پهنه بندی و پیش‌بینی وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS

29,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه گیلان

پردیس دانشگاهی

پایان‏نامه کارشناسی ارشد

  

پهنه بندی و پیش‌بینی وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS

  

از:

………………………

  

استاد راهنما:

دکتر امیرهوشنگ نظامیوند چگینی

 

اردیبهشت 1393

  

پردیس دانشگاهی

گروه عمران

گرایش مکانیک خاک و پی

  

پهنه بندی و پیش‌بینی وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS

  

از:

……………………

  

استاد راهنما:

دکتر امیرهوشنگ نظامیوند چگینی

 

استاد مشاور:

مهندس حسین خدابنده

 

 اردیبهشت 1393

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1- مقدمه 2

1-1- آمار مربوط به بلایای طبیعی.. 3

1-2- ضرورت انجام تحقیق در منطقه. 4

1-3- اهداف تحقیق… 5

1-4- فرضیات تحقیق… 6

1-5- معرفی فصل‏های پایان‌نامه. 6

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق

2-1- تعاریف و اصطلاحات… 8

2-1-1- تعریف زمین لغزش…. 8

2-1-2- طبقه‌بندی حرکات توده‏ای.. 9

2-1-2-1- ریزش‏ها 10

2-1-2-2- واژگونی‏ها 10

2-1-2-3- لغزش‌ها 10

2-1-2-4- حرکات با گسترش جانبی.. 10

2-1-2-5- جریان‏ها 10

2-1-3- پیکر شناسی زمین لغزش‌ها 12

2-1-4- ابعاد زمین لغزش…. 13

2-1-5- وضعیت فعالیت زمین لغزش…. 14

2-2- چگونگی بروز زمین لغزش…. 16

2-3- عوامل عمده موثر در وقوع زمین لغزش…. 18

2-3-1- شرایط زمین‌شناختی (ژئوتکنیک، ژئولوژی و لیتولوژی). 18

2-3-2- خصوصیات خاک… 19

2-3-3- حرکات تکتونیکی ( گسل، زلزله و لرزش‏ها). 19

2-3-4- اقلیم     20

2-3-5- آب زیرزمینی و آب‌های جاری.. 20

2-3-6- جهت و زاویه شیب دامنه. 21

2-3-7- پوشش گیاهی.. 21

2-3-8- کاربری اراضی و عوامل انسانی.. 21

2-4- پهنه بندی زمین لغزش…. 22

2-4-1- اصول پهنه بندی در زمین لغزش…. 22

2-4-2- انواع پهنه بندی در زمین لغزش…. 23

2-4-3- مقیاس نقشه پهنه بندی زمین لغزش…. 23

2-4-4- روش‌های عمده پهنه بندی زمین لغزش…. 25

2-4-4-1- روش LNRF.. 25

2-4-4-2- روش AHP.. 26

2-4-4-3- روش ارزش اطلاعاتی.. 27

2-4-4-4- روش تراکم سطح (تحلیل حساسیت). 28

2-4-4-5- روش اثر نسبی.. 29

2-5- تثبیت و پایدارسازی شیب‌ها 31

2-5-1- اصلاح هندسی (تغییر در شکل دامنه). 31

2-5-2- اصلاح هیدرولیکی.. 32

2-5-3- احداث سازه‌های نگهدارنده خاک… 34

2-5-4- اصلاح و بهبود مقاومت برشی خاک… 34

2-6- پیشینه تحقیق… 36

2-6-1- پیشینه تحقیق در ایران.. 36

2-7-2- پیشینه تحقیق در جهان.. 42

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

3- روش تحقیق… 47

3-1- روش‌شناسی پهنه بندی زمین لغزش…. 48

3-1-1- روش LNSF.. 49

3-2- معرفی نرم‌افزارها 50

3-2-1- معرفی نرم‌افزار (v1.4). 51

3-2-2- معرفی نرم‌افزار (v10.1) ArcGIS.. 51

3-3- معرفی سیستم تبدیل جهانی مرکاتور (UTM). 52

3-4- معرفی منطقه مورد مطالعه. 53

3-4-1- واحدهاي زمین‌شناسی محدوده مورد مطالعه. 54

3-5- ساخت و رقومی سازی لایه‏های اطلاعاتی.. 55

3-5-1- ساخت لایه زمین لغزش‌های موجود. 56

3-5-2- ساخت شبکه‏های نامنظم مثلث بندی شده. 57

3-5-3- ساخت لایه درجه شیب… 57

3-5-4- ساخت لایه جهت شیب… 58

3-5-5- ساخت لایه تغییرات نسبی ارتفاع.. 59

3-5-6- ساخت لایه بارندگی.. 59

3-5-7- ساخت لایه‏های فاصله از گسل‌ها، راه‏ها و آبراهه‏ها 60

3-5-8- ساخت لایه کاربری اراضی.. 62

3-5-9- ساخت لایه زمین‌شناسی.. 63

3-5-10- ساخت لایه مناطق نمونه‌برداری شده. 63

3-5-11- ساخت لایه مناطق غیر لغزشی.. 64

3-6- واحدبندی منطقه مورد مطالعه. 64

3-7- آزمایش‏های آزمایشگاهی.. 75

3-7-1- نمونه‏های مورد آزمایش…. 75

3-1-2- آزمایش استاندارد برای دانه‌بندی خاک (به روش الک و هیدرومتری) ASTM D422-63.. 75

3-7-2-1- خلاصه روش آزمایش…. 76

3-7-3- آزمایش استاندارد برای تعیین حد روانی و حد خمیری (حدود اتربرگ) ASTM D 4318-10.. 76

3-7-3-1- خلاصه روش آزمایش…. 77

3-7-4- آزمایش استاندار برش مستقیم خاک‏ها تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده ASTM D3030.. 77

3-7-4-1- خلاصه روش آزمایش…. 77

3-8- پهنه بندی خصوصیات خاک… 79

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- وزندهی لایه‏های اطلاعاتی.. 82

