پیش بینی وابستگی به سیگار بر اساس ویژگی های شخصیتی، تکانشگری، نگرش به سیگار و خودکارآمدی پرهیز از سیگار در دانشجویان پسر

290,000تومان

توضیحات

130 صفحه

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1-4- اهداف تحقیق 10
1-5- فرضیه های تحقیق 10
1-6- تعریف نظری 11
1-7- تعریف عملیاتی 12
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه 14
2-1- مبانی نظری 14
2-1-1- مبانی نظری وابستگی به سیگار 14
2-1-2- خود کار آمدی پرهیز از سیگار 17
2-1-3- نگرش 21
2-1-4- ویژگیهای شخصیت 27
2-1-5- تکانشگری 31
2-2- پیشینه پژوهش 40
2-2-1- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 40
2-2-2- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 45
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 51
3-2- طرح پژوهش 51
3-3- جامعه آماری 52
3-4- نمونه آماری 52
3-5- ابزارهای پژوهش 52
3-5-1- ویژگی هاي شخصیت نئو 52
3-5-2- پرسشنامة تكانشگري بارت 53
3-5-3- پرسشنامه نگرش شورو همکاران (2000) 54
3-5-4- پرسشنامه خود کارآمدی پرهیز از سیگار 54
3-5-5- پرسشنامه وابستگی به سیگار فاگستروم ( FTS ) 55
3-6- روش تجزیه وتحلیل آماری 56
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه 57
4-1- آمار توصیفی 58
4-1-1- سن شرکت کنندگان 58
4-1-2- وضعیت تاهل 58
4-1-3- تحصیلات شرکت کنندگان 59
4-1-4- شغل شرکت کنندگان 60
4-1-5- سال تحصیلی شرکت کنندگان 61
4-1-6- رشته تحصیلی شرکت کنندگان 62
4-1-7- سابقه مصرف سیگارشرکت کنندگان 62
4-1-8- میانگین و انحراف استاندارد وابستگی به سیگار شرکت کنندگان 63
4-1-9- میانگین و انحراف استاندارد تکانشگری شرکت کنندگان 63
4-1-10- میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی پرهیز از سیگارشرکت کنندگان 64
4-1-11- میانگین و انحراف استاندارد نگرش به سیگار شرکت کنندگان 64
4-1-12- میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای شخصیتی شرکت کنندگان 65
4-2- یافته های استنباطی 66
4-2-1- فرضیه اول: بین ویژگیهای شخصیتی با وابستگی به سیگار رابطه معنادار وجود دارد. 66
4-2-2- فرضیه دوم: بین تکانشگری با وابستگی به سیگار رابطه معنادار وجود دارد. 67
4-2-3- فرضیه سوم: بین نگرش به سیگاربا وابستگی به سیگار رابطه معنادار وجود دارد. 67
4-2-4- فرضیه چهارم: بین خودکارآمدی پرهیز از سیگار با وابستگی به سیگار رابطه معنادار وجود دارد. 68
4-3- یافته های جانبی 69
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری 74
5-2- محدوديت هاي پژوهش 89
5-3- پيشنهادات پژوهش 89
5-3-1- پيشنهادات پژوهشي 89
5-3-2- پيشنهادات کاربردي 90
فهرست منابع 91
پیوست ها 115
چکیده انگلیسی 122

 

 

فهرست جدول ها

جدول شماره (4-1): آماره هاي قابل مقايسه سن پاسخگويان 58
جدول (4-2): توصیف شرکت کنندگان بر حسب وضعیت تاهل 58
جدول (4-3): توصیف شرکت کنندگان بر حسب میزان تحصیلات 59
جدول (4-4): توصیف شرکت کنندگان بر حسب شغل 60
جدول (4-5): توصیف شرکت کنندگان بر حسب سال تحصیلی 61
جدول (4-6): توصیف شرکت کنندگان بر حسب رشته تحصیلی 62
جدول شماره (4-7) : آمارههاي قابل مقايسه سابقه مصرف سیگار پاسخگويان 63
جدول (4-8): میانگین و انحراف استاندارد وابستگی به سیگار در کل شرکت کنندگان 63
جدول (4-9): میانگین و انحراف استاندارد تکانشگری و ابعاد آن در کل شرکت کنندگان 63
جدول (4-10): میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی پرهیز از سیگار و ابعاد آن در کل شرکت کنندگان 64
جدول (4-11): میانگین و انحراف استاندارد نگرش به سیگار و ابعاد آن در کل شرکت کنندگان 65
جدول (4-12): میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای شخصیتی در کل شرکت کنندگان 65
جدول (4-13): ماتريس ضرايب همبستگي وابستگی به سیگار با مولفه های ویژگیهای شخصیتی 66
جدول (4-14): ماتريس ضرايب همبستگي وابستگی به سیگار با مولفه های تکانشگری 67
جدول (4-15): ماتريس ضرايب همبستگي وابستگی به سیگار با مولفه های نگرش به سیگار 67
جدول (4-16): ماتريس ضرايب همبستگي وابستگی به سیگار با مولفه های خودکارآمدی پرهیز از سیگار 68
جدول (4-17): ضرايب استاندارد تحليل رگرسيون 69
جدول (4-18): ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق با سن دانشجویان 70
جدول (4-19): ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق با سابقه مصرف سیگار 70
جدول (4-20):ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق با سابقه مصرف مواد 71
جدول شماره (4-21): مقايسه ميانگين وابستگی به سیگار برحسب وضعیت تاهل 72
جدول (4-22): نتایج آزمون Fجهت مقایسه وابستگی به سیگار برحسب رشته تحصیلی 72
جدول (4-23): نتایج آزمون F جهت مقایسه وابستگی به سیگار برحسب سال تحصیلی 73
جدول (4-24): نتایج آزمون Fجهت مقایسه وابستگی به سیگار برحسب شغل 73

 

فهرست شکل ها

نمودار(4-1): توصیف و ضعیت تاهل پاسخگویان 59
نمودار(4-2): توصیف تحصیلات پاسخگویان 60
نمودار(4-3): توصیف شغل پاسخگویان 61

 

 

 

 

چکیده

امروزه مصرف سیگار به عنوان دروازه ورود به مصرف مواد و رفتار های پرخطر دیگر در نظر گرفته شده است. هدف از انجام این پژوهش، پیش بینی وابستگی به سیگار براساس ویژگیهای شخصیتی، تکانشگری، نگرش به سیگار و خود کار آمدی پرهیز از سیگار در دانشجویان پسر بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پسر دانشگاه های شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی 97-1396 بود. با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، نمونه 274 دانشجوی تعیین شد که از 3 دانشگاه (پیام نور، آزاد اسلامی و علمی و کاربردی) شهرستان آران ¬و بیدگل به صورت روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه وابستگی به سیگار فاگستروم، پرسشنامه خود کارآمدی پرهیز از سیگار ابراهیمی و همکاران(1393)، پرسشنامه نگرش شور و همکاران (2000) ، تكانشگري بارت (2004) و ویژگی هاي شخصیت نئو پاسخ دادند. داده¬ها با استفاده از SPSS 16 و از طریق آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ویژگیهای شخصیتی و نگرش به سیگار با وابستگی به سیگار رابطه نداشته است. همچنین بین خودکارآمدی پرهیز ازسیگار با وابستگی به سیگار رابطه معنادار وجود نداشت. اما بین تکانشگری با وابستگی به سیگار رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد ویژگی های شخصیتی و شناختی افراد، پیش بینی کننده مصرف سیگار در آنها نیست و احتمالا عوامل محیطی و موقعیتی رابطه بیشتری با این مشکل داشته باشد.
کلمات کلیدی: وابستگی به سیگار، نگرش ، خودکارآمدی پرهیز ازسیگار، تکانشگری، ویژگی های شخصیتی،

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه، عوامل تعيين کننده سلامت از مسائل زیستي فراتر رفته و به دو قلمرو فردی و اجتماعي گسترش یافته اند )فاضلي، 1998). استعمال دخانيات از جمله مشكلات همه جانبه بشر متمدن امروز است كه پا را از عرصه زندگي فردي و خانوادگي فراتر نهاده و فضاي گروه ها ،طبقات ، فرهنگ ها و جغرافيايي خاص را درنورديده و به عنوان يك گرفتاري جهانگير و مهلك ،تمامي ابعاد حيات ساكنان كره خاكي را كم و بيش به اشكال مختلف متأثرگردانيده است و همچون دشمني درخانه انسان متمدن به آسيب رساني عميق و مداوم و نيز كشتار بي صداي آحاد بشر پرداخته است. لذا مزاياي بالقوه اي كه از توقف استعمال دخانيات ناشي مي شود می تواند آن را درسطح اهميت كلرزني آب و مايه كوبي عليه بيماري هاي مهلك قرار دهد (کانینگ هام ، 1996).
در حال حاضر دركل جهان حدود يك ميليارد سيگاري وجود دارد كه برآورد شده است تا سال 2030 ، يك ميليارد نفر ديگر از بزرگسالان از سنین جوانتر شروع به كشيدن سيگار خواهند كرد. 47% مردان و 12% زنان درجهان سيگار می کشند. تخمین جهانی مصرف سیگار در میان دانشجویان 9.5% می باشد (وارن،2007) و سرانه مصرف سيگار را براي افراد 15 سال و بالاتر در ايران 930 نخ در سال برآورده كرده است (شریفی راد و همکاران،2007).
چنانکه مصرف سيگار )از محصولات تنباکو (به عنوان یکي از بزرگترین تهدید کننده های سلامت انسان،غم انگيزترین تراژدی های زیستي و رواني اجتماعي رابه وجود مي آورد (رمضاني و همکاران،1391).
مصرف دخانیات یکی از مهمترین فاکتورهای خطر ساز در بیماریهای مزمنی از جمله بیماریهای قلبی عروقی، تنفسی، سرطان و سکته مغزی می باشد) هانل و همکاران،2006). جديدترين گزارش منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهاني در سال2012 نشان مي دهد كه بار مرگ و مير منتسب به مصرف دخانيات هنوز بالا و نيز رو به ازدياد است و پیش بینی ها حاکی از آن می باشد که مرگ و میر حاصل از مصرف دخانیات تا سال 2030به 3/8 میلیون نفر افزایش خواهد یافت (مترز ،2006).
سیگار اعتیاد آور است و رهایی از اعتیاد حاصل از آن دشوار است . همین امر دلالت بر اهمیت موضوع حذف یا کاهش این معضل جهانی دارد (ضیایی و همکاران،1380). تولید انبوه سیگار و تبلبیغات گسترده ، موجب افزایش شدید مصرف آن در دهه های گذشته شده است . سیگار کشیدن به عنوان مهمترین مشکل بهداشتی قابل پیشگیری اکثر کشورهای جهان به شمار می رود (نظری ،1380).

