته، آن را نشان نمي دهند.

بیان مسئله:

پژوهش فراتحلیی ، مجموعه ای از فنون نظام دار  برای حل تناقض در مورد یافته های حاصل از تحقیقات مختلف در باره یک سوال پژوهشی است .در تحقیقات روانشناسی ، علوم تربیتی ، ودیگر علوم رفتاری  موضوعات وسؤالات مهم پژوهشی بيش از يكبار مورد مطالعه و بررسی قرار مي گيرند. و غالباًتيم هاي پژوهشي مختلف و متعددي درباره آنها به پژوهش مي پردازند. (زاهدي ، محمدي 1384  ص136)  در نتيجه پژوهش هاي بسيار زيادي درباره برخي موضوعات و سؤالات پژوهشي به عمل ميآيد. اما گاهی نتايج این تحقیقات ، يكديگر ر ا تأييد نمی كنند وبا هم  متناقض هستند.

اصولا  تفاوت در تدابیر آزمایشی ، ابزارهای اندازه گیری، روش ها و موقعیت های پژوهشی، مقایسه داده ها  ی این مطالعات را برای محققین  دشوار می سازد. حتی تکرار متوالی تحقیق نیز ممکن است بی فایده باشد ، بنا براین کاربرد نتایج متناقض پژوهش ها، انتشار، تفسیر، ارزشیابی و شناخت نقاط ضعف آنها مستلزم راه حلی است که مبتنی بر بازنگری و تجزیه و تحلیل درست پیشینه پژو هشی، بکارگیری شواهد متضاد و استفاده از یک روش ترکیبی است(بورنشتین وهمکاران  مترجمان دلاور وگنجی 1 139 ص2)

در چند دهه گذشته تحقیقات  بیشماری  درباره  استرس شغلی انجام گرفته است .در ایران   به خصوص بین سال های 1388تا 1392  تعداد پژوهش هاي که  به این مسئله اي شايع و پر هزينه در محيط هاي كاري اختصاص يافته است  بسیار است.  در این  پژوهشها عوامل مختلفی  در ارتباط با استرس شغلی بررسی شده اند.  عوامل گوناگون فردي،گروهي، سازماني و فراسازماني  بررسی شده اند . ولی با وجود تحقیقات مختلفی که در این حوزه انجام شده است  ، نتایج آن ها هماهنگ نیستند وبعضا نتایج متفاوتی گزارش شده است. در واقع بحران مذکور عبارت است از انباشته شدن کوهی از پژوهشها بر روي هم، بدون آنکه نتیجۀ مشخص و قابل اتکایی از درون آنها بیرون آید.

به عنوان مثال : یکی از متغیر هایی که در این زمینه توجه محققین را به خود جلب کرده است ، تیپ شخصیتی است ، نتایج تحقیقات عقیلی نژاد وهمکاران (1386) ، احمد پور (1387)به نقل از جعفر پور(1390)و ثمری وهمکاران( 1384)  حاکی از رابطه معنادار آماری بین تیپ شخصیتیA واسترس شغلی است. نتایج تحقیق ثمری وهمکاران( 1384) نشان داد که الگوی رفتاری تیپ A واضطراب ،  اساسی ترین سهم را در پیش بینی  استرس شغلی دارند واین دومتغیر روی هم 42 درصد از واریانس مشترک استرس شغلی را تبین میکنند. ولی در تحقیق  بیگدلی (1389) وجعفر پور(1390) عدم رابطه بین تیپ شخصیتی واسترس شغلی گزارش شده .  آن ها در تبین این یافته ها به نقش سابقه کاری وسن جامعه مورد بررسی اشاره کرده اند.

ویا در زمینه متغیر جنسیت ،نتایج تحقیقات خاتونی وهمکاران (1389 ) ، کثیره دولت آبادی  وهمکاران (1389)نشان دادند که  استرس شغلی در زنان بیشتر از مردان است  به طوري كه شدت استرس شغلي در زنان51-61درصد در حاليكه اين ميزان  در مردان  31-38درصد گزارش شد. خاتونی وهمکاران در تبین این یافته  بیان می کنند که  تعارض بين مسئوليت هاي شغلي و مسئوليت هاي خانوادگي و وظايف دوگانه در منزل به عنوان زن خانه دار و در محيط كار به عنوان كارمند وهمچنين شرايط زيست شناختي، موقعيت اجتماعي وفرهنگي زنان منجر به استرس شغلی  بالای آنان می شود .ولی نتایج تحقیق خاقانی (۱۳۸۷)حاکی از این است که استرس شغلی در مردان  بیشتر است .در تبیین این یافته به انتظارات بالای خانواده، جامعه ومحیط کار وافزایش بارکاري در مردان  به نحوي که ممکن است قادر به پاسخ گویی مناسب به این انتظارات نباشند اشاره  می شود.

البته موندالا وهمکاران [2] (2011)برمبر وهمکاران [3]( 2002   )عدم امنیت شغلی ، نگرانی های مالی و  بالا بودن انگیزه پیشرفت در مردان را دلیل بیشتر بودن استرس شغلی آ ن ها  نسبت به زنان میدانند . بر  خلاف این نتایج  ،  برخی تحقیقات مانند یعقوبی وهمکاران ( 1386) ومجیدیان وهمکاران (1384)  هیچ نتایج معناداری  برای حمایت از تفاوت جنسیتی  در سطوح استرس شغلی  گزارش نکردند.

ویا در زمینه متغیر  تاهل  ، عابدی (1388) ، سوری (1384)، نوریان(1384)  در تحقيق خودميزان استرس شغلي رادر افراد مجرد بيشتر از افرادمتاهل گزارش کرده اند  و علت اين امر را تازه كار بودن كاركنان مجرد و عدم آشنايي با محيط كار ، تسلط كمتر بر كار واحساس غريبگي نسبت به سايرهمكاران  و عدم برخورداري از منابع حمایتی موجود در خانواده بيان مي كنند . آزاد مرزآبادی بیان می کند که متاهل ها ومجردها در حیطه های نقش ، کنترل و تغییرات با هم تفاوت دارند . برخلاف این یافته ها  ، نتایج تحقق خاتونی وهمکاران(1389 ) و فام ( 1386) تفاوت آماري معنا داري بين افراد مجرد و متاهل از نظر شدت استرس شغلي نشان نمی دهند و علت اين موضوع  را محدوديت در تعداد نمونه مورد بررسی بیان می کنند .

این نتایج متناقض در مورد  متغیر ها ی دیگر شخصیتی، سازمانی و برون سازمانی  هم در گزارش تحقیقات مختلف دیده می شود.

اگرچه پرسشهایی که این پژوهش ها بدان پردا خته اندبا هدف توسعۀ نظریه یا اعمال سیاستهاي اجتماعی مطرح شده اند.اما تفاوت در ویژگی های روش شناختی این  پژوهشها  مقایسه داده ها ی این مطالعات را برای محققین دشوار می سازد.  پراکندگی ، تنوع وتفاوت در نتایج ممکن است حتی به این تصور دامن زند که کار پژوهش در این حوزه تلف کردن هزینه وزمان است.  در چنین شرایطی تعیین این مطلب بسیار دشوار است که آیا تفاوت های بین نتایج مطالعات ناشی از شانس وتصادف است و یا به دلیل تفاوت های نظری است که در ویژگی های مطالعات وجود دارد. ( رادنر وهمکاران 2002 به نقل از  هومن   1387  ص 12) به همین علت -وجود این ابهامات -نتیجه کلی این مطالعات مشخص نیست.

درپژوهش فراتحلیی ، برای حل تناقض در یافته های حاصل از تحقیقات مختلف،نتایج این  مطالعات به مقیاس مشترک(اندازه اثر[4]) تبدیل می شود .وباروش های آماری ، رابطه بین  ویژگی های مطالعات ویافته ها ،مورد بررسی قرار می گیرد. این روش های آماری کمک می کنند تا جمع بندی اطلاعات پژوهش های مختلف وخلاصه کردن  آن ها به صورت عینی  انجام شود  ونظرات شخصی تاثیر خاصی در این فرایند نداشته باشند  .در حقیقت مرور نظام مند [5] بر تحقیقات گذشته باعث سازماندهی پژوهش ها ، بهره برداری بیشتر از تحقیقات وایجاد ارتباط بین پژوهش های گذشته وآینده می شود . در واقع فراتحلیل  مهارتی است که در آن از روشهای آماری، کمی و ریاضی استفاده می شود و اصل اساسی و عملی آن ترکیب نتایج مختلف و متعدد، حذف آنچه موجب تورش در نتایج نهایی می شود و استخراج یک نتیجه کلی جدید است.

بنابر این با توجه به مضراتی که استرس شغلی می تواند بر فرد ،سازمان ونهایتا جامعه بر جای گذارد و اهمیت  شناخت رابطه متغیر های سازمانی ، شخصیتی وفردی وبرون سازمانی    با استرس شغلی ،  وهمچنین با وجود تعداد زیاد مطالعات در این زمینه و تناقض های موجود در نتایج این تحقیقات سوال های زیر مطرح است :

 • به نتايج كدام پژوهش مي توان اعتماد كر د؟
 • چرا بين نتايج اين پژوهشها تعارض و تفاوت وجود دار د؟
 • کدام ویژگی پژوهش ها در تفاوت نتایج این تحقیقات نقش دارند ؟
 • نتایج کلی این تحقیقات چیست؟

اهمیت وضرورت:

استرش شغلی  یکی از  شایع ترین مشکلات شغلی و تهدیدی جدی برای سلامت نیروی کار در جهان به شمار می اید. سازمان بين المللي كار ،هزينه هاي وارده به كشورها به علت استرس شغلي را 1 تا5 درصد توليد ناخالص داخلي تخمين زده است .( کثیری دولت آبادی وهمکاران1390)همچنین در  تحقيق هاي مختلف مشخص شده است كه حدود 30درصد نيروي كار كشورهاي توسعه يافته از استرس شغلي رنج مي برند.بر این اساس سازمان بین المللی کار، استرس شغلی را بعنوان شناخته شده ترین پدیده ی تهدید کننده برای سلامتی کارگران معرفی نموده است .( غریبی وهمکاران1390)  طبق تحقیقات انجام شده میزان شیوع ان در ایران بین 23% تا 50% گزارش شده است.