4-2- برهم نهی لایه‏ها 85

4-3- منحنی‏های نرخ موفقیت… 89

4-4- راستی آزمایی پهنه بندی.. 95

4-5- نتایج حاصل از پهنه بندی.. 95

4-5-1- درجه شیب… 95

4-5-2- جهت شیب… 96

4-5-3- تغییرات نسبی ارتفاع.. 96

4-5-4- بارندگی   96

4-5-5- فاصله از گسل‌ها 97

4-5-6- فاصله از راه‏ها 97

4-5-7- فاصله از آبراهه‏ها 97

4-5-8- کاربری اراضی.. 98

4-5-9- زمین‌شناسی.. 98

4-6- آزمایش‏های آزمایشگاهی.. 99

4-6-1- نتایج آزمايش‌هاي دانه‌بندي و حدود اتربرگ… 99

4-6-2- نتایج آزمايش‌هاي برش مستقیم.. 100

4-7- پهنه بندی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک… 101

4-8- تعیین ضریب اطمینان استاتیکی.. 102

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری.. 107

5-2- پیشنهاد‌ها 108

5-2-1- پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق… 108

5-2-2- پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی.. 108

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1- طبقه‌بندی حرکات توده‏ای بر اساس مدل وارنز. 9

جدول 2-2- مقیاس نقشه پهنه بندی زمین لغزش و کاربرد آنها 24

جدول 2-3- مقیاس مقایسه دو به دو در مدل  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 26

جدول 4-1- وزن‏های محاسبه شده بر اساس روش LNSF.. 82

جدول 4-2- برهم نهی لایه زمین لغزش‌های موجود و پهنه بندی‏ها 86

جدول 4-3- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با درجه شیب دامنه‏ها 95

جدول 4-4- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با جهت شیب دامنه‏ها 96

جدول 4-5- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با تغییرات نسبی ارتفاع.. 96

جدول 4-6- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با بارندگی.. 97

جدول 4-7- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با فاصله از گسل‌ها 97

جدول 4-8- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با فاصله از راه‏ها 97

جدول 4-9- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با فاصله از آبراهه‏ها 98

جدول 4-10- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با کاربری اراضی.. 98

جدول 4-11- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با زمین‌شناسی.. 99

جدول4-12- نتایج آزمایش‏های دانه‌بندی و حدود آتربرگ… 99

جدول 4-13- نتایج آزمایش‏های برش مستقیم.. 100

جدول 4-14- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با طبقه‌بندی خاک… 101

جدول 4-15- ضریب اطمینان پهنه استعداد زمین لغزش خیلی بالا در دو حالت خشک و اشباع.. 104

 

فهرست شکل‏ها

شکل 1-1- آمار بلایای طبیعی به وقوع پیوسته بین سال‌های 2012 – 1990. 4

شکل 1-2- تخریب دکل فشارقوی برق و امتداد جاده در اثر وقوع زمین لغزش دشتگان.. 5

شکل 2-1- انواع حرکات توده‏ای بر اساس مدل وارنز (1978). 11

شکل 2-2- اجزاء زمین لغزش بر اساس WP/WLI (1993). 12

شکل 2-3- ابعاد زمین لغزش بر اساس WP/WLI (1993). 13

شکل 2-4- وضعیت فعالیت زمین لغزش بر اساس WP/WLI (1993). 15

شکل 2-5- پارامترهای مؤثر در تنش و مقاومت برشی.. 17

شکل 3-1- مناطق سیستم جهانی مرکاتور (UTM). 52

شکل3-2- موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی در منطقه مورد مطالعه. 53

شکل3-3- نقشه واحدهاي زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه. 54

شکل 3-4- تصویر ماهواره‏ای از زمین لغزش دشتگان.. 56

شکل 3-5- بازدید میدانی از زمین لغزش دشتگان.. 57

شکل 3-6- درصد فراوانی در بازه‏های درجه شیب و زمین لغزش‌های واقع در آنها 58

شکل 3-7- درصد فراوانی در جهت‏های شیب و زمین لغزش‌های واقع در آنها 58

شکل 3-8- درصد فراوانی در بازه‏های تغییرات نسبی ارتفاع و زمین لغزش‌های واقع در آنها 59

شکل  3-9- درصد فراوانی در بازه‏های میزان بارندگی و زمین لغزش‌های واقع در آنها 60

شکل 3-10- درصد فراوانی در بازه‏های فاصله از گسل و زمین لغزش‌های واقع در آنها 61

شکل 3-11- درصد فراوانی در بازه‏های فاصله از شبکه راه‏ها و زمین لغزش‌های واقع در آنها 61

شکل 3-12- درصد فراوانی در بازه‏های فاصله از شبکه آبراهه‏ها و زمین لغزش‌های واقع در آنها 61

شکل 3-13- درصد فراوانی در دسته‏های کاربری اراضی و زمین لغزش‌های واقع در آنها 62

شکل 3-14- درصد فراوانی در دسته‏های زمین‌شناسی و زمین لغزش‌های واقع در آنها 63

شکل 3-15-  نقشه درجه شیب منطقه مورد مطالعه. 65

شکل 3-16- نقشه جهت شیب منطقه مورد مطالعه. 66

شکل 3-17- نقشه تغییرات نسبی ارتفاع منطقه مورد مطالعه. 67

شکل 3-18-  نقشه بارندگی منطقه مورد مطالعه. 68

شکل 3-19- نقشه فاصله از گسل در منطقه مورد مطالعه. 69

شکل 3-20- نقشه فاصله از راه در منطقه مورد مطالعه. 70

شکل 3-21- نقشه فاصله از آبراهه در منطقه مورد مطالعه. 71

شکل 3-22- نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه. 72

شکل 3-23- نقشه زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه. 73

شکل 3-24- نقشه زمین لغزش‌های موجود، نقاط نمونه‌برداری و مناطق غیرلغزشی.. 74

شکل 3-25- نمونه‌برداری از ترانشه زمین لغزش‏ها 75

شکل 3-26- سری الک برروی لرزاننده و قرائت هیدرومتر. 78

شکل 3-27- جام کاساگرانده و دستگاه برش مستقیم.. 78

شکل 3-28- نمونه‏ای از پهنه بندی خصوصیات خاک به روش پلی‏گون تی‏سن.. 79

شکل 4-1- لایه وزنی LSI. 84

شکل 4-2- نمودار توزیع فراوانی داده‏های وزنی در برابر تراکم.. 85

شکل 4-3- منحنی‏های نرخ موفقیت برای  mهای متفاوت… 90

شکل 4-4- مقایسه 10% و 20% از ناحیه. 93

شکل 4-5- پهنه بندی استعداد زمین لغزش…. 94

شکل 4-6- پهنه بندی نوع خاک در پهنه استعداد زمین لغزش خیلی زیاد. 102

شکل 4-7- ضریب اطمینان استاتیکی در حالت خشک و اشباع کامل.. 104

 