 

1-2- بیان مساله

امروزه، مصرف دخانيات (محصولات تنباكو)، يكي از بزرگترين تهديد كننده هاي سلامت بشر، در دنيا به حساب مي آيد. به طور كلي مصرف دخانيات ، در كشورهاي كم درآمد رشد فزاينده و در كشورهاي پيشرفته روند رو به كاهش داشته است. بنا به گزارش سازمان جهاني بهداشت مصرف دخانيات سالانه، به طور متوسط منجر به مرگ 5/4 ميليون انسان در جهان ميشود (نوری زاده،1387) .آمارها نشان مي دهد، مصرف دخانيات در قرن بيستم و يكم به يك بيليون برسد. در مجموع دخانيات موجب مرگ بيش از نيمي از مصرف كنندگان آن مي شود. وابستگي به محصولات تنباكو از جمله سيگار همانند وابستگي ساير مواد اعتياد آور، تدريجي، مزمن و خطر ناك است، عوارض جدي بسياري دارد،قطع آن با علايم ترك همراه است و دروازه اعتياد محسوب مي شود، با اين حال در بيشتر جوامع ممنوعيتي براي مصرف آن وجود ندارد و برخي كشورها تنها به منع تبليغات و ايجاد محدوديت سني جهت خريد و يا منع مصرف آن در مكان هاي خاص بسنده كرده اند، در حال حاضر رايج ترين شيوه مصرف دخانيات در كشور ما سيگار و قليان است (نوری زاده،1387). مطالعات مختلف نشان داده اند که شیوع مصرف سیگار در هر دو جنس و به خصوص در افراد جوان در حال افزایش است (رملیو و همکاران،2005).
تاکنون مطالعات متعددي درباره میزان شیوع مصرف سیگار در دانشجویان انجام و نتایج متفاوتی نیز گزارش شده است. این میزان در مطالعات قدسی و همکاران (2012) و رضاخانی مقدم و همکاران (2012) 23درصد و در مطالعات شجاع و همکاران (2010) 2/6 درصد گزارش گردیده است (به نقل از پناهی و همکاران، 1395). در مطالعه انجام شده در هندوستان نیز، 29 درصد از دانشجویان غیرپزشکی و 18 درصد از دانشجویان پزشکی سیگار مصرف میکردند. در همین راستا، میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به پیامدهاي مصرف سیگار به عنوان تعیین کننده هاي مهم رفتار درمطالعات مختلف، متفاوت بیان شده است. نتایج مطالعه انجام شده در هندوستان نشان داد که تمامی دانشجویان از مضرات سیگار آگاه بودند؛ اما نگرش مطلوبی نسبت به پیامدهاي مصرف آن نداشتند (شاه و همکاران،2005). نتایج مطالعه فیاض بخش و همکاران نیز نشان داد که دانشجویان ایرانی در مقایسه با دانشجویان آمریکایی و چینی، نگرش مطلوبتري در خصوص عدم مصر ف سیگار داشتند؛ اما آگاهی آنها در این زمینه از دانشجویان آمریکایی کمتر و از دانشجویان چینی بیشتر بود (فیاض بخش و همکاران،2010).
به نظر می رسد طیف وسیعی از عوامل همچون آثار سایکو فارماکولوژیک نیکوتین ،تاثیرات ژنتیکی و عوامل محیطی در میزان وابستگی به سیگار و مشکلات ترک آن نقش داشته باشند (سو آن و همکاران،2003؛ به نقل از رضوانفرد و همکارن،1386) و تقریباً تحقیقاتی مانند محمودی و محمدی (۱۳۹۶)، حسنی(1391)، مربوط به سوء مصرف مواد از ویژگیهاي شخصیتی به عنوان عاملی که شخص را به سوي سوء مصرف می کشاند نام برده شده است (کتابی،1387).
شخصیت از ترکیب خصوصیات و صفات متمایز تشکیل شده است که اشاره به مجموعه مشخصی از ویژگی هایی از قبیل تفکر، احساس، نگرش و رفتار دارد (مث و همکاران،2011) کاستا و مک کري شخصیت را در راستاي5 عامل اصلی شامل روان نژندي، برونگرایی، گشودگی در برابر تجربه، توافق پذیري و با وجدان بودن توصیف می کنند (کاستا و مک کری،2008). خصوصیات شخصیتی در هر انسان کاملا جنبه منحصر به فرد دارد و افراد در مجموعه صفات شخصیتی مشابه هم نیستند. ویژگی هاي شخصیتی می تواند بر واکنش هاي هیجانی و نیز ارزیابی فرد از استرس و روش هاي برخورد با آن تاثیر بسزایی داشته باشد (بال ،2004).
همسو با پیشینه مرتبط با ویژگی های زیستی شخصیتی ، مطالعات به نسبت گسترده ای نیز در مورد ارتباط بین سوء مصرف مواد با رفتارهای تکانشی انجام شده است. مطالعات انجام شده مؤید این نکته است که افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیرسیگاری میزان تکانشگری بیشتری دارند (بیکل و همکاران، 1999 ؛ میچل 1999 ؛ لیتل 2000). تکانشگری را میتوان از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار داد . در یک تعریف جامع تکانشگری را می توان به صورت ترجیح پاداش های فوری،تمایل به ماجراجویی، جست وجوی حس های نو، یافتن راه های ساده دستیابی به پاداش، عدم پشتکار و اصرار در انجام امور و همچنین زمان کوتاه واکنش فردی تبیین نمود )مک کان ، جانسون و شور ، 1994). با توجه به این تعریف آشکار است که مقادیر زیاد تکانشگری به تنهایی مفید نیست و در واقع ناکارآمد است . به طور مثال میتوان به تمایل زیاد افراد تکانشگر به تجربه داروهای روان گردان و در نهایت استفاده دایم از آنها اشاره کرد (جانسون، مالو ، کریگان و وست ، 1993).بنابر آنچه گفته شد گاه تکانشگری را معادل کاهش ارزش تعویقی تعریف می کنند، یعنی تمایل به انتخاب پاداش های کم، ولی سریع، در برابر پاداش های بزرگتر ولی دیررس(ریچاردز، زانگ ، میچل و دویت ، 1999). بنابراین فردی که در برابر تأخیر در ارضاشدن حاضر به پذیرفتن مقادیر کمتری از پاداش می شود، تکانشگرتراست (لوگو،1998). مطالعات بسیاری مؤید تمایل بیشتر افراد سیگاری (نسبت به غیرسیگاری ها) به انتخاب مقادیر کمتر ولی فوری تر پاداش می باشند (اهومورا ، تاکاهاشی و کیتامورا ، ،2005). حس جویی نیز می تواند به عنوان جنبه ای دیگر از تکانشگری در نظر گرفته شود . حس جویی نیاز به تغییر، تجربه حس های جدید، نو و پیچیده و در عین حال پذیرش خطرات احتمالی همراه تعریف می شود (زاکرمن،1979). بررسی تفاوتهای حس جویی فردی با استناد به سطوح مختلف برانگیختگی افراد قابل بحث است (زاکرمن،1969)، به گونه ای که رفتارهای حس جویانه در افرادی که نیاز به سطوح برانگیختگی بالاتری دارند باعث ایجاد حس خوشایند و همچنین حفظ توازن ذهنی آنها میشود (هارمسن و همکاران،2006). از آنجا که نیکوتین آثار تحریک کننده دارد (فیشر و همکاران،1993).تأثیر سرخوشی آور ، سیگار ابزار مناسبی جهت ارتقای حالت برانگیختگی به ویژه در افراد حس جو به شمار می رود (کارول و زاکرمن،1997). در مطالعات انجام شده، افراد سیگاری در معیارهای سنجش حس جویی از افراد غیرسیگاری امتیاز بیشتری به دست آوردند (هارمسن و همکاران، 2006).از جنبه های دیگر تکانشگری می توان به خطرپذیری اشاره نمود. خطرپذیری تمایل به انجام اموری تلقی می شود که با درجاتی از عواقب مثبت و منفی همراه است (جسر،1998). با توجه به مضرات سیگار، مصرف دخانیات را می توان درگروه رفتارهای خطرجویانه قرار داد. بررسی های انجام شده حاکی از تمایل بیشتر افراد سیگاری (نسبت به افراد غیرسیگاری) به انجام امور پر خطر می باشد (لجویز و همکاران،2003).
عامل خودكارآمدي كه خود به عنوان مفهوم اصلي بسياري از الگوها و تئوريهاي تغيير رفتار مي باشد؛ به معني باور يا اعتمادي است كه يك شخص به قابليت هايش در انجام دادن يك رفتار ويژه براي ايجاد يك پيامد خاص دارد (سهرابی و همکاران،2008) و با توجه به تحقيقات قبلي مبني بر اينكه، نوجوانان داراي خودكارآمدي پايين در مقابله با مشكلات، از مصرف مواد به عنوان يك راهبرد مقابله اي سازش يافته استفاده ميكنند و تمايل بيشتري به مصرف اين مواد دارند (بوتوین و همکاران،2003)، و همچنين راحت تر تحت تاثير الگوهاي نقش منفي قرار مي گيرند(کاکیا ،1389)؛ بنابراین یکی دیگر از متغیر هایی است که با وابستگی به سیگار رابطه دارد. نتايج يك مطالعه در دانش آموزان دبيرستاني در ايران نشان داد كه هر چه مهار تهاي خود مهارگري و احساس كنترل دروني در فرد بيشتر باشد توانايي او در امتناع قاطعانه از مصرف مواد بيشتر خواهد بود (محمد خانی و همکاران،2007) .
با توجه با اینکه مصرف سیگار ، اعتیاد به سایر مواد مخدر غیر مجاز را به همراه دارد(فاتحی ،1375) و همچنین افزايش گرايش دانشجویان به مصرف سیگار و تاثیر عوامل مختلف بر مصرف سیگار در دانشجویان؛ مطالعات اندکی در زمینه رابطه ویژگیهای شخصیتی ،تکانشگری ،نگرش و خودکارآمدی پرهیز از سیگار با وابستگی به مصرف سیگار درمیان دانشجویان انجام شده است. لذا، پژوهش حاضر به منظور تعيين رابطه ویژگیهای شخصیتی ،تکانشگری ،نگرش و خودکارآمدی پرهیز از سیگار با وابستگی به سیگار در میان دانشجویان شهرستان آران وبیدگل طراحي و اجرا شده است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