با توجه به مهم بودن این اختلال ، هر ساله وقت ونیرو وهزینه های زیادی صرف پژوهش درباره استرس شغلی می شود . ولی با این حال هنوز عوامل واقعی موثر بر این اختلال شناخته نشده اند .وحتی گاهی این پژوهش ها نتایج متناقضی گزارش کرده اند.

با توجه به ناهمخواني كه در نتايج تحقيقات مربوط به استرس شغلی  وجود دارد،   وعدم وجود پژوهش فراتحلیلی در این زمینه  در ایران وبه منظور جلوگیری از  انجام تحقیقات مکرروبی نتیجه ،به نظر ميرسد كه انجام يك پژوهش  فراتحليل به روشن ساختن موضوع كمك خواهد كرد. و از این طریق می توان راه حل مناسبی برای جلوگیری از اتلاف سرمایه های انسانی واقتصادی در حوزه پژوهش  درباره استرس شغلی  پیدا کرد . در این امر تردید نیست که ترکیب نتایج واستفاده از پژوهشهای انجام شده پیشین( به عنوان واحد تحلیل) برای بدست آوردن یک تصویر کلی و بدون ابهام به مراتب مفیدتر و موثرتر از تعریف طرحهای پژوهشی جدید در آن موضوع است.

به طور خلاصه ضرورت انجام فرا تحليل و علل نياز به اين نوع پژوهش در حوزه استرس شغلی  را مي توان به شرح زير ارائه نمود:

1)حجم زياد و فزاينده پژوهش ها در حوزه استرس شغلی و نياز به تلخيص و تركيب نتايج اين پژوهش ها.

2)وجود ناسازگار ي، تعارض و تناقضات بين نتايج پژوهشها ي انجام شده در حوزه استرس شغلی وضرورت حل اين مسأله.

3)تعيين ميزان اثر متغير مستقل بر متغير وابسته( استرس شغلی) بر اساس پژوهش ها ي موجود در حوزه استرس شغلی

4)تشخيص متغيرهاي تعديل كنند ه كه رابطه بين متغير مستقل و وابسته  در این پژوهش هاراتحت تأثير قرار داده اند.

5)تشخيص حوزه هاي پژوهشي خاصي كه پژوهشگران در حوزه استرس شغلی  به آنها نپرداخته اند.

اهداف پژوهش:

در این پژوهش محقق به دنبال ترکیب ومقایسه مجزای مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترای انجام شده در زمینه استرس شغلی و ایجاد ارتباط بین مطالعات و به دست آوردن یک نتیجه منسجم از میان نتایج پراکنده با استفاده از روشهای آماری نیرومند می باشد. تا اندازه اثر  کلیه ی پژوهش های استرس شغلی و متغیرهایی که کمترین وبیشترین اندازه اثر با استرس شغلی دارند مشخص شوند. بنابراین به طور کلی می توان اهداف پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:

 1. تعیین میانگین اندازه اثر برای متغیرهای به کاررفته در پژوهش های قبلی
 2. تعیین ناهمگنی[6]مطالعات ومیزان آن بین مطالعات
 3. تعیین سوگیری انتشار [7]مطالعات به کار رفته
 4. تعیین متغیرهای تعدیل کننده [8]تاثیر گذار بر استرس شغلی
 5. طبقه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی

سوالات پژوهش:

 1. میانگین اندازه اثر متغیرهای درون سازمانی به کار رفته در مطالعات قبلی در حوزه استرس شغلی چقدر است؟
 2. میانگین اندازه اثر متغیرهای برون سازمانی به کار رفته در مطالعات قبلی در حوزه استرس شغلی چقدر است؟
 3. میانگین اندازه اثر متغیرهای شخصیتی به کار رفته در مطالعات قبلی در حوزه استرس شغلی چقدر است؟
 4. میانگین اندازه اثر متغیرهای فردی  به کار رفته در مطالعات قبلی در حوزه استرس شغلی چقدر است؟
 5. آیا گروه مطالعات در هر چهار گروه بررسی شده ناهمگن هستند؟
 6. آیا گروه مطالعات در هر چهار گروه بررسی شده سوگیری انتشار دارند؟
 7. آیا بین اندازه اثر متغیرها ی( درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی )بر استرس شغلی با توجه به جنسیت نمونه آماری، تفاوت وجود دارد؟
 8. آیا بین اندازه اثر متغیرها ی( درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی )بر استرس شغلی با توجه به نوع شغل تفاوت وجود دارد؟
 9. آیا بین اندازه اثر متغیرها ی( درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی )بر استرس شغلی با توجه به روش نمونه گیری تفاوت وجود دارد؟
 10. آیا بین اندازه اثر متغیرهای ( درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی )بر استرس شغلی با توجه به آزمونهای استرس شغلی به کار رفته تفاوت وجود دارد ؟
 11. آیا بین اندازه اثر متغیرهای( درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی ) بر استرس شغلی با توجه به نوع پژوهش تفاوت وجود دارد.

 

 

تعاریف نظری:

استرس شغلی : طبق تعریف موسسه ملی سلامت وامنیت کار حرفه ای[9] ،استرس شغلی وقتی رخ میدهد که بین نیازهای شغلی با توانایی ها ، قابلیت ها و خواسته های فرد هماهنگی  نباشد.

فراتحلیل:   فرا تحلیل تحلیل آماری مجموعه بزرگی از یافته های پژوهشی به منظور یکپارچه سازی این یافته ها است.) گلاس (1976(، نقل از دلاور، 1389 ص 288) فراتحلیل یک شیوه آماری برای بررسی روند میزان تاثیرات مشاهده شده در یک سری از پژوهشهای کمی پیرامون یک مساله خاص است

اندازه اثر: اندازه اثربه بزرگی یک اثر آزمایشی اشاره داردو نشان دهنده میزان پدید در جامعه است. به عبارت دیگر اندازه اثر میزان نادرست بودن فرضیه صفر را نشان می دهد(بورنشتین وهمکاران  به نقل از کوهن 1988 مترجمان دلاور وگنجی 1 139  ص9)

تحلیل همگنی: محاسبه احتمال اینکه واریانس اندازه های اثر تنها بواسطه خطای نمونه گیری به وقوع پیوسطه باشد(بورنشتین وهمکاران ترجمه دلاور وگنجی 1 139  ص19)

متغیر تعدیل کننده یا میانجی: ویژگی های که ناهمگونی اندازه اثر ها را تبیین می کنند متغیر های تعدیل کننده (میانجی )هست

تعاریف عملیاتی :

فراتحلیل: مراحل اجرایی روش فراتحلیل عبارت است از شناسایی منابع وارزشیابی نتایج  پژوهش ها، ترکیب وتلخیص نتایج پژوهش های انتخاب شده ومقایسه آنها با یکدیگر، ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا می باشند.

اندازه اثر: منظور از اندازه اثر در این پژوهش میزان تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته که استرس شغلی می باشد است که برای اندازه گیری ان از فرمول های موجود و  از نرم افزار ویژه استفاده شده است در این تحقیق ضریب همبستگی به عنوان شاخص اثر محاسبه شده است.

تحلیل همگنی: تحلیل همگنی در این فراتحلیل با استفاده از آماره های Qو  انجام شده است.

استرس شغلی: منظور از استرس شغلی در این پژوهش، شاخص کل بدست آمده از مقیاسها و پرسشنامه های سنجش استرس شغلی در کلیه مطالعات گردآوری شده در این فراتحلیل است.

متغیر های پژوهش:در این پژوهش ، متغیر های که در تحقیقات فراتحلیل شده به کار رفتند
متغیر های پژوهش هستند مانند ،  متغیر های فردی (جنس ، سن  و و…..) ، متغیر های شخصیتی(تیپ شخصیتی، خود کارامدی ، منبع کنترل ، سخت روی و…. ( متغیر های درون سازمانی (نقش سازمانی، وظیفه ،بار کاری ، شرایط فیزیکی محیط کارو……..)  متغیر های برون سازمانی ( حمایت های اجتمایی، وضعیت اقتصادی ، اجتمایی، خانوادگی و…. )

متغیر تعدیل کننده  یا میانجی :در این پژوهش ویژگی های اصلی پژوهش ها (ابزار اندازه گیری ، روش نمونه گیری ، ، جنسیت ، نوع شغل و.نوع پژوهش) به عنوان متغیر های  تعدیل کننده بررسی شده اند

 

 

فصل دوم

 

«ادبیات  وپیشینه پژوهش»

 

 

 

 

 

 

 

فراتحلیل :

در دهه اول سال 1980 (دلاور 1389  ص289)وضعیت پژوهش های انجام شده در علوم اجتماعی و انسانی موجب نگرانی علمای علوم ذکر شده گردید.بخشی ازاین دردسر و بحران به ویژگیهاي خاص روش شناختی این علوم مربوط می شد. دلاور(1389) در کتاب مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی به برخی ازاین ویژگیهاي خاص روش شناسی در علوم اجتماعی و رفتاري اشاره و آن را با علوم فیزیکی و طبیعی مقایسه می کند. مسائل پژوهشی در علوم طبیعی، فیزیک و زیست شناختی غالباً به صورتی شفاف تعریف و با بهره گیري از فنون و روش هاي درست وپذیرفته شده آزمون می شوند. این ویژگی هاي علوم یاد شده باعث می شوند پاسخ هایی که به پرسش هاي پژوهشی داده می شوند سر راست و منظم باشند و به شیوه هاي منطقی و پیاپی بر روي هم انباشته شوند که در نهایت به پیشرفت درك تجربی دراین علوم میانجامد. در علوم اجتماعی رفتاري برخلاف علوم طبیعی، تبیین رفتار انسان غالباً دشوارتر و کنترل محیط پژوهش سخت تر است و تعاریف پذیرفته شدة عمومی غالباً در دسترس نیست. روشها، فنون و خصوصیات نمونه گیري نیزدر بین مطالعات متفاوت است.