 

فهرست علائم اختصاری کلیدی

 

زاویه اصطکاک داخلی Φ
چسبندگی C
ضریب انحنا CC
ضریب یکنواختی CU
مدل ارتفاعی رقومی DEM
مدول نرمی FM
ضریب اطمینان Fs
استعداد زیاد HS
پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش LHZ
حد روانی LL
شاخص میزان خطر وقوع زمین لغزش LNRF
شاخص میزان استعداد وقوع زمین لغزش LNSF
پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش LRZ
استعداد کم LS
شاخص حساسیت به لغزش LSI
پهنه بندی استعداد زمین لغزش LSZ
استعداد متوسط MS
حد خمیری PL
منحنی نرخ موفقیت SRC
شبکه‏های نامنظم مثلث بندی شده TIN
سیستم جهانی مرکاتور UTM
استعداد خیلی زیاد VHS
استعداد خیلی کم VLS

 

چكيده

پهنه بندی و پیش‌بینی وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS

رضا امین عطایی

استان گیلان و منطقه رودبار واقع در جنوب این استان، یکی از مستعدترین مناطق کشور نسبت به وقوع زمین لغزش، سنگ ریزش و سایر پدیده‌های مرتبط با لغزش دامنه‏ها می‌باشد. زمین‏لغزش موجب بروز فرسایش‏های شدید و گاه خسارات مالی و جانی می‌شود؛  لذا بررسی علل موثر بر وقوع این پدیده و تعیین پهنه‏های لغزشی حائز اهمیت است. در این پژوهش جهت تعیین خصوصیات خاک منطقه لغزشی اقدام به نمونه‌گیری از ترانشه‏ها و مرز گسلیده دامنه‏های لغزشی حوزه رودبار شد. نمونه‌های خاک از 10 زمین لغزش مکان‌یابی شده پس از بررسی صحرایی تهیه شدند. تعیین سایر عوامل موثر در لغزش دامنه‏های منطقه و تهیه نقشه‏های رقومی جداگانه از هر کدام از عوامل مرحله بعدی تحقیق را در برگرفت. 9 لایه اطلاعاتی شامل: جهت و درجه شیب، زمین‌شناسی، کاربری اراضی، بارندگی، تغییرات نسبی ارتفاع و فاصله از شبکه راه‏ها و آبراهه‏ها و گسل‌ها در محیط GIS جهت تهیه نقشه‌های وزنی استفاده شد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از مدل آماری LNSF در محیط GIS استفاده شده و منطقه مورد مطالعه به پنج پهنه با استعداد زمین لغزش خیلی کم (1)، کم (2)، متوسط (3)، زیاد (4)، و خیلی زیاد (5) تقسیم گردید. پس از تلفیق و تجزیه و تحلیل لایه‏ها با مدل LNSF و محاسبه 26 نقشه پهنه بندی، بهترین نقشه با استفاده از منحنی نرخ موفقیت انتخاب شد. سپس از میان 5 پهنه ذکرشده، مستعدترین منطقه به بروز زمین لغزش جهت مطالعات تکمیلی انتخاب شد. با انجام آزمایش‏های شناسایی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نمونه‏های خاک در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی دانشگاه گیلان که شامل آزمایش‏های دانه‌بندی، حدود آتربرگ و برش مستقیم بود، پهنه بندی ژئوتکنیکی پهنه استعداد زمین لغزش خیلی زیاد و تعیین ضریب اطمینان استاتیکی در این پهنه صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که حدود نیمی از خاک پهنه از نوع CL است، همچنین با تعیین ضریب اطمینان استاتیکی در پهنه استعداد زمین لغزش خیلی زیاد مشخص شد که در صورت رسیدن خاک به درجه اشباع می‌توان انتظار ناپایداری دامنه‏ها را در بخش وسیعی از منطقه مورد مطالعه را داشت.

 

کلیدواژه‌ها: پهنه بندی، پیش‌بینی، زمین لغزش، حرکات توده‏ای، GIS، LNSF.

Abstract

Zoning and Predicting of Landslides using GIS

Reza Amin Ataei

Guilan province and Roudbar region in the south of this province, are among of the most potential areas of the country in occurrence of landslides, rock falls, and other events associated with the sliding slopes. Landslide causes severe erosions and sometimes leads to financial or life losses. Therefore, it is important to investigate the causes of occurring this phenomenon and determination of the sliding zones.  In this study, we attempted to make sampling of the trenches and faulted boundary of sliding slopes in Roudbar domain in order to characterize the sliding soils. Soil samples were obtained from 10 localized landslides after the field investigates.  Determining the other factors affecting the sliding slopes and preparation of digital maps of each factor are the next steps of our study. 9 data layers including direction and degree of slopes, geology, landuse, rainfall, relative changes in height, distance from roads, rivers and faults were used in GIS environment for preparation the weighted maps.  Afterward the LNSF statistical method was used for data analyzing in GIS environment and the studied area was separated into 5 zones with very low (1), low (2), moderate (3), high (4), and very high (5) sliding susceptibility.  After integrating and analyzing the layers with LNSF model and calculation of 26 zonation maps, the best map was selected by using success rate curves.  Then, among the five zones listed, the most potential zone for landslide occurrence was selected for further studies.  By performing tests to identify the physical and mechanical properties of soil samples in the Soil Mechanics Laboratory of Faculty of Engineering, in University of Guilan including gradation, Atterberg limits and direct shear tests; geotechnical zonation of very high susceptibility zone and determination of the statistical safety factor in this area were carried out. The results indicated that almost half of the soil of the zone is CL, also by determining the statistical safety factor in very high susceptibility zone; it was found out that if the soil would reach the saturation level we can expect a wide range of slope instability in the studied area.