استعمال سيگار، مشروبات الكلي و ساير مواد غيرقانوني در همه سنين و در هر گروه اجتماعي و اقتصادي ظاهر ميشود و به يكي از مهمترين چالشهاي بهداشتي و رواني- اجتماعي تبديل شده كه مشكلات فردي، اجتماعي و بهداشتي بسيار شديدي برجوامع تحميل مي نمايد. نکته قابل تأمل آنکه در بسیاری از کشورهای دنیا استعمال سیگار در بین جوانان و دانشجویان دانشگاهها شیوع بیشتری دارد(ارمسترونگ و همکاران،2017) .اين به عنوان يك آسيب فرهنگي و اجتماعي، سلامت جوانان را مورد تهديد قرار ميدهد.
مصرف سيگار در بين جوانان در کشورما نیز سير صعودي نشان مي دهد(صراف زادگان ،2004) و طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی(2015) شيوع مصرف سيگار در ميان جوانان ايرانی 9/5 درصد و در بزرگسالان 9/10 درصد میباشد. .با وجود تاثيرات مضر شناخته شده اي که سيگار بر روي سلامت دارد، بسياري از جوانان دست به اين رفتار پر خطر مي زنند و متعاقباً مصرف سيگار را ادامه ميدهند. شيوع بالاي مصرف سيگار در بين جوانان خطر وابستگي به آن و عواقب منفي بر روي سلامت را در پي خواهد داشت (انصاری و همکارن،2007).
تحقیقات نشان می دهد افراد سیگاري نزدیک به دو برابر بیش از افراد غیر سیگاري در معرض ابتلا به افسردگی هستند (استوبر و دنر،2006 ؛ به نقل از کاظمی تبار، 1394) و مصرف سیگار باعث بیماریهاي مختلفی ازقبیل؛ سرطان مثانه، سرطان ریه، لوکمیا، بیماریهاي قلبی-عروقی، کاهش باروري و زخم معده می شود(کلاو و همکاران،2009).همچنین هزینه های سلامت در یک سن مشخص در حدود 40 درصد در میان مصرف کننده های سیگار بیشتر از افرادی است که سیگار نمی کشند(وایت و همکاران،2004، به نقل از نوری فشالنجی،1390).
پژوهش های انجام گرفته درباره سبب شناسی مصرف سیگار بر تعیین کننده هایی از جمله فاکتورهای هیجانی، اجتماعی، رفتاری ) کیم،2004 (، تفاوتهای جنسیتی، مصرف سیگار والدین، خلق پایین و ناامیدی )سلیکل و ارکورکامز ،2009 ( و سازه های شناختی) آسایگ ،2012 (متمرکز شده است. فاکتورهای، مرتبط با آسیب پذیری هیجانی و وضعیت روانشناختی با کاهش موفقیت آمیز مصرف سیگار، افزایش میزان مصرف و تجربه طولانی مدت عمیق ترک در هنگام قطع مصرف در ارتباط هستند) موریست و همکاران،2007 ). افزایش توجه علمی بر نقش آسیب پذیری هیجانی در رفتارهای مرتبط با مصرف سیگار بیشتر از گذشته به چشم می خورد ) براون و همکاران، 2005).
از سوی دیگر رفتارهاي تکانشی جزء مهمی از رفتارهاي روزانه ي همه ي ما را تشکیل میدهند. این رفتارها که گاه با عنوان رفتارهاي مخاطره آمیز نیز خوانده میشوند، طیف وسیعی از اعمالی را شامل میشوند که روي آنها تفکر کمی صورت گرفته، به صورت ناپخته بروز می یابند و از ریسک و خطرپذیري بالایی برخوردار هستند(فرهودی و همکاران،1392).
همچنین پژوهشگران نشان دادند كه افراد با خودكارآمدي هيجاني پايين در مواقع مواجهه با فشار همسالان و احساس درماندگي به جاي گفتگو و مذاكره و استفاده از مهارت قاطعيت، گرايش به انجام عمل دارند، خودكارآمدي هيجاني پايين ممكن است عنصر كليدي انواع رفتارهاي ضداجتماعي و نقص در تنظيم هيجانات باشد (ساداتیان، ۲۰۱۱).
نتايج پژوهش هاي طارمیان(1378) و محمدخانی(1385) نیز نشان مي دهد که داشتن نگرش مثبت يا منفي به مواد، نقش مهمي در زمان شروع مصرف مواد ايفا مي کند . در حيطه عوامل خطرساز و حفاظت کننده، داشتن نگرش مثبت به مصرف مواد از جمله عوامل خطر مهم در مصرف مواد توسط افراد است .افرادي که نگرش مثبت به مصرف دارند، بیشتر به مصرف آزمایشی مواد می پردازند. در واقع، نگرش هاي مثبت درباره ي مصرف مواد، تسهیل کننده زمان شروع مصرف مواد هستندو تحقیقاتی مانند محمودی و محمدی (۱۳۹۶)، حسنی(1391)، مربوط به سوء مصرف مواد از ویژگیهاي شخصیتی به عنوان عاملی که شخص را به سوي سوء مصرف می کشاند نام برده شده است.
بنابراین در زمينه مصرف مواد و وابستگيهاي رواني و جسماني كه مصرف مواد ايجاد ميكند و علل گرايش و چگونگي درمان آن مطالعات زيادي انجام شده است (مجيد پور و همکاران،1384). اما مطالعات در زمينه وابستگی به سيگار بر اساس ویژگیهای شخصیتی ، رفتار تکانشگری،نگرش و توانایی افراد در امتناع از مصرف سیگاركمتر به چشم ميخورد. اكثر افراد سيگاري قبل از 16 سالگي، شروع به مصرف سيگار ميكنند و عادت سيگار كشيدن به سرعت پديد مي آيد. از آنجا كه فرايندهاي وابسته به داروشناسي و رفتاري تعيين كنندة اعتياد به توتون، مشابه فرايندهايي است كه اعتياد به داروهايي نظير هروئين و كوكائين را تعيين ميكنند، بنابراين هم به دليل تأثير دارويي و هم رفتاري اكثر مصرف كنندگان سيگار از قطع آن ناتوان هستند(كان و دبلاروش،2001؛ترجمه پورافکاری،1385) و همچنین دانشجویان از آینده سازان و سرمایه های واقعی کشور هستند؛ بررسی عوامل موثر بر وابستگی آنها بر مصرف سیگار می تواند بر کشف بهتر رابطه متقابل تأثیر مشخصه های شخصیتی و رفتاری در سیگارکشیدن دانشجویان و پیش بینی میزان موفقیت دانشجویان در ترک سیگار آنان تاثیر بگذارد.

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

فهرست منابع

ابراهيمي، حليمه؛ خامسان، احمد و پاكدامن، مجيد (1393)، ساخت و اعتبار يابي مقياس خودكارآمدي پرهيز از سيگار، فصلنامه پژوهشهاي كاربردي روانشناختي، 5(3)،95-110.

ابوالقاسمي، عباس؛ پوركرد، مهدي و نريماني، محمد (1388)، ارتباط مهارتهاي اجتماعي و خودكارآمدي با گرايش به مصرف مواد در نوجوانان، مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره 16، شماره4، صص 181-188.

اتکینسون وهیلگارد (1992)، زمینه روانشناسی، تهران: انتشارات ارجمند، ۱۳۹۲.

اختیاری، حامد؛ رضوان فرد مهر ناز؛ مکری، آذرخش(1387)، تکانشگری و ابزار های گوناگون ارزیابی آن: بازبینی دید گاهها و بررسی های انجام شده ، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 3، 237-257.

ارونسون، ا .، تيموتي، د .، و اكرت، ر . م ( ۱۳۸۵)، روانشناسي اجتماعي، ترجمه افسانه شيخ الاسلام زاده .تهران : انتشارات ما و شما .

افشاری، مریم؛ باباخانی، نرگس؛ احمدی، آرمیندخت و شمس الدینی لری، سلوی. (۱۳۹۵). مقايسه ميزان حرمت خود، خودکارآمدي و خود تنظيمي در افراد وابسته به مواد افيوني، مواد محرک و افراد عادي. مجله پزشکی قانونی ایران، ۲۲(۱): ۲۲-۱۵.

افشاري، مريم ؛ باباخاني ، نرگس ؛ احمدي، آرميندخت و شمس الديني لري، سلوي(1395)، مقايسه ميزان حرمت خود، خودکارآمدي و خود تنظيمي در افراد وابسته به مواد افيوني، مواد محرک و افراد عادي،مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 22، شماره 1، صص15-22.

افشانی، علیرضا؛ خرم‌پور، یاسین و ممبینی، سجاد. (۱۳۹۳). بررسی رابطه بین دینداری و نگرش به مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه یزد. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شوشتر،  ۸(۱): ۸۰-۵۹.

 انصاری ، رضوان  خسروی، علیرضا  مختاری محمدرضا(1386) شیوع و علل گـرایش به سیـگار در دانشجـویان پزشکـی، فصل نامه کومش، جلد ۹ ،شماره ۱ ،صفحات ۲۱-۲۶

اورکی، محمد  وحسینی نسب بازکیائی، سیده معصومه (1391) مقایسه خودراهبري، نوجویی و سایر ویژگیهاي شخصیتی با بهبودي و بازگشت به مصرف مواد مخدر و سلامت روان گروهی از درمانجویان وابسته به مواد شناخت اجتماعی ، سال اول ، شماره 1.

آتش روز، بهروز؛ پاکدامن، شهلا و عسکري، علی (1387 )، ارتباط بین پنج رگه ي شخصیتی با پیشرفت تحصیلی، فصلنامه روانشناسان ایرانی، 14 ،16

 آذربایجانی، مسعود ؛ سالاری فر، محمدرضا  ؛ عباسی، اکبر ؛ کاویانی محمد و موسوی اصل، سیدمهدی  (1385) روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران :انتشارات سمت

آنها. مجله پژوهش در علوم پزشکی. ۸: ۶۷.

بهنر، ج و وانك، م ( ۱۳۸۴ )،نگرش ها و تغييرآن ها، ترجمه علي مهداد . تهران : انتشارات جنگل

پناهی، رحمن؛  رمضانخانی، علی ؛ طاووسی، محمود ؛ کوسهلو، آمینه ؛ نیکنامی، شمس الدین(1395)، بررسی ارتباط بین سواد سلامت با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان، مجله آموزش و سلامت جامعه ،دوره3،شماره4ٌ،صص38-44

ترقی جاه ، صدیقه ؛ حمدیه ، مصطفی و یعقوبی ف نرگس(1389)، عوامل پیش بینی کننده  مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاههای دولتی، پژوهش در پزشکی،دوره 34،شماره4،صص 249-256

ترقیجاه، صدیقه؛ حمدیه، مصطفی؛ یعقوبی، نرگس(1389)،عوامل پیشبینی کنندۀ مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاههای دولتی، دانشگاه علوم پزشکی بهشتی.

جاوید، محبوبه؛ محمدی، نوراله و رحیمی، چنگیز(1391) ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت، روشها و مدلهای روان شناختی ، سال دوم، شماره هشتم،صص23-34

جزایري، علیرضا ؛ رفیعی، حسین و نظر ي، محمدعلی (1381)، اصلاح نگرش دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران نسبت به اعتیاد، معتاد و موادمخد ر، طرح پژوهشی : سازمان بهزیستی کشور، معاونت امورفرهنگی و پیشگیري.

جلالي دهكردي، داريوش و آقابابايي، عزيزالله(1391)ف مقايسة تأثير رو شهاي پيشگيري از سوءمصرف مواد بر تكانشگري و راهبردهاي مقابله اي دانش آموزان پسر دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي  ،سال سيزدهم، شمارة 4،پياپي50 ، صص 5-17

چاپمن، سایمون (1374) سیگاریها چرا شروع میکنند وچرا ادامه میدهند. ترجمه: کامران روح . بهداشت جها ن ، سال دهم ، شماره اول،صص40-46

چاپمن، سایمون(1374)، سیگاریها چرا شروع میکنند وچرا ادامه میدهند. ترجمه: کامران روح . بهداشت جها ن ، سال دهم ، شماره اول،صص40-46.