این ویژگیها در تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی سبب شد در کشورهاي پیشرفته، انبوهی از پژوهش ها در این علوم بر روي هم انباشته گردند. علی رغم آنکه پژوهش ها به بررسی فرضیه هاي یکسانی می پرداختند، به نتایج متناقض و ناهماهنگ دست می یافتند. در واقع بحران مذکور عبارت بود از انباشته شدن کوهی از پژوهشها بر روي هم، بدون آنکه نتیجۀ مشخص و قابل اتکایی از درون آنها بیرون آید. از طرفی پرسشهایی که این پژوهش ها بدان می پرداختند با هدف توسعۀ نظریه یا اعمال سیاستهاي اجتماعی مهم مطرح شده بودند ([10]هانتر و اشمیت،2004 ) . براي مثال، آیا درمان شناختی – رفتاری در کاهش استرس شغلی موثر است ؟آیا ورزش عزت نفس را بهبود می بخشد؟

هر چند در علوم طبیعی و پزشکی نیز نتایج متناقض وجود دارد، لکن وضعیت بحرانی ناشی از تنوع وتعدداین تناقضات در علوم اجتماعی تدریجاً مؤسسات مالی و ادارات عمومی و دولتی را به این نتیجه رساندکه نتایج تحقیقات در علوم رفتاري و اجتماعی آشفته، بی حاصل و غیرقابل اتکاست (هانتر واشمیت، 2004) به طوري که در سال 1981 مدیر بودجۀ فدرال ایالات متحده کاهش80 درصدي بودجۀ تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاري را پیشنهاد داد. تصویب این پیشنهاد، به قول گلاس واسمیت[11] خانۀ ویران پژوهش علوم اجتماعی را با خاك یکسان می کرد. مشکلات مربوط به استخراج نتایج و به کارگیری آنها به قدری گسترده بود که سناتور والتر ماندیل  سرخوردگی خو را از این موضوع در سخنرانی سال 1977 که در انجمن روان شناسان آمریکاانجام شد این گونه بیان کرد (نقل از گلاس،1976):

“آنچه نمی توانم بفهمم آن است که چگونه باید با مشکلات آموزشی رفتار کنیم. برای هر مطالعه، آماری یا نظری، یک راه حل یا توصیه خاص پیشنهاد می شود اما معمولاً مطالعه مستنددیگری نیز وجود دارد که مفروضه ها و نتایج مطالعه نخست را به چالش می کشد. به نظر نمی رسد که هیچکدام با رویکرد دیگری موافق باشد اما گیج کننده تر آن است که به نظر می رسد هیچ کس نمی داند چه باید کرد.”

بر این اساس محققان سال 1980 (دلاور 1389)کلید حل بحران پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی را،در تصحیح فرآیند بازنگری می دانستند  .بدین ترتیب بیش از هر زمان دیگري نیاز به ابزاري براي یک دست کردن این مطالعات احساس می شد. توسعه فراتحلیل اواخر این دهه  پاسخی به این بحران بود. هدف روش فرا تحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش های آماری است. به عبارت دیگر فرا تحلیل روشی است که به کمک آن می توان تفاوت های موجود در پژوهش های انجام شده را استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست. (دلاور 1389)

تعریف فرا تحلیل:

واژه فراتحليل، ترجمه واژه مركب Meta analysis است كه جزء نخست آن يعني Meta به معناي: “ فرا ” و يا ” وراي ” مي باشد. “ واژه Meta ريشه يوناني دارد و به معناي Behindیا In back of ، است .فر ا تحليل به بررسي پژوهش هايي مي پردازد كه درباره موضوع خاص انجام شده اند. توضيح فوق درواقع تعريف لغوي واژه فرا تحليل است.

براي آشنايي بيشتر با معناي اصطلاحي آ ن، به برخي از تعاريف متعددي كه براي اين واژه توسط پژوهشگران ارائه شده است اشاره مي شود.

گلاس[12](1976، نقل از دلاور، 1389)   فرا تحلیل را تحلیل آماری مجموعه بزرگی از یافته های پژوهشی به منظور یکپارچه سازی این یافته ها تعریف کرده است. وی اولین بار این اصطلاح را در سال 1976 در سمت رئیس انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا به کار برد.

منابع :

ایمانی محمد نقی ، بنیاب فرزانه ، “رابطه بین فشارهاي روانی با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران” فصلنامۀ علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی- سال دوم- شماره دوم – زمستان 1389

اکبري دیزگاه، حسن، ( 1386 )، استرس شغلی و مدیریت آن، سازمان امور اقتصادي و داریی استان گیلا

ازکیا مصطفی توکلی محمود  ( 1382) “فرا تحلیل رضایت شغلی در سازمان های اموزشی” فصلنامه مطالعات جامعه شناختي شماره 27، بهار

اسدي ، جوانشیر (1387)بررسی و مقایسه جرأت ورزي،  اضطراب،  افسردگی و فشار روانی در افراد نابینا و بینا “مجله تعلیم و تربیت استثنای شماره 93 و 94 – شهریور و مهر1388

باقری رویا (1390)بررسی تاثیر خنده درمانی کاتارایا به شیوه گروهی بر کاهش استرس ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

بیگدلی ،حسین(1389 ) “بررسی ارتباط بین عوامل استرس زای شغلی وویژگی های فردی در دبیران تربیت بدنی ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

بهرامی عباس ، اکبری حسين ،  موسوی سيد غلامعباس ،  حنانی ميترا ،  رمضانی يدالله (1388)” استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر کاشان “فصلنامه علمي– پژوهشي فيض، دوره پانزدهم، شماره 4، زمستان 1390 ، ص 373  -366

بورنشتین .هجز. هیگینز. روتشتین(1390)  “راهنما ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل ” (علی دلاور و کامران گنجی ،مترجمان)انتشارات دانشگاه علامه طبا طبایی

بشارت،  محمدعلی. ،  نادعلی،  حسین. ،  زبردست،  عذرا. ،  و صالحی،  مریم(1372)” کمالگرایی و سبک های مقابله با تنیدگی” فصلنامه روان شناسان ایرانی،  شماره 17 ، 7 -17

پارسا نژاد ،معصومه( 1390) “رابطه خلاقيت سازماني و رضايت شغلي با استرس شغلي در بين كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان فارس” فصلنامه تاز ههاي روانشناسي صنعتي/سازماني سال دوم. شماره هشتم، پاييز 1390صص: 84

ثمری ، علی اکبر،  فاز، احمد لعلی (1384)”مطا لعه روابط متقابل ویژگی های شخصیتی واسترس شغلی در محیط کار ” فصلنامه اصول بهداشت روانی شماره 21 و22 ص 19-28

جعفر پور ، ربابه (1390)” بررسی رابطه استرس شغلی وتیپ شخصیتی با اختلالات روانی در پرستاران “پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

جهانبخش گنجه،  عريضي ، ساماني(1387)”رابطه تقاضاهاي شغلي،  كنترل شغلي با استرس شغلي،  عاطفه مثبت و عاطفه منفي” كاركنان مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري سال دوم،  شماره دوم،  پاييز و زمستان 1391

جاویدی ، نفیسه (1388)” اثر بخشی مهارت های مدیریت زمان بر کاهش استرس شغلی ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

 

چگینی ،گودر زوند ،دیز گاه مراد ،سمیو محبی ( 1389)” رابطه فشار های روانی با اثر بخشی مدیران دستگاه های اجرایی استان گیلان “http://marketingarticles

حجت خواه،  محسن ، زکی یی ، علی ،  علیخانی ، مصطفی(1390)”ر ابطه تاب آ وری و سلا مت سازمانی با فرسودگی شغلی د ر معلمین زن مقطع ابتد ایی شهر کرمانشاه ” فصلنامه رو انشناسی صنعتی سا زمانی سال سوم . شماره یازدهم ،  تابستان 1391

حسنی ،  محمد (1390)” نقش با وجدان بودن وکنترل ادراکی بر رضایت شغلی” فصلنامه بهداشت،  مديريت سلامت سال چهارم،  شماره 1،  بهار 1392

خیاطان ، فلور،  حسن احدي ، منوچهر ، كامکار، غلامرضا، ؛ نفیسي (1389) “الگوی ساختاری رابطۀ آسیب های روانی سازمانی با فشار شغلی،  رضایت شغلی و سلامت روان با توجه به نقش واسطه ای کمال گرایی شغلی در معلمان ” مجله دانش وپژوهش درروانشناسی کاربردی دوره13،  شمارۀ 4،  زمستان 1391 ،  ص 92

خلیل زاده، یاوریان، ، خلخالی(1384)”بررسی ارتباط استرس های شغلی واختلال افسردگی واضطراب در پرستاران “فصلنامه دانشکده پرستاری ومامایی دوره 3 ، شماره 1 ،  بهار 1384

خاقاني زاده مرتضی؛عبادي عباس؛يرتي نير مسعود؛رحماني منظر (۱۳۸۷)” بررسي رابطه استرس شغلي و كيفيت زندگي كاري پرستاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب نيروهاي مسلح” مجله طب نظامی دوره 3 شماره۱۰ ، ص ۱۸۴-۱۷۵

خاتونی مرضیه ، ملاحسن مریم ،(1389)بررسی استرس شغلی وعوامل مرتبط با ان در حسابداران دانشگاه علوم پزشکی قزوین ” فصلنامه سلامت کار ایران دوره 8 شماره 2 تابستان   1390

خادم زهرا ،ارشدی نسرین ،تقی پور اذین (1391)رابطه صفات شخصیتئ، حمایت سرپرست ،وفشار روانی شغل با خشنودی شغلی وتعارض کار خانواده ” مجله پژوهش های روانشناختی 1391 دوره 15 شماره 25

-دلاور،علی (1389)”مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی” ،انتشارات رشد

رحیمی،  جعفر،  حقیقی،  جمال،  مهرابی زاده هنرمند،  مهناز و شلیده،  کیومرث ( 1385 )  “بررسی تأثیر آموزش جرأت ورزي بر مهارت هاي اجتماعی،  اضطراب اجتماعی و جرأت ورزي در دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه” مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 1 ، ص 111-124

رندال، آر راس؛ آلتماير، اليزابت، ام ( 1377 ).” استرس شغلى”(رضا خواجه پور، مترجم). تهران: سازمان مديريت صنعتى.