 

Keywords: Zoning, Predicting, Landslide, Mass movements, GIS, LNSF

 

 

 

فصل اول:

کليات پژوهش

1-       مقدمه

نیاز روزافزون انسان به طبیعت و روند رو به رشد فعالیت‌های عمرانی، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های ملی و زیربنایی را به خود اختصاص داده است. این سرمایه‌ها باید با اطمینان کافی انتخاب شده به مصرف برسند تا متضمن بقاء و دوام منافع حیاتی انسان باشند. اما وجود پیچیدگی‌ها‌ی طبیعت مشکلاتی را بر سر راه تحقق این امر فراهم می‌آورد و ضمن اتلاف سرمایه‌های ملی و مردمی، انسان‌های بی‌گناه را قربانی می‌کند. حوادث و وقایع طبیعی بزرگ مقیاس نظیر، آتش‌فشان‌ها، زلزله‌ها و باران‏های سیل‌آسا که به عنوان حوادث غیرمترقبه یا بلایای طبیعی خوانده می‌شوند، از جمله مهم‌ترین و وسیع‌ترین این مشکلات هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث بروز تلفات و خسارات قابل توجهی می‌شوند. از جمله آثار غیر‌مستقیم این حوادث ایجاد زمین لغزش‌ها و ریزش‌های سنگی در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای می‌باشد.

حرکات توده‌ای[1] از جمله پدیده‌هایی است که گاهی در شیب تند تپه‌ها و مناطق کوهستانی به وقوع می‌پیوندد و در برخی موارد خطرات جانی و مالی در پی دارد. یکی از اثرات غیرقابل‌انکار این پدیده، تشدید فرسایش خاک و انتقال رسوبات به پشت سدها و یا بندهای پایین‌دست حوزه‌های آبخیز می‌باشد.

زمین لغزش‌ جزء پدیده‌هایی به شمار می‌روند که در کل به عنوان حرکت توده‌ای معرفی می‌شوند. مطالعه علمی و جامع پدیده زمین لغزش در دنیا به دلایل متعدد، از مهم‌ترین مسائل در پروژه‌های عمده عمرانی، همچون انتخاب مسیر احداث بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی کوهستانی، انتخاب محل احداث سدهای خاکی، بتونی و طرح‏هایی همچون توسعه جنگل‌ها و مراتع طبیعی و هرگونه توسعه معدنی در گرو مطالعات پایداری شیب‌های طبیعی منطقه است. عدم توجه به این مسئله خسارات جبران‌ناپذیری را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

کشور ایران با توجه به توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، شرایط جغرافیایی و سازندهای متنوع زمین‌شناختی، فعالیت‌های نئوتکتونیکی، لرزه‌خیزی، شرایط مساعدی را برای وقوع پدیده زمین لغزش، به طور بالقوه دارا می‌باشد. این پدیده هر ساله به خسارت‌های مالی و جانی، تخریب راه‌ها، خطوط لوله، خطوط انتقال نیرو، تأسیسات معدنی، تونل‌ها، نقاط مسکونی شهری و روستایی و منابع طبیعی در کشور منجر می‌شود. عدم رعایت کاربری مناسب برای مناطق و تغییر در کاربری زمین‌ها همگی دست به دست هم داده تا فرسایش خاک، روز به روز با شدت بیشتری صورت گیرد و مبالغ مالی زیادی بجای آنکه صرف تولید و آبادانی این کشور گردد به ناچار صرف تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش می‌شود [1].

استان گیلان و منطقه رودبار واقع در جنوب این استان، یکی از مستعدترین مناطق کشور نسبت به وقوع زمین لغزش، سنگ ریزش و سایر پدیده‌های مرتبط با لغزش دامنه‏ها می‌باشد. پس از احداث آزادراه رشت – قزوین ، با توجه به سرعت بالای حرکت خودروها، ریزش‌های جزئی در طول مسیر نیز می‌تواند بسیار خطرناک باشد، لذا این مسئله و در نظر گرفتن امنیت جانی رانندگان اهمیت مطالعه پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش  و تثبیت ترانشه‌ها با روش‌های متناسب با شرایط طرح را لازم می‌سازد.

در همین رابطه طی بازدیدهای صحرایی که از محدوده مورد مطالعه (رودبار) به عمل آمده و برداشت‌ها و اندازه‌گیری‌های انجام شده 10 مورد زمین لغزش شناسایی و به نقشه درآورده شدند. شناسایی اولیه این لغزش‌ها با استفاده از عکس‌های ماهواره‏ای و هوایی بوده که پس از مطالعات صحرایی، با استفاده از سامانه موقعیت‌یاب جهانی[2] محل وقوع و وسعت آنها علامت‌گذاری و مشخص گردیدند. همچنین جهت تعیین خصوصیات خاک منطقه لغزشی، اقدام به نمونه‌گیری از ترانشه‏ها و مرز گسلیده دامنه‏های لغزشی شد. تعیین سایر عوامل موثر در لغزش دامنه‏های منطقه و تهیه نقشه‏های رقومی جداگانه از هر کدام از عوامل مرحله بعدی تحقیق را در برگرفت. در این مرحله، جهت و درجه شیب، زمین‌شناسی، کاربری اراضی، بارندگی، تغییرات نسبی ارتفاع و فاصله از شبکه راه‏ها و آبراهه‏ها و گسل‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. برای تحلیل داده‏ها از روش LNSF[3] در محیط GIS[4] استفاده شده و منطقه مورد مطالعه به پنج پهنه با حساسیت زمین لغزش خیلی کم (1)، کم (2)، متوسط (3)، زیاد (4)، و خیلی زیاد (5) تقسیم گردید. در نهایت از نتایج حاصل از آزمایش مکانیک خاک نمونه‏ها که شامل دانه‌بندی، حدود آتربرگ و برش مستقیم است، جهت پهنه بندی ژئوتکنیکی پهنه استعداد زمین لغزش خیلی زیاد و تعیین ضریب اطمینان استاتیکی در این پهنه استفاده شده است.