حاجیان، کریم اله ؛ خیرخواه، فرزان و حبیبی، مانی(1390) فراوانی رفتارهای پرخطر سلامتی در دانشجویان دانشگاه‌های بابل طی سال 1388مجله  دانشگاه علوم پزشکی گرگان،جلد 13 شماره 2 صفحات 53-60

 حجت ، سید كاوه؛  وحیدی ، گلناز؛  حمیدی ، مهین؛  اكابری ، سیدآرش؛  كاظمی،  سرور ؛ نوروزی خلیلی ، مینا ؛ شكاری ، سمیه  و محمدی، فاطمه (1392) ،مقایسه خصوصیات شخصیتی و باورهای غیر منطقی در زنان مصرف كننده مواد مخدر سنتی و زنان مصرف كننده مواد مخدر صنعتی، دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی، شماره2

حدادی،روح اله ؛رستمی ،رضا ،رحیمی نژاد،عباس و اکبری ،سعید(1390)،اثر بخشی گروه درمانی شناختی – درمانی کنترل تکانه و متادون بر کاهش تکانشگری ،ولع مصرف و شدت اعتیاد در معتادان کراک،فصلنامه علمی سو مصرف مواد اعتیاد پژوهی،سال سوم ، شماره 10

حدادی، روح الله، فتحی ناز، حمیدرضا، کریمی، مهدی، رحیمی، محمد، اکبری،سعید، سلطانی نژاد، نفیسه، کریمی، یوسف و حسنی، داود ( 1392 )، کاربردهمزمان داروهای رسپریدون و فلوکستین همراه با رواندرمانی کنترل تکانه وتاثیر آنها بر تکانشگری و لغزش معتادان کراک، فصلنامه علمی سوء مصرف مواد اعتیاد پژوهی ،سال هفتم، شماره بیست و پنجم

حدادی،روح اله(1390)،سازه تکانشگری از منظر رویکردهای نظری : نگاه اجمالی، فصلنامه سلامت روان،سال پنجم،شماره دهم و یازدهم.

حسنی، جعفر(1391) خصوصیات شخصیتی افراد سیگاري و غیرسیگاري براساس الگوي پنج عاملی شخصیت، مجلۀ روانشناسی 63 ،سال شانزدهم، شمارة 3 .

حکمت پور، داود؛ عروجی، محمدعلی و شمسی، محسن. (۱۳۹۲). تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بر ماندگاری رفتار ترک سیگار. دانشور پزشکی، ۲۰(۴): ۴۸-۳۹.

حیدریان،علیرضا(1383)،آموزش سلامت،تهران : انتشارات زمانی

رجبی، غلامرضا (1385)، اعتبار یابی مقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگار کشیدن، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال 12،شماره 3، صص 230-235.

رحمتی، عبدالمجید (1390 )، بررسى رابطه عوامل شخصیتی و شناختی با خلاقیت مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بردسیر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رحیمیان بوگر، اسحق و قدرتی میرکوهی، مهدی. (۱۳۹۲). ترک موفق سیکار: نقش خودکارآمدی، بهوشیاری و متغیرهای جمعیتی. مجله علوم پزشگی دانشگاه مازندران، ۲۳(۱۰۳): ۶۵-۵۴.

رسول زاده طباطبایى، کاظم و عبدي، نرگس (1389 )، بررسى رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان انضباط اجتماعی با توجه به پایبندي مذهبی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعى، صص: 189-165

رشیدی، مهران؛ خرم آبادی، یداله؛ احمدی طهوری سلطانی، محسن؛ کشاورز افشار، حسین؛ جعفری،عیسی و اکبری، سالومه. (۱۳۹۶). مقایسه ی عوامل زمینه ساز مصرف سیگار و رفتارهای پرخطر در سربازان سیگاری و غیرسیگاری. مجله ی طب انتظامی، ۶(۲): ۱۴۲-۱۳۵.

رضوانفرد، مهرناز؛ اختیاری ، حامد؛ مکری، آذرخش و کاویانی، حسین(1386)، رابطه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری با میزان وابستگی نیکوتین در افراد سیگاری  ،، تازه های علوم شناختی،سال 9، شمارۀ4،33-49

رئيسي، زهرا ؛ زماني علويجه، فرشته ؛ اسدالهي، عبدالرحيم و رستم نياكان، شراره (1392) تأثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر خودكارآمدي پرهيز از مواد مخدر در نوجوانان پسر دبيرستان هاي اهواز، مجله تحقيقات نظام سلامت،ويژه نامه آموزش بهداشت

زارعی پور ،مراد علی؛ صادقی، رویا ؛صادقی طباطبایی ، سید علیرضاو سیدی،سمانه(1390) بررسي عوامل موثر بر رفتار سيگار کشيدن بر اساس مدل بزنف در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال1388، دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی، دوره نهم،شماره اول.

سهرابی، فرامرز؛ هادیان، مینا؛ دائمی، حمیدرضا؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر(1387) اثر بخشى برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد. مجله علوم رفتاری، سال دوم، شماره 3، صص 209-220.

سیام، شهره(1376) علل گرایش نوجوانان و جوانان به سیگار ، بهداشت جهان ، سال یازدهم، شماره3،صص56-57.

شاملو، سعید (1382)، مکاتب و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، تهران: انتشارات رشد، چاپ هفتم.

شریفی راد، غلامرضا ؛  هزاوه ای، محمد مهدی؛  حسن زاده، اکبر و  دانش آموز، عبدالباسط(1386)،بررسی تأثیر آموزش بهداشت براساس مدل اعتقاد بهداشتی برعملکردهای پیش‌گیری کننده از کشیدن سیگار در دانش آموزان اول دبیرستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک،جلد ۱۰ ،شماره ۱ ،صفحات ۷۹-۸۶.

شریفی راد، غلامرضا و کامران، عزیز(1386) عوامل موثر بر رفتار سیگار کشیدن براساس مدل برنف در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سال11، شماره4، صص267-271.

شریفی راد، غلامرضا؛ چرکزی، عبدالرحمان و منصوریان، مرتضی. (۱۳۹۰). دسته بندی و تحلیل دانشجویان سیگاری پسر دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان بر اساس مدل فراتئوری. مجله سلامت و بهداشت اردبیل، ۲(۱): ۵۶-۶۵.

شورای نویسندگان(1365)،نوجوانان و سیگار و مشروب،نشریه بهداشت جهان، سال دوم، شماره 4، ص 55

شولتز دوآن و شولتز سيدني آلن(1379). نظريه هاي شخصيت، ترجمه يحيي سيد محمدي. چاپ ششم، تهران: انتشارات ويرايش.

شولتز ،داون(1377).«نظریه های شخصیت» (ترجمه یحیی سید محمدی )تهران؛ نشر هما

ضیایی ، پروین ؛ حاتمی زاده، نیکتا؛ واقمی، روشنک و دولت ابادی ،شیوا (1380) بررسی میزان شیوع سیگار و سن کشیدن اولین سیگار در دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای شهرتهران  در سال تحصیلی 1377-78 ، مجله پژوهشی حکیم، شماره دوم ،صص78-83

طارمیان ، فرهاد(1380)، سومصرف مواد مخدر در نوجوانان ، چاپ اول ،تهران،انتشارات تربیت

طارمیان، فرهاد ( 1378 ). سوء مصرف مواد در نوجوانان و جوانان ،تهران: انتشارات تربیت.

طولابی، زینب؛ صمدی، سعیدو مطهری نژاد، فاطمه(1392) بررسی نقش میانجی عزت نفس و خودکارآمدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد،سال سوم،شماره 9.

عابديني، سميره؛ كمال زاده تختي، حسام الدين؛ صادقي فر، الهام و شهركي واحد، عزيز(1386)، بررسي وضعيت استعمال سيگار در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس،مجله پزشكي هرمزگان ، سال يازدهم، شماره 4، (پياپي 44)

عزیزی ابرقوئی، محسن(۱۳۸۹)، رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد

فاتحی، مهناز(1375) . ارقام و حقایقی درباره سیگار، الکل و مواد مخدر. بهداشت جهان ، سال یازدهم، شماره اول، 2-6.

فاضلي؛ عصمت(1395)، مدلیابی گرایش به مصرف سيگار براساس باورهای سلامت، نگرش ها، هنجارهای ذهنی، و تاب آوری، فصلنامه صلنامه علمي-پژوهشي پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره دهم، شماره سوم.

فتحی آشتیانی، علی (1391 )، آزمون های روانشناختی، تهران: بعثت

فخرائی، نفیسه؛ خانجانی، زینب و بدری، رحیم. (۱۳۹۲). بررسی ویژگیهای شخصیتی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت. مجله توانبخشی، ۱۴(۱): ۱۷-۸.

فرساد، حامد؛ شکر اللهی، ملک آفاق؛ دژپسند، صفورا(1388) پیشگیری از اعتیاد (مصرف سیگار و مواد مخدر)،تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ص 51

فرهودي، فرزاد ؛ رستمی ، رضا؛  رحیمی نژاد،  عباس و  امیري، محسن(1392) اثربخشی مصاحبه ي انگیزشی بر کاهش تکانشگري در بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد تحت درمان با متادون، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره هفتم، شماره سوم.

فیاض بخش ،احمد؛ شکوهی ، مصطفی و جراحی ،لیدا(1388)،بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به استعمال دخانیات، مجله دانشکده پزشکی اصفهان،سال 27،شماره103

قارلی پور قرقانی، ذبیح اله ؛هزاوه ئی، سیدمحمدمهدي؛ شریفی، محمدحسین و نظري، مهین (1389)، بررسی وضعیت مصرف سیگار با بکارگیري مدل فرایند موازي توسعه یافته در بین دانش آموزان پسرراهنمایی شهر شیراز، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم بهداشتی ،سال 2، شماره 3.

قمري گیوي ، حسین و مجرد، آرزو. (1395).  پیش بینی گرایش به اعتیاد با استفاده از سبک دلبستگی و تکانشگري، مجله سلامت و مراقبت، سال هیجدهم، شماره اول.

کاظمی تبار، مریم(1394)،هنجاریابی نسخه کوتاه شده مقیاس وابستگی به سیگار (QSU-12) در بین دانشجویان، پایاین نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه تهرارن، پردیس فارابی

کاکیا، لیدا(1389)، اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیری در دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران  ، يافته – 1389 – دوره : 12 – شماره : 3 – صفحه:31 -36.

کامران، عزیز و شرقی، افشان. (۱۳۸۸). عوامل ایجادکننده ی هنجارهای موثر بر رفتار کشیدن سیگار در دانشجویان. مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل، ۱۱: ۲۲-۱۷.

کاملی ، دینا ؛حجت ، سید کاوه ؛ جاجرمی ،محمود؛  عابدي، عبدالعلی و  کاملی، طیبه(1392). مقایسه مولفه هاي شخصیتی و راهبردهاي مقابله اي در مردان مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر و افراد غیر معتاد، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، (4)5؛ 813-819

کتابی، صمیمه(1387)، بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان به مواد مخدر با استفاده از دو نظام شخصیتی کلونینجر و آیزنگ، فصلنامه علمی سوء مصرف مواد، سال دوم،45-54.

كان، ودی و دوبلاش، جکی(2001)، الكل، دارو و وابستگي (اعتياد)، ترجمه : نصرت الله پورافكاري، 1385،تبريز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز.

كريمي، يوسف (۱۳۸۵ ) ،روانشناسي اجتماعي  نظريه ها،مفاهيم و كاربردها .تهران: نشر ارسباران

كريمي، يوسف (۱۳۷۹) ، نگرش و تغيير نگر ش تهران: موسسه نشر ويرايش .