رعایی، فرزانه (1389)” فراتحلیلی بر پایان نامه های اضطراب وافسردگی ” پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

زاهدي شمس السادات ، محمدي ابوالفضل )    (1384 “فراتحليل ، راهي به سوي شناسايي ارزشيابي تركيب و تلخيص پژوهش هاي گذشته “فصلنامه مطالعات مديريت بهبود و تحول شماره 47،

سوری ، رحیمی ، حسینی ( 1384)”بررسی اپیدمیولوژیک الگوی استرس شغلی در  مدیران گروه صنعتی خودروسازی در ایران سایپا ” مجله اپیدمیولوژیک  دوره 4 شماره 1 ص 80.

ساعتچی محمود (1389) “روانشناسی صنعتی وسازمانی  “نشر ویرایش

ساعتچی محمود (1389)”بهداشت روانی در محیط های حرفه ای” نشر ویرایش

ستوده اصل،  نعمت،  (1385)” بررسي فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و ماماهاي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي سمنان “مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستاندوره 11 ، بهار،  شماره 39: صفحات 83-77.

شفیع آبادی ، عبدالله (1391)”راهنمایی ومشاوره شغلی ونظریه های انتخاب شغل” انتشارات رشد

ضیغمی ،  شراره وهمکاران ( 1387 )” بررسی ارتباط استرس شغلی وفرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان البرز کرج ” مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان دوره نوزدهم ،  شماره 2 ،  پائيز و زمستان 1390

عابدی کمال الدین ، حلوانی، برخورداری (1387 ) “استرس شغلی ونا رضایتی از کار وارتباط آن با فاکتور های فردی وحوادث در یکی از صنایع کشور ” مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1388

عریضی سامانی حمید رضا ، دیباجی میثم ، صادقی میثم ( 1390)” بررسی رابطه تعارض کار خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده ، استرس شغلی ، وخود تسلط یابی در کارکنان اقماری “پژوهش روانشناسی بالینی ومشاوره 1(2) صص 151-171

عبدی ،  شهبازی (1380)” رابطه استرس شغلی وفرسودگی شغلی “مجله علوم پزشکی شهید صادقی دوره 6 ، شماره 3 ، ص 58-63

عقيلي نژاد،  محمدي،  افكاري،  ديزجي ” بررسي رابطه استرس شغلي با سلامت رواني،  تيپ شخصيتي و رويدادهاي استرس زاي زندگي در مأموران راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ“مجله پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دوره 31 ،  شماره 4،  زمستان 1386 ،  ص 355 تا 36

غریبی وحید ، ملکوتی جواد ، ارسنگ جنگ شهرام ، غلامی عبدا… (1390)”بررسی شیوع استرس شغلی در کارگران یک صنعت تونل سازی در استان البرز”مجله تحقيقات نظام سلامت ، سال نهم، شماره  1

فام ايرج محمد ، بهرامي عبدالرحمن  ، فاطمي فرين ، گلمحمدي رستم (1386 ) “ارزیابی استرس شغلی واعمال نا ایمن با حوادث شغلی در خود روسازی شرکت پارس خودرو” مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره پانزدهم ، شماره 3 ، پائيز 1387 ، ص60-66

كثيري دولت آبادي نيره ، حسيني كوكمري پريسا ، شريف يراد  اكبر حسن زاده غلامرضا ، شهنازي حسين ( 1389) “بررسی ارتباط میزان استرس شغلی با غیبت های ناشی از کار در پرسنل اداری مرکز بهداشت اصفهان  “مجله تحقيقات نظام سلامتدوره 7 شماره 6 ويژه نامه 1390        ص 1243-   1249

كوپر، كارى ل.؛ داويدسون، مريلين ( 1384 ). “خاستگا ههاى استرس شغلى و پيوند آ نها با استر سزاهاى محيط غيرشغلى“, تهران: سازمان مديريت صنعتى.

، كارل . كوپر،ا لبطو،راجا “مجموعه مقالات مديريت عوامل روانى-اجتماعى محيط كار” (محمد تقى براهنى، مترجم). تهران:  انتشارات رسا.

کریمی دشتکی احمد (1384)بررسی عوامل موثر در فرسودگی شغلی ومیزان ان در معلمان شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه

کریمی ، بتول (1384)” اثر بخشی جرات آموزی به شیوه گروهی بر کاهش استرس شغلی ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

گل پرور محسن، جوادیان زهرا ، مصاحبتی محمد رضا ، واثقی زهرا  ” نقش پنهان تعارضات میان فردی در پیوند یابی عدالت سازمانی ، فرسودگی ، استرس ورفتار های انحرافی  ” فصلنامه مطالعات روانشناختی دوره 9 شماره 2 تابستان 1392

گل پرور محسن ( 1389 )”نقش تعديل گر تعارض با سرپرست و همكاران و سبكهاي مديريت تعارض در پيوند ميان استرو فرسودگي با رفتارهاي انحرافي” فصلنامه تازه هاي روانشناسي صنعتي/سازمانيسال اول.شماره پنجم ، 59صص 73

لندی . فرانک ;کنت جفری (1391) “کار در قرن 21 روانشناسی صنعتی – سازمانی” (مسعود بابا زاده ، مترجم) انتشارات ساوالان

لوتانز ، فرد(.1372)رفتارسازماني  مترجمغلامعلي سرمد تهران

لطفی زاده مسعود ،نور هسیم اسماعيل ،0حبیبی احسان(1388) ” بررسي استرس شغلي و عوامل مرتبط با آن در كاركنان ذوب آهن اصفهان (سال 1388 )”  مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد سال سيزدهم، شماره 5، آذر و دي 1390

ملکوتی وهمکاران (1373) “رابطه استرس شغلی وافسردگی واضطراب در پرسنل بیمارستان علوم پزشکی دانشگاه زاهدان “فصلنامه روانشناسی ورواندرمانی بالینی ص 76-85

مجیدیان، فرزاد (1384) ” بررسی باور های خود کارامدی وسخت رویی با استرس شغلی ” پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

نوریان کبري، پروین ندا ، مهرابی طیبه ( 1384″) ارتباط عوامل استرس زاي شغلی با سلامت عمومی کادر پرستاري شاغل دربیمارستان هاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان “ فصلنامه دانشکده پرستاري مامایی و پیراپزشکی رفسنجان سال پنجم، شماره اول،دوم، پاییز و زمستان 138

نیسی،  عبدالکاظم،  ییلاق،  منیجه( 1380 )” تأثیر آموزش جرأت ورزي بر ابراز وجود،  عزت نفس،  اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پسر دبیرستان هاي شهرستان اهواز” مجله ي علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دوره 2 شماره 1 ص 11-30

هاشمیان جواد(1386) ، “مطالعه تطبیقی هوش هیجانی به شیوه فراتحلیل”، پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

هرمزي نژاد،  معصومه،  شهنی ییلاق،  منیجه و نجاریان بهمن ( 1379 )” رابطه ي ساده و چندگانه متغیرهاي عزت نفس،  اضطراب اجتماعی و کمال گرایی با ابزار وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز” مجله ي علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دوره 3 شماره 4 ص 50-29

هومن،حیدرعلی.(1387).”راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی” .انتشارات سمت

هاشمی زاده ، هایده (1383)” بررسی رابطه مدیریت زمان واسترس شغلی در پرستاران بخش های داخلی وجراحی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی“فصلنامه اصول بهداشت رواني سال هشتم،  شماره 29-30،  بهار و تابستان 1385

یعقوبی ،  مریم وهمکاران(1386 ) ” بررسی رابطه بین استرس شغلی وابعاد سه گانه تعهد سازمانی در بین مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان” مجله نسيم دانش سال هجدهم،  شماره1 ،  بهار و تابستان 1389

يادگارفر قاسم  ،علي نيا طاهره ، قره آغاجي اصل، رسول الهياري تيمور ( 1388)  “بررسي ارتباط استرس شغلي با عوامل خطر قلبي عروقي : مطالعه اي مقطعي در بين كاركنان شركت پتروشيمي اروميه ”  مجله دانشکده پزشکی اصفهان  دوره 28 شماره 12  اذر 1389  ص645- 656

نزهت، م. ر. ( 1380 ). بررسي ميزان و منابع استرس شغلي مديران آموزشي استان فارس، پايان نامه كارشناسي ارشد گروه علوم تربيتي وروانشناسي، دانشگاه شيراز.

 

Refrence:

Atkins T.(1990) The Relationship Among uses of timeManagement techniques source of stress in high school   principals: Dissertation Abstract: University of Connecticut,1990

Almost, J.M. (2010).” Antecedents andconsequences of intergroup conflict amongnurses in acute care settings.” DoctoralDissertation of Nursing, University ofTorento

 

Beasley, M. , Thompson, T. , & Davidson, J.  (2003).  Resiliencei response to life stress: The effects of coping style andcognitive hardiness.  Personality & Individual Differences, No 34, 77-95.

Briddell B. The effect of a time management training program upon occupational stress levels and thetype of behavioral pattern in college adminstration: PhD Dessertation abstract, University of florida

BakerDB&Karazak(2002),occupation health recognizing and preventing work- related diseas and injury

Cohen, J.  (1988).  Statistical power analysis for the behavioral sciences.  2nd ed.  New York: Routledge

Cortese, C. G., Colombo, L., & Ghislieri, C. (2010). “Determinants of nurses’ job satisfaction: The role of work–family conflict, job demand, emotional charge and social support.” Journal of Nursing Management, 18(1), 35-43. doi:10.