1-1-          آمار مربوط به بلایای طبیعی

مرکز تحقیقات همه‌گیرشناسی بلایا و حوادث[5] بلایای طبیعی را به 5 گروه ژئوفیزیکی[6]، هیدرولوژیکی[7]، بیولوژیکی[8]، هواشناختی[9] و اقلیمی[10] تقسیم نموده که زمین لغزش‌ها را در زیرگروه حرکات توده‏ای از گروه اول لحاظ می‏نماید. بنا بر شکل 1-1 که توسط این مرکز در سال 2013 منتشر  شده است، روند صعودی بلایای طبیعی گزارش شده در دهه اخیر به خوبی قابل مشاهده است. بنا بر این گزارش در سال 2012 از میان 10 کشور برتر از لحاظ مرگ‌ومیر فجایع طبیعی، ایران با 319 قربانی در رتبه نهم قرار دارد [2].

شکل 1-1- آمار بلایای طبیعی به وقوع پیوسته بین سال‌های 2012 – 1990 [2]

همچنین بنا بر آمار سال 2013 سازمان صلیب سرخ جهانی[11]، در فاصله سال‌های 2003 تا 2012 مجموعاً 190 مورد حرکات توده‏ای (خشک و تر) گزارش شده که منجر به کشته شدن 9183 نفر در اقصی نقاط جهان گردیده است [3].

1-2-         ضرورت انجام تحقیق در منطقه

در اثر زمین‌لرزه ویرانگر 31 خرداد 1369 منجیل و رودبار بیش از 100 مورد حرکات دامنه‌ای به وقوع پیوسته است که یکی از مرگبارترین آنها مربوط به لغزش روستای فتلک بوده که طی آن 150 تا 190 تن از اهالی کشته شده و خط لوله رشت – قزوین قطع گردید. لغزش گلدیان لغزش بزرگ دیگر منطقه است که با این زلزله ایجاد گشت.

در سال 1384 در کیلومتراژ 520+29 الی 850+29 آزادراه رشت – قزوین زمین لغزش بزرگ دشتگان رخ داده است، که پس از وقوع این زمین لغزش مسیر آزادراه در این محدوده مسدود گردید. مطابق شکل 1-2.

سقوط دکل‏های فشارقوی انتقال نیرو، جابجایی زمین‌های کشاورزی و ایجاد اخلال در امر کشاورزی، تخریب جنگل‏ها و باغ‏ها، تخریب کانال‏ها در دامنه شیب‌های مناطق کوهستانی و سایر تأسیسات آب رسانی و تهدید مناطق مسکونی روستایی در مناطق کوهستانی بر اثر لغزش زمین و ریزش سنگ‌ها و صخره‌ها از جمله مواردی است که علاوه بر خسارات مالی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب تلفات جانی نیز می‌شود.

لذا تعیین پهنه‏های مستعد زمین لغزش در این ناحیه می‌تواند گامی موثر در جهت مهار یا جلوگیری حوادث آینده در این منطقه باشد.

شکل 1-2- تخریب دکل فشارقوی برق و امتداد جاده در اثر وقوع زمین لغزش دشتگان [4]

 

1-3-         اهداف تحقیق

  • پهنه بندی استعداد زمین لغزش در منطقه رودبار
  • پهنه بندی ژئوتکنیکی در پهنه استعداد لغزش خیلی زیاد
  • تعیین ضریب اطمینان استاتیکی در پهنه استعداد لغزش خیلی زیاد

1-4-         فرضیات تحقیق

  • 9 نقشه عامل لغزش بکار رفته در این تحقیق، کافی و با دقت مناسب هستند.
  • روش LNSF روشی مناسب برای پهنه بندی استعداد زمین لغزش در منطقه رودبار است.
  • استفاده از پلی‏گون‏های تی‏سن روشی مناسب برای پهنه بندی خصوصیات خاک است.

1-5-         معرفی فصل‏های پایان‌نامه

فصل اول با عنوان “کلیات پژوهش” بوده که در آن ضمن ارائه مقدمه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیات آن آورده شده است.

فصل دوم تحت عنوان “مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق” به معرفی پدیده زمین لغزش، چگونگی بروز و عوامل آن به همراه روش‏های عمده پهنه بندی و پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان اختصاص داده شده است.

در فصل سوم با عنوان “مواد و روش پژوهش” به معرفی روش LNSF، نرم‌افزارهای مورد استفاده و منطقه مورد مطالعه، همراه با مراحل ساخت لایه‏های اطلاعاتی و آزمایش‏های آزمایشگاهی انجام شده بر روی نمونه‏ها پرداخته شده است.

در فصل چهارم نتایج وزندهی و برهم نهی لایه‏های اطلاعاتی و آزمایش‏های آزمایشگاهی به همراه پهنه بندی استعداد زمین لغزش، نوع خاک و ضریب اطمینان استاتیکی منطقه مورد مطالعه، بحث و بررسی شده است.

در فصل پنجم به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود و در نهایت پیشنهاد‌هایی برای ادامه تحقیق ارائه می‏گردد.

 

 

فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش

و پیشینه تحقیق

2-1-               تعاریف و اصطلاحات

ابتدا به تعریف مفاهیم پایه و مورد بحث در این تحقیق پرداخته می‌شود:

2-1-1-        تعریف زمین لغزش

محققان و مؤلفین عبارات مختلفی را با وجود اشتراک‏های زیاد، برای توصیف انواع لغزش‌ها بیان نموده‏اند. از جمله به اصطلاحات حرکت توده‏ای، حرکت شیب[12]، زمین لغزش[13] و انتقال توده‏ای[14] اشاره نمود.