کندری،مجید(1381)، مقایسه باورهای خودکارآمدی دانش آموزان پسر پایه دوم مقطع متوسطه شاخه های نظری و فنی وحرفه ای شهر تهران »، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

گنجی، حمزه؛ رهنمایی نمین، مریم و پاشاشریفی، حسن. (۱۳۹۳). پیش بینی گرایش نوجوانا به اعتیاد براساس ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری به منظور ارائه ی مدلی برای پیشگیری.

گواری، فاطمه ؛ محمد علیزاده، سکینه ؛ رمضانی، طاهره ؛ ریانی مسعود وبهرامپور ،محمدرضا(1383).نگرش دانشجویان پسر دانشگاههای شهر کرمان نسبت به سیگار، اندیشه و رفتار،سال دهم، شماره 1و2،صص59-67.

لکرون، لسلي م ( 1368 ). ترک سيگار با هيپنوتيزم . ترجمه : دکترسيد رضا جماليان، چاپ اول، تهران: انتشارات کيهان.

مجيد پور، علي؛ حميد زاده اربابي، يوسف؛ عباس قلي زاده ، ناطق   و صالحي  اسـماعيل(1384)، ميـزان شـيوع وعلـل گـرايش بـه مصـرف سيگاردردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ،دوره 5 ،شماره 3 ،صفحه 270–266

مجيدپور، علي ؛حميدزاده اربابي، يوسف؛ عباس قلي زاده، ناطق وصالحي، اسماعيل(1384)، ميزان شيوع و علل گرايش به مصرف سيگار در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، 5(17)،271-266.

محمد خاني، شهرام؛ جزايري، علي رضا؛ محمد خاني، پروانه؛ رفيعي، حسن و قاضي طباطبايي، محمود (1386)،بررسي اثر مستقيم و غير مستقيم بازخورد نسبت به مصرف مواد، كانون كنترل و توانايي هاي فردي و اجتماعي بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر. فصلنامه روا نشناسي معاصر، 2(1)،3-12

محمدخانی، شهرام(1385) ،مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر آموزش مهارتهاي زندگی بر عوامل میانجی مصرف مواد. پایان نامه دکتري روان شناسی بالینی، چاپ نشده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

محمدخاني، شهرام  و رضايي، جمالويي حسن (1395) رابطه ي مصرف سيگار و قليان با عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي نوجوانان، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره22،شماره2.

محمودی، شیما و محمدی، کورش. (۱۳۹۶). بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي، هيجان خواهي و سبك هاي مقابله با آمادگي به اعتياد در دانش آموزان شهر بندرعباس. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، ۲(۲۰): ۱۴۰-۱۱۳.

مرادی ، مریم؛ جعفری، سید ابراهیم و عابد، محمدرضا (1384) شادمانی و شخصیت: بررسی مروری، تازههای علوم شناختی، سال 7 ،شمارۀ 2 .

مژدهی ،محمدرضا(1382)، مقایسه باورهای خودکارآمدی دانش آموزان پسر شاخه نظری ،فنی حرفه ای وکارودانش، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی

معظمی، شهلا، (1388)، بزهکاری کودکان و نوجوانان، تهران: دادگستر.

مكارم، سپيده  و زنجاني، زهرا (1392)، رابطه دينداري فرد، خانواده و اعتقاد به پيامدهاي مصرف مواد با ميزان مصرف مواد مخدر فصلنامه اعتياد پژوهي سوءمصرف مواد،سال هفتم، شماره بيست و هشتم.

منتظری، محمدصادق؛ مکوند حسینی، شاهرخ؛ صباحی، ایمان له و صباحی، پرویز. (۱۳۹۶). اثربخشي مداخله درماني اصالح سوگيريهاي شناختي ((CBM بر ترک سیگار. مجله دستاوردهای شناختی، ۴(۲): ۲۲-۱.

منصور، محمود (1380 )، ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

منصوری، امیر و بذرافشان، محمدرفیع. (۱۳۹۰). شيوع مصرف و نگرش در مورد مصرف مواد مخدر و دخانيات در بين دانشجويان پسر. مجله علوم تحقیقات پزشکی زاهدان، ۱۳(۱): ۵۹.

موسوی، سیدغفور. (۱۳۸۲). ارتباه استعمال سیگار و سایر مواد مخدر در دانش آموزان و دانشجویان با والدین

موسوي، اکرم سادات(1388) مقایسه سبکهاي دلبستگی و مقابله اي در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد غیر مبتلا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

نظری ، علی اکبر (1380)،بررسی وضعیت استعمال سیگار در بین دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان در سال 1378، فصلنامه طب و تزکیه ، شماره 42: صص32-38.

نوراني پور، رحمت اله(1384)، بررسي علل اعتياد به مواد تغيير دهندة خلق و رفتار و روشهاي مؤثر و كارآمد مشاورة اعتياد. فصلنامة سوء مصرف مواد،2(6).

نوری زاده، مریم(1387)، آشنایی با عوارض مصرف سیگار و دخانیات، انتشارات دانشگاه تهران.

نوری فشالنجی، فاطمه(1390)،ساختار ابعادی نشانگان وابستگی به سیگار و رابطه شدت وابستگی با ابعاد شخصیت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه روانشناسی بالینی.

وطن خواه ، حمید رضا و ابوالقاسمی ، شهنام(1388)،روان شناسی شخصیت ، تهران: احسن.

هيوتسون، م و اشتروبه، و . ( …. ). مقدمه اي بر ر وانشناسي اجتماعي از منظر اروپائيا ن، ترجمه جواد اژه اي و همكاران . تهران : نشر سمپاد .

Abdolftouh ،M. A. ،Abdolaziz ،M. ،Badawi ،I. ،&Alakija، W. (1997). Smoking intervention programme for male secondary school students in south western Saudi Arabia. Eastrn Mediterranean Health Journal، 3، 90-99

Abu-Arab M. & Hashem E. (1995)، “Some Personality correlates in a group of drug addicts”، Personality and Individual Differences; 19(5):569-653.

American College of Physicians Health and Public Policy Committee (1985). Methods for stopping cigarette smoking. Annals of Internal Medicine، 105،281-291.،

Anokhin، A. P.، & Golosheykin، S. (2014). No-Go P3، a heritable neural marker of inhibitory control، prospectively predicts regular smoking in adolescents. International Journal of Psychophysiology، 94(2)، 181.

Armstrong GW، Veronese G، George PF، Montroni I، Ugolini G(2017). Assessment of tobacco habits، attitudes، and education among medical students in the united states and italy: a cross-sectional survey. J Prev Med Public Health;50(3):177-87

Ashare، R. L.، & Hawk، L. W.، Jr. (2012). Effects of smoking abstinence on impulsive behavior among smokers high and low in ADHD-like symptoms. Psychopharmacology (Berl)، 219(2)، 537-547.

Ashare، R. L.، Falcone، M.، & Lerman، C. (2014). Cognitive function during nicotine withdrawal: Implications for nicotine dependence treatment. Neuropharmacology، 76 Pt B، 581-591. doi: 10.1016/j.neuropharm.2013.04.034

Ashare، R.، Strasser، A. A.، Wileyto، E. P.، Cuevas، J.، & Audrain-McGovern، J(2014). Cognitive deficits specific to depression-prone smokers during abstinence. Experimental and clinical psychopharmachology، 22 (4)، 323-331.

Assayag، Y. Bernstein.A. Zvolensky،M. Steeves،D. Stewart،S.(2012). Nature and Role of Change in Anxiety Sensitivity During NRT-Aided Cognitive- Behavioral Smoking Cessation Treatment. Journal Cognitive Behaviour Therapy . 41، 1. 51–62

Azjen، R.(1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes، 50، 179-211. Azjen، R.، & Fishbein، M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs، NJ: Prentice-Hall.

Badr، H.E.، & Moody، P. M. (2005). Self-Efficacy: A Predicator for Smoking Cessation Contemplators in Kuwaiti Adults. International Journal of Behavioral Medicine، 4،273-277

Ball S(2004)، Personality traits، disorders and substance abuse، On the psychobiology of personality: essays in honor of Marvin Zuckerman:203-22

Bagozzi، R. P.، & Baumgartner، J. (1989). An investigation into role of intentions as mediators of the attitude behavior relationship. Journal of Economic Psychology، 10، 35-63.

Barker-Collo.،S.L.،(2007) Depression and anxiety 3 months post stroke: Prevalence and correlates، Archives of Clinical Neuropsychology 22، 519–531

Barry، K. L.، Fleming، M. F.، Manwell، L. B،. & Copeland، L. A. (1997). Conduct disorder and antisocial personality in adult primary care patients. Journal of Family Practice، 45، 151-158.

Bechara، A.، (2003). Risky business: emotion، decision- making، and addiction. Journal of Gambling Studies 19، 23–51

Bandura A(1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Worth.

Beyrami، M.، & Mohammadpour، V.(2010).Investigation comparative parenting styles & family relation models in the addicted people and the normal people. Collections articles selected in the Este Azarbaijan state. (Persian)

Bickel، W. K.، Odum، A. L.، & Madden، G. J. (1999). Impulsivity and cigarette smoking: Delay discounting in current، never، and ex-smokers. Psychopharmacology (Berl)، 146، 447-454.

Billieux، J.، Van der Linden، M.، & Grazia، C. (2007). Which dimensions of impulsivity are related to cigarette craving? Addictive Behaviors، 32، 1189-1199.

Boardman، T.، Catley، D.، Mayo، M. S.، & Alhuwalia، J. S. (2005). Self-Efficacy and Motivation to Quit During Participation in a Smoking Cessation Program. International Journal of Behavioral Medicine، 4، 266-272

Bobova،،L.، Finn،P.R.، Rickert،M.E.، and Lucas، J.(2009) “Disinhibitory Psychopathology and Delay Discounting in Alcohol Dependence: Personality and Cognitive Correlates”journal of Clinical 17(1): 51–61..

Bolla K، Ernst M، Kiehl K، Mouratidis M، Eldreth D، Contoreggi C، et al(2004). Prefrontal cortical dysfunction in abstinent cocaine abusers. J Neuropsychiatry Clin Neurosci.; 16(4): 456-64..

Botvin GJ(2000). Preventing drug abuse in schools: social and competence enhancement approaches targeting individual-level etiological factors. Addictive Behaviors; 25: 887–97.

Botvin GJ، Griffin KW، Paul E، Macaulary A. P.(2003) Preventing tobacco and alcohol use among elementary school students through Life Skills Training. Jou chil Adole Subs Abu; 12(4): 1-15.

Boutelle، Kerri N.، Kuckertz، Jennie M.، Carlson، Jordan، & Amir، Nader(2014) A pilot study evaluating a one-session attention modification training to decrease overeating in obese children. Appetite، 76، 180-185.

Brewer، D.D.، Catalano، R.F.، Haggerty، K.، Gainey، R.R.، Fleming، C.B. (1998). RESEARCH REPORT: A meta- analysis of predictors of continued drug use during and after treatment for opiate addictio. 93(1): 73-92.

Brooner RK، Schmidt Jr CW، Herbst JH(2002)، Personality trait characteristics of opioid abusers with and without comorbid personality disorders .

Brown، R. A.، Lejuez، C. W.، Kahler، C. W.، Strong، D. R.، & Zvolensky، M. J. (2005). Early lapse following smoking cessation: Relationship to negative affect and distress tolerance. Journal Clinical Psychology Review، 25، 713–733.