Choi, S. (2010). “Task and relationship conflict in subordinates and supervisors relationship: Interaction effect of justice perceptions and emotion management.Unpublished Doctoral Dissertation in Management”, Louisiana State University

Cheng, K.-L., Kelly (1993). Occupational stress as perceived by assistant principals in HongKong aided secondary schools. Dissertation presented in part fulfillment of the requirementsof degree of Master Degree of Education, University of Hong Kong

Chona C. Roxas, M. A. (2009). Stress among public elementary school teachers. Universityof the Cordilleras Research Journal, 1(4), 86 – 108

De Lange, A.  H. , Taris, T.  W. , Kompier, A.  J.  Houtmans, I.  L.  D. , & Bongers, P.  A. , (2004).  The relationship between work characteristics and mental health: Examining normal, reversed and reciprocal relationships in a 4- wave study.  Work and Stress, No 18, 149-166

Brember, I., Brown, M., & Ralph, S (2002). Gender-related causes of stress in TraineeTeachers on teaching practice in the School of Education, University of Manchester, UKWestminster Studies in Education, 25 (2), 175-186

Frone, M., Russell, M., & Barnes, G. (1996) “Work-family conflict, gender, and healthrelated outcomes a study of employed parents in two community samples”. Journal ofOccupational Health Psychology, 1(1), 57-69.

 

furr.Rm.&Bacharach(2008).Psychometrics.An Introduction,thousand oaks,ca:sage

Flett, G.  L. , Besser, A. , Hewitt, P.  L. , & Davis, R.  A.  (2007).  Perfectionism, silencing the self, and depression.  Personality and individual differences, 43, 1211-1222

Friborg, O. , Hjemdal, O. , Rosenvinge, O.  H. , Martinussen, M. , Aslaksen, M. , & Flaten, M.  A.  (2006).  Resilience as a moderator of pain and stress.  Journal of Psychosomatic Research, 61,213-219

Fontana, D. & Abouserie, R. (1993). Stress levels gender and personality factors in teachers British Journal of Educational Psychology, 63, 261 –270

Jane Wardle, Yoichi Chida, E. Leigh Gibson, Katriina L. Whitakerand Andrew Steptoe(2011)”A Meta-Analysis of Longitudinal Studies  ”  articles Behavior and Psychology  Vol 19 No 4  april  771

Gold, Y., & Roth, R. A. (1993). Teachers Managing Stress and Preventing Burnout – The Professional Health Solution. London: The Falmer Press

Glass, G. (1976).Primary, Secondary and Meta-Analysis Biometerical Journal.41,901-916

Gene Alarcon،Kevin J. Eschleman and Nathan A. Bowling(2009) A meta-analysis Relationships between personality variables and burnout” Work & Stress Vol. 23, No. 3, JulySeptember

Gilbert,K.L.(2008).”A Meta-Analysis”. Occup. Environ.Med, 62,105-112

Hunter, J.E., & Schmidt , F.L. (2004). Methods of Meta-Analysis: Correcting error and bias in research findings (2nd ed.).Newbury Park, CA : Sage

Inzlicht, M. , Aronson, J. , Good, C. , & McKay, L2006).  A particular resiliency to threatening environments.  Journal of.  Experimental Social Psychology, No 42, 323-336

Jaccobsky . h. &l. n (1997).  The effects of assertiveness training on the social behavior of seriously disturbed adolescents in aresidential treatment program.  Unpublished doctoral dissertation, University of San Francisco, San Francisco

Jonge, J. D. , Dollard, M. F. , Dormann, C.  Blance, P. M. L. , Houtman, I. L. D.  (2000).  The Demands- control Model: Specific Demands, Specific Control, and Welldefined groups.  International Journal o Stress Managemen, 7, 269-287

Jane Wardle, Yoichi Chida, E. Leigh Gibson, Katriina L. Whitakerand Andrew Steptoe(2011)”A Meta-Analysis of Longitudinal Studies  ”  articles Behavior and Psychology  VOLUME 19 NUMBER 4  april  771

 

Gilbert,K.L.(2008).”A Meta-Analysis”. Occup. Environ.Med, 62,105-112

 

Kouvonen A, Kivimaki M, Virtanen M, Pentti J, Vahtera J. Work stress, smoking status, and smoking intensity:an observational study of 46,190 employees. J Epidemiol Community Health 2005; 59(1): 63-9.

Kim JH(2007) “.A meta-analysis of effects of job stress management interventions“(SMIs) Taehan Kanho Hakhoe Chi. Jun;37(4):529-39

K Heikkilä(2008)” meta-analysis of 5700 incident cancer events in 116 000 European men and women http”://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/legalcode

Katherine M. Richardson and Hannah R. Rothstein “(2008)  A Meta-Analysis Effects of Occupational Stress Management Intervention Programs”Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 13, No. 1, 69–93

LaMontagne ،Anthony , Tessa Keege(2012)”Reducing stress in the workplace” Victorian Health Promotion Foundation, Melbourne, Australia

Katherine M. Richardson and Hannah R. Rothstein “(2008)  A Meta-Analysis Effects of Occupational Stress Management Intervention ProgramsJournal of Occupational Health Psychology, Vol. 13, No. 1, 69–93

Kelli J. Godfrey, Angela S. Bonds, Marilyn E. Kraus,Mila R. Wiener, & Cheryl S. Toth (1990)”A Meta-Analytic View of Treatment and Intervention Programs  “Applied HRM Research”, Volume 1, Number 2, pages 67-80

K Heikkilä(2008)” meta-analysis of 5700 incident cancer events in 116 000 European men and women http”://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/legalcode

Jane Wardle, Yoichi Chida, E. Leigh Gibson, Katriina L. Whitakerand Andrew Steptoe(2011)”A Meta-Analysis of Longitudinal Studies  ”  articles Behavior and Psychology  Vol 19 No 4  april  771

Lifa Yu, Yaw-Sheng Lin, Jew-Wu Chen, Hsiu-Hung Wang, and Chao-Hung Chiu (2007)“ A meta-analysis Relationships between stress and health in taiwan ” Kaohsiung J Med Sci June Vol 23 • No 6

Letzring, T.  D. , Block, J. , & Funder, D.  C.  (2005).  Ego control and ego resiliency: Generalization of self-report scale base on personality description from acquaintances, clinicians, and the selfJournal of Research in Personality, 29, 395-422

Leary F.(1986) Stress, time management and selectedemographic factors: PhD Dessertation abstract:  University of Connecticut, 1986

Lazarus , R. (1991), psychological stress in the workplace. Jaurnal of social behavior: 6, 1

Lambert, E. G., Hogan, N. L., Camp, S. D., & Ventura, L. A. (2006).” The impact of workfamilyconflict on correctional staff: A preliminary study” Criminology & CriminalJustice: An International Journal, 6, 371-387

Martinent, G. , & Ferrand, C.  (2007).  A cluster analysis of precompetitive anxiety: relationship with perfectionism and trait anxietyPersonality and individual differences, 43, 1676-1686

Masten, A.  S.  (2001: Resilience processes in development.  American Psychologist, 56, 227-238. Tartasky, D.  S.

Mondal, J., Shrestha, S., & Bhaila, A. (2011). School Teachers : Job stress and JobSatisfaction, Kaski, Nepal. International Journal of Occupational Safety and Health, 1, 27–33

Stoeber, J. , Harris, R.  A. , & Moom, P.  S.  (2007).  Perfectionism and the experience of pride, shame, and guilt: comparing healthy perfectionists,unhealthy perfectionists, and non-perfectionists.  Personality and individual difference, 45,131-141

Stewart, Carol Lynn.(1990). Job stress, Burnout and work-family conflict. A dissertationsubmitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctoral ofPhilosophy in Psychology. University of California.

Sandiso Bazana، and Nicole Dodd، “Conscientiousness, Work Family Conflict and Stress amongst Police Officers in Alice”, South Africa J Psychology, 4(1): 1-8 (2013)

Stoeber, J. , & Otto, K.  (2001).  Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges.  Personality and social psychology review, 10, 296-319.

Spector PE, Cooper CL, Aguilar-Vafaie ME. A Comparative Study of Perceived Job Stressor Sources and Job     Strain in American and Iranian Managers. Applied Psychology 2002; 51(3): 446-57

Suddarth, B.  H. , & Staney, R.  B.  (2001).  An investigation of the dimensions of perfectionism in college studentsMeasurement and development, 34, 157-165

Tsuno, K., Kavakami, N., Inoue, A., Ishizaki, M., Tabata, M., Tsuchiya, M.,Akiyama, M., Kitazume, A., Kuroda, M., Shimazu, A. (2009).” Intra group and inter group conflict at work, psychological distress, and work engagement in asample of employees in Japan” Industrial Health, 47, 640-648.