اصطلاح زمین لغزش گاهی برای هر نوع توده خاکی که به سمت پایین دامنه حرکت کند، به کار می‏رود و در برخی موارد، اشاره به تیپ خاصی از حرکات توده‏ای دارد و عموماً به کلیه رویدادهایی گفته می‌شود که در اثر ناپایداری در دامنه‏ها اتفاق افتاده و سبب جابجایی توده‏ای از مواد در طول دامنه می‌شود [5].

بر اساس نظریه برخی دانشمندان، زمین لغزش عبارت است از حرکت خاک، سنگ و واریزه‏ها که برروی شیب‌ها صورت می‌گیرد [6]. گاهی در این زمینه محققین علاوه بر خاک، مواد تشکیل دهنده شیب شامل صخره‏های طبیعی، انباشته‏های مصنوعی و یا مخلوطی از آنها که توسط نیروی ثقل به سمت پایین جابجا شوند را نیز جزء این دسته به شمار می‏آورند [7].

سازمان‏های مرتبط نیز تعاریف خاصی برای این پدیده عنوان نموده‏اند، از جمله می‌توان به تعریف فائو[15] اشاره نمود که در راهنمای مدیریت آبخیزها، زمین لغزش را حرکت قسمتی از شیب یک صخره، واریزه درشت یا خاک در طول سطح لغزش معرفی نموده است [8].

همچنین انجمن بین‌المللی زمین‌شناسی مهندسی[16] نیز زمین لغزش را عبارت از جابجایی توده‏ای از مواد (سنگ بستر یا خاک‌های ماسه‏ای) در امتداد شیب به سمت پایین دامنه بیان نموده است. این انجمن عنوان نموده است که زمانی زمین مستعد حرکت می‌شود که نوعی ناپایداری (به هر دلیل ممکن) در یک شیب حادث شود [9].

تعریف ارائه شده در زیر می‌تواند تکمیل کننده این بخش از بحث باشد:

زمین لغزش عبارت است از کلیه حرکات و گسیختگی‏های شیبی یا دامنه‏ای نسبتاً سریع که با کاهش ناگهانی ضریب اطمینان به سطح پایین‏تر از واحد (1) تحت تأثیر غلبه نیروهای مخرب؛ محرک یا مهاجم بر نیروهای مقاوم در سطوح شیب‌دار به وقوع می‏پیوند. مضافاً اینکه در زمین لغزش‌ها مرزهای گسیختگی بارز و مشخص‏اند، حتی در زمین لغزش‌های قدیمی،

 

 

 

منابع و مراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]        ح. افجه‏ای نصرآبادی، “پهنه بندی خطر و بررسی عوامل موثر زمین لغزش در سری دو جنگل شصت کلاته”، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1385.

[2]        D. Guha-Sapir, P. Hoyois, and R. Below, Annual Disaster Statistical Review 2012: The Numbers and Trends, CRED, Brussels, 2013.

[3]        S. Brophy-Williams, J. Hardman, J. Leaning, P. Meier, G. Olafsson, P. N. Pham, J. Quintanilla, K. Bergtora Sandvik, and N. Segaren, World Disasters Report 2013 Focus on technology and the future of humanitarian action,  978-92-9139-197-4, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2013.

[4]        وزارت راه و ترابری، گزارش مطالعات ژئوتکنیک و پایدارسازی لغزش دشتگان کیلومتر 29 قطعه 2/ب آزادراه قزوین – رشت، مهندسان مشاور دریاخاک‏پی، 1385.

[5]        D. H. Cornforth, Landslides in practice: Wiley Hoboken, 2005.

[6]        D. M. Cruden, “A simple definition of a landslide,” Bulletin of Engineering Geology and the Environment, vol. 43, no. 1, pp. 27-29, 1991.

[7]        D. J. Varnes, “Slope movement types and processes,” Landslides, Analysis and Control, vol. Special Report 176, pp. 11-33, 1978.

[8]        M. Geyik, FAO watershed management field manual: gully control, 1986.

[9]        D. M. Curden, “Suggested nomenclature for landslides,” Bulletin of the International Association of Engineering Geology, vol. 41, no. 1, pp. 13-16, 1990/04/01, 1990.

[10]      م. شریعت جعفری، زمین لغزش (مبانی و اصول پایداری شیب‌های طبیعی): انتشارات سازه، 1375.

[11]      C. C. Mathewson, Engineering geology: Charles E. Merrill, 1981.

[12]      ح. معماریان، زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374.

[13]      R. G. Cooper, Mass movements in Great Britain: Joint Nature Conservation Committee, 2007.

[14]      International Geotechnical Societies’ UNESCO Working Party on World Landslide Inventory (WP/WLI), Multilingual Landslide Glossary, Richmond, B. C., Canada: Canadian Geotechnical Societies, 1993.

[15]      ل. پارسایی و ص. علیمحمدی، زمین لغزش در ایران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1391.

[16]      J. B. Ritter, “Landslides and Slope Stability Analysis Using an Infinite Slope Model to Delineate Areas Susceptible to Translational Sliding in the Cincinnati, OH Area,” 2004.

[17]      ب. ا. داس، اصول مهندسی ژئوتکنیک، ترجمه ش. طاحونی، تهران: دانشگاه امیر کبیر، 1377.

[18]      P. Jaganatha Rao, and K. Kumar, “Landslide hazard zonation in Himalaya, Regional Symposium on Ronk Slopes. India,” pp. 53-59, 1992.

[19]      ص. علیمحمدی، ع. پاشایی اول، ش. شتایی جویباری، و ل. پارسایی، “ارزیابی کارایی مدل‏های پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز سیدکلاته رامیان”، دهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران، 1385.

[20]      ح. رفاهی، فرسایش آبی و کنترل آن: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375.

[21]      ب. راکعی، “پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سیستم شبکه عصبی در منطقه سفیدارگله استان سمنان”، زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1382.

[22]      ع. کلارستاقی و س. فیض نیا، “بررسی نقش عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش‏ها، مطالعه موردی حوزه آبخیز سد تجن”، 1380.