Burgess E D،(2004) Santucci M E. Health risk behavior assessment :Nutrition ،Weight and tobacco use in urban seventh-grade class. PHN;21(2):128-135

Burt، R. D.، Dinh، K. T.، Peterson، A. V.، Jr.، & Sarason، I. G. (2000). Predicting adolescent smoking: A prospective study of personality variables. Preventive Medicine، 30 (2)، 115-125.

Carrol، E. N.، & Zuckerman، M. (1997). Psychopathology and sensation seeking in “downers”،”speeders”، and “trippers”: A study of the relationship between personality and drug choice. International Journal of the Addictions، 122، 591-601.

Carter JA، Herbst JH، Stoller KB، King VL، Kidorf MS، Costa Jr PT، “et al”(2001)، Shortterm stability of NEO–PI–R personality trait scores in opioid-dependent outpatients، Psychology of Addictive Behaviors،15(3).

Celikel . F، Celikel.S، Erkorkmaz.U(2009) Smoking Determinants in Turkish University Students. International Journal of Environmental Research and Public Health، 4601،2248-2257

Chang، F. et al. (2001).The impact of the 2009 Taiwan Tobacco Hazards Prevention Act for smoking cessation. Addiction، 309(3).

Charkazi A، Sharifirad GR،Zafarzadeh A، Shahnazi H، Mansourian M،Shaheryari A، et al.(2016) Age at Smoking Onset، Nicotine Dependence And Their Association With Smoking Temptation Among Smokers. Bulletin of Environment، Pharmacology and Life Sciences;5(5);8-13.

Clave A K M، Dube S R، Strine T W، Mokdad A H،(2009). Associations between healthrelated quality of life and smoking status among a large sample of U.S. adults. Preventive Medicine. 48 ،: 173–179

Clerkin، E. M.، Magee، J. C.، Wells، T. T.، Beard، C.، & Barnett، N. P.(2016) Randomized controlled trial of attention bias modification in a racially diverse، socially anxious، alcohol dependent sample. Behaviour Research and Therapy، 87، 58-69

Conner، B.T.، Hellemann، G.S.، Ritchie، T.L.، Noble، E.P. (2010). Genetic، personality، and environmental predictors of drug use in adolescents. Journal of Substance Abuse Treatment، 38(2): 178-190.

Copeland، A.، & Branden، T. H. (2000). Testing the causal role of the expectancies in smoking motivation and behavior. Journal of Addictive Behaviors،25 (V)، 3، 445-449

Costa PT، McCrae RR(2008)، The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R)، The SAGE handbook of personality theory and assessment;2:179-98

Costa، P. T. & Mccrae، R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice :The NEO personality inventory Psychological assessment، journal of conculin and clinical psychology. 1، Pp: 5 – 13.

Cunning ham،Rob،smoke&mirrorsL the conadian tobacco war،International Development Research 1996، Ottawa،canada Math S. B.، Murthy P.، Parthasarthy R.، Kumar C. N. & Madhusudhan S، (2011)، Minds Imprisoned: Mental Health Care in Prisons، Publication، Bangalore: National Institute of Mental Health Neuro Sciences

Cyders، M.A.، & Smith، G.T. (2008). Clarifying the role of personality dispositions in risk for increased gamblin behavior. Personality and Individual Differences، 45، 503-508.

Darke، S.، Kaye، S.، Blatt، T.، Finlay-Jones، R. (1996). Anti-socil personality disorder and response to methadone maintenance treatment. Drug and Alcohol Review، 15(3): 271-276.

Day، Anne M.، Kahler، Christopher W.، Metrik، Jane، Spillane، Nichea S.، Tidey، Jennifer W.، & Rohsenow، Damaris J. (2015). Working Memory Moderates the Association Between Smoking Urge and Smoking Lapse Behavior After Alcohol Administration in a Laboratory Analogue Task. Nicotine & Tobacco Research، 17(9)، 1173-1177.

DiClemente CC، Hughes SO(1990). Stages of change profiles in outpatient alcoholism treatment. J of Subst Abuse;; 2: 35 – 217

Dinn، W. M.، Aycicegi، A.، & Harris، C. L. (2004). Cigarette smoking in a student sample. Neurocognitive and Clinical Correlates، 29(1)، 107-126

Dolan SL، Martin RA، Rohsenow DJ(2008). Self-efficacy for cocaine abstinence: pretreatment correlates and relationship to outcomes. Addict Behav; 33(5): 675-88

Doran، N.، Cook، J.، McChargue، D.، & Spring، B. (2009). Impulsivity and cigarette craving: Differences across subtypes. Psychopharmacology، 207، 365-373

Eagly، A. H.، & Chaiken، S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. Social Cognition، 25(5)، 582602

Eberl، C.، Wiers، R. W.، Pawelczack، S.، Rinck، M.، Becker، E. S. Lindenmeyer، J. (2013). Approach bias modification in alcohol dependence: do clinical effects replicate and for whom does it work best? Developmental Cognitive Neuroscience، 4، 38-51..

Epstein JA، Griffin KW، & Botvin GJ(2000). A Model of Smoking among Inner-City Adolescents: The Role of Personal Competence and Perceived Social Benefits of Smoking. Prev Med; 31: 107–14.

Epstien، J.A.، Botvin، G.J.، Diaz، T.، Willams، C.، & Griffin، K. (2000). Aggression، victimization، and problem behavior among inner-city minority adolescent. Journal of Child and Adolescent Substance Abuse، 9، 51-66

Evenden، J.، A.(1999).“Varieties of impulsivity”. Psychopharmacology، 146: 348-361

Eysench، H.J. (1997). Addiction، personality and motivation. Human psychopharmacology- Clinical and Experimental، 12: 79-88.

Fazeli، E. (1998). Psychosocial predictors of substance use among young people in two cultures.A dissertation، Wollongong university، Australia

Fisher، E. B.، Lichtenstein، E.، & Haire-Joshu، D. (1993). Multiple determinants of tobacco use and cessation. In C. T. Orleans & J. Slade (Eds.)، Nicotine addiction: Principles and management (pp. 59-88). New York: Oxford University Press

Fontain،R.G.،(2008) Social information processing، subtypes of violence، and a progressive construction of culpability and punishment in juvenile justice، Journal of Law and Psychiatry 31 ، 136–149

Forgays، D. G.، Forgays، D. K.، Wrzesniewski، K.، & Bonaiuto، P. (1993). Personality dimensions and cigarette smoking behavior in Polish and U.S. adolescents. Psychology and Health، 8، 257-268

Fowles DC. Electro dermal hypo reactivity and antisocial behavior: does anxiety mediate the relationship? Journal of Affective Disorders. 2000; 61(2، 3): 177-189.

Gilbert، D. G.، & Gilbert، B. O. (1995). Personality psychopathology and nicotine response as mediators of the genetics of smoking. Behavior Genetics، 25، 133-147

Glautier، S. (2004). Measures and models of nicotine dependence: Positive reinforcement. Addiction، 99(Suppl. 1)، 30-50.

Goldberg، L. R. (1999). A. alternative description of factor structure .Journal of personality and social psychology personality The Bi – Five in Higher Education، l51،56 – 72.

Gottlieb JD، Pryzgoda J، Neal A، Schuldberg D(2005). Generalization of skills through the addition of individualized coaching: Development and evaluation of a social skills training program in a rural setting. Cognitive and Behavioral Practice; 12(3): 324-37

Gullo، M.J.، Dawe،SH،(2008) Impulsivity and adolescent substance use: Rashly dismissed as ‘‘all-bad’’? Neuroscience and Biobehavioral Reviews 32 ،1507–1518

Gwaltney، C. H.، Shiffman، S.، & Norman، G. J. (2001). Does Smoking Abstinence Self- Efficacy Vary Across Situation? Identifying Context-Specificity Within the Relapse Situation Efficacy Questionnaire. Journal of Consulting and Clinical Psychology، 69، 516-627.

Haenle MM، Brockmann OS، Kron M، Bertling U، Mason AR، Steinbach G، et al.(2006) Overweight، physical activity، tobacco and alcohol consumption in a cross-sectional random sample of German adults. Journal BMC Public Health.; 6،233.246

Harmsen، H.، Bischof، G.، Brooks، A.، Hohagen، F.، & Rumpf، J. (2006). The relationship between impaired decision–making، sensation seeking and readiness to change in cigarette smokers. Addictive Behaviors، 31، 581-592.

Hazavehei SMM، Sharifirad Gh، Kargar M.(2008) The comparison of educational intervention effect using BASNEF and classic models on improving assertion skill level. S J Res Health Sci; 8(1): 1 (14)

Hill،D.،& Borland،R.(1991).Adult’s accounts of onset of regular smoking influences of school، work، and other settings. Public Health Report،6،181-185.

Hocken،P.، Shaughnessy، V.،& Pihl،R.،(2003).” Executive Cognitive Functioning and Aggression: Is It an Issue of Impulsivity? Aggressive behavior، V 29، pp 15–30

Hofmann، W.، Friese، M.، & Wiers، R. W. (2008). Impulsive versus reflective influences on health behavior: a theoretical framework and empirical review. Health Psychology Review، 2 (2)، 111-137.

Huang CL،Lin HH،Wang HH.(2008)Evaluating screening performances of the fagerstrom tolerance questionnaire، the fagestrom test for nicotine dependence and the heavy smoking index among Taiwanese male smoker.Journal of Clinical Nursing;17 (7):884-890.

Hughes JR. Nicotine related disorders. In: Sadock B، Sadock V. (editors)(2005). Comprehensive text book of psychiatry. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Willams and Wilkins; 1257-65.

Hughes، J. R.، & Naud، Sh. (2016). Perceived role of motivation and self-efficacy in smoking cessation: A secondary data analysis. Addictive Behaviors، 61، 58-61.

Hymowitz N، Cummings KM، Hyland A، Lynn WR، Pechacek TF، Hartwell TD. (1997). Predictors of smoking cessation in a cohort of adult smokers followed for five years. Tobacco Control 1997; 6(suppl 2)، S57

Jackson، C. J. (2002). Mapping Gray_s model of personality onto the Eysenck personality profiler (EPP).

Jackson،C.J.، Smillie،L.D،(2004) Appetitive motivation predicts the majority of personality and an ability measure: a comparison of BAS measures and a re-evaluation of the importance of RST، Personality and Individual Differences 36 ، 1627–1636

Jaff، A. (2005). Durg use and aggression: The effect of rumination and other person related variables. Long Beach، CA: California State University

Jessor، R. (1998). New perspectives on adolescent risk behavior. In R. Jesser (Ed.)، New perspectives on adolescent risk behavior (pp. 1-10). New York: Cambridge University Press.

Johnson، W. L.، Malow، R. M.، Corrigan S. A.، & West، J. A. (1993). Impulsive behavior and substance abuse. In W. G. McCown، J. L. Johnson & M. B. Shure (Eds). The impulsive client: Theory، research and treatment (pp. 225-246). Washington DC: American Psychological Association

Karimy M، Niknami Sh، Hidarnia AR، HajizadehI Ib(2012). Intention to start cigarette smoking among Iranian male adolescents: usefulness of an extended version of the theory of planned behavior. Heart Asia     ; 2:120-124

Kelli W. Taylor، Wendy Kliewe(2006) Violence Exposure and Early Adolescent Alcohol Use: An Exploratory Study of Family Risk and Protective Factors Journal of Child and Family Studies، 15(2)، 201-215.