Sutton,AG&Higgins,JPT(2008Recent developments in meata analysis.ststistics in medicine ,27,625-659)

Tengelin, E., Arman, R., Wikström, E., & Dellve, L. (2011). “Regulating time commitments in healthcare organizations: Managers’ boundary approaches at work and in life”. Journal of Health, Organisation and Management, 25(5)

Toga Raymond ، Thembisa Binqela، Themba Q Mjoli “،Job Satisfaction as a Moderator of the Relationship between Work-Family Conflict anStress among Female Civil Service Managers Mediterranean “Journal of Social SciencesMCSER Publishing, Rome-Italy Vol 5 No 2January 2014

Williamson, D.  A. , Gresham, F.  M. , & Jensen, B.  J.  (1985).  Social skills training with hearing impairedchildren and adolescents.  Behavior Modification, 10, 55-71

Wong, D. , Leung, S. SO. , Lam, D.  (2001). Mental Health of Chinese nurses in HonKong: the roles of nursing stresses and coping strategies.  On Line Journal of Issues in nursing

Wolff, S.  (1995).  The concept of resilience.  Australian and NewZealand Journal of Psychiatry, 29, 565-574

Williamson, D. A., Gresham, F. M., & Jensen, B. J. (1985). Social skills training with hearing impairedchildren and adolescents. Behavior Modification, 10, 55-71

Zaph, D. , Dormann,C. , & Frese, M. (1996) Longitudinal studies in organizational stress research: A review of the literature with reference to methodological issues Journal of Occupational Health Psychology, 2, 145-169

www.jalali-hse.blogfa.com

www.cochrane.org/resources/leaflet.htm)  ” Introduction to systematic reviews”

 

 

 

 

 

 

ضمائم وپیوست ها

 

شماره فرم …

عنوان
نام پژوهشگر
پايانامه كارشناسي ارشد                               دكتري                                              مقاله
نام دانشگاه
سال انجام تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه
گروه آزمايش
گروه ملاك
روش نمونه گيري
جنسيت                      زن                       مرد                           هردو                       نامشخص
گروه سني
طرح پژوهش
ابزار پژوهش

 

متغير گروه آزمون آماري ميانگين مقدار آماره sd sig
آزمايشي
كنترل

 

متغير آزمون آماري مقدار آماره sd sig

لیست پایان نامه هاومقالات:

 • بخشی، ناهید( 1391)”بررسی ارتباط بین مهارت ای مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس راهنمایی ذخترانه سبزوار”پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • بیگدلی ،حسین(1389 ) “”بررسی ارتباط بین عوامل استرس زای شغلی وویژگی های فردی در دبیران تربیت بدنی ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • جمشید زاده علیرضا”بررسی ومقایسه استرس شغلی ورضایت شغلی در مدیران مدارس ابتداییو متوسط” دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
 • تقی زاده فاطمه”( 1391)رابطه ی بین تیپ شخصیتی هنری ، اجتماعی ومتهورانه جان هانلند با استرس شغلی معلمان زن مدارس راهنمایی ومتوسطه لنگرود دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
 • امین فر فاطمه(1386)” بررسی ارتباط سلامت سازمانی واسترس شغلی دبیران دبیرستان های دولتی تهران” دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
 • یازیاری فاطمه( 1391) بررسی عوامل ایجاد کننده استرس شغلی وتاثیر ان بر اثر بخشی سازمانی مدیران اموزشی شهرستان فسا” دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
 • مجیدیان فرزاد(1384) ” بررسی ارتباطباور های خود کارامدی وسخت رویی با استرس شغلی مدیران مقطع متوسطه سنندج”
 • گنجی لیلا 1390″ تدوین واعتبار یابی الگوی منابع استرس شغلی معلمان وبررسی رابطه ان با منابع استرس فردی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
 • قاسمی عبدالله 1377″ رابطه استرس شغلی با جو سازمانی مدارس ابتدایی تهران” دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
 • همتی مریم 1381″ بررسی ارتباط استرس شغلی ورضایت شغلی در کارکنان سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران “ دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
 • جعفر پور ، ربابه (1390)” بررسی رابطه استرس شغلی وتیپ شخصیتی با اختلالات روانی در پرستاران “پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • جهانبخش گنجه، عريضي ، ساماني(1387)”رابطه تقاضاهاي شغلي،  كنترل شغلي با استرس شغلي،  عاطفه مثبت و عاطفه منفي” كاركنان مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري سال دوم،  شماره دوم،  پاييز و زمستان 1391
 • جاویدی ، نفیسه (1388)” اثر بخشی مهارت های مدیریت زمان بر کاهش استرس شغلی ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
 • کریمی ، بتول (1384)” اثر بخشی جرات آموزی به شیوه گروهی بر کاهش استرس شغلی ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
 • مجیدیان، فرزاد (1384) ” بررسی باور های خود کارامدی وسخت رویی با استرس شغلی ” پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
 • بهزادی حیدر 1384″ مقایسه راهبرد های مقابله با فرسودگی شغلی واسترس شغلی پرستاران زن شاغل در بیمارستان های تهران ” پایان نامه کارشناسی ارشد ” دانشگاه علامه طباطبایی
 • پور سیف مجتبی 1384 ” بررسی رابطه جو سازمانی با استرس شغلی کارکنان گمرکات مستقر در تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • فروهر ارزو 1389 “بررسی اثر بخشی اموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس شغلی وافزایش خودکارامدی کارکنان شهرداری تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد ” دانشگاه علامه طباطبایی
 • فروزنده فهیمه1384″اثر بخشی اموزش ارمیدگی بر کاهش استرس شغلی کارکنان بهزیستی” پایان نامه کارشناسی ارشد ” دانشگاه علامه طباطبایی
 • رحیمی شهر بانو 1386 بررسی اثر بخشی اموزش مولفه های هوش هیجانی به روش درون گری جذب وانطباق بر کاهش استرس شغلی” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • جعفری محمد حسین 1391 ” بررسی اثر بخشی اموزش مهارت های مدیریت تعارض بر میزان استرس شغلی مدیران صنعت هواپیمایی” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • افروز ازاده 1391“مقایسه استرس شغلی انگیزش شغلی وتعهد سازمانی دبیران زن سیرجان” دانشگاه علامه طباطبایی
 • گراوندی کیومرث 1385″ رابطه استرس شغلی وابعاد شخصیتت با سلامت روانی پرستاران ” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران
 • دولتی غلامحسین 1381 ” بررسی میزان منابع استرس معلمان ورابطه ان با رضایت شغلی وکانون کنترل “” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران
 • کرامتی محمد 1389″رابطه جو سازمانی با استرس شغلی معلمان “” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران
 • رسولی ماریا 1381 “بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی وسلامت روان افسران پلیس “”” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران
 • 1378″بررسی عوامل استرس شغلی در بین مربیان تربیت بدنی دانش گاه های دولتی “”” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران
 • علیا روح الله 1379″ برریب رابطه استرس شغلی با سلامت روانی ورضایت شغلی “”” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران
 • محمد زاده حسن “1380 بررسی رابطه کمالگرایی واسترس شغلی وتحلیل رفتگی در بین مربیان شنا””” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران
 • غلامیان 1388″ بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در دوران داوری فوتبال ورابطه ان با میزان استرس شغلی “” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران”
 • امینیان امید1388″ بررسی یک ساله شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی وارتباط ان با استرس شغلی در کارکنان اداری “ پایان نامه دکتری دانشگاه تهران
 • موسوی حسین 1385″نقش جهت گیزی دینی در استرس شغلی ورضایت خانوادگیدر معلمان مدارس عادی واستثنایی “” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران
 • مغاره زهرا 1374 “رابطه استرس شغلی معلمین ورضایت شغلی انها در منطقه مهشهر کرج “پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت مدرس
 • وفای بور بور صدیقه1378″ رابطه استرس شغلی وجهت گیری دینی معلمان زن همدان “پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت مدرس”
 • سفیدابی منیره 1384″مقایسه رابطه استرس شغلی وسطح سلامت عمومی کارمندان حسابذاری وتحویلدار بانک ملی تهران”پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی
 • حاجی بابایی 1378″شناسایی والویت بندی مهمترین عوامل افزایش فشار عصبی “”پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی
 • عبدی فاطمه 1382″بررسی رابطه میزان استرس وعملکرد د ردانشگاه شهد بهشتی””پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی
 • حسنی رفیق 1384″بررسی میزان استرس شغلی در واحد های کم حادثه وپر حادثه شرکت هواپیمایی هما”پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی “
 • رضوی رضا 1389″رابطه بکار گیزی فناوری اطلاعات واسترس شغلی نیروگاه برق یزد””پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی
 • پیمان پاک 1391 “رابطه استرس شغلی با رضایتمندی زناشویی وسلامت روان در پرستاران “”پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی
 • نصر سجاد88 13″تحلیل عوامل موثر براسترس شغلی وراهکار های مدیریت ان در منطقه 3عملیات گاز”پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی تره باری حافظ1375″تاثیر فشار روانی بر عملکرد مدیران دبیرستان اردبیل””پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه شهید بهشتی
 • میقاتی نرجس 1389″بررسی رابطه فشار روانی شغلی مدیران وعملکرد انان در دبیرستان های دخترانه تهران””پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه الزهرا
 • اعتمادی ثریا 1383 مقایسه وارتباط استرس شغلی با ابعاد رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی تهران وایران”پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه الزهرا
 • چهارلومعصومه 1390 بررسی تاثیر اموزش شادمانی فوردایسبر کاهش استرس شغلی کارکنان بیمارستان البرز کرج “”پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه الزهرا”
 • جعفری صیقه 1386″رابطه تعاملی فرهنگ سازمانی واسترس شغلی با رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت نفت تبریز”پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه الزهرا
 • جاهد برزگان ناهید 1383″بررسی میزان ومنابع استرس شغلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران”پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه الزهرا
 • شرروانی ربابه “1390 بررسی رابطه عملکرد خانواده وکیفیت زندگی کاری با استرس شغلی شهرستان خور”پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم
 • رومانی سعید1386″بررسیومقایسه رابطه شغلی واسترس شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان پایه پنجم خرماباد 1386″ پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم
 • گنجی معصومه 1388 بررسیرابطه علی استرس شغلی ،خودکارامدی وسلامت روان امدادگران حوادث گار اصفهان “ پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم
 • سنبل ابادیصفی الله 1388 بررسی رابطه هوش هیجانی ،مکانسیم های دفای واسترس شغلی در پرستاران زنجان “ پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم
 • بیگدلی محمود 1382 بررسی رابطه برخی حمایت های اجتماعی با استرس شغلی مدیران مدارس دولتی شهرستان ممسنی “ پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم
 • محمدی علی اصغر 1390″ رابطه استرس شغلی منبع کنترل کار وسلامت روانی با رضایت شغلی در امدادگران اورژانس پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم”
 • اقدسی سمانه 1387″نقش هوش هیجانی کارمندبر استرس شغلی ورضایت شغلی وتعهد سازمانی کارکنان وزارت علوم “ پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم
 • الهی مریم 1390″بررسی رابطه تعارض کار خانواده با استرس شغلی کارکنان زن شرکت سایپپا” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم
 • گودینی فاطمه 1390″بررسی رابطه استرس شغلی وتعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان مرد شرکت اید کوپرس ایران خود رو “ پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم
 • نصر الهی علی اکبر 1388 ” بررسی رابطه هوش هیجانی واسترس شغلی در کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه مرکزی پیام نور تهران “” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور
 • نوری زهرا بررسی رابطه هوش هیجانی واسترس شغلی کارکنان اداره تامین اجتماعی کرج “”” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور
 • نیازی اعظم 1387″ رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی در معلمان تربیت بدنی وغیر تربیت بدنی شهرستان کاشمر خلیل اباد ” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور
 • نوروزیان کبری 1390″ رابطه تعهد سازمانی استرس شغلی باور های مذهبی وعملکرد شغلی در میران مدارس کهکیلویه وبویر احمد” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور
 • میر رضایی مسلم 1389″ رابطه استرس شغلی وکارایی مدیران مدارس شهرستان انیمشک “” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور
 • فرخنده نژاد سارا 1390″رابطه استرس شغلی رضایت شغلی سلامت روان مهمانداران شرکت هواپیمایی اسمان “” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه ازاد کرج
 • خدایاری فیروزه 1390 “تاثیر اموزش مهارت تاب اوری بر کاهش میزان استرس شغلی معلمان مدارس استثنایی کرج “پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه ازاد کرج
 • حق شناس کاظم ارتباط مهارت سازمانی مدیریت زمان با استرس شغلی اعضای هیت علمی ورزشکاران وغیر ورزشکاران دانشگاه ازاد اسلامی
 • حسینی سحر 1391 “رابطه علی ویژگی های شغلی ومدیریت زمان با استرس شغلی در کارکنان وزارت ورزش جوانان ” پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه ازاد کرج
 • طوافی نیره 1385″بررسی نگرش کارکنان مراکز جامع توانبخشی بهزیستی استان تهران نسبت به عوامل درون سازمانی استرس زا وشدت استرس زای ان ها”
 • ضیایی سمیرا 1391 سنجش رابطه کیفیت زندگی کاری واسترس شغلی در کتابداران کتابخانه های دانشگاه
 • اقاجان پور میری سمان1390 “بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض واسترس شغلی کتابداران دانشگاه تهران”
 • مهری مجید 1389″رابطه سطح استرس شغلی کارکنان با مهارت های حرفه ای مدیران در مراکز درمانی شهرستان رزن”
 • طالیبان صدیقه 1389″بررسی رابطه استرس شغلی وسخت رویی با سلامت روان در پرستاران کرج “
 • خیاطان فلور 1390″مدلیابی روابط ساختاری بین اسیب های روانی سازمانی با استرس شغلی رضایت شغلی وسلامت روان با نقش واسطه ای کمالگرایی
 • نادر حاجلو(1391) “رابطه استرس شغلي، فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاركنان با رضايت از جو سازماني دانشگاه محقق اردبيلي” فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي سال سوم، شماره 3
 • جهانبخش گنجه، عريضي ، ساماني(1387)”رابطه تقاضاهاي شغلي،  كنترل شغلي با استرس شغلي،  عاطفه مثبت و عاطفه منفي” كاركنان مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري سال دوم،  شماره دوم،  پاييز و زمستان 1391
 • پورقاز عبدالوهاب 1390″بررسی مقایسهای استرس شغلی دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی راهنمایی سیستان بلوچستان”
 • محمدی شهناز 1390″بررسیرابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی در کارکنان زن در وزارت کار وامور اجتماعی تهران
 • سلیمانی نادر 1389 رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی واسترس شغلی کارکنان در سازمان اموزش فنی وحرفه ای شهر تهران ” فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي
 • ی استرس شغلی وعوامل مرتبط با ان در حسابداران دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • باعزت فرشته 1390 رابطه هوش معنوی و هیجانی با استرس شغلی کر کنان دانشگاه مازندران” مشاوره شغلی وسازمانی شماره 13 ص91-55
 • ازاد مرزابادی اسفندیار 1385″ بررسی استرس شغلی گروهی از کارکنان سپاه
 • رضایی شادی 1382″ تاثیر اموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس شغلی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز توانبخشی ساری ، تهران ، شمیرانات
 • هاشمی زاده هایده 1384″بررسی رابطه رفتار های مدیریت زمان واسترس شغلی در سر پرستاران بخش های داخلی وجراحی بیمارستان های اموزشی دانشگاه شهید بهشتی “
 • ملازم ، زهرا ، محمد حسینی سیما ، کریمی زهره ، قادر زاده باقر  (1381) ” برخی از عوامل تنش زای شغلی ودرجه تنش زایی آن ها از نظر پرستاران شاغل در  بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه وبویر احمد  “مجله ارمغان دانش دوره 10 شماره 3 پاییز 1384
 • فام ايرج محمد ، بهرامي عبدالرحمن ، فاطمي فرين ، گلمحمدي رستم (1386 ) “ارزیابی استرس شغلی واعمال نا ایمن با حوادث شغلی در خود روسازی شرکت پارس خودرو” مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره پانزدهم ، شماره 3 ، پائيز 1387 ، ص60-66
 • خاقاني زاده مرتضی؛عبادي عباس؛يرتي نير مسعود؛رحماني منظر (۱۳۸۷)” بررسي رابطه استرس شغلي و كيفيت زندگي كاري پرستاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب نيروهاي مسلح” مجله طب نظامی دوره 3 شماره۱۰ ، ص ۱۸۴-۱۷۵
 • یعقوبی ، مریم وهمکاران(1386 ) ” بررسی رابطه بین استرس شغلی وابعاد سه گانه تعهد سازمانی در بین مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان” مجله نسيم دانش سال هجدهم،  شماره1 ،  بهار و تابستان 1389
 • سلیمی قربانعلی 1376 بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی از دید گاه مدیران ودبیران دبیرستان های دولتی شهر اصفهان “
 • كثيري دولت آبادي نيره ، حسيني كوكمري پريسا ، شريف يراد اكبر حسن زاده غلامرضا ، شهنازي حسين ( 1389) “بررسی ارتباط میزان استرس شغلی با غیبت های ناشی از کار در پرسنل اداری مرکز بهداشت اصفهان  “مجله تحقيقات نظام سلامتدوره 7 شماره 6 ويژه نامه 1390        ص 1243- 1249
 • عظیمی مرتضی 1390 “مقایسه خودکار امدی امید رضایت از زندگی واسترس شغلی در شرکت های خصوصی ودولتی
 • لطفی زاده مسعود ،نور هسیم اسماعيل ،0حبیبی احسان(1388) ” بررسي استرس شغلي و عوامل مرتبط با آن در كاركنان ذوب آهن اصفهان (سال 1388 )” مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد سال سيزدهم، شماره 5، آذر و دي 1390
 • عقيلي نژاد، محمدي،  افكاري،  ديزجي ” بررسي رابطه استرس شغلي با سلامت رواني،  تيپ شخصيتي و رويدادهاي استرس زاي زندگي در مأموران راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ”مجله پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دوره 31 ،  شماره 4،  زمستان 1386 ،  ص 355 تا 36
 • کرمانی منیژه 1385 “شیوع منابع وعلایم استرس در استادان دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان “
 • سوری ، رحیمی ، حسینی ( 1384)”بررسی اپیدمیولوژیک الگوی استرس شغلی در مدیران گروه صنعتی خودروسازی در ایران سایپا ” مجله اپیدمیولوژیک  دوره 4 شماره 1 ص 80.
 • شفیعی سروستانی فرحناز 1386 بررسی رابطهی راهبرد های رویایی با استرس شغلی وخشنودی شغلی مشاوران اموزش وپرورش شیراز
 • عابدی کمال الدین 1387 ” استرس شغلی ونارضایتی از کار وارتباط ان با فاکتور های فردی وحوادث در یکی از صنایع کشور”
 • مرادمند رضا 1389 رابطهی ادراک معلمان از ساختار سازمانی با سطح استرس شغلی ان ها در مدارس اصفهان “
 • عقیلی نژاد ملشاالله 1388 ” مقایسه سطح استرس شغلی پرستاران زن بخش های مختلف بیمارستان های تابعه دانشگاه ایران “
 • سوری ، رحیمی ، حسینی ( 1384)”بررسی اپیدمیولوژیک الگوی استرس شغلی در مدیران گروه صنعتی خودروسازی در ایران سایپا ” مجله اپیدمیولوژیک  دوره 4 شماره 1 ص 80.
 • غلام نژاد حانیه ” علل ایجاد کننده استرس شغلی در پرستاران “
 • سهرابی زاده 1388 بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی در کار کنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • خدابخشی مریم 1388 “اثر بخشی اموزش تحلیل ارتباط محاوره ای بر استرس شغلی”
 • حسنی محمد 1391 ” نقش با وجدان بودن وکنترل ادراکی بر رضایت واسترس شغلی “
 • گل محمدی رستم 1390 ” مطالعه استرس شغلی راننده گان شرکت واحد اتوبوس رانی همدان “
 • خادم زهرا ،ارشدی نسرین ،تقی پور اذین (1391)رابطه صفات شخصیتئ، حمایت سرپرست ،وفشار روانی شغل با خشنودی شغلی وتعارض کار خانواده ” مجله پژوهش های روانشناختی 1391 دوره 15 شماره 25
 • ازاد مرزابادی اسفندیار 1390″ رابطه معنویت سازمانی وهوش معنوی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه نظامی “
 • جهرمی مریم ” مقایسه میزان استرس شغلی متخصصاندندان پزشکی در طی مراحل درمان ریشه دندان “
 • گلشیری پرستو، پور عبدیان سیامک ، نجیمی آرش ، موسی زاده حمید ، هاشمی نیا ” عوامل موثر بر استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش فوریت های پزشکی ” مجله تحقیقات نظام سلامت ، سال نهم شماره 1، 1392
 • بهرامی عباس ، اکبری حسين ، موسوی سيد غلامعباس ،  حنانی ميترا ،  رمضانی يدالله (1388)” استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر کاشان “فصلنامه علمي– پژوهشي فيض، دوره پانزدهم، شماره 4، زمستان 1390 ، ص 373  -366
 • مرتقی معصومه 1389 “استرس شغلی پرستاران مراکز اموزشی درمان شهر زنجان “
 • قاسمی محمد 1389 ” بررسی میزان تنش شغلی وعوامل موثر بران در دستیاران بیمارستان های دانشگاه تهران “
 • کندوانی زاده مهدی 1389 “بررسی رابطه استرس های کاری با خود کارامدی وتطابق در کارکنان بیمارستانهای اموزشی تبریز “
 • گل پرور 1389 “نقش تعدیلکننده مهارت های کاری در ارتباط با استرس ،احساس انرژی وفرسودگی با رفتار های انحرافی مدنی سازمانی “
 • گل پرور 1389″ مدل بی عدالتی سازمانی ،استرس شغلی وفرسودگی هیجانی در پرستاران زن “
 • حاجلو نادر 1390″ بررسی رابطه خلاقیت سازمانی استرس شغلی وانگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی “
 • شعربافي نژاد جواد ، لك ديزجي سيما ، نامدار حسين ، قوجازاده مرتضي ، فرتاش نعيمي افسانه (1387 ( “عوامل تنش زای شغلی در پرستاران ” مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز  دوره 3، شماره
 • کبیر زاده اذر 1386 سلامت عمومی واسترس شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های استان مازندران “
 • یوسفی رحیم ، نامداري كوروش ، ادهميان الهام “مقایسه میزان افسردگی و استرس شغلی در پرستاران بخش های روان پزشکی وغیر روان پزشکی در کارمندان اصفهان  “ماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 4، شماره 2، تابستان 1385  ص 76
 • ثمری ، علی اکبر، فاز، احمد لعلی (1383)”مطا لعه روابط متقابل ویژگی های شخصیتی واسترس شغلی در محیط کار ” فصلنامه اصول بهداشت روانی شماره 21 و22 ص 19-28
 • رییسی پوران ” بررسی استرس کارکنان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران “
 • هاشم زاده ایرج 1379 ” استرس شغلی ورابطه ان باسلامت روان در کارکنان بیمارستان های شهر شیراز “
 • گل پرور 1389″کارکرد های تعارض بین فردی ومدیریت تعارض در پیوند میان استرس وفرسودگی با پرخاشگری “
 • سوری حمید 1383″ بررسی ارتباط استرس شغلی وحوادث ناشی از کار “
 • کمالی مونا 1389″ بررسی استرس شغلی وعوامل موثر بر ان در دانشجویان پزشکی دانشگاه ایران “
 • طاهری مرتضی 1387″ تاثیر دوره اموزشی مدیریت استرس شغلی وباور های کارامدی معلمن”
 • دهشیری علیرضا 1383″ رابطه هوش هیجانی ومدیریت زمان با استرس شغلی معلمان متوسطه یزد”
 • هزاوه ای محمد مهدی 1388″استرس شغلی ونحوه مقابله با ان در پرستاران بیمارستان های شهر همدان
 • مرز ابادی اسفندیار 1391 “رابطه معنویتسازمانی با توانمنددسازی روانشناختی ،خلاقیت ،هوش معنوی ،استرس شغلی ورضایت شغلی کارکنان دانشگاه تهران “
 • فرحی عبیدالله 1391″ بررسی رابطه ویژگی های شغلی وسطح استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان “
 • سلیمانی نادر “پیش بینی تعهد سازمانی معلماندوره ابتدایی بر اساس مولفه های امنیت شغلی وابعاد استرس شغلی”
 • عریضی سامانی حمید رضا 1389″بررسی رابطه ابعاد روانشناختی سازمانی ورفتار شهروندی واسترس شغلی “
 • پیر ساقی فهیمه 1391 |تعیین سهم تعارض زناشویی ،خود متمایزسازی ،استرس شغلی ومنبع کنترل در پیش بینی فرسودگی “
 • حسن زاده حبیب الله 1390″بررسی میزان استرس شغلی وبهره وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان “
 • کریمی ام البنیی1390″بررسی نقش سبک های دلبستگی ،هوش هیجانی ،استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد “
 • رسولی رضا1384″بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با خشنودی شغلی استرس شغلی وتعهد سازمانی “
 • خلیل زاده، یاوریان، ، خلخالی(1384)”بررسی ارتباط استرس های شغلی واختلال افسردگی واضطراب در پرستاران “فصلنامه دانشکده پرستاری ومامایی دوره 3 ، شماره 1 ، بهار
 • قاسمی نژاد افسر 1381″رابطه جوسازمانی با استرس شغلی واثار ان بر دبیران مدارس متوسطه”
 • گل پرورر 1388″الگوی پیش گیری از استرس شغلی ،فرسودگی هیجانی ورفتار های انحرافی از طریق مدیریت ارزشهای اخلاقی”
 • شاکری نیا 1388″رابطه استرس شغلی وتاب اوری با فرسودگی شغل در پرستاران زن “
 • سلیمان نژاد حمیرا 1380″بررسی رابطه ی استرس حرفه ای ورضایت شغلی در کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام “
 • انجذب بهناز، فرینا، فرحناز، ( 1381 ) ارتباط استرسهاي شغلی با پاسخهاي روانی و رفتاري ماماهاي شاغل در بیمارستانهاي دولتی استان یزد مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال دهم 3
 • رسولی زینب 1390″بررسی رابطه استرس شغلی وفرسودگی شغلی با میزان بهره وری در خلبانان”
 • هاشمی شیخ شبانی سید اسماعیل 1390″تحلیل ساختاری تعارض کار خانواده با خشنودی شغلی کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری “
 • شریعتی مسعود 1385″عوامل موثر بر استرس شغلی دانش اموختگان شاغل در کلانتری های تهران بزرگ
 • رزمی شهریار 1388 نقش تعدیلکننده خود کار امدی در رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی ورضایت شغلی کارکنان بانک صادرات تبریز
 • باب الحواجی فهیمه 1388″بررسی میزان استرس شغلی کتابداران ومدیران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی تهران
 • منصور لادن 1389 “رابطه استرس شغلی وهوش هیجانی در بین کارمندان دانشگاه شهید بهشتی “
 • رحمانی فرناز” ارتباط سلامت عمومی ،استرس وفرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های اموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز”
 • شهرکی عزیز 1388 بررسی ارتباط سلامت روان واسترس شغلی در پرستاران “
 • شقاقی مهدی 1388″تاثیر رضایتمندی واسترس شغلی در شیوهبه کار گیری راهبرد های مدیریت تعارض کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی کشور “
 • مکی پور سارا 1388 “بررسی اثر بخشی اموزشی گروهی ایمن سازی در مقابل استرس برکاهش استرس شغلی کارکنان شرکت دارورازک”
 • کاظمی لطفعلی 1388″تاثیر اموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی کارکنان شهرداری شیراز “
 • امینیان امید 1388″ بررسی استرس شغلی در راننده گان وسایل نقلیه عمومی وارتباط این ریسک فاکتور های قلبی –عروقی”
 • 1388″بررسی رابطه استرس شغلی وبهداشت روانی ومقایسه ان در کارکنان اقماری وروزکار مناطق عملیاتی زاگروس جنوبی “
 • مظلوم رضا 1390 “بررسی تاثیر برنامه ایمن سازی در برابر استرس ادراک شده پرستاران شاغل در بخش روان پزشکی “
 • عریضی سامانی حمید رضا ، دیباجی میثم ، صادقی میثم ( 1390)” بررسی رابطه تعارض کار خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده ، استرس شغلی ، وخود تسلط یابی در کارکنان اقماری “پژوهش روانشناسی بالینی ومشاوره 1(2) صص 151-171
 • ضیغمی ، شراره وهمکاران ( 1387 )” بررسی ارتباط استرس شغلی وفرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان البرز کرج ” مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان دوره نوزدهم ،  شماره 2 ،  پائيز و زمستان 1390
 • گل پرور محسن 1389 “عدالت سازمانی تعدیلکننده رابطه استرس گرانباری وخطرات شغلی با دلبستگی وتعهد سازمانی در پرستاران
 • احمدی عبد الله 1390 “رابطه خلاقیت سازمانی در رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کار کنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس “
 • مرتقی قاسمی معصومه 1389 “استرس شغلی پرستاران مراکز اموزشی درمانی شهر زنجان “
 • گروسی فرشی میر تقی 1388 بررسی استرس کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز ورابطه ان با اسیب پذیری روانی وجسمانی بر اساس مدل همخوانی فرد- محیط “