[23]      Australian Geomechanics Society Landslide Zoning Working Group, “Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk zoning for land use planning,” Australian Geomechanics, vol 42, 2007.

[24]      R. P. Gupta, and B. C. Joshi, “Landslide hazard zoning using the GIS approach—A case study from the Ramganga catchment, Himalayas,” Engineering Geology, vol. 28, no. 1–2, pp. 119-131, 2//, 1990.

[25]      A. Saha, R. Gupta, I. Sarkar, M. Arora, and E. Csaplovics, “An approach for GIS-based statistical landslide susceptibility zonation—with a case study in the Himalayas,” Landslides, vol. 2, no. 1, pp. 61-69, 2005/04/01, 2005.

[26]      E. Albayrak, and Y. Erensal, “Using analytic hierarchy process (AHP) to improve human performance: An application of multiple criteria decision making problem,” Journal of Intelligent Manufacturing, vol. 15, no. 4, pp. 491-503, 2004/08/01, 2004.

[27]      T. L. Saaty, Decision making for leaders : the analytical hierarchy process for decisions in a complex world, Belmont, Calif.: Lifetime Learning Publications, 1982.

[28]      ص. شادفر، م. یمانی، ج. قدوسی، و ج. غیومیان، “پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل  سلسله مراتبی”، منابع طبیعی، ج 75، ص 119-126، 1386.

[29]      M. Ghafoori, H. Sadeghi, and G. R. Lashkaripour, “Land slide hazard zonation usinf the relative effect method,” 10th IAEG International Congress, 2006.

[30]      س. م. حائری و ا. ح. سمیعی، “روش جدید پهنه بندی مناطق شیب دار در برابر خطر لغزش زمین با تکیه بر بررسی‏های پهنه بندی استان مازندران”، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین، ج 23-24، ص 2-15، 1376.

[31]      م. مرتضوی چمچالی، ف. رضایی، و س. حکیمی، “بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی آزادراه شمال حد فاصل رستم‌آباد- رودبار (زمین لغزش دشتگان)”، بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین, ص 8، 1385.

[32]      ع. جوکار سرهنگی، ا. امیر احمدی، و ح. سلملیان، “پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه صفارود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی”، مجله جغرافیایی و توسعه ناحیه ای، ص 80-92، 1386.

[33]      ص. شادفر و م. یمانی، “پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزۀ آبخیز جلیسان با استفاده ازمدل LNRF”، پژوهش های جغرافیایی، ج 62، ص 11-23، 1386.

[34]      ص. شادفر، ج. قدوسي، ع. خلخالی، و ع. کلارستاقي، “بررسي و ارزيابي روش‌های آماري دو متغيره و LNRF در پهنه بندي خطر زمين لغزش مطالعه موردي: حوزه آبخيز جنت رودبار”، پژوهشهای سازندگی در منابع طبیعی، ج 78، ص 9، 1387.

[35]      ح. افجه‏ای نصرآبادی، ش. شتایی جویباری، ن. رافت نیا، و م. شریعت جعفری، “ارزیابی کارایی مدل های تجربی پهنه بندی خطر زمین لغزش (حائری- سمیعی و مورا-وارسون) برای بررسی وضعیت شبکه جاده جنگلی طراحی شده در جنگل شصت کلاته گرگان”، فصل نامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ج 16، ش 4، ص 556-573، 1387.

[36]      ص. علیمحمدی، ع. پاشایی اول، ش. شتایی جویباری، و ل. پارسایی، “ارزیابی کارایی مدل‏های پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه سیدکلاته رامیان”، مجله پژوهش‏های حفاظت آب و خاک، ج 16، ش 1، ص 59-78، 1388.

[37]      ج. مصفایی، م. اونق، م. مصداقی، و م. شریعت جعفری، “مقايسه کارایی مدل هاي تجربي و آماري پهنه بندي خطر زمين لغزش مطالعه موردي: آب خيز الموت رود”، مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك، ج 16، ش 4، ص 43-61، 1388.

[38]      ع. رجبی، م. مهدی فر، و م. خامه چیان، “كاربرد مدل نسبت احتمال (Likelihood Ratio Model) در پیش‌بینی زمين لغزش‌های ناشي از زلزله منجيل با استفاده از GIS”، ششمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، ص 140، 1388.

[39]      م. یمانی و ا. محمدی، “پهنه بندي زمين لغزش در حوضه ي آبخيز توتكابن با استفاده از مدلهاي كمي”، جغرافيا و توسعه، ج 19، ص 83-98، 1389.

[40]      ف. رضایی، و م. مرتضوی چمچالی، “مطالعه لغزش دشتگان و تحليل خطر آن بر روي بزرگراه قزوين- رشت”، مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي، ج 20، ش 77، ص 71-88، 1389.

[41]      ع. اکرامی راد، ا. اسلامی, و ج. رزاقی، “زمین لغزش بزرگ دشتگان رودبار (مسیر آزادراه رشت-قزوین) بررسی علل و چگونگی پایدارسازی آن”، مهندسی عمران شریف، ج 28، ش 1، ص 119-127، 1389.

[42]      ع. اکرامی راد و پ. حیدرپور, “بررسي علل وقوع زمين لغزش بزرگ در منطقه دشتگان رودبار”، اولین همایش منطقه‏ای مهندسی عمران، ص 121-126، 1390.

[43]      م. مرادی، م. ح. بازیار، و ض. محمدی، “پهنه بندی خطر زمین لغزش شهرستان دنا بر اساس سیستم GIS با استفاده از روش ”AHP، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران, سمنان، ص 8، 1390.

[44]      ص. شادفر، م. یمانی، و م. نمکی، “پهنه بندي خطر زمین لغزش با استفاده از مدل هاي ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح و LNRF درحوضه چالکرود”، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، ج 3، ص 40-47، 1390.

[45]      ج. سرور، ب. رمضانی، و م. ادهمی، “پهنه بندي حرکت هاي توده اي از طريق بررسي مدل LNRF مطالعه موردي: منطقه نير به سراب”، فصل نامه جغرافیای طبیعی، ج 61، ص 11-24، 1391.