Kessler RC، Chiu WT، Demler O، Merikangas KR، Walters EE(2005)، Prevalence، severity and comorbidity of 12-month DSMIV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry; 62(6): 617-27.

Khuder S A، Dayal HH،Mutgi AB. (1999)Age at smoking onset and its effect on smoking cessation. Addictive Behaviors; 24(5): 673-677.

Kim Y. Ho(2006).Adolescents’ smoking behavior and its relationships with psychological constructs based on transtheoretical model:A cross-sectional survey. International Journal of Nursing Studies 43 ، 439–446.

Kim، Y.H.(2004) Psychological constructs to predicting smoking behavior among Korean secondary school students. Prev. Med، 38، 620-627.

Kosmidou، E. et al. (2001). Smoking attitudes among adolescents. Journal of social behavior and health science، 2(3): 11-90.

Kotov R، Gamez W، Schmidt F، Watson D(2010)، Linking “big” personality traits to anxiety، depressive and substance use disorders: A meta-analysis. Psychological bulletin; 136(5):768

Kozhevnikov، M.،(2007) Cognitive Styles in the Context of Modern Psychology: Toward an Integrated Framework of Cognitive Style، Psychological Bulletin، V. 133، N. 3، p464–481

Lawarance، L. (1989). Validation of a Self-Efficacy Scale to Predict Adolescent Smoking. Health Education Research، 14، 351-360.

Lejuez، C. W.، Aklin، W. M.، Jones، H. A.، Richards، J. B.، Strong، D. R.، Kahler، C. W.، & Read، J. P. (2003)، The Balloon Analogue Risk (BART) differentiates smokers and nonsmokers. Experimental and Clinical Psychopharmacology، 11(1)، 26-33

Li R، Milivojevic V، Kemp K، Hong K، Sinha R(2006). Performance monitoring and stop signal inhibition in abstinent patients with cocaine dependence. Drug and alcohol dependence; 85(3):205–12

Li Y، Yamagishi K، Yatsuya H، Tamakoshi A، Iso H(2012). Smoking cessation and COPD mortality among Japanese men and women: the JACC study. Prev Med; 55(6): 639-643.

Lindgren، K. P.، Neighbors، C.، Gasser، M. L.، Ramirez، J. J.، & Cvencek، D. (2017). A review of implicit and explicit substance self-concept as a predictor of alcohol and tobacco use and misuse. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse، 43 (3)، 237-246

Little، H. J. (2000). Behavioral mechanisms underlying the link between smoking and drinking. Alcohol Research and Health، 24(4)، 215-224.

Littlofield A.، sher K. J. & wood P. K(2009)، Is ‘maturing out’ of problematic alcohol involvement related to personality change، Journal of Abnormal psychology:360-376.

Lloyd-Richardson EE، Papandonatos G، Kazura A، Stanton C، Niaura R.(2002) Differentiating stages of smoking intensity among adolescents: stage-specific psychological and social influences. J Consult Clin Psychol 2002 ; 70(4): 998-1009.

Logue، A. W. (1998). Laboratory research on self– control: Applications to administration. Review of General Psychology، 2، 221-238.

Losey، M. R. (1991). Smoking policies in the workplace. Modern Office Technology، 36، 76-78.

Loughead، James، Wileyto، E. Paul، Ruparel، Kosha، Falcone، Mary، Hopson، Ryan، Gur، Ruben، &Lerman، Caryn. (2015). Working Memory-Related Neural Activity Predicts Future Smoking Relapse. Neuropsychopharmacology، 40(6)، 1311-1320.

Maccallum، F.، Blaszczynski، A.، Ladouceur، R.، and Nower، L.(2007) “Functional and dysfunctional impulsivity in pathological gambling” Personality and Individual Differences، V 43، P.p 1829-1838

Machulska، A.، Zlomuzica، A.، Adolph، D.، Rinck، M.، & Margraf، J.(2015)، . “A cigarette a day keeps the goodies away”: Smokers show automatic approach tendencies for smoking – but not for food-related stimuli. PLoS ONE10(2): e0116464. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116

Machulska، A.، Zlomuzica، A.، Adolph، D.، Rinck، M.، & Margraf، J.، (2015). “A cigarette a day keeps the goodies away”: Smokers show automatic approach tendencies for smoking – but not for food-related stimuli. PLoS ONE10(2): e0116464. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116464.

Machulska، A.، Zlomuzica، A.، Rinck، M.، Assion، H. J.، & Margraf، J. (2016). Approach bias modification in inpatient psychiatric smokers. Journal of Psychiatric Research، 76، 44-51.

Maddux J.E. (2002).The power of believing you can. Handbook of positive psychology. Oxford University pres

Malouff J. M.، Thoysteinsson E. B.، Rooke S. E. & Schutte N. S(2007)، Alcoholinvolvement and the five factor model of personality، A meta analysis،Journal of Drug Education، 2007 ;37 : 277-294.

Math S. B.، Murthy P.، Parthasarthy R.، Kumar C. N. & Madhusudhan S، (2011)، Minds Imprisoned: Mental Health Care in Prisons، Publication، Bangalore: National Institute of Mental Health Neuro Sciences.

Mathers CD، Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med 2006; 3(11):e442.

Matthews، G.، & Gilliland، K. (1999). The personality theories of H. J. Eysenck & J. A. Gray: A comparative review. Personality and Individual Differences، 26، 583-626

Maziak W، Eissenberg T، Rastam S، Hammal F، Asfar T، Bachir ME، et al. Beliefs and attitudes related to narghile (waterpipe) smoking among university students in Syria. Ann Epidemiol. 2004; 14(9): 646-54.

McClernon، F. Joseph، Addicott، Merideth A. Sweitzer، Maggie M. (2015). Smoking Abstinence and Neurocognition: Implications for Cessation and Relapse. In D. J. K. Balfour & M. R. Munafò(Eds.)، The Neurobiology and Genetics of Nicotine and Tobacco (pp. 193-227). Cham: Springer International Publishing.

McCown، W. G.، Johnson، J. L.، & Shure، M. B. (1994( The impulsive client: Theory، research and treatment. New York: American Psychological Association

McCrae، R. R.، & Costa، P. T.، Jr. (1990). Personality in adulthood. New York: Guilford

McCrae، R. R. & Costa، P. T. (1999). A five factor theory of personality، In L. A. Pervin & O. P. John (Eds. )، Hands book of personality: Theory and research، (2 nd Ed)، New York: Guilford.

McKellar J، Ilgen M، Moos BS، Moos R(2008). Predictors of changes in alcohol-related self-efficacy over 16 years، Jo. Subs Abu Treat; 35(2): 148-155.

Miller MP، Gillespie J، Billian A، Davel S(2001). Prevention of smoking behavior in middle school students: Student nurse interventions. Public Health Nurs: 45: 971-4.

Mishra،S.، Lalumière،M.L.، Williams،R.J،(2010) Gambling as a form of risk-taking: Individual differences in personality، risk-accepting attitudes، and behavioral preferences for risk، Personality and Individual Differences،49،621-616

Mitchell، S. H. (1999). Measurment of impulsivity in cigarette smokers and non-smokers، Psychopharmacology، 146، 455-464.

Mobini،S.، Pearce،M.، Grant ،A.،Mills،J.، Yeomans،M.R.،(2006) The relationship between cognitive distortions، impulsivity، and sensation seeking in a non-clinical population sample، Personality and Individual Differences 40 ، 1153–1163

Moeller، F.، G.، Barratt، E.، S.، Dougherty، D.، M.، Schmitz، J.، M.، & Swann، A.، C.(2001). “Psychiatric Aspects of Impulsivity”. American Journal of Psychology، 11: 1783-1793.

Mohamadkhani SH، Jazayeri A، Rafiey H(2007). Direct and indirect impact of attitude، locus of control، self- management skills and social commences on drug use among at risk adolescents. Journal of Research on Addiction; 3:3-11. [In Persian]

Momoh،S.O.،Imhond،H.O.،&Omagbe.E. (2008). The role of Gender،self- Studi-efficacy،Age and Extroversion on Smoking Behaviour among Ambrose Alli University Students، Ekpoma،Nigeria. Journal of International Womens Studi- Es. 10،134-140 .

Morissette، S. B.، Tull، M. T.، Gulliver، S. B.، Kamholz، B. W.، & Zimering، R. T. (2007). Anxiety، anxiety disorders، tobacco use، and nicotine: A critical review of interrelationships. Psychological Bulletin، 133، 245–272.

Morris، J. et al. (2002). Theories and models of behavior and behavior change. Theories: 3-27

Murphy JG، Dennhardt AA، Skidmore JR، Borsari B، Barnett NP، Colby SM، et al(2012). A randomized controlled trial of a behavioral economic supplement to brief motivational interventions for college drinking. J Consult Clin Psychol.; 80(5):876-86.

 

Moeller G ، Barratt E، Dougherty D، Schmitz J، Swann A (2001). Psychiatric aspects of impulsivity. American Journal of Psychiatry; 158: 1783-1793

Munaf.، M. R.، Zetteler، J. I.، & Clark، T. G. (2007). Personality and smoking status:A metaanalysis. Nicotine and Tobacco Research، 9، 405-413

Myrseth، H.، Pallesen، S.، Molde، H.، Johnsen، B. H.، & Lorvik، I. M. (2009). Personality factors as predictors of pathological gambling. Personality and Individual Differences، 47، 933–937.

Noorbala Mk، Majdzadeh AA، Karimloo، SR(2000). Changes in the prevalence of smoking in Iran. (1370 – 1378) based on National health and disease. Hakim Medical Journal.; 3(4)290- 297

Nouri R، Chinian M، Navidpour R.(2008) life skill-based education for HIV/AIDS prevention A guideline for teachers.4th End. Tehran: RAVI; 2008. P. 23-44

O’Doherty، J.، Kringelbach، M. L.، Rolls، E. T.، Hornak، J.، & Andrews، C. (2001). Abstract reward and punishment representations in the human orbitofrontal cortex. Nature Neuroscience، 4، 95-102.

Ohmura، Y.، Takahashi، T.، & Kitamura، N. (2005). Discounting delayed and probabilistic monetary gains and losses by smokers of cigarettes. Psychopharmacology، 182، 508-515

Pajares، F.( 1996) Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research 66، 543–578.

Papakyriazi، E.، & Joseph، S. (1998). Individual differences in Personality among Smokers and their assouation with smoking motivation، social skills deficit، and sell-efficacy to quit. Personality and Individual Differences، 25،621-626

Patton JH، Stanford MS، Barrat ES(1995). Factor structure of the Barratt Impulsiveness Scale. Journal of Clinical Psychology; 51: 768-774.

 

Pederson، L. L.، & Lefcoe، N. M. (1985). Cross-sectional analysis of variables related to cigarette smoking in late adolescence. Journal of Drug Education، 15، 225-240.

Perkins، K. A.، Lerman، C.، Coddington، S. B.، Jetton، C.، Karelitz، J. L.، Scott، J. A.، et al. (2008). Initial nicotine sensitivity in humans as a function of impulsivity. Psychopharmacology، 200 (4)، 529-544.