 

 

 

The Meta-Analysis of stress job

Abstract:

The aim of the present research was the meta-analysis of the studies that investigate job stress in Iranian research studies. Data collected from 158 studies conducted from 1993-2013 and was analyzed then the effect sizes of the relationship between stress job and organizational ,personality,demographic variables were small effect sizes (J. Cohen, 1997). Further meta-analysis showed that the interpersonal conflict, work-family conflict, organizational effectivenessanxiety, burnout, perfectionism, time management, hardiness, resiliency, assertiveness variables had significant large positive effects size on job stress. We checked for Publication bias and heterogeneity of effects. the results showed no bias but due to heterogeneity of effects, demographic and methodological variables were examined .Findings revealed that sampling, kind of job, and Measuring tools could moderate the relationship between job stress and  other variables as the moderator effects. The overall results suggested that Organizational variables that lead to feelings of loss of control or social support or self-efficacy andpersonality variables that emphases on self-understanding have more impact in reducing job stress and have a stronger relationship with job stress. This suggests that further investigation is needed.

 

 

 

Keywords: job stress, meta-analysis  -strain job- occupation stres

 

 

[1] Meta-Analysis

[2] Mondal, J., Shrestha, S., & Bhaila, A.

[3]Brember, I., Brown, M., & Ralph, S

[4] Effect size

[5] Systematic Review

[6] Heterogeneity

[7] Publication bais

[8] Moderator variables

[9] National institute for occupational safety and health

[10] Hontet &Schmit

[11] Glass& Schmit

[12] Glass

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 5 =