[46]      م. رنجبر و م. م. افتخاری، “پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از روش LNRF در جاده هراز”، فصل نامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، ج 33، ص 107-128، 1391.

[47]      ن. قهرمانی، ع. خاشعی، و ر. دلیری، “بررسی روش‌های سلسله مراتبی AHP، LNRF، FAHP در پهنه بندی زمین لغزش”، سنجش از دور و GIS ایران، ج 4، ش 1، ص 71-86، 1391.

[48]      ر. حاتمی فرد, ح. موسوی, و م. علیمرادی، “پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل GIS و تكنيك AHP در شهرستان خرم آباد”، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ج 23، ش 3، ص 43-60، 1391.

[49]      م. کرباسی راوی، “پهنه بندی پارامترهای ژئوتکنیکی شهر اراک با استفاده از ”ArcGIS در نهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1391.

[50]      E. E. Brabb, E. H. Pampeyan, and M. G. Bonilla, Landslide susceptibility in San Mateo County, California: US Geological Survey, 1972.

[51]      R. L. Bernknopf, R. H. Campbell, D. S. Brookshire, and C. D. Shapiro, “A probabilistic approach to landslide hazard mapping in Cincinnati, Ohio, with applications for economic evaluation,” Bulletin of the Association of Engineering Geologists, vol. 25, no. 1, pp. 39-56, 1988.

[52]      D. Baross, “Landslide-extent and economic Signification,” Geomorphology, vol. 2, no. 23, pp. 252-263, 1991.

[53]      A. Pachauri, and M. Pant, “Landslide hazard mapping based on geological attributes,” Engineering Geology, vol. 32, no. 1, pp. 81-100, 1992.

[54]      D. R. Montgomery, and W. E. Dietrich, “Landscape dissection and drainage area-slope thresholds,” Process models and theoretical geomorphology, pp. 221-246, 1994.

[55]      M. C. Larsen, and J. E. Parks, “How wide is a road? The association of roads and mass‐wasting in a forested montane environment,” Earth Surface Processes and Landforms, vol. 22, no. 9, pp. 835-848, 1997.

[56]      F. Guzzetti, A. Carrara, M. Cardinali, and P. Reichenbach, “Landslide hazard evaluation: a review of current techniques and their application in a multi-scale study, Central Italy,” Geomorphology, vol. 31, no. 1, pp. 181-216, 1999.

[57]      N. Thurston, and M. Degg, “Transtreability and terrain reconstruction within a GIS landslide hazard mapping method: Derby shire peak District. Landslides,” Proceeding of the 8th International Symposium on Landslides, vol. 3, pp. 1461-1472, 2000.

[58]      V. K. Khullar, Sharam. R. P., and K. Parmanik, “A GIS approach in the landslide zone of lawngthlia in southern mizoran,” Proceeding of the 8th international symposium on landslides, vol. 3, pp. 1461-1472, 2000.

[59]      C. Baroni, G. Bruschi, and A. Ribolini, “Human‐induced hazardous debris flows in Carrara marble basins (Tuscany, Italy),” Earth Surface Processes and Landforms, vol. 25, no. 1, pp. 93-103, 2000.

[60]      S. Lee, U. Chwae, and K. Min, “Landslide susceptibility mapping by correlation between topography and geological structure: the Janghung area, Korea,” Geomorphology, vol. 46, no. 3, pp. 149-162, 2002.

[61]      H. Lan, C. Zhou, L. Wang, H. Zhang, and R. Li, “Landslide hazard spatial analysis and prediction using GIS in the Xiaojiang watershed, Yunnan, China,” Engineering geology, vol. 76, no. 1, pp. 109-128, 2004.

[62]      M. Ercanoglu, “Landslide susceptibility assessment of SE Bartin (West Black Sea region, Turkey) by artificial neural networks,” Natural Hazards and Earth System Science, vol. 5, no. 6, pp. 979-992, 2005.

[63]      J. R. Dymond, A.-G. Ausseil, J. D. Shepherd, and L. Buettner, “Validation of a region-wide model of landslide susceptibility in the Manawatu–Wanganui region of New Zealand,” Geomorphology, vol. 74, no. 1, pp. 70-79, 2006.

[64]      B. Pradhan, S. Lee, and M. F. Buchroithner, “A GIS-based back-propagation neural network model and its cross-application and validation for landslide susceptibility analyses,” Computers, Environment and Urban Systems, vol. 34, no. 3, pp. 216-235, 2010.

[65]      M. Adhikari, “Bivariate Statistical Analysis of Landslide Susceptibility in Western Nepal,” 2011.

[66]      L. T. Tay, and H. Lateh, “Landslide Hazard Mapping Using Probabilistic Approaches: A Case Study of Penang Island, Malaysia,” Caspian Journal of Applied Sciences Research, vol. 2, pp. 140-144, 2013.

[67]      P. Kayastha, M. Dhital, and F. De Smedt, “Application of the analytical hierarchy process (AHP) for landslide susceptibility mapping: A case study from the Tinau watershed, west Nepal,” Computers & Geosciences, vol. 52, pp. 398-408, 2013.

[68]      G. Bonham-Carter, Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS: Pergamon, 1994.

[69]      ح. نظری و ر. سلامتی، گزارش زمین‌شناسی نقشه رودبار (مقیاس 1:100.000)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

[70]      ک. بهنیا و ن. اعرابی، آزمایشهای مکانیک خاک (بر اساس ASTM 2012): انتشارات نگارنده دانش، 1391.

 

 

پیوست الف:

نتایج آزمایش‏های آزمایشگاهی

[1] Mass Movement

[2] Global Positioning System (GPS)

[3] Landslide Nominal Susceptibility Factor

[4] Geographic Information System

[5] Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)

[6] Geophysical

[7] Hydrological

[8] Biological

[9] Meteorological

[10] Climatological

[11] International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

[12] Slope Movement

[13] Landslide

[14] Mass Transport

[15] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

[16] International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پهنه بندی و پیش‌بینی وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 31 = 39