Petraitis J، Flay BR، & Miller TQ(1995). Reviewing theories of adolescent substance abuse: Organizing pieces of the puzzle. Psychological Bulletin.; 117: 67-86

Petry، N.، M.(2001). “Substance abuse، pathological gambling، and impulsiveness”. Drug and Alcohol Dependence، 63:29-38.

Pingzhu،B.،Liuming،S.،Dana،l.،& Giovino،G.A. (1996). Cigarette smoking and it’s risk factor among elementary school students in Beijing. American Journal of Public Health، 86، 368-374.

Powell، J.، Gray، J. A.، Bradley، B. P.، Kasvikis، Y.، Strang، J.، & Barratt، L. (1990). The effects of exposure to drug-related cues in detoxified opiate addicts: A theoretical perspective and some new data. Addictive Behaviors، 15، 339–354

Prochaska JO، Norcross JC(1999). Systems of psychotherapy. A transtheoretical analysis. Pacific Grove: Brooks/Cole..

Rabinson SM، Walsh J. (1994)Cognitive factors affecting abstinence among adolescent poly substance abusers. Psycholo Repo; 75(2): 579-589.

Ramlau R، Didkowska J، Wojciechowska U، Tarkowski W. (Abstract)(2005) Tobacco smoking in Wielkopolska towards the end of 20th century. Pneumonol Alergol Pol.; 73:128-34.

Richard، J. B.، Sabol، K. E.، & de Wit، H. (1999a). Effects of methamphetamine on the adjusting amount procedure، a model of impulsive behavior in rats. Psychopharmacology، 146، 432-439.

Richards JB، Mitchell SH، de Wit H، Seiden LS(1997). Determination of discount functions in rats with an adjusting-amount procedure. Journal of the Experimental Analysis Behavior.; 67: 353-366.

Robert S، Ash L، Christian M(2013). The moderating effect of family emolument on substance use risk factors in adolescents with severe emotional and behavioral challenges. Addict Behav; 171(14): 2333-2342

Robinson، M. D.، Meier، B. P.، Zetocha، K. J.، & McCaul، K. D. (2005) Smoking and the implicit association test: When the contrast category determines the theoretical conclusions. Basic and Applied Social Psychology، 27 (3)، 201-212.

Romer D، Betancourt L، Giannetta JM، Brodsky NL، Farah M، Hurt H(2009) Executive cognitive functions and impulsivity as correlates of risk taking and problem behavior in preadolescents. Neuropsychologia47:2916–2926

Rusting، C. L.، & Larsen، R. J. (1997). Extraversion، neuroticism and the susceptibility of positive and negative affect: a test of two theoretical models. Personality and Individual Differences، 22، 607-612

Sadatian SA(2012). Emotional، cognitive& Behavioral development in Adolescence & youth.1th End. Tehran: ma wa shoma;. P. 186-95

Sadock، B.J.، Sadock، V.A.، Kaplan، H.I. (2000). Kaplan & Sadock s Comprehensire textbook of psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins; 925-971.

Sara L. Dolan، Rosemarie A. Martinb and Damaris J. Rohsenow(2008). Self-efficacy for cocaine abstinence: Pretreatment correlates and relationship to outcomes، Addictive Behaviors.; 33(5): 675

Sarraf-Zadegan N. (2004)Tobacco use among Iranian men، women and adolescents. Europ J Public Health; 14(1): 76.

Schiffman، L. G.، & Kanuk، L. L. (1997). Consumer Behavior (6th Ed). London: PracticeHall.

Schilt T، Goudriaan AE، Koeter MW، van den Brink W، Schmand B(2009). Decision making as a predictor of first ecstasy use: a prospective study. Psychopharmacology (Berl); 203(3): 519-27.

Schultz DP، Schultz SE(2008)، Theories of Personality: Wadsworth، Cengage Learning;

Schultz DP، Schultz SE(2008)، Theories of Personality: Wadsworth، Cengage Learning;

Shaffer، M.A.، Harrison، D.A.، Gregersen، H.، Black، J.S. and Ferzandi، A. (2006).You can take itwith you: individual differences and expatriates effectiveness”، Journal of AppliedPsychology،91(1)، pp 109-125

Shah VN، Verma PB، Tripathi CB(2005). Knowledge، attitude and practice regarding tobacco consumption among the college students of Bhavnagar city (Gujarat). Indian J Community Med;30(1):96-101

Shashidhar A، Harish J، Keshavamurthy SR(2011). Adolescent Smoking-A Study of knowledge، attitude and practice in high school children. Pediatric Oncall. [serial online] [cited 2011 January 1] ; 8. Art # 7. Available from http:// www.pediatriconcall.com/fordoctor/ Medical_ original_ articles/smoking.asp

Shaver، P. R.، & Hazan، C. (1998). A biased overview of the study of love. Journal of Social and Personal Relationships، 5، 473-501

Shopland، D. R.، & Burns، D. M. (1993). Medical and Public heath implications of Tobacco addiction. In C. T. Orleans & J. slade (Eds.)، Nicotine addiction: Principles and management (pp. 105-142). New York: Oxford University Press.

Snyder، C. R & Lopez، S، G. (2007). Positive Psychology، New York Published by Oxford University Press، Inc

Spinella M(2002). Correlations between orbitofrontal dysfunction and tobacco smoking. Addict Biol.; 7(4): 381-4.

Stanislaw،A.E.،& Wewers،M.E. (1994). A smoking cessation intervention with hospitalized surgical cancer patients: a pilot study. Cancer Nursing17، 81.

Stanton WR(1995). DSM-III-R tobacco dependence and quitting during late adolescence . Addict Behave;20:595-603

Strack، F.، & Deutsch، R. (2004). Reflective and impulsive determinants of social behavior. Personality and Social Psychology Review، 8 (3)، 220-247.

Susser،M. (1996). Preventing tobacco use the youth access trap. American Journal of Public Health،81،156-157

Susser،M. (1996). Preventing tobacco use the youth access trap. American Journal of Public Health، 81، 156-157.

Swan، G. E.، Hudmon، K. S.، Jack، L. M.، Hemberger K.، Carmelli، D.، Khroyan، T. V.، Ring، H. Z.، Hops، H.، Andrews، J. A.، Tildesly، E.، McBride، D.، Benowitz، N.، Webster، C.، Wilhelmsen، K. C.، Feiler، H. S.، Koenig، B.، Caron، L.، Illes، J.، & Cheng، L. S. (2003). Environmental and genetic determinants of Tobacco use: Methodology for a multidisciplinary، longitudinal family Methodology for a multidisciplinary، longitudinal based investigation. Cancer Epidemiology، Biomarkers & Prevention، 12، 994-1005.

Taioli E، Wynder EL.(1991)Effect of the age at which smoking begins on frequency of smoking in adulthood . New Engl J med 1991;325:968-9

Tate، Susan R.; Wu، Johnny; McQuaid، John R.; Cummins، Kevin; Shriver، Chris; Krenek، Marketa; Brown، Sandra A(2008). Co -morbidity of Substance Dependence and Depression: Role of Life Stress and Self-Efficacy in Sustaining Abstinence. Psycho Addic Behav; 22(1): 47-57.

Taylor، K.W.، & Kliewer، W. (2006). Violence exposure and early adolescent alcohol use: An exploratory

Taylor، Sh. E. Peplau، L. A.، & Sears، D. O. (2003). Social Psychology (11th Ed). New Jersey: Pearson Education، Upper Saddle River.

Teesson M، Degenhardt L، Huu W(2002). Addictions. Clinical psychology: A modular course. London: Psychology press; 71.

Tous J، Vigil-colet A، Morales-vives F(2008). The relationships between functional and dysfunctional impulsivity and aggression across different samples. The Spanish Journal of Psychology; 11(2):480–7.

Verdejo-Garcia، A. J.، Perales، J. C.، & Perez- Garcia، M. (2007). Cognitive impulsivity in cocaine and heroin polysubstance abusers. Addictive Behaviors، 32(5)، 950-966

Verdejo-Garcý،A.، Lawrenceb،c،A.J.، Clarkb،L.،(2008)، Impulsivity as a vulnerability marker for substanceuse disorders: Review of findings from high-risk research،problem gamblers and genetic association studies، Neuroscience and Biobehavioral Reviews 32،810-777

Whiteside، S. P. and D.R. Lynam (2001). The Five Factor Model and Impulsivity: Using a Structural Model of Personality to Understand Impulsivity. Personality and Individual Differences ، 30: 669-689.

Whiteside، S. P.، & Lynam، D. R. (2003(Understanding the role of impulsivity and externalizing psychopathology in alcohol abuse: Application of the UPPS impulsive behavior scale. Experimental and Clinical Psychopharmacology، 11،217-210.

Whiteside، S. P.، D. R. Lynam، J. D. Miller and S. K. Reynolds (2005). Validation of the UPPS impulsive behavior scale: The four factor model of impulsivity. European Journal of Personality، 19، 559-574.

Wiers، R. W.، Boelema، S. R.، Nikolaou، K.، & Gladwin، T. E. (2015). On the development of implicit and control processes in relation to substance use in adolescence. Current Addiction Reports، 2 (2)، 141-155

Wittekind، C. E.، Feist، A.، Schneider، B. C.، Moritz، S.، & Fritzsche، A. (2015). The approach-avoidance task as an online intervention in cigarette smoking: A pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry، 46، 115-120.

Wong،C. J.، Anthony، S.، Sigmon، S. C.، Mongeon، J. A.، Badger، G. G.،& Higgins، S. T. (2004). Examining Interrelationships Between Abstinence and Coping Self-Efficacy in Cocaine-Dependent Outpatients. Experimental and Clinical Psychopharmacology، 21، 190-199.

Wong،C. J.، Anthony، S.، Sigmon، S. C.، Mongeon، J. A.، Badger، G. G.،& Higgins، S. T. (2004). Examining Interrelationships Between Abstinence and Coping Self-Efficacy in Cocaine-Dependent Outpatients. Experimental and Clinical Psychopharmacology، 21، 190-199.

World Health Organization (WHO).(2012) WHO global report: mortality attributable to tobacco. Geneva: WHO.

World-Health-Organization. (2015). Who report on the global tobacco epidemic، country profile: Iran، World Health Organization.

Ziaadini H، Kheradmand A، Nakhaee N، Taherzadeh H.(2008) Prevalence of cigarette smoking and relevant factors among school students in south of Iran. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health;10(39): 239-245.

Zouk، H.، Tousignant، M.، Seguin، M.، Lesage، A.، & Turecki، G.(2006). “Characterization of impulsivity in suicide completers: clinical، behavioral and psychosocial dimensions”. Journal of Affective Disorders، 92(2-3): 195-204.

Zuckerman، M. (1969). Theoretical formulations. In J. P. Zubeck (Ed)، Sensory deprerivation: Fifteen years of research (pp. 407-432). New York: Appleton Century Crofts.

Zuckerman، M. (1979). Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal. Hillsale، NJ: Lawrence Erlbaum Associates، Inc.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیش بینی وابستگی به سیگار بر اساس ویژگی های شخصیتی، تکانشگری، نگرش به سیگار و خودکارآمدی پرهیز از سیگار در دانشجویان پسر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 54 = 62